فهرست مطالب

 • سال یازدهم شماره 1 (بهار و تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/01/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • کیوان عباسی رنجبر*، زانیار غفوری، سهیل ایگدری، هادی پورباقر صفحات 1-10
  در این مطالعه، تنوع ریختی و برخی پارامترهای زیستی (الگوی رشد و فاکتور وضعیت) 46 قطعه ماهی نازک، Chondrostoma regium نمونه برداری شده از رودخانه های گاماسیاب، دینور، قره سو و زاب از حوضه تیگریس به اجرا درآمد. بدین منظور تعداد 22 صفت اندازشی و 6 صفت شمارشی اندازه گیری و شمارش شدند. برای بررسی احتمالی تنوع ریختی بین جمعیت های مورد مطالعه، ویژگی های اندازشی و شمارشی با استفاده از آنالیزهای واریانس یک طرفه، کروسکال-والیس، تحلیل همبستگی کانونی (CVA) و خوشه ای (CA) تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه جمعیت های مورد مطالعه، در 16 صفت اندازشی و 5 صفت شمارشی تفاوت معنی دار نشان داد (0/05≥P). تحلیل CVA صفات اندازشی، همپوشانی زیادی بین جمعیت های مورد مطالعه نشان داد و تنها جمعیت رودخانه زاب را از دیگر جمعیت ها جدا کرد، براساس صفات شمارشی نیز جمعیت ها از هم تفکیک شد به طوری که جمعیت زاب به صورت جدا در یک گروه قرار گرفت. براساس نتایج، بین جمعیت های ماهی نازک جنوب تفاوت ریختی معنی دار وجود دارد و هر دو صفت اندازشی و شمارشی قابلیت تفکیک کنندگی را نشان دادند. الگوی رشد برای جمعیت های گاماسیاب، دینور و قره سو ایزومتریک و برای جمعیت زاب آلومتریک مثبت برآورد شد. میانگین فاکتور محیطی (ضریب چاقی) جمعیت ها نیز بین 0/97 (جمعیت زاب) تا 1/06 (جمعیت دینور) متغیر بود که با یکدیگر تفاوت آماری نداشت (0/05<P).
  کلیدواژگان: ریخت سنجی، تحلیل همبستگی کانونی، زاب، صفات شمارشی، حوضه تیگریس
 • مرضیه حیدریه*، نجمه شیخ زاده، سعید رجبی فر، نرجس دماوندی کمالی صفحات 11-20
  مطالعات زیادی درباره اثرات مثبت رزماری بر عملکرد رشد، فعالیت آنزیم های گوارشی، سیستم های آنتی اکسیدان و ایمنی و مقاومت در برابر بیماری در گونه های مختلف ماهی وجود دارد. از طرف دیگر، کارایی پرتودهی گاما در جهت بهبود اثرات زیستی رزماری مشخص شده است. هدف از این مطالعه ارزیابی پتانسیل رزماری در سه حالت (پودر خشک، عصاره الکلی و عصاره الکلی پرتودیده) بر سیستم آنتی اکسیدان، فعالیت آنزیم های مربوط به کبد، برخی متابولیت ها و همچنین فعالیت آنزیم های گوارشی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بود. پس از تهیه عصاره الکلی رزماری، پرتودهی در سطح 30 کیلوگری با استفاده از دستگاه پرتوده گاما کبالت-60 انجام شد. در مطالعه درون تنی، ماهی ها (با میانگین 225/36گرم) به صورت تصادفی در چهار گروه با سه تکرار برای هر گروه توزیع شدند. بعد از دوره 7 روزه سازگاری، ماهی ها با جیره پایه و یا تیمار (حاوی پودر خشک= T1، عصاره الکلی= T2 یا عصاره الکلی پرتودهی شده= T3) به مدت 50 روز تغذیه شدند. . نتایج نشان داد که بیشترین میزان گلوکز در سرم خون ماهیان در گروه کنترل (4/16±118/43 میلی گرم بر دسی لیتر) مشاهده شد درحالی که کمترین میزان در گروه T3 (1/59±41/25میلی گرم بر دسی لیتر) گزارش شد. در همین راستا، میزان تری گلیسرید در گروه های T2 و T3 در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافت. فعالیت آنزیم های گوارشی نیز در همه گروه های تیمار، به خصوص در گروه های T2 و T3، در مقایسه با گروه کنترل بهبود یافت. فعالیت آنزیم های مرتبط با کبد نیز به دنبال مصرف جیره T3 کاهش یافت. فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان سرمی نیز در گروه های T2 و T3 نیز در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافتند و بالاترین میزان فعالیت آنزیم های SOD و CAT در گروه T3 مشاهده شد. در نتیجه، مطالعه حاضر نشان داد که مصرف خوراکی عصاره الکلی رزماری، به خصوص در شکل پرتودهی شده، به مدت 50 روز سبب بهبود برخی شاخص های سرمی شامل متابولیت ها، فعالیت آنزیم های گوارشی و فعالیت آنزیم های مرتبط با کبد در ماهی قزل آلای رنگین کمان می گردد.
  کلیدواژگان: پرتو گاما، رزماری، عصاره الکلی، قزل آلای رنگین کمان
 • رضا رجبی نژاد، سید محمد صلواتیان*، هستی زارعی، محمدرضا رمضانی مامودانی، اکبر پورغلامی مقدم صفحات 21-30
  تحقیق حاضر، به منظور بررسی تاثیر جایگزینی آرد ماهی با کنجاله آفتابگردان در جیره غذایی و تاثیر آن بر عملکرد رشد و ترکیبات بیوشیمیایی بچه ماهیان سفید (Rutilus frisii) انگشت قد به اجرا درآمد. بدین منظور، تعداد 240 قطعه بچه ماهیان سفید انگشت قد با میانگین وزنی 0/8±1/14 گرم و میانگین طول کل 0/3±5/03 سانتی متر در 12 تانک با تراکم 20 عدد در هر تانک و در چهار تیمار مختلف 0 (تیمار شاهد)، 25، 50 و 75 درصد کنجاله آفتابگردان با جیره غذایی فرموله شده با درصد پروتیین، چربی و سطح انرژی یکسان در یک دوره هشت هفته ای مورد آزمایش قرار گرفتند. در پارامترهای ضریب تبدیل غذایی، نرخ کارایی پروتیین، ضریب رشد، افزایش وزن، افزایش طول، میانگین رشد روزانه، درصد بازماندگی، طول نهایی، وزن اولیه و وزن نهایی اختلاف معنی داری مشاهده نشد (0/05<P)، ولی از نظر میانگین ضریب وضعیت، اختلاف معنی داری مشاهده گردید (0/05>P). همچنین بررسی پارامترهای آنالیز لاشه ماهیان نشان داد که بین تیمارهای مورد بررسی از نظر درصد رطوبت لاشه اختلاف معنی دار مشاهده نشد (0/05<P)، ولی از نظر درصد خاکستر، درصد پروتیین و درصد چربی لاشه بین کلیه تیمارها اختلاف معنی دار به دست آمد (0/05>P). نتایج نشان داد سطوح مختلف جایگزینی کنجاله آفتابگردان به جای پودر ماهی تاثیر منفی برعملکرد رشد بچه ماهیان سفید نمی گذارد، بنابراین جهت کاهش هزینه تولید جیره و صرفه اقتصادی پرورش ماهی مورد مطالعه می توان تا 25 درصد کنجاله آفتابگردان را جایگزین پودر ماهی در ترکیب جیره نمود.
  کلیدواژگان: کنجاله آفتابگردان، آرد ماهی، ماهی سفید، عملکرد رشد
 • امیر زیدی، محمدرضا رضایی*، محمدحسین صیادی، امین غلامحسینی، مهدی بنایی صفحات 31-41

  در این مطالعه، تاثیر سطوح مختلف ریزپلاستیک و فلز مس، به تنهایی و به صورت توام، بر تعداد هموسیت کل و هموسیت های مختلف در خرچنگ دراز آب شیرین (Astacus leptodactylus) به اجرا درآمد. بدین منظور تعداد 378 خرچنگ با میانگین طول0/76±10/64 سانتی متر و وزن 15±41/12 گرم در 27 آکواریوم تقسیم شدند. طول دوره در معرض قرارگیری 28 روز بود، بررسی تعداد هموسیت کل و هموسیت های مختلف در پایان دوره نمونه همولنف از خرچنگ ها گرفته شد. نتایج نشان داد تعداد سلول های هیالینوسیت در نمونه های در معرض ریزپلاستیک پلی اتیلن 1 میلی گرم بر لیتر و تیمار 1 میلی گرم بر لیتر سولفات مس کمتر از گروه کنترل بود، تعداد گرانولوسیت در تیمار 1 میلی گرم بر لیتر ریزپلاستیک پلی اتیلن و تیمار 1 میلی گرم برلیتر ریز پلاستیک توام با 0/5 میلی گرم بر لیتر سولفات مس نسبت به گروه کنترل افزایش داشت و برای سلول های نیمه گرانولوسیت 1 میلی گرم برلیتر ریز پلاستیک توام با 0/5 میلی گرم برلیتر سولفات مس کاهش معنی دار و تیمار 1 میلی گرم برلیتر سولفات مس نیز افزایش معنی داری نسبت به گروه کنترل داشت (0/05>P) همچنین تعداد هموسیت کل تیمار های 0/5 میلی گرم بر لیتر ریزپلاستیک توام با 1 میلی گرم بر لیتر سولفات مس و تیمار 1 میلی گرم بر لیتر ریزپلاستیک توام با 1 میلی گرم سولفات مس نسبت به تیمار کنترل کاهش معنی داری نشان داد (0/05>P)، در نهایت می توان نتیجه گرفت که ریزپلاستیک پلی اتیلن و فلز مس به صورت تنها و توام با هم می توانند از جمله عوامل آلاینده و آسیب رسان به سیستم ایمنی در خرچنگ دراز آب شیرین باشد.

  کلیدواژگان: همولنف، سیستم ایمنی، خرچنگ دراز آب شیرین، آلاینده محیطی
 • شروین شیخ، فریبرز قجقی*، افشین قلیچی، سارا جرجانی صفحات 42-51
  این مطالعه جهت بررسی اثر سطوح مختلف نانوذرات سلنیوم جیره بر شاخص های خونی، بیوشیمیایی سرم و دفاع آنتی اکسیدانی ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) صورت گرفت. بدین منظور ماهی تیلاپیای نیل با میانگین وزنی1/0±31/1 گرم در 12 تانک فایبرگلاس با تراکم 18 عدد ماهی توزیع و طی مدت 8 هفته با غلظت های متفاوت نانو ذره سلنیوم شامل: 0 (شاهد)، تیمار 1 (0/5 میلی گرم/کیلوگرم نانوذره سلنیوم)، تیمار 2 (1 میلی گرم/کیلوگرم نانو سلنیوم) و تیمار 3 (2 میلی گرم/کیلوگرم نانو ذره سلنیم) غذادهی شدند. براساس نتایج، بیشترین تعداد گلبول های قرمز خون، هموگلوبین و هماتوکریت در ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی سطوح 1 و 2 میلی گرم نانو سلنیوم به دست آمد که از نظر آماری تفاوت معنی داری را با سایر تیمارها به ویژه تیمار شاهد نشان داد (0/05<P). همچنین اختلاف معنی داری در میزان فاکتورهای پروتیین کل و گلوبولین ماهی تغذیه شده با جیره حاوی سطح 2 میلی گرم نانو ذره سلنیوم با سایر تیمارها به ویژه تیمار شاهد وجود دارد. در این پژوهش افزودن سطح 2 میلی گرم نانو سلنیوم به جیره موجب کاهش معنی دار سطح گلوکز، کلسترول و تری گلیسرید خون شد و کمترین مقادیر این پارامترها در در گروه تغذیه شده با غلظت سطح 2 میلی گرم نانو سلنیوم مشاهده شد. میزان فعالیت آنزیم های کبدی ALT و AST در تیمار شاهد در بیشترین میزان و در تیمار سطح 2 میلی گرم نانو سلنیوم کمترین میزان را به خود اختصاص داد. نتایج بیانگر آن است که اختلاف معنی داری در مقادیر آنزیم های کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز در ماهیان تغذیه شده با تیمارهای 1 و 2 میلی گرم/کیلوگرم نانوذرات سلنیم با تیمار 5/0 میلی گرم/کیلوگرم نانوذرات سلنیم؛ به ویژه تیمار شاهد وجود دارد. در مجموع، به نظر می رسد که تاثیر سطوح مختلف نانو ذره سلنیوم به ویژه در تیمار 2 میلی گرم/کیلوگرم خوراک بر برخی از شاخص های خونی، بیوشیمیایی سرم و دفاع آنتی اکسیدانی ماهی تیلاپیای نیل مفید و معنی دار بوده است. بنابراین می توان از این نانوذره جهت بهبود عملکرد جیره های غذایی موجود در بازار استفاده کرد.
  کلیدواژگان: نانو ذره سلنیوم، ماهی تیلاپیای نیل، شاخص های خونی، فعالیت آنتی اکسیدانی
 • میترا آرمان*، مصطفی علینقی زاده صفحات 52-58
  هدف از این مطالعه، بررسی اثر عصاره گیاه به لیمو بر شاخص های رشد و فعالیت برخی از آنزیم های کبدی در ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) بود. بدین منظور، 240 قطعه بچه تیلاپیای نیل با میانگین وزن 0/23±10/15گرم برای این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. آزمایشی به مدت 8 هفته با بکارگیری چهار تیمار شامل: تیمار 1 (جیره تجاری یا تیمار شاهد)، تیمار 2 (جیره حاوی 2/5 گرم عصاره به لیمو در هر کیلوگرم جیره غذایی)، تیمار 3 (جیره حاوی 5 گرم عصاره به لیمو در هر کیلوگرم جیره غذایی) و تیمار 4 (جیره حاوی 7/5 گرم عصاره به لیمو در هر کیلوگرم جیره غذایی) صورت گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین وزن نهایی، افزایش وزن، نرخ رشد ویژه و شاخص وضعیت در تیمار مشاهده شد. همچنین نتایج آزمایش نشان داد که میزان آنزیم های آسپارتات آمینوترانسفراز (AST)، آلانین آمینوترانسفراز (ALT) و آلکالین فسفاتاز (ALP) بین تیمارهای مورد بررسی اختلاف معنی داری مشاهده نشد (0/05<P). با توجه به نتایج می توان بیان کرد که عصاره گیاه به لیمو به میزان 7/5 گرم در جیره غذایی ماهی تیلاپیای نیل (O. niloticus) می تواند رشد این ماهی را افزایش دهد بدون اینکه اثر سویی در عملکرد کبد ماهی تیلاپیای نیل بگذارد.
  کلیدواژگان: ماهی تیلاپیای نیل، عصاره به لیمو، شاخص های رشد، آنزیم های کبدی
 • محمدعلی دانش مهر، فرانک سلمان نژاد* صفحات 59-71

  محصولات آرایشی که حاوی ترکیبات دریایی هستند از جذابیت ویژه ای برای مصرف کنندگان برخوردارند و به همین دلیل است که در یک دهه اخیر تقاضا برای این محصولات نیز افزایش یافته است. اما از طرفی، منابع طبیعی از جمله منابع دریایی، محدود هستند و نمی توان به صورت بی رویه از آن ها بهره برداری نمود؛ زیرا سالیان زمان می برد تا این منابع تجدید شوند. بنابراین، این موضوع باعث شده است تا امروزه از زایدات شیلاتی به عنوان منبعی پایدار برای بازیافت و استخراج موادی با ارزش بالا که در صنعت محصولات آرایشی نیز کاربرد دارند، استفاده شود. از جمله این مواد می توان به کلاژن، کیتین، فسفات کلسیم، آستاگزانتین و فیکوبیلی پروتیین ها اشاره کرد که به عنوان  آنتی اکسیدان، ضد پیری، ضد چروک، ضد آکنه و ضد التهاب در فرمولاسیون های آرایشی مورد استفاده قرار می گیرند. درنتیجه، با توجه به اهمیت موضوع، در این مطالعه به پتانسیل زایدات شیلاتی برای بازیافت مواد موثره آرایشی-دارویی پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: زائدات شیلاتی، آرایشی-داروئی، کلاژن، کیتین
 • فخری قزلباش، لطیفه پوراکبر*، ناصر آق، صابر خدابنده صفحات 72-84
  ریزجلبک دونالیلا سالینا (Dunaliella salina) ریزجاندار یوکاریوتی بی نظیری می باشد که دامنه تحمل بالایی در برابر نوسانات محیطی از جمله شوری، دما و نور دارد. هدف از این تحقیق بررسی اثر شوری و اشعه فرابنفش بر فاکتور های رشد و محتو ای اسید چرب ریزجلبک Dunaliella salina بود. آزمایش ها تحت تیمار های مختلف شوری 150، 200 و 250 گرم در لیتر و تابش های نور فرابنفش (B,C)UV  به طور مجزا و تلفیقی با 3 تکرار به مدت 11 روز صورت گرفت. روند رشد جلبک و زی توده کل تولید شده تحت تنش های مختلف، با شمارش تعداد سلول جلبک به صورت یک روز در میان توسط لام هموسیتومتر مورد بررسی قرار گرفت. پروفایل اسید های چرب جلبک ها تحت تیمار های اعمال شده توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC) و چربی کل با استفاده از دستگاه سوکسله تعیین شد. با توجه به نتایج به دست آمده طی دوره کشت، روند رشد جلبک در اکثر تیمار های اعمال شده تحت تنش های شوری بالا و پرتو UV C و UV B نسبت به تیمار شاهد به طور معنی داری کمتر بود (P≤0.05). بیش ترین تراکم سلولی در تیمار شاهد 2/04 میلیون سلول در میلی لیتر و 1/98 میلیون سلول در میلی لیتر در تیمار UVB-150 در روز هفتم به دست آمد. برخلاف بالا بودن تراکم سلولی در نمونه کنترل، بیش ترین میزان وزن تر مربوط به تیمار UVC تحت شوری 200 گرم در لیتر مشاهده شد. از نظر مقادیر اسیدهای چرب بین تیمار ها اختلاف معنی دار مشاهده شد (P≤0.05). جلبک پرورش یافته تحت تیمار UVB-200 دارای بیش ترین میزان PUFA-n3 (20/05%) و مجموع اسید های چرب بلند زنجیره چند غیر اشباع PUFA (32/05%) بود در حالی که بیش ترین مقدار اسید های چرب PUFA(n6) (13/96%) در تیمار UVC-150 به دست آمد. بیش ترین مقدار اسیدهای چرب اشباع (SFA) در جلبک های کشت شده تحت شوری 250 گرم در لیتر بدون اشعه فرابنفش برآورد شد. با توجه به یافته های تحقیق می توان چنان عنوان کرد که تشعشعات فرابنفش و شوری بالا رشد جلبک را کاهش می دهند ولی باعث ارتقای سنتز اسید های چرب بلند زنجیره غیر اشباع می شوند.
  کلیدواژگان: ریزجلبک، تنش، شوری، اسیدهای چرب
 • الناز عرفانی فر*، اشکان اژدری، سید احمدرضا هاشمی، زهرا امینی خوئی، قاسم رحیمی قره میرشاملو، امام بخش دلوکیان، مسطوره دوستدار صفحات 85-104

  یکی از گونه های صدف خوراکی تجاری مهم در دنیا صدف حلزونی Babylonia spirata می باشد. اطلاعات پایه اکولوژیک زیستگاه های این نرم تن در آب های ساحلی و مناطق فلات قاره، کمک قابل توجهی به صیادان و بهره برداران می نماید. از این رو به منظور شناسایی ویژگی های اکولوژیک زیستگاه حلزون دریایی بابیلون در آب های شمالی دریای عمان نمونه برداری از آب برای تعیین دما،pH ، شوری، اکسیژن محلول، مواد مغذی و کدورت، رسوب برای تعیین مواد آلی کل و جنس بستر، از گونه بابیلون برای تعیین میزان CPUE به صورت ماهانه از شهریور 1400 تا اردیبهشت 1401 انجام شد. نتایج نشان داد که میانگین دمای آب در دوره بررسی در کنارک 27/79، پزم 26/99، پسابندر و بریس 28/5درجه سانتی گراد بود. میانگین شوری در ایستگاه های کنارک، پزم، بریس و پسابندر به ترتیب برابر با 39/33، 26/99، 39/25و 39/25گرم بر لیتر، کدورت به ترتیب برابر با 5/48 ، 2/5، 7/25 و 7/25 FTU، اسیدیته به ترتیب برابر با 8/25 ، 8/22، 8/18 و 8/18، اکسیژن محلول به ترتیب برابر با 6/6 ، 7/06، 6/97 و 6/97 میلی گرم بر لیتر، نیترات آب به ترتیب برابر با 1/35 ، 1/16، 1/11و 1/11 میلی گرم بر لیتر، نیتریت آب به ترتیب برابر با 0/04، 0/02، 0/055و 0/055 میلی گرم بر لیتر، آمونیاک به ترتیب برابر با 0/05 ، 0/19، 0/01و 0/01 میلی گرم بر لیتر، فسفات آب به ترتیب برابر با 0/37 ، 0/23، 0/25و 0/25 میلی گرم بر لیتر و میزان مواد آلی به ترتیب برابر با 0/64، 0/52، 1/67 و 1/67 درصد به دست آمد. نتایج نشان داد که مواد مغذی نقش مهمی در تراکم بابیلون این منطقه دارند. با افزایش مواد مغذی تراکم بابیلون با اوج شدید افزایش یافت و در مهر و آبان ماه به بیش ترین تعداد رسید و پس از آن با کاهش مواد غذایی، تراکم سیر نزولی داشت. بر اساس آنالیز رگرسیون چندگانه خطی میزان نیتریت ارتباط بالایی به میزان صید در واحد تلاش حلزون دریایی بابیلون داشت.

  کلیدواژگان: صدف، شرایط اکولوژیک، صید به ازای واحد تلاش
 • ملیکا میرزایی نشترودی، کامران رضایی توابع*، امیررضا عابدعلم دوست، غلامرضا رفیعی، حسن رحیمیان، بهزاد شیرکوند هداوند صفحات 105-113
  بسیاری از مواد پلاستیکی که در حال حاضر برای بسته بندی مواد غذایی استفاده می شوند، غیر قابل تجزیه بوده یا فرآیند تجزیه بسیار طولانی دارند، که باعث افزایش آلودگی محیط زیست می شوند. این تحقیق، با هدف بررسی اثرات سمی نانوپلاستیک پلی استایرن NPsPS به صورت انتقال از جیره غذایی به بدن بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) انجام گردید. برای این تحقیق، چهار تیمار از غلظت های NPsPS در غذا طبق تحقیقات انجام شده با مقادیر 0 (شاهد)، 0/1، 10 و 100 در نظر گرفته و در یک دوره زمانی مزمن 28 روزه، پس از گذشت یک هفته دوره سازگاری، در سه تکرار (در هر تکرار از هر غلظت، 15 قطعه بچه ماهی)، طراحی و اجرا گردید. بررسی تغییرات دو زیست نشانگر ژنی شاخص سیستم ایمنی و استرس در پروفایل بیانی بافت کبد و طحال، نشان داد که به دنبال افزایش غلظت NPsPS، سطوح بیان ژن های پروتیین شوک حرارتی 70 (HSP70) و فاکتور نکروز توموری آلفا (TNF-a) در هر دو بافت کبد و طحال، با افزایش رونویسی mRNA افزایش معنی داری داشته است (0/05>P). براساس نتایج به دست آمده، رهایش NPsPS برای سلامت و ایمنی در سطح سلولی-مولکولی در نمونه آبزی مورد پژوهش، تایید شد و احتمال می رود در صورت رهایش این نانو ماده در محیط زیست آبی، القاگر اثرات نامطلوب زیست محیطی باشد.
  کلیدواژگان: سمیت شناسی، پروتئین شوک حرارتی 70، فاکتور نکروز توموری آلفا، قزل آلای رنگین کمان
|
 • Keivan Abbasi-Ranjbar *, Zaniar Ghafouri, Soheil Eagderi, Hadi Poorbagher Pages 1-10
  In the present study, the morphological variation and some biological parameters (growth pattern and condition factor) of 46 specimens of Chondrostoma regium collected from the Gamasiab, Dinevar, Qarasu and Zab rivers were analyzed. A total of 22 morphometric and 6 meristic characteristics were measured and counted, respectively. To investigate the morphological variations between studied populations, morphometric and meristic characteristics were analysed using One-way analysis of variance, Kruskal-Wallis, Principal Component Analysis (PCA), and Canonical Variates Analysis (CVA). The results showed that 16 morphometric and 5 meristic characteristics had significant differences (P<0.05). CVA analysis of morphometric traits showed that the populations had a high overlap and only the Zab River was separated from others, also in those meristic, Zab populations were separated from each other. Based on the results, C. regium showed significant morphological differences in meristic and morphometric discriminability characteristics. The growth pattern was isometric for Gamasiab, Dinevarr, and Qarasu populations but positive allometric for the Zab population. The condition factor was determined between 0.97 (Zab) and 1.06 (Dinevar), and there were no significant differences found between the studied rivers.
  Keywords: Morphometrics, Canonical Variate Analysis, Zab, Meristic traits, Tigris basin
 • Marzieh Heidarieh *, Najmeh Sheikhzadeh, Saeed Rajabifar, Narjes Damavandi Kamali Pages 11-20
  There are numerous studies about the positive effects of rosemary on growth performance, digestive enzyme activity, antioxidant and immune systems, and disease resistance in different fish species. On the other hand, the efficacy of γ-irradiation to enhance the biological activities of rosemary has been demonstrated. Therefore, this study aimed to evaluate the potential of rosemary in three forms (crude powder, alcoholic extract, and irradiated alcoholic extract) on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) serum antioxidant system, liver-related enzyme activities, some metabolites and digestive enzyme activities. After synthesizing the alcoholic extract of rosemary, γ-irradiation was performed at 30 kGy with a Cobalt-60 gamma irradiator. In the in vivo trial, fish specimens (~225.36 g) were randomly distributed into four groups with three replicates. After the seven-day adaptation period, fish were fed with the control diet or the treatment diets (crude powder= T1, alcoholic extract= T2, or irradiated alcoholic extract = T3) for 50 days. The results showed that the highest serum glucose level was seen in the control group (118.43±4.16 mg dl-1) whereas the lowest level was noted in the T3 group (41.25±1.59 mg dl-1). In parallel, triglyceride levels decreased in the T2 and T3 groups compared with the control group. Digestive enzyme activities also improved in all treated groups, especially in the T2 and T3 groups, compared to the control group. Liver-related enzyme activities also decreased following the administration of the T3 group. Serum antioxidant enzyme activities also increased in T2 and T3 groups compared with the control group with the highest SOD and CAT activities shown in the T3 group. In conclusion, the present study showed that 50-day dietary administration of rosemary alcoholic extract, especially in the irradiated form, could enhance some serum metabolites, antioxidant enzyme activities, liver-related enzyme activities as well as digestive enzyme activities in rainbow trout.
 • Reza Rajabenejad, Seyed Mohammad Salavatian *, Hasti Zarahi, Mohammad Reza Ramzani Mamodani, Akbar Pourgholami Moghaddam Pages 21-30
  The present study was performed to investigate the effect of replacing fish meal with sunflower meal in the diet and its effect on the growth performance and biochemical compositions of Rutilus frisii fingerlings. For this purpose, 240 specimens with an average weight of 1.14±0.8 g and an average total length of 5.03±0.3 cm in 12 tubs with a density of 20 in each and in four different treatments of 0 (control), 25, 50, and 75% sunflower meal with food ration formulated with the same percentage of protein, fat and energy levels were tested for eight weeks. In the parameters of food conversion factor, protein efficiency rate, growth factor, weight gain, length increase, average daily growth, survival percentage, final length, initial and final weight, no significant differences were observed (P>0.05), but in terms of mean status coefficient, a significant difference was observed (P<0.05). Also, the analysis of fish carcass analysis parameters showed that there was no significant difference between the treatments in terms of carcass moisture percentage (P>0.05), but in terms of ash percentage, protein percentage and carcass fat percentage, there was a significant difference was observed (P<0.05). The results showed that different levels of replacing sunflower meal with fish meal have no negative effect on the growth performance of R. Frisii. Therefore, to reduce the cost of feed production and economic efficiency of the studied fish breeding, up to 25% of sunflower meal can be replaced with fish meal in the diet composition.
  Keywords: Sunflower meal, Fish meal, Rutilus frisii, growth performance
 • Amir Zeidi, Mohammadreza Rezaei *, MohammadHossein Sayadi, Amin Gholamhoseini, Mahdi Banaee Pages 31-41

  In this study, the effect of different levels of microplastics and copper, alone and in combination, on the number of total hemocytes and different hemocytes in freshwater crayfish (Astacus leptodactylus) was conducted. For this purpose, 378 crayfish with an average length of 10.64±0.76 cm and a weight of 41.12±5.15 grams were divided into 27 aquaria. The exposure period was 28 days, the number of total hemocytes and different hemocytes were checked at the end of the experiment, and hemolymph samples were taken from the crayfish. The results showed that the number of hyalinocytes in the samples exposed to 1 mg/L polyethylene microplastic and 1 mg/L copper sulfate treatment was less than in the control group. The number of granulocytes increased in the treatment of 1 mg/L of polyethylene microplastic and 1 mg/L of microplastic combined with 0.5 mg/L of copper sulfate compared to the control group, and for semi-granulocyte cells, 1 mg/L of fine plastic combined with 0.5 mg/L of copper sulfate significantly decreased and the treatment with 1 mg/L of copper sulfate also had a significant increase compared to the control group (P<0.05). Also, the number of total hemocytes in the treatments of 0.5 mg/L of microplastic combined with 1 mg/L of copper sulfate and the treatment of 1 mg/L of microplastic combined with 1 mg/L of copper sulfate decreased significantly compared to the control treatment (P<0.05), finally it can be concluded that polyethylene microplastic and copper metal alone and together can be among the polluting and damaging factors to the immune system in freshwater crayfish.

  Keywords: Hemolymph, immune system, Crayfish, environmental pollutant
 • Shervin Sheikh, Fariborz Ghojoghi *, Afshin Ghelichi, Sara Jorjani Pages 42-51
  This study was conducted to evaluate the effect of different concentrations of selenium nanoparticles on the hematological, serum biochemical indices, and antioxidant system of Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Fish with an average weight of 31.1±1.0 g were distributed in 12 fiberglass tanks and were fed for 56 days with different concentrations of selenium nanoparticles including 0, T1 (0.5), T2 (1) and T3 (2 mg/kg of selenium nanoparticles). The highest number of red blood cells, hemoglobin and hematocrit were observed in T2 and T3, which statistically showed a significant difference with other treatments, especially the control treatment (P<0.05). The results showed a significant difference in the total protein and globulin levels of fish fed with a diet containing 1 and 2 mg/kg of selenium nanoparticles. In this study, the addition of 2 mg/kg of nano selenium to the diet lead to a significant decrease in glucose, cholesterol, and triglyceride levels, and the lowest values of these parameters were observed in the group fed with 2 mg/kg of nano selenium, which is significantly different from others. The activity level of liver enzymes including ALT and AST was the highest level in the control treatment and those lowest were observed in the 2 mg/kg nano selenium treatment (P<0.05). There was a significant difference in the amounts of catalase and superoxide dismutase enzymes among fish fed with 1 and 2 mg/kg of selenium nanoparticles compare to the treatment of 0.5 mg/kg of selenium nanoparticles (P<0.05). In conclusion, the effect of different concentrations of selenium nanoparticles, especially in the concentration of 2 mg/kg, had positive effects on the hematological, biochemical indices, and antioxidant system of Nile tilapia and this nanoparticle can be a suitable agent for improving available food quality in aquaculture.
  Keywords: selenium nanoparticles, Oreochromis niloticus, Blood indices, Antioxidant activities
 • Mitra Arman *, Mostafa Alinaghizadeh Pages 52-58
  The aim of this study was to evaluate the effect of Aloysia citrodora extract on the growth parameters and liver enzyme activities of Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Two-hundred-forty fry with an initial weight of 10.53±0.23g were for the experiments. During 8 weeks experimental period, 4 treatments including treatment 1 (commercial diet or control treatment), treatment 2 (a diet containing 2.5g A. citrodora extract/kg diet), treatment 3 (a diet containing 5g A. citrodora extract/kg diet), and treatment 4 (diet containing 7.5g A. citrodora extract/kg diet) were used. Based on the results, the highest final weight, weight gain, specific growth rate, and condition factor were observed in treatment 4. Moreover, no significant differences in AST, ALT, and ALP were found between treatments. The results of the study showed that a diet containing 7.5g A. citrodora extract/kg diet could increase growth performance in O. niloticus without negative effects on their liver.
  Keywords: Nile tilapia, Aloysia citrodora extract, Growth indicators, liver enzymes
 • MohammadAli Daneshmehr, Faranak Salmannejad * Pages 59-71

  Cosmetic products with marine-derived ingredients instead of synthetic ingredients are indeed particularly attractive to consumers, and that is why the demand for these products has increased in the last decade. However, natural resources, including marine resources, are limited and should not be overexploited because their regeneration involves the passage of many years. One of the solutions for natural resource depletion is to recover their discards and by-products. Therefore, this issue has led to the use of marine discards and by-products produced in the fishing industry as a sustainable source for extracting high-value ingredients that are used in the cosmetic industry. These ingredients such as collagen, chitin, natural calcium phosphates, astaxanthin, and phycobiliproteins could be utilized as antioxidants, anti-photoaging, anti-wrinkle, anti-acne, and anti-inflammation in cosmetic formulations. As a result, in this study, according to the importance of the subject, the potential of marine discards and by-products to extract effective cosmeceuticals was discussed.

  Keywords: Discards, by-products, Cosmeceuticals, collagen, Chitin
 • Fakhri Ghezelbash, Latifa Purakbar *, Naser Agh, Saber Khodabandeh Pages 72-84
  Dunaliella salina microalgae is a unique eukaryotic microorganism that has a high range of tolerance against environmental fluctuations including salinity, temperature, and light. The aim of this study was to determine the growth factors and content of fatty acids in D. salina under salinity and ultraviolet conditions. The experiments were conducted at three different salinities (150, 200 and 250 ppt) under UVB and UVC irradiations in 3 replicates. Algae growth rate and total algae biomass were measured by counting the number of cells every alternate day for 11 days by hemacytometer. The fatty acids profile was measured by gas chromatography and the amount of total fat using a soxhlet device. The growth rate of algae in most of the treatments under high salinity stress, UVB and UVC irradiation was significantly lower compared to the control group (P≤0.05). The highest cell counts were detected in the control one (2.4 million cells/ml) and UVB-150 treatment (1.98 million cells/ml) on day 7. But despite the higher cell count in the control group, the highest fresh wet weight of algae was obtained in the UVC-200 ppt/salinity group. Substantial differences were detected in the fatty acids profile between the treatments (P≤0.05). Algae cultured under UVB-200 contained the highest PUFA-n3 (20.05%) and the sum of PUFA (32.05%), while the highest PUFA-n6 (13.96%) was found in the UVC-150 group. Algae cultured at 250 ppt salinity without UV irradiation had the highest level (52.75%) of saturated fatty acids (SFA). It was concluded that UV irradiations and high salinity suppresses the growth but improves the synthesis of polyunsaturated fatty acids.
  Keywords: Microalgae, Stress, Salinity, fatty acids
 • Elnaz Erfanifar *, Ashkan Azhdari, Seyed Ahmadreza Hashemi, Zahra Amini Khoi, Ghasem Rahimi Qaramir Shamlou, Imam Bakhsh Dolkian, Mastooreh Doustdar Pages 85-104

  Babylonia spirata is one of the important commercial oyster species in the world. The ecological basis of the habitats of this mollusk in the coastal waters and in the areas of the continental plateau is a significant help to fishermen and operators. Therefore, to identify the ecological characteristics of the Babylon Sea snail habitat in the northern waters of the Oman Sea, water sampling was done to determine temperature, pH, salinity, dissolved oxygen, nutrients, turbidity, and sediment, the total organic matter and the type of substrate, Babylon species to determine CPUE was done monthly from September 2021 to May 2022. The results showed that the average water temperature during the study period was 27.79°C in Konarak, 26.99 in Pezam, and 28.5 in Pasabandar and Bris. The average salinity in Kanarak, Pozem, Bris, and Pasbandar stations were 39.33, 26.99, 39.25, and 39.25 g/L, turbidity 5.48, 2.5, 7.25 and 7.25 FTU, acidity 8.25, 8.22, 8.18 and 8.18, DO 6.6, 7.06, 6.97 and 6.97 mg/l, nitrate 1.35, 1.16, 1.11 and 1.11 mg/l, nitrite 0.04, 0.02, 0.055 and 0.055 mg/l, ammonia 0.05, 0.19, 0.01 and 0.01 mg/liter,  phosphate 0.37, 0.23, 0.25 and 0.25mg/liter, and the organic matter 0.64, 0.52, 1.67 and 1.67%, respectively. The results revealed that nutrients play an important role in the density of Babylon in this region. With the increase of nutrients, the density of Babylon increases with a sharp peak and reached the maximum in October and November, and after that, with the decrease of food, the density decreases. Based on multiple linear regression analysis, the nitrite was highly related to the amount of catch per unit effort of the Babylon Sea snail.

  Keywords: SHELL, Ecological conditions, CPUE rate
 • Melika Mirzaei Nashtoroudi, Kamran Rezaei Tavabe *, Amirreza Abed Elmdoust, Gholamreza Rafiee, Hassan Rahimian, Behzad Shirkavand Hadavand Pages 105-113
  Most of the plastic materials used for food packaging are non-biodegradable, resulting in more environmental pollution. Hence, this study was designed and conducted to measure the effect of toxicity of the PSNPs while transferring from the diet to the body of the fish (food concentrations = 0, 0.1, 10, and 100 mg/kg) on juvenile rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in a 28-day chronic treatment and the control group (food concentration= 0mg/kg) after the 7-day adaptation period, in three repetitions (15 juvenile trout were included in each repetition per concentration). In addition, changes in two genetic biomarkers of the immune system and stress in the expression profile of the liver and spleen tissues indicated that following the increase in the concentration of PSNPs, the tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) and expression level of heat shock protein 70 (HSP70) in both liver and spleen tissues significantly increased with the increase of mRNA transcription (P<0.05). Based on the obtained results, the release of NPsPS was confirmed for health and safety at the cellular-molecular level in the aquatic sample under study, and it is likely that if this nanomaterial is released in the aquatic environment, it will induce adverse environmental effects.
  Keywords: toxicology, 70 heat shock proteins, Tumor Necrosis Factor alpha, Oncorhynchus mykiss