فهرست مطالب

زمین ساخت - پیاپی 22 (تابستان 1401)

مجله زمین ساخت
پیاپی 22 (تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/11
 • تعداد عناوین: 6
|
 • لیلی ایزدی کیان*، سید میعاد میرزاجانی صفحات 1-14

  تاقدیس ازگله در زون زاگرس چین خورده- رانده و در زیر ناحیه لرستان و در شمال باختر کرمانشاه قرار دارد. راستای این چین شمال باختر جنوب خاور است . قدیمی ترین واحد سنگی که در هسته تاقدیس رخنمون دارد واحد ایلام است که از لایه های نازک تا ضخیم سنگ آهک خاکستری روشن تا سفید تشکیل شده است. این چین از نوع چین های مرتبط با گسل بوده و از نوع چین جدایشی است. در این پژوهش رشد جانبی تاقدیس ازگله در اثر عملکرد یک گسل معکوس پنهان با استفاده از شاخص های ریخت زمین ساختی بررسی شده است. برای بررسی رشد عرضی تاقدیس ازگله از شش شاخص ریخت زمین ساختی شامل،BS،AF، SL، Hi، RE، C استفاده گردید. اغلب حوضه های آبریز این چین کشیده هستند و آبراهه های آن اغلب از نوع موازی می باشد. بررسی شاخص های ریخت زمین ساختی حاکی از رشد عرضی تاقدیس ازگله است. و مکانیسم رشد عرضی آن ازنوع لولای ثابت و چرخش یال ها است.

  کلیدواژگان: رشد عرضی، چین مرتبط با گسل، چین خوردگی، تاقدیس ازگله
 • حجت الله صفری*، رسول یازرلو صفحات 15-32

  برای تکمیل مطالعات در مورد اثر تغییرات تنش ناشی از آبگیری بر گسیختگی پی و پایداری کلی در سدهای بزرگ، لازم است که تحلیل امکان شکست پی در اثر آبگیری سد انجام گیرد. به همین دلیل، سد در حال ساخت عمارت در استان اردبیل به عنوان مورد مطالعاتی جهت مدل سازی دو بعدی عددی مبتنی بر روش اجزای محدود با روش آنالیز غیرخطی انتخاب گردید. برای انجام این کار مطالعات دقیق زمین شناسی مهندسی ساختگاه و دریاچه سد بررسی شده و به این ترتیب پارامترهای لازمه جهت مدل سازی نظیر وضعیت مقاومت فشاری و تک محوری قبل و بعد از اشباع استخراج گردید. سپس با استفاده از نرم افزار پلاکسیس مدل سازی عددی دو بعدی انجام گرفته و امکان شکست پی بررسی شد. نتایج این پژوهش نشان داد که پس از آبگیری سد و افزایش فشار آب منفذی، دایره مور برای نقطه بحرانی به سمت مرکز مختصات مهاجرت کرده و به همین دلیل به پوش گسیختگی نزدیک تر شده است که نشان دهنده احتمال بروز شکست بر اثر آبگیری سد می باشد. همچنین پیش بینی می شود که در اثر آبگیری سد، بجای ایجاد شکستگی های جدید، زون های گسلیده قدیمی مربوط به گسل های اصلی با مولفه نرمال و یا امتدادلغز نظیر بالان، که در مجاور سد قرار گرفته اند، دچار شکست و فعالیت گردند.

  کلیدواژگان: سد عمارت، شکست پی، آبگیری سد، مدل سازی عددی، نرم افزار پلاکسیز
 • شهریار کشتگر*، محمودرضا هیهات، ساسان باقری، ابراهیم غلامی، سید ناصر رئیس السادات صفحات 33-45

  کنگلومرای دگرشکل شده منطقه سه چنگی در مرز خمیده شمال غربی پهنه سیستان با پهنه لوت بصورت یک سطح ناپیوستگی زاویه دار بر روی توالی شیل و ماسه سنگ تریاس رخنمون دارد. این کنگلومرا متحمل دگرشکلی شکننده شده و در آن شکستگی های نوع کششی و برشی مزدوج ایجاد شده است و هیچ نوع دگرشکلی شکل پذیر در زمینه و در قلوه های آن وجود ندارد. با مطالعه شکستگی های کششی در این کنگلومرا پارامترهای طولی کرنش e=0.15 ،S=1.15 ، =1.32 و =0.75 بدست آمده است. بر اساس تحلیل تنش شکستگی های برشی مزدوج به روش های "دووجهی راست" و "بهینه سازی چرخشی"، میل و روند محورهای اصلی تنش190/23 =1 ، 77/43=2 و 299/38= 3 و مقدار فاکتور شکل R ()=0.7 و R=1.23بدست آمده است و بیانگر این است که کنگلومرای سه چنگی، متحمل یک کشیدگی و تغییر حجم در راستای N70W شده است. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل شکستگی های کششی و شکستگی های برشی مزدوج، بنظر می رسد که رژیم تکتونیکی خمشی در منطقه سه چنگی که همزمان با کوهزادپالیوژن شرق ایران بوده است، باعث ایجاد این دگرشکلی های کششی- برشی و جهت یابی چین خوردگی های تداخلی منطقه شده است.

  کلیدواژگان: شکستگی برشی، کرنش، کنگلومرا، سه چنگی، شرق ایران
 • حوری پسران شریف، میثم تدین* صفحات 47-70

  به منظور بررسی ارتباط بین ساختارهای منطقه شرق مورچه خورت با کانی زایی باریت رگه ای آن در مطالعات میدانی بع اندازه گیری لایه بندی، گسل به همراه سازوکار، خشلغز و رگه ها پرداخته شد.اطلاعات میدانی توسط نرم افزار DAISY مورد تحلیل و برگردان تنش دیرین قرار گرفت.گسل های اصلی منطقه شامل پهنه گسلی پی سنگی بهجت آباد شمالی و جنوبی و پهنه گسلی سپاهان در غرب منطقه که همه حاوی کانی زایی باریت رگه ای هستند. این گسل ها دارای روند غالب شمال غرب- جنوب شرق پرشیب با سازوکار قدیمی معکوس و سازوکار امتداد لغز راستگرد جدید و فعال جابجا کننده آبراهه ها است را نشان می دهند. همچنین لایه چین خوردگی هایی با روندهای شمال غربی- جنوب شرقی و کوه رباط سلطان شرقی- غربی را نشان می دهند. نتایج حاصل از برگردان تنش دیرین از گسل ها همراه داده های ساختارهای شکل پذیر و رگه های برداشت شده نشانگر تغییر راستای تنش بیشینه حاکم بر منطقه از شمال شرقی- جنوب غربی به شمالی- جنوبی در زمان میوسن میانی به بعد است که با دیگر مطالعات ساختاری انجام شده در منطقه همخوانی دارد. این تغییر جهت میدان تنشی در بخش شرقی منطقه سبب چین خوردگی مجدد به صورت چین جعبه ای کوه پلنگی شده است. به طور خلاصه نتایج پیشنهاد می کند که پهنه گسلی بهجت آباد از نظر مکانی به کمان ولکانیکی- ماگمایی ارومیه دختر نزدیک تر است و از سوی دیگر بزرگ ترین و اصلی ترین پهنه گسلی منطقه است و به سبب دارا بودن این دو ویژگی همچون راهرو ارتباطی در هدایت مایعات هیدروترمالی باریمدار از عمق به سطح نقش داشته است.

  کلیدواژگان: باریت رگه ای، مورچه خورت، گسل بهجت آباد، تغییر جهت تنش
 • رضا احمدی*، پانیذ مسعودیه صفحات 71-86
  در کانسار سرب و روی عمارت واقع در استان مرکزی، فعالیت های اکتشافی و استخراجی زیرزمینی به کمک حفر تونل ها و دستک ها در ترازهای ارتفاعی مختلف صورت گرفته است. در پژوهش حاضر، گسل های برداشت شده در ترازهای ارتفاعی مختلف بصورت دوبعدی و سه بعدی، مدلسازی شده و ارتباط میان آنها با کانه سازی در منطقه، بصورت کیفی و کمی مورد مطالعه قرار گرفته است. به منظور دست یابی به هدف ابتدا، مطالعات آماری کاملی بر روی آنها انجام شد. سپس نقشه دوبعدی امتداد و شیب همراه با نمودار گل سرخ و نقشه دوبعدی مبتنی بر شبکه گسل ها در ترازهای ارتفاعی مختلف زسم شد. بعد، نمودار سه بعدی امتداد و شیب و مدل سه بعدی گسل ها با استفاده از روش ها و الگوریتم های ریاضی گوناگون کاربردی در علوم زمین ترسیم شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. علاوه براین، نقشه طبقاتی هم عیار مجموع سرب و روی ترازهای ارتفاعی مختلف کانسار نیز تولید شد. مقایسه کیفی نقشه های دوبعدی مبتنی بر شبکه گسل ها و هم عیار مجموع سرب و روی کانسار برای هر تراز ارتفاعی بطور نظیربه نظیر، نشان می دهد که بطورکلی روند انباشتگی ماده معدنی از روند تمرکز فراوانی خطوط گسلی تبعیت می کند ولی فراوانی تعداد گسل ها در هر منطقه در میزان عیار ماده معدنی آن منطقه تاثیر چندانی ندارد. همچنین ضریب همبستگی خطی بین تعداد گسل ها و عیار ماده معدنی در ترازهای ارتفاعی مختلف، بطور متوسط برابر با 157/0 بدست آمد که معادل همبستگی "بسیار کم" می-باشد. درواقع نتایج بررسی میزان همبستگی کمی در ترازهای ارتفاعی مختلف کانسار، نتایج بررسی همبستگی کیفی را نیز تایید می کند.
  کلیدواژگان: مدلسازی دوبعدی و سه بعدی، همبستگی کیفی و کمی، گسل، کانه زایی، نقشه هم عیار
 • سید معین هاتفی، علیرضا ندیمی* صفحات 87-108

  منطقه سورمق در حاشیه شمال شرقی کمربند کوهزایی زاگرس که به عنوان منطقه مورد پژوهش انتخاب گردیده، شامل گسترش قابل توجهی از شکستگی ها و معادن مهم می باشد که به نظر می رسد ارتباطی بین آنها وجود دارد. منطقه سورمق از نظر ساختاری در بخش مرکزی پهنه سنندج-سیرجان و در فاصله نزدیکی با راندگی اصلی زاگرس واقع شده است. استفاده از تکنیک های سنجش از دور، از جمله 1-ترکیب های رنگی کاذب مختلف به منظور بارزسازی خطواره ها و شناسایی الگوی گسل ها و 2-ترکیب های رنگی کاذب به همراه نسبت گیری های باندی در کنار آنالیز مولفه های اصلی به منظور مشخص سازی پهنه های دگرسانی برای شناسایی کانسار منگنز، اطلاعات ارزشمندی در مورد ارتباط بین پهنه های دگرسانی و الگوی گسل ها ارایه کرد. بررسی الگوی گسل ها با استفاده از تصاویر ماهواره ای و همچنین کنترل آن ها در مطالعات میدانی، چهار جهت کلی شامل NW-SE، NE-SW، N-S و E-W را نشان داد. نقشه تراکم گسل ها و گره های ساختاری برای شناسایی کانی زایی تهیه شد. براساس آنالیز فرای گره های ساختاری، سمت همگرایی به طور میانگین با راستای NE-SW (220-040) بدست آمد. تطبیق الگوی تراکم گسل، کانی زایی و نواحی دگرسانی با یکدیگر به شناسایی مناطق با عیار کانی زایی کمک کرد. در نقاطی که گسل های کششی با سایر گسل ها به ویژه گسل های پی سنگی طولی تلاقی دارند، مکان های مناسبتری برای کانی زایی و جایگزینی کانی ها تشکیل شده است. اندیس های معدنی با تراکم و غنای بالا بیشتر در نواحی خرد شده گسلی و در ارتباط با گسل آباده و سورمق و تلاقی با گسل شمالی-جنوبی گشار متمرکز هستند و با کاهش فراوانی گسل ها از میزان اندیس های معدنی کاسته می شود.

  کلیدواژگان: سنجش از دور، کانی زایی، ساختار های شکننده، پهنه برخوردی، کمربند کوهزایی زاگرس
|
 • Leili Izadikian *, Seyyed Miaad Mirzajani Pages 1-14

  Symmetrical and closed Ezgeleh anticline is located in the fold and Thrust belt of Zagros zone and in the Lorestan subzone. The Trend of this fold is NW-SE. This fold like most of other Zagros folding is fold related fault and Detachment fold type. The oldest rock unit that outcrops in the core of the anticline is the Ilam unit, which consists of thin to thick layers of light gray to white limestone. In this research, the lateral growth of the Ezgeleh anticline due to the function of a hidden reverse fault has been investigated using morphotectonic indicators. Morphometry indicators such as BS،AF، SL، Hi, RE، C were used to examine transverse growth in this fold. Most of catchments are elongated and have parallel drainages in this fold. Investigation of tectonic morphological indices indicated transverse growth of this anticline and Its transverse growth mechanism is fixed hinges and rotating limbs. According to the evidence of fold growth the region is active and the seismic activities of the region confirm this.

  Keywords: forward growth, Fold related faults, Folding, Ezgeleh Anticline
 • Hojjat Ollah Safari *, Rasool Yazarlu Pages 15-32

  For completing of studies about influences of stress changes due to impounding on foundation failure and bulk stability of large dams, the analysis of foundation failure probability due to dam impounding is necessary. Therefore, the Emarat under-construction dam (Ardabil Province) is selected as a case study for 2D numerical modelling on the basis of finite elements with applying complete non-linear analyzing with using Plaxis software. For this aim, the high resolution engineering geology was performed on Dam site and its reservoir and therefore, the needed parameters for modelling, such as compressive and uniaxial strength in dry and saturation situation, were evaluated. Then, the 2D modelling was performed by Plaxis software and the probability of foundation failure was surveyed. The results showed that after impounding and raising of pore pressure, the calculated Mohr circle of selected critical point is migrated toward the coordinate center and then, semi-tangent to failure envelope which demonstrated that failure probability of foundation is caused due to dam impounding in Emarat under constructed dam. Also, we prospect that after impounding, the existent old fault zones (as second order related to main faults) with normal and/or strike-slip components, such as Balan fault which located to dam adjacent, will activate instead of forming of new fractures.

  Keywords: Emarat Dam, Foundation Failure, Dam Impounding, Numerical Modelling, Plaxis Software
 • Shahriyar Kershtgar *, Mahmoudreza Hayhat, Sasan Bagheri, Ebrahim Gholami, Seyednaser Raeisosadat Pages 33-45

  The deformed Sehchangi conglomerate is exposed with an angular unconformity on the Triassic sediments on the curved northwestern border of the Sistan and Lut terrains. The Sehchangi conglomerate was undergone brittle deformation, consequently the extension and conjugate shear fractures occurred in its and no ductile deformation has been seen in matrix and pebbls of this conglomerate. According to extensional fractures, the value of strain longitudinal parameters was obtained as follows: e=0.15, S=1.15, =1.32 and =0.75. Also, the stress analysis of conjugate shear fractures in this conglomerate by the "right dihedral" and "rotational optimization" methods were calculated 1=23/190, 2=43/77, 3=38/299 and R()=0.7, R=1.23. These results indicate that the conglomerate has been experienced an elongation with some volume changes along the N70W direction. According to study of extension and conjugate shear fractures, it seems that the buckling tectonic regime in the Sechangi area which associated with the Paleogen eastern Iranian orogeny, caused the extension-shear deformations and orientation of refold structures in this area.

  Keywords: Shear fracture, strain, Conglomerate, Seh-Changi, eastern Iran
 • Hoori Pesarane Sharif, Meisam Tadayon * Pages 47-70

  A vein-type barite deposit is occurred along the Behjatabad fault zone in Lower Cretaceous carbonates in the eastern part of Murchekhurt. In order to assess the rational relationship between structures and vein-type barite mineralization in the east of Murchekhurt area, remote sensing analysis on the satellite images with the aim to identify the structures have been done, then faults, veins and bedding have been measured in the fieldwork. The main structures are the deep basement northern and southern Behjatabad fault zone in the eastern part and the Sepahan fault zone in the western part of the study area which hosts the vein-type barite mineralization. Those fault zones show an old reverse kinematics associated with drag folds and a young right-lateral strike-slip sense of movement that is still active. Paleostress analysis documents a shift in the stress regime from NE-SW-directed to N-S-directed since the middle Miocene. Spatiality the Behjatabad fault zone is close to UDVA and acted as a dip corridor for conducting Ba-bearing hydrothermal fluids and hosting the barit mineralization.

  Keywords: Vein-type barite, Murchekhurt, Behjatabad fault, change in stress regime direction
 • Reza Ahmadi *, Paniz Masoudieh Pages 71-86
  In the Emarat Pb-Zn deposit located in the Markazi province, underground exploration and exploitation activities have been carried out at the various elevation levels through drilling tunnels and cross-cuts. In the present research, 2D and 3D modeling of surveyed faults at the variety of levels were performed studying their relationship with ore-bearing in the region qualitatively and quantitatively. To achieve the goal, a complete statistical study was done, first. Afterward, 2D strike and dip map with rose diagram, 2D grid-based map, 3D strike and dip diagram and solid model of the faults surveyed at the various elevation levels were drawn and analyzed using methods and different mathematical algorithms applied in geosciences. In addition, a stratified iso-grade map of total Pb-Zn for different elevation levels was also produced. The qualitative comparison of 2D grid-based maps and iso-grade maps for each elevation level peer to peer shows that in general, trend of mineral depositing follows the trend of faults frequency but frequency of the faults number in each zone does not much affect on the deposit grade. Also, the linear correlation coefficient between the faults number and deposit grade at the various elevation levels was obtained 0.157 on average, equaling to "very low" correlation. In fact, the results of the quantitative correlation at the different elevation levels, confirm the results of the qualitative correlation study.
  Keywords: 2D, 3D modeling, Qualitative, quantitative correlation, Fault, Mineralization, Isograde map
 • Seyed moein Hatefi, Alireza Nadimi * Pages 87-108

  The Surmaq region on the northeastern margin of the Zagros Orogenic Belt, which was chosen as the research area, includes a significant expansion of fractures and important mines, which seems to be related. Structurally, the Surmaq region is located in the central part of the Sanandaj-Sirjan zone and close to the Main Zagros Thrust. The use of remote sensing techniques, including 1-various false color combinations in order to highlight the lineaments as well as possible and identify the fault patterns and 2-false color combinations along with band ratios in addition to analysis the principle components in order to identify different alteration zones for manganese deposits identifications, provide valuable information about the relation between the alteration zones and the fault patterns. Study of the fault patterns using satellite images as well as their control in field studies showed four general directions. The map of faults density and structural nodes were prepared for identifying mineralization. Based on the Fry analysis of structural nodes, the convergence direction was obtained about NE-SW (040-220). Comparing the pattern of fault density, mineralization, and alteration zones with each other helped to identify areas with mineralization grades. In places where extensional faults intersect with other faults, especially longitudinal basement faults, more suitable places have been formed for mineralization and mineral replacement. Mineral indices with high density and richness are mostly concentrated in the fractured area of the faults and mostly in connection with the Abadeh and Surmaq faults and the junction with the N-S-trending Gashar Fault.

  Keywords: remote sensing, Mineralization, brittle structures, collisional zone, Zagros Orogenic Belt