فهرست مطالب

پژوهش های نوین روانشناختی - پیاپی 69 (بهار 1402)
 • پیاپی 69 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/01
 • تعداد عناوین: 30
|
 • احمد اسمعلی* صفحات 1-8
  یکی از مولفه هایی که رفتارهای جوانان و دانش آموزان را در زندگی و در محیط اجتماعی تحت تاثیر قرار می دهد و سبب افزایش سازگاری اجتماعی می شود، مقبولیت اجتماعی است. لذا هدف پژوهش حاضر رابطه دشواری تنظیم هیجان، هوش فرهنگی و تفکر خود ارزیابی منفی با مقبولیت اجتماعی دانش آموزان دوره متوسطه دوم منطقه سیلوانا است. روش پژوهش حاضر همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دبیرستانی دوره دوم متوسطه منطقه سیلوانا در سال تحصیلی 1401- 1400 بود. که براساس آمار اداره آموزش و پرورش منطقه سیلوانا 988 نفر دانش آموز در دوره متوسطه مشغول به تحصیل بودند. نمونه پژوهش شامل 300 نفر بود. روش نمونه گیری برای تحقیق حاضر به صورت تصادفی خوشه‏ای چند مرحله ای در نظر گرفته شد. ابزارهای پژوهش مقیاس دشواری در تنظیم هیجان بشارت و همکاران (1386)، مقیاس خودارزیابی های مرکزی (جاج و همکاران، 2003)، پرسشنامه مقبولیت فورد و رابین، مقیاس هوش فرهنگی آنگ و همکاران (2004) بودند. یافته های به دست آمده نشان داد که هر سه متغیر دشواری در تنظیم هیجان، تفکر خودارزیابی های منفی و هوش فرهنگی با مقبولیت اجتماعی دانش آموزان دارای رابطه معنادار بودند. مولفه های دشواری در تنظیم هیجان، تفکر خودارزیابی های منفی و هوش فرهنگی توانایی پیس بینی مقبولیت اجتماعی دانش آموزان را داشتند.
  نتیجه گیری
  بنابراین با تقویت هوش فرهنگی ، تقویت خود ارزیابی مثبت و راهبردهای موثر در تنطیم هیجان، می توان مقبولیت و مهارت های اجتماعی دانش آموزان را بهبود بخشید
  کلیدواژگان: تفکر خودارزیابی منفی، دشواری در تنظیم هیجان، مقبولیت اجتماعی، هوش فرهنگی
 • ملیحه مهرابی کوشکی، فرناز کشاورزی ارشدی*، فریبا حسنی، رویا کوچک انتظار صفحات 2-11

  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی مداخله ی فرزندپروری مبتنی بر ذهن آگاهی به مادران و مداخله ی شفقت به ‏خود به دختران بر بهزیستی ذهنی دختران نوجوان با تعارض والدفرزندی انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی، با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه و پیگیری بود. جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان دختر 14و15سال که در سال تحصیلی 1399 - 1400 در منطقه 14 شهر تهران در مدارس دولتی مشغول به تحصیل بودند و مادران آنها تشکیل می دادند. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش 45 نفر از دانش آموزان که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادف در سه گروه گمارده شدندگروه اول شامل10 نفر از مادران دانش آموزان که مداخله فرزندپروری مبتنی بر ذهن آگاهی دریافت کردند، و گروه دوم 12 نفر از دانش آموزان که تحت مداخله شفقت به ‏خود قرار گرفتند و در گروه گواه 12 نفر از دانش آموزان که هیچ مداخله دریافت نکردند. مداخلات در 8 جلسه 90 دقیقه ارایه گردید. دانش آموزان مقیاس بهزیستی ذهنی کی یز و ماگیارمو (2003) را پیش و پس از مداخله و دو ماه بعدپاسخ دادند یافته های حاصل از تحلیل واریانس آمیخته نشان داد. که مداخله فرزندپروری مبتنی بر ذهن آگاهی به مادران و مداخله شفقت به خود به دختران نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری بر بهزیستی ذهنی اثربخش بود(p≤ 0.001) و مداخله شفقت به خود اثر بخش تر بود و در مرحله پیگیری تاثیرات پایداری خود را حفظ کرده بود بنابراین می توان از این مداخله در محیط های مشاوره مدارس استفاده کرد

  کلیدواژگان: بهزیستی ذهنی، تعارض والد-فرزندی، شفقت به خود، فرزندپروری مبتنی بر ذهن آگاهی
 • علی اقبالی* صفحات 9-15
  چکیدههدف این پژوهش تعیین نقش جهت گیری هدف، ارزش گذاری درونی، سازمان دهی و برنامه ریزی در پیش بینی در عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان اردبیل بود. پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان پسر و دختر دانشگاه فرهنگیان اردبیل که در سال تحصیلی 1400-1399 مشغول به تحصیل بودند که از بین آنها تعداد 406 نفر با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی پینتریچ و دی گروت (1990) و معدل کل دانشجویان بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش همبستگی و تحلیل رگرسیون چند گانه استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد باورهای انگیزشی جهت گیری هدف و ارزش گذاری درونی، و راهبردهای یادگیری سازمان دهی و برنامه ریزی با عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطه دارد و برنامه ریزی، سازماندهی، ارزش گذاری درونی و جهت گیری هدف، به ترتیب، نقش مهمی در پیش بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان اردبیل دارند.
  کلیدواژگان: جهت گیری هدف، ارزش گذاری درونی، سازمان دهی، برنامه ریزی، عملکرد تحصیلی
 • محمد اکبری*، علی نقی اقدسی، امیر پناه علی، معصومه آزموده، رضا نقدی سده صفحات 17-24
  هدف پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی سه روش درمانی حساسیت زدایی با حرکت چشم و پردازش مجدد، فن رهاسازی هیجانی و درمان شناختی-رفتاری در درمان اختلال استرس پس از سانحه بهبودیافتگان بیماری کووید19شهر تبریز در سال 1400 بود. روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه بیماران بهبودیافته زن کووید-19 بود که بصورت هدفمند (افراد دارای نمره بالاتر از میانگین در پرسشناه استرس پس از سانحه)تعداد 48 بیمار زن بهبود یافته کووید19 با تشخیص PTSD انتخاب و در چهار گروه، گروه آزمایش1(12 نفر)،گروه آزمایش2 (12نفر)، گروه آزمایش3 (12نفر) و گروه کنترل(12 نفر) به صورت تصادفی جایگزین شدند. شرکت کنندگان در جلسات EMDR و EFT بصورت فردی و CBT به صورت گروهی در 6 جلسه چهل و پنج دقیقه ای تحت درمان قرار گرفتند. گروه کنترل برنامه عادی روزانه خود را گذراند. همه آزمودنی ها در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون به وسیله پرسشنامه اختلال استرس پس از سانحه مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده های پژوهشی با تحلیل کوواریانس با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه 22 تحلیل شد. نتایج نشان داد که علایم استرس پس از سانحه در هر سه گروه آزمایشی به طور معناداری کاهش یافته است (05/0P<). در نتیجه هر سه روش درمانی EMDR ، CBT و EFT باعث کاهش علایم استرس پس از سانحه می شود و همچنین روش درمانی EMDR نسبت به CBT و EFT تاثیر بیشتری بر PTSD داشته است. نتایج حاصله بر استفاده بیشتر از مداخله EMDR برای علایم PTSD اشاره دارد.
  کلیدواژگان: استرس پس از سانحه، تکنیک رهاسازی هیجانی، حساسیت زدایی با حرکت چشم و پردازش مجدد، شناختی-رفتاری، کووید-19
 • جلیل باباپور، تورج هاشمی، سیلک لوکس، ندا نجفی* صفحات 25-33
  هدف از پژوهش حاضر تعیین تفاوت اثربخشی آموزش شناختی و درمان ذهن- بدن بر انواع توجه در کودکان مبتلا به اختلال کاستی توجه- بیش فعالی است. پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون است. از بین کودکان 12-7 ساله که بر اساس ملاکهایDSM-5 ، تشخیص اختلال کاستی توجه- بیش فعالی گرفته بودند، 30 کودک به صورت هدفمند از مراکز مشاوره تبریز در سال 1398 انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش تقسیم شدند. پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی، CSI-4، آزمون هوش ریون کودکان، IVA ، برنامه کاپیتان لاگ و بسته درمان ذهن- بدن ابزارهای این مطالعه بودند. پس از انتخاب نمونه و جای دهی تصادفی افراد در گروه های آزمایشی، آزمون IVA به عنوان پیش آزمون اجرا گردید و یکی از گروه ها، آموزش شناختی و گروه دیگر درمان ذهن- بدن را دریافت کردند. به منظور بررسی اثربخشی روش های مداخله ای، پس آزمون (IVA) اجرا شده و داده های به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS18، آزمون های تحلیل توصیفی و تحلیل کوواریانس چندمتغیره تحلیل شدند. نتایج تحلیل آماری نشان داد که دو روش آموزشی- درمانی اثرات متفاوت و معنی داری بر بهبود انواع توجه (به جز توجه متناوب) دارند چراکه F محاسبه شده (37/7) در سطح 05/0 ≥ Pمعنادار بود. همچنین تحلیل ها نشان دادند که تفاوت دو روش آموزشی- درمانی قادر است 76% از واریانس متغیر وابسته (76/0 = E2) را با توان کامل (99/0) تبیین کند.
  کلیدواژگان: آموزش شناختی، درمان ذهن- بدن، توجه، اختلال کاستی توجه- بیش فعالی
 • عباس باباصفری، سید حمید آتش پور*، زهرا یوسفی صفحات 35-42
  این پژوهش باهدف اثربخشی زوج درمانی تلفیقی سیستمی - راه حل محور بر رضایت زناشویی و روابط خانوادگی زوجین شهر اصفهان در انجام شد. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری کلیه زوجین متاهل و دارای تعارض مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه 12 شهر اصفهان در سال 98-99 بود که از بین آنان نمونه ای 40 نفره به شکل در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه های رضایت زناشویی اینریج (ENRICH) و پرسش نامه روابط خانوادگی بارنز و السون (FRQ) استفاده شد. هر دو گروه پژوهش سه بار قبل، بعد و پیگیری 45 روزه در معرض ارزیابی توسط ابزارهای پژوهش قرار گرفتند. درحالی که گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد گروه آزمایش روش (زوج درمانی تلفیق سیستمی - روش راه حل محور) را دریافت کرد. داده های گردآوری شده با روش تحلیل واریانس با اندازه های تکراری، آزمون تعقیبی توکی و نرم افزار SPSS-23 تحلیل شدند. نتایج نشان داد زوج درمانی تلفیقی سیستمی - راه حل محور بر بهبود رضایت زناشویی و ابعاد آن و روابط خانوادگی و. ابعاد آن اثر معنادار داشته اند (05/0=> P). باتوجه به نتایج حاضر، می توان برای بهبود رضایت زناشویی و روابط خانوادگی از این روش تلفیقی بهره گرفت.
  کلیدواژگان: روش سیستمی ساختاری، روش راه حل محور، رضایت زناشویی، روابط خانوادگی
 • حسن بافنده، عزت اله احمدی، سیامک داداشی* صفحات 43-49
  اختلال شخصیت مرزی یکی از شایع ترین اختلالات روانپزشکی می باشد. ویژگی اساسی اختلال شخصیت مرزی یک الگوی فراگیر بی ثباتی روابط بین فردی، تصور خود، تمایلات و تکانشگری علامت دار است که از اوایل بزرگسالی شروع می شود و در انواع زمینه ها موجود است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه انعطاف پذیری شناختی، تکانشگری و عملکرد تحصیلی کیفی در دانشجویان با رگه های اختلال شخصیت مرزی و عادی انجام گرفت. تعداد 20 نفر از دانشجویان با رگه های اختلال شخصیت مرزی و 20 نفر از دانشجویان عادی با پرسشنامه شخصیت مرزی(BPI) انتخاب شدند. سپس آزمون دسته بندی کارت های ویسکانسین، پرسشنامه تکانشگری بارت و پرسشنامه عملکرد تحصیلی کیفی بر روی هر دو گروه اجرا شد. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) نشان داد که بین دوگروه در هر سه متغیر انعطاف پذیری شناختی، تکانشگری و عملکرد تحصیلی کیفی تفاوت معنی داری وجود دارد. بنابراین، نتایج این پژوهش نشان می دهد که دانشجویان با رگه های اختلال شخصیت مرزی نقایصی را در انعطاف پذیری شناختی، تکانشگری و عملکرد تحصیلی کیفی نشان می دهند.
  کلیدواژگان: اختلال شخصیت مرزی، انعطاف پذیری شناختی، تکانشگری، عملکرد تحصیلی
 • ستاره جانی، نادر حاجلو*، محمد نریمانی صفحات 51-59
  هدف پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر اینترنت و درمان متمرکز بر هیجان بر همجوشی شناختی و صمیمیت جنسی در زنان متاهل مبتلا به اختلال وسواسی- اجباری بود. طرح پژوهش از نوع آزمایشی همراه با پیش-آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری تحقیق را تمام بیماران زن متاهل مبتلا به اختلال وسواسی- اجباری تشکیل می دادند که در بازه زمانی تیر تا مهرماه سال 1400 جهت درمان به یکی از مراکز مشاوره و خدمات روان شناختی و روانپزشکی شهر پارس آباد استان اردبیل مراجعه کرده بودند. 45 نفر از ایشان به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در گروه های دریافت کننده درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر اینترنت (15 نفر)، درمان متمرکز بر هیجان (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها عبارت بودند از: مقیاس وسواس فکری- عملی ییل- براون، مقیاس همجوشی شناختی گیلاندرز و همکاران و پرسشنامه نیازهای صمیمیت باگاروزی. درمان های مداخله ای هر کدام طی 8 جلسه ی هفتگی انجام شد. داده با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر اینترنت و متمرکز بر هیجان بر همجوشی شناختی و صمیمیت جنسی در زنان متاهل مبتلا به اختلال وسواسی- اجباری اثربخش بوده است (05/0>P) و بین اثربخشی این دو شیوه درمانی، تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0<P). نتایج به دست آمده، به طور بالقوه اثرات کاربردی مهمی برای متخصصان و درمانگران جهت توجه به اثربخشی روش های درمانی به کار رفته در بهبود پیامدهای اختلال وسواسی- اجباری دارد.
  کلیدواژگان: درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر اینترنت، درمان متمرکز بر هیجان، همجوشی شناختی، صمیمیت جنسی، اختلال وسواسی- اجباری
 • نسترن جباری*، سید مجتبی عقیلی صفحات 61-70
  زمینه و هدف
  خود آسیب رسانی از جمله مشکلات روانی_اجتماعی هستند که در دوره نوجوانی شیوع بالایی دارند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت و درمان هیجان مدار بر رفتارهای خودآسیب رسان و نیازهای بین فردی در نوجوانان دختر دارای افکار خودکشی انجام شد.
  روش
  این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون_پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه تهران در سال تحصیلی 1401-1400 بودند. که از ناحیه 2 تعداد 45 نفر به شیوه در دسترس انتخاب شد و در گروه های آزمایش و گواه به روش تصادفی معادل شدند. درمان هیجان مدار و درمان مبتنی بر شفقت طی 8 جلسه 60 دقیقه ای به ترتیب در گروه های آزمایش 1 و 2 انجام شد گروه گواه هیچ گونه آموزشی دریافت نکرد. داده ها به کمک پرسشنامه آسیب به خود سانسون (1998)، مقیاس افکار خودکشی بک (1979) و پرسشنامه نیازهای بین فردی ون آردن و همکاران (2012) جمع آوری و با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شدند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که گروه های آزمایش در مرحله پس آزمون از نظر ادراک سربار بودن، تعلق پذیری خنثی، رفتارهای خودآسیب رسان و افکار خودکشی کاهش معنی داری داشتند (05/0>P). درمان هیجان مدار نسبت به درمان مبتنی بر شفقت اثربخشی بیشتری در کاهش ادراک سربار بودن، تعلق پذیری خنثی، رفتارهای خودآسیب رسان داشت و درمان مبتنی بر شفقت بر کاهش افکار خودکشی تاثیر بیشتری داشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت، به کار بردن هر دو مداخله می تواند با تاثیر ادراک سربار بودن، احساس تعلق پذیری خنثی، افکار خودکشی و رفتارهای خودآسیب رسان را در دختران نوجوان کاهش دهد.
  کلیدواژگان: درمان متمرکز بر شفقت، درمان هیجان مدار، رفتارهای خودآسیب رسان، نیازهای بین فردی، افکار خودکشی
 • هاشم جبرائیلی*، زینب جعفری، شیدا فیضی صفحات 71-79
  پژوهش حاضر با هدف تحلیل نیمرخ نهفته الگوهای دشواری در تنظیم هیجان و بررسی ارتباط آن با در نظر گرفتن پیامدهای آینده و پشیمانی مورد انتظار انجام شد. در یک پژوهش تحلیلی- مقطعی از بین جمعیت بزرگ سال شهر کرمانشاه 380 نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از فرم کوتاه مقیاس دشواری در تنظیم هیجان، مقیاس در نظر گرفتن پیامدهای آینده و پرسشنامه سبک تصمیم گیری مبتنی بر پشیمانی استفاده شد. داده ها بر مبنای روش های مختلف از جمله تحلیل نیمرخ نهفته و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Mplus مورد تحلیل قرار گرفت. تحلیل نیمرخ نهفته نشان داد که مدلی با سه نیمرخ بهترین برازش را با داده ها دارد. از این سه نیمرخ استخراج شده، نیمرخ اول به کسانی تعلق داشت که از لحاظ تنظیم هیجان در وضعیت مطلوب بودند. نیمرخ دوم به کسانی تعلق داشت که دچار مشکلات خفیف در تنظیم هیجان بودند و نیمرخ سوم به کسانی تعلق داشت که از مشکلات شدید در تنظیم هیجان رنج می بردند. تعلق به نیمرخ اول در مقایسه با نیمرخ دوم و سوم با نمرات کمتر در پشیمانی مورد انتظار و در نظر گرفتن پیامدهای فوری همراه بود. داشتن میزان متفاوتی از مشکلات تنظیم هیجان با میزان متفاوتی از در نظر گفتن پیامدهای آینده و پشیمانی مورد انتظار همراه است و از نیمرخ های استخراج شده می توان برای پیش بینی الگوهای تصمیم گیری و ارایه مداخلات متناسب با هر گروه از افراد استفاده کرد.
  کلیدواژگان: پشیمانی مورد انتظار، تنظیم هیجان، در نظر گرفتن پیامدها، تحلیل نیمرخ نهفته
 • علی جلیلی، نسرین صادقیان* صفحات 81-91
  هدف تحقیق حاضر بررسی اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر اضطراب، خودکارآمدی و خودتنظیمی نخبه ورزشکار شرکت کننده در المپیاد ورزشی بود. روش تحقیق نیمه آزمایشی با طرح آزمون پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری تحقیق پسر نخبه ورزشکار و به صورت در دسترس 34 نفر (17 نفر در گروه آزمایش و 17 نفر در گروه کنترل) انتخاب شدند و به عنوان نمونه در تحقیق مشارکت کردند. پرسشنامه های اضطراب بک و همکاران (1988)، خودکارآمدی عمومی شرر (1982) و خودتنظیمی SRI-25قبل و بعد از جلسات آموزشی به وسیله جامعه ی هدف تکمیل گردید. جلسات مداخله ای آموزش کارکردهای اجرایی به مدت 15 جلسه برای گروه آزمایش اجرا گردید. نتیجه تحلیل کوواریانس تک متغیره نشان داد که آموزش کارکردهای اجرایی بر کاهش اضطراب (056/7=F، 05/0P<) و افزایش خودکارآمدی (248/26=F، 05/0P<) و همچنین افزایش خودتنظیمی (705/37=F، 05/0P<) ورزشکار شرکت کننده در المیپاد ورزشی در گروه آزمایش موثر بوده است. میتوان نتیجه گیری کرد که آموزش کارکردهای اجرایی باعث کاهش اضطراب، افزایش خودکارآمدی و خودتنظیمی دانشجویان ورزشکار شرکت کننده در المپیاد ورزشی گردید.
  کلیدواژگان: کارکردهای اجرایی، اضطراب، خودکارآمدی، خودتنظیمی، المپیاد ورزشی
 • پناه علی حسین زاده*، مرضیه علیوندی وفا، زینب خانجانی، سیدداوود حسینی نسب صفحات 93-102
  پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی برنامه همکاری خانه و مدرسه بر انسجام، ابرازگری و تعارض درون خانواده والدین دانش آموزان پایه اول ابتدایی مدارس دولتی شهر تبریز انجام شده است. طرح تحقیق حاضر بر پایه ی پژوهش های نیمه تجربی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه استوار بود. جامعه ی آماری پژوهش شامل تمام خانواده های دانش آموزان پایه اول ابتدایی شهر تبریز بود که در سال تحصیلی 98-97 در مدارس دولتی مشغول تحصیل بودند. با تکیه بر روش نمونه گیری هدفمند، نمونه ای شامل40 خانواده انتخاب و به شکل جایگزینی تصادفی، در دو گروه (20 خانواده گروه آزمایش و 20 خانواده گروه کنترل) قرار داده شدند. برنامه همکاری خانه و مدرسه به مدت 8 جلسه 30/2 ساعته (هر هفته یک جلسه) برای گروه آزمایش اجرا گردید. در این مدت هیچ برنامه ای برای گروه کنترل اجرا نشد. داده های هر دو گروه با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل گردید که نتایج نشان داد انسجام و ابرازگری خانواده در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه به طور قابل ملاحظه ای افزایش و تعارض درون خانواده به طور معنا دار کاهش نشان می دهد (05/0>p). با توجه به نتیجه ی مداخله ی ارایه شده، چنین استنباط می شود که شرکت در برنامه همکاری خانه و مدرسه قادر است میزان انسجام و ابرازگری خانواده را افزایش و تعارض درون آن را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: برنامه همکاری خانه و مدرسه، انسجام خانواده، ابرازگری خانواده، تعارض درون خانواده
 • نرگس حسین نظری، حمید نجات*، محمدرضا صفاریان طوسی صفحات 103-112
  چکیده سالمندی با بیماری، فقدان و از کار افتادگی متعددی همراه است و افراد سالمند در معرض مشکلات فراوانی قرار دارند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی بهزیستی درمانی با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت خواب مرکز نگهداری روزانه سالمندان انجام شد. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون به همراه مرحله پیگیری یک ماهه و با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل سالمندان خانه سالمندان نشاط شهر مشهد بودند. از بین این افراد، تعداد 45 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به طور تصادفی در سه گروه 15 نفری قرار گرفتند. گروه های آزمایش تحت 8 جلسه 90 دقیقه ای بهزیستی درمانی یا درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار گرفتند و برای گروه کنترل اقدامی صورت نگرفت. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه ی کیفیت خواب پیترزبورگ بود. برای تحلیل داده های پژوهش از نرم افزارSPSS نسخه 22 و تحلیل واریانس آمیخته همراه با اندازه گیری مکرر در سطح 05/0 استفاده شد. نتایج نشان دهنده این بود که بهزیستی درمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود کیفیت خواب سالمندان در مرحله پس آزمون و پیگیری اثر معنادار داشته اند (001/0>P). اما تفاوت معناداری بین اثربخشی دو گروه وجود نداشته است (05/0<P). طبق نتایج، می توان از بهزیستی درمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در جهت بهبود کیفیت خواب در سالمندان استفاده کرد.کلیدواژه ها: بهزیستی درمانی، کیفیت خواب، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، سالمند
  کلیدواژگان: بهزیستی درمانی، کیفیت خواب، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، سالمند
 • رسول حشمتی*، منصور بیرامی، حسین نوروزی صفحات 113-121
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تجربه زیسته روان زخم در کودکی و خودتخریب گری بر پندار خودکشی با اثر واسطه ای فرونشانی عاطفی است. در راستای این هدف در یک تحقیق مقطعی و توصیفی-همبستگی از جامعه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور ایلام تعداد 233 نفر (116 نفر مرد، 117 نفر زن) با دامنه سنی 19 تا 30 ساله و مقاطع تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس و دکتری به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه های پندار خودکشی بک، کودک آزاری محمد خانی، آسیب به خود سانسون و سانسون و فرونشانی عاطفی وینبرگر استفاده شد. جهت پردازش وتحلیل داده ها و بررسی فرضیه های پژوهش ازنرم افزارهای آماری SPSS-22و Lisrel-8.85 استفاده شد. نتایج معادلات ساختاری نشان داد که روان زخم به طور معنادار اثر مستقیم و مثبت بر پندار خودکشی دارد. از طرفی دیگر، خودتخریب گری رابطه مثبت و معنی داری با پندار خودکشی دارد. روان زخم از طریق فرونشانی عاطفی بر پندار خودکشی تاثیر غیرمستقیم دارد. همچنین، خودتخریب گری از طریق میانجی گری فرونشانی عاطفی برپندار خودکشی تاثیر دارد. با تکیه بر نتایج این پژوهش می توان بیان داشت که، فرونشانی عاطفی می تواند به عنوان یک متغیر واسطه ای رابطه بین روان زخم، خودتخریبی و پندار خودکشی را تبیین کند. بنابراین، می توان مداخله تنظیم هیجانی را برای کاهش پندار خودکشی بکارگرفت.
  کلیدواژگان: پندار خودکشی، روان زخم، خودتخریبی، فرونشانی عاطفی
 • شیرین خسروی*، نجمه حمید، کیومرث بشلیده صفحات 123-133
  شکست مکرر رژیم غذایی منجر به کاهش عزت نفس، احساس گناه و حتی نفرت از خود می شود. مطالعات نشان می دهند که سوگیری توجه به نشانه های غذایی ممکن است نقشی اساسی در ایجاد و حفظ رفتارهای ناسازگار در غذا خوردن داشته باشد. در پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی اصلاح سوگیری توجه نسبت به محرک های مرتبط با غذا بر میزان سوگیری توجه و ولع خوردن در افراد رژیم گیرنده پرداخته شد. روش این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون دو گروهی بود. 30 نفر بر اساس ملاک های ورود انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش آموزش اصلاح سوگیری توجه را دریافت کردند. برای اندازه گیری سوگیری توجه و مداخلات از آزمایه ی دات پروب (مک لیود و همکاران،1986) و برای اندازه گیری ولع خوردن از پرسشنامه ی ولع خوردن (کیپید-بنیتو، 2000) استفاده شد. نتایج نشان داد که بین دو گروه در سوگیری توجه و ولع خوردن در پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد در ابعاد قصد و برنامه ریزی برای خوردن، پیش بینی تقویت مثبت، پیش بینی رهایی از احساسات منفی، فقدان کنترل خوردن، افکار یا اشتغال ذهنی به غذا، هیجان های قبل یا حین ولع، و احساس گناه ناشی از ولع بین گروه آزمایش و گروه کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد (05/0>P).
  کلیدواژگان: اصلاح سوگیری توجه، رژیم گیرندگان، ولع خوردن
 • لیلا خورشیدی نازلو، مهین اعتمادی نیا*، غلامرضا چلبیانلو، علی خادمی، رحیم خلیل زاده صفحات 135-144
  هدف پژوهش حاضر تعیین تفاوت اثربخشی الگوریتم مراحل تغییر درد و درمان فراتشخیصی بر نشانه های همراه بیماری در بیماران سایکوسوماتیک مبتلا به میگرن بود. پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی و جامعه آماری شامل افراد مبتلا به میگرن شهر ارومیه بود. تعداد 45 نفر از افراد مبتلا به میگرن پس از تشخیص نهایی توسط متخصص انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه 15 نفره قرار گرفتند. گروه آزمایشی یک تحت درمان الگوریتم مراحل تغییر درد، گروه آزمایشی دو تحت درمان فراتشخیصی و گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفتند. نشانه های همراه میگرن شامل عدم تحمل پریشانی، اضطراب درد و اختلالات خواب بود که برای اندازه گیری آنها از پرسشنامه عدم تحمل پریشانی (سیمونز و گاهر، 2005)، مقیاس اضطراب درد (مک کراکن و همکاران، 1992) و پرسشنامه اختلالات خواب (محمدی و همکاران، 1388) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس مختلط استفاده شد. نتایج نشان داد که درمان فراتشخیصی در خرده مقیاس شناختی اضطراب درد و خرده مقیاس های عدم جذب، ارزیابی و تنظیم هیجان به طور معنادار اثربخشی بیشتری نسبت به درمان الگوریتم مراحل تغییر درد داشت. اما، بین اثربخشی درمان فراتشخیصی و الگوریتم مراحل تغییر درد در متغیرهای خواب اختلاف معنی داری وجود نداشت. نتایج این پژوهش حاکی از این است که استفاده از درمان فراتشخیصی توسط روان درمانگران می تواند نشانه های هیجانی بیماران مبتلا به میگرن را کاهش داده و به بهبود سردرد کمک کند. اما در مورد اختلالات خواب این بیماران، هر دو درمان قابلیت استفاده دارد.
  کلیدواژگان: الگوریتم مراحل تغییردرد، درمان فراتشخیصی، اضطراب درد، عدم تحمل پریشانی، اختلالات خواب
 • فریده سلیمانی*، احمد امانی صفحات 145-152
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان آدلری بر تاب آوری خانواده، فشار و اجتناب اجتماعی زنان مطلقه شهرستان سروآباد بود. این پژوهش از طرح های پژوهش تک موردی A-B-A بود. جامعه آماری این پژوهش شامل زنان مطلقه تحت پوشش بهزیستی شهرستان سروآباد در سال 1398بودند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. درمان آدلری در 11 جلسه 60 دقیقه ای به 6 نفر از زنان مطلقه آموزش داده شد. برای جمع آوری داده ها در این پژوهش از پرسشنامه تاب آوری خانواده (FHI) و مقیاس فشار و اجتناب اجتماعی (SAD) استفاده شد. نتایج شاخص های متغیر تاب آوری خانواده با استفاده از (d cohen) در دامنه 45/1- تا 01/2- و همچنین نتایج شاخص ها در متغیر فشار و اجتناب اجتماعی با استفاده از (d cohen) در دامنه 08/2- تا 89/1- قرار دارد که نشان دهنده ی اثربخشی درمان آدلری بر تاب آوری خانواده، فشار و اجتناب اجتماعی زنان مطلقه شهرستان سروآباد بوده است. بحث و بررسی یافته های این پژوهش نشان داد که تاثیرات مفید و کاربردی درمان آدلری با استفاده از تشویق و دلگرمی، تاکید بر نقاط قوت و احساس اجتماعی باعث می شود منابع مقابله ای مراجعان مضطرب گسترش پیدا کند و خودمراقبتی و رضایتمندی کلی زنان مطلقه در مواجهه با مشکلات و آسیب های اجتماعی طلاق افزایش یابد.
  کلیدواژگان: درمان آدلری، تاب آوری، فشار و اجتناب اجتماعی
 • معصومه صداقت، حسین شیبانی*، سید موسی طباطبایی، محبوبه طاهر صفحات 153-160
  وجود اختلالات روانی در میان نوجوانان همواره، سلامت روان جامعه را تحت تاثیر خود قرار داده است. هدف از این پژوهش مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی و بخشایش درمانی بر خودبازداری ازخشم در نوجوانان دختر مبتلا به اختلال بد تنظیمی خلق مخرب است. روش تحقیق نیمه آزمایشی، از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این تحقیق ،کلیه دانش آموزان دارای نشانه های اختلال بی نظمی خلق اخلاگردوره اول و دوم متوسطه محدوده سنی 17-14 سال درشهر بهارستان، درسال 1400 بودند. از این بین تعداد 54نفر به روش نمونه گیری در دسترس، به صورت تصادفی، 17 نفر در گروه بخشایش درمانی، 19 نفر در گروه شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی و 18 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. ابزار پژوهش،شامل مقیاس واکنش پذیری عاطفی استریگرزو همکاران ، پرسشنامه خطاهای شناختی کویین ، دوزس و اوجین وین و پرسشنامه فراشناخت حالتی عابدی بود. آزمودنیهادر دوگروه آزمایشی، تحت مداخله درمان شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی قرار گرفتند و گروه کنترل، هیچ مداخله ای دریافت نکردند . برای تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس چند متغیره وآزمون بنفرونی استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که هردوگروه آزمایش درافزایش معنادار نمره خودبازداری و مولفه های آن(05/0(P< ، به یک اندازه تاثیر داشته اند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که برای افزایش توان خودبازداری ازخشم در نوجوانان مبتلا به بدتنظیمی خلق مخرب، از درمان شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی و بخشایش درمانی می توان بهره جست.
  کلیدواژگان: درمان شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی، بخشایش درمانی، خودباز داری، اختلال بد تنظیمی خلق مخرب، خشم
 • راشن عبداللهی* صفحات 161-166
  کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی به واسطه مشکل در مهارت های حرکتی و رفتاری با دلزدگی با فعالیت های سازمان یافته مواجه می شوند. از این رو پژوهش حاضر با هدف اثر بخشی توانبخشی شناختی مبتنی بر آموزش رفتاری و حرکتی بر ارتقای کارکردهای عملی و کاهش دلزدگی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی انجام شد.در قالب طرح نیمه آزمایشی پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل، با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای سی نفر از دانش آموزان دختر پایه اول تا چهارم مقطع ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 1401- 1400انتخاب شده و به صورت تصادفی در گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه غربالگری اختلال هماهنگی رشدی2007و انگیزش ورزشی پلی تیر و همکاران (2013) بود که در دومرحله پیش آزمون و پس آزمون در اختیار والدین قرار گرفت.گروه آزمایش تحت مداخله در 10 جلسه و هر جلسه به مدت 60 دقیقه قرار گرفت. برای سنجش میزان اثر بخشی مداخله از آزمون تحلیل کوواریانس در سطح معنا داری01/0 و از نرم افزار SPSS26 بهره برداری شد. در مرحله پس آزمون تفاوت میانگین نمرات کارکردهای عملی و دلزدگی در دوگروه آزمایش و کنترل معنادار است (01/0>p) و توانبخشی شناختی مبتنی بر آموزش رفتاری و حرکتی منجر به ارتقای کارکردهای عملی و کاهش دلزدگی در کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی شده است. بر اساس نتایج این پژوهش، استفاده از توانبخشی شناختی به عنوان روشی موثر در مراکز توانبخشی و مدارس ابتدایی برای کودکان کاربردی می باشد
  کلیدواژگان: آموزش رفتاری و حرکتی، کارکردهای عملی، اختلال هماهنگی رشدی، توانبخشی شناختی، دلزدگی
 • کریم عبدالمحمدی* صفحات 167-175

  پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های روانسنجی چک لیست علایم کودکان و نوجوانان (PSC-17-Y) فرم خودگزارشی در بین کودکان و نوجوانان ایرانی انجام شد.

  روش

  روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه نوجوانان سنین 11 تا 17 ساله ایران بود که با استفاده از روش نمونه-گیری خوشه ای چند مرحله ای 3305 دانش آموز (1519 پسر و 1786 دختر) انتخاب شدند. پس از ترجمه و اخذ نظرات کارشناسان خبره و آزمودنی ها، روایی صوری مقیاس تایید شد. برای انجام تحلیل های آماری از نرم-افزار LISREL و SPSS استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که در نمونه دانش آموزان ایرانی ساختار سه عاملی مقیاس شامل اختلالات برون سازی شده، درون سازی شده و توجه با داده ها برازش مطلوبی داشت. نتایج مربوط به همبستگی بین این زیرمولفه های مقیاس (PSC-17-Y) با زیرمولفه های مقیاس خودگزارشی مشکلات رفتاری نوجوانان(YSR) از روایی ملاکی نسخه خودگزارشی (PSC-17-Y) در بین کودکان و نوجوانان حمایت کرد. پایایی با روش آلفای کرونباخ، میانگین واریانس استخراج و بازآزمایی برای مقیاس کلی و ابعاد آن تایید گردید.

  نتیجه گیری

  در مجموع، نتایج مطالعه حاضر نشان داد که و نوجوانان (PSC-17-Y) فرم خودگزارشی برای سنجش اختلالات روانی و اجتماعی در دانش آموزان ایرانی ابزاری روا و پایا است. این ابزار می تواند جهت غربالگری برون سازی شده، درون سازی شده و توجه در بخش های درمانی و پژوهشی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: اختلالات برون سازی شده، اختلالات درون سازی شده، اختلال توجه، روایی و پایایی
 • فرحناز غفاری، بهرامعلی قنبری هاشم آبادی*، معصومه اسلامی صفحات 177-184

  افزایش ترس از آلودگی که در پی انتشار ویروس کرونا در جهان اتفاق افتاده است تهدیدی برای سلامت روان افراد مبتلا به اختلال وسواسی جبری ایجاد کرده است. هدف پژوهش جاری بررسی اثر آموزش حافظه کاری هیجانی و خنثی بر بهبود نشخوار فکری در مبتلایان به اختلال وسواسی جبری بود. جهت نیل به هدف پژوهش گروه نمونه شامل 42 نفر از افراد مبتلا به اختلال وسواسی جبری با توجه به کسب نمره برش 91 در پرسشنامه اختلال وسواسی جبری ونکوور و مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلالات روانی محور Ӏ به روش در دسترس انتخاب و سپس به صورت تصادفی در سه گروه مساوی جایدهی شدند. پیش آزمون و پس آزمون شامل پرسشنامه نشخوار فکری نولن-هوکسما بود و مداخلات مورد استفاده شامل آموزش حافظه کاری هیجانی برای گروه اول و آموزش حافظه کاری خنثی برای گروه دوم بود که هر کدام به مدت 20 جلسه اجرا شدند و گروه کنترل نیز هیچ مداخله ای دریافت نکرد. نتایج تحلیل آنکوا حاکی از اثربخشی معنادار آموزش حافظه کاری هیجانی و خنثی بر نشخوار فکری افراد مبتلا به اختلال وسواسی جبری بود (01/0>P). همچنین آموزش حافظه کاری هیجانی نسبت به آموزش حافظه کاری خنثی به طور معنادار اثربخشی بیشتری بر بهبودی نشخوار فکری داشت (05/0>P). و تحلیل مانکوا نشان داد آموزش های حافظه کاری بر زیرمقیاس بازتاب اثر معنادار (01/0>P) و بر زیرمقیاس های درفکر فرورفتن و افسردگی اثربخش نبوده است. با توجه به یافته ها می توان نتیجهگیری کرد که پردازش های هیجانی حافظه کاری بیشتر از پردازش های خنثی در شکل گیری نشخوار فکری دارای نقش هستند.

  کلیدواژگان: آموزش حافظه کاری، محرک های هیجانی، نشخوار فکری، اختلال وسواسی جبری
 • شهروز نعمتی*، نرگس پورطالب، هدیه قاسمی صفحات 181-187

  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در اضطراب امتحان دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه بود. طرح پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان دختر دارای اختلال یادگیری ویژه در شهر تبریز بودند که به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. در این راستا، مداخله درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در 8 جلسه برای گروه آزمایش اجرا شد و از مقیاس های اضطراب امتحان اشپیلبرگر برای جمع آوری داده ها در مراحل پیش و پس از آزمون استفاده شد. تحلیل کوواریانس تک متغیره نشان داد که آموزش پذیرش و تعهد میزان اضطراب امتحان را در بین دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه کاهش می دهد. درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به آزمودنی ها از طریق انعطاف پذیری روانی، تعامل روانشناختی فرد با افکار و احساساتش، و قبول تجربه های ناخوشایند کمک می کند تا با اضطراب امتحان مقابله کنند. برای دست یابی به فعالیت های شواهد-محور، طراحی و اجرای برنامه مداخله ای پذیرش و تعهد برای کاهش اضطراب امتحان سایر دانش آموزان دارای نارسایی های تحولی پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: اختلال یادگیری ویژه، اضطراب امتحان، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
 • ستاره فتوحی، حسین کشاورز افشار*، مهدی سمواتی صفحات 185-193

  این روزها استفاده از شبکه های اجتماعی از محبوبیت بسیاری برخوردار است. از بین شبکه های اجتماعی، اینستاگرام تاثیر زیادی بر زندگی فردی و زناشویی افراد داشته، اما در مورداستفاده اعتیادآور از اینستاگرام و عوامل مرتبط با آن تحقیقات کمی صورت گرفته است.

  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای اعتیاد به اینستاگرام در پیش بینی تعهد زناشویی بر اساس ویژگی های شخصیتی انجام گرفت.

  روش

  این پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی و مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه ی آن را افراد متاهل عضو شبکه اجتماعی اینستاگرام تشکیل داده اند. نمونه ی موردمطالعه متشکل از 543 نفر بود که اطلاعات به روش نمونه گیری در دسترس و با استفاده از پرسشنامه آنلاین گردآوری شد. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از: پرسشنامه ی تعهد زناشویی آدامز و جونز (1997)، پرسشنامه پنج عاملی نیو (1985) و پرسشنامه ی اعتیاد به اینستاگرام شوله و روسدی (2019). برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی در نرم افزار SPSS 26 و برای بررسی فرضیه های تحقیق از مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار smartpls3 استفاده شده است.

  نتایج

  یافته های پژوهش نشان داد مدل ارایه شده از برازش مطلوبی برخوردار است و اعتیاد به اینستاگرام می توانند بین ویژگی های شخصیتی و تعهد زناشویی نقش میانجی ایفا نمایند.

  نتیجه گیری

  با توجه به اثرات عدم تعهد زناشویی بر زوجین، خانواده ها و جامعه، شناسایی متغیرهای دخیل در این مهم می تواند زمینه را جهت برنامه ریزی به منظور پیشگیری و درمان فراهم سازد.

  کلیدواژگان: اعتیاد به اینستاگرام، تعهد زناشویی، ویژگی های شخصیتی
 • عبدالله فیروزیان*، رسول روشن، مسعود آذربایجانی صفحات 195-203

  هدف از این پژوهش، بررسی اثربخشی برنامه آموزش جنسی مبتنی برتعالیم دین بر رضایت زناشویی در زن و مرد بود. نمونه مورد مطالعه شامل 30 زوج (15 مرد و 15 زن) بود که از بین زوجین مورد مراجعه به کلینیک های روان شناختی شهر قم انتخاب شدند و به صورت تصادفی در گروه های آزمایشی و کنترل گماره شدند. در مرحله مداخله، گروه آزمایش به مدت 6 جلسه یک ساعت و سی دقیقه تحت آموزش جنسی مبتنی بر تعالیم دین قرار گرفتند. در طی این مدت گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (1999) استفاده شد. داده های پژوهش با روش تحلیل کواریانس یکطرفه استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که رضایت زناشویی آزمودنی که برنامه آموزش جنسی مبتنی بر تعالیم دین را دریافت کرده اند بطور معناداری بالاتر از آزمودنی های گروه کنترل است. یافته ها حاکی از آن بود که برنامه آموزش جنسی مبتنی برعالیم دین تاثیر مثبتی بر رضایت زوجین دارد.

  کلیدواژگان: آموزش جنسی مبتنی بر دین، رضایت زناشویی، زوجین
 • علی قره داغی* صفحات 205-210

  رشد هیجانی یکی از موارد مهم و انکار نشدنی در پیشرفت همه جانبه دانش آموزان است که در طی سالیان اخیر مورد توجه اغلب مربیان و مسیولین قرار گرفته است؛ اما با این وجود چندان راهبردهای موثر و کاربردی در جهت ارتقاء این امر ارایه نشده و همچنان با ابهاماتی روبرو است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر نقاشی درمانی بر ناگویی خلقی و سرکوبگری هیجانی در دانش آموزان دختر بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه دوم دوره متوسطه شهر تبریز بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. طرح پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون _ پس آزمون با گروه کنترل بود. با توجه به نوع طرح، حجم نمونه 30 نفر انتخاب شدند، 15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل بصورت تصادفی گمارش شدند. برنامه نقاشی درمانی طی 8 جلسه و هر جلسه به مدت 45 دقیقه انجام شد. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از: پرسشنامه ناگویی خلقی تورنتو و پرسشنامه سرکوبگری هیجانی؛ روش تجزیه و تحلیل داده ها، تحلیل کوواریانس چندمتغیره بود. نتایج نشان داد نقاشی درمانی بر کاهش میزان سرکوب گری هیجانی دانش آموزان دختر تاثیر معنی داری دارد. همچنین، نتایج نشان داد نقاشی درمانی بر کاهش میزان ناگویی خلقی دانش آموزان دختر تاثیر معنی داری دارد.

  کلیدواژگان: نقاشی درمانی، ناگویی خلقی، سرکوبگری هیجانی
 • مریم کرمی، طاهره پورکمالی* صفحات 211-219

  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر انعطاف پذیری روان شناختی و تاب آوری بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر انجام گرفت. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر بودند که به مراکز درمانی و متخصصین گوارش شهر اصفهان در سال 1398 مراجعه کرده بودند. در این پژوهش تعداد 27 بیمار مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و با روش تصادفی در گروه های آزمایش و گواه جایدهی شدند. گروه آزمایش درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی (کابات زین، 2003) را طی دو ماه در 8 جلسه 75 دقیقه ای دریافت نمودند. پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه پذیرش و عمل (بوند و همکاران، 2011) و پرسشنامه تاب آوری (کانر و دیویدسون، 2003) بود. داده ها به شیوه تحلیل واریانس آمیخته و آزمون تعقیبی بونفرنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر انعطاف پذیری روان شناختی و تاب آوری بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر تاثیر معنادار دارد (001/0>p). بر اساس یافته های پژوهش حاضر می توان چنین نتیجه گرفت که درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی با بهره گیری از تکنیک های نگرش ذهن آگاهانه، فعالیت های ذهنآگاهانه، پرداختن به احساسات و هیجانات مشکل ساز و تمرینات تنفس می تواند به عنوان یک مداخله موثر جهت بهبود انعطاف پذیری روان شناختی و تاب آوری بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر مورد استفاده گیرد.

  کلیدواژگان: انعطاف پذیری روان شناختی، تاب آوری، سندرم روده تحریک پذیر، درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی
 • نعیمه محب*، بلاش قوی پنجه، خلیل اسماعیل پور، رضا عبدی صفحات 221-228
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر سیستم های مغزی -رفتاری و تنظیم هیجانی معتادان مواد افیونی بود.

  روش

  روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل و جامعه آماری شامل بیماران مرد معتادی بودند که به مرکز ترک اعتیاد بشارت تبریز در سه ماهه زمستان 1397مراجعه کرده بودند. از بین آنها30 نفرکه معیارهای ورود به طرح درمانی را دارا بودند بصورت هدفمند بعنوان نمونه انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه 15 نفره کنترل و آزمایش جایگزین شدند. هر دو گروه ابتدا به پرسشنامه های سیستم بازداری و فعال سازی رفتار کارور و وایت (1994) و تنظیم هیجان گراس و جان (2003) پاسخ دادند و گروه آزمایشی در جلسات درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی شرکت کردند. در این مدت گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد. سپس پرسشنامه های ذکر شده توسط هر دو گروه دوباره تکمیل گردید و داده های به دست آمده از گروه ها برای تحلیل آماده شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی باعث افزایش نمرات بازداری رفتاری و کاهش نمرات فعال سازی رفتاری شده است. تنظیم هیجان (نمره کل) و مولفه های ارزیابی مجدد و فرونشانی در پس آزمون در گروه آزمایشی نسبت به گروه گواه به طور معناداری افزایش یافته است.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گیری کرد که درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر سیستم های مغزی رفتاری و تنظیم هیجانی معتادان مواد افیونی تاثیر دارد.

  کلیدواژگان: درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی، سیستم های مغزی رفتاری، تنظیم هیجانی، اعتیاد
 • طاهره نوری*، سیده خدیجه مرادیانی گیز ه رود، حدیث چراغیان صفحات 247-255

  هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش فرزندپروری مبتنی بر ذهن آگاهی بر سلامت عمومی و مولفه های آن (نشانه های جسمانی، بی خوابی و اضطراب، افسردگی و اختلال در کارکرد اجتماعی) در والدین دارای کودک مبتلا به اختلال بیش فعالی-کمبود توجه بود. بدین منظور از طرح شبه آزمایشی پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه استفاده شد. نمونه شامل 30 نفر از والدین دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی مبتلا به اختلال بیش فعالی-کمبود توجه بود که با نمونه گیری هدفمند به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه جایگزین شدند. هر دو گروه در پیش آزمون با پرسش نامه کانرز به همراه مصاحبه بالینی و پرسشنامه سلامت عمومی ارزیابی شدند. سپس برنامه آموزش فرزندپروری مبتنی بر ذهن آگاهی، به مدت 8 جلسه 2 ساعته بر روی گروه آزمایش اعمال گردید. هر دو گروه مجدد در پس آزمون ارزیابی شدند. داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی) میانگین و انحراف معیار)، آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نشان دادند که آموزش فرزندپروری مبتنی بر ذهن آگاهی منجر به تفاوت معنادار آماری(01/0>p) بین مراحل پیش و پس از آزمون در نمره کلی سلامت عمومی و تمام مولفه های آن از جمله نشانه های جسمانی، بی خوابی و اضطراب، افسردگی و اختلال در کارکرد اجتماعی شد. با توجه به اثربخش بودن استفاده از برنامه فرزندپروری مبتنی بر ذهن آگاهی در افزایش سلامت عمومی والدین دارای کودک مبتلا به اختلال بیش فعالی-کمبود توجه، آموزش این برنامه در راستای کاهش فشار روانی این گروه از افراد جامعه پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: اختلال بیش فعالی-کمبود توجه، فرزندپروری مبتنی بر ذهن آگاهی، سلامت عمومی
 • حدیث ولی زاده، وحید احمدی*، ساره میرشکار صفحات 257-265

  هدف پژوهش حاضر اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر تاب آوری، ناگویی هیجانی و احساس تنهایی زنان سرپرست خانوار شهر کرمانشاه بود. طرح تحقیق این پژوهش از نوع شبه آزمایشی به شیوه پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری را زنان سرپرست خانوار مرکز مشاوره اکسیر کرمانشاه بود. نمونه پژوهش شامل 40 نفر از زنان سرپرست خانوار شهر کرمانشاه بود که به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. بدین صورت از بین کسانی که تمایل شرکت در مداخله به همراه ملاک های ورود به مطالعه را داشتند، به روش نمونه گیری دردسترس 40 نفر با توجه به ملاک های ورود و خروج پژوهش انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و گروه کنترل گمارده شدند. گروه آزمایش درمان مبتنی بر شفقت و گروه کنترل هیچ نوع آموزشی دریافت نکردند. ابزار پژوهش پرسشنامه ی تاب آوری (کانر و دیویدسون، 2003)، ناگویی هیجانی تورنتو (بگبی، پارکر و تیلور، 1994) و احساس تنهایی (اشر، هایمل و رنشاو، 1984) بود. درمان مبتنی بر شفقت به صورت گروهی به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای و دو بار در هفته اجرا شد. داده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 26 با احتمال 05/0 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که این درمان نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری بر تاب آوری، ناگویی هیجانی و احساس تنهایی زنان سرپرست خانوار اثربخش بوده اند (05/0P<). نتایج نمایان گر افق های جدیدی در مداخلات روان شناختی است و می توان از این درمان به عنوان یک روش درمانی موثر استفاده کرد.

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر شفقت، تاب آوری، ناگویی هیجانی، احساس تنهایی، زنان سرپرست
 • مسیب یارمحمدی واصل*، حسین محققی، مهدیه یزدی پناه صفحات 267-276

  دلزدگی زناشویی یکی از متغیرهای مهم در روابط زناشویی است که زندگی زناشویی را با چالش جدی مواجه کرده و در صورت تداوم می-تواند منجر به طلاق شود. دلزدگی زناشویی می تواند تحت تاثیر روابط عاطفی و انتظارات زناشویی زوجین باشد. هدف این پژوهش بررسی نقش واسطه ای گسلش عاطفی بین دلزدگی زناشویی با انتظارات زناشویی و همجوشی شناختی در زنان متاهل بود. روش پژوهش همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش همه زنان متاهل دارای اختلاف زناشویی مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر مشهد در سال 1400-1399 بودند که نمونه ای به حجم 295 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار استفاده شده در این پژوهش شامل مقیاس دلزدگی زناشویی پاینز (1996)، انتظارات زناشویی امیدوار و همکاران (1388)، مقیاس خود متمایزسازی اسکورون (2000) و مقیاس همجوشی شناختی گیلاندرز (2014) بود. نتایج نشان داد مدل تدوین شده با داده ها برازش مناسبی داشت. نتایج روابط ساختاری مدل نشان داد که انتظارات زناشویی و همجوشی شناختی بر دلزدگی زناشویی، اثر مستقیم دارند. همچنین، گسلش عاطفی نیز بر دلزدگی زناشویی اثر مستقیم داشت. نتایج روابط غیرمستقیم نشان داد که انتظارات زناشویی و همجوشی شناختی با میانجی گری گسلش عاطفی بر دلزدگی زناشویی اثر معناداری دارند. بر اساس نتایج همجوشی شناختی و انتظارات زناشویی با میانجی گری گسلش عاطفی بر دلزدگی زناشویی موثر هستند. از این رو، با تدوین برنامه هایی جهت کاهش انتظارات زناشویی و همجوشی شناختی و گسلش عاطفی در افراد، می توان انتظار کاهش دلزدگی زناشویی را در آنان داشت.

  کلیدواژگان: انتظارات زناشویی، دلزدگی زناشویی، گسلش عاطفی، همجوشی شناختی
|
 • Ahmad Esmali * Pages 1-8
  One of the components that affects the behavior of young people and students in life and in the social environment and causes an increase in social adaptation is social acceptance. Therefore, the purpose of the present study is the relationship between emotion regulation difficulty, cultural intelligence and negative self-evaluation thinking with social acceptability of secondary school students in Silvana region. The method of the present research is correlation. The statistical population of this research included all high school students of the second year of high school in Silvana region in the academic year of 2021-2022. According to the statistics of the education department of Silvana region, 988 students were studying in secondary school. The research sample included 300 people. The sampling method for the current research was considered as multi-stage cluster random sampling. The research tools included the Difficulty in Regulating Emotions scale by Bashart et al. (2006), Central Self-Evaluation Scale (Judge et al., 2003), Ford and Robin's Acceptability Questionnaire, Ang et al.'s Cultural Intelligence Scale (2004). The obtained findings showed that all three variables of difficulty in emotion regulation, thinking of negative self-evaluations and cultural intelligence had a significant relationship with the social acceptability of students. The components of difficulty in emotion regulation, thinking, negative self-evaluations, and cultural intelligence had the ability to predict the social acceptability of students. Therefore, by strengthening cultural intelligence, strengthening positive self-evaluation and effective strategies in emotion regulation, it is possible to improve the acceptability and social skills of students.
  Keywords: social acceptability, difficulty in emotion regulation, cultural intelligence, negative self-evaluation thinking
 • Malihe Mehrabi Koshki, Farnaz Keshavarzi Arsha *, Fariba Hassani, Roya Kuochak Entezar Pages 2-11

  the present study is conducted with the aim of comparing the effectiveness of mindfulness-based parenthood intervention for mothers with self-compassion intervention for girls on mental welfare of teenage girls that have parent-child conflict. The research method was quasi-experimental with a pretest-posttest design. It also had control group and follow-up. The statistical population of the study consisted of teenage girls in their 14 and 15 years who were studying in public schools in district 14 of Tehran, in the school year 2021-22 (1399-1400) and their mothers. The sample of the study was 45 students who were selected by purposive sampling method and randomly divided into three groups. The first group involved 10 students' mothers who received mindfulness-based parenthood intervention, and the second group consisted of 12 students who received self-compassion intervention. Besides, the control group involved 12 students who didn’t receive any intervention. The interventions were provided in 8 sessions, each lasting 90 minutes. Students answered Keyes and Magyarmo Mental Well-Being Scale before, after, and 2 month after the intervention. The outcomes of the analysis of mix variance demonstrated that mindfulness-based parenthood intervention for mothers and self-compassion intervention for girls were significantly effective on mental well-being, compared to the control group (p≤ 0.001). self-compassion intervention was more effective and it maintained its stability during the follow-up stage. Therefore, this intervention can be used in school counseling environments so as to increase welfare, improve relationships, for adolescents who have conflict with their parents

  Keywords: mental well-being, parent-child conflict, self-compassion, mindfulness-based parenthood
 • Ali Eghbali * Pages 9-15
  AbstractThe purpose of this study was to determine the role of goal orientation, Intrinsic value, organization and planning in predicting the academic performance of students of Ardabil Farhangian University. The present study was a descriptive-correlational study. The statistical population of this study includes all male and female students of Ardabil Farhangian University who were studying in the academic year 1399-1400, of which 406 were considered as the sample size using the available sampling method. The research instruments included Pintrich and DeGroot (1990) self-regulated learning strategies questionnaire and average scores of students. Correlation and multiple regression analysis were used to analyze the data. The results of the present study showed that goal orientation and Intrinsic value, and organizing and planning are related to students' academic performance and planning, organizing, internal evaluation and goal orientation, respectively, have an important role in predicting the academic performance of Students of Ardabil Farhangian University.
  Keywords: Goal Orientation, Intrinsic value, Organizing, Planning, academic performance
 • Mohammad Akbari *, Alinaghi Aghdasi, Amir Panah Ali, Masoumeh Azemodeh, Reza Naghdi Sadeh Pages 17-24
  This study compared the effectiveness of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR), emotional freedom technique (EFT) and cognitive behavioral therapy (CBT) in treating PTSD in patients who recovered from Covid-19 in Tabriz (Iran).The present study was quasi-experimental based on a pretest-posttest design with a control group. The statistical population included all female patients recovered from Covid-19 aged 25 to 60 years in Tabriz in 2021. forty-eight patients sampled using the purposeful sampling method and diagnosed with PTSD were randomly assigned to three experimental groups(n=36) and one control group(n=12). Participants in EMDR and EFT sessions were treated individually in six 45 min sessions. Similarly, those who took part in the CBT sessions were treated in groups in 45 min sessions. All participants were evaluated in two pre-test and post-test stages by a post-traumatic stress disorder checklist. Data were analyzed in SPSS software (version 22) using the analysis of covariance. Post-test PTSDA scores were significantly reduced in three experimental groups (P <0.05). Additionally, a reduction in PTSD scores in the EMDR group was substantially more significant than in the CBT and EFT groups. Three EMDR, EFT and CBT psychotherapies relieved the symptoms in PTSD patients. However, according to the post-test results, EMDR intervention was more effective than CBT and EFT psychotherapy in reducing PTSD symptoms. Since, all the three methods can improve behavioral strategies by influencing irrational thoughts and emotion release, they are effective ways to reduce PTSD .
  Keywords: Cognitive-behavioral therapy, Covid-19, Emotional freedom technique, Eye movement desensitization, reprocessing, Post-traumatic stress disorder
 • Jalil Babapour, Turaj Hashemi, Silke Lux, Neda Najafi * Pages 25-33
  The aim of this study was to determine the effectiveness of Cognitive Training (CT) and Mind- Body Therapy (MBT) on different types of attention in children with attention deficit- hyperactivity disorder. The present study was a quasi-experimental study with a pretest-posttest design. 30 children were selected with aged 7-12 years who were diagnosed with Attention Deficit Hyperactivity Disorder according to DSM-5 criteria from counseling and psychotherapy centers in Tabriz in 2019- 2020, and were randomly divided into two experimental groups. Demographic information questionnaire, Raven IQ test for children, CSI-4, IVA test, Captain’s Log cognitive training program, and Mind-Body Therapy training package were the tools of this study.IVA test was performed as a pre-test after sample selection and random placement of individuals in experimental groups. Each group received intervention methods separately and then performed a post-test (IVA) to evaluate the effectiveness of the intervention methods. Multivariate analysis of covariance was used to analyze the data. The results of statistical analysis showed that the two educational-therapeutic methods have different and significant effects on the improvement of different types of attention (except alternating attention) because the calculated F (7.37) is significant at the level of P≥ 0/05. Analyzes showed that the difference between the two educational-therapeutic methods is able to explain 76% of the variance of the dependent variable (E2 = 0.76) with full power (0.99).
  Keywords: Cognitive training, Mind- Body Therapy, attention, Attention Deficit- Hyperactivity Disorder
 • Abas Babasafari, Hamid Atashpour *, Zahra Yousefi Pages 35-42
  The present study aimed to evaluate the effectiveness of the combination of systemic and solution-focused couple therapies on marital satisfaction and family relationships of couples in Isfahan. The present study was a quasi-experimental study with pre-test, post-test and follow-up and with experimental and control groups. The statistical population of the study included all married couples who had conflict and referred to counseling centers in District 12 of Isfahan 2019-2020. Among them, a sample of 40 people was selected by using a convenience sampling and they were randomly assigned to experimental and control groups. The ENRICH Marital Satisfaction Questionnaire and the Barnes and Olson Family Relationships Questionnaire (FRQ) were used to collect data. Both research groups were evaluated by research tools three times before, after and 45-day follow-up. The control group did not receive any intervention, but the experimental group received the combination of systemic and solution-focused couple therapies. The collected data were analyzed by using analysis of variance with repeated measures, Tukey post hoc test and SPSS-23 software. The results showed that the combination of systemic and solution-focused couple therapies had a significant effect on improving marital satisfaction and its dimensions and family relationships (P <= 0.05). Based on the present results, this combined method can be used to improve marital satisfaction and family relationships.
  Keywords: Structural Systemic Method, Solution-Focused Method, Marital satisfaction, Family Relationships
 • Hasan Bafandeh, Ezzatollah Ahmadi, Siamak Dadashi * Pages 43-49
  Borderline personality disorder is one of the most common psychiatric disorders. The essential feature of borderline personality disorder is a pervasive pattern of instability of interpersonal relationships, self-image, and affects, and marked impulsivity that begins by early adulthood and is present in a variety of contexts. This study aimed to compare cognitive flexibility, impulsivity and quantitative educational performance in college students with borderline personality traits and normal college students. In this regard, 20 college student with Borderline personality traits and 20 normal college students were chosen by borderline personality inventory (BPI), ), and then participants were evaluated with Wisconsin Card Sorting Test, Barratt Impulsiveness Scale-11, and Educational Performance Test. Data were analyzed using Multivariate analysis of variance(MANOVA). The results showed that there are significant difference between college students with borderline personality traits and normal college students in cognitive flexibility, impulsivity and quantitative educational performance. Therefore, the results of this study indicated that college students with borderline personality traits exhibited deficits in cognitive flexibility, impulsivity and quantitative educational performance.
  Keywords: Borderline personality disorder, cognitive flexibility, impulsivity educational performance
 • Setareh Jani, Nader Hajloo *, Mohammad Narimani Pages 51-59
  The purpose of this study was to comparison of the effectiveness of internet-based cognitive-behavioral therapy and emotion-focused therapy on cognitive fusion and sexual intimacy in married women with obsessive-compulsive disorder. The research design was experimental with pre-test and post-test and control group. The statistical population of the study consisted of all married female patients with obsessive-compulsive disorder who had referred to one of the counseling centers and psychological and psychiatric services for treatment in Parsabad city of Ardabil province between July and September 2021. 45 of them were located by purposive sampling method and randomly divided into groups receiving cognitive-behavioral therapy based on the Internet (n= 15), emotion-focused therapy (n= 15) and the control group (n= 15). Data collection tools were: Yale-Brown Obsessive-Compulsive Disorder Scale, Gilanders et al. Cognitive Fusion Scale, and the Bagarozi Intimacy Needs Questionnaire. Each treatment was performed in 8 weekly sessions and the control group did not receive any specific treatment during this period. Data were analyzed using multivariate analysis of covariance (MANCOVA). The results showed that Internet-based cognitive-behavioral therapy and emotion-focused therapy were effective on cognitive fusion and sexual intimacy in married women with obsessive-compulsive disorder (P<0.05) and there was no significant difference between the effectiveness of these two therapies. (P>0.05). The results have potentially significant practical effects for specialists and therapists to pay attention to the effectiveness of the treatment methods used to improve the consequences of obsessive-compulsive disorder.
  Keywords: Internet-based cognitive-behavioral therapy, emotion-focused therapy, Cognitive fusion, Sexual Intimacy, Obsessive-compulsive disorder
 • Nastaran Jabari *, Mojtaba Aghili Pages 61-70
  Background and Aim
  Self-harm is one of the psycho-social problems that is very common in adolescence. Therefore, the aim of this study was to compare the The Effectiveness of Compassion and Emotion-focused Therapy on Self-harming Behaviors and Interpersonal Needs in Female Adolescents with Suicidal Ideation.
  Method
  This quasi-experimental study was a pre-test-post-test with a control group. The statistical population of the study was all female high school students in Tehran in the academic year 2021-2022. From area 2, 45 people were selected by convenience sampling method and randomly assigned to experimental and control groups. Emotional therapy and compassion-based therapy were performed in 8 sessions of 60 minutes in experimental groups 1 and 2, respectively. The control group did not receive any training. Data were collected using the Sanson Self-Injury Questionnaire (1998), the Beck Suicide Thought Scale (1979) and the interpersonal needs questionnaire of Van Arden et al. (2012) and analyzed using multivariate analysis of covariance.
  Results
  The results showed that the experimental groups in the post-test stage had a significant decrease in terms of perception of overload, neutrality, self-harming behaviors and suicidal ideation (P<0.05). Emotional therapy was more effective than compassionate therapy in reducing the perception of overload, belonging, neutrality, self-harming behaviors, and compassionate therapy was more effective in reducing suicidal ideation.
  Conclusion
  According to the obtained results, it can be said that using both interventions can reduce the feeling of belonging, neutrality, suicidal thoughts and self-harming behaviors in adolescent girls by affecting the perception of overload.
  Keywords: compassion-focused therapy, emotional therapy, self-harming behaviors, interpersonal needs, suicidal ideation
 • Hashem Jebraeili *, Zeynab Jafari, Sheyda Feizi Pages 71-79
  Present study aimed to analyze latent profile of the patterns of difficulties in emotion regulation and its associations with consideration of future consequences and anticipated regret. In a cross-sectional survey, 380 people were selected through convenience sampling from adult population of Kermanshah. Data were collected through the short form of difficulties in emotion regulation scale, consideration of future consequences scale, and regret-based decision-making style scale. The data were analyzed based on various methods including latent profile analysis by SPSS and Mplus software. Latent profile analysis showed that a model with three profiles has the best fit with the data. From these three profiles, the first profile belonged to those who were in the optimal state in terms of emotion regulation. The second profile belonged to those who had mild problems in emotion regulation, and the third profile belonged to those who suffered from severe problems in emotion regulation. Belonging to the first profile was associated with lower scores in the anticipated regret and consideration of immediate consequences compared to the second and third profiles. Having different levels of emotional regulation difficulties is associated with varying degrees of consideration of future consequences and anticipated regrets, and the extracted profiles can be used to predict decision-making patterns and provide tailored interventions for each group of people.
  Keywords: Anticipated regret, emotional regulation, Consideration of Consequences, Latent profile analysis
 • Ali Jalilishishavan, Nasrin Sadeghian * Pages 81-91
  The purpose of this research was to investigate the effectiveness of executive functions training on anxiety, self-efficacy and self-regulation of elite student athletes participating in the sports Olympiad. The research method was semi-experimental with a pre-test and post-test design and a control group. The statistical population of the research was elite male student athletes and 34 people (17 people in the experimental group and 17 people in the control group) were selected and participated in the research as a sample. Beck et al.'s anxiety questionnaires (1988), Sherer's general self-efficacy (1982) and SRI-25 self-regulation questionnaires were completed before and after the training sessions by the students of the target community. Executive function training intervention sessions were conducted for 15 sessions for the experimental group. The result of univariate covariance analysis showed that executive functions training reduces anxiety (F=7.056, P<0.05) and increases self-efficacy (F=26.248, P<0.05) and also increases self-regulation (F=37.705). , P < 0.05) of student athletes participating in sports Olympiad was effective in the experimental group. It can be concluded that the training of executive functions reduced anxiety, increased self-efficacy and self-regulation of student athletes participating in the sports olympiad.
  Keywords: Executive functions, Anxiety, Self-efficacy, self-regulation, sports Olympiad
 • Panahali Hosseinzadeh *, Marziyeh Alivandi Vafa, Zeynab Khanjani, Seyed Davood Hoseini Nasab Pages 93-102
  The Effectiveness of Families-and-Schools-Together Program on Family Cohesion, Expressiveness and Conflict of First Graders’ Parents in TabrizThe purpose of this research was to investigate the effects of Families-and-Schools-Together program (FAST) on family cohesion, expressiveness and conflict of first graders’ parents in Tbriz. This study was based on a quasi-experimental research design. On the basis of purposive sampling, 40 families were selected and randomly assigned in two groups (20 in the experimental group and 20 in the control group). While the experimental group participated in the Families-and-Schools-Together program (FAST), the control group did not receive any treatment. the analysis of covariance showed a statistically significant increase in the experimental group’s family cohesion and expressiveness and a decrease in the family conflict scores (p < 0.05). It is concluded that participating in Families-and-Schools-Together program (FAST) can increase family cohesion and expressiveness and decrease family conflict.Keywords: Family cohesion, Expressiveness, Conflict, Families and Schools Together program.
  Keywords: Families, Schools Together program, Family cohesion, Family Expressiveness, Family Conflict
 • Narges Hossein Nazari, Hamid Nejat *, Mohamadreza Saffarian Toosi Pages 103-112
  AbstractAging is associated with many diseases, deficiencies and disabilities and the elderly are exposed to many problems. The aim of this study was to compare the effectiveness of well-being therapy with acceptance and commitment therapy on the quality of sleep in the day care center for the elderly. The present study was a quasi-experimental pretest-posttest with a one-month follow-up phase with a control group. The statistical population of the present study included the elderly of Neshat Nursing Home in Mashhad. Among these people, 45 people were selected by purposive sampling method and randomly divided into three groups of 15 people. The experimental groups underwent 8 sessions of 90 minutes of well-being therapy or acceptance and commitment therapy and no action was taken for the control group. Data collection tools included Pittsburgh Sleep Quality Index. SPSS software version 22 and mixed analysis of variance with repeated measures at the level of 0.05 were used to analyze the research data. The results showed that well-being therapy and acceptance and commitment therapy had a significant effect on improving the quality of sleep of the elderly in the post-test and follow-up stages (P <0.001). There was no significant difference between the effectiveness of the two groups (P <0.05). According to the results, well-being therapy and acceptance and commitment therapy can be used to improve the quality of sleep in the elderly.
  Keywords: Well-being therapy, Quality of sleep, acceptance, commitment therapy, elderly
 • Rasoul Heshmati *, Mansour Bayrami, Hosein Norouzi Pages 113-121
  The aim of this study was to investigate the role of lived experience of trauma in childhood and self-destructiveness on the suicide ideation with the mediating effect of emotional suppression. In this reason in a cross-sectional and correlational study, from Payame Noor University of Ilam province (PNU), 233 colledge students (116 male and 117 female) with an age range of 19 to 30 years and undergraduate, graduate and doctoral degrees were chosen using convenience sampling method. Then, they were evaluated by using the following measures: Beck Depression Inventory-II (BDI-II), Mohammadkhani Child Abuse Self-Report Scale, Sansone & Sansone Self-Harm Inventory (SHI) and Weinberger Adjustment Inventory (WAI). The data were analyzed using IBM SPSS-22 and Lisrel 8.85. The results of structural equations showed that childhood trauma has a significant direct and positive effect on suicidal ideation. On the other hand, self-destruction has a positive and significant relationship with suicidal ideation. Trauma has an indirect effect on suicidal ideation through emotional suppression. Also, self-destruction through the mediation of emotional suppression affects suicidal ideation. Based on these findings, we could state that emotional suppression can have a significant mediating role between childhood trauma, self-harm and suicidal ideation. The findings have implications for the use of emotion interventions aimed at the effective regulation of emotion to reduce the suicide ideation.
  Keywords: Suicide idiation, childhood trauma, Self-destruction, emotional suppression
 • Shirin Khosravi *, Najmeh Hamid, Kiomars Beshlideh Pages 123-133
  Repeated diet failure leading to lowered self-esteem, a sense of guilt and even self-hatred. Studies have suggested that attentional biases for food cues may play an essential role in the development and the maintenance of maladaptive eating behaviors. This research aimed to investigate the effectiveness of attentional bias modification Food-Related stimuli and food craving in dieters. The method was quasi-experimental with two-group pretest-posttest design. 30 people were selected based on the inclusion criteria and were randomly assigned to the two groups of experiment and control. The experimental group received the intervention attentional bias modification training. To measure attentional bias and interventions Dot-probe task test (MacLeod et al, 1986) and to measure food craving, Food Craving Questionnaire (Cepeda-Benito, 2000) were used respectively. The results indicated that there was a significant difference between two groups in attention bias and food craving in the pre-test and post-test. The results also showed that there was a significant difference between the experimental and control groups in the dimensions of intention and planning to consume food, anticipation of positive reinforcement, anticipation of relief from negative feelings, lack of control over eating, thoughts or preoccupation with food, emotions before or during food craving and guilt from craving (P<0/05).
  Keywords: Attentional Bias Modification, Food Craving, Dieters, Dot-probe task
 • LEIAL KHORSHIDI NAZLOU, Mahin Etemadinya *, Gholamreza Chalabianloo, Ali Khademi, Rahim Khalilzadeh Pages 135-144
  The aim of this study was to compare the effectiveness of pain stages of change algorithm & transdiagnostic treatment on comorbid symptoms in psychosomatic patients with migraine. The current study was a quasi-experimental. Statistical population included people with migraine in Urmia city. Forty-five people with migraine were selected by a specialist after final diagnosis, and randomly divided into three groups of fifteen. Experimental group 1 underwent pain stages of change algorithm, experimental group 2 underwent transdiagnostic treatment, and control group was placed in waiting list. Comorbid Symptoms in patients with migraine included distress intolerance, pain anxiety, and sleep disorders; to measure these variables, distress intolerance questionnaire (Simmons and Gaher, 2005), pain anxiety scale (McCracken et al., 1992), and sleep disorders questionnaire (Mohammadi and et al., 2009) were used. Mixed ANOVA analysis of variance was used to analyze the data. The results showed that the transdiagnostic treatment in the cognitive subscale of pain anxiety and the subscales of non-absorption, evaluation, and regulation of emotion were significantly more effective than the pain stages of change algorithm. But, there was no significant difference between the effectiveness of transdiagnostic treatment and pain stages of change algorithm in sleep variables. The results of this study suggest that transdiagnostic treatment can reduce cognitive and emotional symptoms in patients with migraine and improve headaches. But in the case of sleep disorders in these patients both treatments can be used.
  Keywords: pain stages of change algorithm, transdiagnostic treatment, pain anxiety, distress intolerance, sleep disorders
 • Farideh Solaimany *, Ahmad Amani Pages 145-152
  The aim of this study was to investigate the Effectiveness of Adlerian Therapy on Family Resilience and Social Avoidance Divorced Women in the Sarvabad city. This research is a single-case design of A-B-A. The statistical population of this research included divorced women covered by the welfare of Sarovabad city in 2017, who were selected by simple random sampling.The Adlerian Therapy were taught to 6 Divorced Women in 12 sessions (60 minutes). To collect the data Factor Structure of the Family Hardiness Index (FHI) and social avoidance and distress (SAD) are used. The results of Cohen’d Family Resilience which is in the range of -1.45 to -2.01 and Cohen’d Social Avoidance which is in the range of -2.08 to -1.89, showed that the Adlerian Therapy has a positive effect on the Family Resilience and Social Avoidance in Divorced Divorced women in the Sarvabad city. Discussion and analysis of the findings of this research showed that the useful and practical effects of Adlerian therapy by using encouragement and encouragement, emphasizing on strengths and social feelings, make the coping resources of anxious clients expand, and women's self-care and overall satisfaction. Divorced in the face of social problems and harms, the number of divorces will increase.
  Keywords: Adlerian Therapy, Family Resilience, Social Avoidance
 • Masoumeh Sedaghat, Hosein Sheybani *, Seyed Mosa Tabatabaee, Mahboobe Taher Pages 153-160
  The presence of mental disorders among teenagers has always affected the mental health of society..The purpose of this research is to compare the effectiveness of cognitive behavioral therapy based on mindfulness and forgiveness therapy on increasing anger self-inhibition in teenage girls with destructive mood dysregulation disorder. Semi-experimental research method was pre-test-post-test type with control group. The statistical population of this research was all students with symptoms of mood disorder in the first and second year of high school, aged 14-17 years in Baharestan city in 2021. Among these, 54 people were randomly selected based on the available sampling method, 17 people were in the remission therapy group, 19 people were in the cognitive-behavioral group based on mindfulness, and 18 people were in the control group. The research tool included Strigerzo et al.'s emotional reactivity scale, Quinn, Dozes and Eugene Wayne's cognitive errors questionnaire and Abedi's state metacognition questionnaire. Subjects in two experimental groups were subjected to cognitive behavioral therapy intervention based on mindfulness, and the control group did not receive any intervention. Multivariate analysis of covariance and Benferoni test were used for data analysis. The results of the data analysis showed that both test groups had a significant role (P<0.05) in increasing the variable of self-inhibition and its components. And the effect of both groups was reported almost equally. According to the findings of the research, cognitive behavioral therapy based on mindfulness and forgiveness therapy can be used to increase the self-control of anger in adolescents with destructive mood dysregulation.
  Keywords: cognitive behavioral therapy based on mindfulness, forgiveness therapy, self-restraint, disruptive mood dysregulation disorder, Anger
 • Rashin Abdollahi * Pages 161-166
  Introduction
  The present study was conducted with the aim of the effectiveness of cognitive rehabilitation based on behavioral and movement training on improving practical functions and reducing boredom in children with developmental coordination disorder.
  Method
  The research was semi-experimental and a pre-test-post-test design was used with a control group. The statistical population of the research includes all female students from the first to the fourth grade of elementary school in Tehran in the academic year of 2014-2014. 30 of the students were A multi-stage cluster was selected for the statistical sample and they were randomly divided into two groups of 15 people. The research tools included the developmental coordination disorder screening questionnaire of 2007 and Politir et al. The experimental group was subjected to intervention in 10 sessions and each session lasted for 60 minutes. To measure the effectiveness of the intervention, analysis of covariance was used at a significance level of 0.01 and SPSS26 software was used.
  Findings
  In the post-test phase, the difference in the average scores of practical functions and boredom in the experimental and control groups is significant (p<0.01) and cognitive rehabilitation based on behavioral and motor training leads to the improvement of practical functions and reduction of boredom in children with coordination disorder. It grows.
  Conclusion
  The use of cognitive rehabilitation based on behavioral and movement training in order to improve practical functions and reduce boredom in children with developmental coordination disorder is an effective method in rehabilitation centers and elementary schools for children.
  Keywords: Behavioral, movement training, practical functions, developmental coordination disorder, cognitive rehabilitation, boredom
 • Karim Abdolmohamadi * Pages 167-175
  Aims

  The main purpose of the present study was to investigate psychometric properties of the Short Form of the Pediatric Symptom Checklist-Youth Self-Report (PSC-17-Y) among Iranian children and teenagers .

  Method

  The method of the present study was descriptive-correlational. The statistical population of the study included all teenagers aged 11 to 17 years old in Iranian that 3305 students (1519 boys and 1786 girls) were selected using multi-stage cluster sampling. After translating and obtaining the opinions of experts and subjects, the face validity of the questionnaire were confirmed. SPSS and LISREL software were used for statistical analysis.

  Results

  The results of the confirmatory factor analysis, based LISREL software, showed that three-factor structure of the Impersonation, internalizing symptoms, externalizing symptoms, and attention symptoms in the Iranian students sample had good fit with data. Correlational analyses between this Questionnaire with Achenbach’s Behavioral Problems-Youth Self-report Scale_(YSR) provided initial evidence for the (PSC-17-Y) convergent validity. Reliability of the questionnaire based on Cronbach's alpha method, mean of variance extracted and retested for the total scale and its dimensions was confirmed.

  Conclusion

  In sum, these findings provide evidence for the validity and reliability of the (PSC-17-Y) as an instrument to measure internalizing symptoms, externalizing symptoms, and attention symptoms among Iranian children and teenagers. This scale can be used to measure screening for psychosocial disorders in treatment and research departments.

  Keywords: internalizing symptoms, externalizing symptoms, and attention symptoms, reliability, Validity
 • Farahnaz Ghaffari, Bahramali Ghanbari Hashemabadi *, Masume Eslami Pages 177-184

  The growing fear of infection following the spread of the coronavirus worldwide has posed a threat to the mental health of people with obsessive-compulsive disorder. The aim of this study was to investigate the effect of emotional and neutral working memory training on improving rumination in patients with obsessive-compulsive disorder. In order to achieve the aim of the study, the sample group consisting of 42 individuals with obsessive-compulsive disorder was selected by the available method according to the Vancouver obsessive-compulsive disorder questionnaire and structured clinical interview for psychiatric disorders and then they were placed randomly in Three equal groups. Pre-test and post-test included the Nolen-Hooksma rumination questionnaire. the interventions used was included of emotional working memory training for the first group and neutral working memory training for the second group, each of which was performed for 20 sessions and the control group did not receive any intervention. The results of ANCOVA analysis showed a significant effectiveness of emotional and neutral working memory training on rumination in people with obsessive-compulsive disorder (P <0.01). Also, emotional working memory training was significantly more effective in improving rumination than neutral working memory training (P <0.05). And MANCOVA analysis showed that working memory training had significant effect on the reflection subscale (P <0.01) and no significant effect on the subscales of depression and depression. According to the findings, it can be concluded that emotional processes of working memory play a greater role in the formation of rumination than neutral processes.

  Keywords: working memory training, Emotional stimuli, Rumination, Obsessive-compulsive disorder
 • Shahrooz Nemati *, Narges Pourtaleb, Hadyeh Gasemi Pages 181-187

  The aim of the current research was to determine the effectiveness of acceptance and commitment-based therapy on test anxiety of students with a specific learning disability. The design of the research was quasi-experimental with pre-test and post-test with a control group. The statistical population included all female students with specific learning disabilities in Tabriz who were selected by convenience sampling. In the same vein, the Acceptance and commitment therapy protocol was carried out in 8 sessions for the experimental group and the Spielberger, s test anxiety scales were used to collect the data in the pre-and post-test stages. Univariate analysis of covariance revealed that acceptance and commitment training reduces test anxiety among students with specific learning disabilities. Acceptance and commitment-based therapy helps subjects cope with test anxiety through psychological flexibility, psychological interaction with thoughts and feelings, and acceptance of unpleasant experiences. To achieve evidence-based practice, it is recommended to develop and implement an acceptance and commitment intervention program to reduce the test anxiety of other students with developmental disabilities.

  Keywords: Specific Learning Disability, Test anxiety, acceptance, commitment therapy
 • Setareh Fotoohi, Hossein Keshavarzafshar *, MEHDI Samavati Pages 185-193

  These days, the use of social networks is very popular. Among social networks, Instagram has had a great impact on people's personal and marital life, but little research has been done on the addictive use of Instagram and its related factors. The purpose of present study was to investigate the mediating role of Instagram addiction in predicting Marital Commitment based on Personality Traits.

  Method

  This research is descriptive and correlational and structural equation modeling. The statistical population included all married people who are members of the Instagram social network. among them, 543 people were selected convenience sampling method. Pearson correlation and linear regression methods have been used to analyze the data, and structural equation modeling using smartpls3 software has been used to check the research hypotheses.

  Results

  The results show that the presented model has a good fit and Instagram addiction can play a mediating role between personality traits and marital commitment.

  Conclusion

  Considering the effects of lack of marital commitment on couples, families and society, identifying the variables involved in this matter can provide the basis for planning prevention and treatment, and it seems that Instagram addiction is one of the factors affecting the reduction of marital commitment.

  Keywords: Instagram Addiction, Marital Commitment, Personality Traits
 • Abdollah Firozian *, Rasol Roshan, Masoud Azerbaijani Pages 195-203

  The aim of this study was to examine the effectiveness of sexual training programs on basis religious on marital satisfaction in married men and women. The study sample consisted of 30 couple (15 man, 15 women) who were selected randomly from couples referred to psychological clinics of Qom city and randomly assigned to control and experimental groups. In the intervention phase, the experimental group received sexual training programs on basis religious for 6 sessions of one hour and thirty minutes. During this period, the control group did not receive any intervention. For data collection, Enrich marital Satisfaction Questionnaire (1999) were used. Data were analyzed using univariate of covariance. Results showed that the marital Satisfaction subjects who received sexual training programs on basis religious is significantly higher than subjects in control group. Finding showed that sexual training programs on basis religious had a significant positive impact on marital Satisfaction of couples.

  Keywords: Couples, sex education, Marital satisfaction, COUPLE
 • Ali Gharadaghi * Pages 205-210

  Emotional growth is one of the most important and undeniable factors in the all-round progress of students that has been considered by most educators and officials in recent years; However, there are not many effective and practical strategies to improve this issue and it still faces ambiguities. So, the purpose of this study was to investigating the effect of painting therapy on alexithymia and emotional suppression in female students. The statistical population of the present research is all female students in second grade of high school that were selected through available sampling. The research design was semi-experimental of pre- and post-test with control group. Regarding the research design, the sample volume was selected 30 people, 15 people were assigned in the experimental group and 15 people in the control group. The painting therapy program was performed in 8 sessions and each session lasted for 45 minutes. The research instruments included Toronto alexithymia questionnaire and emotional suppression questionnaire. The method of data analysis was MANCOVA. Findings showed that painting therapy is significantly effective on alexithymia. Also, the results showed that painting therapy is significantly effective on emotional suppression in female students.

  Keywords: Painting therapy, Alexithymia, emotional suppression
 • Maryam Karami, Tahereh Pourkamali * Pages 211-219

  The present study was conducted to investigate the efficacy of cognitive therapy based on mindfulness on the psychological flexibility and resilience in the patients with Irritable Bowel Syndrome (IBS). It was a quasi-experimental study with pretest, posttest, control group and two-month follow-up period design. The statistical population of the present study included IBS patients who referred to therapy centers and gastroenterologists in Esfahan in 2019. 27 IBS patients were selected through available sampling method and randomly accommodated into experimental and control groups. The experimental group received eight seventy-five-minute sessions of cognitive therapy based on mindfulness (Kabat-Zinn, 2003) during two months. The applied questionnaires included acceptance and practice questionnaire questionnaires (Bond et al, 2011) and resilience Questionnaire (Conner, Davidson, 2003). The data were analyzed through repeated measurement ANOVA and Bonferroni follow-up test. The results showed that the cognitive therapy based on mindfulness has significant effect on the psychological flexibility and resilience in IBS patients (P<0.001). According to the findings of the present study it can be concluded that cognitive therapy based on mindfulness can be used as an efficient intervention to improve psychological flexibility and resilience in the patients with Irritable Bowel Syndrome through employing techniques such as mindful attitudes, mindful activities, addressing problem-making feelings and emotions and breathing exercises.

  Keywords: psychological flexibility, Resilience, Irritable Bowel Syndrome, cognitive therapy based on mindfulness
 • Naimeh Moheb *, Balash Ghavipanjeh, Khalil Esmaeilpour, Reza Abdi Pages 221-228

  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of cognitive therapy based mindfulness on brain-behavioral systems and emotional regulation of opiate addicts. The research method was a pretest-posttest with control group and the statistical population included male addicted patients who referred to the Besharat Tabriz addiction treatment center during the winter of 2018. Among them, 30 who had inclusion criteria for the treatment plan were purposefully selected as sample and randomly assigned to two groups of 15 controls and experimental. Both groups responded initially to the behavioral inhibition and activation system of Carver and White (1994) and the emotional regulation of Gross and John (2003) questionnaires. The experimental group then participated in cognitive therapy based mindfulness sessions. The control group did not receive any intervention.. Then the questionnaires were re-completed by both groups. Finally, the data from the groups were prepared for analysis. The results of covariance analysis showed that cognitive therapy based mindfulness therapy increased behavioral inhibition rates and decreased behavioral activation scores. The results of covariance analysis showed that the mean of emotional regulation in the post-test in the experimental group was significantly increased compared to the control group. Based on the findings of the study, it can be concluded that cognitive therapy based mindfulness therapy is effective on behavioral brain systems and emotional regulation of opiate addicts.

  Keywords: cognitive therapy based on mindfulness, behavioral brain systems, emotional regulation, Addiction
 • Tahereh Nori *, Seyedeh Khadijeh Moradiani Gizehroud, Hadis Cheraghian Pages 247-255

  The aim of this study was to investigate the effect of mindfulness-based parenting education on general health and its components (physical symptoms, insomnia and anxiety, depression and social dysfunction) in parents with a child with ADHD. - There was a lack of attention. For this purpose, a pre-test-post-test quasi-experimental design with a control group was used. The sample consisted of 30 parents of female elementary school students with attention deficit hyperactivity disorder who were randomly assigned to the experimental and control groups by purposive sampling. Both groups were assessed in the pretest using the Connors questionnaire along with clinical interview and general health questionnaire. Then, mindfulness-based parenting education program was applied to the experimental group for 8 sessions of 2 hours. Both groups were re-evaluated in the post-test. Data were analyzed using descriptive statistics (mean and standard deviation), multivariate analysis of covariance and showed that mindfulness-based parenting education led to a statistically significant difference (<0.01). p) Between the pre- and post-test stages in the general score of general health and all its components including physical symptoms, insomnia and anxiety, depression and social dysfunction. Considering the effectiveness of using mindfulness-based parenting program in increasing the general health of parents with children with attention deficit hyperactivity disorder, teaching this program to reduce the stress of this group of people in the community is recommended.

  Keywords: : Attention-deficit, hyperactivity disorder, mindful Parenting program, General health
 • Hadis Valizadeh, Vahid Ahmadi *, Sareh Mirshekar Pages 257-265

  The aim of the present study was the effectiveness of compassion-focused therapy on resilience, emotional ataxia and feelings of loneliness among female heads of households in Kermanshah.The research design of this study was quasi-experimental in the pre-test-post-test manner with a control group. The statistical population was made up of female heads of households in Kermanshah city. The research sample consisted of 40 female heads of households in Kermanshah city, who were selected by available sampling method and randomly assigned to two experimental and control groups. In this way, among those who had the desire to participate in the intervention along with the criteria for entering the study, 40 people were selected according to the criteria for entering and exiting the study and randomly assigned to two experimental groups and a control group. The experimental group of compassion-focused therapy and the control group did not receive any training. The research tools were resilience questionnaire (Connor & Davidson, 2003), Toronto emotional dyslexia questionnaire (Bagby, Parker & Taylor, 1994) and loneliness questionnaire (Asher, Hymel & Renshaw, 1984). Compassion-Focused therapy was implemented as a group for 8 sessions of 90 minutes and twice a week. Data were analyzed using SPSS 26 with a probability value of 0.05. The results showed compassion-focused therapy compared to the control group, they have been significantly effective on the resilience, emotional ataxia, and loneliness of female heads of households.According to the research results, it can be said that this treatment method can be used in counseling and psychotherapy environments.

  Keywords: compassion-focused therapy, Resilience, Emotional ataxia, Feelings of loneliness, Female supervisors
 • Mosaieb Yaarmohammadi Vasel *, Hossein Mohagheghi, Mahdiye Yazdipanah Pages 267-276

  Marital boredom is one of the most important variables in marital relationships that makes marital life seriously challenged and if it continues, it can lead to divorce. Marital boredom can be influenced by the couple's emotional relationships and marital expectations. The aim of this study was to investigate the mediating role of emotional cutoff between marital boredom with marital expectations and cognitive fusion in married women. The research method was correlational and structural equation model. The statistical population of the study was all married women with marital problems in Mashhad in 1399-1400, from which a sample of 295 people was selected by random cluster sampling. The instruments used in this study included Pines Marital Boredom Scale (1996), Omidvar et al. Marital Expectations (2009), Skowron differentiation of self Scale (2000) and Gilanders Cognitive Fusion Scale (2014). The results showed that the developed model had a good fit with the data. The results of structural relationships of the model showed that marital expectations and cognitive fusion have a direct effect on marital boredom. Also, emotional cutoff had a direct effect on marital boredom. The results of indirect relationships showed that marital expectations and cognitive fusion mediated by emotional cutoff have a significant effect on marital boredom. Based on the results of cognitive fusion and marital expectations mediated by emotional cutoff are effective on marital boredom. Therefore, by developing programs to reduce marital expectations and cognitive fusion and emotional cutoff in individuals, one can expect to reduce marital boredom in them.

  Keywords: Marital Expectations, Cognitive fusion, Emotional Cutoff, Marital Boredom