فهرست مطالب

زمین ساخت - پیاپی 21 (بهار 1401)
 • پیاپی 21 (بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/09/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علی فقیه*، اسماعیل مهربان، محمد سراج، سعید زارعی، سید محمود حسینی، معصومه سلیمانی صفحات 1-13
  تحلیل هندسی شکستگی های موجود در مخازن آهکی حاوی منابع هیدروکربنی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. شناخت موقعیت و نحوه گسترش شکستگی ها در اینگونه مخازن، می تواند نقش موثری در ارایه طرح های توسعه میدان، تعیین محل های مناسب جهت حفاری های جدید، کاهش هزینه های پی جویی و... داشته باشد. این پژوهش به منظور ارزیابی روش فراوانی نسبی شکستگی ها برای شناسایی شکستگی های ناحیه ای در میدان نفتی بی بی حکیمه انجام شده است. داده های مورد نیاز ازطریق تحلیل نقشه های خطوط تراز زیرسطحی در میدان نفتی بی بی حکیمه استخراج شده است. سپس صحت نقشه شکستگی های تهیه شده بر اساس این روش با داده های مربوط پارامترهای مخزنی در میادین مورد مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفت. داده های هرزروی گل، گرادیان حرارتی، ضخامت روباره، مقدار کل کربن آلی و میزان تولید نتایج بدست آمده از روش فراوانی نسبی شکستگی ها در کوهانه واقع در مرکز میدان را تایید می نماید. مقایسه نتایج حاصل با نقشه گسل های پی سنگی محدوده مورد مطالعه نشان می دهد که عملکرد این شکستگی های ناحیه ای باعث ایجاد انحناء و در نتیجه تمرکز شکستگی ها در برخی از بخش های میدان بی بی حکیمه شده است. این شکستگیهای ناحیه ای به عنوان معبری برای انتقال حرارت از عمق به سطح عمل کرده که خود منجر به افزایش شدید گرادیان حرارتی و افزایش تولید ناحیه ای در چاه های بخش های مرکزی میدان مورد مطالعه شده است.
  کلیدواژگان: شکستگی، فراوانی نسبی، هرزروی گل، گرادیان حرارتی، گسل پی سنگی
 • ایرج حیدری، سعید معدنی پور صفحات 13-19

  بازه زمانی پرمین در محدوده بین بلوکهای ایران مرکزی و صفحه عربی با حادثه زمین ساختی همراه است که در طی آن کشش ناحیه ای حوضه اقیانوسی نیوتتیس را ایجاد نموده است. در این مطالعه اثرات این کشش ناحیه ای بصورت گسترش گسل های نرمال و رسوبگذاری همزمان با آن به صورت محلی در کوه های آبگرم، شمال غرب ایران مرکزی گزارش شده است. در این محدوده بین واحد های با سن کامبرین و پرمین یک نبود رسوبی بزرگ وجود دارد که دوره های زمانی اردوویسین، سیلورین، دونین و کربنیفر را شامل می شود این نبود چینه شناسی گسترده به ناپیوستگی قبل پرمین نسبت داده می شود. این ناپیوستگی در برخی مناطق به صورت همشیب و در مناطقی نیز به صورت زاویه دار دیده می شود. علاوه بر سامانه گسلهای راندگی و امتدادلغز سنوزوییک و جوانتر در این منطقه گسل هایی با روند عمده شمال غرب - جنوب شرق دیده می شوند که فقط در واحدهای پالیوزوییک گسترش دارند و در واحدهای با سن تریاس یا جوانتر دیده نمی شوند، در برداشت های صحرایی مشاهده شد که این گسل ها به صورت نرمال عمل کرده و باعث جابجایی واحدهای پرکامبرین و کامبرین در این ناحیه شده اند. همچنین واحدهای پرمین سازندهای درود و روته تغییرات ضخامتی به سمت این گسل های نرمال نشان میدهند که نشان از رسوبگذاری همزمان یا پس از گسلش نرمال در منطقه است. با توجه به پوشیده شدن گسلها توسط رسوبات سازندهای الیکا (تریاس) و جوانتر و سازندهای دورود و روته (پرمین) به نظر فعالیت عمده آنها در رژیم کششی و دربازه زمانی کربنیفر - پرمین رخداده است.

  کلیدواژگان: گسل های نرمال همزمان با رسوبگذاری، ناپیوستگی قبل پرمین، ناحیه آبگرم، شمال غرب ایران مرکزی
 • مهناز صباحی*، محمدمهدی خطیب صفحات 20-36

  محاسبه گشتاورهای زمین شناسی و لرزه ای از جمله روش های ارزیابی میزان فعالیت های زمین ساختی مناطق مختلف است. در این پژوهش به کمک برآورد نرخ گشتاورهای زمین شناسی و لرزه ای توان لرزه ای و همچنین ترسیم نقشه همشتاب لرزه ای، لرزه خیزی شرق ایران مورد بررسی قرار گرفت است. نتایج نشان می دهد بیشترین مقدار گشتاور زمین شناسی مرتبط با گسل سبزواران است که مقدار آن 1018 × 61544/2 بدست آمده است و کمترین مقدار آن مربوط با گسل جازموریان است که مقدار آن 1015 × 91367/9 است. با توجه به نقشه همشتاب بدست آمده مقادیر حداکثر شتاب (0.747423) در اطراف گسل های مهم سراوان، بم پشت، آساگی، پیشگیرام، زاهدان و گوک مشاهده گردید. بر اساس نمودار نرخ گشتاور لرزه ای محاسبه شده، مقدار نرخ گشتاور لرزه ای در منطقه مورد بررسی برابر است با 1018 × 4166/1. همچنین نقشه پهنه بندی نرخ گشتاور لرزه ای نشان می دهد مقادیر بیشینه نرخ گشاور لرزه ای در مجاورت سیستم های گسلی سفیدآبه-زاهدان، کهورک، نره نو، گوک و شهداد است که بیشیترین مقدار آن برابر است با 1020 × 26248/2 و کمترین مقدار آن در بخش شمالی منطقه در مجاورت گسل نرگس مشاهده می شود که مقدار آن 1019 × 77828/1 بدست آمده است.

  کلیدواژگان: پارامترهای لرزه خیزی، گشتاور زمین شناسی، نرخ گشتاور لرزه ای، همشتاب لرزه ای، شرق ایران
 • هادی علی نیا*، محمدمهدی خطیب، محمدحسین زرینکوب صفحات 37-52

  محدوده گل هچاه در نقشه 1:100000 زمی نشناسی آیسک و در بخش شمال غربی پهنه لوت و در یک پهنه برشی فرعی (پهنه برشی گله چاه) با راستای شمال غرب- جنوب شرق واقع شده است. با مطالعه تصاویر ماهوار های همراه با برداشت های صحرایی و ترسیم نمودارهای گل سرخی، شکستگی های منطقه به ترتیب زمان رخداد در سه گروه قرار می گیرند. گسل های تقریبا شمالی- جنوبی به صورت امتداد لغز راستگرد با مولفه معکوس که توسط گسل های دیگر قطع شده اند. این گسل ها فاقد کانی سازی هستند. گسل های شمال غربی- جنوب شرقی به صورت امتداد لغز راستگرد با مولفه معکوس. این گسل های اصلی پهنه برشی (Y) و گسل های مزدوجی که زاویه کمتری با پهنه برشی دارند (R و P) مجراهایی برای بالا آمدن و نهشت کانه ها فراهم کرده اند. گسل های شمال شرقی- جنوب غربی به صورت امتدادلغز چپگرد با مولفه نرمال که دو دسته قبلی را قطع کرده اند. بررسی الگوهای تنش دیرین، حاکی از دو مرحله تکاملی در محدوده گله چاه است. در اولین مرحله، وارد شدن تنش در راستای شمال شرق- جنوب غرب باعث ایجاد پهنه برشی تقریبا شمالی- جنوبی با مرزهای گسلی امتدادلغز راستگرد با مولفه معکوس شده است. با تداوم فشارش، چین خوردگی هایی با روند محوری شمال غرب- جنوب شرق به وجود آمده اند. سپس در اثر یک تنش محلی در راستای شمال تا شمال غرب- جنوب تا جنوب شرق، پهنه برشی گله چاه با روند شمال غرب- جنوب شرق و با مرزهای گسلی امتدادلغز راستگرد با مولفه معکوس به وجود آمده است. با ادامه فعالیت پهنه برشی گله چاه، شکستگی های ریدل ناهمسو با روند شمال شرق -جنوب غرب باعث جابه جایی گسل های پیشین و رگه های کانی سازی شده اند.

  کلیدواژگان: پهنه لوت، پهنه برشی گله چاه، تکامل ساختاری، کانی سازی رگه ای، شکستگی های ریدل
 • شهریار صادقی*، زینب داودی، فهیمه اسماعیلی صفحات 53-66
  در این مقاله اثر جنبش های امتدادلغز در تکوین ساختاری نیوژن حوضه رسوبی قم در گستره باختر شهر قم مطالعه شده است. در این راستا ضمن تهیه نقشه زمین شناسی، ساختارهای موجود برداشت و تحلیل شده اند. دو مرحله دگرشکلی در راستای پهنه ای با راستای شمال باختر- جنوب خاور هم راستا با گسل قم رخ داده است. در مرحله اول دگرشکلی چین های اصلی گستره نظیر تاقدیس های میل و کمرکو بعلاوه ناودیس یزدان ایجاد و دچار چرخش شده اند؛ سپس گسل میل-دوچاه و گسل چپ بر مرتبط با آن ایجاد شده و چین های ثانویه با اثر محوری شمال شمال باختر تشکیل شده اند. در مرحله دوم، گسل های امتدادلغز راست بر با راستای شمال شمال باختر تا شمال باختر ایجاد شده اند که در پهنه فشردگی بین آنها گسل میل-دوچاه به صورت معکوس حرکت نموده و درنتیجه پهلوهای تاقدیس میل برگشته شده اند. گسل های نرمال زمان رسوبگذاری در این مرحله به صورت نرمال فعال شده اند. مراحل اول و دوم دگرشکلی به ترتیب با حرکت امتدادلغز چپ بر و راست بر پهنه سازگارند. وجود ناپیوستگی زاویه دار حاصل از همزمانی زمین ساختی و رسوبگذاری سازند قرمز فوقانی، سن مرحله اول دگرشکلی را می توان میوسن پسین در نظر گرفت. مرحله دوم که سبب بریده شدن ساختارهای قدیمیتر یا حرکت دوباره گسل ها شده است در پلیوسن آغاز شده است.
  کلیدواژگان: تحلیل ساختاری، ایران مرکزی، حوضه رسوبی قم، دگرشکلی امتدادلغز، گسل میل-دوچاه
 • محمد بومری، عبدالرضا پرتابیان*، معصومه حسین پور صفحات 67-79
  کانسار های آنتیموان سفیدابه و حیدرآباد درقسمت میانی پهنه زمین درز سیستان و در جنوب غرب شهر سفیدابه واقع شده اند. به منظور بررسی ساختاری این دو کانسار در ابتدا با استفاده از تصاویر ماهواره ای، خطواره های تکتونیکی استخراج و نقشه های بیشترین چگالی طول و امتداد استخراج شد. در برداشت های میدانی گسل ها، رگه ها و کانی زایی های رخ داده در امتداد این ساختارها برداشت شد.سپس با کمک نرم افزار های تحلیل تنش، جهت تنشهای اصلی در هر دو منطقه استخراج و ارتباط فضایی بین ساختارهای میدانی، خطواره های تکتونیکی و کانی زایی های رخ داده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. کانی زایی اصلی در امتداد پهنه های برشی فشارشی با روند شمال غرب- جنوب شرق ناشی از ایجاد یک خم فشارشی بین دو گسل اصلی نه و غرب آساگی رخ داده است. این ساختارهای سنگ های رسوبی و آذرین پالیوژن منطقه را تحت تاثیر قرار داده است. دایره مور نشان دهنده یک رژیم ترافشارش تا امتدادلغزی با جهت تنش اصلی حداکثر با امتداد شمال غرب-جنوب شرقی(03/215) می باشد. در این رژیم تنشی علاوه بر گسل های راندگی یک دسته گسلهای با سازوکار کششی هم راستا با جهت تنش اصلی حداکثر در منطقه ایجاد شده اند که با توسعه مناطق ضعف، فضای مناسبی را برای تزریق سیالات در منطقه مورد مطالعه فراهم کرده اند.
  کلیدواژگان: آنتیموان، ترافشارش، تکتونیک امتداد لغز، تکتونیک و کانی زایی، خطواره
|
 • Ali Faghih *, Esmail Mehraban, Mohammad Seraj, Saeed Zarei, Seyed Mahmoud Hosseini, Masoumeh Soleimani Pages 1-13
  Geometric analysis of fractures in calcareous reservoirs containing hydrocarbon resources is of particular importance. Knowing the location and distribution of fractures in such reservoirs can play an effective role in providing field development plans, determining suitable sites for new drilling and reducing exploration costs. This study was carried out to evaluate the relative frequency of fractures method to identify regional fractures in the Bibihakimeh oilfield. The required data have been extracted by analyzing the underground countor maps in the Bibihakimeh oilfield. Then, the accuracy of the fracture map prepared based on this method was evaluated with the relevant data of reservoir parameters in the studied oilfields. Data on mud loss, thermal gradient, overburden thickness, total organic carbon and production index confirm results obtained from the relative frequency of fractures in the center of the oilfield. Comparison of the results with the map of basement faults in the study area shows that the performance of these regional fractures has caused curvature development and fractures concentration in some parts of the Bibihakimeh oilfield. These regional fractures act as a conduit for heat transfer from the depth to the surface, which in turn has led to a sharp increase in thermal gradient and production in wells in the central parts of the studied oilfield.
  Keywords: Fracture, relative frequency, mud loss, thermal gradient, basement fault
 • Iraj Heydari, Saeed Madanipour * Pages 13-19

  The Permian period is associated with an extensional tectonic regime during which the Neotethys oceanic basin developed between the central Iranian blocks and the Arabian Plate. In this study, the effects of this extensional regime on developing the normal faults and associated syndepositional sequences have been investigated in the Abgarm region at NW Iran. There is a huge gap in the stratigraphic sequence of the region from the Cambrian to the Devonian. This discontinuity is seen in some areas as concordant and some areas as angular. In addition to the Cenozoic and younger thrust and strike-slip faults system, faults with the major northwest-southeast trends are seen that extend only to Paleozoic units and are not observed in units of Triassic or younger age. Field observations document the normal kinematics of these faults. They have cut and displaced pre-Permian sequences. The Permian rock units including the Dorud and the Ruteh Formations have generally thickened toward these normal faults that document the syndepositional normal activity of faults. The normal faults have been covered by the Upper Permian and Triassic and younger deposits including Doroud, Ruteh, and Elika formations document the pre-Permian timing of the extensional regime in this part of the central Iranian basin.

  Keywords: Syndepositional normal faulting, Pre-Permian unconformity, Abgarm area, NW central Iran
 • Mahnaz Sabahi *, MohammadMahdi Khatib Pages 20-36

  Calculation of geological and seismic moments is one of the methods in evaluating the level of tectonic activities in different regions. In this study the seismic potential in eastern Iran was assessed using geological and seismic moment rates. Results show that the maximum geological moment for the Sabzevaran fault is 2.61544 × 1018 and the minimum value, 9.91367 × 1015, belongs to the Jazmourian fault. Based on the obtained iso-acceleration map, the average and maximum acceleration values (0.747423) have been observed around the important Saravan, Bam posht, Asagi, Pishgiram, Zahedan and Gowk. The calculated cumulative geological moment rate for the studied region is 1.4166 × 1018. According to the cumulative geological moment rate map, the maximum value of the cumulative geological moment rate of 2.26248 × 1020 was observed in the vicinity of the Sefidabeh-Zahedan, Kahurak, Narreh Now, Gowk, and Shahdad fault systems. The minimum cumulative geological moment rate, 1.77828 × 1019, was detected in the northern region of the Narges fault.

  Keywords: geology Moment Rate, seismic Moment Rate, seismic parameters, seismic acceleration, Eastern Iran
 • Hadi Alinia*, Mohammad Mahdi Khatib, Mohammad Hossein Zarrinkoub Pages 37-52

  Galleh Chah area is located in the 1:100000 geological map of Ayesk, in the northwestern part of the Lut zone, in a sub-shear zone (the Galehchah shear zone) along the northwest-southeast direction. By studying satellite images along with field observations and drawing rose diagrams, fractures in the region are placed in three groups in order of occurrence time. 1. Almost north-south faults that are dextral strike-slip with a reverse component that are cut by other faults. These faults lack mineralization. 2. Northwest-southeast faults as dextral strike-slip with reverse component. These main shear zone faults (Y) and conjugate faults that have a smaller angle with the shear zone (R and P) have provided conduits for the rise and deposition of ores. 3. The northeast-southwest faults are left-lateral with a normal component that cut off the previous two groups. The paleostress patterns indicates two evolutionary stages in the Galleh Chah region. In the first stage, the stress in the northeast-southwest direction has caused the creation of an almost north-south shear zone with dextral strike-slip faults with a reverse component. In this stage, folds with a northwest-southeast axial trend have been created. Then, as a result of a local stress in the direction of north to northwest-south to southeast, Galleh Chah shear zone with northwest-southeast trend and with dextral strike-slip faults with reverse component has been formed. With the continued activity of Galleh Chah shear zone, antithetic Riddle fractures with the northeastsouthwest trend have caused the displacement of previous faults and mineralization veins.

  Keywords: Lut Block, Galleh Chah Shear Zone, Structural Evolution, Vein-Style Mineralization, RiedelFractures
 • Shahriar Sadeghi *, Zeinab Davoodi, Fahimeh Esmaili Pages 53-66
  In this paper effect of the strike-slip deformation on the Neogene structural evolution of the Qom sedimentary basin, western area of Qom city is investigated. For this purpose, after preparing geological map, structural study has been performed. Two stages of deformation are identified in the study area as the effect of NW trending strike-slip zone parallel to the Qom fault. In the first stage of deformation the main folds such as Mil and Kamarkuh anticlines and Yazdan syncline are formed and rotated counterclockwise. Then the Mill-Dochah fault and relevant sinistral fault are formed and folded. In the second stage, NNW to NW dextral strike-slip faults were initiated which in turn created restraining zone where the Mil-Dochah fault reactivated reversely and limbs of the Mil anticline were overturned. The syn-sedimentation normal folds are also reactivated normally in this stage. Sinistral and dextral strike-slip deformation of the zone is compatible with the first and second stage of deformation respectively. According to the angular unconformity that is formed as the effect of syn-sedimentation folding in the Upper Red formation, it is proposed that the age of first stage deformation is Miocene and second stage of deformation, which cut the first stage structures and reactivated the faults, is initiated in Pliocene.
  Keywords: Structural Analysis, Central Iran, Qom sedimentary basin, strike-slip deformation, Mill-Dochah fault
 • Mohammad Boomeri, Abdolreza Partabian *, Masomeh Hossinpour Pages 67-79
  Sefidabe and Hyderabad antimony ore deposits are located in the southwest of Sefidabe and in the Sistan Suture Zone .In order to structural analysis of these areas, at first, using satellite images, tectonic lineaments were extracted and the areas with the highest density of length and direction were determined. Then, in the field surveys, veins, faults and mineralization occurred along them were taken. By using stress analysis software, the direction of the principal stresses in the area and the relationships between these structures, tectonic faults and mineralization were analyzed. Compressive shear zones with a northwest-southeast trend are caused by a constraining bend formed between the two of Neh and West-Asagi main faults, is the main factor of mineralization in the study area. This positive flower structure has strongly affected the Paleogene sedimentary and igneous rocks of the region. The Moore's circle indicate a compressional to wrench tectonic regime with the maximum stress direction (03/215) in the northwest-southeast. In this stress regime, in addition to thrust faults, a group of conjugate faults with an acute angle and tensile fractures aligned with the direction of maximum principal stress have formed, which have provided a suitable environment for fluid injection by creating weak zones.
  Keywords: Antimony, Tectonics, mineralization, transpression, Wrench tectonic, Lineament