فهرست مطالب

آموزش و پرورش متعالی - پیاپی 1 (بهار 1400)

نشریه آموزش و پرورش متعالی
پیاپی 1 (بهار 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/01/29
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حبیبه نجفی* صفحات 1-9
  این پژوهش با هدف تحلیل همبستگی بین رویکردهای سطحی و عمیق مطالعه با مهارت های یادگیری خودمحور در بین دانشجویان تربیت معلم انجام گرفته است. روش این پژوهش، همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان تربیت معلم شهر تبریز در سال 1397 به تعداد  430 نفر بود. نمونه آماری به کمک جدول کرجسی- مورگان به تعداد 272 نفر  برآورد گردید که به کمک روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها شامل دو پرسشنامه استاندارد-پرسشنامه مهارت های یادگیری خود محور- تران (2009) و پرسشنامه -رویکردهای مطالعه - بیگس، کمبر و لانگ (2001) بود  که این پرسشنامه در سال 2011 در کشور ترکیه توسط ایلماز و اورهان تصحیح گردیده است.  آزمون های آماری مورد استفاده در این پژوهش، تحلیل واریانس یک راهه (آنوا)، تی دو گروه مستقل، ضریب همبستگی پیرسون می باشد. داده ها به کمک نرم افزار SPSS20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین رویکرد عمیق مطالعه با مهارت های یادگیری خود محور رابطه مثبت معناداری وجود دارد (320/0r =). اما بین رویکرد سطحی مطالعه با مهارت های یادگیری خود محور رابطه منفی معناداری وجود دارد (282/0r = -).  نتایج آزمون تی نشان داد که مهارت های یادگیری خود محور و رویکرد سطحی مطالعه بین دانشجویان تربیت معلم زن و مرد اختلاف معناداری دارد (05/0p <). نتایج آنوا نشان داد که بین گروه های مختلف دانشجویان تربیت معلم در مورد مقیاس های اندازه گیری تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0p >). رویکرد عمیق مطالعه می تواند منجر به افزایش مهارت یادگیری خودمحور شود و مسیولان آموزشی باید راهکارهای لازم را برای ترویج این رویکرد در مراکز تربیت معلم به کار گیرند.
  کلیدواژگان: یادگیری خود محور، مهارت، رویکرد سطحی مطالعه، رویکرد عمیق مطالعه
 • مریم حافظیان*، رویا افراسیابی، محمد خزاعی صفحات 10-25
  هدف اصلی این پژوهش رتبه بندی شاخص های نظام آموزش و بهسازی عدالت محور بود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی و از نظر نوع جمع آوری داده ها، میدانی است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش ترکیبی DEMATEL-ANP (DANP) استفاده شد. جامعه مورد مطالعه اداره آموزش وپرورش یکی از نواحی مشهد بود. برای تعیین حجم نمونه به روش نمونه گیری قضاوتی هدفمند عمل شد که بر این اساس ده نفر از خبرگان در امر پژوهش مشارکت نمودند. ابتدا با مطالعه مبانی نظری، 23 شاخص در قالب چهار بعد شناسایی شد. سپس خبرگان 14 شاخص را از میان چهار بعد شناسایی کردند. برای غربال شاخص ها از ضریب روایی نسبی محتوا (شاخص CVR) استفاده شد. برای وزن دهی به شاخص ها از روش ترکیبی DEMATEL-ANP (DANP) استفاده شد. نتایج نشان داد که دو بعد عدالت توزیعی و عدالت اطلاعاتی با وزن 33/0 به طور مشترک مهم ترین ابعاد عدالت سازمانی هستند. عدالت رویه ای و عدالت مراوده ای (تعاملی) نیز با وزن 25/0 به طور مشترک در رتبه دوم قرار دارند. «متناسب بودن» با وزن 35/0 مهم ترین شاخص این مطالعه شناسایی شد. «اثربخش بودن» با وزن 34/0، «شفافیت سازی» با وزن 34/0، «اطلاع رسانی» با وزن 33/0، «توجیه و متقاعدسازی» با وزن 32/0 و «توزیع و دسترسی» با وزن 29/0 رتبه های دوم تا ششم، مهم ترین شاخص های این مطالعه تعیین شدند.
  کلیدواژگان: بهسازی، عدالت محوری، نظام آموزش، DANP
 • سمانه سلیمی*، ملیحه صیامی صفحات 25-37
  هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه اخلاق کاری و تاب آوری شغلی با استرس و فرسودگی شغلی معلمان مدارس استثنایی بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری این پژوهش را معلمان مدارس استثنایی شهر زاهدان به تعداد 163 نفر که از میان آنها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، 113 نفر انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استرس شغلی الیوت (1998)، فرسودگی شغلی مسلش (2003)، تاب آوری شغلی کونور و دیودسون (2003) و اخلاق کاری علی الکاظمی (2003) استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه براساس شاخص CVR با نظر هشت نفر از متخصصین مورد تایید قرار گرفت. همچنین پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 90/0، 88/0، 90/0 و 86/0 برآورد گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های آزمون تی یک طرفه نشان داد اخلاق کاری معلمان در وضعیت مطلوب، اما استرس و فرسودگی شغلی و تاب آوری شغلی معلمان در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. نتایج ضریب همبستگی نشان داد که بین اخلاق کاری و تاب آوری شغلی با استرس شغلی همبستگی منفی و معنادار و بین اخلاق کاری با فرسودگی شغلی و تاب آوری شغلی با فرسودگی شغلی رابطه معناداری یافت نشد.
  کلیدواژگان: اخلاق کاری، استرس شغلی، تاب آوری شغلی، فرسودگی شغلی، معلمان مدارس استثنایی
 • حسین فیاض بخش* صفحات 38-47
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین استرس شغلی و دلبستگی شغلی با تعهد سازمانی در معلمان ابتدایی شهر یاسوج در سال تحصیلی 99-98 انجام شد. روش مورد استفاده در این پژوهش بر حسب هدف کاربردی و در زمره پژوهش های توصیفی از نوع همبستگی است جامعه آماری در تحقیق حاضر کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهرستان یاسوج به تعداد 400 نفر بود، که حجم جامعه معلوم از طریق فرمول فیشر تعداد 220 نفر از طریق روش در دسترس بصورت آنلاین انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این تجقیق پرسشنامه بود. تجزیه و تحلیل داده های آماری این پژوهش با به کارگیری آمار توصیفی از شاخص های گرایش مرکزی (میانگین و انحراف استاندارد) برای توصیف داده ها و در بخش آمار استنباطی از آزمون های ضریب همبستگی ساده پیرسون و همبستگی چندگانه به کمک نرم افزارSPSS  نسخه 22 استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان ضریب همبستگی بین متغیرها 67/0 می باشد. همچنین ضریب تعیین نشان داد که 45/0 درصد از تعهد سازمانی در معلمان ابتدایی شهر یاسوج بر اساس استرس شغلی و دلبستگی شغلی پیش بینی می شود. با توجه به بزرگ بودن F و مقدار معنی داری نتیجه گرفته می شود که که مدل رگرسیونی مناسب خواهد بود. زیرا بیشتر تغییرات متغیر وابسته در مدل رگرسیونی دیده شده است. با توجه به مقدار(78.59) F و معنی دار بودن آن می توان گفت که مدل رگرسیون می تواند به شکل معنی داری تغییرات متغیر وابسته را تبیین کند. همچنین با مراجعه به آماره T و سطوح معنی داری می توان قضاوت کرد، که متغیرهای مستقل تحقیق بر تعهد سازمانی در معلمان ابتدایی شهر یاسوج، اثر معنی دار دارند. سازمان ها می توانند از طریق توجه به شکایت ها و مشکلات کارکنان، تامین خواسته های آنها شرایط لازم را برای کاهش استرس و بهبود تعهد آنها به سازمان فراهم نمایند.
  کلیدواژگان: استرس شغلی، دلبستگی شغلی، تعهد سازمانی
 • ابوالقاسم بریمانی* صفحات 48-59
  هدف از مطالعه حاضر ارایه مدل ساختاری رابطه بین خودکارآمدی و عملکرد اجتماعی با نقش میانجی سازگاری دانش آموزان با مدرسه بوده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و از نوع مطالعات کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهر ساری در سال تحصیلی 99-98 به تعداد 6190 نفر بوده است. نمونه آماری به تعداد 362 نفر و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر حسب جنسیت انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه‏ استاندارد خودکارآمدی، عملکرد اجتماعی و سازگاری دانش آموزان با مدرسه استفاده شده است. برای تعیین روایی ابزارها از روایی واگرا و همگرا استفاده شد  که نتایج حاکی از مطلوب و بالا بودن روایی این مقیاس ها می باشد و پایایی آنها با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ برای هر یک به ترتیب برابر 85/0، 84/0 و 87/0 به دست آمد. به منظور تحلیل داده های حاصله، از مدل یابی معادلات ساختاری با کمک روش حداقل مربعات جزیی از نرم افزار آماری پی ال اس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین خودکارآمدی و عملکرد اجتماعی با سازگاری دانش آموزان با مدرسه رابطه معناداری وجود دارد و مقدار 9/95 درصد از سازگاری دانش آموزان با مدرسه و 1/96 درصد از عملکرد اجتماعی توسط خودکارآمدی تبیین می شود و متغیر سازگاری دانش آموزان با مدرسه اثر میانجی را بر رابطه بین خودکارآمدی و عملکرد اجتماعی دارد. هم چنین شاخص های برازندگی مدل حاکی از آن است که مدل ارایه شده از برازش مناسبی برخوردار است.
  کلیدواژگان: خودکارآمدی، عملکرد اجتماعی، سازگاری دانش آموزان با مدرسه
 • محبوبه منتظرعطایی*، سمیه شمشادی، مرضیه شمشادی صفحات 60-70
  امروزه رفتار اقتصادی کودکان و  نوجوانان از مباحث بسیار با اهمیت در حوزه ی آموزش و پرورش می باشد. تمامی  فعالیت های افراد از جمله کودکان و بزرگسالان به نوعی با دانش اقتصادی و رفتار اقتصادی مربوط است. تحقیق حاضر با هدف نقش معلمان در بهبود رفتارهای اقتصادی دانش آموزان با رویکرد اقدام پژوهی انجام شده است. روش تحقیق از نوع آمیخته می باشد. در بخش کیفی از اقدام پژوهی و در بخش کمی از روش پیمایشی استفاده شده است. جامعه ی آماری دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی پایه دوم شهرستان مشهد می باشد که با روش نمونه گیری قضاوتی در دسترس تعداد نمونه ی آماری 36 نفر از دانش آموزان در دبستان غیر دولتی نصر مشهد انتخاب شدند.ابزار سنجش مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه می باشد. اقدام های عملیاتی در این تحقیق انجام فعالیت های عملی متنوع و جذاب همچون بازی، قصه گویی، شعر، تکالیف کاربردی و بازدیدهای علمی بوده است. در روش تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تی تک نمونه وابسته (پیش آزمون و پس آزمون) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد بین گروه مورد مطالعه قبل و بعد از اجرای اقدام پژوهی، تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین لذت کسب در آمد و قرار گرفتن در انجام معاملات به ظاهر کوچک اقتصادی تاثیر به سزایی در بهبود رفتار اقتصادی آنان دارد. همچنین آگاهی دادن به کودکان از مباحث اقتصادی، برخورد علمی با فعالیت های اقتصادی در زندگی اجتماعی به همراه دارد و در بحث کلان می تواند بازدهی و بهره وری فردی را در جامعه ارتقا دهد.
  کلیدواژگان: رفتار اقتصادی، اقدام پژوهی، پس انداز، اسراف
 • اقدس نیکوروش*، نادر سلیمانی، حمید شفیع زاده، امیرحسین محمد داوودی صفحات 71-82

  پژوهش حاضر با هدف کشف مولفه های آموزش شایستگی محور در هنرستان های فنی حرفه ای و کار دانش انجام گرفت. این پژوهش از هدف کاربردی و از نظر روش آمیخته بود. مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل 15 صاحب نظر در حوزه تعلیم وتربیت بودند که به طور هدفمند انتخاب شدند که با آن ها مصاحبه های نیمه ساختاریافته صورت گرفت. سپس داده ها از طریق کدگذاری و تحلیل مضمون، تحلیل شدند. برای اعتبار داده ها از بازبینی مجدد توسط محققین، مشارکت کنندگان داخل و استادان بیرون از پژوهش و برای پایایی از ضریب توافق بین کدگذاران و پایایی بازآزمون (78% و 82%) استفاده شد. جامعه آماری در بخش کمی شامل 1373 نفر از دبیران و مدیران هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش استان قم بودند که با استفاده از نرم افزارsample power 273 نفر با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بر اساس یافته های کیفی فاز اول بود که روایی صوری و محتوایی با دو شاخص CVI و CVR و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمارهای توصیفی و استنباطی (تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی) از طریق نرم افزارهای SPSS24، Smart-PLS20 استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که آموزش مبتنی بر شایستگی دارای چهار مولفه «دانش»، «مهارت های علمی-کاربردی»، «مهارت های ارتباطی» و «نگرش» و عوامل تاثیرگذار عبارتند از: «آموزشی»، « فرهنگی»، «اقدامات آموزش وپرورش» و « اقتصادی». برازش مدل پژوهش نیز نشان داد که مجموع عوامل شناسایی شده توانستند 71/0متغیر شایستگی را پیش بینی کنند. در نهایت، مدل پیشنهادی از سطح برازش مناسبی برخوردار است (52/0=GOF).

  کلیدواژگان: آموزش مبتنی برشایستگی، هنرستان های فنی و حرفه ای، کاردانش، نظام اموزش و پرورش
 • پری فهندژ سعدی*، عباس اناری نژاد صفحات 83-92
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی میزان هوش معنوی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان شیراز جهت تحقق آموزش و پرورش متعالی بود. این پژوهش از نظر ماهیت از نوع پژوهش های کمی و از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی به شمار می رود. روش تحقیق زمینه یابی (پیمایشی) بود و جامعه آماری مورد مطالعه شامل دانشجویان دانشگاه فرهنگیان شیراز در سال تحصیلی 99-98 بود که از میان آنها 310 نفر با استفاده از فرمول کوکران با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. گردآوری داده ها با استفاده از مقیاس سنجش هوش معنوی کینگ انجام شد. روایی پرسشنامه مورد تایید کارشناسان قرارگرفته و پرسشنامه از پایایی 87/0 برخوردار بوده که از طریق آلفای کرونباخ انجام شد. داده های پژوهش با استفاده نرم افزار spss21 با آزمون های تی تک نمونه ای و تی مستقل مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. دانشجویان از نظر هوش معنوی و مولفه های آن (به جز بسط حالت هوشیاری) در وضعیت نسبتا بالا قرار دارند ولی از سطح کفایت مطلوب فاصله دارند. ضمن اینکه بین هوش معنوی دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: هوش معنوی، آموزش و پرورش متعالی، دانشجویان، دانشگاه فرهنگیان
|
 • Habibeh Najafi * Pages 1-9
  The purpose of this study was to analyze the correlation between the superficial and deep approaches of study with self-directed learning skills among teacher education students. The method of this research is correlation. The statistical population includes 430 students of Teacher Training in Tabriz in 2018. A sample of 272 people was estimated using the Kerjesi-Morgan table that were selected through simple random sampling method. The data gathering tool consists of two standard questionnaires: self-centered learning skills questionnaire–Tran (2009) and the study approach questionnaire–Biggs, Kember and Leung (2001). The second questionnaire was modified in 2011 in Turkey by Ilymas and Orhan. The statistical tests used in this research are Anova, T-test and independent groups, Pearson correlation coefficient. Data were analyzed using Spss 20 software. The results showed that there is a positive and significant relationship between the deep study approach and self-centered learning skills (r = 0.320). But there is a negative and significant relationship between the surface study approach to self-centered learning skills (r = -0.282). The results of t-test showed that self-centered learning skills and surface study approach have significant differences between men and women (p < 0.05). Anova results showed that there is no significant difference between the different groups of teacher education students about the measurement scales (p > 0.05). The in-depth study can lead to increased self-directed learning skills and educational authorities should take the necessary steps to promote this approach in teacher training centers.
  Keywords: Self-Centered Learning, skill, Surface Study Approach, Deep Study Approach
 • Maryam Hafezian *, Royae Affassiabi, Mohammad Khazaei Pages 10-25
  The main purpose of this research was to rank the indicators of the justice-based education and improvement system. The present research is applied in terms of purpose, descriptive-survey in terms of method and field type in terms of data collection. The combined DEMATEL-ANP (DANP) method was used to analyze the data. This study was conducted in one of the districts of Mashhad education department. To determine the sample size, purposeful judgment sampling was performed, based on which 10 experts participated in the research. First, by studying the theoretical foundations, 23 indicators were identified in the form of 4 dimensions. Experts then identified 14 indicators from four dimensions. Relative content validity coefficient (CVR index) was used to screen the indicators. The combined DEMATEL-ANP (DANP) method was used to weight the indices. The results showed that the two dimensions of distributive justice and information justice with a weight of 0.33 are jointly the most important dimensions of organizational justice. Procedural justice and interactive justice are also in second place with a weight of 0.25. "Fit" with a weight of 0.359 was identified as the most important indicator of this study. "Effectiveness" with a weight of 0.349, "Transparency" with a weight of 0.346, "Information" with a weight of 0.333, "Justification and persuasion" with a weight of 0.321 and "Distribution and access" with a weight of 0.291 in the second to sixth ranks were the most important indicators determined in this study.
  Keywords: Improvement, central justice, educational system, DANP
 • Samaneh Salimi *, Malihe Seyami Pages 25-37
  The purpose of this study was to examine the relationship between work ethics and occupational resilience with job stress and burnout among exceptional school teachers. This research was conducted by using the descriptive correlational methodology. The statistical population comprised exceptional school teachers (N=163) in Zahedan, Iran. Among them, 113 teachers were selected using a simple random sampling method. Eliot's Job Stress Questionnaire (1998), Maslach Burnout Inventory (2002), Connor-Davidson Resilience Scale (2003), and Work Ethics Scale by Ali and Ali Kazemi (2002) were used to collect data. The content validity of these tools was confirmed based on the CVR index and opinions of 8 experts. Moreover, the reliability of the tools mentioned above equaled 0.90, 0.88, 0.90, and 0.86, Cronbach's alpha respectively. Data analysis was done through SPSS software. According to findings obtained from the one-way t-test, the work ethics of teachers was perfect, while they did not have an optimal situation in terms of job stress and burnout, as well as occupational resilience. Correlation coefficients indicated a negative and significant correlation between work ethics, occupational resilience, and job stress. Further, there was no significant relationship between work ethics and job burnout, as well as occupational resilience and job burnout.
  Keywords: work ethic, Job Stress, job resilience, job burnout, exceptional schools teachers
 • Hosein Fayazbakhsh * Pages 38-47
  The aim of this study was to investigate the relationship between job stress and job attachment with organizational commitment in primary school teachers in Yasuj in the 99-98 academic year. The method used in this research is applied according to the purpose and among descriptive researches is of correlation type. The statistical population in the present study was 400 primary school teachers in Yasuj city, the known population of which is 220 people through Fisher formula. The methods available online were selected. The instrument used in this study was a questionnaire. Analysis of statistical data of this study by using descriptive statistics of central tendency indicators (mean and standard deviation) to describe the data and in the inferential statistics section of Pearson simple correlation coefficient and multiple correlation tests using SPSS 22 software. The results showed that the correlation coefficient between the variables is 0.67. The coefficient of determination also showed that 0.45% of organizational commitment in primary school teachers in Yasuj is based on job stress and job attachment.
  Keywords: Job Stress, job attachment, Organizational Commitment
 • Abolghasem Barimani * Pages 48-59
  The aim of this study was to investigate the structural model of relationship between Self-efficacy and social performance with mediating role of students' adjustment to school. The method of the present study in terms of applied purpose and in terms of descriptive, correlation has been observed. The statistical population consisted of all 6190 students at the Secondary school of Sari in the academic year 98-99. The sample size According to Krejcy and Morgan table, 362 individuals were selected randomly (gender). The instrument for collecting data was three standard questionnaires of self-efficacy, social performance and students' adjustment to school. The collected data was used for analyzed by Structural equation modeling using the partial least squares method (PLS). The results of this study showed that there is a significant relationship between Self-efficacy and social performance with students' adjustment to school; 96.1% of social performance and 95.9% of students' adjustment to school are explained by Self-efficacy. And the social performance variable has a mediator effect on the relationship between Self-efficacy and students' adjustment to school. Fit indices indicate that the proposed model is an appropriate fit.
  Keywords: Self-efficacy, Social Performance, students' Adjustment to school
 • Mahbobeh Montazer Ataei *, Somayeh Shemshadi, Marzieh Shemshadi Pages 60-70
  Today, the economic behavior of children and adolescents is one of the most important issues in the field of education. All activities of individuals, including children and adults, are somehow related to economic knowledge and economic behavior. The aim of this study was to investigate the role of teachers in improving students' economic behaviors with an action research approach. The research method is mixed. In the qualitative part, action research and in the quantitative part, the survey method has been used. The statistical population is female elementary school students in the second grade of Mashhad city, which was selected by statistical judgment sampling method. The statistical sample of 36 students in Nasr non-governmental primary school in Mashhad was selected. Operational actions in this research have been performing various and attractive practical activities such as games, storytelling, poetry, practical assignments and scientific visits. In the data analysis method, the dependent sample t-test (pre-test and post-test) was used. The results showed that there was a significant difference between the study group before and after the action research. Also, the pleasure of earning money and being involved in seemingly small economic transactions has a great impact on improving their economic behavior. Also, informing children about economic issues has a scientific approach to economic activities in social life and in the macro debate can improve individual efficiency and productivity in society.
  Keywords: Economic behavior, action research, savings, prodigality
 • Aghdas Nikooravesh *, Nader Soleimani, Hamid Shafozadeh, Amirhossein Mohammad Davoodi Pages 71-82

  This study was conducted with the aim of discovering the components of competency-based education to be used in technical and vocational high schools. This research had a mixed method (qualitative-quantitative) and in terms of purpose was applied study. The participants in the qualitative phase were 15 education experts and professors, selected using purposive sampling. The research tool was a semi-structured interview, and data were analyzed through content coding and analysis. The researchers, participants, and education experts reviewed the data to verify its validity, and for reliability, the agreement coefficient between the coders and the reliability of the retest was used (78% & 82%). The study population in the quantitative phase consisted of 1373 teachers and principals from technical and vocational high schools in Qom province. The sample included 273 participants who were selected using Sample Power software based on relative stratified sampling. The data were collected using a researcher-made questionnaire based on the findings of the qualitative phase whose face and content validity was assessed by two indicators CVI and CVR and its reliability was calculated using Cronbach's alpha. Descriptive and inferential statistics (exploratory and confirmatory factor analysis) were used to analyze the data via SPSS24 and Smart-PLS20. The findings showed that the competency-based education contains the following four components: knowledge, applied-scientific skills, communicative skills, and attitude. Influential factors included educational; cultural factors; measures taken by the Ministry of Education and economic factors. The fitness of the model revealed that all the factors identified managed to predict 0.71 of the competency-based education variable. The model also showed acceptable goodness of fit (GOF=0.52).

  Keywords: competency-based education, technical, vocational high schools, educational system
 • Pari Fahandezh Saadi *, Abbas Anarinejad Pages 83-92
  The main purpose of this study was to investigate the level of spiritual intelligence of students of Farhangian University of Shiraz to achieve transcendent education. This research is considered as a quantitative research in terms of nature and applied research in terms of purpose. The research method was field survey and the statistical population of the study included students of Shiraz Farhangian University in the academic year of 2019-2020, amongst which 310 people were selected using Cochran's formula by stratified random sampling method. Data were collected using the King Spiritual Intelligence Scale. The validity of the questionnaire was confirmed by experts and the questionnaire had a reliability of 0.87 which was done through Cronbach's alpha. The research data were analyzed using SPSS21 software with one-sample t-test and independent t-test. Students are in a relatively high position in terms of spiritual intelligence and its components (except for the expansion of the state of consciousness), but they are far from the desired level of adequacy. Meanwhile, there is a significant difference between the spiritual intelligence of male and female students.
  Keywords: spiritual intelligence, excellent Education, Students, Farhangian University