فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 1 (پیاپی 13، بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/27
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مهدیه دلشاد*، حمیدرضا بحرانی، بهمن زارع، ماندانا کمالی، معصومه جعفری صفحات 1-23

  جوامع شهری در معرض خطرات طبیعی مختلفی قرار دارند و ارتقای تاب آوری به عنوان راهکاری مفید در مقابله با این تهدیدات معرفی شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر کمک به برنامه ریزی تاب آور شهرها برای آینده و تبیین مدل برنامه ریزی فضایی تاب آور در برابر زلزله می باشد. این هدف به کمک درک رابطه متقابل برنامه ریزی فضایی و تاب آوری شهری در برابر زلزله محقق می گردد. از این رو ابتدا با کمک مطالعه اسنادی چارچوب جدیدی با عنوان SRPF معرفی شده و سپس با کمک روش فراتحلیل کیفی، 71 سند مرتبط با تاب آوری کالبدی در برابر زلزله بررسی و بعد از معرفی مهم ترین مولفه ها و معیارها، رتبه بندی آنها با کمک روش AHP فازی انجام گردید. بر این اساس چارچوبی معرفی گردید که برنامه ریزان و مدیران شهری، می توانند با مراجعه به آن، به مهم ترین مولفه ها و معیارهای تاب آور ساختن شهرها برای آینده به راحتی دسترسی داشته باشند. به طور کلی نتایج پژوهش نشان می دهد بین مولفه های برنامه ریزی فضایی در مقابله با بلایا (جاده ها، فضاهای باز، زیرساخت های فیزیکی و زیرساخت های حیاتی) و معیارهای تاب آوری کالبدی شهرها در برابر زلزله (مقاومت کالبدی، شبکه راه ها، وضعیت خدماتی و تاسیسات زیرساختی و همچنین وضعیت فضای باز) تشابه معنی داری وجود دارد. همچنین مهم ترین عواملی که باید در ارایه مدل برنامه ریزی فضایی تاب آور برای آینده شهرها در برابر زلزله ها مورد توجه قرار گیرند شامل آمادگی، قابلیت تغییر پذیری، استحکام، سازگاری و انعطاف پذیری و خودسازمانی می باشد. در نهایت نیز معیارها و زیرمعیارهای به دست آمده از روش فراتحلیل نیز با کمک پنچ بازوی اصلی SRPF تدقیق شده و اعتبار چارچوب پیشنهادی تایید می گردد.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی فضایی، تاب آوری، کالبد، زلزله، آینده ​​​​​​​
 • سعید زنگنه شهرکی*، محمود عدالتی رنجبر، ارسطو یاری حصار صفحات 25-42

  مسکن مهر یک تجربه ویژه از مداخله مستقیم دولتها است که در مقیاس گسترده ملی به انجام رسید و در آن علاوه بر کلان شهرها و شهرهای بزرگ به سطوح مختلف شبکه شهری توجه گردید. به همین دلیل، نسبت به برنامه های مشابه خود در کشورهای مختلف دنیا متمایز می باشد. مسکن مهر بر جهت جریان مهاجرت ها در شبکه شهری تاثیر داشت، به گونه ای که با افزایش ساخت مسکن مهر به نسبت خانوارهای موجود شهرهای کشور، میزان نرخ رشد جمعیت و نهایتا مهاجرپذیری افزایش یافت و این موضوع، فرضیه تحقیق حاضر را تشکیل داد. روش تحقیق مقاله، توصیفی - تحلیلی است. آمار و اطلاعات از طریق روش کتابخانه ای و اسنادی جمع آوری گردید و مطالعات در دو سطح مختلف استانی (31 استان) و نمونه گیری شهری (40 شهر در استانهای مختلف) به انجام رسید. سنجش رابطه بین متغیرهای تحقیق از طریق ضریب همبستگی پیرسون، تراکم کرنل و رگرسیون وزن دار فضایی بررسی شد و یافته های آن، فرضیه تحقیق را تایید نمود و هدف بررسی نقش مسکن مهر در تغییرات جمعیتی و مهاجرپذیری شهرهای ایران است. نتایج تحقیق نشان داد که افزایش نسبت تولید مسکن ارزان قیمت در شهرها سبب افزایش رشد جمعیت و در نهایت مهاجرپذیری آنها شده است و بیشترین تاثیر جمعیتی در درون شبکه شهری را شهرهای کوچک و متوسط پذیرفته اند. پیشنهادهای مقاله نیز شامل توانمندسازی، پراکنده سازی و توسعه درون زا می باشد.

  کلیدواژگان: مسکن مهر، مهاجرت، مسکن ارزان قیمت
 • سیده الهه رضوانیان* صفحات 43-60

  در دنیای آشوبناک امروز، هر لحظه با مجموعه ای از عدم قطعیت ها روبرو هستیم که می توانند شهرها را تحت تاثیر قرار دهند. بدین منظور باید از رویکردهای سنتی در برنامه ریزی شهری فاصله گرفت و به ابزارها و نگاه های نوین توسل جست. در این میان آینده نگاری راهبردی که با تلفیق دو حوزه آینده نگاری و برنامه ریزی راهبردی بدست آمده، می تواند گره گشای مسایل برنامه ریزی شهری باشد. یکی از چالش های پیش روی این حوزه، نبود فرآیند مشخص آینده نگاری راهبردی شهری می باشد. بنابراین هدف پژوهش حاضر؛ «تبیین فرآیند آینده نگاری راهبردی شهری» است. در این مسیر با اتخاذ رویکردی کیفی و بهره گیری از روش فراترکیب تلاش شده است تا مدل فرآیندی آینده نگاری راهبردی شهری تدوین گردد. برای این امر با جستجوی پایگاه اطلاعاتی معتبر، 97 مقاله در حوزه مذکور شناسایی گردید. در مرحله بعد با استفاده از روش کسپ، مقالات مذکور غربال و در نهایت25 مقاله انتخاب شد. سپس مقالات مذکور در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. جهت کدگذاری از نرم افزار Maxqda2020 بهره گرفته شده است. بطور کلی 225 کد باز از مقالات منتخب بدست آمده و بر مبنای آن کدگذاری محوری و گزینشی انجام گردید. در مجموع 10 مفهوم و 3 مقوله شناسایی و در انتها نیز مدل عمومی فرآیند آینده نگاری راهبردی شهری تدوین گردید.

  کلیدواژگان: آینده نگاری راهبردی، برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی راهبردی، فراترکیب
 • کاظم عیدیوندی، علیرضا قانع، الناز فرشاد*، فاطمه محمدی جعفرآبادی صفحات 61-76

  مناطق روستایی ایران در زمان حساس از روند تحول و توسعه روستایی-شهری خود قرار دارند . برای رشد و توسعه آینده مناطق روستایی کشور و تقویت چشم انداز اجتماعی و اقتصادی سریع روستایی، تغییرپذیری روستاهای ایران امری ضروری و لازم است که باید مورد توجه مسیولین و تمام بازیگران و دینفعان توسعه روستایی کشور قرار گیرد. به همین دلیل برای توسعه بیشتر روستاهای کشور لازم است محرک ها و استراتژی های آینده توسعه روستایی را تدوین نمود. هدف این پژوهش نیز تدوین و ارایه محرک ها و استراتژی های آینده توسعه روستایی در افق 1414 با رویکرد آینده پژوهی است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش ترکیبی (کمی و کیفی) است. جامعه آماری کارشناسان دانشگاهی و مدیران مرتبط با فرایند روستایی در سطح کشور بوده است. با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی و  به صوت هدفمند 20 نمونه انتخاب شد. برای گردآوری داده ها و اطلاعات، با توجه به مدل ها و هدف تحقیق از پرسش نامه تاثیرات متقابل آینده پژوهی و مصاحبه استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات از مدل ساختاری و نرم افزار میک مک استفاده شد. نتایج پژوهش گویای آن بود که بهبود ظرفیت مقامات محلی برای رفع نیازهای جمعیت رو به افزایش روستایی، هماهنگی سیاست های روستایی و شهری و همسو کردن زمینه های اصلاح استراتژی ها، مدرن سازی مناطق روستایی با استفاده از روستاهای هوشمند، تامین اعتبارات و سیستم های بانکی در مناطق روستایی/ خدمات اعتباری و مالی، تکامل و بهبود بهره وری از همه عناصر تشکیل دهنده زنجیره ارزش کشاورزی و نهایتا افزایش آموزش فراگیر روستایی و مداخله آنها در سرمایه گذاری و برنامه ریزی روستایی مهم ترین سناریوها و استراتژی های توسعه روستایی در ایران هستند. بیان استراتژی ها و و کاربرد آنها می تواند زمینه ای برای اصلاح سیاست ها و استراتژی های تقویت و توسعه چشم انداز روستایی کشور و راهنمایی برای تعیین مسیر آینده مناطق روستایی کشور باشد.

  کلیدواژگان: توسعه روستایی، سناریوها، استراتژی ها، آینده پژوهی، ایران 1414
 • جمال الدین هنرور، زهرا شکوهی فر، سعید حقیقی* صفحات 77-95

  این پژوهش با هدف تبیین پیشران های زیر پل های شهری با رویکرد پایداری اجتماعی و پویایی فضایی در آینده شهر انجام شده است، تا  بتوان چارچوبی جهت طراحی بهینه و مطابق با پایداری اجتماعی و سرزندگی و پویایی این فضاها تبیین کرد. روش پژوهش بر اساس هدف کاربردی و ازنظر ماهیت توصیفی و تحلیلی و از نوع همبستگی است که با تکنیک پیمایشی انجام شده است. گردآوری داده ها با روش اسنادی و میدانی انجام شده است. نرم افزارهای مورد استفاده در این تحقیق SPSS و Lisrel می باشند. اعتبار سنجی شاخص های تحقیق از طریق روش دلفی (تعداد 10 متخصص) و روش آلفای کرونباخ انجام شد. برای تبیین شاخص ها از تحلیل عاملی تاییدی و جهت تحلیل داده ها از آزمون T تک نمونه ای، رگرسیون چند متغیره، مدل اندازه گیری تحلیل عاملی و برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولوموگروف-اسمرینوف استفاده شد. جامعه آماری تحقیق، شهروندان شهر همدان در اطراف محدوده پل روگذر خواجه رشید، به تعداد 250 نمونه می باشند. سنجش شاخص های تحقیق با طیف لیکرت و با میانگین مفروض 3 و تعداد 5 معیار (عملکردی، پایداری اجتماعی، زیست محیطی، بصری، کالبدی ادراکی) و 24 شاخص صورت گرفت. میانگین کل شاخص ها برابر با 2.95 می باشد که از میانگین مفروض (3) پایین تر است. با استفاده از ضریب بتا بیشترین پیوند رگرسیون بین معیار پایداری اجتماعی و طراحی زیر پل های شهری (r=0.784) است. نتایج نشان می دهد  43 درصد (واریانس (0.43)) از پویایی و پایدارای اجتماعی زیر پل های شهری، تحت تاثیر متغیرهای (عملکردی، پایداری اجتماعی، زیست محیطی، بصری، کالبدی ادراکی) است که نشان می دهد تناسب و مطلوبیت بالایی داشته و از قدرت تبیین و پیش بینی لازم در موضوع پژوهش برخوردار است.

  کلیدواژگان: فضای شهری، زیر پل شهری، پایداری اجتماعی، پویایی فضایی، فضای گمشده، پل خواجه رشید همدان
 • فرید بشیان، هادی سروری*، تکتم حنایی، علی اکبر سروری صفحات 97-114

  ماهیت پیچیده شهرها و رشد شتابان فناوری به همراه وقوع تحولات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و... موجب شده است شهرها مورد آماج شدیدترین تکانه ها قرار گرفته و برنامه ریزان شهری نتوانند همپای این تغییرات به حل چالش ها بپردازند. در این راستا، برنامه ریزی راهبردی به عنوان یکی از مهم ترین رهیافت ها در برنامه ریزی شهری که توجه ویژه ای به آینده دارد، دیگر ضمانت کننده موفقیت در چنین محیطی نمی باشد. بنابراین، لازم است تا جایگاه آینده در ارتباط با فرآیند برنامه ریزی شهری راهبردی تبیین گردد. لذا هدف پژوهش صراحت بخشی به جایگاه آینده در فرآیند برنامه ریزی شهری راهبردی می باشد. رویکرد پژوهش حاضر کیفی بوده و از روش فراترکیب برای دستیابی به هدف مذکور استفاده شده است. 104 منبع فارسی و انگلیسی در ارتباط با پژوهش استخراج شده که از این میان، 26 منبع با استفاده از روش کسپ، غربال و با بهره گیری از نرم افزار MAXQDA2020 کدگذاری شده اند. در مجموع 108 کد، 13مفهوم و 5 مقوله به دست آمده است. نتایج پژوهش گویای آن است در فرآیند برنامه ریزی شهری راهبردی لازم است به موضوعات، عمیق تر نگریسته شود و با بهره گیری از نگاهی نقادانه لایه های پنهان شهر مانند موضوعات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مورد توجه قرار گیرند. زیرا که این موضوعات، پیشران و مبنای دستیابی به پیش بینی صحیح از آینده مطلوب هستند. همچنین راهبردها و اقدامات پیشنهادی علاوه بر نوآورانه بودن باید در برگیرنده گونه های مختلفی از آینده های محتمل باشند تا بتوانند دستیابی به آینده مطلوب را، واقع گرایانه تر پی جویی کنند.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی شهری راهبردی، آینده، آینده نگاری، فراترکیب، شهر
|
 • Mahdiyeh Delshad*, Hamidreza Bahrani, Bahman Zare, Mandana Kamali, Masoumeh Jafari Pages 1-23

  Urban communities are exposed to various natural hazards. Promoting resilience has been introduced as the most reliable way to deal with these threats. The main goal of this research is to help the resilient planning of cities for the future and to explain the resilient spatial planning model against earthquakes. This goal is achieved by understanding the mutual relationship between spatial planning and urban resilience against earthquakes. Therefore, first, with the help of document study, a new framework entitled as SRPF was introduced, then, with the help of qualitative meta-analysis method, 71 documents related to physical resilience against earthquakes were reviewed and after introducing the most important components and criteria, the ranking of them was done by the assistance of fuzzy AHP method. Based on this, a framework was introduced that urban planners and managers can easily access the most important components and criteria for making cities resilient for the future by referring to it. In general, the results of the research show that there is a significant similarity between the components of spatial planning in dealing with disasters (roads, open spaces, physical infrastructure and critical infrastructure) and the physical resilience criteria of cities against earthquakes (physical resistance, road network, service status and infrastructure facilities, as well as the status of open space). Also, the most important factors that should be taken into consideration in providing a resilient spatial planning model for the future of cities against earthquakes include preparation, changeability, strength, adaptability, flexibility, and self-organization. Finally, the criteria and sub-criteria obtained from the meta-analysis method are verified with the help of the five main arms of SRPF and the validity of the proposed framework is confirmed.

  Keywords: spatial planning, resilience, earthquake, future
 • Saeed Zanganeh*, Mahmoud Edalati Ranjbar, Arasto Yari Pages 25-42

  The Mehr housing is a special experience in the direct intervention of governments on a large scale, which instead of focusing only on big cities and metropolises, has entered different levels of the urban network, and it is different from similar programs in different countries of the world. The positive and negative residential, spatial, social, economic and programmatic characteristics of Mehr housing affected the direction and destination of migrations in the urban network, so that with the increase in the ratio of built of Mehr housing to the existing households in the cities of the country, increased the rate of population growth and finally immigration. This subject forms the hypothesis of the current research. The research method of the article is descriptive-analytical and its purpose is theoretical and practical. Statistics were collected through library and documentary methods and studies at two different levels including 31 provinces and urban sampling (40 cities in different provinces. The relationship between research variables measured through Pearson's correlation coefficient, kernel density and spatial weighted regression and its findings confirmed the research hypothesis. The results of the research show that the increase in the building of low-cost housing in cities has led to an increase in population growth and ultimately their immigration, and small and medium-sized cities have accepted the largest population impact within the urban network. The suggestions of the article also include empowerment, dispersion and native development.

  Keywords: Mehr housing, housing, Population growth, immigration
 • Seyede Elahe Rezvanian* Pages 43-60

  In today's chaotic world, every moment we face a series of uncertainties that can affect cities. For this purpose, one should distance himself from the traditional approaches in urban planning and resort to new tools and perspectives. In the meantime, strategic foresight obtained by combining the two areas of foresight and strategic planning can solve urban planning issues. One of the challenges facing this field is the lack of a specific process of strategic urban foresight. Therefore, the purpose of the current research; "Explaining the process of urban strategic foresight". In this direction, by adopting a qualitative approach and using the meta-composite method, an attempt has been made to formulate a process model of urban strategic foresight. For this purpose, 97 articles in the mentioned field were identified by searching the reliable database. In the next step, using the Casp method, the aforementioned articles were screened and finally 25 articles were selected. Then the mentioned articles have been examined and analyzed in three stages of open, central and selective coding. Mxqda2020 software is used for coding. In general, 225 open codes were obtained from the selected articles. In the next step, using the instant Delphi method, the opinions of 15 faculty members with expertise in urban planning were obtained, and based on that, central and selective coding was done. In total, 10 concepts and 3 categories were identified, and at the end, a process model of urban strategic foresight was formulated.

  Keywords: strategic foresight, urban planning, strategic planning, Meta-synthesis
 • Kazem Eidivandi, Alireza Ghane, Elnaz Farshad*, Fatemeh Mohammadi Jafari Pages 61-76

  Rural areas of Iran are in critical times through their rural-urban development process. To grow and develop the future of rural areas of the country and to strengthen the rapid social and economic prospect of rural rural areas, it is necessary and necessary to consider all the actors and the actors and theologians of the country's rural development. For this reason, for further development of the country's villages, it is necessary to formulate future strategies and strategies of rural development. The purpose of this study is to develop and present future strategies and strategies of rural development in the 1414 horizon with a future research approach. The present study is applied, applied, and in terms of combination (quantitative and qualitative). The statistical population of academic experts and managers related to rural process has been the country. 20 samples were selected using a non -explicit sampling method and targeted audio. For data collection and information, the questionnaires were used by the interview and interview interviews with respect to the models and the purpose of the research. Structural and software -software model analysis was used for data analysis. The results of the research showed that improving local authorities' capacity to meet the needs of rural population, coordination of rural and urban policies, and aligning the backgrounds of strategies reform, modernization of rural areas using smart villages, providing credits and credits Banking systems in rural areas/ credit and financial services, evolution and improvement of all the constituent elements of the agricultural value chain and ultimately increased rural education and their intervention in rural investment and planning the most important scenarios and strategy There are rural development in Iran. Expressing strategies and their application can be the basis for reforming the policies and strategies of strengthening and developing the country's rural eye and guidance to determine the future path of rural areas of the country.

  Keywords: Scenarios, Strategies, Future Research, Iran 1414, rural development, scenarios
 • Jamaleddin Honarvar, Zahra Shokouhifar, Saeed Haghighi* Pages 77-95

  This study aims to explain the propulsions  for designing the underground area of urban bridges with the approach of social sustainability and spatial dynamics to achieve a framework for optimal design following social sustainability and the vitality and dynamism of these spaces. The research method is applied based on the purpose and is descriptive and analytical, and the plan is based on correlation, which is done with a survey technique. Data collection was done by documentary and field methods, and the software used in this research were SPSS and Lisrel. Research indicators were validated using Delphi (10 experts) and Cronbach's alpha. Confirmatory factor analysis was used to explain the arrows, and a one-sample t-test, multivariate regression, and factor analysis measurement model were used to analyze the data. Kolmogorov-Smirnov test was used to check the normality of the data. The statistical population of the study, consisting of citizens of Hamedan around the Khajeh Rashid overpass bridge, is 250 samples. The research indicators were assessed using the Likert scale with a hypothetical average of 3 and 5 criteria (including functional, social, environmental, visual, physical, and perceptual) and 24 indicators. The standard of all hands is 2.95, which is lower than the assumed average (3). Using the beta coefficient, the highest regression was obtained between the criterion of social sustainability and the design of the underground space of urban bridges (r = 0.784). The results show that 43% (variance 0.43) of social dynamics and sustainability in undercover areas of urban bridges are affected by variables (functional, social sustainability, environmental, visual, perceptual physical), which indicate high fitness and desirability and indicate the necessary explanatory and predictive power in the subject of research.

  Keywords: urban space, under the urban bridge, social stability, spatial dynamics, lost space, Khajeh Rashid Bridge, Hamedan
 • Farid Bashian, Hadi Sarvari*, Toktam Hanaee, AliAkbar Sarvari Pages 97-114

  The complex nature of cities and the rapid growth of technology along with the occurrence of social, cultural, political developments, etc., have caused cities to be subjected to the most intense impulses and urban planners are unable to solve the challenges in keeping with these changes. In this regard, strategic planning, as one of the most important approaches in urban planning that pays special attention to the future, is no longer a guarantee of success in such an environment. Therefore, it is necessary to clarify the future position in relation to the strategic urban planning process. Therefore, the aim of the research is to clarify the future position in the process of strategic urban planning. The current research has used the meta-synthesis to achieve the mentioned goal. 104 sources have been extracted in connection with the research. Among these, 26 sources have been selected using the CASP method and coded using the MAXQDA2020 software. In total, 108 codes, 13 concepts and 5 categories were obtained. The results of the research show that in the process of strategic urban planning, it is necessary to take a deeper look at the issues and to pay attention to the hidden layers of the city using a critical view. Because these issues are the driving force and basis for achieving a correct prediction of the desired future. Also,in addition to being innovative, the proposed strategies and actions should include different types of possible futures so that they can more realistically pursue the desired future.

  Keywords: Strategic urban planning, Future, Foresight, Meta-synthesis, city