فهرست مطالب

نشریه نامه هنرهای تجسمی و کاربردی
پیاپی 39 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/01/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • روایت شناسی دیداری: تحلیل روایت های ایستا و متوالی در تصاویر بر پایه روش «گینگر هوروت»
  احد وریجی*، ایرج داداشی صفحه 1

  اختلاف بر سر روایت های دیداری بویژه روایت پردازی در تصاویر ایستا، تا سال 1980م مانع از رشد روایت شناسی دیداری شده بود. روایت شناسان زبانی بر مبنای 2 شاخصه مهم روایت زبانی: تکرار عناصر در توالی زمان و نظم علی رویدادها، هرگونه تفسیر ایجابی از روایت را نفی می کردند. مورخین هنر با رویکردی ایجابی و تاکید بر تمایز بنیادین روایت زبانی و تصویری، نشان دادند، روایت های زبانی در تجزیه زمانی (روایت متوالی) و روایت های دیداری در تلفیق زمانی (روایت ایستا) بهتر عمل می کند. این مقاله ضمن بررسی مطالعات گونه شناختی روایت در تاریخ هنر، با هدف بررسی انواع روایت های دیداری در هنر غیراروپایی؛ 3 نمونه مطالعاتی از دیوارنگاره های ارامنه جلفای اصفهان مورد بررسی قرار می دهد: تا اولا بوسیله شاخص های تجربی دخیل در معنای روایت (« اپیزودها» و «رفرنس ها») در روش «تحلیل ارجاعی گینگر هوروت»، روایت های دیداری ایستا و متوالی در نمونه های مطالعاتی مورد تحلیل قرار گیرد. سپس علاوه بر شاخص های بصری سازنده معنای روایت در روش هوروت، شاخص های پیشنهادی نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد شاخص های «گفتگوگری» و «نگاه» را می توان بعنوان علایم ارجاعی به شاخص های تشخیصی درجدول رفرنس ها افزود.

  کلیدواژگان: روایت شناسی دیداری، روایت ایستا، روایت متوالی، سیستم تحلیل ارجاعی
 • تاثیر نحله نقشبندیه بر تولید و تجارت منسوجات ابریشمی در دوره تیموری با تاکید بر شهر یزد
  علیرضا شیخی*، محمد سواری صفحه 2

  هدف بررسی وضعیت نساجی دوره تیموری، خاصه شهر یزد و شیوه عملکرد خواجگان نقشبندی در رسیدن به انحصار چرخه اقتصادی و انعکاس آن در دوره صفوی است. بنابراین وضعیت کشاورزی و تجارت ابریشم در شهر یزد دوره تیموری چگونه بوده است؟ و نقشبندیان چه تاثیری در رونق تجارت منسوجات دوره تیموری به خصوص یزد داشتند؟ رویکرد تحقیق کیفی، از نظر هدف، کاربردی و ماهیتی توصیفی و تحلیلی دارد. شیوه جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی است. یافته ها نشان دارد توسعه تجارت، رونق کسب و کار، جذب پیشه وران و کشاورزان ، توسعه صنعت نساجی ، ابریشم بافی و محصولات ابریشمی که از کالا های استراتژیک بود در صدر فعالیت های اقتصادی نقشبندیان قرار گرفت. حضور نقشبندیان در این تجارت پر سود و انحصار چرخه اقتصادی، آنها را متوجه شهر یزد- خاستگاه ابریشم و پایگاه اصلی تولید مرغوب ترین منسوجات ابریشمی- کرد. اگرچه با از بین رفتن خاندان تیموری، نحله نقشبندیه به دلیل پیوندهای ناگسستنی با دولت از کم رنگ شد؛ اما میراث فکری و جریان هنری آنها در دوره صفوی انعکاس یافت و نمود آن را می توان در آثار هنری دوره شاه عباس اول از جمله آثار غیاث الدین نقش بند- نقطه اوجی در هنر بافندگی یزد - دید.

  کلیدواژگان: دوره تیموری، نقشبندیه، منسوجات ابریشمی، یزد
 • گونه شناسی جیقه های سلطنتی ایران در دوره قاجار
  الهام سیاهی*، محمدصادق میرزاابوالقاسمی صفحه 3

  «جیقه» یا «جقه» یکی از گونه های رایج جواهرات سلطنتی ایران در دوره قاجار محسوب می شود. جیقه های سلطنتی غالبا جزو زیورآلات مردانه شناخته می شود و مختص آرایش و پوشش مقام پادشاه یا شاهزادگان در مراسم تاجگذاری، سلام نوروز، بارعام و نظایر آن بوده است. ازاین رو گاه در کنار تخت و تاج و شمشیر به عنوان اسباب سلطنت معرفی شده است. جیقه ها از نظر فرم، تزیین و شیوه ساخت متنوع هستند و بررسی آنها می تواند در شناخت گوشه ای از تاریخ و سنت جواهرسازی ایران مفید واقع شود. موضوع مقاله پیش رو طبقه بندی و گونه شناسی جیقه های سلطنتی ایران در دوره قاجار با توجه به ویژگی های فنی و فرمی و تزیینی است. به این منظور جیقه های موجود در خزانه جواهرات ملی ایران مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است. انتخاب نمونه ها به گونه ای بوده است که حتی الامکان همه انواع جیقه ها را پوشش دهد و نتایج آن به کل جیقه های سلطنتی قابل تعمیم باشد. این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی و بر مبنای مشاهدات میدانی و مطالعات کتابخانه ای نوشته شده است. بر این اساس، جیقه های سلطنتی ایران در دوره قاجار در سه دسته کلی «جیقه بته جقه»، «جیقه شیروخورشید»، و «جیقه فرنگی « مورد بحث قرار گرفته است. فرم اصلی این جیقه ها متاثر از فرم سرپیچ های هندی است و لااقل از دوره افشار در جواهرسازی درباری ایران رایج شده است و تا پایان قاجار بدون تغییر مانده است. جیقه شیروخورشید که از نیمه دوم قرن سیزدهم هجری در جواهرسازی سلطنتی دربار قاجار متداول شد، اما از دوره ناصرالدین شاه در جیقه های سلطنتی به کار گرفته شد. همچنین جیقه های فرنگی متنوع ترین گونه از جیقه های سلطنتی ایران در دوره قاجار به شمار می رود. این جیقه ها متاثر از دو سبک جواهرسازی «جورجیایی» و «ویکتوریایی» است. اثر این دو سبک به ترتیب در جیقه های فرنگی دوره فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه دیده می شود و شاخصه اصلی تشخیص آنها از روی فرم ها و نقوش تزیینی است.

  کلیدواژگان: جیقه های سلطنتی، دوره قاجار، جیقه بته جقه، جیقه شیروخورشید، جیقه فرنگی
 • تحلیل مفهوم زبان خصوصی در هنر به مثابه امری اجتماعی با نگاهی به نظریه بازی زبانی ویتگنشتاین (با تاکید بر عنصر رنگ در طراحی گرافیک شهری)
  مرجان صلواتی، محمد اکوان*، پرناز گودرزپروری، محمد خزایی صفحه 4

  در دیدگاه ویتگنشتاین متاخر، زبان امری اجتماعی و غیرخصوصی است  و در این صورت معناداری الفاظ بر اساس انطباق با قواعدی خواهد بود که مورد تایید یک جامعه زبانی است. لیکن به دلیل تعدد شیوه های زندگی افراد، قواعد حاکمه بر این جامعه ها گوناگون بوده و این قواعد، معنای الفاظ را نشان می دهند، در نتیجه یک لفظ به تعداد نحوه های زندگی که در آن کاربرد دارد معنا خواهد داشت. بدیهی است که اساسی ترین مولفه شهری که می تواند این تنوع جامعه های زبانی را توصیف نماید گرافیک شهری آن مکان و در نگاه نخست عنصر رنگ است. عنصر  رنگ نه تنها بر درک موقعیت های کوچک تر مانند طراحی یک فروشگاه تاثیر می گذارد، بلکه تاثیر گسترده تری در هویت بخشی به محیط های وسیع شهری دارد. لذا هدف این پژوهش، تجزیه و تحلیل درک هویت مکانی جامعه شهروندی، در فرآیند پویای مکان سازی از طریق رنگ با تاکید بر خصوصی بودن زبان در نظریه مذکور است. تحقیق حاضر از حیث هدف بنیادی نظری بوده و اطلاعات لازمه از طریق مطالعات به شیوه توصیفی-تحلیلی و کتابخانه ای از منابع معتبر به دست آمده اند. نتایج حاصله نشان می دهند به جهت نفی زبان خصوصی، درک محیط از طریق حس تعلق افراد به محتوای گرافیک محیطی، عمومیت پیدا کرده که از این طریق می توان به نقطه مرجع رنگی قابل خوانش برای عموم شهروندان دست یازید. با تکیه بر این دیدگاه این نتیجه حاصل گردید که تصویر عمومی با حفظ حافظه فردی، جایگزین تصویر از خود شده و علاوه بر حفظ سلایق رنگی فرد، با مشارکت در زیست افراد، امکان ارایه الگوی رنگی جمعی قابل قبول برای گرافیک شهری وجود خواهد داشت.

  کلیدواژگان: زبان خصوصی، گرافیک شهری، رنگ، بازی زبانی ویتگنشتاین، هویت شهری
 • بررسی آرایه های هندسی در ازاره های کاشی بناهای دوره تیموری ایران
  زهرا راشدنیا*، احمد صالحی کاخکی صفحه 5

  ازاره، به بخش پایینی دیوار، از کف تا ارتفاع حدود یک متری اطلاق می گردد و اغلب دارای تزییناتی متمایز، نسبت به سایر قسمت های دیوار است. ازاره ها، در ادوار مختلف، غالبا با تزییناتی همچون: آجرکاری، حجاری، کاشی کاری، تلفیق سنگ و کاشی و... و با طرح ها و نقوش گیاهی و هندسی متنوع، به اجرا در آمده است. ازاره های کاشی بناهای دوره تیموری در ایران نیز، از این قاعده مستثنی نیستند و به عنوان یکی از باشکوه ترین جلوه های تزیین در معماری این عصر، شامل مجموعه منحصر بفردی از آرایه های هندسی است. بنابراین هدف مقاله حاضر، معرفی و طبقه بندی آرایه-های هندسی شاخص به کار رفته در ازاره های کاشی کاری بناهای دوره تیموری ایران و نیز بررسی وجوه اشتراک آن ها، با دیگر بناهای شاخص همزمان، در شرق قلمرو تیموریان و سایر حکومت های هم عصر، در مطالعات تطبیقی است. در راستای دستیابی به اهداف مذکور، پرسش اصلی این پژوهش را می توان چنین مطرح نمود: رایج ترین و عمده ترین نقوش هندسی/ گره ها در ازاره های کاشی کاری بناهای دوره تیموری در ایران کدام هستند؟ روش یافته اندوزی بر اساس پژوهشی میدانی و با استناد به منابع مکتوب انجام شده که به روش تحلیلی تطبیقی برمبنای الگوهای هندسی، به تحلیل داده های بدست آمده از نمونه های مطالعاتی (بیست نمونه) می پردازد. دستاوردهای حاصل از این پژوهش که از بررسی نقوش هندسی ازاره های کاشی ابنیه عصر تیموری در ایران، به دست آمده، نشان دهنده آن است که؛ در ازاره های کاشی این دوره بیشترین درصد را، از لحاظ نقوش هندسی، نقوشی بر پایه عدد مبنای شش از قبیل، نقش های «شش لانه زنبوری/ شش ضلعی منتظم» که غالبا، در استان یزد قرار دارد و اغلب به رنگ فیروزه ای، «شش و تکه بنددار»، «شش و گیوه کشیده»، «شش و شمسه»، «شش و تکه » و... به خود اختصاص داده است. نتایج مذکور، علاوه بر ایران، در بناهای سایر نقاط حکمرانی تیموریان نیز، متداول بوده است.

  کلیدواژگان: ازاره، نقش هندسی، گره، طبقه بندی، عدد مبنای شش
 • هارپی یا همای؟ تحلیلی بر پیدایی نقش هارپی در هنر ایران و ترکیه با تکیه بر اساطیر ترک
  زهره طاهر*، هاشم حسینی صفحه 6

  هارپی نقشی ترکیبی است که ریشه در بینش اساطیری تمدن های اولیه داشته و ابتدا از طریق هنر اورارتویی، به صورت انسان-پرنده به هنر ایران وارد شده و سپس در هنر عیلامی و آشوری مفاهیمی مقدس به خود گرفته است و با ورود اسلام به ایران، در فرمی جدید و به شکل زن- پرنده در هنر دوره سلجوقی ظاهر می شود. همانطور که هنر ایران با ورود اسلام فرم را از داشته های غنی باستانی خود گرفت و مفاهیم اسلامی را بدان افزود، به نظر می رسد بتوان این پرسش را درباره نقش هارپی نیز مطرح نمود: چه رابطه ای بین این فرم جدید که با ورود سلجوقیان به ایران در هنر این دوره ظاهر می شود و اساطیر باستانی ترک وجود دارد؟ و پرسش دوم اینکه بر اساس ساختار پژوهش تطبیقی فیلیپس، چه رابطه ای ممکن است بین ویژگی های فرمی نقش هارپی در هنر ایران و ترکیه وجود داشته باشد؟ هدف از پژوهش حاضر واکاوی اساطیر ترک و بررسی رابطه آنها با پیدایی فرم هارپی در هنر دوره سلجوقی و بررسی شباهت ها و تفاوت های نقش هارپی در هنر ایران و ترکیه است. روش این پژوهش تطبیقی-تحلیلی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تطابق بسیاری در ویژگی های فرمی نقش هارپی در نمونه آثار هنری دو کشور ایران و ترکیه وجود دارد که این ویژگی ها تا حد زیادی منطبق با ویژگی های اساطیری الهه «اومای انا» در اساطیر ترک است. بنابراین نقش هارپی می تواند برای تداعی همای که صورت تبدیل یافته و شیوه اعمال قدرت الهه «اومای انا» در اساطیر ترک است، در هنر دو کشور ایران و ترکیه به کار رفته باشد.

  کلیدواژگان: هنر دوره سلجوقی، هارپی، اساطیر ترک، الهه اومای انا، هنر ایران و ترکیه
|
 • Visual narratology: analysis of static and consecutive narratives in images based on the " Gyongyver Horvath" method.
  Ahad Variji *, Iraj Dadashi Page 1

  Disagreements On visual narratives, especially Still narratives, had hindered the development of visual narratology until the 1980s. Linguistic narratologists rejected any positive interpretation of the narrative based on two important characteristics of linguistic narrative: the repetition of elements in the sequence of time and the causal order of events. Art historians, with a positive approach and emphasizing the fundamental distinction between linguistic and visual narrative, have shown that linguistic narratives work better in temporal analysis (sequential narrative) and visual narratives in temporal integration (Static narrative). This article examines the typological studies of narrative in the history of art, with the aim of examining the types of visual narratives in non-European art; Examines 3 examples of studies of Armenian murals in Isfahan Julfa: first, by experimental indicators involved in the meaning of the narrative ("episodes" and "references") in the method of " Gyongyver Horvath`s reference analysis", static and Sequential visual narratives To be analyzed in study samples. Then, in addition to the visual indicators that make up the meaning of the narrative in the Horvath method, the proposed indicators were also examined. The results show that the indicators of "conversation" and "Gaze" can be added to the diagnostic indicators in the reference table as “reference signs”.Disagreements On visual narratives, especially Still narratives, had hindered the development of visual narratology until the 1980s. Linguistic narratologists rejected any positive interpretation of the narrative based on two important characteristics of linguistic narrative: the repetition of elements in the sequence of time and the causal order of events. Art historians, with a positive approach and emphasizing the fundamental distinction between linguistic and visual narrative, have shown that linguistic narratives work better in temporal analysis (sequential narrative) and visual narratives in temporal integration (Static narrative). This article examines the typological studies of narrative in the history of art, with the aim of examining the types of visual narratives in non-European art; Examines 3 examples of studies of Armenian murals in Isfahan Julfa: first, by experimental indicators involved in the meaning of the narrative ("episodes" and "references") in the method of " Gyongyver Horvath`s reference analysis", static and Sequential visual narratives To be analyzed in study samples. Then, in addition to the visual indicators that make up the meaning of the narrative in the Horvath method, the proposed indicators were also examined. The results show that the indicators of "conversation" and "Gaze" can be added to the diagnostic indicators in the reference table as “reference signs”.Disagreements On visual narratives, especially Still narratives, had hindered the development of visual narratology until the 1980s. Linguistic narratologists rejected any positive interpretation of the narrative based on two important characteristics of linguistic narrative: the repetition of elements in the sequence of time and the causal order of events. Art historians, with a positive approach and emphasizing the fundamental distinction between linguistic and visual narrative, have shown that linguistic narratives work better in temporal analysis (sequential narrative) and visual narratives in temporal integration (Static narrative).

  Keywords: Visual Narratology, Monoscenic & Single Narrative, polyscenic & sequential Narrative, referential Analysis system
 • The impact of naqshbandiya Religion on the production and and trade of timurid silk textiles, altered to the city of yazd
  Alireza Sheikhi *, Muhammad Savari Page 2

  Naqshbandiyya, instead of being a Sufi and away from the masses, paid attention to work and livelihood and was able to capture the pulse of Transoxiana trade by expanding trade through the Silk Road and influencing the ruling class. The ultimate purpose of examining the textile situation of the timurid period, (specifically the city of yazd)and the practice of naqshbandi khajagans in achieving monopoly of the economic cycle and its reflection in the safavid period So what was the situation of agriculture and silk trade in the city of Yazd during the Timurid period? And what effect did the Naqshbandis have on the prosperity of the Timurid textile trade, especially in Yazd? The qualitative research approach, in terms of purpose, is applied and descriptive and analytical in nature. The method of collecting information is library and documentary.Findings show that trade development, business prosperity, attracting craftsmen and farmers, development of textile industry, silk weaving and silk products which were strategic goods were at the forefront of Naqshbandian economic activities. The presence of Naqshbandians in this lucrative trade and the monopoly of the economic cycle made them aware of the city of Yazd, the origin of silk and the main base for the production of the finest silk textiles. However, with the demise of the Timurid dynasty, the Naqshbandiyya dynasty faded due to inseparable ties with the government; However, their intellectual heritage and artistic current were reflected in the Safavid period and its manifestation can be seen in the works of art of Shah Abbas I period, including the works of Ghiasuddin Naghshband, the culmination of Yazd's weaving art.Naqshbandiyya, instead of being a Sufi and away from the masses, paid attention to work and livelihood and was able to capture the pulse of Transoxiana trade by expanding trade through the Silk Road and influencing the ruling class. The ultimate purpose of examining the textile situation of the timurid period, (specifically the city of yazd)and the practice of naqshbandi khajagans in achieving monopoly of the economic cycle and its reflection in the safavid period So what was the situation of agriculture and silk trade in the city of Yazd during the Timurid period?Findings show that trade development, business prosperity, attracting craftsmen and farmers, development of textile industry, silk weaving and silk products which were strategic goods were at the forefront of Naqshbandian economic activities. The presence of Naqshbandians in this lucrative trade and the monopoly of the economic cycle made them aware of the city of Yazd, the origin of silk and the main base for the production of the finest silk textiles. However, with the demise of the Timurid dynasty, the Naqshbandiyya dynasty faded due to inseparable ties with the government; However, their intellectual heritage and artistic current were reflected in the Safavid period and its manifestation can be seen in the works of art of Shah Abbas I period, including the works of Ghiasuddin Naghshband, the culmination of Yazd's weaving art.

  Keywords: Timurid period, Naqshbandieh, silk textiles, Yazd
 • Typology of Iranian Royal Jeqqas during Qajar Dynasty
  Elham Siahi *, MohammadSadeq Mirza-Abolqasemie Page 3

  “Jeqqa” is one of the prevalent types of Iranian royal jewelry during the Qajar era, which was used to decorate the headdress of shahs and princes. The use of this ornament as a sign of kingship in Iran dates back to Safavid era. It was embellished with birds' feather, and precious stones and jewels, and was mounted on the Shahs' headdress or crown. Its typical form was similar to the Paisley (Buta-jigha) pattern and was probably named as “Jeqqa” due to this reason in Persian. Royal Jeqqas are often known as ornaments for men, and is specially designed as a decoration or cover for shahs or princes in ceremonies like coronation (tāj-guẕārī), new year fests (salām-i nowrūz), public levée (bār-i ͑āmm) and etc. Hence, Jeqqa is occasionally introduced as a monarchy appliance as well as crown, throne and sword. This jewelry is diverse in terms of form, embellishment as well as construction methods, and their study can be useful in recognizing part of the history of jewelry and jewelry-making tradition in Iran. For this purpose, available Jeqqas in the Iranian Treasury of National Jewelry have been carefully studied and evaluated. The selection of samples was in such a way that can cover all types of Jeqqas, and thus, its results can be generalized to all of the royal Jeqqas. . In this study, documents of the Royal Houses from the Golestān Palace were also used to identify and authenticate the selected Jeqqas.The method of this research is descriptive-analytic, and it is written based on field observations and library studies. Accordingly, Iranian royal Jeqqas in Qajar era are discussed in three general categories, including “Paisley Jeqqa”, “The Lion and The Sun Jeqqa”, and finally “European-Style Jeqqa”. Paisley Jeqqa has been used from Afsharid era and influenced by the Indian Sarpech in Iran royal jewelry and remained unchanged until the end of Qajar era. The Lion and Sun Jeqqa has been commonly used in Qajar royal jewelry since the second half of the 13th AH/19th AD. Use of this motif was prevalent in royal jewelry, but it was used in Jeqqas in the reign of Nāṣir-al-Dīn Shāh Qajar. Also the use of two symmetrical lions and suns, is the main feature of royal Jeqqa. European-Style Jeqqa are the most diverse type of Iran Jeqqas in Qajar era. These Jeqqas are influenced by “Georgian” and “Victorian” jewelry styles. The effect of these two styles can be seen in European-Style Jeqqas of Fatḥ-ʿAlī Shāh and Nāṣir-al-Dīn Shāh periods respectively, and their recognition is possible according to their forms and decorative patterns. However, the effects of Victorian jewelry have led to the development of jewelry making in Iran. Thus, it can be considered as the most prominent sign of combination of traditional and European-Style jewelry in royal Jeqqas.

  Keywords: Royal Jeqqas, Qajar Dynasty, Paisley Jeqqa, The Lion, The Sun Jeqqa, European-Style Jeqqa
 • Analyzing the Concept of Private Language in Art as a Social Matter with a View to Wittgenstein's Play-Linguistic Theory (With Emphasis on the Element of Color in Urban Graphic Design)
  Marjan Salavati, Mohammad Akvan *, Parnaz Goodarzparvari, Mohammad Khazaei Page 4

  In the late Wittgenstein's view, language is a social and non-private matter, and in this case, the meaning of words will be based on compliance with the rules approved by a linguistic community. But due to the multiplicity of people's ways of life, the rules governing these societies are diverse and these rules show the meaning of words, as a result, a word will have the same meaning as the number of ways of life in which it is used. It is obvious that the most basic urban component that can describe this variety of language communities is the urban graphics of that place and at first glance the element of color. The element of color not only affects the understanding of smaller situations such as the design of a store, but also has a wider effect in giving identity to large urban environments. Therefore, the purpose of this research is to analyze the understanding of the spatial identity of the citizen society in the dynamic process of place-making through color, emphasizing the privacy of language in the aforementioned theory. The present research is theoretical in terms of its fundamental purpose, and the necessary information has been obtained through descriptive-analytical and library studies from reliable sources. The obtained results show that in order to negate the private language, the understanding of the environment through the sense of belonging of the people to the environmental graphic content has become general, and in this way, a color reference point that can be read by the general citizens can be reached. Relying on this point of view, the conclusion was reached that the public image has replaced the self-image by preserving individual memory, and in addition to preserving individual color tastes, by participating in people's lives, it will be possible to present an acceptable collective color pattern for urban graphics.

  Keywords: private language, urban graphics, Color, Wittgenstein's language game, Urban Identity
 • The Study of Geometric Decorations in Tilework Dadoes of Timurid Monuments Iran
  Zahra Rashednia *, Ahmad Salehi Kakhki Page 5

  The Dado refers to the lower part of the wall from the floor to a height of about one meter, and it often has different decorations than other parts of the wall. Dadoes, in different periods, are often done with decorations such as Brickwork, carving, Tilework, a combining stone and tile, etc and with divers plant and geometric designs and motifs. Tile dadoes of Timurid Monuments in Iran are no exception to this rule and as one of the most magnificent decorative effects in the architecture of this era, includes a unique collection of geometric motifs. Therefore, the purpose of this article is to introduce and classify the geometric motifs of exquisite used in the Tilework Dadoes of Timurid Monuments in Iran and also Survey their Common features with other significant buildings Iran, in comparative studies. Therefore, the main question of this research is arisen as follows: What are the most common and major geometric motifs/ knots in the Tilework Dadoes of Timurid Monuments in Iran? Data collection has been made based on field research and written references that has analyzed the collected data from the samples through Historical-descriptive-comparative method and with a comparative approach based on geometric motifs. The results of this study, which are obtained from the study of Geometric Motifs of tile Dadoes of Timurid buildings in Iran, shows that; In the tile Dadoes of this period, the majority of ornaments , from the aspect of Geometric Motifs, are composed of numerical motifs on the basis of six, such as, "regular hexagonal" motifs, which are often located in Yazd province and often in turquoise color, "Six and Jointed Triangle", "Six and Stretched Give", "Six and roundel", "Six and Triangle", etc. The mentioned results, in addition to Iran, have been common in the buildings of other parts of the Timurid rule also the Dadoes of the tiles of the buildings of the illustrated manuscripts of this period. The Dado refers to the lower part of the wall from the floor to a height of about one meter, and it often has different decorations than other parts of the wall. Dadoes, in different periods, are often done with decorations such as Brickwork, carving, Tilework, a combining stone and tile, etc and with divers plant and geometric designs and motifs. Tile dadoes of Timurid Monuments in Iran are no exception to this rule and as one of the most magnificent decorative effects in the architecture of this era, includes a unique collection of geometric motifs. Therefore, the purpose of this article is to introduce and classify the geometric motifs of exquisite used in the Tilework Dadoes of Timurid Monuments in Iran and also Survey their Common features with other significant buildings Iran, in comparative studies.

  Keywords: Dado, Geometric Motif, knot, Classification, Number the basis of six
 • Harpy or Homay?Analysis of the emergence of the role of the harpy in Iranian and Turkish art based on Turkish mythology
  Zohreh Taher *, Hashem Hoseini Page 6

  Harpy is a composite form whose roots are in the mythological vision of early civilizations. The first entered Iranian art as a human bird through the Urartian art, and later gained sacred meanings in Elam and Assyrian art, and with the arrival of Islam in Iran, it appears in a new form in the art of the Seljuk period. As Persian art took its form from its rich ancient sources and added Islamic concepts to it, the Harpy form also can have hidden roots in Turk mythology. In addition, in the Orkhon inscriptions, we encounter a legend that was the mother goddess and was worshiped by the Oghuz Turks and was referred to as "Umay Ana" which has similarities with the form of the Harpy in Seljuk art. By examining the features of this myth in ancient Turkish mythology, examining the evidence that the Oghuz Turks, who are the ancestors of the Seljuks, worshiped this goddess and the emergence of this new form of harpy in the art of this period, we can ask this question: what is the relationship between this new form and Turk ancient myths? The second question is what is the relationship between the formal features of the harpy in Iranian and Turkish art, considering the geographical borders expanding in the Seljuk period? The aim of this study is to investigate Turkish mythology and its relationship with the emergence of the new harpy form in Seljuk art, and to examine the similarities and differences between the form of the harpy in Persian and Turkish art. The method of this research is comparative-analytical. The findings of the study show that there are many similarities in the visual characteristics of the form of the harpy in Iranian and Turkish artworks, which largely overlap with the mythological features of the goddess "Umay Ana" in Turkish mythology. Thus, we can conclude that the new harpy form can be used in Iranian and Turkish art to evoke Homay, who in Turkish mythology has become the face of the goddess Umay and the way she uses her power. In fact, such a similarity in the use of the harpy form between the artists of the two countries with the Seljuk domination in Iran and the expansion of its geographical borders to the eastern half of Turkey is not beyond reason and can certainly be seen in the art of later periods. The point is, there is still a slight difference between artworks of both countries in the use of the harpy form with a dragon and fish in Turkish sculptures and tiles. This may be due to differences in the mythological features of the goddess Umay Ana or other Turkish myths that are uncertain situations that warrant further investigation. However, since the goddess Umay Ana has a special place among Turks of other countries, it is possible that it was associated with features and reflected in Turkish art. It is hoped that further research in this area will help resolve existing uncertainties.

  Keywords: Seljuk Art, Harpy, Turkish Mythology, Goddess Umay Ana, Iranian, Turkish Art