فهرست مطالب

Journal of adolescent and youth psychological studies
Volume:4 Issue: 2, 2023

 • تاریخ انتشار: 1402/01/19
 • تعداد عناوین: 16
|
 • ساجده اسماعیلی، گلستان نظری*، امیرمحمد براتی صفحات 1-11
  زمینه و هدف

  یکی از مهم ترین آسیب های خانوادگی طلاق است که می تواند اثرات آسیب پذیری روی فرد و جامعه دارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر اجتناب تجربی و ابراز هیجان زنان درگیر طلاق عاطفی بود.

  روش پژوهش:

   روش پژوهش حاضر از نوع این پژوهش از نوع مطالعه نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه گواه با دوره پیگیری انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه زنان واجد شرایط طلاق عاطفی شهر تهران که به کلینک روانشناسی آتیه  در سال 1401 مراجعه کرده اند، بود که از بین  آن ها تعداد 30 نفر به صورت در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی انتخاب و در گروه آزمایش (15 نفر) و گواه (15 نفر) جایگزین شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه تعارضات زناشویی براتی و ثنایی (1999)، پرسشنامه طلاق عاطفی گاتمن (2008)، پرسشنامه اجتناب تجربی بوند و همکاران (2007) و پرسشنامه ابراز هیجان کینگ و امونز (1990) در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری به دست آمده است. پروتکل درمان شناختی-رفتاری در 8 جلسه (یک جلسه در هفته) به مدت 90 دقیقه انجام شد. برای تحلیل نتایج از روش تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر و نرم افزار SPSS.22 استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج حاکی از آن بود که درمان شناختی-رفتاری در کاهش اجتناب تجربی و ابراز هیجان زنان درگیر طلاق عاطفی موثر بود و این تاثیر تا دوره پیگیری، ماندگار بود.

  نتیجه گیری

  می توان نتیجه گرفت که درمان شناختی رفتاری بر اجتناب تجربی و ابراز هیجان زنان درگیر طلاق عاطفی موثر بود موثر است و می توان از این درمان در جهت کاهش مشکلات زنان درگیر طلاق عاطفی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: درمان شناختی رفتاری، اجتناب تجربی، ابراز هیجان، طلاق عاطفی
 • محبوبه مرادی، عبدالحسن فرهنگی*، طاهر تیزدست صفحات 12-23
  زمینه و هدف

  بررسی مشکلات روان شناختی کودکان و نوجوانان، همواره یکی از دغدغه های اصلی روانشناسان بوده است. پژوهش حاضر با هدف مدل یابی مشکلات رفتاری کودکان بر مبنای سبک های دلبستگی با میانجی گری رابطه والد و کودک انجام شد.

  روش پژوهش:

   در مطالعه ای مقطعی در قالب طرحی همبستگی، کلیه مادران دانش آموزان  با مشکلات رفتاری شهرستان کرج با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده که از لیست اسامی دانش آموزان با تشخیص مشکلات رفتاری انتخاب شدند. پس از کسب رضایت آگاهانه، داده های پژوهش به کمک سیاهه رفتاری کودک آخنباخ (CBCL) - نسخه والدین آخنباخ و رسکولار (2001)، پرسشنامه سبک های دلبستگی هازان و شیور (1987) و پرسشنامه رابطه والد و کودک پیانتا (2015) استفاده شد. برای بررسی پیش فرض های آزمون های آماری و آزمون  فرضیه های پژوهش با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس به بررسی مسیرهای مشخص شده پژوهش مطابق با مدل مفهومی پرداخته شده است. نسخه 3/3 نرم افزار اسمارت پی ال اس برای تدوین مدل تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری و نسخه SPSS نسخه 26 برای آمار توصیفی استفاده شده است. همچنین ازتحلیل مسیر برای تعیین ضرایب مستقیم و غیر مستقیم استفاده شده است.

  یافته ها

  نتایج به دست آمده از روش بوت استرپ و آزمون سوبل هر دو نشان می دهند، اثر غیر مستقیم سبک های دلبستگی بر مشکلات رفتاری کودکان به واسطه رابطه کودک والد برابر 142/0- شده است و مقدار آماره سوبل در سطح اطمینان 95% معنادار شده است (001/0>P، 56/3=Sobel). در نتیجه سبک های دلبستگی بر مشکلات رفتاری کودکان با توجه به نقش میانجی رابطه کودک والد تاثیر معناداری دارد. مقدار منفی بتا (142/0-) نشان از منفی و عکس بودن این اثر می باشد.

  نتیجه گیری

  می توان نتیجه گرفت سبک های دلبستگی با میانجی گری رابطه والد و کودک در ایجاد مشکلات رفتاری کودکان موثر می باشند که ضمن در برداشتن تلویحات بالینی می تواند در برنامه پیشگیری مورد کاربست قرار گیرد.

  کلیدواژگان: رابطه والد و کودک، سبک های دلبستگی، مشکلات رفتاری
 • سید علی سهیل میرصادقی، احمد برجعلی*، میثم صادقی صفحات 24-31
  زمینه و هدف

  پشتکار با بسیاری از متغیرهای شخصیتی، رفتاری و تحصیلی مرتبط است و از این رو نیاز به پرسشنامه ای به زبان فارسی برای سنجش پشتکار احساس می شود. این پژوهش با هدف استاندارد سازی و بررسی ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه پشتکار انجام گرفت.

  روش پژوهش: 

  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است. از حیث نوع گردآوری اطلاعات پیمایشی و از نظر روش شناسی، از جمله مطالعات آزمون سازی به حساب می آید که در قالب کلی یک طرح پژوهشی توصیفی انجام گرفته است. جامعه آماری در این تحقیق شامل شامل کلیه مدیران و کارمندان سازمان های غیردولتی شهر تهران در سال 1401 بودند. نمونه پژوهش شامل 865 مدیر و کارمند بود که به روش خوشه ای انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه پشتکار داک ورث (2008) جمع آوری شد. در این پژوهش، روش های همبستگی، مطالعه نیکویی برازش و تحلیل عاملی و تحلیل پایایی (روش آلفای کرونباخ) بکار گرفته شد. داده ها با استفاده از نرم افزار AMOS.22 و SPSS.22 تحلیل شد.

  یافته ها

  براساس تحلیل داده ها پژوهش حاضر 2 عامل را شناسایی کرد (علاقه مندی و تلاش) که در مجموع 92/60 درصد متغیر پشتکار را تبیین می کنند. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد شاخص های برازش مدل در وضعیت مطلوبی قرار دارند.  بعلاوه، ضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس ها بین 74/0 تا 82/0 محاسبه شد.

  نتیجه گیری

  با توجه به تحلیل های آماری مناسب و نتایج حاصله، به نظر می آید که نسخه فارسی پرسشنامه پشتکار (Grit-S) از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است و ابزاری کارآمد در این زمینه محسوب شود.

  کلیدواژگان: پرسشنامه پشتکار، روایی، پایایی
 • شهره مظفری، علی دلاور*، فریبرز درتاج صفحات 32-44
  زمینه و هدف

  رویدادهای آسیب زای طبیعی و انسانی همواره آثار مخرب جسمی، اقتصادی، اجتماعی و البته روان شناختی را به دنبال خود داشته اند. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مولفه های کیفیت زندگی با میانجی گری سرمایه های روانشناختی در کاهش اختلال استرس پس از سانحه در بین زلزله زدگان شهر کرمانشاه بود.

  روش پژوهش:

   روش پژوهش توصیفی و از نوع مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی زلزله زدگان زلزله اخیر کرمانشاه بودند. تعداد افراد نمونه 386 نفر از زلزله زدگان بودند که با در نظر گرفتن ملاک های ورود و خروج پژوهش و به صورت در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس شهروندی اختلال استرس پس از سانحه می سی سی پی (1988)، پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (1996) و  پرسشنامه سرمایه روانشناختی مک گی (2011) بودند. داده های گردآوری شده با روش مدل سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار AMOS تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج تحلیل داده ها نشان داد که مدل پیش بینی بینی سلامت معنوی بر اساس تاب آوری، ذهن آگاهی و ارزش های شخصی با در نظر گرفتن نقش میانجی تنظیم شناختی هیجان براساس داده های تجربی از برازش مطلوبی برخوردار است. همچنین اثر مستقیم و غیرمستقیم ارزش های شخصی،  تاب آوری و ذهن آگاهی بر سلامت معنوی مورد تایید قرارگرفت (p<0.05). همچنین تنظیم شناختی هیجان به طور مستقیم بر سلامت معنوی هنرمندان اثر می گذارد (p<0.05).

  نتیجه گیری

  می توان نتیجه گرفت مولفه های کیفیت زندگی با میانجی گری سرمایه های روانشناختی در کاهش اختلال استرس پس از سانحه در بین زلزله زدگان شهر کرمانشاه موثر بود.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، سرمایه های روانشناختی، استرس پس از سانحه، زلزله زدگان
 • بهجت محمدنژادی، آرزو شمالی اسکویی*، مهران سلیمانی صفحات 45-57
  زمینه و هدف

  افسردگی سومین علت اصلی از دست دادن سلامت غیرکشنده جهانی در سال 2017 مشخص شده است که بیش از 300 میلیون نفر را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار داده است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی فراشناخت درمانی و تلفیق فراشناخت درمانی با رویکرد روان درمانی تکامل نگر برکاهش علایم افسردگی انجام شد.

  روش پژوهش:

   روش گرداوری داده ها از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون-پس آزمون و گروه گواه با پیگیری دوماهه است. جامعه آماری پژوهش زنان مبتلا به افسردگی را شامل می گردد. تعداد 45 نفر از زنان مبتلا به افسردگی درمرحله اول براساس روش نمونه گیری دردسترس به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند و درمرحله بعد از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده در سه گروه فراشناخت درمانی (15 نفر)، تلفیق فراشناخت درمانی با روان درمانی تکامل نگر (15 نفر) و گروه گواه (15نفر) گنجانده شدند و پرسشنامه های افسردگی بک (1961) در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری تکمیل شد.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد که بین نمرات افسردگی در دو گروه فراشناخت درمانی و تلفیق فراشناخت و درمان تکامل نگر تفاوت معنی دار وجود داشت که این تفاوت به نفع گروه تلفیق فراشناخت و درمان تکامل نگر بود (05/0>p). نتایج همچنین نشان داد که بین فراشناخت درمانی با گروه گواه در نمرات افسردگی تفاوت معنی دار وجود داشت که این تفاوت به نفع گروه فراشناخت درمانی بود (01/0>p). بین گروه تلفیق فراشناخت و درمان تکامل نگر با گروه گواه در افسردگی تفاوت معنی دار وجود داشت (01/0>p). در نهایت نتایج نشان داد فراشناخت درمانی در نمرات افسردگی (01/0>p) و تلفیق فراشناخت با درمان تکامل نگر در نمرات افسردگی (01/0>p) اثربخش بود.

  نتیجه گیری

  می توان نتیجه گرفت فراشناخت درمانی و تلفیق فراشناخت با درمان تکامل نگر در کاهش نشانه های افسردگی اثربخش بود. همچنین تلفیق فراشناخت و درمان تکامل نگر نسبت به درمان فراشناختی در کاهش نشانه های افسردگی اثربخشی بیشتری داشت.

  کلیدواژگان: فراشناخت درمانی، رویکرد رواندرمانی تکامل نگر، افسردگی
 • زینب کیانوش، بهرام میرزائیان*، حمید نجات صفحات 58-69
  زمینه و هدف

  اختلال های اضطرابی اثرات منفی قابل توجهی بر عملکرد تحصیلی، روابط با همسالان و عملکرد خانواده کودکان می گذارد. هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان شناختی- رفتاری و درمان تعامل والد -کودک بر تعارض والد-فرزند کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جدایی بود.

  روش پژوهش: 

  پژوهش حاضر از نوع طرح های کاربردی و شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری همراه با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کودکان (دختر و پسر) مبتلا به اختلال اضطراب جدایی شهر ساری در شش ماه نخست سال 1400 بود. نمونه این پژوهش شامل 30 نفر از مراجعه کننده به مرکز مشاوره بامداد و مرکز مشاوره باور که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی درمان شناختی- رفتاری و درمان تعامل والد -کودک و گروه گواه در لیست انتظار جای داده شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه تعارض والد-فرزند اشتراوس (1990)، مقیاس اضطراب کودکان اسپنس (1997) به دست آمد. داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و نرم افزار SPSS-26 به اجرا درآمد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین دو گروه درمان شناختی-رفتاری و درمان تعامل والد -کودک بر تعارض والد-فرزند در کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جدایی تفاوت معناداری وجود دارد  (09/14=F؛ 001/0>P) و درمان تعامل والد -کودک تاثیر بیشتری نسبت به درمان شناختی-رفتاری بر تعارض والد-فرزند در کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جدایی داشت (001/0>P).

  نتیجه گیری

  بنابراین می توان نتیجه گرفت که درمان تعامل والد -کودک می تواند به عنوان روش مداخله ای موثری برای بهبود تعارض والد-فرزند در در کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جدایی باشد.

  کلیدواژگان: درمان شناختی- رفتاری، درمان تعامل والد -کودک، تعارض والد-فرزند، اختلال اضطراب جدایی
 • هدا نوروزی* صفحات 70-81
  زمینه و هدف

  روش های غیر اخلاقی مانند تقلب به یکی از عادات معمول دانشجویان اکثر دانشگاه های جهان بدل شده که این امر بیش از پیش باعث ایجاد نگرانی در روند تحصیلی و شغلی شده است؛ از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر رفتار تقلب با نقش میانجی جهت گیری هدف انجام شد.

  روش پژوهش:

   این پژوهش برحسب هدف کاربردی، ازنظر روش گرداوری داده ها توصیفی- همبستگی و همین طور ازنظر نوع داده کمی بود. جامعه آماری پژوهش دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال بودند که با استفاده از محاسبه حجم نمونه در معادلات ساختاری و روش نمونه گیری غیرتصادفی سهمیه ای ، تعداد 217 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. به منظور گرداوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد جهت گیری هدف وندی ویل و مک گریگور (2001)، پرسشنامه ابعاد شخصیتی هگزاکو (2004) و پرسشنامه تقلب تحصیلی یزدانی (1395) استفاده شد. در این پژوهش بمنظور محاسبه روایی از روایی محتوایی و سازه و به منظور محاسبه پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی استفاده شد که نتایج بیان گر روا و پایا بودن پرسشنامه های پژوهش بود. تجزیه وتحلیل داده ها در دوبخش آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار و...) و استنباطی (مدل سازی معادلات ساختاری) از طریق نرم افزارهای Spss-21 و LISREL-v8.80 انجام پذیرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد ویژگی های شخصیتی شامل  صداقت-تواضع (66/0)، تهییج پذیری (60/0)، برونگرایی (51/0)، دلپذیربودن (46/0)، باوجدان بودن (42/0) و گشودگی به تجربه (63/0) بر جهت گیری هدف؛ ویژگی های شخصیتی شامل  صداقت-تواضع (58/0)، تهییج پذیری (66/0)، برونگرایی (63/0)، دلپذیربودن (55/0)، باوجدان بودن (66/0) و گشودگی به تجربه (49/0)  بر رفتار تقلب و جهت گیری هدف (50/0) بر رفتار تقلب تاثیر دارد؛

  نتیجه گیری

  نتایج یافته های این پژوهش نشان داد ویژگی های شخصیتی صداقت-تواضع، تهییج پذیری، برونگرایی، دلپذیر بودن، با وجدان بودن و گشودگی به تجربه بر رفتار تقلب از طریق جهت گیری هدف به ترتیب 91/0، 96/0، 88/0، 78/0، 87/ 0و 80/0 موثر است؛  در نهایت یافته ها نشان داد مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است.

  کلیدواژگان: ویژگی های شخصیتی، رفتار تقلب، جهت گیری هدف
 • نیره شاه محمدی* صفحات 82-96
  زمینه و هدف

  امروزه سنجش نیازهای دانش آموزان دوره های مختلف تحصیلی یکی از چالش برانگیزترین مسایل  محیط های آموزشی و پرورشی رسمی هر کشوری می باشد. در این میان،توجه به نیازهای دانش آموزان دوره متوسطه از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا دانش آموزان هم ازنظر روانی، هم ازنظر تحصیلی در دوره انتقال هستند؛ لذا هدف این پژوهش بررسی میزان انطباق قالب های رسانه ای و جنبه های هنری مجله رشد نوجوان با نیازها و علایق رسانه ای دانش آموزان دوره اول متوسطه بود.

  روش پژوهش: 

  مطالعه حاضر از منظر هدف کاربردی و از جنبه شیوه گردآوری اطلاعات ترکیبی از نوع اکتشافی است. جمعیت نمونه موردپژوهش در بخش کیفی شامل 9 شماره از مجلات رشد نوجوان طی سه سال 97 ، 98 و 99 و در بخش کمی نمونه ای 708 نفری از دانش آموزان دوره اول متوسطه بوده است. ابزارهای پژوهش فرم های وارسی محتوا و پرسشنامه نیمه ساختاریافته بودند. پایایی فرم های وارسی 8/0 و پایایی پرسشنامه 7/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش در بخش کیفی از کدگذاری متن ها با رویکردی استقرایی و برای بخش کمی از آمار توصیفی و آزمون خی دو تک نمونه ای و آزمون فرید من استفاده شد.

  یافته ها

  به طورکلی نتایج نشان می دهد در مورد قالب های رسانه ای، مجله در قالب های مقاله، سرگرمی، طنز و کمیک استریپ و تیترها کاملا منطبق با نیازهای دانش آموزان عمل کرده است، در قالب های گزارش و یادداشت انطباق نسبی مناسب وجود دارد؛ اما در قالب مصاحبه عملکرد مجله ضعیف و دور از انتظار دانش آموزان است.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که از جنبه های هنری و زیبایی شناختی مجله در سه شاخص اندازه حروف، تصویری شدن مجله و رنگی بودن عکس ها با نیازها و علایق دانش آموزان انطباق کامل ندارد و در شاخص اندازه عکس ها انطباق با نیازهای دانش آموزان متوسط است.

  کلیدواژگان: محتوا، جنبه های رسانه ای، هنری و تصویری، انطباق محتوا، نیازهای دانش آموزان
 • نگار منفرد*، محسن جدیدی، مرتضی گلستانی پور صفحات 97-112
  زمینه و هدف

  اعتیاد به معنای کسب عادت و خوگرفتن است و به نحوی اتفاق افتد که ترک کردن و دست برداشتن از آن موجب اختلال در عملکرد کلی فرد گردد که با ناراحتی جسمی، روانی و رفتاری همراه شود. مطالعه حاضر با هدف تبیین مدل اشتیاق به درمان اعتیاد بر اساس حافظه اعتیاد و میل به مصرف با میانجی گری خودکنترلی در افراد وابسته به مواد متقاضی ترک انجام شد.

  روش پژوهش: 

  روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی و پیش بینی بود. جامعه آماری این مطالعه شامل افراد وابسته به مواد مراجعه کننده به کلینیک های ترک اعتیاد شهر بابل در دوره زمانی چهار ماهه بود. 209 نفر از شرکت کنندگان به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند در دسترس انتخاب شدند و به سوالات مقیاس شدت حافظه اعتیاد چن و همکاران (2018)، مقیاس خودکنترلی تانجنی و همکاران (2004)، مقیاس مراحل آمادگی برای تغییر و اشتیاق برای درمان اعتیاد میلر و تونیگان (1997) و مقیاس میل به مصرف مواد سوموزا و همکاران (1995) پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد حافظه اعتیاد در اشتیاق به درمان نقش مستقیم دارد (01/0>p، 31/0=β)؛ حافظه اعتیاد در خودکنترلی نقش مستقیم دارد (01/0>p، 59/0=β)؛ میل به مصرف در اشتیاق به درمان نقش مستقیم دارد (01/0>p، 39/0=β)؛ میل به مصرف در خودکنترلی نقش مستقیم دارد (01/0>p، 73/0=β)؛ خودکنترلی در اشتیاق به درمان نقش مستقیم دارد (01/0>p، 79/0=β)؛ حافظه اعتیاد در اشتیاق به درمان با میانجی گری خودکنترلی نقش غیر مستقیم دارد (01/0>p، 47/0=β) و میل به مصرف در اشتیاق به درمان با میانجی گری خودکنترلی نقش غیر مستقیم دارد (01/0>p، 58/0=β).

  نتیجه گیری

  می توان نتیجه گرفت مدل اشتیاق به درمان اعتیاد بر اساس حافظه اعتیاد و میل به مصرف با میانجی گری خودکنترلی در افراد وابسته به مواد متقاضی ترک برازش دارد.

  کلیدواژگان: اشتیاق به درمان، حافظه اعتیاد، میل به مصرف، خودکنترلی
 • زهرا رضایی، شهنام ابوالقاسمی*، جواد خلعتبری، محمدرضا زربخش بحری صفحات 113-125
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف اثربخشی بسته ی آموزشی مبتنی بر مصاحبه انگیزشی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان متمرکز بر شفقت بر تحمل ناکامی و اضطراب سلامت در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس انجام گرفت.

  روش پژوهش:

   پژوهش حاضر طرح پژوهشی نیمه آزمایشی با گروه گواه و پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری بود. 40 نفر از زنان مبتلا به ام اس مراجعه کننده به انجمن ام اس شهر تهران در سال 1399 با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و از طریق جایگزینی تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند (هر گروه 20 نفر). داده ها با استفاده از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه تحمل ناکامی و پرسشنامه اضطراب سلامت بیماران مبتلا به ام اس به دست آمد. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بنفرونی تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین میانگین متغیرهای مورد بررسی در مرحله پیش آزمون بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود نداشت که بسته ی آموزشی مبتنی بر مصاحبه انگیزشی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان متمرکز بر شفقت بر تحمل ناکامی (20/8327=F، 001/0>P) و اضطراب سلامت (8/7816=F، 001/0>P) در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس موثر بوده است.

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش نشان داد که بسته ی آموزشی مبتنی بر مصاحبه انگیزشی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان متمرکز بر شفقت می تواند در بهبود تحمل ناکامی و اضطراب سلامت در بیماران زن مبتلا به ام اس موثر باشد.

  کلیدواژگان: مصاحبه انگیزشی، درمان پذیرش و تعهد، درمان متمرکز بر شفقت، مولتیپل اسکلروزیس، اضطراب
 • سمیه خواجوی، عبدالرضا ادهمی*، مهرداد نوابخش صفحات 127-133
  هدف و زمینه

  اعتیاد به مواد مخدر، یکی از مهمترین مشکلات عصر حاضر می باشد که گستره ای جهانی یافته، از مرزهای بهداشتی- درمانی فراتر رفته و به یک معضل اجتماعی و خانوادگی تبدیل شده است که در اکثر موارد سبب طرف شدن فرد از جامعه می‎گردد. لذا هدف پژوهش حاضر، ارزیابی مولفه های تاب آوری هویت بهبود یافتگان اعتیاد در جامعه پذیری مجدد: مورد مطالعه مراجعه کنندگان در مراکز باز توانی ترک اعتیاد در مناطق 4 و 6 و22 تهران) بود.

  روش تحقیق: 

  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گرد آوری اطلاعات، پژوهشی توصیفی از نوع پیمایشی بود. روش اجرای این مطالعه (پس رویدادی) و نیز این مطالعه در حیطه تحقیقات کمی قرار داشت. در پژوهش حاضر جامعه شامل تمام افراد بهبود یافتگان اعتیاد در مراکز باز توانی ترک اعتیاد در مناطق 4 و 6 و22 تهران بود. روش انتخاب نمونه ها به صورت تصادفی ساده بود. از میان 2580 نفر مراجعه کننده به این مراکز تعداد 388 نفر به تصادف و با احتمال متناسب با حجم مراجعان مرکز انتخاب شدند. برای اینکار لیستی از مراکز و تعداد مراجعان آن تهیه و به روش سیستماتیک از میان آن ها 11 مرکز انتخاب شد. این مطالعه با رعایت ملاحظات اخلاقی صورت گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات مشخصات دموگرافیک، مقیاس تاب آوری و پرسشنامه محقق ساخته عوامل اثرگذار بر بهبود یافتگان اعتیاد بود. تحلیل داده ها توسط نرم افزار آماری SPSS 24.0 انجام گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان دادند که بین میانگین نمرات تاب آوری هویت، بهبود یافتگان اعتیاد در پس آزمون تفاوت معنی داری با جامعه پذیری مجدد وجود داشت (01/0>P)، به طوری که میزان جامعه پذیری افزایش پیدا کرده بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج به دست آمده، می‎توان مدعی شد که عوامل محافظت کننده محیطی، عوامل خطرساز محیطی، فرایندهای تبادلی- محیطی، در تاب آوری در برابرسوء مصرف، و پیشگیری از گرایش مجدد به اعتیاد تاثیر گذار هستند.

  کلیدواژگان: تاب آوری، بهبود یافتگان، هویت، جامعه پذیری، اعتیاد
 • طارق خسروی، محمود گودرزی*، حمزه احمدیان صفحات 134-146
  زمینه و هدف

  زلزله یکی از مخرب ترین و خانمان سوزترین حوادث طبیعی است. پژوهش حاضر باهدف شناسایی عوامل زمینه ساز ابتلا به اختلال استرس پس از سانحه در بازماندگان زلزله انجام شده است.

  روش پژوهش: 

  پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی است و ازنظر روش، جزء روش های ترکیبی اکتشافی متوالی (کیفی-کمی) است. جامعه تحقیق حاضر شامل تمام زنان و مردان بازمانده زلزله کرمانشاه در شهرهای ثلاث باباجانی و سرپل ذهاب واقع در استان کرمانشاه می باشند که در معرض زلزله قرارگرفته اند. نمونه تحقیق حاضر 378 نفر از زلزله زدگان شهرستان های سرپل ذهاب و ثلاث باباجانی واقع در استان کرمانشاه بود. پرسشنامه عوامل زمینه ساز اختلال پس از سانحه محقق ساخته 56 سوالی است. روش تحلیل پژوهش حاضر تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم افزار SPSS، نسخه 24 انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد عوامل زمینه ساز ابتلا به اختلال استرس پس از سانحه در بازماندگان زلزله شامل عوامل اقتصادی، محیطی، روانشناختی، خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی بود. یافته های نشان داده است همه عامل های پرسشنامه به صورت مثبت و در سطح معناداری 01/0 با یکدیگر همبسته اند. براین اساس می توان گفت عامل های پرسشنامه عوامل زمینه ساز ابتلا به اختلال استرس پس از سانحه از همبستگی درونی قابل قبولی برخوردار بودند.

  نتیجه گیری

  می توان نتیجه گرفت که از این عوامل برای پیش بینی افراد که در آینده به این بیماری مبتلا خواهند شد استفاده کرد.

  کلیدواژگان: عوامل زمینه ساز، اختلال پس از سانحه، زلزله
 • سمیه سالک مقدم، آنیتا باغداساریانس*، فاطمه گلشنی صفحات 147-158
  زمینه و هدف

  انتخاب مدیران خردمند، منابع انسانی و نیروی کارآمد، بنیادی ترین عامل تولید، سازندگی، رشد و تکامل است، بنابراین شناخت هر چه جامع تر مفاهیم و سازه های مربوط به نیروی انسانی، ابزارهای خاص و در نهایت مهارت استفاده ازاین ابزارها امری ضروری است؛ از این رو، هدف پژوهش حاضر تعیین نقش میانجی عزت نفس در رابطه بین خلاقیت هیجانی با خردمندی در مدیران میانی جوان بود.

  روش پژوهش: 

  پژوهش حاضر  مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران لایه میانی بانک های خصوصی و شرکت هواپیمایی ماهان شهر تهران در نیمه ابتدای سال 1400 بودند، که از میان آن ها، تعداد 300 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند. در این پژوهش از ابزارهای خردمندی (آردلت، 2003)، خلاقیت هیجانی (آوریل، 1999)، و عزت نفس (روزنبرگ، 1965) استفاده شد که همگی از اعتبار و پایایی قابل قبولی برخوردار بودند. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-V19 و Lisrel-V8.8 استفاده گردید.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد که مدل از برازش مناسبی برخوردار است. نتایج نشان داد خلاقیت هیجانی اثر مستقیم معنادار بر خردمندی داشته است. تاثیر غیرمستقیم خلاقیت هیجانی بر خردمندی مدیران میانی با میانجی گری عزت نفس با 95 درصد اطمینان تایید شد (05/0=P).

  نتیجه گیری

  نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که توجه به متغیرهای مذکور در انتخاب مدیران و طراحی  مناسب تر برای پرورش خردمندی به مدیران ارشد و پژوهشگران یاری می رساند.

  کلیدواژگان: عزت نفس، خلاقیت هیجانی، خردمندی، مدیران میانی
 • شهلا شوکت پور لطفی، لیلا مقتدر*، بهمن اکبری صفحات 159-173
  زمینه و هدف

  چگونگی رابطه کودک با اعضای خانواده و بخصوص مادر در سال های اولیه زندگی از اساسی ترین عوامل رشد شخصیت به حساب می آید، لذا هدف پژوهش حاضر مقایسه اثر بخشی آموزش تعامل والد-کودک، درمان مبتنی بر دلبستگی و آموزش مهارت خودتنظیمی بر کنترل هیجان کودکان پیش دبستانی بود.

  روش پژوهش: 

  این پژوهش در قالب یک طرح نیمه آزمایشی بر 48 دانش آموزان پیش دبستانی شهر اسلام شهر با روش نمونه گیری در دسترس اجرا شد و این افراد در سه گروه آزمایشی (n = 36) و یک گروه کنترل (n = 12) به صورت تصادفی جایگزین شدند. سپس گروه های آزمایشی تحت آموزش های تعامل والد-کودک، درمان مبتنی بر دلبستگی و آموزش مهارت خودتنظیمی قرار گرفت و گروه شاهد هیچ آموزشی دریافت نکرد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه مدیریت هیجان کودک (زیمن و همکاران، 2001) بوده است که قبل و پس از آموزش، اجرا گردید. برای توصیف و تجزیه تحلیل داده های جمع آوری شده از جداول توصیفی و روش های آماری تحلیل واریانس یک راهه با نمرات افتراقی، تحلیل کوواریانس چند متغیری و آزمون تعدیل بونفرونی استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج بیانگر آن است، در مقایسه بین میزان تاثیرگذاری هر یک از گروه های آزمایش بر کاهش نمره افتراقی کنترل هیجان کودکان پیش دبستانی، نتایج اندازه اثر نشان داد، به ترتیب گروه های آموزش تعامل والد-کودک (681/0= 2ƞ)، درمان مبتنی بر دلبستگی (630/0= 2ƞ) و مهارت خودتنظیمی (408/0= 2ƞ) بالاترین تاثیر را بر کاهش نمرات افتراقی کنترل هیجان کودکان پیش دبستانی داشته است.

  نتیجه گیری

  در مقایسه بین گروه های آزمایشی با یکدیگر نتایج نشان داد، درمان مبتنی بر دلبستگی و تعامل والد-کودک نسبت به گروه آموزش مهارت خودتنظیمی کاهش بیشتری را در نمرات افتراقی کنترل هیجان کودکان پیش دبستانی داشته اند.

  کلیدواژگان: آموزش مهارت خودتنظیمی، درمان مبتنی بر دلبستگی، درمان والد-کودک، کنترل هیجان
 • کامدین پارساکیا، مهدی رستمی*، سید علی دربانی، نادره سعادتی، شکوه نوابی نژاد صفحات 174-181
  زمینه و هدف

  وجود نظریات جدیدتر در تبیین تفاوت های میان نسلی و فرآیند تغییر و تحولات نسلی و پیش بینی پیامد آن ضروری و مهم به نظر می رسد. لذا هدف از پژوهش حاضر تبیین تفاوت های بین نسلی و پیش بینی تحولات نسلی بر اساس مفهوم انفصال نسلی بود.

  روش پژوهش: 

  این پژوهش از نوع مروری و یک پژوهش تحلیلی-توصیفی بود. جهت گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شد. پس از جمع آوری اطلاعات، یافته های مرتبط با موضوع مقاله حاضر جهت بحث و نتیجه گیری، در بخش یافته ها شرح داده شد.

  یافته ها

  یافته ها حاکی تفاوت های بنیادین بین نسل زد و سایر نسل ها وجود دارد. این تفاوت ها گستره زیادی را شامل می شود از جمله: فرهنگی، اجتماعی، شناختی، هیجانی، رفتاری، زبانی، نگرشی و غیره.

  نتیجه گیری

  می توان نتیجه گرفت که مفهوم انفصال نسلی به شناخت و تبیین بهتر پدیده های فرهنگی-اجتماعی مرتبط با نسل زد کمک می کند.

  کلیدواژگان: انفصال نسلی، نسل زد، مفهوم، تبیین
 • ریحانه خان محمدی، محمد آقادلاورپور، علی محمد رضایی، محمود نجفی صفحات 182-193
  زمینه و هدف

   خود ناتوان سازی تحصیلی از راهبردهای کمتر شناخته شده ای است که برای تبیین شکست به کار می رود. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش دلبستگی به والدین، همسالان و معلمان در پیش بینی خودناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان متوسطه اول بود. 

  روش پژوهش:

   این پژوهش به لحاظ روش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمام دانش آموزان (دختر) مقطع متوسطه اول شهر تهران در سال تحصیلی 1400-1399 بودند که تعداد آن حدودا برابر با 1840000 بود و برای تعیین حجم نمونه به روش نمونه گیری در دسترس تعداد 384 نفر انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس خود ناتوان سازی تحصیلی، سیاهه ی تجدیدنظر شده دلبستگی به پدر و مادر و همسالان و مقیاس دلبستگی به معلم بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه به روش همزمان استفاده شد. 

  یافته ها

   نتایج نشان داده است بین دلبستگی به والدین، همسالان و معلمان (پذیرش و عدم طرد) با خود ناتوان سازی تحصیلی رابطه منفی و معناداری وجود دارد (01/0P<). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که دلبستگی به والدین و همسالان در مجموع 56/0 خودناتوان سازی تحصیلی را تبیین می کنند. در این پیش بینی دلبستگی به معلمان نقشی ندارد. 

  نتیجه گیری

   می توان نتیجه گرفت که در پیش بینی خودناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان، دلبستگی به والدین و همسالان نقش داشته اما دلبستگی به معلمان تاثیری در آن ندارد.

  کلیدواژگان: خودناتوان سازی تحصیلی، دلبستگی به والدین، دلبستگی به همسالان، دلبستگی به معلمان
|
 • Sajdeh Esmaeili, Golestan Nazari*, AmirMohammad Barati Pages 1-11
  Background and Aim

  Divorce is one of the most important family traumas that can have vulnerable effects on the individual and the society. The purpose of this study was to determine the effectiveness of cognitive behavioral therapy on experiential avoidance and emotional expression of women involved in emotional divorce.

  Methods

  The current research method was conducted as a semi-experimental study with a pre-test and post-test design along with a control group with a follow-up period. The statistical population included all the women eligible for emotional divorce in Tehran who referred to the Atiyeh Psychology Clinic in 2022, from which 30 people were selected as available and randomly selected and in the experimental group (15 people) and witnesses (15 people) were replaced. The data were collected using Barati and Sanai's Marital Conflicts Questionnaire (1999), Gutman's Emotional Divorce Questionnaire (2008), Bund et al.'s Experiential Avoidance Questionnaire (2007) and King and Emmons' Emotional Expression Questionnaire (1990) in the early stages. The test, post-test and follow-up have been obtained. Cognitive-behavioral therapy protocol was performed in 8 sessions (one session per week) for 90 minutes. To analyze the results, repeated measurement variance analysis method and SPSS.22 software were used.

  Results

  The results indicated that cognitive-behavioral therapy was effective in reducing experiential avoidance and emotional expression of women involved in emotional divorce, and this effect was permanent until the follow-up period.

  Conclusion

  It can be concluded that cognitive behavioral therapy is effective on experiential avoidance and emotional expression of women involved in emotional divorce and this treatment can be used to reduce the problems of women involved in emotional divorce.

  Keywords: cognitive behavioral therapy, experiential avoidance, emotional expression, emotional divorce
 • Mahboobeh Moradi, Abdolhasan Farhangi*, Taher Tizdast Pages 12-23
  Background and Aim

  Examining the psychological problems of children and adolescents has always been one of the main concerns of psychologists. The present study was conducted with the aim of modeling children's behavioral problems based on attachment styles with the mediation of parent-child relationship.

  Methods

  In a cross-sectional study in the form of a correlational design, all mothers of primary school students with behavioral problems in Karaj city were selected using a simple random sampling method from the list of names of students diagnosed with behavioral problems. After obtaining informed consent, the research data were used with the help of the Achenbach Child Behavior Checklist (CBCL) - Achenbach and Rescular (2001), the attachment styles questionnaire (1987) and the Pianta Parent-Child Relationship Questionnaire (2015). In order to check the assumptions of the statistical tests and test the hypotheses of the research, using the SmartPLS software, the identified paths of the research have been investigated according to the conceptual model. Version 3.3 of SmartPLS software was used to compile the confirmatory factor analysis model and structural equations, and SPSS version 26 was used for descriptive statistics. Path analysis has also been used to determine direct and indirect coefficients.

  Results

  The results obtained from the bootstrap method and the Sobel test both show that the indirect effect of attachment styles on children's behavioral problems due to the parent-child relationship is -0.142, and the value of the Sobel statistic is at the 95% confidence level. It is significant (P>0.001, Sobel=3.56). As a result, attachment styles have a significant effect on children's behavioral problems due to the mediating role of parent-child relationship. The negative value of beta (-0.142) shows the negativity and oppositeness of this effect.

  Conclusion

  It can be concluded that attachment styles are effective in creating behavioral problems in children by mediating parent-child relationship, which can be used in the prevention program while removing clinical implications.

  Keywords: parent-child relationship, attachment styles, behavioral problems
 • Seyed Ali Soheil Mirsadeghi, Ahmad Barjali*, Maysam Sadeghi Pages 24-31
  Background and purpose

  Perseverance is related to many personality, behavioral and educational variables, and hence the need for a questionnaire in Persian language to measure perseverance is felt. This research was conducted with the aim of standardizing and examining the psychometric properties of the Persian version of the Persistence Questionnaire.

  Methods

  The current research is practical in terms of purpose. In terms of the type of survey data collection and in terms of methodology, it is considered as a test-making study, which has been carried out in the general format of a descriptive research project. The statistical population in this research included all managers and employees of non-governmental organizations in Tehran in 1401. The research sample included 865 managers and employees who were selected by cluster method. The data was collected using Duckworth (2008) perseverance questionnaire. In this research, correlation methods, goodness of fit study, factor analysis and reliability analysis (Cronbach's alpha method) were used. Data were analyzed using LISREL 8.80 and SPSS.22 software.

  Results

  Based on the data analysis, the current research identified 2 factors (interest and effort) that explain 60.92% of the persistence variable. The results of confirmatory factor analysis showed that the fit indices of the model are in a favorable condition. In addition, Cronbach's alpha coefficient for the subscales was calculated between 0.74 and 0.82.

  Conclusion

  According to the appropriate statistical analyzes and the results, it seems that the Persian version of the persistence questionnaire (Grit-S) has good validity and reliability and can be considered an efficient tool in this field.

  Keywords: persistence questionnaire, validity, reliability
 • Shohreh Mozaffari, Ali Delavar*, Fariborz Dortaj Pages 32-44
  Background and purpose

  Natural and human traumatic events have always had destructive physical, economic, social and of course psychological effects. The aim of the present study was to investigate the role of quality of life components with the mediation of psychological capital in reducing post-traumatic stress disorder among earthquake victims in Kermanshah.

  Methods

  The research method was descriptive and structural equation modeling. The statistical population of the research included all earthquake victims of the recent Kermanshah earthquake. The number of sample people was 386 people who were affected by the earthquake, who were selected according to the criteria of entering and exiting the research and being available. The research tools included Mississippi PTSD Citizenship Scale (1988), World Health Organization Quality of Life Questionnaire (1996) and McGee Psychological Capital Questionnaire (2011). The collected data were analyzed by structural equation modeling method and using AMOS software.

  Results

  The results of data analysis showed that the prediction model of spiritual health based on resilience, mindfulness and personal values, taking into account the mediating role of cognitive emotion regulation based on experimental data, has a favorable fit. Also, the direct and indirect effects of personal values, resilience and mindfulness on spiritual health were confirmed (p<0.05). Also, the cognitive regulation of emotion directly affects the spiritual health of artists (p<0.05).

  Conclusion

  It can be concluded that the quality of life components were effective in reducing post-traumatic stress disorder among the earthquake victims of Kermanshah through the mediation of psychological capital.

  Keywords: quality of life, psychological capital, post-traumatic stress, earthquake victims
 • Behjat Mohammadnejadi, Arzoo Shamali Oskoei*, Mehran Soleimani Pages 45-57
  Background and Objective

  Depression has been identified as the third leading cause of non-fatal global health loss in 2017, affecting more than 300 million people worldwide. The present study was conducted with the aim of comparing the effectiveness of metacognitive therapy and combining metacognitive therapy with an evolutionary psychotherapy approach in reducing depression symptoms.

  Methods

  The data collection method is semi-experimental with pre-test-post-test and control group with two-month follow-up. The statistical population of the research includes women with depression. In the first stage, 45 women with depression were selected as the statistical sample of the study based on the available sampling method, and in the next stage, they were divided into three groups through a simple random sampling method. Metacognitive therapy (15 people), combining metacognitive therapy with evolutionary psychotherapy (15 people) and the control group (15 people) were included, and Beck's depression questionnaires (1961) were completed in three stages: pre-test, post-test and follow-up.

  Results

  The results of the research showed that there was a significant difference between the depression scores in the two groups of metacognitive therapy and the combination of metacognition and developmental therapy, which was in favor of the group of metacognition and developmental therapy (p<0.05). The results also showed that there was a significant difference in depression scores between metacognitive therapy and the control group, which was in favor of the metacognitive therapy group (p<0.01). There was a significant difference in depression between the metacognitive integration and evolutionary therapy group and the control group (p<0.01). Finally, the results showed that metacognition therapy was effective in depression scores (p<0.01) and the combination of metacognition with evolutionary therapy was effective in depression scores (p<0.01).

  Conclusion

  It can be concluded that metacognition therapy and the combination of metacognition with evolutionary therapy were effective in reducing the symptoms of depression. Also, the combination of metacognition and evolutionary therapy was more effective in reducing depression symptoms than metacognitive therapy.

  Keywords: metacognitive therapy, evolutionary psychotherapy approach, depression
 • Zainab Kianoosh, Bahram Mirzaian*, Hamid Nejat Pages 58-69
  Background and Aim

  Anxiety disorders have significant negative effects on academic performance, relationships with peers and family functioning of children. The aim of this study was to compare the effectiveness of cognitive-behavioral therapy and parent-child interaction therapy on parent-child conflict in children with separation anxiety disorder.

  Materials and Methods

  The present study was an applied and quasi-experimental design of pre-test-post-test and follow-up with control group. The statistical population of this study included all children (girls and boys) with separation anxiety disorder in Sari during the first six months of 2021. The sample consisted of 30 patients referred to Bamdad Counseling Center and Bauer Counseling Center who were selected by available sampling method and randomly assigned to two experimental groups of cognitive-behavioral therapy and parent-child interaction therapy and control group were placed on the waiting list. Data were obtained using strauss parent-child conflict questionnaire (1990), Spence Children's Anxiety Scale (1997). Data were analyzed using repeated variance analysis and SPSS-26 software.

  Results

  The results showed that there was a significant difference between the two groups of cognitive-behavioral therapy and parent-child interaction therapy on parent-child conflict in children with separation anxiety disorder (F= 14.09, P>0.001) and parent-child interaction therapy had a greater impact on parent-child conflict in children with separation anxiety disorder (P<0.001).

  Conclusion

  Therefore, it can be concluded that parent-child interaction therapy can be an effective intervention method for improving parent-child conflict in children with separation anxiety disorder.

  Keywords: cognitive-behavioral therapy, parent-child interaction therapy, parent-child conflict, Separation anxiety disorder
 • Hoda Norouzi* Pages 70-81

  This research was conducted with the aim of investigating the effect of personality traits on cheating behavior with the mediating role of goal orientation. The research method was descriptive-correlational in terms of the applied purpose, and quantitative in terms of data type. The statistical population of the research was the psychology students of the Islamic Azad University, North Tehran branch, and 217 people were selected as the sample size by using the calculation of the sample size in structural equations and the quota non-random sampling method. In order to collect data, the standard questionnaires of Wendy Will and McGregor's goal orientation (2001), Hexaco's personality dimensions questionnaire (2004) and Yazdani's academic cheating questionnaire (2016) were used. In this research, in order to calculate validity, content and construct validity were used, and in order to calculate reliability, Cronbach's alpha coefficient and composite reliability coefficient were used, and the results indicated the validity and reliability of the research questionnaires. Data analysis was carried out in two sections of descriptive statistics (mean, standard deviation, etc.) and inferential (structural equation modeling) through Spss-21 and LISREL-v8.80 software. The findings showed that personality traits include honesty-humility (0.66), excitability (0.60), extroversion (0.51), agreeableness (0.46), conscientiousness (0.42) and openness to experience (0.63) on goal orientation; Personality traits include honesty-humility (0.58), excitability (0.66), extroversion (0.63), pleasantness (0.55), conscientiousness (0.66) and openness to experience (49. 0) has an effect on cheating behavior and goal orientation (0.50) on cheating behavior; Also, the influence of personality traits including honesty-humility, excitability, extroversion, pleasantness, conscientiousness and openness to experience on cheating behavior through goal orientation, respectively 0.91, 0.96, 0.88, 0.78, 0.87 and 0.80. Finally, the findings showed that the research model has a good fit.

  Keywords: Personality Traits, Cheating Behavior, Goal Orientation
 • Nayereh Shahmohammadi* Pages 82-96

  This research aimed to investigate the degree of adaptation of media formats and artistic aspects of Roshd Nojavan magazine to the media needs and interests of first-year high school students. This study is exploratory research in which a qualitative method (content analysis) and a survey (survey of students) were used. The sample in the qualitative part included nine issues of Roshd Nojavan Magazine published during the three years of 2020, 2021, and 2022, and the quantitative was  708 high school students. The research tools were content Checklist forms and semi-structured questionnaires. The reliability of the checklist forms and the questionnaire were 0.8 and  0.7 respectively. To analyze the data, coding of the texts with an inductive approach was used in the qualitative part, and descriptive statistics,  one-sample chi-square test, and the Farid Mann test were used in the quantitative part. In general, the results show that in terms of media formats, the magazine, in the formats of articles, entertainment, humor, and comic strips and headlines were completely in accord with the needs of students, in the formats of reports and notes, there was relative compliance, but in the format of interviews, the performance of the magazine was weak. And it is far from what students expect. From the artistic and aesthetic aspects of the magazine, the three indicators: letter size, the visualization of the magazine, and the color of the photos, do not fully comply with the needs and interests of the students, and adaptation of the students' need with the size of the photos is average.

  Keywords: content, media, artistic, visual aspects, content adaptation, students' needs
 • Negar Monfared*, Mohsen Jadidi, Golestani Pour Morteza Pages 97-112
  Background and purpose

  Addiction means acquiring a habit and getting used to it, and it happens in such a way that quitting and giving up causes disruption in the overall functioning of the person, which is accompanied by physical, mental and behavioral discomfort. The present study was conducted with the aim of explaining the model of desire for addiction treatment based on the memory of addiction and the desire to use with the mediation of self-control in substance dependent people seeking to quit.

  Methods

  The current research method was a correlational and predictive description. The statistical population of this study included substance dependent people who referred to addiction treatment clinics in Babol city in a period of four months. 209 participants were selected as a sample using a purposive sampling method and answered the questions of Chen et al.'s addiction memory intensity scale (2018), Tanjeni et al.'s (2004) self-control scale, stages of readiness for change and enthusiasm for change. Miller and Tunigan (1997) Addiction Treatment and Somoza et al. (1995) substance abuse scale responded. Data analysis was done using structural equation modeling method and Lisrel software.

  Results

  The results showed that the memory of addiction has a direct role in the desire for treatment (p<0.01, β=0.31); Addiction memory has a direct role in self-control (p<0.01, β=0.59); The desire to use has a direct role in the desire for treatment (p<0.01, β=0.39); Desire to use has a direct role in self-control (p<0.01, β=0.73); Self-control has a direct role in desire for treatment (p<0.01, β=0.79); Addiction memory plays an indirect role in desire for treatment with self-control mediation (p<0.01, β=0.47) and the desire to use has an indirect role in desire for treatment with self-control mediation (p<0.01, β=0.58).

  Conclusion

  It can be concluded that the model of desire for addiction treatment based on the memory of addiction and the desire to use with the mediation of self-control is suitable for drug addicts seeking to quit.

  Keywords: desire for treatment, memory of addiction, desire to consume, self-control
 • Zahra Rezaei, Shahnam Abolghasmi*, Javad Khalatbari, Mohammadreza Zarbakhsh Pages 113-125
  Objective

  The present study was conducted with the aim of the effectiveness of the educational package based on motivational interview, therapy based on acceptance and commitment and therapy focused on compassion on tolerance of failure and health anxiety in patients with multiple sclerosis.

  Methods

  The current research was a semi-experimental research design with a control group, pre-test, post-test and follow-up. 40 women with MS referred to the Tehran MS Association in 2018 were selected by purposive sampling and divided into two experimental and control groups through random replacement (20 people in each group). The data were obtained using demographic information questionnaire, failure tolerance questionnaire and health anxiety questionnaire of MS patients. The data were analyzed using variance analysis with repeated measurements and Benferoni's post hoc test.

  Results

  The results of the present study showed that there was no significant difference between the average variables examined in the pre-test stage between the two groups, that the training package based on motivational interview, treatment based on acceptance and commitment and treatment focused on compassion on tolerance of failure (F= 8327.20, P<0.001) and health anxiety (F=7816, P<0.001) were effective in patients with multiple sclerosis.

  Conclusion

  The results of this research showed that the educational package based on motivational interviewing, therapy based on acceptance and commitment, and therapy focused on compassion can be effective in improving the tolerance of failure and health anxiety in female patients with MS.

  Keywords: motivational interviewing, acceptance, commitment therapy, compassion-focused therapy, multiple sclerosis, anxiety
 • Somayeh Khajavi, Abdolreza Adhami*, Mehrdad Navabakhsh Pages 127-133
  Background and Aim

  Drug addiction is one of the most important problems of the present era, which has gained a global scope, has gone beyond the boundaries of health and treatment, and has turned into a social and family problem. Addiction, in most cases, causes a person to be isolated from society. Therefore, the present study aimed to evaluate the resilience components of the identity of recovered addicts in resocialization: the case study of referrals in addiction recovery centers in districts 4, 6 and 22 of Tehran).

  Methods

  The current research was a descriptive survey research in terms of its practical purpose and in terms of the method of data collection. The method of conducting this study (post-event) as well as this study was in the scope of quantitative research. In the present study, the population included all people who recovered from addiction in rehabilitation centers in Tehran's 4th, 6th, and 22nd districts. The method of selecting samples randomly was simple. Among the 2580 people who referred to these centers, 388 people were selected randomly and with a probability proportional to the volume of the center's clients. For this, a list of centers and the number of its clients was prepared, and 11 centers were systematically selected. This study was carried out in accordance with ethical considerations. The data collection tools were demographic characteristics, resilience scale, and a researcher-made questionnaire on the factors affecting addiction recovery. Data analysis was done by SPSS 24.0 statistical software.

  Results

  The results showed a significant difference between the average scores of identity resilience of those who recovered from addiction in the post-test with resocialization (P<0.01) so the level of socialization had increased.  

  Conclusion

  According to the obtained results, it can be claimed that environmental protective factors, environmental risk factors, and exchange-environmental processes are effective in resiliency against abuse and prevention of re-addiction.

  Keywords: Resilience, recoveries, identity, socialization, addiction
 • Tariq Xosravi, Mahmoud Goudarzi*, Hamzeh Ahmadian Pages 134-146
  Background and purpose

  Earthquake is one of the most destructive and devastating natural events. The present study was conducted with the aim of identifying the underlying factors of post-traumatic stress disorder in earthquake survivors.

  Methods

  The current research is practical in terms of its purpose and in terms of method, it is a part of sequential exploratory combined methods (qualitative-quantitative). The current research population includes all women and men who survived the Kermanshah earthquake in the cities of Salas Babajani and Sarpul Zahab located in Kermanshah province, who were exposed to the earthquake. The sample of this research was 378 earthquake victims of Sarpol Zahab and Salas Babajani cities located in Kermanshah province. The questionnaire of the underlying factors of post-traumatic stress disorder is made by the researcher and has 56 questions. The method of analysis of the present study was confirmatory factor analysis using SPSS software, version 24.

  Results

  The results showed that the underlying factors of post-traumatic stress disorder in earthquake survivors included economic, environmental, psychological, family, social and cultural factors. The findings have shown that all factors of the questionnaire are positively correlated with each other at a significance level of 0.01. Based on this, it can be said that the factors of the questionnaire of the underlying factors of suffering from post-traumatic stress disorder had an acceptable internal correlation.

  Conclusion

  It can be concluded that these factors can be used to predict people who will get this disease in the future.

  Keywords: Underlying factors, disorder after the accident, earthquake
 • Somaye Salek Moghadam, Anita Baghdasarians*, Fatemeh Golshani Pages 147-158
  background and purpose

  the selection of wise managers, human resources and efficient workforce is the most fundamental factor of production, construction, growth and development, therefore the most comprehensive knowledge of the concepts and structures related to human resources, special tools and finally the skill of using these tools It is necessary; Therefore, the aim of the present study was to determine the mediating role of self-esteem in the relationship between emotional creativity and wisdom in young middle managers.

  Research method

  The current research was a correlational cross-sectional study. The statistical population of this research was all middle level managers of private banks and Mahan Airlines in Tehran in the first half of the year 1400, from among them, 300 people were selected by staged cluster sampling method. In this research, the tools of wisdom (Ardelt, 2003), emotional creativity (April, 1999), and self-esteem (Rosenberg, 1965) were used, all of which had acceptable validity and reliability. In order to analyze the data, SPSS-V19 and Lisrel-V8.8 software were used.

  Findings

  The research results showed that the model has a good fit. The results showed that emotional creativity had a significant direct effect on wisdom. The indirect effect of emotional creativity on the wisdom of middle managers was confirmed with the mediation of self-esteem with 95% confidence (P=0.05).

  Conclusion

  The results obtained from this research showed that paying attention to the mentioned variables in the selection of managers and more appropriate design for cultivating wisdom helps senior managers and researchers.

  Keywords: Self-esteem, Emotional creativity, Wisdom, Middle managers
 • Shahla Shaukatpour Lotfi, Leila Moghtadar*, Bahman Akbari Pages 159-173

  The purpose of the present study was to compare the effectiveness of parent-child interaction training, attachment-based therapy, and self-regulation skill training on emotional control of preschool children. This research was carried out in the form of a semi-experimental design on 48 preschool students of Islam Shahr city with available sampling method and these people were randomly replaced in three experimental groups (n=36) and a control group (n=12). . Then, the experimental groups underwent parent-child interaction training, attachment-based therapy, and self-regulation skill training, and the control group did not receive any training. The data collection tool was the child's emotion management questionnaire (Ziman et al., 2001), which was administered before and after the training. Descriptive tables and statistical methods of one-way analysis of variance with differential scores, multivariate covariance analysis and Bonferroni adjustment test were used to describe and analyze the collected data. The results show that, in the comparison between the effectiveness of each of the experimental groups on reducing the differential score of emotional control of preschool children, the results of the effect size showed, respectively, the parent-child interaction training groups (ƞ=0.681), the treatment based on Attachment (0.630=2ƞ) and self-regulation skill (0.408=2ƞ) had the highest impact on reducing differential scores of emotional control of preschool children. Comparing the experimental groups with each other, the results showed that the treatment based on attachment and parent-child interaction had a greater reduction in the differential scores of preschool children's emotion control compared to the self-regulation skill training group.

  Keywords: Self-regulation skill training, attachment-based therapy, parent-child therapy, emotion control
 • Kamdin Parsakia, Mehdi Rostami*, Seyed Ali Darbani, Nadereh Saadati, Shokouh Navabinejad Pages 174-181
  Background and Aim

  Emerging newer theories in explaining intergenerational differences and the process of generational change and transformations and predicting its consequences seems necessary and important. Therefore, the current research aimed to explain intergenerational differences and predict generational changes based on the concept of generation disjunction.

  Method

  This research was a review type and analytical-descriptive research. The library and documentary method were used to collect data. After collecting the information, the findings related to the subject of this article were described in the findings section for discussion and conclusion.

  Results

  The findings indicate fundamental differences between the Z generation and other generations. These differences include a wide range, including: cultural, social, cognitive, emotional, behavioral, linguistic, attitudinal, etc.

  Conclusion

  It can be concluded that the concept of generation disjunction helps to better understand and explain sociocultural phenomena related to Generation Z.

  Keywords: generation disjunction, generation z, explanation, concept
 • Reihaneh Khan Mohammadi, MohammadAgha Delavarpour, AliMohammad Rezaei, Mahmoud Najafi Pages 182-193
  Background and Aim

  Academic self-disability is one of the less known strategies used to explain failure. The aim of the present study was to investigate the role of attachment to parents, peers and teachers in predicting academic self-handicapping of first secondary students.

  Methods

  This research was descriptive and correlational. The statistical population of the present study included all students (girls) of the first secondary level in Tehran in the academic year 2019-2020, which number was approximately 1840000, and 384 people were selected to determine the sample size using available sampling. The research tools included the academic self-handicapping scale, the revised list of attachment to parents and peers, and the scale of attachment to the teacher. In order to analyze the data, Pearson's correlation test and multiple linear regression were used.

  Results

  The results have shown that there is a negative and significant relationship between attachment to parents, peers and teachers (acceptance and non-rejection) and self-disability (P<0.01). Also, the results of the regression analysis showed that attachment to parents and peers explain 0.56 percent of academic self-handicapping. attachment to teachers has no role in this prediction.

  Conclusion

  It can be concluded that attachment to parents and peers played a role in predicting students' academic self-handicapping, but attachment to teachers has no effect on it

  Keywords: academic self-handicapping, attachment to parents, attachment to peers, attachment to teachers