فهرست مطالب

 • سال بیست و سوم شماره 1 (پیاپی 23، زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • تورج احمدی، امیر فتاح*، محمدحسین نعمتی صفحات 1-14

  این تحقیق به منظور بررسی اثر افزودن پودر چای ترش به جیره بر عملکرد رشد و پاسخ های ایمنی جوجه های گوشتی تحت شرایط القای آسیت اجرا شد. 400 قطعه جوجه گوشتی در قالب طرح آزمایشی کاملا تصادفی، شامل 4 تیمار و هر تیمار 5 تکرار 20 قطعه ای موردمطالعه قرار گرفتند: تیمار 1: گروه کنترل مثبت (بدون القاء آسیت و بدون پودر چای)، تیمار 2:گروه کنترل منفی (القاء آسیت بدون پودر چای)، تیمار 3:  القاء آسیت به همراه یک درصد پودر چای ترش و تیمار 4: القاء آسیت به همراه دو درصد پودر چای ترش در جیره. این آزمایش به مدت 42 روز اجرا شد و القای آسیت با کمک نمک طعام از روز هشتم آغاز گردید. صفات عملکردی (وزن بدن، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل)، پاسخ های ایمنی به تزریق SRBC، وزن اندام های ایمنی (طحال، تیموس و بورس) و شاخص های قلبی بررسی شدند. نتایج نشان داد که القای آسیت، وزن بدن را کاهش و ضریب تبدیل خوراک مصرفی را در دوره ی پایانی افزایش داد (05/0>p). همچنین القای آسیت وزن نسبی اندام های ایمنی و تیتر آنتی بادی را کاهش داد ولی باعث افزایش میزان بطن راست به کل بطن شد (05/0>p). افزودن دو درصد پودر چای ترش به جیره، عملکرد رشد را در دوره ی پایانی و کل دوره بهبود بخشید و همچنین باعث افزایش معنی دار وزن اندام های ایمنی و تیتر آنتی بادی شد (05/0>p). درمجموع، افزودن دو درصد پودر چای ترش برای بهبود عملکرد رشد و سیستم ایمنی در شرایط آسیت توصیه می شود.

  کلیدواژگان: چای ترش، آسیت، عملکرد، پاسخ ایمنی، جوجه گوشتی
 • محمدحسین ناجی، ابوالقاسم لواف، بهزاد همتی* صفحات 15-27

  هدف از پژوهش پیش رو مطالعه بررسی اثرات افزودن غلظت های مختلف عصاره رزماری به همراه غلظت های مختلف گلیسرول به رقیق کننده، بر ویژگی های جنبایی، زنده مانی و یکپارچگی غشایی اسپرم قوچ های مغانی در طی مراحل انجماد- ذوب بود. برای اینکار از تعداد جهار راس قوچ با میانگین سنی 3 تا 4 سال به صورت دو بار در هفته و به مدت سه هفته (6 تکرار) اسپرم گیری صورت گرفت. پس از انتقال اسپرم به آزمایشگاه و ارزیابی اولیه، اسپرم ها برای حذف اثرات فردی با هم مخلوط شده و به تعداد 6 تیمار آزمایشی که شامل 3 سطح عصاره رزماری (0، 2 و 4 درصد حجمی/حجمی) و دو سطح گلیسرول (5 و 7 درصد) بود تقسیم گردید. پس از آن تیمارها برای مدت 5/2 ساعت در دمای پنج درجه سلسیوس قرار داده شدند تا به تعادل برسند. پس از این مرحله اسپرم ها به پایوت های 25/0 میلی لیتری کشیده شد. پس از آن پایوت ها بوسیله یک روش استاندارد توسط بخار ازت مایع منجمد شدند و جهت ذخیره سازی در داخل ازت مایع غوطه ور گردیدند. فراسنجه های اسپرم، از جمله جنبایی کل، جنبایی پیش رونده، زنده مانی و یک پارچگی غشایی توسط نرم افزار کاسا (CASA) ارزیابی شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که افزودن 2 درصد عصاره رزماری به همراه 5 درصد گلیسرول به محیط انجمادی اسپرم قوچ سبب بهبود جنبایی کل و پیش رونده، زنده مانی و یکپارچگی غشایی پس از فرایند انجماد-یخ گشایی شد که نسبت به سایر تیمارها تفاوتی معتی دار ایجاد کرده بود (P < 0.05). از نظر فراسنجه های VCL، STR، ALH، VAP هیچ گونه تفاوت معنی داری بین گروه های تیماری مشاهده نشد (P> 0.05). بر اساس یافته های این تحقیق، افزودن عصاره رزماری به همراه 5 درصد گلیسرول به رقیق کننده اسپرم قوچ های مغانی سبب بهبود فراسنجه های کیفی پس از یخ گشایی می شود.

  کلیدواژگان: اسپرم قوچ، گلیسرول، عصاره رزماری، انجماد- یخ گشایی، جنبایی اسپرم
 • وحید شاه صنم، سعید سبحانی راد*، کامران رضا یزدی، پرهام مصلحی فر صفحات 28-42

  در این پژوهش الگوی مقاومت بافری افزودنی های بافری بیکربنات سدیم، سسکویی کربنات سدیم، اکسید منیزیم، کرنبات منیزیم، بنتونیت سدیم و زیولیت از طریق رسم منحنی تیتراسیون و شیب خط منحنی ها مورد مقایسه آماری قرار گرفتند. بر اساس نتایج تیتراسیون، مواد اولیه و درصد استفاده از هرکدام از آنها در بافر چندجزیی بهینه شده مشخص و پس از ترکیب، شیب خط منحنی بافر تولید شده نیز با سایر شیب خط ها مقایسه گردید. تفاوت معنی داری در شیب خط بافر بهینه شده با جوش شیرین مشاهده نشد (05/0>p). جهت اطمینان از عملکرد مطلوب بافر تولید شده در شرایط شکمبه، جیره های آزمایشی جیره کم کنسانتره فاقد افزودنی بافری (CF)، جیره پر کنسانتره فاقد افزودنی بافری (CC)، جیره کم کنسانتره+ 1 درصد بیکربنات سدیم (NF)، جیره پرکنسانتره+ 1 درصد بیکربنات سدیم (NC)، جیره کم کنسانتره+ 1 درصد بافر بهینه شده (BF) و جیره پرکنسانتره+ 1 درصد بافر بهینه شده (BC)، تحت آزمون تولید گاز در ساعات 2، 4، 6، 8، 12 24، 48، 72 و 96 پس از انکوباسیون در مایع شکمبه، قرار گرفتند. نتایج نشان داد استفاده از افزودنی های بافری دارای اثرات مثبتی بر حفظ تعادل اسید- باز در شکمبه و در نتیجه بهبود اکولوژی میکروارگانیسم های ساکن آن شد که این امر با افزایش معنی دار تولید گاز همراه بود (05/0>p). همچنین استفاده از مکمل های بافری منجر به بهبود فرآیند تخمیر و افزایش معنی دار قابلیت هضم مواد آلی و انرژی زایی خوراک شدند (05/0>p). علاوه بر این بافر بهینه شده پاژبافر عملکردی مشابه با بیکربنات سدیم داشته و می تواند به عنوان جایگزینی مناسب برای جوش شیرین مورد استفاده دامداری ها قرار گیرد.

  کلیدواژگان: آزمون تولید گاز، اسیدوز، بافر، بیکربنات سدیم، تیتراسیون
 • هادی منصوری خواه*، محمد چمنی، ناصر کریمی، قباد عسگری جعفرآباد، کاظم کریمی صفحات 43-56

  آگاهی از میزان نیاز غذایی دام، میزان علوفه در دسترس مرتع و نیز کیفیت آن، اولین گام در مدیریت موفق دام و مرتع به شمار می رود. در این تحقیق معادل وزن واحد دامی، انرژی قابل متابولیسم نگهداری و نیاز روزانه گوسفندان چرا کننده، مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور تعیین وزن رده های مختلف گوسفند نژاد زندی چراکننده در مراتع پارک ملی لار منطقه سیاه پلاس در موقعیت 35 درجه و 54 دقیقه عرض شمالی و 32 درجه و 52 دقیقه طول شرقی ، سه گله دارای دام غالب نژاد زندی به صورت تصادفی انتخاب و از هر گله 60 راس دام شامل 20 راس میش 3 ساله، 20 راس میش 4 ساله، 5 راس قوچ 3 ساله، 5 راس قوچ 4 ساله،10 راس بره سه ماهه در دو مرحله ابتدا و انتهای فصل چرا علامت گذاری و توزین شدند. با استفاده از میانگین وزن میش های 3 و 4 ساله، وزن گوسفند چرا کننده در منطقه مورد مطالعه برابر با 59/1± 96/49 کیلوگرم برآورد گردید. گونه های علوفه مورد چرای گوسفندان در مرحله گل دهی، تاریخ 15/3/1398 در این مرتع شناسایی و جمع آوری شدند. میانگین درصد پروتیین خام (CP)، الیاف حاصل از شوینده اسیدی (ADF)، قابلیت هضم ماده خشک (DMD) و میزان انرژی قابل متابولیسم (ME) در هر کیلوگرم علوفه خشک مرتع برای 41 نمونه گیاهی به ترتیب برابر با  77/4 ± 18/11 ، 89/7 ± 19/39 ، 83/7  ± 11/56  و 26/1 ± 58/7  مگاژول تعیین شد. انرژی قابل متابولیسم روزانه برای حالت نگهداری معادل واحد دامی در این مرتع برای 120 راس میش، برابر با 35/0 ± 54/10 مگاژول در روز و نیاز روزانه آن بر اساس ماده خشک مصرفی با توجه به کیفیت علوفه برابر با 04/0 ± 38/1 کیلوگرم برآورد گردید.

  کلیدواژگان: انرژی قابل متابولیسم، پارک ملی لار، شرایط نگهداری، مرتع سیاه پلاس، نیاز روزانه
 • محمد حیدری، نیما ایلا*، مجید افشار صفحات 57-67

  این پژوهش به منظور بررسی اثر مخلوط پودر آویشن و سیر بر کمیت و کیفیت تولید و برخی فراسنجه های خونی بر روی 128 قطعه مرغ تخمگذار نژاد های لاین سویه W36 در سن 46 هفتگی انجام شد. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار شامل 1- جیره شاهد بدون آویشن و سیر، 2- جیره با 5/0 درصد آویشن و 1 درصد سیر، 3- جیره با 1 درصد آویشن و 1 درصد سیر، 4- جیره با 5/1 درصد آویشن و 1 درصد سیر، در جیره بر پایه ذرت، در چهار تکرار و در هر واحد آزمایشی 8 قطعه در دو قفس طی 12هفته انجام گرفت. بررسی نتایج داده های صفات عملکردی و صفات کیفی نشان داد بین تیمار های آزمایشی اختلاف معنی داری وجود ندارد (05/0≤P). از لحاظ عددی بالاترین میانگین تولید تخم مرغ روزانه (56/53 گرم) و مقدار دان مصرفی روزانه (63/92 گرم) و میانگین وزن تخم مرغ (67/62 گرم) مربوط به گروه آزمایشی 3 می باشد، در حالیکه پایین ترین ضریب تبدیل غذایی (72/1) و بالاترین میانگین درصد تولید (86/85) مربوط به گروه آزمایشی 1 می باشد. در خصوص صفات خونی، تیمار حاوی یک درصد آویشن برای صفت آلبومین برتری بسیار معنی داری را نسبت به سایر تیمارها و شاهد نشان داد (01/0>P). بطور کلی می توان نتیجه گرفت صفات کیفی و عملکردی تخم مرغ تحت تاثیر سطوح مختلف مخلوط پودر سیر و آویشن قرار نگرفتند ولی فراسنجه های خونی (پروتیین تام و آلبومین) بر خلاف اسید اوریک بهبود معنی داری را نشان دادند.

  کلیدواژگان: آویشن، سیر، عملکرد، فراسنجه های خونی، مرغ تخمگذار
 • علی ساکی، ابوالفضل زارعی*، نیما ایلا صفحات 68-81
  این تحقیق به منظور بررسی تاثیر گلوتن ذرت و گندم به صورت جداگانه و توام بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی صورت گرفت. آزمایش با استفاده از 400 قطعه جوجه گوشتی سویه راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار در 5 تکرار 20 قطعه ای بصورت مخلوط از هر دو جنس در یک دوره 42 روزه انجام شد. تیمارها  شامل:1- شاهد، 2- گلوتن ذرت (5 %)، 3- گلوتن گندم (4 %)، 4- مخلوط گلوتن ذرت (5/2 %) + گلوتن گندم (2 %) بودند. صفات مورد بررسی شامل: خوراک مصرفی، افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی و  شاخص  تولید بودند. همچنین در پایان دوره از هر واحد آزمایشی یک قطعه جوجه ، کشتار و صفات مربوط به لاشه در آن اندازه گیری شدند. نتایج حاصل از آزمون مقایسه دانکن نشان داد که تیمار گلوتن گندم بصورت معنی داری عملکرد بهتری از لحاظ خوراک مصرفی، ضریب تبدیل غذایی و شاخص تولید نسبت به تیمارهای دیگر داشت. ولی در مورد صفت افزایش وزن اختلاف معنی داری بین تیمارهای آزمایشی وجود نداشت. همچنین تیمار گلوتن گندم دارای صفات لاشه بهتری از نظر درصدهای لاشه، سینه، ران، و اجزای دستگاه گوارش  نسبت به سایر تیمارها بود.
  کلیدواژگان: گلوتن ذرت، گلوتن گندم، صفات عملکردی، صفات لاشه، جوجه گوشتی
|
 • Toraj Ahmadi, Amir Fattah *, MohammadHosein Nemati Pages 1-14

  This study was conducted to investigate the effects of sour tea powder on growth performance and immune responses of broiler chicks under conditions challenge with ascites. 400 broiler chicks were studied in arrangement of 4 experimental diets including: Treatment 1: Positive control group (without induction of ascites and without powder), treatment 2: Negative control group (induction of ascites without powder), Treatments 3 and 4) 1% and 2% sour tea powder groups with ascites induction, and inclusion of 1% and 2% tea powder. This study was conducted for 42 days and the induction of ascite was started from day 8. This study was conducted in form of a completely randomized design with 4 treatments and 5 replications. Performance parameters (body weight, feed intake and feed conversion ratio), immune responses against SRBC, weight of immune organs (spleen, thymus and bursa) and heart indexes were investigated. The results showed that the induction of ascites decreased body weight and increased feed conversion ratio in finisher period. The induction of ascites also decreased relative weight of heart indexes, immune organs and antibody titer (p<0.05). Dietary inclusion of 2% plant powder increased growth performance in finisher and total periods. It also improved relative weight of immune organs and antibody titer against SRBC. In conclusion, adding 2% Sour tea powder into diet is suggested to improve immune responses and growth performance under ascites condition.

  Keywords: ascites, broiler chicks, immune response, performance, Sour tea
 • MohammadHosein Naji, Abolghasem Lavvaf, Behzad Hemmati * Pages 15-27

  The aim of this study was to evaluate the effect of adding different levels of Rosemary extract with two different dose of glycerol on the motility, viability and membrane integrity of Moghani rams semen after freeze-thawing process. Semen was collected from four healthy and mature Moghani rams (3-4 years), twice a week for 3 weeks. Afterward the samples were evaluated and pooled for altering individual effects. After that the pooled semen was divided in to aliquots and extended with the treatments including 3 levels (0, 2 and 6 percent of rosemary extract with 5 or 7 percent of glycerol. then semen equilibrated at 5 ºC for 2 h, and aspirated into 0.25 mL straws. After equilibration, straws were frozen in liquid nitrogen vapor and plunged into liquid nitrogen for storage. Sperm parameters, including motility, viability, membrane integrity, and progressive motility by CASA (Computer Assisted Sperm Analysis) software were assessed. The results showed that the treatment supplemented with 2 percent of rosemary extract including 5 percent of glycerol could improve total and progressive motility, viability and membrane integrity (P>0.05). There were no any significant differences for VCL, VSL, ALH and VAP parameters among the experimental treatments (P> 0.05). In conclusion it is proposed that addition of 2 percent of rosemary extract with 5 percent of glycerol could improve the quality of Moghani ram sperms parameters after freeze-thawing process.

  Keywords: ram semen, glycerol, Rosemary extract, freeze-thawing, Sperm motility
 • Vahid Shahsanam, Saeed Sobhanirad *, Kamran Reza Yazdi, Parham Moslehifar Pages 28-42

  In this study, the buffering resistance pattern of sodium bicarbonate, sodium sesquicarbonate, magnesium oxide, magnesium carbonate, sodium bentonite, and zeolite were statistically compared by plotting the titration curve and comparing the slope of the curves. According to the results of the buffer capacity, raw materials and their percentages were determined to produce the optimized multi-component buffer.  The produced buffer acid-pH curve slope was compared with other slopes. No significant difference was observed in the slope of the optimized buffer with sodium bicarbonate (p <0.05). To ensure optimal buffer performance under ruminal conditions, experimental diets of low concentrate diet without buffer additive (CF), high concentrate diet without buffer additive (CC), low concentrate diet + 1% sodium bicarbonate (NF),  high concentrate diet + 1% sodium bicarbonate (NC), low concentrate diet + 1% optimized buffer (BF) and high concentrate diet + 1% optimized buffer (BC), were examined with gas production test at 2, 4, 6, 8, 12 24, 48, 72 and 96 after incubation in ruminal fluid. The use of buffer additives has positive effects on maintaining acid-base balance in the rumen and thus improving the ecology of rumen microorganisms, which was accompanied by a significant increase in gas production (p <0.05). The use of buffer supplements will improve the fermentation process and can significantly increase the digestibility of organic matter and feed metabolizable energy (p <0.05). In addition, the results showed that the optimized buffer has a similar function to sodium bicarbonate and can be used as a suitable alternative.

  Keywords: buffer, sodium bicarbonate, Titration, Gas production test, acidosis
 • Hadi Mansouri Khah *, Mohammad Chamani, Naser Karimi, Ghobad Asgari Jafarabadi, Kazem Karimi Pages 43-56

  Being aware of the animals` food requirement, the amount of available forage in the rangeland and forage quality is necessary as the first step in successful management of animals and rangeland. in this study, Animal unit weight equivalent, maintenance metabolizable energy and daily requirement of grazing sheep were studied. Therefore, determining the weight of various animals` classes grazing in the rangeland and their conversion factor regarding country`s animal unit is an essential issue. In this research, to determine the weight of various classes of Zandi sheep grazing in the Lar National Park rangelands of Siah Palas region in position 35 degrees and 54 minutes north latitude and 32 degrees and 52 minutes east longitude, three prevalent flocks of Zandi race  were selected randomly and from each flock, 60 heads of animals including 20 heads of ewe ageing 3 years old, 20 heads of ewe aging 4 years old, 5 heads of ram aging 3 years old, 5 heads of ram aging 4 years old and 10 heads of lamb aging 3 months were signed and selected in two phases, one at the beginning of the season and the other at the end of season. Having utilized the mean weight of ewes aging 3 and 4 years, the weight of the sheep glazing in the studied region was estimated to be equal to 1.59±49.96 kg. Various kinds of forage being glazed by the sheep were identified and collected in this rangeland at the flowering stage on 05/06/2019. The mean percentage of CP, ADF, DMD and ME in every kg of dry forage for 41 plant samples equaled to 4.77±11.18, 39.19±7.89, 56.11±7.83, 7.58±1.26 mega joule, respectively. Daily metabolizable energy for maintenance condition of animal unit equation of this rangeland  for 120 ewes, equaled to 10.54 ± 0.35 mega joule in a day and its daily need was estimated to be 1.38±0.04 kg based on the consumed dry material and considering the quality of the forage. Overall, being aware of daily food needs is necessary for the diet of animals. It should be considered in providing managerial designs.

  Keywords: Daily Requirement, Lar National Park, Maintenance condition, metabolizable energy, Siah Palas Rangeland
 • Mohammad Heydari, Nima Eila *, Majid Afshar Pages 57-67

  This study was conducted to evaluate the effect of Thyme and Garlic powder on the quantity and quality of production, and some blood parameters on 128 hens of Hyline breed, Strains of W36 at 46 weeks of age. The experimental design was Completely Randomized Design with four treatments and four replications in 12 weeks and each experimental unit contains 8 laying hens in two cages. Treatments include (1) Blank diet without thyme and garlic, (2) Diet contain of thyme 0.5% with garlic 1%, (3) Diet contain of thyme 1% with garlic 1%, (4) Diet contain of thyme 1.5% with garlic 1%, in diets based on corn and soybean meal. Studying the results of qualitative and performance traits data showed there were not significant differences between treatments (P≥0.05). Numerically the highest daily egg product mean (53.56 g) and the amount of daily feed intake (92.63 g) and egg weight mean (62.67 g) is related to the treatment No.3, while the lowest feed conversion ratio (1.72) and the highest production percentage (85.86) is related to the treatment No.1. The blood characteristics with 1 percentage of mixed thyme and garlic powder was high significant Compared to other treatments and Blank(P>0.01).In general it can be concluded that qualitative and performance traits of egg were not affected by different levels of thyme and garlic powder but unlike Uric acid blood parameters(Total protein and Albumin) showed significant improvements.

  Keywords: Thyme, Garlic, performance, Quality, blood parameters, Hen
 • Ali Saki, Abolfazl Zarei *, Nima Eila Pages 68-81
  This study was performed to evaluate of effect corn and wheat gluten individually and combination on performance and carcass traits broiler chickens. The experiment was performed using 400 broilers Ross 308 with the same initial weight in a completely randomized design with 4 treatments and 5 replications of 20 pieces for mixed sex and in a period of 42 days. The treatments included: 1- Control. 2- Corn gluten (5 %). 3- wheat gluten (4 %). 4- Mixed corn gluten (2/5 %) + wheat gluten (2 %).The measured experimental characteristics were; feed intake, weight gain, feed conversion and production index. At the end of experimental period one bird was selected randomly from each replicate and slaughtered and carcass characteristics were measured. Results from compare means by duncan test showed that wheat gluten treatment significantly better performance in terms of feed intake, feed conversion ratio and production index is compared to other treatments. But in the case of weight gain, there is no significant difference between treatments. Wheat gluten treatment had a better carcass characteristics in terms of percentages of carcass, breast, thighs, wings and parts of the digestive system is compare to other treatments.
  Keywords: corn gluten, wheat gluten, performance, carcass traits, Ross 308 broiler chickens