فهرست مطالب

 • سال سی‌ام شماره 1 (پیاپی 90، بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/04/13
 • تعداد عناوین: 10
|
 • جواد معتمدی*، اسماعیل شیدای کرکج، یاسر قاسمی آریان صفحات 1-23
  ارایه مدل های مدیریتی عرصه های طبیعی، به دلیل وسعت زیاد و عدم امکان دسترسی به تمام سطح، از اهمیت زیادی برخوردار است. در این راستا، مراتع کوهستانی امام کندی، به منظور ارایه مدل مکانی- اکولوژیکی، هدف پژوهش قرار گرفت. واحد های همگن اکولوژیک، با تلفیق لایه های طبقات ارتفاعی، شیب، جهت جغرافیایی و تیپ های گیاهی تهیه شد. با توجه به خصوصیات اکولوژیکی و محیطی هر واحد همگن اکولوژیک و در نظر گرفتن ضوابط و معیارهای ارزیابی توان کاربری مرتع، نسبت به ارزیابی توان و تناسب استفاده از مراتع اقدام گردید. با توجه به وضعیت و گرایش مرتع، روش مرتع داری و سیستم های چرایی برای هر یک از کلاس های مرتعی ارایه شد. بر اساس نتایج، 23 واحد همگن اکولوژیک تشخیص داده شد که بخش های زیادی از آن به اراضی مرتعی با کلاس یک تا سه اختصاص دارد. بر این اساس، در 9/26 درصد (4/248 هکتار) از مراتع که دارای وضعیت خوب و توان کلاس یک بودند، روش مرتع داری تعادلی در نظر گرفته شد. در 4/37 درصد (4/346 هکتار) که دارای وضعیت متوسط و توان کلاس دو بودند، روش مرتع داری طبیعی توصیه گردید. عملیات اصلاح مرتع یا مرتع داری مصنوعی، برای 7/35 درصد (9/329 هکتار) اراضی که دارای وضعیت ضعیف و توان کلاس سه بودند، پیشنهاد شد. به منظور جلوگیری از فرسایش و افزایش تولید علوفه، برای دیمزارهای رها شده نیز روش مرتع داری مصنوعی توصیه شد. نتایج بیانگر آن است که کاربرد مدل مکانی- اکولوژیکی و به تبع آن شناسایی مناطق همگن اکولوژیک به عنوان واحد های مدیریتی و برنامه ریزی در سطح کلان، به عنوان روشی توانا و کم هزینه، علاوه بر ارزیابی توان مراتع، قادر است مدیریت مرتع را در پیشنهاد روش مرتع داری و سیستم های چرایی و مکان یابی عملیات اصلاح مرتع، کمک کند.
  کلیدواژگان: اصلاح مراتع، روش های مرتع داری، وضعیت مرتع، ویژگی های محیطی و اکولوژیکی، مکان یابی
 • سید مرتضی ابطحی*، محمد خسروشاهی صفحات 24-38
  یکی از مشکلات بخش اجرا در مقوله احیای بیولوژیک حاشیه کویرها، فقر تنوع گونه ای سازگار با شرایط موجود و نحوه استقرار آنهاست. قابلیت های طبیعی حاشیه مرطوب دریاچه نمک کاشان طی اجرای پروژه تحقیقاتی تحت عنوان بررسی ویژگی های ژیوهیدروپدولوژی و پوشش گیاهی حاشیه کویرهای مرطوب ایران برای احیاء بیولوژیک آنها (شناخت قابلیت رویشگاه) شناسایی و مناطق با شوری و سطح آب زیرزمینی متفاوت پهنه بندی شد. با استفاده از اطلاعات طرح ذکرشده، برای غنای تنوع گونه ای و احیا بیولوژیک حاشیه مرطوب دریاچه نمک، استقرار شش گونهSuaeda fruticosa, Halostachys caspica, Atriplex halimus, Salsola imbricata, Halocnemum strobilaceum, ، Aeluropus littoralis در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی تحت تیمار گونه در سه تکرار بررسی شد. صفت اصلی مورد ارزیابی، درصد زنده مانی بود. با وجود متفاوت بودن شکل رویشی یکی از گونه ها (Aeluropus littoralis) صفاتی مانند ارتفاع و قطر تاج پوشش برای بیان اهمیت هر گونه در تولید علوفه شتر و جلوگیری از فرسایش بادی نیز طی پنج سال اجرای طرح اندازه گیری شد. نتایج با نرم افزار SPSS آنالیز و مشخص گردید که گونه های H. strobilaceum، S. fruticosa، H. caspica و S. imbricata به ترتیب با 5/51، 4/46، 4/41 و 4/37 درصد دارای بالاترین زنده مانی در طی پنج سال اجرای طرح بوده اند که با توجه به دیم بودن کشت و با در نظر گرفتن نتایج حاصل از پروژه های کشت و احیا که توسط بخش اجرا در چنین مناطقی انجام شده و بیشتر آنها نتیجه مطلوبی در پی نداشته است، قابل توجه می باشد.
  کلیدواژگان: شورروی، احیا بیولوژیک، حاشیه مرطوب، دریاچه نمک کاشان، استقرار
 • فرهاد رضوی سلیم*، حسین ارزانی، محمد جعفری، سید اکبر جوادی صفحات 39-47

  تولید علوفه، محصول اصلی مرتع و کالای ملموس ارزشمندی است که ارزشگذاری اقتصادی آن در مراتع احیایی، با توجه به استفاده مستقیم جهت تعلیف و تولیدات دامی، می تواند نقش مهمی در برنامه ریزی های مدیریتی ایفا نماید. در این راستا تحقیق حاضر با هدف ارزشگذاری اقتصادی کارکرد علوفه تولیدی مراتع احیاء شده مناطق خشک در شهرستان سربیشه در استان خراسان جنوبی انجام شد. برای این منظور ابتدا پروژه های بوته کاری غرب این شهرستان تحت عنوان حسین آباد، نازدشت و جنت آباد انتخاب گردید. سپس ضمن تعیین توده معرف در هر پروژه، نسبت به استقرار سه ترانسکت 300 متری به فاصله 20 متر از یکدیگر به شکل تصادفی- سیستماتیک اقدام و در طول هر ترانسکت با استقرار 10 پلات 3 مترمربعی تولید سال جاری گونه های مورد استفاده دام با روش قطع و توزین برداشت گردید. پس از خشک شدن نمونه های گیاهی و توزین هر نمونه، با در نظر گرفتن خوشخوراکی و حد بهره برداری مجاز مشخص و مقدار علوفه قابل برداشت تعیین گردید. جهت ارزشگذاری اقتصادی کارکرد علوفه تولیدی از روش هدونیک استفاده گردید. برای این منظور ابتدا رابطه رگرسیونی بین قیمت نهاده های دامی و کل مواد غذایی قابل هضم TDN گونه های مورد استفاده دام استخراج گردید. در ادامه با قرار دادن میزان TDN گونه های مرتعی در هر پروژه، با استفاده از داده های انرژی متابولیسمی طرح ملی تعیین کیفیت علوفه گیاهان مرتعی کشور، ارزش اقتصادی علوفه تولیدی تعیین گردید. نتایج نشان داد قیمت هر کیلوگرم علوفه 5/1046 تومان است. بر این اساس میزان ارزش اقتصادی علوفه برای هر هکتار از مراتع احیاشده، 318223 تومان و ارزش اقتصادی کل برای مراتع احیایی در 5/4375 هکتار، 1,386,498,185 تومان برآورد گردید. نتایج این تحقیق می تواند نقش سرمایه گذاری در مرتع را بیش از پیش آشکار نموده و حتی برای ارایه راهکارهای جدید جهت مشارکت مالی دولت و بهره برداران مورد استفاده قرار گیرد. البته لازم است علاوه بر اقتصاد زیست محیطی مراتع، به عملکرد و توان اکولوژیک آن نیز توجه شود تا در درازمدت هم هدف بهره برداران و هم هدف مدیران و کارشناسان منابع طبیعی محقق گردد.

  کلیدواژگان: احیاء، ارزشگذاری، شهرستان سربیشه، کیفیت علوفه، TDN
 • معصومه رحیمی دهچراغی، حسین ارزانی*، حسین آذرنیوند، محمد جعفری، محمدعلی زارع چاهوکی صفحات 48-59

  مراتع اکوسیستم هایی هستند که علاوه بر تامین علوفه خدمات و کارکردهای گوناگونی دارند. چنانچه با ارزیابی صحیح، تناسب مرتع برای استفاده های مختلف تعیین گردد و با بهره برداری اصولی و استفاده از فناوری و روش های مناسب در هر نوع استفاده، از هزینه های مرتع داران کم کرد و درآمد آن ها را ارتقا داد؛ می توان مدیریت بهینه را در مرتع اجرا کرد. چرای دام، گردشگری، زنبورداری و بهره برداری از گیاهان دارویی از مهم ترین استفاده های اصلی در مراتع کشور می باشد. در این پژوهش چرای دام، گردشگری در سامان عرفی، زنبورداری و بهره برداری از گیاهان دارویی در مرتع لار آبسر مازندران مورد بررسی قرار گرفت و تناسب مرتع برای هر نوع استفاده امتیازدهی شد. روش مرتع داری و سیستم های چرایی با توجه به وضعیت و گرایش مرتع و در نظر گرفتن عوامل محدودکننده خاک ارایه شد. در ادامه اولویت استفاده از مرتع برای هر یک تعیین شد. هزینه ها، درآمد و سود خالص برای هر نوع استفاده بر اساس شرایط روز بازار و نرخ ارز در سال 1400 در طول یک دوره 100 روزه محاسبه گشت. نتایج نشان داد چرای دام یکی از بهره برداری های مناسب در مرتع لار آبسر است و بهترین دام چراکننده (با توجه به پوشش گیاهی و عوامل محیطی) گوسفند می باشد که برخی از تیپ های گیاهی با استفاده از روش مرتع داری طبیعی و بخش دیگری از مرتع با روش مرتعداری تعادلی و سیستم های چرایی تناوبی و تاخیری، می توان مدیریتی خوب اعمال نمود تا موجب افزایش سطح بهره وری و ارتقاء وضعیت مرتع باشد و با یک برنامه ریزی برای بهره برداری اصولی با مدیریت صحیح و ارزان می توان مراتع این سامان را مدیریت نمود و ترکیب پوشش گیاهی آن را ارتقاء داد. نتایج نشان داد چنانچه در مرتع دامداری صورت گیرد حدود 42 میلیون تومان عاید مرتعدار خواهد شد و اگر گردشگری، زنبورداری، استحصال گیاهان دارویی اجرا شود؛ در مجموع بیش از 380 میلیون تومان به درآمد مرتعدار افزوده خواهد شد. این افزایش درآمد قادر است معیشت بهره بردار (یک خانوار) را بهبود بخشد. و در دامداری حصارکشی مرتع، در زنبورداری استفاده از کندوهای هوشمند و در استفاده دارویی ماشین برداشت گیاهان دارویی پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: درآمد، زنبورداری، گردشگری، معیشت، هزینه
 • الهام فخیمی*، جواد معتمدی (ترکان)، زینب قلی پور صفحات 60-93

  با استفاده چندمنظوره از مراتع، می توان فشار چرا در مراتع را کاهش داد و گام مهمی، جهت حفظ اکوسیستم های مرتعی و ارتقاء خدمات اکوسیستمی مرتبط با آن ها، برداشت. ازاین رو، پژوهش حاضر باهدف مشخص نمودن اولویت استفاده چندمنظوره از پوشش گیاهی مراتع کوهستانی کوهرنگ از جنبه های چرای دام، پرورش زنبورعسل و بهره برداری از گیاهان دارویی، انجام شد. برای این منظور، کلاس هر یک از گونه های گیاهی برای انواع استفاده، مشخص گردید و با مقایسه کلاس های مختلف و لحاظ نمودن گونه های مرغوب (گیاهان کلاس I و II) برای چرای دام؛ اولویت استفاده از هرگونه، تعیین شد. در آخر، بر مبنای سهم انواع استفاده برای مجموع گونه های گیاهی موجود در ترکیب گیاهی، نسبت به نوع استفاده چندمنظوره از پوشش گیاهی، تصمیم گرفته شد. بر مبنای نتایج، 178 گونه گیاهی متعلق به 32 خانواده و 138 جنس در ترکیب گیاهی منطقه، پراکنش دارند. از جنبه چرای دام، به ترتیب 79/11، 21/29، 31/48 و 67/10 درصد از گونه ها، دارای کلاس خوشخوراکی I، II، Ш قابل چرا و Ш غیرقابل چرا، می باشند.از نظر زنبور داری، گیاهان با جذابیت خوب (کلاس I)، جذابیت متوسط (کلاس II)، جذابیت کم (کلاس III قابل استفاده) و گیاهان بدون جذابیت (کلاس III بدون استفاده)، به ترتیب 79/11، 94/44،49/4 و 76/38 درصد از سهم گونه ها در ترکیب گیاهی را تشکیل می دهند. گونه های خوراکی و دارویی قابل استفاده حدود 50 درصد ترکیب گیاهی را شامل می شوند که به ترتیب 10/19، 85/16، 92/12 و 50 درصد از گونه ها، دارای کلاس مطلوبیت I، II، Ш قابل استفاده دارویی و Ш غیر قابل استفاده دارویی، می باشند. ضمن اینکه، 53/18 درصد گیاهان دارویی، قابل چرای دام هستند و در کلاس خوشخوراکی I و II ازلحاظ چرای دام قرار دارند. نتایج بیانگر آن است که بهره برداری از گیاهان دارویی در معیشت بهره برداران منطقه موثر است و با توجه به فنولوژی گونه های گیاهی و قطعه بندی مرتع، می توان در چارچوب استفاده چندمنظوره، از پوشش گیاهی بهره برداری کرد.

  کلیدواژگان: اکوسیستم های مرتعی، استفاده چندمنظوره، زنبورداری، گیاهان دارویی، چرای دام
 • عبدالحمید حاجبی*، محمد فیاض، محمدامین سلطانی پور، سعیده ناطقی صفحات 94-110

  به منظور تعیین رفتار چرایی بز تالی به عنوان دام غالب منطقه، این بررسی در منطقه سیریک استان هرمزگان از سال 1385 به مدت چهار سال انجام شد. شاخص های مورد بررسی این تحقیق شامل زمان ورود و خروج دام از مرتع، مسافت روزانه طی شده توسط دام، مسیر دام در مرتع با توجه به شیب آن، حداکثر و میانگین سرعت دام، همچنین مدت زمان استراحت، حرکت و چرای دام در روز بود. برای تعیین شاخص های ذکرشده از دستگاه موقعیت یاب جغرافیایی جی پی اس گارمین (GPS) استفاده گردید که با استفاده از کمربندی مخصوص به پشت یک بز سه ساله بسته شده و پس از خروج دام از آغل فعال شده، سپس در پایان روز داده های آن با استفاده از مدتراک در محیط    ILWIS  استخراج گردید. مسیر حرکت دام به انتخاب چوپان مشخص می شد. نتایج رفتار چرایی دام در ماه های فصل چرا برای چهار سال مورد مطالعه نشان داد که در بین سال ها، میانگین مسافت پیموده شده و زمان چرای دام و برای ماه های فصل چرا، تمام رفتارها به جز مسافت پیموده شده اختلاف معنی داری داشتند. میانگین سرعت حرکت دام 65/2 کیلومتر بر ساعت، طول مسافت طی شده 8/12 کیلومتر و مدت زمان چرا 4 ساعت و 49 دقیقه بود. همچنین در طی سال های بررسی 44 تا 45 درصد از زمانی که دام در مرتع حرکت می کرد به چرا اختصاص داشت. شایان ذکر است که اطلاعات استخراج شده از تطابق نقشه مسیر حرکت دام GPS با نقشه شیب منطقه نشان داد که در کل ماه های پنجگانه در طول سال های مورد بررسی تمام مسافت طی شده توسط دام در کلاس شیب 8-0 درصد قرار دارد.

  کلیدواژگان: رفتار چرایی، بز تالی، مرتع سیریک، استان هرمزگان وGPS
 • محمد قیطوری*، برزو یوسفی، رضا سیاه منصور، مسیب حشمتی صفحات 111-130

  آتش سوزی به عنوان عاملی تهدید کننده در منابع طبیعی هر ساله در سطح وسیعی رخ می دهد. هدف از این تحقیق تعیین اثرات کمی و کیفی آتش سوزی بر گیاهان مرتعی و تعیین مقاومت گونه های مختلف مرتعی در مقابل آتش سوزی جهت احیای عرصه های مرتعی است. این تحقیق در سایت مرتعی روستای کبوده علیا در شهرستان کرمانشاه انجام شد. این سایت در سال 1396 دچار حریق شد. یک مرتع شاهد با ویژگی اکولوژیکی و توپوگرافی مشابه در مجاورت سایت آتش سوزی انتخاب گردید. سپس با تعیین منطقه معرف آتش سوزی و شاهد، به روش تصادفی- سیستماتیک چهار ترانسکت‏ 50 متری و 10 پلات ثابت (1×1 متر مربع) استقرار یافت و طی سه سال (99-1397) اقدام به آماربرداری و ارزیابی تراکم، تولید علوفه، تاج پوشش، وضعیت و گرایش مرتع شد. داده‏ها با نرم افزار SPSS مورد تجزیه آماری قرار گرفتند و مقایسه میانگین ها با آزمون دانکن انجام شد. نتایج نشان داد که بین تیمارهای شاهد و آتش سوزی در سطح 1% اختلاف معنی دار وجود داشت. در هر دو عرصه شاهد و آتش سوزی، فرمهای رویشی گندمیان و پهن برگ علفی چندساله در هر دو عرصه شاهد و آتش سوزی در سطح 1% دارای اختلاف میانگین معنی دار از نظر تراکم و تاج پوشش بودند. آتش سوزی سبب کاهش میانگین تاج پوشش و در نتیجه کاهش میانگین تولید در گندمیان چند ساله و پهن برگ های علفی شد که بیانگر حساسیت آن ها در برابر آتش سوزی است. فرم رویشی بوته ای در سطح 1% برای تراکم و 5% برای تاج پوشش دارای تفاوت معنی دار در دو عرصه شاهد و آتش سوزی بود. در عرصه آتش سوزی تراکم، تاج پوشش و تولید گیاهان بوته ای کاهش یافته بود. آتش سوزی تا حدود زیادی باعث تغییر ترکیب گونه ای، حذف یا کاهش تراکم و بیوماس گیاهان بوته ای و گیاهان درختچه ای شده بود و برعکس آتش سوزی سبب افزایش تراکم، تاج پوشش و تولید در گندمیان یکساله و گیاهان علفی یکساله شد. گونه های مقاوم در مقابل آتش سوزی شامل گندمیان دایمی (Hordeum bulbosum و Elymus hispidus) بودند.

  کلیدواژگان: آتش سوزی، تاج پوشش، تراکم، تولید علوفه، گونه مقاوم
 • پروین صالحی*، لیلا رسول زاده، حمیده جوادی، مصطفی نعمتی پیکانی صفحات 131-151

  خلر (Lathyrus) بزرگترین جنس در قبیله مهم اقتصادی Fabeae است. از خلر به صورت چند منظوره در تغذیه دام، کاشت در اراضی کم بازده، مقاومت به سرما، کم آبی و افزایش حاصلخیزی خاک مورد استفاده قرار می گیرد. به منظور بررسی عملکرد و صفات مورفولوژیکی  44 اکسشن از شش گونه جنس Lathyrus شامل یک اکسشن  L. aphaca var. aphaca، هفت اکسشن L. cassius، یک اکسشن L. chloranthus، دو اکسشن L. cicera، 22 اکسشن L. inconspicuus و نه اکسشن L. sativus، آزمایشی به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی البرز کرج اجرا شد. نتایج نشان دادند که اختلاف معنی داری بین اکسشن های L. cassius و L. inconspicuus  از نظر خصوصیات مورفولوژیکی به جز زمان گلدهی و رسیدگی بذر وجود داشت. اکسشن های مورد مطالعه گونه L. sativus علاوه بر زمان گلدهی و رسیدگی بذر تنوعی در وزن خشک گیاه، تولید زیست توده و ویزگی های غلاف نیز نشان ندادند. پتانسیل زراعی 44 اکسشن شش گونه مورد مطالعه با منشاء جغرافیایی مختلف در شرایط ثابت مزرعه ای نشان داد که عملکرد اکسشن های هر گونه هیچ ارتباطی با منشاء جغرافیایی آنها ندارند. این ترتیب می توان اظهار نمود که شباهت بین اکسشن ها ناشی از منشاء جغرافیایی آنها نبوده و پراکنش طبیعی گونه های Lathyrus بوسیله ارقام زراعی منفصل شده است. با این حال، تنوع مشاهده شده نشان می دهد که بهبود ژنتیکی با تلاقی و انتخاب به طور بالقوه امکان پذیر است. به طوری که ظهور همزمان دو صفت عملکرد بالای زیست توده و ارتفاع بلندتر بوته، ویژگی متمایزکننده ای تشخیص داده شدند که می توان از اکسشن هایی با ویژگی های فوق را به عنوان والدین استفاده کرد.

  کلیدواژگان: ایران، خلر، تنوع درون گونه ای، بذر، مورفولوژی
 • ماشالله غنچه پور، مجید صادقی نیا*، ناصر باغستانی، احمد پورمیرزایی، محمدرضا کدوری صفحات 152-163

  از بین رفتن پوشش گیاهی و حاکم شدن پدیده زوال در درمنه زارها، بر اثر پدیده تغییر اقلیم و عوامل مدیریتی، این ضرورت را ایجاب می کند تا بر رویکرد حفاظتی، در مدیریت اکوسیستم های مذکور، تمرکز شود. در همین راستا، تاثیر رویکرد حفاظتی (قرق با سابقه 30 ساله)، بر مولفه های ساختاری پوشش گیاهی، ویژگی های خاک و مقادیر شاخص های عددی تنوع گونه ای، در درمنه زارهای منطقه دهنو بردسیر، مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، نمونه برداری از پوشش گیاهی، طی فصل رویش سال 1392، در داخل 45 پلات دو مترمربعی مستقر در امتداد سه ترانسکت 150 متری، در داخل و خارج منطقه قرق، انجام شد. در داخل هر یک از پلات ها، درصد پوشش تاجی گونه ها، برآورد و تعداد پایه های آنها نیز شمارش شد و بر مبنای درصد پوشش تاجی گونه ها، شاخص های تنوع گونه ای، محاسبه شد. در امتداد هر یک از ترانسکت ها نیز یک نمونه مرکب خاک از عمق 30-0 برداشت شد و خصوصیات فیزیکی و شمیایی آنها اندازه گیری گردید. بر مبنای نتایج؛ از نظر درصد پوشش تاجی، تنها در مورد گونه Stipa arabica، بین محدوده قرق و خارج قرق، تفاوت معنی دار، وجود داشت. از نظر تعداد پایه در هکتار، تنها بین گونه های Zygophyllum atriplicoides و Stipa arabica و از نظر میزان حضور نیز صرفا بین گونه های Artemisia sieberi، Stipa arabica و Zygophyllum atriplicoides، تفاوت معنی دار در داخل و خارج قرق، وجود داشت. در مجموع، قرق باعث غلبه گونه Stipa arabica در سطح منطقه شده است. بین خصوصیات خاک (درصد رس، سیلت و شن، هدایت الکتریکی، اسیدیته گل اشباع، میزان آهک، کلسیم، منیزیم و سدیم) در دو مکان، تفاوت معنی دار، مشاهده نشد. مقدار غنای گونه ای، در منطقه قرق (با 21 گونه)، بیشتر از منطقه چرا (با 16 گونه) بود. مقادیر شاخص های  سیمپسون و شانون- واینر نیز دلالت بر عدم تفاوت دو مکان، از نظر یکنواختی و ناهمگنی پوشش گیاهی می باشد. آنچه مسلم است، نتایج سه دهه قرق، نشان داد که روند تغییرات پوشش گیاهی در درمنه زارهای منطقه خشک، بسیار کند است اعمال رویکرد حفاظتی در چنین اکوسیستم هایی، در بلند مدت، موثر خواهد بود.

  کلیدواژگان: درمنه زارها، رویکرد حفاظتی، مولفه های ساختاری پوشش گیاهی، شاخص های عددی تنوع گونه ای
 • محبوبه عباسی، محمد جعفری*، علی طویلی، حامد رفیعی، شهرام خلیقی سیگارودی صفحات 164-179

  یکی از مهمترین کارکردهای اکوسیستم های مرتعی، ممانعت از فرسایش خاک و افزایش قدرت نگهداشت مواد مغذی، است. پژوهش حاضر، با  هدف برجسته نمودن تاثیر تخریب مراتع بر حفظ عناصر غذایی Mg، Ca، N، P و K در خاک و با تاکید بر نقش پوشش گیاهی در ممانعت از هدررفت این عناصر، در درمنه زارهای حوزه آبخیز سلمان قم، انجام شده است. برای این منظور، در هر یک واحد های کاری، در طبقات وضعیت ضعیف و خوب مرتع که به ترتیب، معرف مراتع تخریب شده و تخریب نشده می باشند؛ از خاک رویشگاه، نمونه برداری شد. سپس، با کاربرد مدل پسیاک اصلاح شده (MPSIAC)، میزان خاک فرسایش یافته از هر واحد، برآورد شد. در ادامه، مقدار هدررفت عناصر مغذی با استفاده از نتایج تجزیه خاک و روابط مربوطه، محاسبه و  بر مبنای روش هزینه جایگزین؛ با برآورد کود جایگزین، ارزش پولی نگهداشت عناصر غذایی توسط اکوسیستم، محاسبه شد. نتایج نشان داد که؛ تخریب اکوسیستم های مرتعی منطقه، موجب فرسایش معادل 68/35 تن در هکتار در سال می شود که با کاهش عناصر مغذی خاک، سالانه هزینه ای معادل 6/11 میلیارد ریال (11606427781 ریال) به خدمات کارکردی اکوسیستم، خسارت وارد می کند. همچنین هر هکتار از مراتع خوب منطقه، می تواند سالانه از هدررفت عناصر مغذی به ارزش تقریبی 6/335 هزار ریال جلوگیری کند. نتایج حاکی از نقش موثر اکوسیستم های مرتعی در کنترل فرسایش و جلوگیری از هدررفت عناصر مغذی خاک است. آنچه مسلم است، جهت تاکید بیشتر بر نقش اکوسیستم های مرتعی در کنترل فرسایش خاک؛ توصیه بر این است که در پژوهش های بعدی، میزان فرسایش خاک، توسط دیگر روش های رایج نظیر؛ مدل جهانی فرسایش خاک (USLE)، EPM و...، نیز برآورد و نتایج با همدیگر مقایسه شود.

  کلیدواژگان: تخریب پوشش گیاهی، فرسایش خاک، روش هزینه جایگزین، مراتع سلمان
|
 • Javad Motamedi *, Esmaeil Sheidai-Karkaj, Yaser Ghasemi Aryan Pages 1-23
  The presentation of management models in the natural area is of great importance due to the large extent and inaccessibility of the whole surface. In this regard, Imam Kandi mountain rangelands were targeted for presenting a spatial-ecological model. Homogeneous ecological units were prepared by incorporating layers of elevation, slope, geographical orientation and plant types. Considering the ecological and environmental characteristics of each homogeneous ecological unit and considering the criteria and index for evaluating rangeland utilization, we evaluated the power and suitability of using rangelands. According to the range condition and trend of the rangeland, the rangeland method and grazing systems were presented for each of the classes. Based on the results of 23 homogeneous ecological units, it was identified that many of them belong to rangeland lands with grades 1 to 3. Accordingly, equilibrium range management was considered in 26.9% (244.4 ha) of rangelands with good condition and class 1 power. In 37.4% (346.4 hectares) with moderate condition and class 2 power, natural range management was recommended. Artificial range management or range improvement were recommended for 35.7% (329.9 ha) of poor and class 3 land. In order to prevent erosion and increase forage production, artificial range management was recommended for abandoned fields. The results indicate that application of spatial-ecological model and consequently identification of ecological homogeneous zones as management and planning units at macro level as a cost-effective method, in addition to assessing rangelands power, can enable rangeland management in proposing the rangeland method and grazing systems and assist in localization of range improvement operations.
  Keywords: range improvement, Rang management methods, range condition, Environmental, ecological characteristics, Localization
 • Morteza Abtahi *, Mohammad Khosroshahi Pages 24-38
  One of the problems in the field of biological restoration of the wetlands of deserts is the lack of diversity of species compatible with existing conditions and how establishment. Natural potential of moist margin of salt lake in Kashan during a research project entitled "Geochemistry and vegetation cover characteristics of Iranian wetland margins for their biological recovery (identification of habitat potential)" were identified and were zoned areas with different salinity and groundwater levels. Using the information of the above design, in order to enrich the species diversity and biological regeneration of the wet margin of salt lake, the establishment of 6 species of Suaeda fruticosa, Halostachys caspica, Atriplex halimus, Salsola imbricata, Halocnemum strobilaceum, Aeluropus littoralis, based on Complete randomized blocks were studied under species in 3 replicates. In this regard, after collecting the seeds of above mentioned species and determining the genus, they cultivate at the arid and desert areas research station of Kashan, and then cultivate according to the plan of the project implementation. The main trait was evaluated for survival percentage, but traits such as height and diameter of the canopy were also measured during the 5 years of the project. The results were analyzed in SPSS environment and it was determined that H.strobilaceum, S.fruticosa, H.caspica, S.imbricata were 5.67, 5.11, 5.56 and 4.9, each with the highest survival has been implementing the plan for the last 5 years. Considering the high nutritional value and favorable palatability for the camel, it is recommended to cultivate in the wet margin of the salt lake for prevent wind erosion and dust.
  Keywords: Halophyte, biological regeneration, wet margin, Kashan salt lake, establishment
 • Farhad Razavi Salim *, Hosseinn Arzani, Mohammad Jafari, Seyed Akbar Javadi Pages 39-47

  Forage production is the main product of rangeland and a valuable tangible commodity whose economic valuation in rehabilitated rangelands, due to its direct use for grazing and livestock production, can play an important role in management planning. In this regard, the present study was conducted with the aim of economic evaluation of forage production of regenerated rangelands in arid areas in Sarbisheh City in west Khorasan province. For this purpose, the plantation projects in the west of this city were selected as Hosseinabad, Nazdasht, and Jannatabad. Then, while determining the representative area in each project, three 300- meter transects at a distance of 10 meters were established in a random-systematic manner, and during each transect produced this year, the species used for livestock were harvested by cutting and weighing. After drying the plant samples and weighing each sample, taking into account the palatability and preference value, the allowable utilization limit was determined, and the amount of available forage was determined. The hedonic method was used for the economic evaluation of forage production. For this purpose, first, a regression relationship between livestock input prices and TDN was extracted. Then, by including the TDN of rangeland species in each project, using the metabolic energy data of the National Plan for Determining the Forage Quality of Rangeland Plants, the economic value of forage production was determined. The results showed that the price of each kilogram of fodder is 10466.5 Tomans. Based on this, the economic value of forage for each hectare of rehabilitated rangelands was 318223 Tomans, and the total economic value for the rehabilitated rangelands studied was estimated to be 1,386,498,185 Tomans. The results of this study can further reveal the role of investment in rangeland and even be used to provide new solutions for the financial participation of the government and farmers. Of course, in addition to the environmental economics of rangelands, it is necessary to pay attention to their performance and ecological potential to achieve the goal of both users and managers and experts of natural resources in the long run.

  Keywords: Rehabilitation, valuation, Sarbisheh city, forage quality, TDN
 • Masoumeh Rahimi Dehcheraghi, Hossein Arzani *, Hossein Azarnivand, Mohammad Jafari, Mohammadali Zare Chahouki Pages 48-59

  Rangelands are ecosystems with various services and functions in addition to providing forage. Among the most important uses that can be made of rangeland are tourism, livestock grazing, and beekeeping. In this study, livestock grazing, tourism in customary systems, beekeeping, and exploitation of medicinal plants in the Lar Absar rangeland of Mazandaran were studied, and the suitability of the rangeland for each type of use was scored. Rangeland management methods and grazing systems were presented according to the condition and orientation of the rangeland and taking into account soil limiting factors. Then, the priority of using the rangelands was determined for each of them. Expenses, income, and net profit for each type of use were calculated based on market day conditions and the exchange rate in 1400 for 100 days. The results showed that livestock grazing is one of the appropriate exploitations in Lar Absar rangeland, and the best grazing livestock (according to vegetation and environmental factors) is sheep. Some types of plants can be well managed by using the natural grazing method and another part of the rangelands with the balanced grazing method and intermittent and delayed grazing systems in order to increase the level of productivity and improve the condition of the rangelands and with a plan for the productivity of the management. It is possible to properly and cheaply manage the rangelands of this system and improve its plant composition. The results showed that if livestock grazing is done in the rangelands, 42.7 million Tomans of income will be grazed, and tourism, beekeeping, and extraction of medicinal plants will be implemented. Around 380 million Tomans (15200 $) will be added to the ranger income. This increase in income can improve the livelihood of the user. In rangeland, fencing, beekeeping, the use of hives, and medicinal use, the machine for harvesting medicinal plants is recommended.

  Keywords: Income, beekeeping, ecotourism, livelihood, cost
 • Elham Fakhimi *, Javad Motamedi (Torkan), Zeinab Gholipour Pages 60-93

  With the multi-purpose use of rangelands, grazing pressure in rangelands can be reduced and an important step can be taken to preserve rangeland ecosystems and improve related ecosystem services. Therefore, the present study aimed to determine the priority of multi-purpose use of vegetation in Koohrang mountain rangeland in terms of livestock grazing, beekeeping and exploitation of medicinal plants. For this purpose, the class of each plant species for different types of use was determined and by comparing different classes and considering the good species (class I and II plants) for livestock grazing; the priority of using any was determined. Finally, based on the share of types of use for the total number of plant species in the plant composition, it was decided on the type of multi-purpose use of vegetation. Based on the results, 178 plant species belonging to 32 families and 138 genera are distributed in the plant composition of the region. In terms of livestock grazing, respectively 11.79, 29.21, 48.31and 10.67 percent of the species have palatable class I, II, Ш grazable and Ш non-grazable. For beekeeping, attractive species for beekeeping include plants with good attractiveness (Class I), medium attractiveness (Class II), low attractiveness (Class III usable) and plants without attractiveness (Class III unused), respectively 11.79, 49.94, 4.44 and 38.76 percentage of species in plant composition. Oral and medicinal species, contain about 50% of the plant composition, which respectively 19.10, 16.85,12.92 and 50 percentage of species have usefulness classes I, II, Ш pharmaceutically usable and Ш non-pharmacologically useful. Meanwhile, 18.53% of medicinal plants can be grazed on livestock and are in class I and II in terms of livestock grazing. In total, 18.53percent of medicinal plants can be grazed and are in food grade I and II in terms of grazing. The results show that the use of medicinal plants is effective in the livelihood of beneficiaries and according to the phenology of plant species and rangeland segmentation, vegetation can be used in the context of multi-purpose use.

  Keywords: Rangeland ecosystems, multipurpose use, beekeeping, medicinal plants, livestockgrazing
 • Abdolhamid Hajebi *, Mohammad Fayaz, MohammadAmin Soltanipoor, Saeedeh Nateghi Pages 94-110

  In order to determinating of the grazing behavior tali goat as dominant livestock, this investigation was done from 2007 for 4 years in Sirik rangeland of Hormozgan province. Parameters examined in this study included time arrival and departure of livestock from pastures, daily distance traveled by livestock, livestock path in the rangeland considering the slope, livestock speed (mean and maximum) and the time spent for livestock rest, grazing and movement per day. To determine the parameters, Garmin GPS was used on the back of a 4- year-old ewe using a special belt. After livestock exit from the fold, GPS was active and at the end of the day all recorded data were extracted by Mod-track in Ilwis software. The livestock path was determined by shepherd. The results of livestock grazing behavior in the months of the grazing season for the four years studied showed that there was a significant difference between average mileage and grazing time in different years and for the months of the grazing season, all behaviors except mileage. The average speed of livestock was 2.65 km / h, the distance traveled was 12.8 km and the grazing time was 4 hours and 49 minutes. Also, during the study years, 44 to 45% of the time when livestock was moving in the pasture was dedicated to grazing. It is worth mentioning that the information extracted from the correlation of GPS livestock route map with the slope map of the region showed that in all five months during the years under review, all distance traveled by livestock is in the slope class of 0-8%.

  Keywords: Grazing behaviour, Sirik’s rangelands, Hormozgan province, Tali goat, GPS
 • Mohammad Gheitury *, Borzou Yousefi, Reza Siahmansour, Mosayeb Heshmati Pages 111-130

  Fires occur as a threatening factor in natural resources on a large scale every year. This study aimed to determine the quantitative of fire effects on rangeland plants and determine the resistance of different rangeland species to fire to rehabilitate rangeland areas. This research was conducted in the rangeland site of Kaboudeh Olya village of Kermanshah province. This site was burned in 2016. A control rangeland with similar ecological characteristics and topography was selected in the adjacency of the burned site. Then, by determining the area of burn and control and using Random-Systematic Method, four 50-meter transects and 10 fixed 1×1 plots were established during three years (2017-2019). Statistics and evaluation of density, forage production, canopy cover, condition, and tendency of rangelands were done. Data were analyzed by SPSS software, and the means were compared with the Duncan test at a 5% level. The results showed a significant difference between control and fire treatments at 1%. Perennial grasses and herbaceous forbs in control and fire areas had a significant mean difference for density and canopy cover at 1%. Fire is affected perennial grasses and forbs by reducing the average canopy and production and indicates the sensitivity of this form to fire. The vegetative form of bushes had a significant difference at 1% for density and 5% for crown coverage in the two fields of control and fire. In the field of fire, the density, canopy, and production of bush plants had decreased. The fire had changed the species composition, removed or reduced the density and biomass of bushes and shrub plants. On the contrary, the fire caused an increase in the density, canopy cover, and production in annual grass and herbaceous plants. Fire-resistant species included perennial grass (Hordeum bulbosum and Elymus hispidus).

  Keywords: Fire, canopy, density, forage production, resistant species
 • Parvin Salehi Shanjani *, Leila Rasoulzadeh, Hamideh Javadi, Mostafa Nemati Peykani Pages 131-151

  Lathyrus is the largest genus in the economically important tribe Fabeae. It is used for many purposes in animal feed, planting in low-yield lands, cold resistance, water shortage, and increasing soil fertility. To evaluate the yield and morphological traits of 44 accessions of six species of the genus Lathyrus including one accession of L. aphaca var. aphaca, seven accessions of L. cassius, one accession of L. chloranthus, two accessions of L. cicera, 22 accessions of L. inconspicuus and nine accessions of L. sativus, were studied as a randomized complete block design with three replications at Alborz Research Station in Karaj. The results showed that there was a significant difference between L. cassius and L. inconspicuus accessions in morphological characteristics except for flowering time and seed maturity. The studied populations of L. sativus in addition to flowering time and seed maturity did not show diversity in plant dry weight, biomass production, and pod characteristics. The field potential of 44 accessions of the six studied species with different geographical origins under constant field conditions showed no relationship with their geographical origin. Thus, it can be stated that the similarity between the accessions is not due to their geographical origin, and the natural distribution of Lathyrus species has been separated by crop cultivars. However, the observed diversity suggests that genetic improvement is potentially possible through crossbreeding and selection. Then the simultaneous appearance of two traits of high biomass yield and taller plant height in an accession was recognized as a distinguishing feature, and accessions with the above characteristics can be used as parents.

  Keywords: Iran, Lathyrus, intraspecific diversity, seed, morphology
 • Mashaallah Ghonchepour, Majid Sadeghinia *, Naser Baghestani, Ahmad Pourmirazee, Mohammadreza Kodouri Pages 152-163

  The loss of vegetation and the prevalence of decay in Artemisia habitats due to climate change and management factors necessitate the need to focus on a conservation approach in the management of these ecosystems. In this regard, the effect of the conservation approach (exclosure with a history of 30 years) on the structural components of vegetation, soil characteristics, and values of numerical indicators of species diversity in the Artemisia habitats of the Dehno-Bardsir region was investigated. For this purpose, vegetation sampling was performed during the growing season of 2013 inside 45 two-square-meter plots located along three transects of 150 meters, inside and outside the enclosed area. Within each plot, the percentage of canopy cover of species was estimated and the number of their bases was counted based on the percentage of canopy cover of species, indices of species diversity were calculated. Along each of the transects, a composite soil sample was taken from a depth of 0-30, and their physical and chemical properties were measured. Based on the results, in terms of canopy cover percentage, only in the case of Stipa arabica, there was a significant difference between enclosed and non-enclosed areas. In terms of the number of bases per hectare, there was only a significant difference between Zygophyllum atriplicoides and Stipa arabica, and in terms of presence only between Artemisia sieberi, Stipa arabica, and Zygophyllum atriplicoides, there was a significant difference inside and outside the enclosure. In sum, the exclosure will cause Stipa arabica to dominate the area. There was no significant difference between soil properties (percentage of clay, silt, and sand, electrical conductivity, acidity of saturated mud, amount of lime, calcium, magnesium, and sodium) in the two places. The amount of species richness in the enclosure area (with 21 species) was higher than in the grazing area (with 16 species). The values of Simpson and Shannon-Weiner indices also indicate no difference between the two places for evenness and heterogeneity of vegetation. What is certain is that the results of three decades of exclosure showed that the process of vegetation change in the valleys of arid regions is slow. Applying a conservation approach in such ecosystems will be effective in the long run.

  Keywords: Artemisia habitats, conservation approach, structural components of vegetation, numerical indicators of species diversity
 • Mahboobeh Abasi, Mohammad Jafari *, Ali Tavili, Hamed Rafiee, Shahram Khalighi Pages 164-179

  One of the functions of rangeland ecosystems is to prevent soil erosion and increase nutrient retention capacity. The present study was conducted to highlight the effect of Rangelands degradation on the preservation of Mg, Ca, N, P, and K elements in the soil and emphasize the role of rangeland plants in preventing the wastage of these elements in the rangelands of the Salman watershed in Qom. For this purpose, a sample was taken from the soil of the habitat in each work unit, in the classes of poor and good rangeland conditions, representing degraded and non-degraded rangeland, respectively. Then, the amount of eroded soil was determined from each unit using the modified PSIAC (MPSIAC) model. In the following, the amount of loss of nutrients using the results of soil analysis and related relationships, was calculated and based on the replacement cost method; by estimating the alternative fertilizer, the monetary value of maintaining nutrients by the ecosystem was calculated. The results showed that the destruction of the rangeland ecosystems of the region causes erosion equivalent to 35.68 tons per hectare per year, which damages the functional services of the ecosystem at an annual cost of 11.6 billion rials (11606427781 rials) by reducing the nutrients of the soil. Also, each hectare of good rangelands in the region can prevent the loss of nutrients with an approximate value of 335.6 thousand rials. The results indicate the effective role of the rangeland ecosystem in controlling erosion and preventing the loss of soil nutrients. What is certain to emphasize more the role of rangeland ecosystems in soil erosion control; it is recommended that are also estimated the amount of soil erosion by other common methods, such as the global model of soil erosion (USLE), EPM, etc., and the results are compared with each other in future research.

  Keywords: Destruction of plant cover, soil erosion, alternative cost method, Salmanrangelands