فهرست مطالب

فصلنامه پرستاری دیابت
سال یازدهم شماره 1 (زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/04/06
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سرور کاظمی، صادق تقی لو*، شیدا سوداگر، مریم بهرامی هیدجی، نوشین شیرزاد صفحات 2019-2038
  مقدمه و هدف

  دیابت یک نگرانی مهم برای سلامتی در جهان است که درصورت همبودی با اضطراب، افسردگی، استرس و سبک زندگی ناسالم بر وسعت شدت و عوارض آن افزوده خواهد شد. اصلاح سبک زندگی در مبتلایان به دیابت می تواند درماندگی روان شناختی بیماران و درنتیجه پیش آگهی بیماری را دستخوش تغییرات مطلوب تری نماید. بنابراین پژوهش حاضر با هدف مقایسه آموزش سبک زندگی مبتنی بر مدل بزنف و مدل سازمان بهداشت جهانی بر درماندگی روان شناختی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 انجام شد.

  روش پژوهش:

   پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع گسترش یافته چندگروهی با طرح های پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل با دوره پیگیری با دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل بود. سه ماه بعد از پس آزمون پیگیری برای هر سه گروه اجرا شد. جامعه آماری کلیه بیماران مبتلا به دیابت نوع دو مراجعه کننده به بخش غدد بیمارستان امام خمینی در سال 1400 بود. از یک لیست 100 نفری بیماران مبتلا به دیابت، 60 نفر شناسایی و 45 نفر به صورت تصادفی انتخاب و با جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل جایگزین شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه اضطراب، افسردگی و استرس (DASS-21) استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 26 و تحلیل آمیخته با اندازه گیری مکرر تحلیل گردید.

  یافته ها

  یافته ها حاکی از تاثیر آموزش سبک زندگی مبتنی بر هر دو مدل بر اضطراب، افسردگی و استرس و پایداری این تاثیر در مرحله پیگیری بود. آموزش سبک زندگی مبتنی بر مدل بزنف در مقایسه با مدل سازمان بهداشت جهانی میانگین افسردگی را بیشتر کاهش داد اما تفاوت اثر دو گروه بر اضطراب و استرس معنادار نبود.

  نتیجه گیری

  نتایج حاکی از اثربخشی آموزش سبک زندگی مبتنی بر هردو مدل بزنف و مدل سازمان بهداشت جهانی بر درماندگی روان شناختی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو و برتری آموزش سبک زندگی مبتنی بر مدل بزنف در مقایسه با مدل سازمان بهداشت جهانی بود. بنابراین آموزش سبک زندگی به عنوان درمان کمکی در افراد مبتلا به دیابت نوع دو ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: دیابت نوع دو، سبک زندگی، مدل سازمان بهداشت جهانی، مدل بزنف، درماندگی روانشناختی
 • فرزانه شجاعی، شیدا جبل عاملی*، زهره لطیفی، منصور سیاوش صفحات 2039-2056
  مقدمه و هدف

  یکی از بیماریهای مزمن دیابت نوع 2 است. که از عوامل روانشناختی تاثیرگذار در مدیریت آن پریشانی دیابت است. لذا هدف از این پژوهش مقایسه تاثیر خودشفابخشی با درمان شناختی رفتاری تلفیق با ذهن آگاهی  بر پریشانی دیابت و کنترل قند خون  بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 می باشد.

   روش پژوهش: 

  این پژوهش نیمه تجربی بر روی  60 نفر مبتلا به دیابت نوع 2 که به صورت هدفمند انتخاب شده بودند انجام گرفت. افراد  به طور تصادفی در دوگروه مداخله و یک گروه کنترل قرار گرفتند. گروه های مداخله  12 جلسه 90 دقیقه ای (هفته ای یک جلسه)  درمان شناختی رفتاری تلفیق با ذهن آگاهی و خودشفابخشی دریافت کردند.  ابزار پژوهش پرسشنامه پریشانی دیابت پولونسکی و همکاران (2005)  که دارای روایی محتوا و پایایی با آلفای کرونباخ 0/87 می باشد و تجهیزات آزمایشگاهی جهت اندازه گیری هموگلوبین گلیکوزید بود. داده ها با استفاده از  تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی در نرم افزار SPSS-24 تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  از بین دو شیوه مداخله فقط خودشفابخشی توانست به طور موثری سبب کاهش هموگلوبین گلیکوزیدی شود. همچنین هر دو شیوه مداخله باعث کاهش پریشانی  دیابت شد ولی اثر خودشفابخشی در طول زمان ثابت باقی ماند.

  نتیجه گیری

  نتایج حاکی از آن است که خودشفابخشی توانست علاوه بر پریشانی دیابت هموگلوبین گلیکوزید را هم کاهش دهد و اثر آن در طول زمان ثابت باقی ماند. پیشنهاد می شود اثر خودشفابخشی در سایر زمینه های مرتبط با دیابت بررسی شود.

  کلیدواژگان: خودشفابخشی، درمان شناختی رفتاری تلفیق با ذهن آگاهی، پریشانی دیابت، هموگلوبین گلیکوزید، دیابت نوع 2
 • محمدرضا فیروزکوهی، آرمان حسین زاده*، گونا قادری، اسماعیل مجیدی صفحات 2057-2068
  مقدمه و هدف

  دیابت خطر بستری و مرگ و میر COVID-19 را به دلیل عوارض همراه افزایش می دهد. هدف از انجام این مطالعه تعیین خصوصیات دموگرافیک بیماران دیابتی مبتلا به کووید-19 بستری در بیمارستان است.

   روش پژوهش: 

  مطالعه به صورت گذشته نگر با رویکرد توصیفی است. جامعه آماری پژوهش را بیماران دیابتی بستری با تشخیص قطعی کووید-19 در بیمارستان امیرالمومنین علی شهر زابل تشکیل دادند (130 نفر). مقطع بررسی از ابتدای فروردین 1400 تا ابتدای فروردین 1401 (یک سال) بود. جمع آوری اطلاعات با مطالعه پرونده بیماران توسط محقق و استفاده از پرسشنامه و چک لیست انجام شد.

  یافته ها

  میانگین زمان بستری بابت ابتلا به کووید-19، 5/6 روز (زنان 3/7 و مردان 3/5 روز) بود. میانگین سنی افراد بررسی شده 4/59 سال (زنان 4/58 و مردان 8/60 سال) بود. میانگین BMI بیماران 30/3kg/m2 (زنان 30/9kg/m2 و مردان 29/3kg/m2) بود. در این مدت زمانی 4 بیمار بستری شده فوت کردند (1/3 درصد) که میانگین سنی آنان 74 سال بود. عوارض سیستم قلب و عروق بیشترین فراوانی را در میان بیماران داشت. بیش ترین علایم بالینی سرفه و کم ترین استفراغ بود.

  نتیجه گیری

  همانگونه که نتایج مطالعه نشان داد بیماران دیابتی که به کووید-19 مبتلا شده بودند ریسک بستری در آن ها افزایش پیدا می کند و بیشتر دچار عوارض ناشی از بیماری می شدند. لذا برنامه ریزان وزارت بهداشت و همچنین پرستاران و پرسنل شاغل در بخش های بستری بیماران کووید-19 باید توجه بیشتری نسبت به این بیماران داشته باشند.

  کلیدواژگان: دیابت، دیابت نوع 1، دیابت نوع 2، کووید-19، کرونا
 • شاهین نوروزی، لیلا مرادی، مهشید اسماعیلی، مریم پورشمس* صفحات 2069-2085
  مقدمه و هدف

  دیابت یکی از شایع ترین بیماری های دوره سالمندی است . مشکلات سلامت روان از جمله اختلالات افسردگی و اضطراب در بیماران مبتلا به دیابت شایع هستند درحالی که معمولا تشخیص داده نمی شوند.بیماران واجد تشخیص همزمان دیابت و اختلالات روانپزشکی پیش آگهی بدتری دارند. مطالعه حاضر با هدف بررسی فراوانی اختلال اضطراب منتشر و افسردگی در بیماران بالای 60 سال مبتلا به دیابت نوع دو انجام گرفت.

  روش ها

  دراین مطالعه توصیفی مقطعی 300 نفر از بیماران سالمند مبتلا به دیابت نوع دو مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان گلستان اهواز در سال 99 مورد بررسی قرار گرفتند. وجود  اضطراب و افسردگی با استفاده از پرسش نامه های اضطراب و افسردگی بک و پرسشنامه های کوتاه شده ی افسردگی (GDS)  و اضطراب (GAI-SF-PV) و سپس با ستفاده از ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی (DSM-V)  سنجیده شد.

  یافته ها

  اغلب بیماران مورد مطالعه زن (7/56%)، متاهل (95%)، دارای تحصیلات دیپلم و کمتر (6/86%)، نژاد عرب (7/57%)، با وضعیت اقتصادی متوسط (69%) بوده و با خانواده زندگی می کردند (97%). دیابت در اغلب افراد بادارو و انسولین کنترل شده (3/94 %) گزارش شد. نرخ اختلالات ضطراب منتشر و افسردگی، پس از غربالگری با پرسشنامه های مربوط به اضطراب  و افسردگی  بر اساس راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی (DSM-V) 8/33 و 7/40% بود.

  نتیجه گیری

  یافته های این مطالعه شیوع بالای میزان افسردگی و اضطراب در بیماران دیابتی بالای 60 سال را نشان داد که تحصیلات پایین، وضعیت اقتصادی نامطلوب، قند خون کنترل نشده و جنسیت از ریسک فاکتورهای مستقل موثر بر اضطراب و افسردگی و  زندگی بدون خانواده از ریسک فاکتورهای مستقل بروز اختلال اضطراب منتشر در بیماران دیابتی بالای 60 سال بودند.

  کلیدواژگان: دیابت نوع 2، افسردگی، اختلال اضطراب منتشر، سالمند
 • شفیق مهربان، مریم جهاندار، زهرا حجت زاده، مریم طوسی، سلیمان احمدبوکانی* صفحات 2086-2099
  مقدمه و هدف

  دیابت شایعترین بیماری ناشی از اختلالات متابولیسمی است. دیابت جریان منظم زندگی را مختل می کند و کیفیت زندگی افراد را در ابعاد مختلف تحت تاثیر قرار می دهد. برخی از مداخلات مبتنی بر درمان شناختی رفتاری برای بهبود کیفیت زندگی بیماران دیابتی استفاده شده است. این مطالعه با هدف بررسی سیستماتیک و متاآنالیز اثربخشی درمان شناختی -رفتاری در بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت در ایران انجام شد.

  مواد و روش ها

  پایگاه های داده خارجی (Google Scholar, PubMed, Scopus, Web of Science) و داخلی (Sid, Magiran) از ابتدا تا  بهمن ماه  سال 1401 جستجو شدند. مداخلات شناختی رفتاری با طرح پیش آزمون و پس آزمون و یک گروه کنترل مراقبت معمولی یا سایر مداخلات روانی اجتماعی مقایسه شد. اثر تفاوت میانگین استاندارد شده با استفاده از مدل اثرات تصادفی و با اطمینان 95% محاسبه شد. خطر سوگیری بر اساس راهنمای کاکرین (Rob) ارزیابی شد. داده ها با استفاده از نرم افزار RewMan5 تحلیل شدند.

  یافته ها

  در مجموع 14 مطالعه شامل 444 بیمار دیابتی در این مطالعه وارد شدند. در مرحله اول جست وجو 504 مقاله یافت گردید. پس از بررسی عنوان مقالات، 465 مقاله به علت غیر مرتبط و تکراری بودن کنار گذاشته شدند و 39 مقاله باقی ماند. درنهایت با بررسی چکیده مقالات و در نظر گرفتن ملاک های ورود، 14 مطالعه برگزیده شد. در مقایسه با گروه کنترل، اختلاف میانگین استاندارد برای تاثیر ​​ CBT بر کیفیت زندگی در پس آزمون دارای اندازه اثر بالایی  (SMD = 1.06, 95% CI = [0.63, 1.48]) بود؛ اختلاف میانگین استاندارد برای تاثیر ​​ CBT بر کیفیت زندگی در مرحله پیگیری نیز  برابر با (SMD = 0.66, 95% CI = [0.34, 0.98])  بود. ناهمگنی بین نتایج مطالعات بالا بود (76 درصد) .اکثر مطالعات دارای خطر سوگیری نامشخص بودند. در سوگیری انتشار فقط یک مطالعه نسبت به بقیه مطالعات خطای بالا و دقت کمتر داشت.

  نتیجه گیری

  این مطالعه نتایج امیدوارکننده ای را در مورد تاثیر مداخلات روان شناختی بر کیفیت زندگی به ویژه برای مداخلات مبتنی بر CBT نشان داد. غربالگری بیماران مبتلا به دیابت از نظر بیماری های روانی و مراجعه به متخصص سلامت روان در چارچوب رویکرد چند رشته ای باید در اولویت قرار گیرد.

  کلیدواژگان: شناختی - رفتاری، کیفیت زندگی، دیابت، مرور سیستماتیک، متا آنالیز
 • محمد عباس زاده بزی، دادخدا صوفی* صفحات 2100-2103
|
 • Soroor Kazemi, Sadegh Taghiloo*, Sheida Sodagar, Maryam Bahrami Hidji, Nooshin Shirzad Pages 2019-2038
  Introduction

  Diabetes is an important concern for health in the world, which in case of coexisting with anxiety, depression, stress, and an unhealthy lifestyle; it will increase the extent of its severity and complications. Modification of the lifestyle of people with diabetes can improve the psychological distress of the patients, and consequently, the prognosis of the disease. Therefore, the present study aimed to compare the effect of lifestyle education based on the BASNEF model and the World Health Organization model on psychological distress in patients with type II diabetes. 

  Methods

  This extended semi-experimental multi-group study was conducted based on pretest-posttest design with a follow-up, as well as one control and two experimental groups. Three months after the post-test, all three groups were followed up. The statistical population included all patients with type II diabetes referred to the Endocrinology Department of Imam Khomeini Hospital in 2021. From a list of 100 people with diabetes, 60 cases were identified, and then, 45 subjects were randomly selected and allocated into one control and two experimental groups. DASS-21 was used to collect the required data, and the obtained data were analyzed in SPSS software (version 26) through mixed repeated measures ANOVA.

  Results

  The results indicated the effect of both models on anxiety (P=0.001), depression (P=0.001), and stress (P=0.001), as well as the stability of this effect at the follow-up. Lifestyle education based on the BASNEF model reduced the amount of depression more (P=0.025), compared to the model by the WHO; however, the difference between the two groups was not significant regarding anxiety and stress.

  Conclusion

  The results indicated the effectiveness of both educational models and the superiority of the BASENF educational model in psychological distress among patients with type II diabetes. Therefore, lifestyle education as an adjunctive treatment in people with type II diabetes seems necessary.

  Keywords: Type II Diabetes, Lifestyle, World Health Organization Model, BASNEF Model, Psychological Distress
 • Farzaneh Shojaei, Sheida Jabalameli*, Zohreh Latifi, Mansour Siavash Pages 2039-2056
  Introduction

  Type II diabetes is one of the chronic diseases, and diabetes distress is one of the psychological factors affecting its management. Therefore, this study was performed to compare the effectiveness of self-healing with mindfulness-integrated cognitive behavior therapy on diabetes distress and control of glycemic in type II diabetic patients

  Methods

  This semi-experimental research was conducted on 60 people with type II diabetes who were selected purposefully. People were randomly divided into two intervention groups and one control group. The intervention groups received twelve 90-minute sessions (one session per week) of mindfulness-integrated cognitive behavior therapy and self-healing. The research tools were Polonsky et al.'s Diabetes Distress Scale (2005), which has content validity and reliability with a Cronbach's alpha of 0.87, and laboratory equipment to measure hemoglobin glycoside. The data were analyzed using variance analysis with repeated measurements and post hoc tests in SPSS-24 software.

  Results

  Between the two methods of intervention, only self-healing could effectively reduce glycosidic hemoglobin (P≤0.01). Moreover, both methods of intervention reduced diabetes distress; however, the effect of self-healing remained stable over time (P≤0.01).

  Conclusion

  The results indicated that self-healing was able to reduce hemoglobin glycoside in addition to diabetes distress and its effect remained constant over time. It is suggested to investigate the effect of self-healing in other areas related to diabetes.

  Keywords: Diabetes distress, Diabetes type II, Glycosylated hemoglobin, Mindfulness-integrated Cognitive Behavior Therapy, Self-healing
 • MohammadReza Firouzkouhi, Arman Hossein-Zadeh*, Goona Ghaderi, Esmaeil Majidi Pages 2057-2068
  Introduction

  Diabetes increases the risk of hospitalization and mortality from COVID-19 due to comorbidities. The purpose of this study was to determine the possible effects of complications related to diabetes and demographic characteristics on mortality and the duration of hospitalization of patients with COVID-19 in the hospital.

  Methods

  The retrospective study was conducted based on a descriptive approach. The statistical population of the study (n=130) consisted of diabetic patients hospitalized with a definite diagnosis of COVID-19 at Amirul Moeminin Ali Hospital in Zabol. The survey period was from 21 March 2021 to 21 March 2022 (one year). Data collection was done by reviewing patients' records by the researcher as well as using questionnaires and checklists.

  Results

  The average hospitalization time due to infection with COVID-19 was 6.5 days (7.3 days for women and 5.3 days for men). The average age of the examined people was estimated at 59.4 years (women 58.4 years and men 60.8 years). The average BMI of patients was obtained at 30.3 kg/m2 (women 30.9 kg/m2 and men 29.3 kg/m2). Out of 130 examined patients, 4 (3.1%) cases died, whose average age was 74 years. Complications of the cardiovascular system were the most common among patients. The most clinical symptoms were cough and the least was vomiting.

  Conclusion

  As the results of this study showed, diabetic patients who were infected with COVID-19 were exposed to a higher risk of hospitalization and more complications from this disease. Therefore, the planners of the Ministry of Health as well as nurses and personnel working in the inpatient wards of COVID-19 patients should pay more attention to these patients.

  Keywords: Coronavirus, COVID-19, Diabetes, Diabetes type 1, Diabetes type II
 • Shahin Norouzi, Leila Moradi, Mahshid Esmaeili, Maryam Pourshams* Pages 2069-2085
  Introduction

  Diabetes is one of the most common diseases in the elderly. Mental health problems, including depression and anxiety disorders, are common in the elderly with diabetes while they are usually not diagnosed. Patients with co-occurrence of diabetes and psychiatric disorders have a worse prognosis. This study aimed to investigate the prevalence of generalized anxiety disorder and depression in patients over 60 years old with type II diabetes.

  Methods

  This cross-sectional and descriptive study included 300 elderly patients with type 2 diabetes referred to the diabetes clinic of Golestan Hospital, Ahvaz, Iran, in 2021. The existence of anxiety and depression was measured using Beck Anxiety and Depression Inventories, Geriatric Depression Scale-Short Form (GDS-SF), Geriatric Anxiety Inventory-Short form-Persian version (GAI-SF-PV), and Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-V). 

  Results

  Most of the patients were female (56.7%), married (95%), with a diploma or less (86.6%), Arab (57.7%), with average economic status (69%), and living with family (97%). Controlled diabetes was reported in most people using medicines and insulin (94.3%). The rates of generalized anxiety and depression based on the mentioned inventories and the DSM-V were 33.8% and 40.7%, respectively.

  Conclusion

  The findings of our study showed a high prevalence of depression and anxiety in diabetic patients over 60 years of age. Low level of education, poor economic status, uncontrolled blood sugar, and gender are independent risk factors affecting anxiety and depression. Moreover, life without a family was an independent risk factor for generalized anxiety disorder in diabetic patients over 60 years of age.

  Keywords: Type II diabetes, Depression, Generalized Anxiety Disorder, Elderly
 • Shafigh Mehraban, Maryam Jahandar, Zahra Hojjatzadeh, Maryam Toosi, Soliman Ahmadboukani* Pages 2086-2099
  Introduction

  Diabetes is the most common disease caused by metabolic disorders. Diabetes disrupts the regular flow of life and affects individuals’ Quality of Life in various dimensions. Some interventions based on cognitive behavioral therapy  have been used to improve the QoL of patients with diabetes. This study aimed to systematically review the effect of cognitive behavioral therapy (CBT) in terms of improving the QoL of diabetic patients in Iran.

  Materials and Methods

  External (Google Scholar, PubMed, Scopus, Web of Science) and internal (SID, Magiran) databases were searched from the inception to February 2023. Cognitive behavioral interventions were compared with pre-test and post-test design and usual care control group or other psychosocial interventions. The standardized mean difference effect was calculated using a random effects model with 95% confidence. The risk of bias was assessed according to Cochrane(Rob). Data was analyzed using RewMan-5 software.

  Results

  A total of 14 studies involving 444 diabetes patients were included in this study. At the first stage of the search, 504 articles were obtained. After reviewing the title and abstract of the articles, 465 articles were excluded due to being irrelevant and repetitive and 39 articles remained. Finally, 14 studies were selected by reviewing the abstracts of the articles and considering the inclusion criteria. Compared to the control group, the standardized mean difference for the effect of CBT on QoL in posttest was high (SMD = 1.06, 95% CI = [0.63, 1.48]) was obtained; The standard mean difference for the effect of CBT on quality of life in the follow-up phase was also moderate and equal to(SMD = 0.66, 95% CI = [0.34, 0.98]). The heterogeneity between the results of the studies was high (76%). Most of the studies had an unclear risk of bias. Despite publication bias, only one study had a high error and less accuracy than the rest of the studies.

  Conclusion

  This study shows promising results regarding the effects of psychological interventions on QoL, especially on CBT-based interventions. Screening patients with diabetes for mental health comorbidities and referring to a mental health specialist in the context of a multidisciplinary approach should be a priority.

  Keywords: Cognitive-Behavioral, Quality of Life, Diabetes, Systematic Review, Meta Analysis