فهرست مطالب

 • سال سی و چهارم شماره 3 (پیاپی 91، پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/21
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مینا نوری، افسانه افضلی*، صدیقه کیانی سلمی صفحات 1-26

  مهم ترین جنبه رفتار گردشگران طبیعت محور توجه به پایداری زیست محیطی است. بسیاری از پژوهش های زیست محیطی در حوزه گردشگری بر نقش ارزش ها، نگرش ها، باورها و هنجارها در شکل دادن رفتار زیست محیطی متمرکز شده است. در این پژوهش، با توجه به نظریه بیشتر روان شناسان مبنی بر تاثیر نگرش بر رفتار، از نگرش زیست محیطی گردشگران به عنوان متغیر میانجی در تبیین ارتباط میان دانش و رفتار زیست محیطی گردشگران در مناطق گردشگری تهران استفاده شده است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازلحاظ شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی پیمایشی است. برای انجام پژوهش، پرسش نامه ای پژوهشگرساخته با 75 متغیر تهیه و تنظیم، و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ 939/0 و روایی آن به صورت صوری تایید شد. جامعه آماری پژوهش، گردشگران مراجعه کننده به پنج منطقه گردشگری کوهستانی شهر تهران است و برای برآورد حجم نمونه 302نفری، از فرمول کوکران در شرایط جامعه نامعلوم استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، روش مدل سازی معادلات ساختاری به کار رفت. نتایج تحلیلی مدل های رفتاری گردشگران طبیعت محور نشان می دهد رابطه مثبت و معناداری میان نگرش و رفتار زیست محیطی و همچنین میان نگرش و دانش زیست محیطی گردشگران با بارهای عاملی 68/0 و 82/0 در سطح معناداری کمتر از 05/0 وجود دارد. به این ترتیب می توان بیان کرد که وجود یک سیستم تجزیه و تحلیل شناختی به نام «دانش زیست محیطی گردشگران» در ترکیب با یک سیستم عاطفی به شکل گیری نگرش زیست محیطی در گردشگران منجر خواهد شد که می تواند مبنایی برای بهبود و بهینه سازی رفتارهای گردشگران در مقاصد گردشگری باشد.

  کلیدواژگان: : رفتار زیست محیطی، نگرش زیست محیطی، دانش زیست محیطی، مدل سازی معادلات ساختاری
 • سعید خاتم، سید عباس احمدی*، مهناز خاتم صفحات 51-64

  شهر یک منبع توسعه است و مدیریت شهری در روند توسعه شهری نقشی بسیار مهم و تعیین کننده دارد. یکی از موفق ترین الگوها در زمینه مدیریت شهری، الگوی حکمروایی شهری است. این الگو یک سیستم مدیریت به شکل مشارکتی است که در آن، سه نهاد جامعه مدنی، بخش خصوصی و دولت در تمامی تصمیم گیری های مرتبط مشارکت می کنند. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی است. در این پژوهش، از روش دیمتل فازی، و برای گردآوری داده ها، از نظر خبرگان و نمونه گیری هدفمند و روش گلوله برفی (اشباع نظری) استفاده شد. براساس یافته ها، شاخص مسیولیت پذیری بیشترین میزان اثرگذاری را بر دیگر شاخص ها، و شاخص پاسخگویی بیشترین میزان اثرپذیری را از دیگر شاخص ها دارد. پس از پاسخگویی و مسیولیت پذیری، با فاصله ای بسیار نزدیک، شاخص اثربخشی و کارایی مهم ترین شاخص حکمروایی شهری است. براساس داده های ستون D-R، شاخص حاکمیت قانون از دیگر پیشایندها در سامانه روابط علی و معلولی شاخص های حکمرانی خوب شهری است. درمقابل، سایر عوامل برآیندی اثرگذار دارند که در صدر آنها، شاخص تخصص قرار دارد. حکمروایی شهری می تواند به کیفیت بهتر مکان های شهری و همچنین اعتماد بیشتر شهروندان به نهادهای مدیریت شهری منجر شود. این گونه برداشت می شود که شاخص های پاسخگویی و مسیولیت پذیری ارتباط تنگاتنگی با هم دارند و بنیادی ترین عوامل در سامانه شاخص های حکمروایی خوب محسوب می شوند و ایجاد تغییرات سازنده در آنها به تغییراتی جدی تر و اثرگذارتر در بهبود حکمروایی شهری می انجامد.

  کلیدواژگان: حکمروایی شهری، مدیریت شهری، دیمتل فازی، کلان شهرتهران
 • محمد معتقد، حسن سجادزاده*، محمدسعید ایزدی صفحات 65-94

  رویکرد پدیده های شهری براساس اصول «ایجاد شبکه» است. شبکه سازی در جهت تعریف اصول و روابط تنظیم کننده بین عناصر و بهینه سازی عملکرد زیر سیستم های شهری است؛ از این رو، فضای سبز در شهرها عاملی برای ارتقای زیست شهروندان در قالب یک شبکه موردمطالعه قرار می گیرد. به طوری که با ایجاد مدل هایی بتواند عملکرد سیستم را بسنجد و اساس یک حوزه تحقیقاتی جدید را تحت عنوان شبکه سبز ایجاد کند. شبکه های سبز شهری موجب پشتیبانی از عملکردها و خدمات اکولوژیکی می شود که به برنامه ریزی برای آینده شهرها کمک می کند. هدف این پژوهش، این است که با توجه به برداشت های گوناگون از مفهوم شبکه سبز شهری مبتنی بر دیدگاه های مختلف علمی با استنباط و استخراج اهم ابعاد، رویکردها و نگرش های مرتبط با این حوزه، مدل مفهومی را نسبت به شبکه سبز شهری از منظر علوم محیطی تبیین می کند. این پژوهش، با استفاده از روش کیفی و تحلیل اسناد مکتوب با بهره گیری از تجزیه وتحلیل هم واژگانی به استنباط و ارزیابی ابعاد، رویکرد و نگرش های حاصل از دیدگاه های مختلف توجه کرده که از بررسی 205 منبع علمی معتبر طی 21 سال گذشته به دست آمده است. سپس اطلاعات با استفاده از ابزار تجزیه و تحلیل LCA بررسی و به منظور تجزیه وتحلیل ارتباطات بین اطلاعات جمع آوری شده از نرم افزار SPAD استفاده شد. در گام آخر با تحلیل و بررسی علوم محیطی موثر با استفاده از نرم افزار VOSviewer، مهم ترین ابعاد، رویکردها و نگرش ها مشخص شد. یافته های پژوهش نشان دهنده آن بود که مفهوم شبکه سبز شهری با سه علوم محیطی مطالعات شهری، جغرافیای شهری و علوم اکولوژی ارتباط مستقیم دارد و این علوم در شکل گیری مدل مفهومی برای ارایه تعریف و تصویری روشن از این مفهوم در راستای به کارگیری در برنامه ریزی زیرساخت سبز شهری تاثیر بسزایی دارد. نتایج تحقیق نشان دهنده آن بود که مطالعات شهری به مفاهیمی همچون حفاظت از فضای سبز موجود در شهرها، ایجاد فرم های جدید فضایی، ترمیم و نگهداری از اتصالات میان اجزای تشکیل دهنده و... توجه می کند. در جغرافیای شهری توجه به اصول اکولوژیک موجود در شهرها، رفع نیازهای اکولوژیکی طبیعت و انسان، زندگی شهری و... مفاهیمی اثرگذار هستند. در علوم اکولوژی به عنوان مهم ترین حوزه تحقیقاتی در باب مفهوم شبکه سبز شهری، به ارتقای پیوستگی در فضای سبز شهری، ایجاد و طراحی کریدورهای بهینه، توجه به پیوند میان اکوسیستم های بزرگ تر با اکوسیستم شهری و... اشاره می شود. نتایج به دست آمده نشان دهنده آن است که مفهوم شبکه سبز شهری یک زمینه تحقیقاتی چند رشته ای، با بهره گیری از روش برنامه ریزی شهری پشتیبانی شده به وسیله ابزارهای تصمیم گیری که قادر به مدل سازی زیرساخت های سبز به عنوان شبکه شهری است که از مناطق طبیعی و نیمه طبیعی شکل گرفته و به منظور توزیع برابر خدمات عمومی برای افزایش کیفیت زندگی و همچنین طیف گسترده ای از خدمات اکوسیستم و پایداری در شهرهاست.

  کلیدواژگان: شبکه سبز شهری، زیرساخت سبز، فضای سبز، تحلیل واژگانی
 • صیاد اصغری سرسکانرود*، علیرضا سعیدی ستا صفحات 95-118

  در پژوهش حاضر، تغییرات کاربری ارضی و تاثیر آن روی رواناب حوضه قره چای در استان همدان با استفاده از مدل SWAT تجزیه وتحلیل شده است. در این پژوهش، به منظور بررسی تاثیر کاربری اراضی بر رواناب حوضه آبخیز قره چای، از دو تصویر ماهواره ای لندست OLI-TM سال های (2001 تا 2020) استفاده شد. ابتدا تصاویر مربوطه اخذ و پیش پردازش های لازم شامل تصحیحات اتمسفری به روش FLAASH  اعمال شد. برای افزایش دقت طبقه بندی روش تلفیق تصاویر چند طیفی با تصویر پانکروماتیک[1] انجام شد و قدرت تفکیک مکانی به 15 متر ارتقا یافت. سپس طبقه بندی با استفاده از روش شیءگرا [2] و الگوریتم نزدیک ترین همسایگی صورت گرفت. از مدل SWAT برای شبیه سازی هیدرولوژیکی حوضه استفاده و از الگوریتم SUFI-2 در نرم افزار SWAT-CUP برای تحلیل حساسیت، واسنجی و اعتبارسنجی بهره گرفته شد. با توجه به حساسیت مدل به پارامتر تلفات اولیه، واسنجی مدل براساس مقادیر تلفات اولیه انجام شد. مقادیر این ضرایب برای دوره واسنجی بین 72/0 تا 90/0 و نتایج اعتبارسنجی مدل، نشان دهنده تایید صحت واسنجی انجام شده بود. بررسی کارایی مدل با استفاده از ضرایب ناش ساتکلیف، p-factor،  Rو r-factor حاکی از قابلیت زیاد مدل در شبیه سازی رواناب است. 

  کلیدواژگان: کاربری اراضی، رواناب، مدل SWAT
 • حمیدرضا غفاریان مالمیری*، نگار نقی پور، محمد منصورمقدم، احمد مزیدی صفحات 119-140

  راه های ارتباطی جزو مهم ترین و اصلی ترین ساختارهای موجود در سطح یک شهر هستند؛ بنابراین پایش و نگهداری از شبکه های ارتباطی شهری و بین شهری همواره جزو موارد پرکاربرد مدیریت شهری است. در پژوهش پیش رو از روش های مختلف نظارت شده، شیءگرا و فیوژن تصاویر ماهواره ای و پهپادی با استفاده از الگوریتم گرام-اشمیت برای بررسی آسیب های آسفالت ازجمله ترک خوردگی و فرسودگی آسفالت استفاده شده است تا بهترین روش برای تحلیل ارایه شود. نتایج نشان دهنده آن بود که امکان استخراج آسیب های مربوط به آسفالت با تصاویر پهپادی و ماهواره ای با استفاده از روش های سنجش از دوری وجود دارد. در بررسی روش های متفاوت استخراج آسیب ها، روش های نظارت شده ماشین بردار پشتیبان با ضریب کاپای 87 و دقت کلی 90 درصد بیشترین و روش کمترین فاصله با ضریب کاپا و دقت کلی به ترتیب 57 و 67 درصد کمترین دقت را در طبقه بندی روش های نظارت شده از خود نشان داده اند؛ همچنین بین روش های شی ءگرا، الگوریتم ماشین بردار پشتیبان با ضریب کاپای 86 و دقت کلی 91 درصد خروجی دقیق تری نسبت به سایر الگوریتم های موردمطالعه داشته و کمترین دقت نیز مربوط به الگوریتم نزدیک ترین همسایه با ضریب کاپا 78 و دقت کلی 80 درصد بوده است. در خروجی فیوژن پهپاد با سنتینل -2، طبقه بندی با بهینه ترین الگوریتم بررسی شده، ماشین بردار پشتیبان در روش شیءگرا انجام شد که نتایج نشان دهنده افزایش دقت طبقه بندی به ضریب کاپای 91 و دقت کلی 93 درصد بود؛ همچنین روش آستانه گزاری با ضریب کاپای 90 درصد نشان دهنده بهترین نتیجه برای تشخیص فرسودگی آسفالت است. نتایج این پژوهش به منظور پایش وضعیت آسفالت راه های شهری با هدف افزایش امنیت جاده ها و نیز پایداری شهرها و رفاه شهروندی برای سازمان های شهرداری و راه سازی با صرف هزینه، زمان و نیروی انسانی کمتر مناسب است.

  کلیدواژگان: آسفالت، سنجش از دور، پهپاد، طبقه بندی، جاده
 • محمدرضا انصاری*، آذین نوروزی صفحات 141-165

  جزایر حرارتی شهری اثرات مخربی بر محیط زیست دارد و مصرف انرژی را افزایش می دهد. این پژوهش با هدف بررسی خودهمبستگی فضایی دمای سطح زمین و ارتباط آن با کاربری اراضی شهر اهواز انجام شد. دمای روزانه و شبانه سطح زمین به ترتیب با به کارگیری روش پنجره مجزا از تصویر لندست 8 و محصول  مادیس MOD11A1  تعیین شد. نقشه کاربری اراضی در پنج کلاس شامل: اراضی ساخته شده، پوشش گیاهی، اراضی لخت، آب و رودخانه کارون تهیه شد. آماره موران جهانی در روز و شب به ترتیب برابر با 94/0 و 9/0 حاصل شد که بر این اساس، دمای سطح زمین روزانه و شبانه در شهر اهواز دارای الگوی خوشه ای است. براساس نتایج آماره گتیس- ارد جی بیشترین مساحت لکه های داغ روزانه و شبانه در شرق اهواز به ترتیب با 53/5050 و 69/8055 هکتار به دست آمد. طبق نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس، تفاوت معناداری بین میانگین دمای کاربری ها در سطح احتمال پنج درصد وجود داشت و کاربری ساخته شده از نوع صنعتی و اراضی لخت بیشترین دما و پهنه آبی و پوشش گیاهی کمترین دما را به خود اختصاص داده بودند. بین شاخص NDVI و LST همبستگی منفی (47/0-) وجود داشت. با وجود این، میانگین شاخص NDVI برابر با 17/0 بوده که نشان دهنده پوشش گیاهی ضعیف در شهر اهواز است؛ بنابراین ضرورت دارد که اقداماتی برای بهبود کیفیت پوشش گیاهی، گسترش فضای سبز شهری و حفظ منابع آبی برای تعدیل درجه دمای سطح زمین در شهر اهواز صورت پذیرد.

  کلیدواژگان: لندست 8، مادیس، پنجره مجزا، موران جهانی، گتیس- ارد جی
|
 • Mina Nouri, Afsaneh Afzali *, Sediqheh Kiani Salmi Pages 1-26

  The most important aspect of nature-oriented tourists’ behaviors is paying attention to environmental sustainability. Much environmental research in the field of tourism has focused on the roles of values, attitudes, beliefs, and norms in shaping environmental behavior. In this study, according to the theory adopted by the majority of psychologists concerning the effect of attitude on behavior, it was used as an intermediate variable for explaining the relationship between knowledge and tourists’ environmental behaviors in the tourist areas of Tehran. This research was applied in terms of purpose and a descriptive survey in terms of data collection method. To conduct it, a researcher-made questionnaire with 75 variables was prepared and adjusted. Its reliability was confirmed by a Cronbach's alpha of 0.939 and its validity was formally confirmed. The statistical population included the tourists referring to 5 mountain tourism areas of Tehran. To estimate the sample size of 302 people from an unknown community, Cochran's formula was used. The study area included 5 mountain tourism areas of Tehran. Structural equation modeling was used to analyze the data. The analytical results of the behavioral models of the nature-oriented tourists showed a positive and significant relationship between attitude and environmental behavior and also between attitude and environmental knowledge with the factor loads of 0.68 and 0.82 at the significant level of less than 0.05, respectively. Also, the tourists’ environmental behaviors were studied based on their educational levels. According to the results, the tourists’ environmental behaviors depended on their levels of education. Thus, it could be stated that the existence of a cognitive analysis system called “tourist environmental knowledge” in combination with an emotional system would lead to the formation of their environmental attitudes, which could act as a basis for improving and optimizing their behaviors in the tourism destinations.

  Keywords: Environmental behavior, Place Attachment, Environmental Commitment, environmental attitude, Nature-Based Tourists
 • Saeid Khatam, Seyyed Abbas Ahmad *, Mahnaz Khatam Pages 51-64

  The city is considered a source of development, and the position of urban management plays a very important and decisive role in the process of urban development. One of the most successful models in the field of urban management is the model of urban governance, which is actually a management system in a participatory form, which consists of three institutions. Civil society, the private sector, and the government participate in all relevant decision-making. This research is descriptive in terms of its practical purpose and in terms of data collection. To collect data, according to experts, targeted sampling and snowball methods were used. Based on the findings, the accountability index has the highest impact on other indicators and the accountability index has the highest impact on other indicators. After accountability and responsibility and at a very close distance, the factors of effectiveness and efficiency are important for urban governance indicators. Based on the data of the D-R column, the rule of law index is one of the other antecedents in cause and effect relationships. On the other hand, other factors have an effective outcome, among which the specialization index is at the top. In this way, it can be concluded that accountability and responsibility indicators are closely related and are considered the most fundamental factor in the system of good governance indicators, and making constructive changes in it can lead to more serious and effective changes in improving urban governance.

  Keywords: urban governance, urban management, Fuzzy Dimtel, Tehran Metropolis
 • Mohammad Motaghed, Hassan Sajadzadeh *, MohammadSaeed Izadi Pages 65-94

  Networking aims to define the principles and regulatory relationships between elements and optimize the performance of urban subsystems. Urban green networks support ecological functions and services that can help planning for the future of cities. The purpose of this research was to explain a conceptual model for the urban green network from the perspective of science according to the various perceptions of the concept of urban green network based on different scientific points of view by inferring and extracting the most important dimensions, approaches, and attitudes related to this field. By using the qualitative method and analyzing the written documents through the same lexical analysis, this research inferred and evaluated different points of view. The information was analyzed using the LCA analysis tool and SPAD software was used to analyze the relationships among the collected information by examining the effective environmental sciences. Using the VOSviewer software, the most important dimensions, approaches, and attitudes were determined. The findings of this research showed that the concept of the urban green network was directly related to the three environmental sciences of urban studies, urban geography, and ecological sciences. These sciences had a significant impact on the formation of a conceptual model to provide a clear picture of this concept in line with urban green infrastructure planning. Urban studies deal with concepts, such as protecting green spaces in cities, creating new spatial forms, etc., in urban geography, paying attention to the ecological principles in cities, meeting the ecological needs of nature and humans, etc., as the effective concepts. Ecological sciences are also mentioned as the most important research fields regarding the concept of urban green network to promote continuity in urban green spaces, create and design optimal corridors, etc. The results of this study showed that the concept of urban green network was a multi-research field. It appeared as a field supported by the urban planning method by means of decision-making tools, capable of modeling green infrastructure as an urban network formed from natural and semi-natural areas and was in line with the distribution of public services to increase the quality of life, as well as providing ecosystem services and sustainability in cities.

  Keywords: Urban Green Network, Green Infrastructure, green space, Vocabulary Analysis
 • Sayyad Asghari Sersekanroud *, Alireza Saeedi Seta Pages 95-118

  The present study analyzed changes in land use and its effects on the runoff of Qara Chai Watershed in Hamadan Province using the SWAT model. To this aim, Landsat OLI-TM satellite images of the years of 2001-2020 were used. First, the relevant images were obtained and the necessary pre-processing steps, including atmospheric corrections, were applied by using the FLAASH method. To increase the classification accuracy, the multispectral images were combined with the panchromatic images and the spatial resolution was enhanced up to 15 m. Then, the classification process was done by using the object-oriented method and the nearest neighbor algorithm. The SWAT model was utilized for hydrological simulation of the basin and SUFI-2 algorithm was applied in SWAT-CUP software for conducting sensitivity analysis, calibration, and validation. Due to the sensitivity of the model to the initial loss parameter, it was recalibrated based on the initial loss values. The values ​​of the coefficients for the calibration period were between 0.72 and 0.90 and the model validation results confirmed the calibration accuracy. Assessment of the efficiency of the model by using Nash Sutcliffe coefficients, p-factor, R, and r-factor indicated its high capability for simulating the related runoff.

  Keywords: Land Use, runoff, SWAT model
 • HamidReza Ghafarian Malamiri *, Negar Naghipur, Mohammad Mansourmoghaddam, Ahmad Mazidi Pages 119-140

  Sustainability in the field of pavements is one of the subsets of sustainability topics in sustainable development. In the upcoming research, various supervised and object-oriented methods and fusions of satellite and drone images by using the Gram-Schmidt algorithm were used to investigate asphalt damage, including asphalt cracking and wear, in order to provide the best method for investigation. The results showed that the supervised methods of support vector machine with a kappa coefficient of 87% and overall accuracy of 90% provided the best and shortest distance method with the kappa coefficient and overall accuracy of 57% and 67%, respectively, while showing the lowest accuracy in the classification of supervised methods. Also, among the object-oriented methods, the support vector machine algorithm with a kappa coefficient of 86% and an overall accuracy of 91% had a more accurate output compared to the other studied algorithms. The lowest accuracy was related to the nearest neighbor algorithm with a kappa coefficient of 78% and an overall accuracy of 80%. In the UAV fusion output with Sentinel-2, the classification was done by using the most optimal algorithm and the support vector machine in the object-oriented method. The results showed an increase in classification accuracy up to the kappa coefficient of 91% and overall accuracy of 93%. Furthermore, the thresholding method with a Kappa coefficient of 90% showed the best result for detecting asphalt wear.

  Keywords: Asphalt, Remote Sensing, drone, Classification, Road
 • MohammadReza Ansari *, Azin Norouzi Pages 141-165

  Urban heat islands could have destructive effects on the environment and increase energy consumption. The present study aimed to investigate the spatial autocorrelation of land surface temperature and its relationship with land use in Ahvaz city. Daily and Night Land surface temperature maps were extracted from the split window method for the Landsat 8 satellite image and MOD11A1 product, respectively. Land use maps of the study were extracted into five classes: Built-up area, vegetation, bare land, water, and Karun River. Based on the results, Global Moran's index on day and night was equal to 0.94 and 0.9, respectively, according to which Land Surface temperature is distributed in a cluster form. Results of Getis-ord GI statistics showed that the largest area of daily and nightly hot spots in the east of Ahvaz was obtained with 5050.53 and 8055.69 ha, respectively. The results of the Kruskal Wallis test showed that there was a statistically significant difference between the average temperature of land uses (p-value<0.05), so industrial areas and bare land had the highest temperature and the water bodies and vegetation had the lowest temperature. The results also showed that LST has a negative relationship with NDVI (r = -0.47); however, the average NDVI index in the study area was equal to 0.17 which indicated the poor quality of vegetation in Ahvaz. Therefore, it is necessary to take measures to improve the quality of vegetation and expand the urban green space and preserve water resources to adjust the land surface temperature in Ahvaz.

  Keywords: Landsat 8, MODIS, Split Window, Global Moran, Getis-Ord GI