فهرست مطالب

مدیریت فرهنگ سازمانی - پیاپی 68 (تابستان 1402)
 • پیاپی 68 (تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/04/13
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمدحسین امیدخدا*، وجه الله قربانی زاده صفحات 107-121

  رهبری فرهنگی عمل رهبری در بخش فرهنگی است و در سالیان اخیر مورد توجه بخش ها و صنایع فرهنگی به ویژه در کشور انگلستان قرار گرفته است. بنابراین هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر رهبری فرهنگی در دانشگاه ها بود. پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر روش تحقیق کیفی و اکتشافی، و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی است. جامعه آماری پژوهش همه خبرگان آشنا به موضوع پژوهش بودند، شامل مسیولان دفاتر و معاونان و مدیران نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، که به روش قضاوتی و با معیار اشباع نظری داده ها بیست و یک نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها از روش تحلیل مضمون استفاده شد. پس از برگزاری مصاحبه ها و مکتوب کردن گفته ها، چهارده مولفه در سه بعد اصلی شناسایی شد. عوامل فردی شامل مولفه های شایستگی های شخصیتی، شایستگی های اخلاقی  رفتاری، شایستگی های تخصصی  مهارتی؛ عوامل سازمانی شامل ساختار تشکیلاتی مناسب، آموزش های تخصصی  مهارتی، ارزیابی و ارایه بازخورد، جذب نیروی انسانی توانمند، فرهنگ سازمانی مناسب، پشتیبانی ستادی و هماهنگی؛ و عوامل محیطی شامل عوامل سیاسی  قانونی، عوامل فرهنگی اجتماعی، عوامل مالی  اقتصادی، عوامل فناورانه استخراج شدند.

  کلیدواژگان: رهبری، فرهنگ، رهبری فرهنگی، فرهنگ دانشگاهی
 • ناصر عسگری*، حبیب الله سیاری، جواد اسحاقی، علی ولی سلطانی صفحات 123-138

  فرهنگ ریسک پذیری عامل تعیین کننده جهت گیری رفتاری و تصمیمی مدیران در مواجهه با تهدیدها و ریسک های سازمانی به شمار می رود. تناسب این فرهنگ با اقتضایات سازمانی آن را به نوعی سرمایه فرهنگی تبدیل خواهد کرد. این پژوهش بر آن است تا با استفاده از یک مدل فرهنگ ریسک معتبر وضعیت مطلوب فرهنگ ریسک پذیری هر یک از نیروهای تابعه ارتش ج.ا.ا. را تعیین کند. پژوهش حاضر کاربردی، کمی، قیاسی و توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری آن را فرماندهان و مدیران راهبردی و میانی نیروهای چهارگانه تابعه ارتش ج.ا.ا. تشکیل می دهند. داده ها به روش پیمایشی و با ابزار پرسشنامه گردآوری  و بر اساس فرایند اجرایی مدل مورد نظر تجزیه و تحلیل شده اند. یافته ها نشان  داد در نیروهای تابعه ارتش تفاوت هایی در وضعیت مطلوب مولفه های فرهنگ ریسک (گرایش به ریسک، سبک تصمیم گیری، کانون تمرکز و رسمیت گرایی) وجود دارد که گونه خاصی از فرهنگ ریسک پذیری را برای هر یک از آنها مطلوب ساخته است. به طوری که برای نیروهای زمینی، پدافند، هوایی و دریایی ارتش به ترتیب گونه های فرهنگی سلسله مراتبی، پروژه محور، جسورانه و راهبردگرا مناسب تشخیص داده شده اند. نتایج این پژوهش می تواند به عنوان مبنایی برای بهسازی و مدیریت فرهنگ ریسک در این سازمان مساعدت کنند.

  کلیدواژگان: ارتش ج.ا.ا، ریسک، فرهنگ ریسک پذیری، مدل فرهنگ ریسک، مدیریت ریسک
 • سید محمدباقر جعفری*، اسدالله کردنائیج، مرتضی سلطانی، مریم صفایی صفحات 139-154
  هدف

  با وجود اهمیت پرداخت همراه، تحقیقات در این حوزه هنوز در ابتدای راه است. هدف از مطالعه حاضر ارایه چارچوبی جهت استقرار سیستم پرداخت همراه در ایران با رویکرد رفتاری است.

  روش

  در این پژوهش با اتخاذ روش پژوهش کیفی نظریه داده بنیاد (رویکرد نظام مند) تلاش شد به طراحی چنین چارچوبی پرداخته شود. جهت گردآوری داده ها، با نوزده نفر از خبرگان فعال در شرکت همراه اول در سطح شهر تهران مصاحبه صورت گرفت. تحلیل داده ها مطابق با رویه نظریه داده بنیاد طی سه مرحله کدگذاری باز و محوری و انتخابی انجام یافت.

  یافته ها

  نتایج این مطالعه، علاوه بر شناسایی ذی نفعان سیستم پرداخت، مفهوم روشن تری از آن ارایه و جنبه‏های مختلف راهبردی برای استقرار آن را توصیف می کند. این مطالعه همچنین کارکردها و به تبع آن پیامدهای استقرار سیستم پرداخت همراه را در زمینه محیطی کلان آن مشخص و بسترسازی فرهنگی، ارتقای تجربه کاربری، بهبود مدل‏های درآمدی (کارمزدها)، و شخصی سازی سرویس‏ها را برای تقویت چارچوب استقرار پیشنهاد می‏کند.

  نتیجه گیری

  این یافته‏ها به طور کلی ابزاری به دست پژوهشگران می دهد که بتوانند بر اساس آن مدل های جزیی‏تر و مشخص تر را در یک چارچوب کلان و کل‏نگر بررسی کنند. علاوه بر این، فعالان در بازار کسب وکار را قادر می سازد گام های متنوع را برای استقرار چنین سیستم هایی در زمینه خاص خود بررسی کنند و پیامدهای محتمل از آن را تخمین بزنند.

  کلیدواژگان: استقرار سیستم، پرداخت همراه، طراحی چارچوب استقرار، نظریه داده بنیاد
 • محسن نیازی، اکبر ذوالفقاری* صفحات 155-169
  هدف از اجرای این تحقیق طراحی الگوی عوامل موثر بر نشاط سازمانی کارکنان با روش فراترکیب بود. در پژوهش حاضر، با به کارگیری رویکرد مرور سیستماتیک و فراترکیب کیفی، به تحلیل نتایج و یافته های محققان قبلی پرداخته شد و با اجرای گام های هفتگانه روش ساندلوسکی و باروسو مدل مفهومی عوامل موثر بر نشاط سازمانی کارکنان دسته بندی شدند. اعتبار مقالات با برنامه مهارت های ارزیابی حیاتی (CASP) مشخص شد. از این منظر این پژوهش از نظر هدف کاربردی است که محققان پس از بازبینی مقالات مرتبط آن ها را با یک دیگر ترکیب کردند. در این زمینه، پس از بررسی های اولیه و نظر استادان این حوزه، 16 مقاله از میان ده ها مقاله رصد و در پایگاه های اطلاعاتی به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند و مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار گرفتند. یافته های این پژوهش نشان می دهد تا کنون در 3 بعد و 10 مولفه و 79 شاخص درباره عوامل موثر بر نشاط سازمانی کارکنان تحقیق صورت پذیرفته که پس از طی مراحل متعدد مدل مفهومی مرتبط با این موضوع ارایه شده است. ابعاد اصلی نشاط سازمانی کارکنان شامل بعد فردی، سازمانی، و اجتماعی است که پس از طی مراحل مختلف مدل مفهومی مرتبط با این موضوع ارایه شده است.
  کلیدواژگان: سازمان، کارکنان، مدیریت منابع انسانی، نشاط سازمانی
 • علی شریعت نژاد*، سمانه قهرمانی صفحات 171-189
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر سندروم درماندگی آموخته شده بر سکون‎زدگی مسیر شغلی با نقش میانجی فرسودگی هیجانی منابع انسانی انجام شد. این پژوهش کاربردی، از نوع توصیفی همبستگی، و از حیث فلسفه یک تحقیق قیاسی است. جامعه آماری پژوهش را کارکنان سازمان‏های دولتی استان لرستان تشکیل دادند که با توجه به اینکه حجم جامعه آماری در این تحقیق محدود و مشخص بود از فرمول محاسبه نمونه کوکران نسبت به تعیین حجم نمونه استفاده شد و بر اساس آن حجم نمونه در سطح اطمینان 95/0 برابر 384 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری داده‎ها در این تحقیق پرسشنامه استاندارد بود؛ برای سنجش متغیر درماندگی آموخته شده از مدل سلیگمن (1975)، برای سکون‏زدگی مسیر شغلی از مدل باردویک (1986)، و برای فرسودگی هیجانی از مدل مسلش و جکسون (1981) استفاده شد. جهت سنجش روایی و پایایی ابزار از سه نوع روایی ابزار تحت عنوان روایی محتوایی و روایی همگرا و روایی واگرا و جهت سنجش پایایی پرسشنامه از دو معیار آلفای کرونباخ و ضریب پایایی مرکب استفاده شد. برای بررسی آزمون فرضیه‏های تحقیق از نرم افزارهای spss و smart pls2 بهره گرفته شد. نتایج نشان داد سندروم درماندگی آموخته شده هم به طور مستقیم هم از طریق افزایش فرسودگی هیجانی در سازمان موجب سکون‏زدگی مسیر شغلی می‎شود. بنابراین، کارکنان سازمان‏های دولتی زمانی که در تله ذهنی و طرحواره درماندگی آموخته شده گرفتار آیند، به دلیل افت انگیزشی و فرسودگی هیجانی و عاطفی، از تلاش در جهت عملکرد بهتر خودداری می کنند و بر این اساس دچار سکون زدگی مسیر شغلی می‏شوند. با توجه به اهمیت موضوع و تاثیرات منفی آن، ضرورت توجه به سندروم درماندگی آموخته شده و علل آن، که موجب فرسودگی هیجانی و سکون‎زدگی مسیر شغلی در سازمان‏های دولتی می‏شود، اجتناب ناپذیر است. از این رو، انجام دادن این پژوهش باعث می‏شود متخصصان مدیریت و توسعه منابع انسانی با دو علت مهم سکون‎زدگی شغلی کارکنان آشنا شوند و از پیامدهای منفی آن بکاهند.
  کلیدواژگان: سکون زدگی مسیر شغلی، سندروم درماندگی آموخته شده، فرسودگی هیجانی
 • حمید زارع، هادی عزیزیان کلخوران* صفحات 191-204
  هدف

  در کنار علل ناکامی سازمان‏های مناطق آزاد در تحقق برخی اهداف تعیین شده، سیاست های منابع انسانی که به نوعی الگوبرداری از سیاست‏ها و رویه‏های جاری در سازمان‏های سنتی است عامل مغفول‏مانده این حوزه محسوب می‏شود. بنابراین، هدف پژوهش حاضر ارایه چارچوب مدیریت منابع انسانی سازمان‏های مناطق آزاد است.

  روش پژوهش: 

  روش پژوهش، از نظر پارادایم، تفسیری و از لحاظ گردآوری داده ها آمیخته است و با تکنیک فراترکیب انجام شد. ده هزار و پانصد عنوان پژوهش مرتبط به روش کتابخانهای و مبتنی بر بررسی اسناد و مدارک شامل مقاله ها، کتابها، کنفرانسها، پایگاه های معتبر علمی در بازه زمانی 1970 تا 2020 جمعآوری و با بررسی معیارهای مختلف 10372 مورد حذف و 128 مورد وارد تحلیل شد. به منظور اعتبارسنجی الگوی حاصل، با استفاده از دو پرسشنامه، از نظرات چهل نفر از خبرگان دانشگاهی و سازمانی مناطق آزاد استفاده شد.

  یافته ها

  در نهایت، پنج بعد برنامه ریزی نیازهای منابع انسانی، جذب و انتخاب، به کارگیری، توسعه و به سازی، و حفظ و نگهداشت به عنوان چارچوبی برای مدیریت منابع انسانی در سازمان های مناطق آزاد شناسایی شد.

  نتیجه

  استفاده از این چارچوب به سازمان‏های مناطق آزاد کمک می کند تا منابع انسانی خود را به صورت علمی و تخصصی راهبری و مدیریت کنند و از مزایای آن بهره مند شوند

  کلیدواژگان: روش فراترکیب، سازمانهای مناطق آزاد، مدیریت منابع انسانی
|
 • MohammadHossein Omidkhoda *, Vajhollah Ghorbanizadeh Pages 107-121

  Cultural leadership refers to the practice of leading in the cultural sector and has gained significant attention in recent years, particularly in England. Therefore, the objective of this study is to identify the factors influencing cultural leadership in universities. The research is applied in terms of purpose and descriptive in terms of data collection. The statistical population of the study includes experts knowledgeable about the research topic, such as officials, deputies, and managers of the representative body of the Supreme Leader in universities. A judgmental sampling method was employed, and a total of twenty-one individuals were selected based on the criterion of theoretical data saturation. Semi-structured interviews were conducted as the research instrument, and content analysis was utilized to analyze the interview data. Through the interviews and data analysis, fourteen components were identified, categorized into three main dimensions. Individual factors encompass personality competencies, moral and behavioral competencies, and specialized skill competencies. Organizational factors involve appropriate organizational structure, specialized skill training, evaluation and feedback provision, recruitment of capable human resources, conducive organizational culture, headquarters support, and coordination. Environmental factors encompass legal and political factors, socio-cultural factors, financial-economic factors, and technological factors.

  Keywords: academic culture, Culture, cultural leadership, Leadership
 • Naser Asgari *, Habibollah Sayari Sayari, Javad Eshaghi, Ali Vali Soltani Pages 123-138
  Purpose

  The risk-taking culture plays a crucial role in shaping managers' behavior and decision-making orientation when facing organizational threats and risks. When this type of culture aligns with organizational requirements, it becomes a valuable cultural capital. This research aims to utilize a valid risk culture model to determine the optimal state of the risk-taking culture within each branch of the I.R.I Army.

  Method

  The current research is an applied, quantitative, inductive, and descriptive-survey study. The statistical population consists of commanders, strategic managers, and middle managers from selected Army organizations. Data were collected through a survey method using a questionnaire tool and analyzed based on the implementation process of the desired model.

  Findings

  Differences exist in the suitable condition of the risk culture components (risk orientation, decision-making style, focal point, and formalism) among the subordinate forces of the army, leading to the recognition of specific desirable risk-taking cultures for each branch. Hierarchical type, protect type, venture type, and strategic type have been identified as appropriate risk cultures for the ground force, air defense force, air force, and Navy of the army, respectively.

  Conclusion

  The unique content factors of organizations necessitate the adoption of different types of risk-taking culture. The results of this research provide a foundation for improving and managing risk culture within this organization.

  Keywords: risk, risk management, Risk culture, I.R.I Army
 • Seyed Mohammadbagher Jafari *, Asadollah Kordnaeij, Morteza Soltanee, Maryam Safaee Pages 139-154

  Despite the significance of mobile payments, research in this domain is still in its early stages. The objective of this study is to develop a framework for implementing mobile payment in Iran, using a behavioral approach. This qualitative research employed grounded theory methodology. Data was collected through interviews with 19 experts from the first mobile company in Tehran. The validity and reliability of the data collection tool (interview protocol) were assessed using formal and content validity approaches, as well as inter-coder agreement evaluation. Data analysis followed the procedures of grounded theory, including open, axial, and selective coding stages. The study results not only identify the stakeholders of the payment system but also provide a clearer conceptualization and outline various strategic aspects for its establishment. Moreover, the study identifies functions and subsequent consequences of implementing a mobile payment system within the macro environment, suggesting activities such as cultural context development, enhancing user experience, improving revenue models (fees), and personalizing services to strengthen the deployment framework. Overall, these findings offer researchers a basis for investigating more detailed and specific models within a macro and dispersed framework. Furthermore, it enables market participants to consider the diverse steps involved in establishing such systems in their respective fields and estimate potential outcomes.

  Keywords: Deployment Framework design, Grounded theory, Mobile Payment, System deployment
 • Mohsen Niazi, Akbar Zolfaghari * Pages 155-169
  The purpose of this research is to design a model of factors influencing the organizational vitality of employees using a meta-synthesis method. The study employed a systematic review and qualitative meta-synthesis approach to analyze the results and findings of previous researchers. The conceptual model of factors affecting organizational vitality of employees was developed through the implementation of the seven steps of the Sandelowski and Barroso method. The validity of the articles was assessed using the Critical Assessment Skills Program (CASP). This research is considered practical in terms of its purpose, as the researcher synthesized and combined relevant articles. Out of numerous articles identified in the databases, 16 articles were selected as the statistical population. After thorough examination and evaluation, the findings revealed that research has been conducted on 3 dimensions, 10 components, and 79 indicators related to the factors influencing the organizational vitality of employees. Subsequently, a conceptual model was presented based on several stages of analysis. The main dimensions of organizational vitality of employees encompass individual, organizational, and social aspects, as outlined in the developed conceptual model.
  Keywords: Employees, Human resource management, organization, Organizational Vitality
 • Ali Shariatnejad *, Samaneh Ghahramani Pages 171-189
  The present study was conducted with the aim of investigating the effect of learned helplessness syndrome on stagnation of the career path with the mediating role of emotional burnout of human resources. This applied research is descriptive survey and in terms of philosophy, it is a comparative research. The statistical population of the research was made up of the employees of the government organizations of Lorestan province, and considering that the size of the statistical population in this research was limited and specific, Cochran's sample calculation formula was used to determine the sample size, and based on that, the sample size was at a confidence level of 95. 0.0 equal to 384 people were determined and selected by available sampling method. The tool of data collection in this research was a standard questionnaire, and to measure its validity and reliability, three types of instrument validity were used: content validity, convergent validity, and divergent validity, and to determine the reliability of the questionnaire, two criteria, Cronbach's alpha and composite reliability coefficient, were used. .SPSS and smart pls2 software were used to test the research hypotheses. After analyzing the data, it was found that the learned helplessness syndrome causes stagnancy in the career path both directly and through the increase of emotional burnout in the organization. Therefore, as a general conclusion, it should be said that the employees of government organizations, when they get caught in the mental trap and the learned helplessness schema, they refrain from trying to perform better due to the lack of motivation and emotional and emotional burnout, and therefore they become stagnant. They become a career path.
  Keywords: learned helplessness syndrome, career stagnation, emotional burnout, organization
 • Hamid Zare, Hadi Azizian Kalkhouran * Pages 191-204
  Purpose

  The multi-dimensional nature of free zone organizations and their main objective of attracting foreign investment, as a crucial requirement for the country's economic development, necessitate the utilization of capable, dynamic, and stable human resources. However, to date, there has been a lack of specific human resource management models tailored for free zone organizations. Among the various factors contributing to the failure of free zone organizations in achieving their defined goals, human resource policies, which often emulate traditional organizational practices, have been overlooked. Therefore, the aim of this study is to provide a human resource management framework specifically designed for free zone organizations.

  Methodology

  This applied research follows a mixed (qualitative-quantitative) approach and employs meta-synthesis technique. The research methodology consists of two phases. In the first phase, a qualitative meta-synthesis approach is used to identify the categories, concepts, and codes of the human resource management model. After ensuring its validity and reliability, an initial conceptual model is developed. A total of 10,500 relevant research materials from the years 1970 to 2020, including articles, books, conference papers, and reputable scientific databases, are collected. Out of these, 10,372 items are excluded, and 128 items are analyzed. In the second phase, a survey method and a questionnaire tool are employed to determine the human resource management model of free zone organizations. The study population for this phase is comprised of human resource experts from free zone organizations and university professors familiar with the subject matter. The Aras Free Zone Organization serves as the case study.

  Findings

  Based on the meta-synthesis findings, the research model consists of 5 dimensions, 13 components, and 84 indicators. The results from the quantitative method confirm the five dimensions of the model while introducing modifications to the concepts and codes obtained from the meta-synthesis. The second phase explores the requirements and consequences within each dimension based on relevant data collected through interviews and observations from human resource managers in the Aras Free Zone Organization. Ultimately, the study identifies five dimensions: human resource needs planning, recruitment and selection, employment, development and improvement, and maintenance, which form the framework for human resource management in free zone organizations.

  Conclusion

  The results of this study provide recommendations for human resource management in free zone organizations and suggest avenues for future research. By employing this framework, free zone organizations can effectively and professionally manage their human resources, thereby reaping its benefits.

  Keywords: free zone organizations, Human resource management, Meta-synthesis approach