فهرست مطالب

فصلنامه پرستاری دیابت
سال یازدهم شماره 3 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/17
 • تعداد عناوین: 5
|
 • ابراهیم فلاحتی، علی رضا عبدی*، نادر سالاری، حسین اشتریان صفحات 2190-2202
  مقدمه و هدف

  جمع آوری داده ها به عنوان یکی از مهم ترین گام های یک مطالعه، نیازمند دسترسی به ابزاری روا و پایا است، مدل اعتقاد بهداشتی دهه هاست که به منظور ارتقاء رفتارهای پیشگیرانه در حوزه های مختلف به کار می رود. لذا مطالعه حاضر با هدف طراحی ابزاری معتبر و پایا به منظور بررسی رفتارهای پیشگیرانه در افراد مبتلا به دیابت نوع دو بر اساس سازه های مدل اعتقاد بهداشتی است.

  مواد و روش ها

  در یک مطالعه روش شناختی از سال 1396 تا 1397 به طول انجامید. گویه های ابزار از دو منبع 1) مرور متون و مقالات مرتبط و 2) بررسی پرسشنامه های موجود استخراج گردید. بر این اساس به منظور کسب اطمینان از روایی ابزار از روایی صوری و روایی محتوا و برای پایایی ابزار از ضریب آلفای کرونباخ جهت تعیین همسانی درونی استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS  نسخه 24 استفاده شد.

  یافته ها

  در مرحله روایی محتوا، میانگین CVR و CVI به ترتیب، برابر با 0/91 و 0/98 بود. میزان آلفای کرونباخ برای سازه های، حساسیت درک شده 0/56، شدت درک شده 83/0، موانع درک شده 71/0، منافع درک شده 0/86، خودکارآمدی 0/82و راهنمای عمل 0/79 به دست آمد. همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 0/82 سنجیده شد.

  نتیجه گیری

  یافته های این مطالعه نشان می دهد، پرسشنامه بررسی رفتارهای پیشگیرانه در افراد مبتلا به دیابت نوع دو از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است و می تواند به منظور سنجش و ارتقاء رفتارهای پیشگیرانه در افراد مبتلا به دیابت نوع دو مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: روایی، پایایی، مدل اعتقاد بهداشتی، دیابت نوع دو
 • پریناز روزبه، زهرا پورموحد*، علیرضا اکبرپور، محمدحسین زنده دل صفحات 2203-2214
  مقدمه و هدف

  امروزه، بیماری دیابت یکی از مهم ترین معضلات بهداشتی درتمام کشورها است که می تواند تقریبا تمام گروه های سنی را تحت تاثیرقراردهد. رفتارهای تغذیه ای و رضایت از زندگی در مراقبت و درمان بیماری دیابت تاثیر دارد. هدف از انجام این مطالعه تعیین رفتار های تغذیه ای و میزان رضایت از زندگی بیماران دیابتیک نوع دو  بود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه توصیفی مقطعی روی 280 بیمار مبتلا به دیابت نوع دو انجام شد. نمونه ها به صورت در دسترس انتخاب شدند. داده ها با استفاده از یک وزنه ی استاندارد، یک متر اندازه گیری، پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه رضایت از زندگی SWLS و چک لیست سنجش رفتارهای تغذیه ای جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS  نسخه 26 و سطح خطای 0/05 با استفاده از آزمون های تی نمونه های مستقل، آنالیز واریانس و ضریب همبستگی پیرسون  تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

   میانگین رفتارهای تغذیه ای 7/57±55/91 و میانگین رضایت از زندگی5/31±22/03 بود. بین رضایت از زندگی و رفتارهای تغذیه ای رابطه ی مستقیم و معنی دار وجود داشت. رفتارهای تغذیه ای با سن بیماران رابطه ی معکوس و معنی دار و با مدت زمان ابتلا به دیابت رابطه ی معکوس و معنی دار داشت. میانگین رفتارهای تغذیه ای در مردان، افراد کارمند و تحصیل کرده با درآمد کافی، بیشتر بود.

  نتیجه گیری

  بین رفتار های تغذیه ای و میزان رضایت از زندگی در بیماران دیابتی مورد مطالعه ارتباط مثبت و مستقیم مشاهده شد. پیشنهاد می گردد در تحقیقات آتی عوامل موثر بر رفتارهای تغذیه ای و رضایت از زندگی در بیماران مبتلا به دیابت به ویژه در زنان مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان مداخلات آموزشی موثر را برای اصلاح رفتارهای تغذیه ای و بهبود رضایت از زندگی در این بیماران برنامه ریزی نمود.

  کلیدواژگان: رفتار های تغذیه ای، رضایت از زندگی، دیابت نوع دو
 • کبری نوریان، زهرا شهباز، هادی رئیسی، مهری دوستی ایرانی* صفحات 2215-2228
  مقدمه و هدف

  انگ وابسته به دیابت و نقش حایز اهمیت آن در ممانعت از شکل گیری هویت جدید افراد مبتلا و تاثیر آن بر پیامدهای مرتبط با دیابت بیان کننده ی ضرورت انجام مداخلات انگ زدا است. نظر به شواهدی کیفی دال بر اثربخشی آموزش، این پژوهش اثربخشی یک مداخله ی آموزشی انگ زدا در کاهش انگ وابسته به دیابت را بررسی می کند.

   روش پژوهش: 

  این مطالعه نیمه تجربی بر روی 106 نفر از دانشجویان ترم اول مقطع کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال 1398 که به صورت تصادفی انتخاب و به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند انجام شد. اطلاعات با سه پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، سنجش انگ امیک و دانش دیابت گردآوری شد. آموزش در سه جلسه ی یک ساعته انجام گردید. سپس پس آزمون اول از گروه کنترل و آزمون گرفته شد. پس آزمون دوم (یک ماه بعد) در همان مکان انجام شد. داده ها وارد نرم افزار SPSS نسخه ی 24 و با آمار توصیفی و مدل آمیخته تحلیل شد.

  یافته ها

  میانگین نمرات دانش و انگ قبل از مداخله در گروه ها تفاوتی نداشت. پس از آموزش میانگین نمره دانش گروه مداخله نسبت به گروه کنترل افزایش و میانگین نمره انگ اجتماعی کاهش یافت. در خصوص دانش دیابت، سطح معناداری اثر گروه و اثر زمان (گروه) کمتر از 0/05 است (بین میانگین نمرات دانش دیابت در گروه مداخله و کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد و مداخله انجام شده موجب افزایش دانش دیابت شده است). در خصوص انگ، سطح معناداری اثر گروه بیشتر از 0/05 و سطح معناداری زمان (گروه) کمتر از 0/05 است. به عبارت دیگر بین میانگین انگ اجتماعی گروه کنترل و گروه مداخله تفاوت معناداری وجود ندارد؛ اما میانگین انگ اجتماعی در گروه ها در زمان های مختلف متفاوت است. در واقع مداخله انجام شده به طور مقطعی منجر به تغییر انگ اجتماعی دیابت شده است.

  نتیجه گیری

  یافته ها بیان کننده اثربخشی مداخله ی آموزشی انجام شده در کاهش انگ است و موید آن است که افرادی که دانش بیشتری دارند احتمالا انگ و تبعیض کمتری را برای فرد قایل می شوند. انجام این روش کم هزینه و کوتاه مدت در دوره های متوالی می تواند به کاهش انگ کمک نماید.

  کلیدواژگان: آموزش، انگ اجتماعی، دانش، دانشجویان
 • فرزانه جهانتیغ، مریم کمالی*، فاطمه بیابانی صفحات 2229-2238
  مقدمه و هدف

  خواب یکی از مهم ترین چرخه های شبانه روزی است. اختلالات متابولیک به خصوص دیابت می تواند کمیت و کیفیت خواب را تحت تاثیر قرار دهد. هدف از این پژوهش تعیین ارتباط کیفیت خواب با میزان سطح قندخون است.

  روش پژوهش: 

  در این مطالعه توصیفی-مقطعی، تعداد 613، دانشجوی دختر و پسر به صورت تصادفی خوشه ای طبقه ای از میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1400 انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از دوپرسشنامه مشخصات فردی (میزان سطح خون) و پرسشنامه استاندارد خواب پیتزبرگ استفاده گردید. داده ها با بهره گیری از نرم افزار SPSS نسخه 16و به کمک روش های آماری توصیفی(فراوانی، میانگین، انحراف معیار) و استنباطی  در سطح معناداری 05/0 <p تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج تحقیق نشان داد که بیشترین گروه سنی، سن بیست و یک (45/30 درصد) بود که 65/59 درصد از دانشجویان دختر و بقیه پسر بودند. از نظر وضعیت تاهل 7/57 درصد دانشجویان، متاهل بودند. نیمی از دانشجویان از کیفیت خواب نامناسب رنج می بردند. میانگین مدت زمان خواب نیز نسبت به سایر خرده مقیاسها از درصد بالاتری برخوردار بود. دانشجویانی که کیفیت خواب بدی را گزارش کرده بودند، کنترلی بر روی سطح قند خود نداشته اند. همچنین دانشجویانی که کیفیت خواب خوبی را تجربه نموده بودند، سطح قندشان را خوب کنترل نموده بودند و ارتباط بین کیفیت خواب دانشجو با قند خون شان معنی دار بود.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج مطالعه می توان گفت کیفیت خواب در ابتلا  به دیابت نقش دارد، دانشجویان گروه پزشکی نیز چون کیفیت  و کیفیت خواب  را به دنبال شب بیداری و کشیک های شبانه تجربه می کنند در معرض ابتلا به دیابت و عوارض آن هستند. بنابراین می توان گفت  با آموزش های لازم در این راستا به دانشجویان  ازنوسونات قند خون به دنبال اختلالات خوایب تاحدودی پیشگیری نمود.

  کلیدواژگان: خواب، کیفیت خواب، سطح قند خون، کم خوابی
 • فاطمه میرزایی، عبدالغنی عبدالهی محمد* صفحات 2239-2241
|
 • Ebrahim Falahati, Alireza Abdi*, Nader Salari, Hossien Ashtarian Pages 2190-2202
  Introduction

  Data collection is a crucial step in any study, requiring access to a valid and reliable tool. The health belief model has long been utilized to promote preventive behaviors across various domains. Therefore, this study aims to develop a valid and reliable tool for assessing preventive behaviors in individuals with type II diabetes, based on the constructs of the health belief model.

  Materials and Methods

  This methodological study, conducted from 2017 to 2018, involved extracting instrument items from two sources: 1) a review of relevant texts and articles, and 2) an examination of existing questionnaires. The tool's psychometrics were evaluated using classical test theory. To establish the tool's validity, face and content validity were assessed, while Cronbach's alpha coefficient was employed to determine internal consistency. The findings were analyzed using SPSS 24 software.

  Results

  During the content validity stage, the average CVR and CVI were found to be 0.91 and 0.98, respectively. Cronbach's alpha coefficients for the constructs were as follows: perceived sensitivity 0.56, perceived intensity 0.83, perceived barriers 0.71, perceived benefits 0.86, self-efficacy 0.82, and cues to action 0.79. The overall internal consistency, measured by Cronbach's alpha, was 0.82.

  Conclusion

  This study's findings demonstrate that the preventive behaviors questionnaire, based on the health belief model's constructs, exhibits good validity and reliability for use in individuals with type II diabetes.

  Keywords: Psychometrics, health belief model, type II diabetes
 • Parinaz Rouzbeh, Zahra Pourmovahed*, Alireza Akbarpoor, MohammadHossein Zendedel Pages 2203-2214
  Introduction

  Diabetes has emerged as a significant health concern globally, impacting individuals across various age groups and nations. The management and treatment of diabetes are influenced by factors such as nutritional behaviors and life satisfaction. This study seeks to explore the correlation between nutritional behaviors and life satisfaction among individuals diagnosed with Type II diabetes

  Materials and Methods

  A cross-sectional study was undertaken involving a cohort of 280 individuals diagnosed with Type II diabetes. The convenience sampling method was employed for sample selection. Data collection encompassed the utilization of various tools, including a standard weight measuring device, a measuring meter, a demographic information questionnaire, the Satisfaction with Life Scale (SWLS), and a nutritional behavior checklist. The collected data were subjected to analysis using SPSS software version 26, with statistical significance set at 0.05. Analytical techniques such as the independent t-test, ANOVA, and Pearson correlation coefficient were applied to derive meaningful insights

  Results

  The study revealed that, among the examined patients, the average nutritional behavior score was 55.91±7.57, and life satisfaction scored an average of 22.03±5.31. A statistically significant direct relationship was observed between life satisfaction and nutritional behaviors (p = 0.014). Additionally, nutritional behavior exhibited a significant inverse correlation with both the age of patients (p = 0.001) and the duration of diabetes (p = 0.032).Furthermore, distinct variations in nutritional behavior were identified based on gender, employment status, and educational background, with higher average nutritional behavior scores observed among men, employees, and educated individuals with sufficient income (p < 0.05).

  Conclusion

  The study uncovered a noteworthy relationship between nutritional behaviors and life satisfaction among the diabetic patients under investigation. Future research endeavors should delve into the factors influencing nutritional behavior and life satisfaction in patients with diabetes, with particular attention to the unique considerations for women. This focused exploration can pave the way for targeted educational interventions, aiming to enhance both nutritional behaviors and life satisfaction among individuals grappling with diabetes.

  Keywords: Nutritional behaviors, Life satisfaction, Type II diabetes
 • Kobra Noorian, Zahra Shahbaz, Hadi Raesi, Mehri Doosti-Irani* Pages 2215-2228
  Introduction

  Diabetes-related stigma and its significant role in shaping a new identity for individuals with diabetes, as well as its impact on diabetes outcomes, highlight the importance of anti-stigma interventions. This study explores the effectiveness of an anti-stigma educational intervention in reducing diabetes-related stigma, drawing on qualitative evidence of the training's effectiveness.

  Methods

  In this semi-experimental study, 121 first-semester undergraduates from Shahrekord University of Medical Sciences were randomly assigned to experimental and control groups. Data was collected using three questionnaires: demographic information, EMIC, and diabetes knowledge. The training consisted of three one-hour sessions. Subsequently, the first post-test was administered to both groups. A second post-test was conducted one month later at the same location. The data was entered into SPSS software version 24 and analyzed using descriptive statistics and a mixed model.

  Results

  Before the intervention, the mean scores of knowledge and stigma were not different between the groups. Following the training, the mean knowledge score in the intervention group increased compared to the control group, while the mean stigma score decreased. Regarding diabetes knowledge, the significance level of the group effect and time effect (group) is less than 0.05, indicating a significant difference between the mean scores of diabetes knowledge in the intervention and control groups, with the intervention leading to increased diabetes knowledge. As for stigma, the significance level of the group effect is greater than 0.05, while the significance level of time (group) is less than 0.05. This suggests there is no significant difference between the mean stigma score in the control group and the intervention group, although the mean stigma score in groups varies over time. Ultimately, the intervention has resulted in a change in the stigma score.

  Conclusion

  The findings demonstrate the effectiveness of the educational intervention in reducing stigma and confirm that individuals with more knowledge are likely to attribute less stigma and discrimination to others. This low-cost, short-term method over consecutive periods can help decrease stigma.

  Keywords: Education, Stigma, Knowledge, Students
 • Farzaneh Jahantigh, Maryam Kamali*, Fatemeh Biabani Pages 2229-2238
  Introduction

  Sleep is one of the most important circadian cycles. Metabolic disorders, especially diabetes, can affect the quantity and quality of sleep. The purpose of this study is to determine the relationship between the quantity and quality of sleep and diabetes.

  Methods

  In this descriptive-cross-sectional study, 613 male and female students were randomly selected from the students of Gilan University of Medical Sciences in 1400. To collect information, two questionnaires for personal characteristics (blood sugar level) and the Pittsburgh Sleep Standard Questionnaire (PSQI) were used. The data were analyzed using SPSS version 16 software and descriptive (frequency, mean, and standard deviation) and inferential statistical methods at a significance level of p<0.05.

  Results

  The results of the research showed that the largest age group was 21 (30.45) percent, 59.65 percent of the students were female, and the rest were male. In terms of marital status, 57.7% of students were married. Half of the students suffered from poor sleep quality. The average sleep duration also had a higher percentage than other subscales. Students who reported poor sleep quality did not control their sugar levels. Also, the students who had experienced the quality of sleep had controlled their sugar level well, and the relationship between the quality of the student's sleep and their blood sugar was significant (p =0.001).

  Conclusion

  Based on the results of the study in medical students, it is possible to prevent lack of sleep and its subsequent complications, i.e., increased blood sugar levels and diabetes, by teaching sleep hygiene and changing incorrect beliefs and habits despite the presence of night wakings and night watches

  Keywords: Sleep, Sleep quality, Blood sugar levels, Insomnia