فهرست مطالب

نشریه جامعه شناسی فرهنگ و هنر
سال پنجم شماره 1 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/01/27
 • تعداد عناوین: 10
|
 • هایده مهدوی، نادر امیری*، سیاوش قلی پور صفحات 1-15
  پژوهش حاضر سعی دارد زیست جهان زنانه در شهر کرمانشاه را مورد مطالعه قرار دهد. رویکرد نظری آن مبتنی بر آراء هابرماس با تاکید بر مفهوم زیست جهان است. روش پژوهش پدیدارشناسی است و فنون گردآوری داده ها مشاهده و مصاحبه نیمه ساختاریافته است. تعداد مصاحبه شوندگان 40 نفر هستند که به شیوه گلوله برفی انتخاب شده اند و داده ها بر اساس مراحل هفت گانه کلایزی تجزیه و تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که گرچه ظاهرا عناصر سبک زندگی سنتی در کرمانشاه حضور دارد، اما زیست جهان زنانه در آن نیرومند است. در این پژوهش زیست جهان زنان در چهار حوزه ازدواج، خیانت، قدرت و تعریف از زن مطالعه شده و دیدگاه زنان در چهار حوزه مذکور در دو الگوی سنتی و مدرن قرار گرفتند. زنان با الگوی سنتی ازدواج را امری مهم و حیاتی در زندگی خود می دانستند، اما زنان با الگوی مدرن دیدگاه متعادل تری نسبت به امر ازدواج داشتند. در باب خیانت نیز زنان خیانت را رفتاری پسندیده نمی دانستند. در حوزه قدرت، زنان با الگوی مدرن در اختیار داشتن سرمایه های مختلف را منبع قدرت می دانستند، اما الگوی سنتی قدرت زیادی را برای زنان قایل نبودند. در قلمرو تعریف از زن، مطالعه شوندگان رویکردهایی نزدیک به هم داشتند؛ هرچند تعابیر متفاوتی از پدیده ها در گروه های مختلف با شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی متفاوت دیده می شد.
  کلیدواژگان: زیست جهان، پدیدارشناسی، زن، ازدواج، خیانت
 • هادی نوری*، محمد مبینی شورستانی صفحات 16-28
  موضوع مقاله حاضر خوانش پسااستعماری حکایت حاجی مراد اثر صداق هدایت است. مساله این است که آیا بازنمایی روشنفکر بومی مانند صادق هدایت از جامعه ایرانی در خدمت روایت مسلط غرب قرار دارد یا می تواند سکوت فرودستان جامعه ایرانی را بشکند و صدای آن ها باشد؟ برای پاسخ به این پرسش از مطالعات پسااستعماری، بویژه نظریه گایاتری اسپیواک، و روش واسازی استفاده می شود که توسط دیوید بوژه به هشت مرحله جستجوی تقابل های دوگانه، بازتفسیر سلسله مراتب، یافتن صداهای معترض، سویه دیگر روایت، نفی پی رنگ، یافتن استثناء، ردیابی بین خطوط و سامان دهی مجدد تنظیم شده است. نتیجه پژوهش نشان از وجود هشت تقابل دوگانه دارد که پس از کشف سلسله مراتب حاکم بر آن ها می توان به وجود صداهای خاموش مردم عامی، کودکان، غریبه ها و فقرا از یک طرف و صدای معترض زنان از طرف دیگر پی برد. پی رنگ حاکم بر حکایت هجو است که با تبدیل به رمانتیک می توان شاهد تصویرپردازی متفاوتی از روایت بود. استثناء و سویه دیگر روایت زن سالاری است و با حرکت در بین خط سیرهای حکایت به نقد نظام مردسالار جامعه ایرانی می رسیم. بدین ترتیب، وقتی حکایت هدف سامان دهی مجدد قرار می گیرد شاهد ساختار اجتماعی قانون مدار و مبتنی بر حقوق متقابل زنان و مردان خواهیم بود.
  کلیدواژگان: پسااستعماری، واسازی، حاجی مراد، صادق هدایت، زنان
 • مسعود جهانگیری، علیرضا اسمعیل زاد*، احسان شاکری خوئی صفحات 29-44

  تحقیق حاضر به شناسایی و تحلیل زمینه های فرهنگی امکان تحقق جامعه مدنی در ایران با تاکید بر فضای مجازی می پردازد. روش پژوهش، روش تحلیل ساختاری است. فرایند کار در تحقیق حاضر به گونه ای بوده است که در ابتدا از بررسی تحقیقات تجربی پیشین و مطالعات نظری، پیشران های کلیدی و تاثیرگذار فضای مجازی که بر امکان تحقق جامعه مدنی در جامعه ایران تاثیرگذار هستند، استخراج شده است. در مرحله بعد، از طریق نرم افزار Micmac به ایجاد و تحلیل ماتریس تاثیر متقاطع پیشران ها پرداخته شد. برای این کار از نظرات 12 نفر از کارشناسان و خبرگان دانشگاه که در زمینه فضای مجازی، علوم سیاسی، رسانه و ارتباطات و جامعه شناسی صاحب نظر بوده اند استفاده شده و تمامی پیشرانها در معرض داوری اساتید صاحب نظر قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که از بعد تاثیرگذاری پیشرانها، آگاهی بخشی مدنی در درجه اول، گردش آزاد اطلاعات در درجه دوم، تکثرگرایی و تقویت قدرت اجتماعی نهادها و احزاب - هر دو به صورت مشترک - در درجه سوم میزان تاثیرگذاری در حوزه تحقق جامعه مدنی قرار دارند. و در نهایت سه پیشران گردش آزاد اطلاعات ، شکل گرفتن گفتمان های مختلف و تقویت قدرت اجتماعی نهادها و احزاب به عنوان متغیرهای تنظیمی و متعادل شناسایی شد به این معنی این پیشرانها می توانند در حوزه تحقق جامعه مدنی موثرتر باشند و با برنامه ریزی و سیاستگذاری بر روی این پیشرانها می توان در تحقق جامعه مدنی گام برداشت.

  کلیدواژگان: پیشران ها، تحقق جامعه مدنی، فضای مجازی، ایران
 • عبدالطیف کاروانی*، مهدی کاوه، سامان یوسفوند صفحات 45-60
  پژوهش حاضر با هدف شناخت نظم و ترجیح گفتمانی بازنمایی شده از خانوده ایرانی در سریال میکاییل انجام شده است. روش تحقیق در این مطالعه تحلیل گفتمان است. واحد تحلیل سریال و واحد مشاهده مناسبات گفتمانی موجود در فیلم است. اجزاء این روش عبارت اند از: شناسایی دال های محوری، مفصل بندی و تعیین گفتمان، شناسایی دال شناور، رابطه گفتمانی، فرجام تقابل گفتمانی و رابطه با متن (زمینه اجتماعی). یافته های پژوهش نشان می دهد که در سریال میکاییل، سه گفتمان حق طلبی، محافظه کار و افراطی مورد بازنمایی قرار گرفته و فرجام گفتمانی با برتری گفتمان حق طلب خاتمه یافته است. اصلی ترین دال های محوری گفتمان حق طلبی عبارت بودند از انعطاف پذیری در سنت ها، استقلال زنان، سبک حل مسیله مثبت اندیش، حمایت حق طلبانه و خانواده گرایی؛ دال های محوری گفتمان محافظه کار تقدیرگرایی، احترام و حرمت نگه داشتن، ترس و احساس ناامنی، بی اعتمادی به پلیس، خانواده دوستی، حمایت محافظه کارانه و دال های محوری گفتمان افراطی خانواده نیز شامل جمود فکری و سنت گرایی افراطی، مرد سالاری، کینه توزی و انتقام، سبک حل مسیله خشونت آمیز، انگ و برچسب زنی و قانون-گریزی بوده اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که یک بازنمایی واحدی از خانواده ایرانی وجود ندارد و با تکثری از گونه های خانواده در ایران مواجه هستیم و به همین منوال در این سریال ها نیز به تقابل های گفتمانی از این نوع خانواده ها می پردازند و در پایان سریال با توجه به گفتمان مدنظر، به دنبال برتری گفتمان و نوع خانواده مدنظر خود هستند.
  کلیدواژگان: سریال تلویزیونی میکائیل، خانواده، تحلیل گفتمان، بازنمایی رسانه ای، مسائل و آسیب های خانواده
 • سجاد بهمنی*، علی عربی، علی بوداقی صفحات 61-76
  گسترش ویروس کووید-19، زندگی بشر در کره ی خاکی را به میزان متفاوتی متاثر کرده است. برخی از اثرات این ویروس در حوزه ی فرهنگ روزمره و عمومی قابل رویت است. یکی از عرصه های متاثر از این پاندمی، سبک عزاداری است. تغییرات فرهنگی در سبک عزاداری به سبب ماهیت تدریجی خود چندان به چشم نمی آیند مگر اینکه نگاهی فرایندی به آن ها داشته باشیم. در زاگرس میانی و جنوبی که محل اسکان دو ایل بختیاری و بهمیی است؛ تغییرات سبک زندگی به ویژه در برگزاری مراسم سوگواری و سایر کنش های جمعی طی ماه های اخیر به وضوح به چشم می آیند. در میان افراد ایلات مذکور و در شهرستان های ایذه، باغملک و رامهرمز متاثر از گسترش ویروس، یک عقب نشینی احتیاط آمیز و در راستای حفظ بقا در برگزاری مناسک و آیین های جمعی به چشم می آید. هدف این مقاله مطالعه ی مردم نگارانه ی تغییرات رخ داده در این منطقه از منظر ذکر شده است. داده های مطالعه از کار میدانی در ماه های اخیر در مناطق روستایی و شهری ایذه، رامهرمز و باغملک گرد آوری شده است. مشاهدات روزانه، گوش دادن به روایت های مرتبط و حضور یا مشاهده ی مشارکتی در زندگی روزانه و موقعیت های مرتبط با تشییع و سوگ، کمک کرده اند تا یادداشت های میدانی تولید شوند. بر این اساس تم ها و کدهای تحلیلی شکل گرفتند. نتایج نشان داد که گسترش ویروس، با عقب نشینی از برخی آیین های سوگ، این مراسم را از نظر طول دوره ی برگزاری و جمعیت حاضر در مراسم کوتاه تر کرده و بر پیوندهای خویشاوندی به سبب قطع زنجیره ی همدلی اثر منفی گذاشته است.
  کلیدواژگان: تغییر سبک عزاداری، پاندمی کووید 19، زاگرس جنوبی، ایلات و عشایر بهمئی و بختیاری
 • سید محمود حسینی ده میری، ابوالفضل داوودی رکن آبادی*، شاپور بهیان، سید رحمان مرتضوی صفحات 76-89
  شاهنامه بزرگ ایلخانی، تاثیرات سیاسی و اجتماعی این دوره را به خوبی نشان می دهد و مغولان با به تصویر کشیدن خود در هییت پادشاهان و قهرمانان اسطوره ای ایران باستان عرصه جدیدی از مقبولیت و مشروعیت ایلخانان را فراهم کردند و دیوان سالاران، وزراء و مستوفیان ایرانی با حمایت و قرار دادن شاهان مغول در قالب شاهان اسطوره ای ایرانی بر آن شدند تا حاکمان غاصب و سفاک را فره ایزدی ببخشند و آن ها را قدرت الهی داده و اطاعت از آنان را واجب و تسلط و چیرگی آن ها را بر تمدن ایرانی مشروع جلوه دهند. در این شاهنامه پنج نگاره به موضوع بهرام گور در موقعیت های گوناگون پرداخته است و با توجه به همنامی بهرام گور با ایزد بهرام، خدای جنگ در ایران باستان به نظر می رسد که استفاده از این ایزد با قصد و منظور خاص سیاسی مورد استفاده قرار گرفته است. در این راستا هدف پژوهش: پیدا کردن علت حضور مغولان در هییت بهرام در نگاره های شاهنامه بزرگ ایلخانی است. سوال اصلی این پژوهش این است که: مغولان از به تصویر کشیدن بهرام گور در شاهنامه چه هدفی را دنبال می کنند و علت حضور حکمرانان مغول در هییت بهرام چیست؟ با بررسی های صورت گرفته بر روی موضوعات این نگاره ها به این نتیجه می رسیم که مغولان با قرار دادن خود در هییت بهرام قصد ایجاد اینهمانی در ذهن ایرانیان را داشتند تا با بهره گیری از چهره پادشاهانی همچون بهرام به مقبولیت، محبوبیت و مشروعیت آنها کمک کنند. این پژوهش توصیفی- تحلیلی و به روش کتابخانه ای صورت گرفته است.
  کلیدواژگان: بهرام گور، شاهنامه بزرگ ایلخانی، نقاشی ایرانی، مشروعیت
 • شهرام محمدی*، هه وار توفیق فارس صفحات 90-108

  موضوع بزه دیده شناسی زنان در قلمرو مطالعات جرم شناختی، چه در بعد داخلی و چه در بعد بین المللی، از اهمیت شایانی برخوردار است. در اعلامیه بیستم دسامبر 1993 برای نخستین بار، خشونت علیه زنان و مصادیق آن بیان شده است و پس از آن در سایر اسناد بین المللی، خشونت علیه زنان، نقض حقوق بشر شمرده شده است. در تحقیق پیش رو که به صورت تحلیل -تفسیری و با استفاده از مطالعات اسنادی انجام شده است تلاش می شود، خشونت علیه زنان بزه دیده ایزدی مورد بررسی قرار گیرد. یکی از مهم ترین جلوه های خشونت علیه زنان در سال های اخیر، اقدامات نیروهای داعش علیه زنان ایزدی در شهر سنجار عراق در سال 2014 بوده است. در سال 2016 کمیسیون تحقیق سازمان ملل اعلام کرد داعش علیه اقلیت ایزدی مرتکب نسل زدایی شده است. متعاقبا در سال 2017، شورای امنیت قطعنامه 2379 را صادر کرد که مقدمات تحقیق در مورد جنایات داعش را توسط دولت عراق فراهم نمود. یافته های تحقیق نشان می دهد کشتارهای دسته جمعی(اعم از مرد، زن و کودک)، بردگی زنان، اعمال خشونت های جنسی برعلیه زنان و دختران ایزدی صورت گرفته است که با توجه به قصد و انگیزه خاص مرتکب در انجام چنین اقداماتی، جنایت ضد بشریت و جنایت نسل کشی علیه زنان ایزدی صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد بر اساس قانون حمایت از بازماندگان ایزدی مصوب2021 عراق، کشتارهای دسته جمعی (اعم از مرد، زن و کودک)، بردگی زنان، اعمال خشونت های جنسی برعلیه زنان و دختران ایزدی صورت گرفته است که با توجه به قصد و انگیزه خاص مرتکب در انجام چنین اقداماتی، جنایت ضد بشریت و جنایت نسل کشی محسوب می شود. نتایج نشان داد پدیده خشونت علیه زنان در اکثر کشورهای جهان به چشم خورد اما اعمال ارتکابی گروه داعش یکی از گسترده ترین خشونت های قرن اخیر محسوب می شود. گروه داعش از مجرای خشونت جنسی علیه اقلیت ایزدی مرتکب نسل زدایی شده است و دیوان کیفری بین المللی تواند مبتنی بر صلاحیت شخصی یا ارجاع شورای امنیت این جنایت را مورد تعقیب قرار دهد.

  کلیدواژگان: خشونت، زنان بزه دیده، ایزدی، عدالت کیفری، داعش
 • بهمن غلامی، یارمحمد قاسمی، صدیقه پیری* صفحات 109-126

  با توجه به شکل گیری و تقویت سبک ها و خرده فرهنگ های خاص در جامعه شهری ایران، پژوهش حاضر با هدف مطالعه پدیده سیاه پوشی به عنوان ابزاری فرهنگی برای نمایش ارزش ها در بین پسران سیاه پوش ایلامی صورت پذیرفته است. رویکرد پدیدارشناسی چارچوب متدیک جهت دهنده پژوهش است؛ برای گردآوری داده ها از تکنیک مصاحبه عمیق و برای تحلیل داده ها از تحلیل تماتیک بهره گرفته شده است. جامعه هدف پسران سیاه پوش شهر ایلام می باشد و از نمونه یابی زنجیره ای در جهت دستیابی بهتر به اطلاع رسان ها بهره گرفته شده است و پس از مصاحبه با 24 نفر بر اساس اصل بسندگی اشباع نظری اتفاق افتاد. نتایج به دست آمده بیانگر آن هستند که سیاه پوشان بیش از آنکه خود عامل اثرگذار در فرایند زندگیشان بوده باشند معلول شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه هستند . جامعه ای که سازوکار های لازم برای ایجاد همنوایی را از آنها سلب و نوعی طغیان درونی را در وجودشان به ارمغان نهاده تا از طریق رفتار های کجروانه و چالش زا، مسیر اصلی را دچار خدشه و مسیری تازه از حیات اجتماعی و لو پرمخاطره را برای خود ترسیم سازند تا از این طریق آمال و امیال سرکوب شده خود را جویا شوند.

  کلیدواژگان: هویت جمعی، سبک زندگی، خرده فرهنگ، سیاه پوشی، ایلام
 • سمیه کاظمی، زهرا رهبرنیا*، اصغر ایزدی جیران، رحمان شریف زاده صفحات 127-146

  "علامت" از اشیای هنری-آیینی محرم در ایران است که با اصول هنری و تکنیکی ویژه ای ساخته می شود. این اصول به مرور تغییراتی یافته است. با این حال، پژوهش های علمی چندانی درباره این تغییرات و تاثیرات آن ها بر نقش اجتماعی این شیء در دسترس نیست. به دلیل اینکه شهر اصفهان مرکز مهم ساخت سنتی "علامت" است و این شیء، مهم ترین شیء هنری-آیینی در این شهر است، این پژوهش در نظر دارد تاثیر تغییرات تکنولوژیکی جدید در ساخت و تبلیغ "علامت" را بر جایگاه و کارکرد اجتماعی آن در این شهر بررسی کند. بدین منظور از تعریف مردم شناسی از “جایگاه اجتماعی” در ترکیب با نظریه عاملیت آلفرد جل، مردم شناس هنر، بهره برده است. این مقاله در پی پاسخ دو سوال است:"علامت" چه کارکرد و جایگاه اجتماعی ای در شهر اصفهان دارد؟ و تحولات جدید تکنولوژی چه تاثیری بر ویژگی های سنتی، جایگاه اجتماعی و کارکرد آن نزد مردم این شهر داشته است؟ داده های این پژوهش از طریق روش های مردم نگاری و نیز روش های غیرواکنشی گردآوری شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد "علامت" در شهر اصفهان یکی از مولفه های چرخه تعیین جایگاه اجتماعی افراد است و بهره گیری از تکنولوژی روز در ساخت آن، تاثیرات زیر را به دنبال دارد: افزایش کارکرد نمایشی و تبلیغی "علامت"، تغییر معیارهای جایگاه و ارزش اجتماعی این شیء از معیارهای آیینی و اجتماعی به معیارهای نمایشی و فردی، جابه جاشدن جایگاه عامل تاثیر و پذیرنده تاثیر در تعامل "علامت" و جامعه و گسست یا سستی در چرخه تعیین جایگاه اجتماعی مبتنی بر عاملیت "علامت".

  کلیدواژگان: شیء هنری-آیینی، علامت، نظریه عاملیت اثر هنری آلفرد جل، جایگاه اجتماعی در مردم شناسی، تکنولوژی
 • فاطمه محمدی، زهره پوستین چی*، ابراهیم متقی صفحات 147-170

  پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه تعارض های هویتی و زیست سیاسی زنان طراحی و اجرا شده است. این پژوهش از نوع مطالعات مقطعی، پهنانگر، توصیفی و کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش تمامی زنان ساکن استان های تهران، کردستان، لرستان، ایلام، فارس، سیستان و بلوچستان، خراسان و مرکزی است که براساس سطح توسعه یافتگی و امکانات محقق انتخاب شدند. پایایی پرسشنامه نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. برای انتخاب نمونه ها از شیوه ترکیبی نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و تصادفی ساده و برای تحلیل داده ها از ضرایب همبستگی، تحلیل مسیر و رگرسیون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که 47 درصد از زنان موردمطالعه تعارض هویت فردی را در حد زیادی تجربه کرده اند؛  میزان جامعه پذیری سیاسی کل زنان با میانگین 1.15 پایین تر از حد متوسط بوده است.  همچنین یافته ها حاکی از آن است زنانی که دچار تعارض های هویتی هستند از نظر جامعه پذیری سیاسی نسبت به زنانی که تعارض های هویتی را تجربه نکرده اند؛ وضعیت متفاوتی دارند و میزان جامعه پذیری سیاسی در زنانی که تعارض های هویتی را تجربه نکرده اند بیشتر است. بیشترین میانگین تعارض هویتی در استان های ایلام (2.36) و لرستان (2.29) و کمترین تعارض هویتی در استان های تهران (1.6) و خراسان (1.14) مشاهده شد.  نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر نشان داد؛ تعارض های هویت فردی بیشترین تاثیر را بر عدم جامعه پذیری سیاسی زنان دارند. استنباط مقاله این است؛ زنان در کشمکش میان ساختارهای هویتی سنتی و خواست های مدرن و عاملیت گرایی سیاسی قرار گرفته اند. به عبارت دیگر می توان گفت جامعه ایران امروز با پدیده «زیست سیاسی متعارض زنانه» مواجه است و همچنان چالش ها و سردرگمی ها در حوزه زنان به دلیل تداوم چنین تناقض هایی، پابرجا مانده و بحران های سیاسی و اجتماعی را نیز در پی داشته است.

  کلیدواژگان: تعارض هویتی، جامعه پذیری سیاسی، ساختار، عاملیت، زنان
|
 • Haideh Mahdavi, Nader Amiri *, Siavash Gholipoor Pages 1-15
  This article tries to explain Kermanshah  women's world life. Theoretical approach is based on Habermas' views with an emphasis on “world life”. conclusions show that although Kermanshah is developing society but women in which have a powerful world life. The research method is Phenomenology. Data collection techniques were observation and interview and the number of interviewees was 40 and they were selected by snowball method. The data had analyzed based on three stages of analysis, interpretation and reporting. In-depth interviews were conducted with 40 women. World life of women in four features  including  marriage, betrayal, power and  identification of Women  have  been investigated. Women's perspectives were examined in four features in both traditional and modern pattern. Women with the traditional pattern considered marriage important and vital in their lives but women with a modern pattern had a more balanced view of marriage. Women did not consider betrayal a good behavior. In the realm of power women with a modern pattern considered having various capitals as a source of power. But the traditional pattern did not give much power to women. In the field of the definition of woman, they had close approaches although different interpretations of the phenomena were seen in different groups with different cultural, social and economic conditions. The results of this study indicate that Women with the traditional pattern have basically experienced a life world  similar to or close to each other in the four mentioned components.
  Keywords: Life, Phenomenology, women, marriage, betrayal
 • Hadi Noori *, Mohammad Mobini Pages 16-28
  The subject of this article is the post-colonial reading of Hadji Murad's story by Sadaq Hedayat. The issue is whether the representation of a native intellectual like Sadeq Hedayat of the Iranian society is in the service of the dominant narrative of the West or can he break the silence of the subalterns of the Iranian society and be their voice? To answer this question, post-colonial studies, especially Gayatri Spivak's theory, and the deconstruction method are used, which are divided by David Boje into eight stages of searching for double oppositions, reinterpreting hierarchies, finding protesting voices, the other side of the narrative, negation of the Plot, find exceptions, lines tracking, and reordering have been adjusted. The result of the research shows the existence of eight dual oppositions, after discovering the hierarchies governing them, one can realize the existence of the silent voices of the common people, children, strangers and the poor on one side and the protesting voices of women on the other side. The dominant Plot of the story is satire that by turning it into a romantic one, you can witness a different depiction of the narrative. Another exception and strain of the narrative is matriarchy, and by moving between the lines of the story, we come to criticize the patriarchal system of Iranian society. Therefore, when the story is the target of reorganization, we will witness a law-oriented social structure based on the mutual rights of men and women.
  Keywords: Post-colonialism, deconstruction, Hadji Murad, Sadegh Hedayat, women
 • Masoud Jahangiri, Alireza Esmailzad *, Ehsan Shakeri Khouiee Pages 29-44

  This research seeks to identify and analyze the key motivations of realizing the possibility of a civil society in Iran by emphasizing on cyberspace. The research uses the structural analysis (mic mac) methodology. The process applied in this research starts by studying the empirical research literature and theoretical studies, and deducts the key motivations of the cyberspace which are influential on the possibility of realization of a civil society in Iran. In the next step the Micmac software was used to create and analyze the matrix of the intersecting motivations. In order to do so the ideas of 12 academic experts and intellectuals who are professionally working on cyberspace, political studies, media and communication and sociology have been sought to proofread all the motivations. The research results show that after the motivations impact, public awareness in the first grade, the free flow of information in the second grade, the pluralism and strengthening the social institutions and parties_ both at the same time_ are ranked in the third grade of influence on the realization of the civil society. Finally, the three motivations of free flow of information, creating various discourses and strengthening the social institutions and parties were identified as regulatory and balancing variations which means these motivations can have positive impacts on realizing the civil society. We can realize the civil society by planning on and creating policies for managing these motivations.

  Keywords: motivations, realizing the civil society, Cyberspace, Iran
 • Abdollatif Karevani *, Mehdi Kaveh, Saman Yousefvand Pages 45-60
  The present study was conducted with the aim of recognizing the order and preference of the discourse represented by the Iranian family in the series Mikael. The research method in this study is discourse analysis. The analysis unit is the serial and observation unit of the discourse relations in the film. The components of this method are: Identification of central signs, articulation and determination of discourse, identification of floating sign, discourse relationship, outcome of discourse confrontation and relationship with the text (social context). Findings show that in Michael's series, three discourses of right-seeking, conservative and extremist are represented and the end of the discourse ends with the superiority of right-wing discourse. The main themes of the right-wing discourse were flexibility in traditions, women's independence, positive thinking style, right-wing advocacy, and family orientation; Central features of conservative discourse include fate, respect, fear and insecurity, distrust of the police, family friendliness, conservative support, and central points of extreme family discourse, including extremism and traditionalism, patriarchy, malice, and revenge. Violent problem-solving styles have been stigmatizing, labeling, and breaking the law. The results of the research indicate that there is no single representation of the Iranian family and we are faced with a multitude of family types in Iran, and similarly in these series, they deal with the discourse confrontations of this type of family and in the end The series, according to the discourse in question, are looking for the superiority of the discourse and the type of family they are considering.
  Keywords: Michael's TV series, family, discourse analysis, Media Representation problems, injuries of the family
 • Sajad Bahmani *, Ali Arabi, Ali Boudaghi Pages 61-76
  The spread of the Covid 19 virus has affected human life on Earth to varying degrees. Some of the effects of this virus can be seen in the field of everyday and public culture. One of the areas affected by this pandemic is the mourning style. Cultural changes in mourning style due to their gradual nature are not very noticeable unless we take a process look at them. In the present study, the method of multi-sited ethnography was used. The term ethnography broadly refers to qualitative research projects that provide detailed and in-depth descriptions of everyday life. This method is the art of describing human groups, institutions, interpersonal behaviors and beliefs. In the central and southern Zagros, which is home to the Bakhtiari and Bahmaei tribes, lifestyle changes, especially in mourning ceremonies and other collective actions, have become evident in recent months. Among the people of the mentioned tribes and in the cities of Izeh, Baghmalek and Ramhormoz, affected by the spread of the virus, there is a cautious retreat in order to maintain survival in holding public rituals and ceremonies. The purpose of this article is to study the ethnographic changes that have taken place in this region from a mentioned perspective. Study data have been collected from field work in recent months in rural and urban areas of Izeh, Ramhormoz and Baghmalek. Daily observations, listening to related narratives, and attending or participating in daily life and mourning-related situations have helped to produce field notes. Based on this, analytical themes and codes were formed. The results showed that the spread of the virus, with the withdrawal of some mourning rituals, has shortened the ceremony in terms of duration.
  Keywords: Changing the style of mourning, Pandemi Kovid 19, South Zagros, Bahmaei, Bakhtiari tribes, nomads
 • Seyed Mahmood Hosseini Dehmiri, Abolfazl Davoodi Roknabadi *, Shapoor Behyan, Seyed Rahman Mortazavi Pages 76-89
  The Grand Ilkhani`s Shahnameh reflects the political and social effects of the Ilkhans' kingdom well. By portraying themselves as a group of kings and mythical heroes of ancient Iran, the Mongols provided a new narrative of acceptability and legitimacy for the Ilkhans, the chiefs of the court, and ministers. By supporting and placing the Mongol kings as mythical Iranian kings, the Iranian Mustafians decided to make the usurper and tyrannical rulers look like Yazidi. Mustafians gave them divine power and made obedience to them obligatory to make their domination look legitimate in Iranian civilization.  In this five-page Shahnameh, Bahram-Gur is discussed in various situations. Given that Bahram-Gur owned the same name as Bahram, the god of war in ancient Iran, it seems that this name was chosen for a specific political purpose. This research aims to discuss the reason for the presence of the Mongols in Bahram's delegation in the paintings of Ilkhani's Shahnameh Bozur. Based on the research conducted on the subjects of these paintings, we conclude that by imagining themselves in Bahram's delegation, the Mongols intended to build an identity for themselves in Iranians' minds. They wanted to gain acceptance, popularity, and legitimacy by using the face of the kings like Bahram. This descriptive-analytical research has been done using the library method.
  Keywords: Bahram Gore, great Ilkhani` Shahnameh, Iranian painting, Legitimacy
 • Shahram Mohammadi *, Hawar Tofiq Faris Pages 90-108

  1109 / 5000Translation resultsThe issue of female victimology is of great importance in the field of criminological studies, both domestically and internationally. The Declaration of December 20, 1993, first addresses violence against women and its instances, and has since been described in other international instruments as a violation of human rights. In the present study, which has been obtained through analytical-interpretive research and using library studies in international documents and Iraqi law, an attempt is made to investigate violence against Yazidi women victims. One of the most significant manifestations of violence against women in recent years has been the actions of ISIL forces against Yazidi women in the Iraqi city of Sinjar in 2014. In 2016, the UN Commission of Inquiry declared that ISIL had committed genocide against the Yazidi minority. Subsequently, in 2017, the Security Council issued Resolution 2379, which paved the way for the Iraqi government to investigate ISIS crimes. Findings show that mass killings (including men, women and children), female slavery, sexual violence against Yazidi women and girls have been committed, which according to the specific intent and motive of the perpetrator to commit such acts, Humanity and the crime of genocide against Yazidi women have taken place.

  Keywords: Violence, victimized women, Yazidis, criminal justice, ISIS
 • Bahman Gholami, Yarmohammad Gasemi, Sadigheh Piri * Pages 109-126

  Considering the formation and strengthening of specific styles and subcultures in the urban society of Iran, the present study aims to study the phenomenon of black clothing as a cultural tool to display values among Elamite black boys. The research has been done in the form of a qualitative paradigm and also the phenomenological method has been used to collect data and the thematic analysis method has been used to analyze the findings. Also, the target population is the study of all boys in black in Ilam city and chain sampling has been used in order to better access the informants. Semi-structured interviews were also used as data collection tools and after interviewing 24 people based on the principle of theoretical saturation, it happened. The results show that black people are more affected by the economic and social conditions of society than by being an influential factor in their life process. A society that deprives them of the necessary mechanisms to create harmony and has brought a kind of inner revolt in them to distort the main path and a new path of social life, even if it is risky, through deviant and challenging behaviors. Draw for themselves to seek out their repressed aspirations

  Keywords: Collective identity, lifestyle, subculture, black dress, Ilam
 • Somayeh Kazemi, Zahra Rahbarnia *, Asghar Izadi-Jeyran, Rahman Sharifzadeh Pages 127-146

  Alamat is a Muharram’s artistic-ritual object in Iran, which is made with special artistic and technical principles. These principles and their effects on the social role of this object have changed over time. Because Isfahan is an important center for the traditional production of Alamat and this object is an important artistic-ritual object in this city, this research considers the effect of new technological changes in the production and promotion of Alamat on its social status and function. For this purpose, the authors have used the anthropological definition of social position in combination with the agency theory of Alfred Gell. This article seeks to answer two questions: What function and social status does Alamat have in Isfahan city? Moreover, what effect has the new developments of technology had on the Alamat’s traditional characteristics, social status, and function among this city’s citizens? This research’s data has been collected through ethnography and non-reactive methods. The research results show that Alamat in Isfahan city is one of the components of the determining cycle of an individual’s social status and the use of modern technology in its construction has the following effects: Increasing the demonstration and promotion function of Alamat, changing the criteria of the social status and value of this object from ritual and social criteria to individual and demonstrative criteria, shifting the position of agent and patient in the interaction of Alamat and society, and breaking or weakness in the cycle of determining the Alamat’s social status based on its agency.

  Keywords: artistic-ritual object, Alamat, Alfred Gell’s theory of agency, the social status in anthropology, technology
 • Fatemeh Mohammadi, Zohreh Poustinchi *, Ibrahim Mottaqi Pages 147-170

  The current research is designed and implemented with the aim of investigating the identity conflicts and political socialization of women based on Giddens' theory of identity and Lucien Pai's political socialization. The statistical population of this research is all working women in Tehran, Kurdistan, Lorestan, Ilam, Fars, Sistan and Baluchistan, Khorasan and Central provinces. To select the samples, the combined method of multi-stage cluster sampling and simple random sampling was used. Correlation coefficients, path analysis and regression were used to analyze the data. The results of the research showed that 47 percent of the studied women have experienced personal identity conflict to a great extent. Also, the findings indicate that women who have identity conflicts are more politically socialized than women who have not experienced identity conflicts. They have a different situation and the level of political socialization is higher in women who have not experienced identity conflicts. The results of multivariate regression and path analysis showed; Individual identity conflicts have the greatest effect on women's lack of political socialization. The conclusion of the article is; Women in Iranian society are in a conflict between traditional identity structures and modern demands and political agency, and in this process, a kind of political rejection has been created for them. In other words, it can be said that today's Iranian society is facing the phenomenon of "conflicting women's political life".

  Keywords: identity, political socialization, structure, agency, women