فهرست مطالب

رسوب شناسی کاربردی - پیاپی 21 (بهار و تابستان 1402)
 • پیاپی 21 (بهار و تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/04/08
 • تعداد عناوین: 15
|
 • ارسلان بخشی*، محمدحسین آدابی، عباس صادقی، محمدعلی کاووسی صفحات 1-25

  در این پ‍ژوهش سازند ایلام در چهار برش سطحی (کبیرکوه، سمند، انجیر و اناران) و هشت چاه در حوضه لرستان ، دزفول شمالی و دشت آبادان به ضخامت کلی 1592 متر مورد مطالعه رسوب شناسی قرار گرفت. این سازند به سن سانتونین- کامپانین پیشین از مخازن نفتی کربناته مهم در حوضه زاگرس در جنوب غرب ایران می باشد. مطالعه میکروسکوپی منجر به شناسایی تعداد 20 ریزرخساره کربناته در چهار کمربند رخساره ای انجام شده است. رخساره های رسوبی در کمربندهای رمپ داخلی (سدی)، رمپ میانی، رمپ خارجی و دریای باز ژرف از نوع رمپ با بخش انتهایی شیب دار نهشته شده اند. کمربند رخساره ای حوضه عمیق بیشترین گسترش را در ناحیه و کمربند رخساره ای رمپ داخلی (سدی) کمترین گسترش را دارد و به صورت محدود در چاه های دشت آبادان و دزفول شمالی مشاهده شده است. بررسی نتایج مطالعات رخساره ای و تغییرات نمودارهای پتروفیزیکی نشان می دهد که حوضه رسوبی به سمت شمال ناحیه مورد مطالعه و پس از گسل بالارود در ناحیه لرستان عمیق تر می شود. مهمترین فرآیندهای دیاژنزی سازند ایلام شامل سیمانی شدن، میکریتی شدن، تراکم شیمیایی، رگه انحلالی، نوشکلی، انحلال، شکستگی، پیریتی شدن، فسفانی شدن، گلوکونیتی شدن، آشفتگی زیستی و دولومیتی شدن می باشد. سیمانی شدن بیشتر در رخساره کم عمق در دشت آبادان و تراکم شیمیایی، پیریتی شدن و شکستگی عمدتا در رخساره های عمیق توالی ایلام در ناحیه لرستان گسترش دارد. فراوانی انواع تخلخل ها محدود بوده ولی بیشترین گسترش مربوط به تخلخل حاصل از شکستگی، درون دانه ای و ریزتخلخل میکروسکوپی است. مقایسه فرآیندهای دیاژنتیکی نشانگر این است که کربنات های سازند ایلام در ناحیه لرستان بیشتر تحت تاثیر دیاژنز تدفینی قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: سازند ایلام، ریزرخساره ها، دیاژنز
 • هانیه قاینی، محمدحسین محمودی قرائی*، رضا موسوی حرمی، محمد وحیدی نیا، جواد شریفی صفحات 26-41

  مطالعه توالی آپتین-آلبین در بسیاری از نقاط حوضه زاگرس و صفحه عربی به دلیل ناپیوسته بودن رسوبات این بازه زمانی همواره با محدودیت مواجه بوده است. برش تنگ ماغر که در فروافتادگی دزفول واقع شده است از معدود توالی های پیوسته رسوبات دریایی آپتین-آلبین در صفحه عربی است که مطالعه بر روی آن اطلاعات با ارزشی را در مورد وضعیت اقیانوس شناسی دیرینه این بازه زمانی در اختیار قرار می دهد. در این مطالعه سعی شده است تا علاوه بر مطالعه ریزرخساره های رسوبی با استفاده از پتروگرافی مقاطع نازک، روند تغییرات %TOC و %CaCO3 در رسوبات گذر آپتین-آلبین به منظور تحلیل وضعیت اقیانوسی، مورد بررسی قرار گیرد. در برش تنگ ماغر، میزان TOC در قاعده آشکوب آلبین به 8/5 درصد رسیده است که حاکی از وجود شیل سیاه در این بخش می باشد. این یافته مهم در کنار داده های بایواستراتیگرافی مطالعات پیشین توانسته است تا علاوه بر تعیین جایگاه کرونواستراتیگرافی این شیل ، امکان تطابق دقیق آن را با دیگر افق های شیل سیاه در سایر حوضه های رسوبی برقرار سازد. تغییرات میزان CaCO3 نیز در لایه های مختلف با مقادیر متفاوت به ثبت رسیده است که مهمترین این نوسانات از نظر تفسیرهای پالیواکولوژی در انتهای آپتین و لایه های ابتدایی آلبین بوده است که با کاهش قابل توجه در میزان CaCO3 شناخته شده است. این موضوع در تلفیق با اطلاعات فسیل شناسی موجود می تواند موید شرایط اسیدی آب دریا در زمان ته نشست رسوبات گذر آپتین-آلبین باشد.

  کلیدواژگان: برش تنگ ماغر، آپتین-آلبین، شیل سیاه، %TOC، ریزرخساره
 • سکینه عارفی فرد* صفحات 42-61
  توزیع ریز رخساره ها در دو برش آلی باشی و زال در ناحیه جلفا و دو برش مطالعه شده در دره همبست در ناحیه آباده نشان دهنده محیط دریایی باز و نسبتا عمیق در موقعیت های رمپ میانی و بیرونی است. با توجه به محتویات فونایی و نوع ریز رخساره های موجود در رسوبات وچیاپینگین در برشهای مورد مطالعه، بخشهای زیرین وچیاپینگین دارای ویژگیهای رمپ میانی و بخشهای بالایی آن عمدتا یک محیط رمپ بیرونی را نشان می دهد. منحنی های فرونشینی برای نواحی البرز و آباده، نشان دهنده حادثه ریفتینگ پرمین آغازی با سوبسیدانس قوی در پرمین میانی و بالایی است که با یک روند افزایش فرونشینی از شمال (البرز) به طرف جنوب (آباده) همراه می باشد. افزایش فرونشینی تکتونیکی افزایش ضخامت توالیهای از شمال به سمت جنوب را نشان می دهد که در نهشته های وچیاپینگین دو ناحیه جلفا و آباده نیز قابل شناسایی است، بطوریکه در ناحیه آباده ضخامت رسوبات وچیاپینگین در مقایسه با رسوبات همزمان خود در ناحیه جلفا 4 برابر بیشتر است. این افزایش ضخامت در ناحیه آباده بیشتر مربوط به بخشهای زیرین وچیاپینگین است و بخشهای بالایی آن که شامل واحد 6 سازند همبست است و تقریبا معادل با طبقات جلفای بالا در ناحیه جلفا می باشد اختلاف ضخامت قابل توجهی را نشان نمی دهد. علاوه براین، افزایش فرونشینی تکتونیکی بالا آمدن بیشتر سطح آب دریا و عمیق شدگی را باعث شده که با کاهش اندازه و تنوع براکیوپودها و فراوانی استراکدهای با پوسته کوچک و سوزن اسفنج در طبقات جلفای بالایی و فراوانی فونای پلاژیک نظیر کنودونتها و آمونوییدها در واحد 6 سازند همبست همراه شده است.
  کلیدواژگان: وچیاپینگین، جلفا، آباده، تغییرات ریزرخساره ای، محیط رمپ
 • مریم برزگر، مهدی جعفرزاده*، عادل نجف زاده، فاضل خالقی، رحیم مهاری صفحات 62-78
  در این مطالعه، ترکیبی از روش های پتروگرافی و ژیوشیمی عناصر اصلی نهشته های سیلیسی آواری سازند دورود به سن پرمین زیرین در برش زال در جنوب جلفا جهت بررسی خاستگاه، جایگاه تکتونیکی و هوازدگی قدیمه مورد استفاده قرار گرفته است. ضخامت سازند دورود در برش مورد مطالعه 112 متر متشکل از میکروکنگلومرا، ماسه سنگ و شیل قرمز می باشد. 13 نمونه ماسه سنگی دانه متوسط توسط روش نقطه شماری و 6 نمونه نیز جهت تعیین مقدار عناصر اصلی آنها به روش فلویورسانس اشعه ایکس (XRF) بررسی شدند. از لحاظ ترکیب سنگ شناسی، نمونه های مورد مطالعه اکثرا در محدوده ساب لیتیک آ رنایتی قرار گرفته اند. بررسی میزان و نوع کوارتزهای تک بلور و چندبلور، استفاده از توابع تفکیکی، سنگ مادر غالب این نهشته ها را سنگ های دگرگونی و آذرین فلسیک و همچنین چرخه مجدد رسوبی نشان داده است. وجود چرت در مطالعات پتروگرافی، تاثیر چرخه مجدد رسوبی از سازندهای قدیمی تر را نیز در این ماسه سنگ ها تایید نموده است. مطالعات پتروگرافی و ژیوشیمی همچنین نشان دهنده خاستگاه کراتونی و جایگاه تکتونیکی حاشیه غیرفعال قاره ای در زمان ته نشست رسوبات سازند دورود می باشد. تعیین اندیس شیمیایی دگرسانی در نمونه های مورد مطالعه، بیانگر میزان هوازدگی شدید در منطقه منشا و وجود آب و هوای مرطوب می باشد که با جغرافیای قدیمه پرمین پیشین ایران مطابقت دارد. به نظر می رسد عواملی همچون مسیر حمل طولانی رسوبات بر روی کراتون عربی، چرخه مجدد رسوبی از سازندهای قدیمی تر و همچنین آب و هوای مرطوب در زمان ته نشست سازند دورود، در کنار هم، در بلوغ نسبتا بالای این ماسه سنگ ها نقش مهمی داشته اند.
  کلیدواژگان: سازند دورود، خاستگاه، سنگ مادر، چرخه مجدد رسوبی، هوازدگی قدیمه
 • فاطمه سعدی راد*، محبوبه حسینی برزی، عباس صادقی، محمدحسین آدابی صفحات 79-94

  این مطالعه به سنگ شناسی و کانی شناسی واحد شیلی 5 متری در فاصله 45 متری از راس سازند سروک در مخزن بنگستان واقع در میدان نفتی لالی در راستای رفع ابهامات لیتوستراتیگرافی موجود در ارتباط با انتساب آن به زبانه ای از سازند سورگاه، می پردازد. پس از بررسی لاگ های پتروفیزیکی جهت تعیین موقعیت دقیق تر این واحد شیلی و نیز توصیف مغزه ها، پتروگرافی نمونه ها بررسی شد. بررسی مغزه ها حاکی از آن است که این واحد، از شیل های خاکستری پیریت دار تشکیل شده است. همچنین مطالعات پتروگرافی این واحد نمونه ها را مادستون های آرژیلی و مادستون عاری از فسیل نشان می دهد. بر اساس نتایج حاصل از XRD کانی شناسی این نهشته ها عمدتا انواع کانی رسی، کلسیت،کوارتز و پیریت می باشد. نتایج این مطالعه، فراوانی متوسط کانی های رسی در نمونه های مورد نظر را 56% نشان می دهد که در این میان رس های مخلوط لایه ایلیت/اسمکتیت بیشترین مقدار را داشته و ایلیت و کایولینیت با فراوانی نسبی کمتر حضور دارند. همچنین تصاویر SEM کانی-های رسی را غالبا با منشا تخریبی نشان می دهد. به دلیل فقدان فسیل، سن این واحد بر اساس موقعیت چینه شناسی آن که توسط رسوبات سنومانین سازند سروک محصور شده است، سنومانین تعیین گردید که با سن سازند سورگاه (تورونین-سانتونین پیشین) کاملا متفاوت است. با توجه به عدم وجود ارگانسیم های مربوط به مناطق عمیق دریا در این واحد و همچنین، شناسایی ریز رخساره های کربناته لاگون و سد کربناته در لایه های محدود کننده آن، محیط آرام و احیایی لاگونی به این واحد منتسب می گردد که شباهتی به محیط دریایی عمیق سازند سورگاه ندارد.

  کلیدواژگان: واحد شیلی، مخزن بنگستان، سازند سروک، سنومانین، معادل سازند سورگاه
 • عبدالمجید نادری بنی*، مرتضی جمالی صفحات 95-109
  خلیج فارس از بارزترین جلوه های افزایش تراز اقیانوس های جهان در پسایخبندان است. از همین رو، مطالعه رسوبات هولوسن خلیج فارس از اهمیت بالایی برای بازسازی تغییرات محیطی پسایخبندان برخوردار است. درک توالی صحیح حوادث اقلیمی و اقیانوس شناختی پس از یخبندان نیازمند شناخت عواملی است که موجب برهم خوردن یا جابجایی توالی رسوبات هولوسن خلیج فارس شده اند. به این منظور، از دو مغزه کوتاه در خلیج فارس و تنگه هرمز بهره بردیم که سن سنجی آنها نشان دهنده به هم ریختگی توالی آنها است. این مغزه ها با استفاده از دستگاه مغزه گیر وزنی از عمیقترین بخشهای خلیج فارس و تنگه هرمز گرفته شدند. مطالعات رسوب شناسی با هدف تعیین اندازه ذرات، مقدار ماده آلی و مقدار کربنات انجام شد و برای تشخیص تغییرات ظاهری از عکسبرداری با رزولوشن بالا استفاده شد. تصاویر اشعه ایکس از مغزه ها برای بررسی تغییرات بافتی در توالی رسوبات مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که پدیده معکوس شدگی سن در مغزه تنگه هرمز به دفعات رخ داده است. به نظر می رسد آبگونگی ناشی از زمین لرزه و احتمالا خروج گاز از بستر دریا عوامل مهم برهم زننده ی توالی رسوبات در تنگه هرمز هستند. در مغزه خلیج فارس نتایج حاکی از دو پدیده معکوس شدگی سن و نبود رسوبگذاری است. بررسی ها نشان می دهد که این دو پدیده به دلیل زیست آشفتگی رسوبات بستر خلیج فارس روی داده اند. پیشنهاد می شود پیش از شروع مطالعات جامع و انجام تفاسیر مرتبط برای بازسازی محیط دیرینه، مطالعات رسوب شناسی با هدف تعیین میزان به هم ریختگی توالی رسوبات مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: رسوب شناسی، سونامی، زیست آشفتگی، محیط دیرینه، زمین لرزه
 • سید ابوالفضل میری*، بهمن سلیمانی، ایرج عبدالهی فرد، محمد حسنی گیو صفحات 110-128
  توالی رسوبی سنومانین- تورونین که با سازند سروک معرفی می شود، مهمترین سازند هیدروکربنی (مخزنی) دشت آبادان را تشکیل می دهد. رخساره های مخزنی این سازند در این بازه زمانی به خاطر شرایط تکتونیکی و رسوبی دارای گسترش زمانی و مکانی متغیری هستند. در این مطالعه با استفاده از داده های زیرسطحی لرزه ای و چاه (نمودارهای پتروفیزیکی و مقاطع نازک مغزه) و همچنین مقایسه با داده های صحرایی رخنمون های ناحیه ایذه، تغییرات رخساره ای، محیط رسوبی و دیاژنتیکی سازند سروک در چارچوب چینه نگاری سکانسی، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. بررسی گسترش جانبی و عمودی توالی ها و کمربندهای رخساره ای بیانگر رسوبگذاری سازند سروک بر روی یک سکوی کربناته حاشیه دار و حوضه های درون سکویی است. با بررسی تغییرات رخساره ها و هندسه های رسوبی- لرزه ای به همراه داده های چاه، دیرینه شناسی، پتروفیزیکی و مقایسه با رخنمون ها، چهار سکانس رسوبی درجه سوم با میانگین سنی حدود 4 میلیون سال در سازند سروک در بازه سنی سنومانین و تورونین تفکیک شده است. این سکانس ها شامل K120، K130 و K135 به ترتیب به سن سنومانین پیشن، سنومانین میانی و سنومانین پسین و سکانس K140 به سن اوایل تا اواسط تورونین هستند. این پژوهش نشان داد که گسترش و مهاجرت دسته های رخساره ای با زون های مخزنی سازند سروک همخوانی نشان می دهد. بهترین رخساره های مخزنی در سیستمس ترکتهای تراز بالای آب دریا در رخساره های دانه افزون با تخلخل و نفوذپذیری بالا و متاثر از پدیده های دیاژنتیکی مانند انحلال و کارستی شدن قرار می گیرند. سکانس K135 بهترین رخساره های مخرنی حاوی هیدروکربن و از نوع سدی، رودیستی، کانالی را در منطقه تشکیل می دهد.
  کلیدواژگان: چینه نگاری سکانسی لرزه ای، محیط رسوبی، سیستمس ترکت، ویژگی های مخزنی، مرز سکانسی
 • محمدرضا نورا* صفحات 129-143
  رودخانه میانرود در جنوب شرق شهرستان میرجاوه و از نواحی بسیار کم بارش و دارای اقلیمی خشک است. از نظر زمین شناسی در زون ساختاری فلیشی شرق ایران واقع شده است. بیش از 70 درصد سطح حوضه کوهستانی است. جهت مطالعه رسوب شناسی رودخانه تعدا 17 نمونه از کف کانال برداشت شد. روند تغییرات درصد وزنی گراول از بالا دست به پایین دست روندی کاهشی و روند درصد وزنی ماسه و گل روندی افزایشی است گراولها از نظر شکل میله ای، تیغه ای، دیسکی و کروی هستند رخساره های گراولی بر اساس اهمیت عبارتند از: رخساره گراولی Gmm و Gmg در مناطق بالادست و رخساره گراولی Gcm و رخساره گراولی Gh به همراه رخساره های Gp و Gt در مناطق میانی و رخساره آواری دانه ریز Fl و Fm در مناطق پایین دست رودخانه دیده می شود. عناصر ساختاری کانال (عنصر CH)، بستر و سدهای گراولی (عنصر GB)، ماکروفرمهای افزایشی جانبی (عنصر LA) و رسوبات دانه ریز دشت سیلابی (عنصر FF) شناسایی شد. نزدیکی به منشاء، شیب زیاد حوضه و بستر کانال اصلی رودخانه ، کم عمق بودن کانال اصلی رودخانه، پیچش کم، عدم جابجایی و مهاجرت کانال به طرفین، وجود انواع سدهای گراولی در کانال رودخانه و گسترش عنصر ساختاری GB، گسترش گراولهای درشت دانه با طبقه بندی توده ای و افقی شکل در بستر و دیواره رودخانه، وجود رخساره های Gcm، Gh، Gp و Gt، از جمله دلایلی هستند که مدل رودخانه میانرود را به عنوان رودخانه بریده - بریده کم عمق با بستر گراولی معرفی می کند.
  کلیدواژگان: رخساره آواری، عناصر ساختاری، رودخانه بریده بریده، میرجاوه
 • فروغ ابراهیمی، مهناز پروانه نژاد شیرازی*، رضا صادقی، رویا فناطی رشیدی صفحات 144-165
  سازند میشان با ستبرای 395 متر از سنگ آهک، سنگ آهک مارنی و مارن و به سن میوسن پایینی تا میانی (بوردیگالین-لانگین)، به منظور بررسی محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی در برش چینه شناسی باوریان در جنوب کوار استان فارس اندازه گیری و نمونه برداری شده است. این سازند در برش یادشده، روی نهشته های تبخیری و تخریبی قرمز رنگ سازند رازک (میوسن پایینی) و در زیر رسوبات تخریبی و کربناته سازند آغاجاری (میوسن-پلیوسن) قرار گرفته است. برپایه شواهد صحرایی، ویژگی های سنگ نگاری و همچنین بررسی فراوانی و پراکنش روزن بران و دیگر آلوکم ها و ارتکم ها، تعداد هجده دسته ریزرخساره شناسایی شدند که در شش زیرمحیط یا پهنه رسوبی کشندی (جزرومدی)، کولابی، پشته ای، ریف کومه ای، دریای باز کم ژرفا و ژرف قابل جایگذاری می باشند. نبود ریف های سدی گسترده (که ویژه سکو های لبه دار هستند)، تبدیل تدریجی ریزرخساره ها به یکدیگر، وجود پهنه های گسترده کشندی و همچنین نبود کربنات های دوباره نهشته شده، نشان می دهد که توالی رسوبی در این برش روی یک سکوی کربناته رمپی با شیب یکنواخت نهشته شده است. به گونه کلی، رسوب گذاری نهشته های آهکی-مارنی سازند میشان روی سنگ های رسوبی تبخیری-آواری سازند رازک، نشانگر آخرین پیشروی آب دریا در زمان میوسن حوضه زاگرس می باشد که بررسی چینه نگاری سکانسی این سازند در برش مورد پژوهش، منجربه شناسایی تعداد چهار سکانس رسوبی رده سوم با مرزهای سکانسی از گونه دو گردیده است.
  کلیدواژگان: حوضه زاگرس، زیرپهنه فارس، سازند میشان، رمپ، چینه نگاری سکانسی
 • مریم مرتضوی مهریزی* صفحات 166-181
  در سال های اخیر ایکنولوژی قاره ای اهمیت زیادی در مطالعات چینه شناسی، آنالیز حوضه و جغرافیای دیرینه پیدا کرده و کاربرد زیادی در شناخت پارامترهای محیطی و شرایط زیستی گذشته دارد. منطقه مورد مطالعه در شهر بیرجند جزء زون رسوبی- ساختاری شرق ایران محسوب می شود و شامل نهشته های رسوبی آبرفتی به سن نیوژن است. بر اساس مطالعات قبلی، نهشته های آبرفتی فوق شامل رخساره های کنگلومرایی، ماسه سنگی و گل سنگی هستند که بر مبنای اختصاصات بافتی و ساختمان های رسوبی خود در سیستم رودخانه ای بر جای گذاشته شده اند. رخساره های سنگی، مجموعه های رخساره ای و فراوانی نهشته های جریان گراویته ای رسوب و رسوبات پرکننده کانال در نهشته های آبرفتی مورد مطالعه نشان دهنده وجود یک سیستم رودخانه ای بریده بریده نزدیک به منشا در زمان نیوژن است. مشاهدات صحرایی نهشته های ماسه ای و گلی پادگانه های آبرفتی مورد مطالعه نشان دهنده وجود اثرفسیل های قاره ای در این رسوبات است. بر اساس اثرفسیل های مشاهده شده در این رسوبات، دو ایکنوفاسیس Coprinisphaera و Skolithos و شش ایکنوجنس متمایز در این نهشته های قاره ای قابل تفکیک است که نهشته شدن این رسوبات در بخش های مجاور کانال فعال و دشت سیلابی سیستم رودخانه ای را تایید می کند.
  کلیدواژگان: ایکنوفاسیس Coprinisphaera، ایکنوفاسیس Skolithos، پادگانه آبرفتی، نئوژن، شمال بیرجند
 • رضا میرزایی محمودآبادی* صفحات 182-207
  توالی پالیوسن-ایوسن در منطقه شیراز سازندهای ساچون و جهرم-پابده را شامل می شوند. به منظور مطالعه پتروگرافی، ارزیابی تکامل محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی این رسوبات تعداد 4 برش چینه شناسی بیضا، صدرا (کمکی)، سروستان و شاه نشین انتخاب و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. بر اساس مطالعات صحرایی، نمونه های دستی و مطالعه دقیق میکروسکوپی تعداد 800 مقطع نازک تهیه شده از سازندهای موردمطالعه تعداد 23 رخساره رسوبی شناسایی گردید که در یک رمپ کربناته هم شیب رسوب گذاری شده اند. محیط رسوب گذاری رخساره های ذکرشده در گذر زمان به مدل رسوبی رمپ حاشیه دار تبدیل شده است. با مطالعه حدود 1700 متر رسوبات بازه زمانی پالیوسن-ایوسن بسته به موقعیت قرارگیری برش های مورد مطالعه از لحاظ چینه نگاری سکانسی تعداد 9 سکانس رسوبی درجه سوم شناسایی و تفکیک گردید. در بازه زمانی پالیوسن زیرین و شکل گیری بسته رسوبی - به سمت جنوب غربی منطقه مورد مطالعه (برش سروستان) رسوبات تبخیری بخش پایینی سازند ساچون و در بخش های عمیق حوضه رسوبی سازند پابده به صورت هم ارز رسوب گذاری شده است. در بازه زمانی پالیوسن میانی تا ایوسن میانی با تکامل رمپ کربناته هم شیب به شیب دار در بخش های کم عمق سازند جهرم و در بخش های عمیق تر سازند پابده به صورت هم ارز رسوب گذاری شده است. در زمان سیستم تراکت HST و بالا بودن نرخ تولید کربنات در بخش شیب دار محیط رسوبی آهک های توربیدیتی به صورت بین لایه ای در بین شیل های سازند پابده رسوب گذاری شده اند. مطالعات نشان می دهد که رخساره های سازند ساچون در منطقه مورد مطالعه به سمت غرب به صورت تدریجی از رخساره تبخیری- مارنی به رخساره مارنی، آهک، آهک دولومیتی و شیل ارغوانی تغییر رخساره می دهد.
  کلیدواژگان: محیط رسوبی، چینه نگاری سکانسی، ساچون، جهرم-پابده، سکانس رسوبی
 • بیژن یوسفی یگانه*، سید محمدرضا امامی میبدی، مصطفی صداقت نیا صفحات 208-227

  هدف از این پژوهش تعیین محیط رسوبی پادگانه های آبرفتی جنوب خرم آباد تا پلدختر با استفاده از عناصر ساختاری و سطوح محدود کننده می باشد. در راستای این هدف 4 برش شناسایی و مورد مطالعه قرار گرفتند. برش ها در فواصل بین 60 تا 80 کیلومتری جنوب شهرستان خرم آباد به سمت پلدختر واقع شده اند. مطالعات صورت گرفته بر روی این برش ها منجر به شناسایی 10 رخساره سنگی، شامل 4 رخساره سنگی گراولی (Gm , Gms,Gp,Gt) ،4 رخساره سنگی ماسه ای (Sm,Sp,St,Sh) و 2 رخساره سنگی گلی (Fsm,Fm) ، 13 عنصر ساختاری که شامل (GB,HS,C/ S,LHF,LCS,CVs,DIs,TCS,OF,CH,SB,SHF,LIS) و 6 سطح محدود کننده رتبه 1 تا 6 گردید. با توجه به رخساره های سنگی، سطوح محدود کننده و عناصر ساختاری زیر محیط های کانال (Channel) ، سدهای کانالی (Channel Bars) ، پوینت بار (Point Bar) ، بریدگی های پهن (Crevasse splay) ، خاکریزهای طبیعی (Levee) و زیرمحیط دشت سیلابی (Flood plain) برای پادگانه های آبرفتی جنوب خرم آباد تا پلدختر تعیین شدند. در پادگانه های آبرفتی مورد مطالعه عناصر ساختاری CH,GB,C/S,LHF,SHF به فرآوانی مشاهده شدند که این موضوع دلالت بر محیط رودخانه ای با پیچش کم برای پادگانه های آبرفتی مورد مطالعه دارد که به طور متناوب در بازه های زمانی مورد هجوم سیلاب های قوی و مخرب قرار می گرفته و بر هم نشینی کانال های سیلابی دلالت بر دوره ای بودن آن ها می کند.

  کلیدواژگان: پادگانه آبرفتی، عناصر ساختاری، رخساره سنگی، محیط رسوبی، خرم آباد
 • جواد ربانی*، مجید میرزایی عطاآبادی، افشین زهدی صفحات 228-242
  به هدف بازسازی شرایط رسوبگذاری و جغرافیای دیرینه سازند قم، یک برش چینه شناسی در شمال خاوری ماهنشان مورد مطالعه قرار گرفت. در این پژوهش، مطالعات ریزرخساره ها و ریزفسیل ها بر روی 47 برش نازک میکروسکوپی متعلق به 162 متر از توالی های سنگی صورت پذیرفت. سازند قم در این توالی متشکل از مجموعه توالی های کربناته، تخریبی و خرده های ولکانیکی می باشد که با مرز فرسایشی بر روی نهشته های آندزیتی سازند کرج و به صورت تدریجی در زیر نهشته های تخریبی سازند قرمز بالایی قرار دارد. آنالیز رخساره ها منجر به تفکیک یک رخساره سنگی (کنگلومرای دانه پشتیبان) و 3 ریزرخساره(1- پکستون حاوی خرده های زیستی، مرجانی و جلبکی، 2- هیبرید کربناته (ولکانی کلاستیک) و 3- وکستون تا پکستون پلاژیک) گردید که محیط شلف کربناته مرتبط با آب های آزاد، کانال های زیر دریایی و فعالیت های ولکانیکی زیر دریایی را به عنوان محیط رسوبی این توالی های سنگی در این برش تعیین می نماید. مطالعات ریزفسیل ها منجر به تفکیک 17 گونه از روزنبران و 2 زون زیستی گردید. بر اساس گستره چینه شناسی فسیل های شاخص (Borelis melo curdica, Meandropsina iranica, Praeorbulina glomerosa) محدوده سنی بوردیگالین-لانگین برای این واحدهای سنگی پیشنهاد می گردد. تغییرات رخساره ای در طول ستون چینه شناسی نشان می دهد که به تدریج به سمت بالای برش و در زمان لانگین، رخساره ها عمیق تر می شوند. این موضوع با تغییرات جغرافیایی دیرینه و افزایش سطح آب دریا در زمان لانگین در این ناحیه نیز کاملا مطابقت دارد.
  کلیدواژگان: سازند قم، ریزرخساره، محیط رسوبی، زنجان
 • رضا بهبهانی، حسن محسنی*، یدالله عظام پناه، سعید خدابخش صفحات 243-266

  سازند ایلام با سن کرتاسه پسین در باختر حوضه زاگرس (باختر ایران) در منطقه ایلام (کمربند چین خورده زاگرس) در برش های مهدی آباد و کوه ورزرین به منظور شناسایی رخساره های سنگی، ریزرخساره ها و محیط رسوبی بررسی شده است. سازند ایلام در برش های مورد مطالعه از تناوب سنگ آهک و سنگ آهک آرژیلیک تشکیل شده است. این سازند شامل سه ریز رخساره (1- پکستون/وکستون حاوی فرامینیفر پلانکتونیک، 2- رودستون/پکستون/وکستون حاوی دوکفه ای بنتیک و فرامینیفر پلانکتونیک و 3- رودستون/پکستون/وکستون حاوی فرامینیفر های پلانکتونیک-بنتیک است که در دو زون (کمربند) رخساره ای شیب و پاشنه شیب رسوب نموده اند. شواهدی مانند سطح فرسایشی زیرین، دانه بندی تدریجی عادی، آمیختگی بسیار کم طبقات رسوبی، فراوانی رخساره های آب ژرف، زوج لامینه های رسوبی، ضخامت زیاد طبقات، جابجایی و آمیختگی اجزای زیستی پلانکتونیک (ژرف) و بنتیک (کم ژرفا)، چین-های ریزشی و ساختار های تغییر شکل یافته بزرگ مقیاس همگی نشان دهنده عملکرد جریان های گرانشی بر انتقال و رسوبگذاری بخشی از توالی های مطالعه شده سازند ایلام است. به علت کیفیت ضعیف رخنمون های مطالعه شده، امکان تعیین و تفکیک دقیق نوع نهشته های گرانشی (گراویت ها) در این پژوهش فراهم نگردید. این زون رخساره ای با توجه به بافت نهشته های تشکیل دهنده و ضخامت لایه های سنگ آهک آرژیلیک (لایه های دارای کانی های رسی) به سه بخش فوقانی، میانی و ژرف طبقه بندی شده است. با توجه به نبود رسوبات بخش بالای پلت فرم در برش های مورد مطالعه، امکان تمایز پلت فرم کربناته از نوع رمپ یا شلف در این پژوهش میسر نگردید. هرچند با توجه به فراوانی نهشته های جریان های گرانشی، وجود یک شلف کربناته محتمل تر به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: کمربند چین خورده زاگرس، سازند ایلام، پلت فرم کربناته، جریان های گرانشی، گراویت
 • میلاد مرادی، علی کدخدایی*، حسین رحیم پور بناب صفحات 267-284

  سازند شوریجه به سن کرتاسه پیشین (نیوکومین بارمین) مهمترین سنگ مخزن آواری کربناته در شمال شرق ایران است. عمده تولید گاز در زون های B و D این سازند صورت می گیرد. در این پژوهش برای درک عوامل کنترل کننده کیفیت مخزنی این سازند بررسی های جامع پتروگرافی و پتروفیزیکی انجام گرفت. بر پایه مطالعات پتروگرافی تعداد 5 رخساره رسوبی (پتروفاسیس) شامل میکروکنگلومرا، ماسه سنگ، رس سنگ/شیل، دولومادستون ماسه ای و ااییدگرینستون دولومیتی ماسه ای شناسایی شد. این رخساره های رسوبی (پتروفاسیس) متعلق به بخش بالایی پهنه جزرومدی، پهنه جزرومدی، لاگون، روخانه بریده بریده شامل پشته های طولی، و روخانه میاندری (دشت سیلابی و دریاچه شاخ گاوی) بوده که در یک محیط رودخانه ای دریایی نهشته شده اند. براساس داده تخلخل و تراوایی حاصل از آنالیز مغزه، تعداد 4 واحد جریان هیدرولیکی (HFU) با استفاده از روش شاخص زون جریان (FZI) تفکیک گردید. یافته های این پژوهش نشان می دهد که گسترش فرآیندهای دیاژنزی انحلال، دولومیتی شدن و فشردگی شیمایی (استیلولیت و رگچه انحلالی) با رخساره های دانه درشت شامل کنگلومرا، ماسه سنگ و ااییدگرینستون دولومیتی ماسه ای مربوط به محیط پرانرژی رودخانه بریده بریده، لاگون و سدهای جزرومدی و واحدهای جریانی سه و چهار (HFU3، HFU4) که بهترین کیفیت مخزنی را دارند در ارتباط است.گسترش فرآیندهای دیاژنزی سیمانی شدن (سیلیسی، کربناته و انیدریتی) و دگرسانی فلدسپاتها با رخساره های گل غالب شامل رس سنگ/شیل و دولومادستون ماسه ای مربوط به محیط کم انرژی رودخانه بریده بریده، میاندری، دشت سیلابی و بالای جزرومدی و واحدهای جریانی یک و دو (HFU1، HFU2) که پایین ترین کیفیت مخزنی را دارند در ارتباط است.

  کلیدواژگان: سازند شوریجه، رخساره، دیاژنز، واحد جریان هیدرولیکی
|
 • A. Bakhshi *, M. H. Adabi, A. Sadeghi, M. A. Kavoosi Pages 1-25

  This research is based on sedimentological study of 4 surface (Kabir kuh, Samand, Anjir and Anaran) and 8 subsurface wells in the Lurestan, North Dezful and Abadan plain with a total thickness of 1592 m. The Santonian – Lower Campanian Ilam Formation is a carbonate hydrocarbon reservoir in the Zagros fold – thrust belt, in SW Iran. Twenty microfacies were recognized based on microscopic study. Microfacies analysis led to the recognition of four facies belts including inner (shoal), mid, outer ramp, and basinal setting. Correlation of depositional environments together with lateral facies changes indicate deposition are distally steepend ramp. Deep marine and inner ramp facies are the most and least facies, respectively in the study area. As the distribution of inner ramp facies is very limited, it can only be recognized in wells from North Dezful and Abadan plain.The results obtained from facies together with analyses of wireline logs clearly shows a northward deepending of the depositional environment from Balarud Fault. Cementation, micritization, compaction, solution seams, neomorphism, disolution, fracturing, pyritization, phosphatization, gluconitization and bioturbation are the main diagentic processes. However, cementation is most dominant in shallow marine facies in the Abadan plain, whereas, pyritization, stylolite and fracture are the most prevailing processes in deeper marine facies of the Ilam Formation in Lurestan. There is a limited distribution of porosity, but the most dominant types are, interpartical, microporosity and fracture related porosity. The Ilam carbonates are mostly affected by shallow to deep burial diagenesis in Lurestan,

  Keywords: Ilam Formation, microfacies, Diagenesis
 • H. Ghayeni, M. H. Mahmoudy Gharaie *, S. R. Mousavi Harami, M. Vahidinia, J. Sharifi Pages 26-41

  The study of Aptian-Albian sequence in many parts of the Zagros Basin and the Arabian plate has always been limited due to the discontinuity of sediments during this period. The Tang-e Maghar, located in the Dezful Embayment, is one of the few continuous sequences of the Aptian-Albian marine sediments on the Arabian plate, the study of which provides valuable information about the paleogeological status of this period. In this study, in addition to examining the trend of changes in% TOC and% CaCO3 values through the Aptian-Albian transition sequence in order to analyze the state of the oceans, sedimentary micro-losses have also been investigated using a thin section study. In the Tang-e Maghr section, the TOC level at the base of the albino turbulence has reached 5.8%, which indicates the presence of black shale in this section. This important finding, along with the biostratigraphic data of previous studies, in addition to determining the chronostratigraphic position of this shale, has made it possible to accurately match it with other black shale horizons in other sedimentary basins. Changes in CaCO3 levels have also been recorded in different layers with different values. The most important of these fluctuations in terms of paleoecological interpretations have been at the end of Aptian and the beginning layers of Albian, which is known for a significant decrease in CaCO3 levels. This combined with fossil data from previous studies can confirm the acidic conditions of seawater at the time of Aptian-Albian sediment deposition.

  Keywords: Tang-e Maghar Section, Aptian-Albian, Black shale, %TOC, microfacies
 • S. Arefifard * Pages 42-61
  The distribution of microfacies in Ali Bashi and Zal sections and two studied sections in Hambast Valley is suggestive of open marine and deep environment in mid and outer ramp settings. Considering the faunal contents and microfacies type of the Wuchiapingian deposits in the study areas, the lower parts of the Wuchiapingian strata yield a mid ramp setting while their upper parts are characteristic of outer ramp setting. Based on previously obtained results from tectonic subsidence curves for Alborz and Abadeh, the Early Permian rifting event was followed by strong subsidence in Middle and Late Permian and was associated with an increasing subsidence from North (Alborz) toward South (Abadeh). The increasing tectonic subsidence was also caused the increased thickness of deposits in a N-S trend as the thickness of Wuchiapingian deposits in Abadeh area are more than four times than those of coeval deposits in Julfa area. This thickness increasing in Abadeh area is more evident in the lower Wuchiapingian deposits and the upper Wuchiapingian strata, Unit 6 of the Hambast Formation, has the same thickness as Upper Julfa Beds in Julfa area. Furthermore, the increasing of tectonic subsidence was led to sea level rising and deepening and caused the reduced size and diversity among brachiopods and abundance of small-sized ostracods and sponge spicules in the Upper Julfa Beds as well as pelagic fauna such as conodont and ammonoids in the Unit 6 of the Hambast Formation.
  Keywords: Wuchiapingian, Julfa, Abadeh, Microfacies changes, Ramp environment
 • M. Barzegar, M. Jafarzadeh *, A. Najafzadeh, F. Khaleghi, R. Mahari Pages 62-78
  In this study, a combination of petrographic and major element geochemistry of siliciclastic deposits of Lower Permian Doroud Formation in the Zal section in south of Jolfa has been used to investigate the provenance, tectonic setting and paleo-weathering. The thickness of Doroud Formation in Zal section is 112 m consisting of micro conglomerate, red sandstone and shale. Thirteen samples of sorted and medium grained sandstones were examined by point-counting method and 6 samples were examined for determination of their major elements by X-ray fluorescence (XRF) method. The studied samples are frequently sublithic-arenite in composition. The study of the amount and type of monocrystalline and polycrystalline quartz and using of discrimination function, indicate that the parent rocks of these deposits are predominantly metamorphic, felsic igneous rocks as well as sedimentary recycled. The presence of chert in petrographic studies has also confirmed the effect of sedimentary recycling from older formations. Petrographic and geochemical studies also indicate the cratonic origin and tectonic setting of the passive continental margin at the time of sediment deposition of the Doroud Formation. Determination of chemical index of alteration (CIA) indicates intense weathering and humid climate in the provenance area, which is consistent with the paleogeography of the Iran in Permian. It seems that factors such as the a long-distance transport on the Arabian Craton, the recycling of older formations and also the humid climate at the time of the deposition of the Doroud Formation, together, have played significant role at the relatively high maturity of this sandstones.
  Keywords: Doroud Formation, Provenance, Parent rock, Sedimentary Recycling, Paleo-weathering
 • F. Saadirad *, M. Hosseini-Barzi, A. Sadeghi, M. H. Adabi Pages 79-94

  The present study has focused on the lithology and mineralogy of the Bangestan reservoir shale unit, 5 meters thick at the 45 m below the upper boundary of Sarvak formation, located in the Lali oil field, to clear the existing lithostratigraphic ambiguities which refer it as a tongue of the Surgah Formation. After examining the petrophysical logs to determine the exact location of these deposits and core descriptions, the petrography was performed, and XRD analyses to recognize the mineralogy of the total sample as well as clay minerals. Core studying indicates that the unit is pyrite bearing gray shales. Moreover, based on petrography, the studied samples are argillaceous and fossil-free mudstone. The results of the XRD analysis show that the mineralogy of these deposits is mainly clay minerals, calcite, quartz, and pyrite. The samples' average abundance of clay minerals is 56%, and the most frequent ones are the mixed-layered clays (illite/smectite), illite, and kaolinite, respectively. The SEM images often exhibit clay minerals of detrital origin. Due to the lack of fossils, the age of this unit was determined based on its stratigraphic position, which is surrounded by the Sarvak Formation deposits of the Cenomanian age and is distinguished from the Sorgah Formation (Turonian- Santonian age). Due to the absence of deep-marine organisms in this unit and the identification of lagoon and shoal carbonate microfacies in its surrounding layers, a calm and reducing lagoon environment is attributed to these sediments, which is against the deep marine of the Surgah Formation.

  Keywords: Shale unit, Bangestan reservoir, Sarvak formation, Cenomanian, Surgah formation, NorthDezful Embayment
 • A. Naderi Beni *, M. Jamali Pages 95-109
  The Persian Gulf is one of the most prominent postglacial landscape changes in the world. The basin has recorded the Holocene climate changes and sea level fluctuations in its sedimentary sequences. Therefore, the study of the Persian Gulf’s Holocene sediments is of great importance. Understanding the postglacial climatic and oceanographic condition requires the discrimination of post-depositional disturbances from syn-depositional processes that are controlled by climatic and oceanographic conditions. In this regard, we used two short sediment cores obtained from the deepest parts of the Persian Gulf (PG) and Strait of Hormuz (SH) using a gravity corer to investigate the most important disruptors of the Holocene sedimentary sequences. Sedimentological studies along with X-ray images and high-resolution photographs were implemented on two well radiocarbon-dated short sediment cores. The radiocarbon results show that the sediments are disturbed in both cores. The SH core shows repeated age reversal and evidence of liquefaction. The PG core, on the other hand shows evidence of age reversal on top and a hiatus at the base. We assumed that the late-Holocene SH sedimentary sequence is more prone to be disturbed by earthquake while gas venting and relatively strong bottom currents are also influential. On the other side, bioturbation is more responsible for sediment disturbances in PG during the Mid to late Holocene. It is suggested that before starting comprehensive studies on the PG sediments, sedimentary structures are investigated to determine any disturbances in the sequence
  Keywords: Sedimentology, Tsunami, Bioturbation, Paleo-environment, Earthquake
 • S. A. Miri *, B. Soleimani, I. Abdollahie Fard, M. Hassani Giv Pages 110-128
  The sedimentary succession of Cenomanine-Turonian, which is introduced by Sarvak Formation, is the most important hydrocarbon (reservoir) formation of Abadan plain. Reservoir facies of this formation show variable temporal and spatial distribution in this time period due to tectonic and sedimentary conditions. In this study, using subsurface seismic data and well data (petrophysical logs and core thin sections), and also comparison with surface outcrops data of Izeh zone, facies, sedimentary environments and diagenetic changes of Sarvak Formation have been studied and analyzed in the framework of sequence stratigraphy. Investigation lateral and vertical variations of facies belts and sequences indicated sedimentation of Sarvak Formation on a rimmed carbonate shelf and intra-platform basins. By examining the changes and geometries of sedimentary-seismic facies along with well, paleontological and petrophysical data and comparison with outcrops, four third-order sedimentary sequences have been separated in the Sarvak Formation (Cenomanian – Turonian interval) with an average age of about 4 million year. These sequences include K120, K130, and K135 in the early Cenomanian, mid Cenomanian, and late Cenomanian respectively, and the K140 sequence is in the early to mid-Turonian. This study showed that distribution and migration of system tracts are consistent with the reservoir zones of Sarvak Formation. The best reservoir facies are in Highstad Systems Tract (HST) which are grain-supported, high porosity and permeability and are subjected to diagenetic processes such as dissolution and karstification. The K135 Sequence forms the best hydrocarbon-containing reservoir facies of shoal, rudist, and channel type in the area.
  Keywords: Seismic Sequence Stratigraphy, Depositional environment, Systems Tracts, Reservoir Properties, Sequence Boundary
 • M. R. Noura * Pages 129-143
  River sedimentology provides significant basic data for river engineering projects (sediment transport and channel stabilit.( Most of these data are collected after careful study of bedform, texture and facies analysis along with architectural elements (Hey et al., 2015). Downstream grain size changes are complex in a gravelly bed river and often do not follow a simple sediment graft model. The processes affecting the sediment degradation process in rivers are selective sorting, wear and sedimentation rate of lithological units of the catchment (Ruset, 1978). Mianroud river is located in the southeast of Iran, which is one of the very low rainfall areas with an average annual rainfall of 63.6 mm and has a dry climate. Severe and short-term showers play a very important role in the occurrence of large floods in the Mianrud catchment area. In this area, factors such as diversity of different faults, geomorphic controls (river flow, basin slope, ...), hydraulics (water discharge), and sedimentology (sediment production, transfer and re-sedimentation) control the main parameters of the river (Sin Ciana and Pasternak, 2017.( This paper presents the textural changes of sediments, rock facies and architectural elements and sediment model in a rugged mountain river.
  Keywords: Clastic facies, architectural element, braided river, Mirjaveh
 • F. Ebrahimi, M. Parvaneh Nejad Shirazi *, R. Sadeghi, R. Fanati Rashidi Pages 144-165
  Mishan Formation with a thickness of 395 meter which is composed of limestone, marly limestone and marl and early to middle Miocene age (Burdigalian-Langhian), has been measured and sampled in order to study the sedimentary environment and sequense stratigraphy in Bavarian stratigraphic section in the south of Kavar, Fars province. The Mishan Formation is located on the red evaporative and clastic sequence succession of the Razak Formation and under the clastic and carbonate succession of Agha Jari Formation (Miocene-Pliocene age). Based on the characteristics of petrographic features, field evidence, as well as examining the abundance and distribution of foraminifera and other other allochems and orthochems, eighteen microfacies packages were identified in six sub-environments or sedimentary zones (Facies zones) including tidal flat, lagoon, shoal, pach reef, shallow and deep open marine can be placed. The absence of barrier reefs (which are typical of rimmed platforms) and re-deposited carbonates and also gradual conversion of microfacies into each other and the existence of wide areas of tidal, indicate that the sedimentary sequence in this section was deposited on a homoclinal ramp carbonate platform. The sedimentation of limestone-marl deposits of Mishan Formation on the evaporite-clastic sedimentary rocks of Razak Formation, indicate the last transsgresion of the sea water during the Miocene age of the Zagros Basin. The investigation of the sequence stratigraphy of this Formation in the research section has led to the identification of four third-order sedimentary sequences with sequence boundaries of the second type.
  Keywords: Zagros basin, Fars Sub-zone, Mishan Formation, Ramp, Sequence Stratigraphy
 • M. Mortazavi Mehrizi * Pages 166-181
  In recent years, continental ichnology has gained great importance in the stratigraphy, basin analysis and paleogeography studies and widely used in understanding environmental parameters and paleoecological conditions. The study area in the Birjand city is a part of the sedimentary-structural zone of eastern Iran and includes alluvial sedimentary deposits with Neogene age. Based on the previous studies, the above-mentioned alluvial deposits include conglomerate, sandstone and mudstone lithofacies which were deposited in the fluvial system based on their textural features and sedimentary structures. Lithofacies, facies associations and the abundance of sediment gravity flow and channel-fill deposits, in the studied alluvial deposits indicate the existence of a braided fluvial system close to the source during the Neogene time. Field observations of the sand and mud deposits of the studied alluvial terraces indicate the presence of continental trace fossils in these sediments. Based on the observed burrows of these sediments, two Coprinisphaera and Skolithos ichnofacies and six distinct ichnogenus can be distinguished in these continental deposits, which confirm the deposition of these sediments in the adjacent parts of active channel and floodplain of fluvial system.
  Keywords: Coprinisphaera ichnofacies, Skolithos ichnofacies, Alluvial terraces, Neogene, North of Birjand
 • R. Mirzaee Mahmoodabadi * Pages 182-207
  Paleocene-Eocene succession in the Shiraz region includes Sachun and Jahrom-Pabdeh formations. In order to study petrography, sedimentary environment, and sequential stratigraphy, 4 stratigraphic sections of Beiza, Sadra (auxiliary), Sarvestan, and Shahneshin were selected and analyzed. Based on field studies, manual samples, and detailed microscopic study, 800 thin sections prepared from the studied samples were identified as 23 microfacies and lithofacies deposited in a homoclinal carbonate ramp model. This model the time evolved to steepened ramp sedimentary environment model. By studying about 1700 meters of Paleocene-Eocene sediments, 9 depositional sequences were identified and separated depending on the location of the sections under study in sequence stratigraphy. During the Paleocene and FSST systems tract formation toward to southwest of the study area (Sarvestan section) evaporites sediments in the lower part of Sachun formation correlative deposited the equivalent of Pabdeh formation in the outer ramp. The evolution of steepened carbonate ramps in shallow parts of the carbonate platform of Jahrom Formation and in deeper parts of the Pabdeh formation was deposited in the Middle Paleocene to Middle Eocene period. In the HST systems tract and high carbonate production rate (Highstand Shedding) in the sloping part of the environment calciturbidite has been deposited as a layer between the Pabdeh Formation. Studies show that the facies of Sachun Formation in the study area gradually changes from west to evaporitic-marly facies to marl, limestone, dolomitic limestone, and purple shale facies.
  Keywords: Sedimentary Environment, sequence stratigraphy, Sachun, Jahrum-Pabdeh, Depositional Sequence
 • B. Yosefi Yegane *, S. M. R. Emami Meybodi, M. Sedaghatnia Pages 208-227

  The purpose of this research is to determine the sedimentary environment of alluvial terraces south of Khorramabad to Poldokhter using structural elements and limiting surfaces. In line with this goal, 4 sections were identified and studied. The cuttings are located at distances between 60 and 80 kilometers south of Khorram Abad towards Poldokhter. The studies conducted on these sections lead to the identification of 10 rock facies, including 4 gravelly rock facies (Gm, Gms, Gp, Gt), 4 sandy rock facies (Sm, Sp, St, Sh) and 2 rock facies. Flower (Fsm, Fm), 13 structural elements including (GB, HS, C/S, LHF, LCS, CVs, DIs, TCS, OF, CH, SB, SHF, LIS) and 6 limiting levels of rank 1 to 6 became. According to rock faces, limiting surfaces and structural elements under channel environments, channel bars, point bar, wide cuts (crevasse splay), natural embankments (levee).) and flood plain subenvironment were determined for the alluvial terraces south of Khorramabad to Poldokhtar. Structural elements CH, GB, C/S, LHF, SHF were observed in the studied alluvial barracks in abundance, which indicates a river environment with low twist for the studied alluvial terraces, which alternates between at times, it was attacked by strong and destructive floods, and the coexistence of flood channels indicates that they are periodic.

  Keywords: Alluvial terrace, architectural element, Lithofacies, sedimentary environment, Khorramabad
 • J. Rabbani *, M. Mirzaie Ataabadi, A. Zohdi Pages 228-242
  In order to reconstruction of sedimentary conditions and paleogeography of Qom Formation, one stratigraphic outcrop in the Northeast of Mahneshan has been studied. In this study, microfacies analysis and microfossil investigations have been carried out on Forty-seven samples from one hundred sixty-two meters of sedimentary rock layers. Qom Formation in this section, is composed of carbonate, clastic and volcanoclastic layers that covers the andesitic strata of the Karaj Formation with a disconformity boundary and overlayed by clastic strata of the Upper Red Formation with gradual boundary. Microfacies analysis led to identification of one lithofacies (grain supported conglomerate) and three microfacies (1- Algal coral bioclast packstone, 2- Carbonate volcaniclastic and 3-Pelagic wack/packstone) that are related to the open carbonate shelf, submarine channels and submarine volcano in this section. Fossil investigations lead to identification if seventeen species of foraminifera fossils and two biostratigraphical zones. Based on foraminiferal index fossils (Borelis melo curdica, Meandropsina iranica, Praeorbulina glomerosa), Burdigalian-Langhian have been proposed as relative age for these strata. Facies change throw the stratigraphic column show deepening upward trend (during Langhian) in this study that can be correlated with paleogeographic events and relative sea level rise in Langhian age in this area.
  Keywords: Qom Formation, microfacies, Sedimentry environment, Zanjan
 • R. Behbahani, H. Mohseni *, Y. Ezampanah, S. Khodabakhsh Pages 243-266

  The late Cretaceous Ilam Formation in the western part of the Zagros basin (W Iran) was inspected in two outcrops (namely Mehdiabad and Kuh-e Varzarin sections) which are located in the Ilam province (in the Zagros fold belt). The purpose of this research was to identify the lithofacies, microfacies and depositional environment of the Ilam Formation. This formation consists of limestone and argillaceous limestone which comprise three microfacies (planktonic foraminifera wackestone/packstone, planktonic foraminifera-benthic bivalve wackestone/packstone/rudstone, benthic-planktonic foraminifera wackestone/packstone/rudstone that were deposited in two facies zones (c.f. slope and toe of slope). Evidence of the gravity flow including basal truncation (erosional) surface of beds, normal grading, weak amalgamation, abundant deep-water facies, coupled laminae, relatively thick gravite beds, mixed planktonic (deep water) and benthic (shallow water) biota, large scale slump folds and deformed structures, attest the influence gravity flows which transported the shallow water sediments into the deep setting. Poor quality of the outcrops and lack of well-preserved sedimentary structures makes it impossible to discriminate between various types of sediment gravity flow deposits (gravites). Gravites are observed only in the toe of slope facies zone. This facies zone in turn is classified into three parts including upper, middle and deep parts according to the texture and the argillaceous limestone beds thickness. Due to ack of platform top deposits, it was not possible to distinguish the carbonate platform type (ramp versus shelf type). However, the overwhelming resedimented carbonate facies points toward a carbonate shelf rather than a ramp.

  Keywords: Zagros fold belt, Ilam Formation, carbonate platform, gravity flow, Gravite
 • M. Moradi, A. Kadkhodaie *, H. Rahimpour-bonab Pages 267-284

  Shurijeh Formation (Neocomian - Barremian) is the main hydrocarbon reservoir in north east Iran. Most gas reservoir production place in zones B and D of this formation. In this study, comprehensive petrographic and petrophysical studies were performed to understand the factors controlling the reservoir quality of this formation. With respect to the petrographic studies, well log data, evidence achieved from the core and drill cuttings, five primary facies (petrofacies), including microconglomerate, sandstone, claystone/shale, sandy dolomudstone, and dolomitic- sandy dolomitic ooid grainstone / hybrid, were identified in the deposits of Shurijeh Formation. Sedimentary facies of the Early Cretaceous reservoir in the studied wells belong to the upper part of the supratidal zone, intertidal zone, lagoon, braided river (longitudinal bars) and meandering river (flood plain and oxbow lake). In this study, based on porosity and permeability data, 4 units of Hydraulic flow units (HFUs) were identified using flow zone indicator (FZI) method. The results of this study showed that the diagenetic processes like dissolution, dolomitization and chemical compaction (stylolites and dissolved vein) are related to the grain supported facies including micro-conglomerate, sandstone and dolomitic- sandy dolomitic ooid grainstone / hybrid and hydraulic flow units (HFU4) and hydraulic flow unit (HFU3) that have the best reservoir quality are connected. The results of this study showed that the diagenetic processes like dissolution, dolomitization and pressure dissolution (stylolites and dissolved vein) are related to the grain supported facies including micro-conglomerate, sandstone and dolomitic- sandy dolomitic ooid grainstone / hybrid and hydraulic flow units 4 and 3 that have the best reservoir quality are connected. Diagenetic processes of cementation (Silica, carbonate and anhydrite) and alteration of feldspars are associated with the dominant mud facies including claystone/shale, sandy dolomudstone of hydraulic flow units 2 and 1 which have the lowest reservoir quality.

  Keywords: Petrophysics, Diagenesis, Hydraulic flow units, Flow zone indicator, Reservoir quality