فهرست مطالب

نشریه بررسی مسائل اجتماعی ایران
سال سیزدهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/29
 • تعداد عناوین: 13
|
 • صابر جعفری کافی آباد، بهروز روستاخیز، مجتبی عبدی صفحات 1-23

  مقاله حاضر برگرفته از یک پژوهش مردم نگارانه در باب زیست روزمره افراد در دو سکونت گاه حاشیه ای تهران است که با رویکردی پدیدارشناسانه به تجربیات زیسته ساکنان آن ها نزدیک شده است. این سکونت گاه ها که در گفتمان عمومی «کلونی» نامیده می شوند، در محله سعیدآباد از منطقه شادآباد تهران قرار دارند. چندین ماه حضور میدانی، مشاهده نزدیک و گفت وگو با ساکنان نشان داد شرایط ویژه زندگی در این کلونی ها موجب درهم آمیختگی مرزهای فضایی و زمانی  ساکنان شده است. این شرایط ویژه به ویژه ناظر به بافت مسکونی پرتراکم کلونی ها، محدودیت فضاهای زندگی برای اتاقک نشین ها، عدم وجود امکانات رفاهی حداقلی و فقر مشهود خانوارهای ساکن است. تنها موقعیت هایی که تجلی گاه هم صدایی و هم پیمانی این کلونی نشین ها بر سر هویت فرودست شان است، موقعیت هایی است که ایشان در مواجهه با اشخاص و خیران و نهادهای رسمی و غیررسمی بیرونی قرار می گیرند. در حقیقت، مناسبات جمعی بیشتر مبتنی بر تحصیل منابع است و نه نوعی تقسیم کار. سلسله مراتب جنسیتی و نان آوری مهم ترین عوامل تعیین کننده تصمیم گیری های درون اتاقک ها هستند. در عرصه عمومی، مهم ترین اصل حاکم بر مناسبات رسمی و به ویژه عرصه قدرت و اعمال نفوذ، مالکیت است. ساکنان، زندگی خود را به صورت زندگی ای کاملا جداافتاده از شهر درک می کنند. این کلونی ها به برزخی می مانند که در مرز شهر و ناشهرند.

  کلیدواژگان: حاشیه نشینی، حاشیه های جامعه، زیست در حاشیه، زندگی روزمره، مردم نگاری
 • یاسر باقری صفحات 25-43

  تاریخ سیاست گذاری اجتماعی در ایران، به صورت یک جانبه متکی بر بزنگاه های مرتبط با قوانین و تاسیس سازمان های بیمه گر اجتماعی است؛ توجه به بلدیه به عنوان یک نهاد فعال در تاریخ سیاست گذاری اجتماعی، می تواند روایت چندجانبه و باسابقه تری از سیاست گذاری اجتماعی در ایران را رقم بزند. هدف پژوهش حاضر، برجسته کردن این موضوع و شناسایی تغییرات در جهت گیری سیاست گذاری اجتماعی شهرداری با تاکید بر شهرداری تهران است. رویکرد مفهومی پژوهش حاضر نیز متکی بر مدل حقوق شهروندی مارشال است.روش پژوهش، تحلیل تاریخی متکی بر اسناد تاریخی موجود در این حوزه و جامعه آماری پژوهش شامل اسناد رسمی دارای اطلاعات درباره شهرداری (در محدوده از سال 1287 تا پایان دهه 1390) بوده است.یافته های پژوهش حاکی از تفکیک بازه مورد بررسی به پنج دوره مختلف است که سیاست گذاری اجتماعی در این دوره ها متمایز بوده است: دوره نخست: میراث مشروطه (از مجلس اول مشروطه تا پایان دوره ششم مجلس ملی)؛ دوره دوم: تداوم خدمات رفاهی در عین کم رنگ شدن امیدهای آغازین (از آغاز مجلس هفتم تا پایان دهه 1330)؛ دوره سوم: غلبه خدمات شهری و پس روی خدمات اجتماعی (دهه 1340 تا وقوع انقلاب اسلامی)؛ دوره چهارم: خروج از میدان سیاست گذاری اجتماعی (از آغاز نظام جمهوری اسلامی تا اوایل دهه 1370)؛ و دوره پنجم: بازگشت به میدان سیاست گذاری اجتماعی (از میانه دهه 1370 تا پایان دهه 1390).نتایج پژوهش در تعامل با سایر رویکردهای نظری گواه بر این است که بلافاصله پس از تثبیت حقوق سیاسی در ایران، حقوق اجتماعی تبلور یافته است اما با تضعیف حقوق سیاسی، خدمات اجتماعی کاهش نیافته، بلکه در خدمت دولت سازی قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: سیاست گذاری اجتماعی، رفاه اجتماعی، بلدیه، شهرداری، حق اجتماعی
 • وحید شالچی*، زهره عزیزآبادی، محمدتقی کرمی قهی، سمیه شالچی صفحات 45-68

  مسیله ی زن در هر گفتمانی، در مقاطع مختلف تاریخی، به اشکال گوناگونی صورتبندی شده است. از عهد ناصری به این سو  با نظام دانش جدیدی پیرامون مسیله زن مواجه هستیم که بر تربیت نسوان و دختران تاکید دارد. به طور خلاصه می توان چنین نظام دانشی را در عنوان"تربیت بنات" خلاصه کرد. در این مقاله درصدد هستیم تا شرایط امکان ظهور چنین گفتارهایی را مورد بررسی قرار دهیم. با رویکرد تبارشناسی فوکو و تکنیک تحلیل گفتمان فوکویی به بررسی اسناد مرتبط با تربیت نسوان که در فاصله سالهای 1290-1340ه.ق.م نگاشته شده اند پرداختیم. یافته ها نشان داد که وقایعی همچون گسترش بیماری های همه گیر، سفلیس، وبا، وضعیت نابسامان اقتصادی و جنگ و قحطی زمینه ظهور گفتمانهایی را که بر تربیت نسوان تاکید داشتند فراهم ساخت. با بررسی پایگاه اجتماعی و اقتصادی نویسندگان کتب و روزنامه هایی که بر مسیله تربیت نسوان تاکید داشتند، دریافتیم که چنین گفتارهایی در فضای دربار پررنگ تر بود. گفتارهای اصلاح گرایانه  درباری در قالب آموزش علم به نسوان،(آداب رفتاری و شیوه رفتار باهمسر، خانه داری و بهداشت) کد های اخلاقی جدیدی برای زنان تعریف می کرد و با بازخوانی علم، اخلاق، دین و اقتصاد، مسیله تربیت نسوان با تمدن و ترقی ملی  پیوند می داد.  در این مقاله از ادبیاتی که نوربرت الیاس پیرامون فرایند تمدن گستری و جامعه ی درباری و تغییر موازنه قدرت میان دوجنس فراهم آورده، بهره برده ایم و گفتگویی با پژوهش های انتقادی جنسیت و مدرنیته ی ایرانی داشته ایم.

  کلیدواژگان: تربیت بنات، تمدن گستری، نوربرت الیاس، اسناد تربیتی عصر مشروطه، روش تحلیل گفتمان فوکویی
 • خدیجه مرادی* صفحات 69-84
  هدف از پژوهش، شناسایی مسایل و نیازهای مختلف کودکان همراه با مادران زندانی و انطباق آن ها با قوانین و اسناد داخلی و بین المللی حقوق کودک است. پژوهش در دو گام با رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوای کیفی انجام شده است. در گام اول، برای شناسایی حقوق کودک چهار قانون و سند داخلی و سه قانون بین المللی تحلیل شده اند. در گام دوم، 32 متن شامل مصاحبه ، گزارش‎ و  تجربه های زیسته مرتبط با کودک همراه با مادر زندانی در ایران که در خبرگزاری های داخلی و خارجی، روزنامه ها و پایگاه های اطلاعاتی منشر شده بودند همراه با هشت مطلب منتشر شده در صفحه شخصی اینستاگرام یکی از فعالان حقوق کودک، تحلیل شده اند. نتایج تحلیل داده ها نشان داد به کودکان همراه با مادران زندانی در قوانین و اسناد داخلی و بین المللی کمتر توجه شده است. شرایط و امکانات مناسبی برای کودکان در زندان های ایران وجود ندارد. به دلیل شرایط و امکانات حداقلی در زندان، محیط امنیتی آن و نگهداری کودک با دیگر زندانیان، زندان محیط مناسبی برای نگهداری کودک نیست. بهتر است کودک همراه با مادر در موسسه های شبیه خانه دور از محیط زندان نگهداری شوند تا تعامل بهتری با مادر ایجاد نموده و نیازهای دوران کودکی وی همچون بازی، آموزش و یادگیری تامین گردد.
  کلیدواژگان: کودک همراه با مادر زندانی، حقوق کودک، کودک، مادر زندان، قوانین و اسناد
 • عباس حدادیان، علی ربانی خوراسگانی، رضا همتی*، آرش حیدری، قاسم زائری صفحات 85-108

  این تک نگاری نقش موسسات کنکور را در گسترش و توسعه اندیشه نو لیبرال در حوزه زندگی روزمره دانش آموزان مورد واکاوی و تحلیل قرار می دهد. علاوه بر این توجه خاصی به مطالعه تبارشناسانه برآمدن نو لیبرالیسم و به تبع آن گسترش موسسات کنکور در ایران پساجنگ و فراگیر شدن منطق بازاری به هنجارشده به مثابه بنیانی برای تصمیم گیری و کردارها، نموده است. هدف مقاله توصیف این امر است که چگونه نظم جدید فرهنگی-اقتصادی (نو لیبرالیسم) یک «سناریوی جدیدی از سوبژکتیویته» (سوژه کنکوری) که قبلا وجود نداشته است را خلق می کند این سناریوی جدید در نسبت با برآمدن نو لیبرالیسم در ایران و در نسبت با هژمون شدن گفتمان موفقیت فردی شکل گرفته است. یافته های این پژوهش با استفاده از روش تبارشناسی نشان می دهد که پیوند خاصی بین عقلانیت حکومت مندی نو لیبرال، سوبژکتیویته و رویت پذیرشدن شدن جمعیت دانش آموزی کنکوری وجود دارد. این همایندی و پیوند مبتنی است بر مطالعه موردی «موسسات کنکور»، موسساتی که سبب ظهور جمعیت و نسلی جدیدی به نام «سوژه کنکوری» در جامعه شده است که شیوه زندگی خاص خود را دارد. این موسسات پس از خاتمه جنگ هویت جدیدی پیدا نموده و مکانیسمی از جامعه پذیری جدید با عنوان آپاراتوس های سوژه ساز را ارایه داده اند. این موسسات با کمک انواعی از آپاراتوس های جدید، سوژه های را جعل و چارچوبی را بوجود آورده اند که متضمن اقدامات «موسسه محور» بوده و در راستای ترغیب و تشویق دانش آموزان به درونی کردن ارزش ها و باورهای نظام نو لیبرالیسم است.

  کلیدواژگان: موسسات کنکور، حکومت مندی، آپاراتوس، سوژه کنکوری، نو لیبرال، تبارشناسی، گفتمان موفقیت فردی
 • مینا جلالی، سید علی هاشمیان فر*، احسان آقابابایی صفحات 109-128

  شبکه های مهاجرت مجموعه پیوندهای بین فردی است که مهاجران، مهاجران سابق و غیرمهاجران را در مبدا و مقصد مهاجرت از طریق پیوندهای خویشاوندی، دوستی و سایر اشتراکات اجتماعی به هم متصل می کند. شبکه ها در شکل گیری اشتیاق به ترک وطن یا ماندن در سرزمین مادری نقش آفرینی می کنند و مهاجران بالقوه با کسب اطلاعات از شبکه های مهاجرت و تفسیری که از نقش تسهیل کنندگی یا تشویقی آن ها دارند، ظرفیت خود برای مهاجرت را ارتقا می دهند.در این مطالعه تلاش کردیم با بهره گیری از روش کیفی تحلیل روایت به فهم تعامل مهاجران بالقوه با شبکه های مهاجرت بپردازیم. به منظور تفسیر اطلاعات، از تحلیل روایت مبتنی بر مضمون استفاده کرده ایم. مشارکت کنندگان به شیوه هدفمند از بین جوانان 20 تا 40 سال ساکن در شهر اصفهان که قصد مهاجرت دارند انتخاب شده اند.یافته ها نشان می دهد که تعامل با شبکه های مهاجرت، نقطه عطف روایت برخی از راویان از شکل گیری اشتیاق به ترک وطن بوده است. در کشاکش بین رفتن و ماندن نقش این شبکه ها پررنگ است. راویان یا به دلیل تشویق شبکه های غیرمهاجر در وطن و مهاجر در مقصد، یا به دلیل از دست رفتن پیوندهای عاطفی در وطن، مشتاق به مهاجرت می شوند. در مرحله ظرفیت سازی نیز مشتاقان با طرد یا پذیرش اطلاعات ارسالی از جانب شبکه ها و حمایت آن ها برای تسهیل فرایند مهاجرت، خود را از نظر ذهنی و عملی برای اقدام جهت مهاجرت آماده می کنند.

  کلیدواژگان: مهاجرت، شبکه مهاجرت، سرمایه اجتماعی، مهاجر بالقوه، اشتیاق به مهاجرت، ظرفیت مهاجرت، کشاکش رفتن، ماندن
 • عاطفه خادمی*، فاطمه تقی زاده صفحات 129-149
  مقاله حاضر در صدد است خاستگاه سیاستی وضعیت  اجتماعی زنان در ایران پس از انقلاب اسلامی را مورد کاوش قرار دهد. فرض مطالعه این است که رویکرد مرجع در نظام جمهوری اسلامی ایران در تمامی حوزه ها، رویکرد رهبران دوگانه انقلاب اسلامی است. بنابراین می توان از طریق فهم مضامین این مرجع و بررسی سیاست های کلان جمهوری اسلامی ایران در حوزه زنان، به این دو پرسش بنیانی پاسخ مبین داد که رویکرد مرجع جمهوری اسلامی ایران نسبت به وضعیت زنان چیست؟ و با توجه به رویکرد مرجع، سیاست گذاری وضعیت اجتماعی زنان چه وضعیتی دارد؟ مقاله با استفاده از روش تحلیل مضمون، سه حوزه بیانات رهبران جمهوری اسلامی ایران، ابلاغیه های شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات مجلس شورای اسلامی را مورد تحلیل قرار می دهد و ضمن توصیف وضعیت اجتماعی زنان، رویکرد این سه حوزه به زنان را مورد ارزیابی قرار می دهد. نتایج تحقیق از طریق ایجاد پیوند بین تحلیل توصیفی و تحلیل مضمون اثبات می کند، علی رغم وجود پتانسیل بالا در رویکرد مرجع در مسیر بهبود وضعیت  اجتماعی زنان در ایران، نهادهای دوگانه فوق الذکر بهره روشنی از این ظرفیت نبرده اند. این دلیلی برای تحقق ضعیف تاثیر مطلوب رویکرد مرجع در جامعه ایران است. لذا نیازمند اصلاحات جدی در حوزه تقنینی و سیاستگذاری هستیم تا به واسطه ی آنها، عملکرد دولت ها تا حد زیادی قابلیت کنترل و ارزیابی داشته باشد.
  کلیدواژگان: تحلیل مضمون، تقنین، زنان، سیاست گذاری، وضعیت اجتماعی
 • فاطمه محمدی، زهره پوستین چی*، ابراهیم متقی صفحات 151-172
  پژوهش حاضر با هدف فهم تجربه زیسته زنان از فرآیند جامعه پذیری سیاسی در ایران طراحی و اجراشده است. این پژوهش با اتکا به رویکرد روش شناختی پدیدارشناسی در پی فهم ماهیت مسیله جامعه پذیری سیاسی زنان در ایران برآمده است. در جمع آوری داده ها از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته و تعاملی استفاده شد و برای تحلیل داده ها از روش کلایزی و همچنین اعتبار و پایایی مطالعه به روش پیشنهادی لینکلین و گوبا بررسی شد. جامعه هدف این مطالعه براساس نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند و با انجام 20 مصاحبه و برگزاری دو بحث گروهی با زنانی که تجربه کنشگری سیاسی را دارا بوده اند؛ اشباع مفهومی و نظری حاصل شد. برای تحلیل اطلاعات در حین گردآوری داده ها، مرحله به مرحله، کدگذاری توسط دو پژوهشگر انجام شده است تا ضریب خطای مفهوم سازی کم شود. در این فرآیند در مرحله اول کدگذاری 111 کد شناسایی شد و پس از تجمیع و ترکیب کدها، 10 مضمون از قبیل «تعارض های هویتی زنان، کلیشه های جنسیتی، فرآیندهای آموزشی نابرابر، مردانه دانستن فضای سیاست، تبعی و در حاشیه بودن زنان در ساختار سیاسی و حزبی، ساختارهای تصمیم گیری مردانه، فراگیر نبودن کنشگری سیاسی زنان، بی اعتمادی اجتماعی، خلا الگوی رفتار سیاسی زن، تناقض ساختارهای فرهنگی با عاملیت اجتماعی و فرهنگی زنان» شناسایی شد که در مجموع نشان دهنده ضعف فرآیند جامعه پذیری سیاسی زنان در ایران است.  استنباط مقاله این است؛ زنان در جامعه ایران به دلیل ضعف جامعه پذیری سیاسی، در حاشیه نظام سیاسی قرار داشته اند و نوعی طرد سیاسی برای آن ها برساخت شده است. به عبارت دیگر می توان گفت شرایط امروز جامعه ایران  با یک پدیده ای به نام زیست سیاسی متعارض زنانه مواجه است و همچنان چالش ها و سردرگمی هایی در حوزه زنان پابرجا مانده است.
  کلیدواژگان: تعارض های هویتی، زنان، جامعه پذیری سیاسی، پدیدارشناسی، نابرابری
 • زینب رحیمی، فرناز کشاورزی ارشدی*، رویا کوجک انتظار، فریبا حسنی صفحات 173-189

  همسرآزاری یک مسیله مهم اجتماعی و شایعترین شکل خشونت در خانواده می باشد؛ لذا یافتن راهکاری که تاب آوری نظام خانواده را در شرایط خشونت آمیز ارتقا دهد، با پیشگیری از ایجاد و افزایش این بحران، موجب تداوم خانواده، بقای جامعه و انسجام فرهنگی- اجتماعی می شود. بنابراین هدف پژوهش حاضر، مدلیابی تاب آوری خانواده به عنوان راهکاری در حل مسیله اجتماعی همسرآزاری، براساس بررسی دو عامل زمینه ساز اقتدار شخصی در نظام خانواده و باورهای ارتباطی ناکارآمد بود. این مطالعه، توصیفی- همبستگی با تکیه بر مدلیابی معادلات ساختاری بود که در آن تعداد 250 نفر از زنان قربانی همسرآزاری مراجعه کننده به دوایرمددکاری اجتماعی کلانتریهای شهرتهران در سال 1400 با روش هدفمند، انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه تاب آوری خانواده سیکسبی (2005)، اقتدارشخصی در سیستم خانواده ویلیامسون، مالون و بری (1984) و باورهای ارتباطی ایدلسون و اپستین (1981) استفاده شد. مدل فرضی با استفاده از روش الگویابی معادلات ساختاری و نرم افزارهای spss18 وAmos23 تحلیل شد. یافته ها نشان داد که بین مولفه های اقتدارشخصی (0٫276β=،0٫001p=) و باورهای ارتباطی ناکارآمد (0٫255β=-،0٫000p=) با تاب آوری خانواده رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. شاخص های نکویی از الگوی پژوهش با داده های گردآوری شده حمایت کردند. مدل ساختاری نیز از برازش مطلوب برخوردار و شاخص های برازش معناداری را نشان دادند. نتیجه گرفته می شود، تقویت اقتدارشخصی و شناخت باورهای ارتباطی ناکارآمد، بدلیل افزایش سطح آگاهی و توانمندسازی زنان قربانی همسرآزاری، تاب آوری خانواده را بالابرده و با پیشگیری از این آسیب اجتماعی و سازگاری سیستم خانواده در بحرانها، نهایتا در افزایش رفاه اجتماعی موثر خواهد بود.

  کلیدواژگان: مسئله اجتماعی، تاب آوری خانواده، اقتدارشخصی درنظام خانواده، باورهای ارتباطی ناکارآمد، همسرآزاری
 • محمدحسین امجدی*، مرضیه انحصاری صفحات 191-207

  پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که با توجه به متفاوت بودن تولید ناخالص داخلی، سطح جمعیت، بهره مندی از زیرساخت های رشد و سایر عوامل تاثیرگذار بر عدم تعادل های منطقه ای و جغرافیایی، کدامیک از استان های کشور دارای درجه رفاهی بالاتری می باشند و کدامیک سطح رفاهی کمتری دارند؟ پاسخ به این سوال می تواند از نظر علمی الگوی سیاستگذاری مناسبی در زمینه تخصیص و توزیع منابع، امکانات و فرصت ها در اختیار سیاستگذاران بخش عمومی کشور برای رفع عدم تعادل های ایجاد شده قرار دهد. در این پژوهش با استفاده از داده های درآمد- هزینه خانوار مرکز آمار طی سال های برنامه ششم توسعه (از سال 1396 تا 1400) روند تغییرات شاخص های متوسط هزینه واقعی، ضریب جینی و نهایتا رفاه اجتماعی خانوارهای شهری و روستایی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. بر اساس نتایج، هزینه واقعی خانوار شهری و روستایی کشور  طی دوره مورد بررسی کاهش یافته است. همچنین در همین دوره، ضریب جینی خانوار شهری و روستایی نیز افزایش پیدا کرده که حکایت از بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد دارد. در ادامه رفاه اجتماعی بر اساس شاخص سن برای مناطق شهری و روستایی کشور و استان ها محاسبه گردید. بر این اساس شاخص رفاه اجتماعی سن نیز طی این مدت کاهش قابل ملاحظه ای داشته است. بر این اساس تاکید بر تدوین برنامه جامع کاهش فقر به جای برنامه های جزیره ای با اولویت مناطق مرزی، تمرکز بر سیاست های کلان رشدگرا در کنار توانمندسازی، کنترل تورم، ایجاد اشتغال مولد، بهبود فضای کسب و کار و مهارت آموزی از جمله راهکارهای پیشنهادی است که به منظور کاهش نابرابری و ارتقای رفاه می بایست در دستور کار سیاست گذاران و مدیران قرار گیرد.

  کلیدواژگان: نابرابری، ضریب جینی، شاخص رفاه اجتماعی سن، برنامه ششم توسعه، مناطق شهری و روستایی
 • موسی سعادتی*، فرشته جعفری، امیر غفران خواه، طاها عشایری صفحات 209-228

  یکی از آسیب های مخرب اجتماعی پدیده مصرف مواد اعتیادآور است که متاسفانه این آسیب هرروز بیشتر در جامعه ریشه دوانده و رشد می کند. از آن جا که قشر جوان در حساس ترین و آسیب پذیرترین دوره زندگی قرار دارند، بیشترین آسیب را دیده و به راحتی در دام مصرف این مواد گرفتار می شوند. از این رو، پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی جامعه شناختی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مصرف مواد اعتیادآور به رشته تحریر درآمده است. روش تحقیق پژوهش، از نوع پیمایشی است و جامعه آماری شامل کلیه جوانان شهر قزوین می باشد که 384 نفر از آنان از طریق فرمول آماری کوکران و به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای جهت گردآوری داده ها انتخاب شدند. ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه و نرم افزار مورد نیاز جهت تجزیه و تحلیل آماری، نرم افزار SPSS بوده است. نتایج حاصل از آزمون همبستگی r پیرسون نشان داد که رابطه سرمایه اجتماعی با تمامی مولفه های مصرف مواد اعتیاد آور شامل مصرف سیگار، مصرف قلیان، مصرف مشروب و مصرف سیگار در بین جوانان شهر قزوین با اطمینان 99 درصد و در سطح معناداری کوچکتر از 05/0 به تایید رسیده است. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیونی چند متغیره نشان داد که متغیرهای حاضر در مدل رگرسیونی، توانسته اند 5/39 درصد از تغییرات متغیر مصرف مواد اعتیادآور را تبیین نمایند.

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، حمایت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، جوانان
 • ساناز منظم قلعه جوقی، حمیدرضا حسینی دانا*، افشین محمدی صفحات 229-248

  گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی از طریق رسانه های نوین اجتماعی چنانچه با رویکردی استراتژیک صورت گیرد ضمن آگاهی بخشی عمومی و تقویت درون زای اقتصاد در عرصه بین الملل نیز می تواند بی فایده بودن سیاست تحریم های یک جانبه را نشان دهد. این مقاله با هدف تحلیل استراتژیک گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی با تاکید بر نقش شبکه های اجتماعی نوین انجام شد. تحقیق حاضر از منظر هدف کاربردی-توسعه ای و از منظر روش گردآوری داده ها یک تحقیق توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری شامل نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اساتید دانشگاهی است و به روش نمونه گیری هدفمند در نهایت 17 نفر در این مطالعه مشارکت کردند. گردآوی داده ها با استفاده از مصاحبه های تخصصی نیمه ساختاریافته و ابزار سوات انجام شد. جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون و رویکرد ترکیبی سوات و برنامه ریزی کمی استراتژیک استفاده شد. دستاوردهای تحقیق نشان داد استراتژی مناسب برای گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی با استفاده از شبکه های اجتماعی باید با تمرکز بر استفاده بهینه از فرصت های موجود بر تقویت هرچه بیشتر نقاط قوت و کمینه سازی نقاط ضعف داخلی تاکید نماید. تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه در محیط های علمی، آموزشی و رسانه ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی بهترین راهکار در عملیاتی ساختن این هدف است. برای شکل دادن افکار عمومی و آمادگی روانی آحاد جامعه در راستای مقاوم سازی درون زای اقتصاد می توان از ظرفیت های شبکه های اجتماعی استفاده کرد..

  کلیدواژگان: تحلیل استراتژیک، راهبرد، گفتمان سازی، گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی، شبکه های اجتماعی نوین
 • حسنی سهرابی فر صفحات 251-269

  دین از نهادهای دیرپای حیات دسته جمعی انسان هاست. استمرار و انتقال آموزه های دینی از نسلی به نسل دیگر در گرو امکانات و سازوبرگ هایی است که به کار می گیرد. نقش خانواده به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای اجتماعی، یکی از تعیین کننده ترین عناصر تقدیر فرهنگی جوامع بوده است. این مقاله درصدد بازخوانی تجربه دینداری زنان دانشگاهی در دهه منتهی انقلاب اسلامی، در متن مناسبات یکی از مهم ترین مجاری جامعه پذیری دینی، یعنی خانواده است. برای رسیدن به هدف مذکور، این پژوهش رویکردی پدیدارشناسانه را در دستورکار خود قرار داده است. داده ها از گفتگوهای نیمه ساختاریافته با 14 زن جمع آوری شده است که در سال های منتهی به انقلاب دانشگاهی بوده اند. بررسی های انجام شده نشان می دهد به رغم اختلاف های ظاهری از حیث التزامات دینی در میان خانواده ها، در کنه تجارب متنوع دینداری یا عراض از دین، می توان تلاش خانواده ایرانی برای صیانت از «درون ماندگاری» خویش را دید؛ تجارب دینی (یا مواضع غیردینی) و خانواده متقابلا موقعیت و هنجارهای درونی یکدیگر را پشتیبانی می کرده اند.

  کلیدواژگان: خانواده، تجربه زیسته، پدیدارشناسی، جامعه پذیری دینی
|
 • Saber Jafari Kafiabad, Behrouz Roustakhiz, Mojtaba Abdi Pages 1-23

  The article is an account of ethnographic study about daily life in two suburban settlements in Tehran; a phenomenological exploration about the living experiences of their inhabitants. These settlements, known publicly as "colonies" and located in the Saeedabad neighborhood of the Shadabad. Findings show that the special living conditions in these colonies resulted in convergence of spatial and temporal boundaries in arenas such as employment, education and free time of the residents. The special conditions are particularly due to the densely populated residential context of the colonies, limited living space, lack of minimum amenities, and apparent poverty of the resident households. Confrontation with external formal or informal, individual or institutional charities, is the only situation which manifests unanimity and alliance of the residents over their inferior identities. In fact, social relations between them are based more on the acquisition of resources than on urban division of labor.  Power relations and hierarchy of authority more than anything is determined by variables like gender and being breadwinner; And the most important principle governing formal relations is ownership and property. The perceptions of the colonies of Saeedabad conveys residents perceive their life as isolated from the city; somewhere in border- city and non-city.

  Keywords: : Slum dwelling, Margins of society, Living in the margin, daily life, Ethnography
 • Yaser Bagheri Pages 25-43

  The history of social policy in Iran is primarily focused on events related to laws and the establishment of social insurance organizations. Paying attention to the municipality as an active institution in the history of social policy can provide a more multi-faceted and long-standing narrative of social policy in Iran.The purpose of this study is to highlight this issue, and identify changes in the direction of municipal social policy with an emphasis on Tehran Municipality. The conceptual approach of this research is based on Marshall's citizenship rights model. The research method is historical analysis based on historical documents available in this field included official documents containing information about the municipality (from 1908 to the end of the 2010s).The research findings indicate that the period under study can be divided into five different periods, in which social policy has been distinct in these periods: First period: Mashruteh heritage (from the first national parliament to the end of the sixth parliament); Second period: Continuation of welfare services while initial hopes are fading (from the beginning of the seventh parliament to the end of the 1950s); Third period: Urban services dominance and social services retreat (1960s until the Islamic Revolution in 1979); Fourth period: leaving the field of social policy (from the beginning of the Islamic Republic system to early 1990s); and Fifth period: Return to the field of social policy (from mid-1990s to end of 2010s).The research results interact with other theoretical approaches testify that immediately after stabilizing political rights in Iran, social rights have been crystallized but with weakening political rights, social services have not decreased but have been at the service of state-building.

  Keywords: social policy, Social Welfare, Municipality, Citizenship rights
 • Vahid Shalchi *, Zohreh Azizabadi, MohammadTaghi Karami Ghahi, Somayeh Shalchi Pages 45-68

  Womans issues in every discourse have been formulated differently. From the Nāṣer al-Dīn Shāh Qājār era onwards, we are faced with a new system of knowledge in the form of Girls Education in the court constitutional discourse. This article aims to examine the conditions under which such discourses may arise and approach an immanent understanding of the Issue of women. In this article, we have used the literature provided by Norbert Elias on changing the balance of power between the sexes; and we overview critical studies of Iranian gender and modernity. Our approach/method in this paper is Foucauldian Discourse Analysis (FDA). The findings show that the court reformist discourse emphasizes girls; education (making educated girls in housekeeping, healthcare, and the ways of treating their husbands and other manners relating to them). This discourse defines new moral codes for women and re-reading science, ethics, religion, and economics in line with civilization and progress. The new moral codes are meaningful in the aftermath of events such as the outbreak of epidemics and famines, the courts dependence on world powers, and the decline of the power of the courtier class. This article considers the pre-discoursive events in the configuration of such a knowledge system. In other words, our reading of the Issue of women emphasizes the historical moments that discursive and pre-discoursive events will come together and problematize an issue. We do not reduce the subject to the tier of thought or material determinants.

  Keywords: Immanent Reading, Girls Education, civilizing process, Norbert Elias, Educational Documents of the Constitutional Era, Foucauldian Discourse Analysis Method
 • Khadije Morady * Pages 69-84
  The research purpose is to identify the various issues and needs of children with imprisoned mothers and their compliance with domestic and international laws related to children's rights. The research was done in two steps with qualitative approach and qualitative content analysis method. In the first step, four domestic laws and documents and three international laws have been analyzed to identify children's rights. In the second step, 32 texts including interviews, reports and lived experiences related to a child with a mother imprisoned in Iran, which were published in domestic and foreign news agencies, newspapers and databases, along with eight contents published on the personal Instagram page of one of Child rights activists have been analyzed. The results of the data analysis showed that children with imprisoned mothers have received less attention in domestic and international laws. There are no suitable conditions and facilities for children in Iran's prisons. Due to the minimum conditions and facilities in the prison, its security environment and keeping the child with other prisoners, the prison is not a suitable environment for keeping the child. It is better to keep the child together with the mother in home-like institutions away from the prison environment.
  Keywords: Child with Imprisoned Mother, Child's Rights, Child, Mother in Prison, Laws, Documents
 • Abbas Hiddadian, Ali Rabbani Khorasghani, Reza Hemmati *, Arash Heydari, Gasem Zaeri Pages 85-108

  This monograph studies and analyses the role of entrance exam institutions in the expansion and development of Neoliberal thought in the life area of the students ‘daily life. . In addition, special attention is paid to the genealogical study, the emergence of neoliberalism and the expansion of entrance exam institutions in post-war Iran, and to the spread of normalized market logic as a basis for decision-making and actions. The purpose of this article is to describe how the new cultural-economical order (neoliberalism) creates a "new scenario of subjectivity" (the exam subject) that did not exist before. This new scenario in relation to the rise of neoliberalism in Iran and to the hegemony of individually successful discourse has been formed. . The findings of this research using the method of the genealogy show that there is a special relationship between the rationality of neoliberal governance, subjectivity, and acceptance view of the entrance exam population. This similarity and connection are based on the case study of "Konkur Institutions", institutions that have caused the emergence of a new population and generation, called "Konkur Subject" in the society have their own way of life. After the end of the war, these institutions found a new identity and presented a mechanism of new socialization under the title of "Subject-Maker Apparatuses". These institutions, with the help of various new apparatuses, have falsified subjects and created a framework that included "Institution-Oriented" actions to persuade and encourage students to internalize the values and beliefs of the neoliberalism system..

  Keywords: Entrance Exam Institutions, Governance, Apparatus, Entrance Exam Subject, Neoliberal, genealogy, Discourse of Individual Success
 • Mina Jalali, Seyed Ali Hashemianfar *, Ehsan Aghababaei Pages 109-128

  Migrant networks are sets of interpersonal ties that connect migrants, former migrants, and nonmigrants in origin and destination areas through ties of kinship, friendship, and shared community origin. These networks play an essential role in forming the aspiration to leave or stay in the homeland. Also, potential migrants improve their capacity to migrate by getting information from these networks and their interpretation of their facilitating or encouraging role. In this study, we tried to understand the interaction of potential migrants with these networks by using the qualitative method of narrative analysis. In order to analyze the obtained information, we have used thematic narrative analysis. The participants were selected in a Purposive sampling from young people between 20 and 40 years old living in Isfahan. The findings show that interaction with migration networks was the turning point in the narrative of some narrators about the formation of the aspiration to leave the homeland. The role of migration networks is prominent in the conflict between leaving and staying. Narrators aspire to migrate either because of the encouragement of networks in the homeland and migrant networks in the destination or because of the loss of emotional ties in the homeland. In the capacity-building phase, the aspirants mentally and practically prepare themselves for migration by rejecting or accepting the information sent by the migration networks and their support to facilitate the migration process..

  Keywords: Migration, migration network, Social capital, Potential migrant, Migration aspiration, Migration capacity, leaving, staying conflict
 • Atefeh Khademi *, Fateme Taghizade Pages 129-149
  .This paper intends to consider the policy origin of the social situation of women in Iran after the Islamic Revolution. This study assumes that in the Islamic Republic of Iran the reference approach in all domains is the discourse of twosome leaders of the Islamic Revolution. Therefore, by understanding the thematic components of this reference and study of policies in the field of situation of women, we can find the explainer answers to these two basic questions: What is the reference approach of the Islamic Republic of Iran towards women? And, according to the reference approach, what is the status of policies on women's social situation? Using the method of thematic analysis, the article analyzes three areas: The remarks of leaders of the Islamic Republic of Iran and the approvals of both the Supreme Council for Cultural Revolution and the Parliament. The article then evaluates the approaches of these three areas through describing the situation of women in Iran. Linking through descriptive analysis and thematic analysis, the results proves despite the high potential of reference approach on track to improve the social situation of women in Iran, the double institutions above-mentioned have not used a clear advantage of this capacity. It is why the favorable impact of the reference approach has not been achieved yet. Therefore, we need serious reforms in the field of legislation and policy-making so that the performance of governments can be largely controlled and evaluated..
  Keywords: Legislation, Policy, Social situation, Thematic analysis, Women
 • Fatemeh Mohammadi, Zohreh Poustinchi *, Ebrahim Motaghi Pages 151-172
  The present study was designed and implemented with the aim of understanding the lived experience of women from the process of political socialization in Iran. This research is based on the methodological approach of phenomenology in order to understand the nature of the issue of women's political socialization in Iran. In data collection, semi-structured and interactive interview technique was used, and for data analysis, Claizi's method was used, and the validity and reliability of the study was checked according to the method suggested by Lincoln and Goba. The target community of this study was selected based on snowball sampling and by conducting 20 interviews and holding two group discussions with women who have experience in political activism; Conceptual and theoretical saturation was obtained. In order to analyze information during data collection, step by step, coding has been done by two researchers to reduce the conceptualization error rate. In this process, in the first stage of coding, 111 codes were identified, and after aggregating and combining the codes, 10 themes were identified, including "women's identity conflicts, gender stereotypes, unequal educational processes, masculinization of the political space, subordination and marginalization of women in the political structure and partisanship, male decision-making structures, the lack of universality of women's political activity, social distrust, the void of the political model of women's behavior, the conflict of cultural structures with women's social and cultural agency" were identified, which shows the weakness of the political socialization process of women in Iran. The conclusion of the article is that women in Iranian society are on the sidelines of politics. The system has been created for them due to the weakness of political socialization and a kind of political rejection. In other words, it can be said that today's conditions of Iranian society are facing a phenomenon called women's bio-political contradiction and challenges and confusions. It still exists in women's domain.
  Keywords: identity conflict, Women, Political socialization, phenomenology, Inequality
 • Zainab Rahimi, Farnaz Keshavarzi Arshadi *, Roya Koochak Entezar, Fariba Hasani Pages 173-189

  Spouse abuse is an important social issue and the most common form of violence in the family, therefore, finding a solution that improves the resilience of the family system in violent situations by preventing the creation and increase of this crisis leads to ontinuity of the family and survival of society and ulturalcohesion social. Therefore, the aim of this study was to model family resilience as a solution to the social problem of spousal abuse, based on the investigation of two factors underlying personal authority in the family system and ineffective communication beliefs. This was a descriptive-correlational study based on structural equation modeling in which 250 female victims of spousal abuse visiting the social assistance departments of tehran city police stations in 1400 were selected using a targeted method. For data collection, Sixby's family resilience questionnaire(2005), personal authority in the family system of Williamson, Malone, and Barry(1984) and Idelson-Wabstein's communication beliefs(1981) were used. Hypothetical model was analyzed using structural equation modeling method and spss18 and Amos23 software. The findings showed that there is a direct and significant relationship between the components of personal authority(β=0.276, p=0.001) and ineffective communication beliefs (β=-0.255, p=0.000) with family resilience. The improvement indices supported the research model with the collected data. The structural model also has a good fit and showed significant fit indices. It is concluded that strengthening the personal authority and recognizing the ineffective communication beliefs, due to the increase in the level of awareness and empowerment of women who are victims of spousal abuse, increases the resilience of the family and the degree of prevention of this social harm and adaptation of family systemto crises and ultimately increases social welfare will be effective.

  Keywords: Social problem, family resilience, personal authority in the family system, dysfunctional communication beliefs, spousal abuse
 • MohammadHossein Amjadi *, Marziye Enhesari Pages 191-207

  The present study seeks to answer the question that due to the differences in GDP, population level, benefit of growth infrastructure and other factors affecting regional and geographical imbalances, which of the provinces has a higher degree of welfare? And which have a lower level of well-being? The scientific answer to this question can scientifically provide a suitable policy model in the field of allocation and distribution of resources, facilities and opportunities for public sector policymakers to eliminate the imbalances created. In this study, using the household income-expenditure data of the Statistics Center during the Sixth Development Plan (from 2016 to 2022), the trend of changes in the indicators of real average cost, Gini coefficient and finally social welfare of urban and rural households is examined and analyzed. . According to the results, the real cost of urban and rural households in the country has decreased during the period under review. Also in the same period, the Gini coefficient of urban and rural households has increased, which indicates that the income distribution situation is deteriorating. Then social welfare was calculated based on age index for urban and rural areas of the country and provinces. Accordingly, the social welfare index of age has also decreased significantly during this period. Emphasis on developing a comprehensive poverty reduction plan instead of island programs, focusing on macro-growth policies along with empowerment, controlling inflation, creating productive employment, improving the business environment and skills training are some of the proposed solutions to reduce inequality and Promoting welfare should be on the agenda of policymakers and managers..

  Keywords: Inequality, Gini coefficient, Sen Social Welfare Index, 6-th Development Plan, urban, rural areas
 • Mosa Saadati *, Fereshteh Jafari, Amir Ghofrankhah, Taha Ashayeri Pages 209-228

  One of the destructive social harms is the phenomenon of addictive substance abuse, which unfortunately is more and more rooted and growing in the society. Since young people are in the most sensitive and vulnerable period of life, they suffer the most and are easily caught in the trap of consuming these substances. Therefore, the present study was written with the aim of investigating the relationship between social capital and the use of addictive substances. The research method is survey and the statistical population includes all young people in Qazvin, 384 of who were selected through Cochran's statistical formula and stratified random sampling to collect data. The data collection tool was a questionnaire and the software required for statistical analysis was SPSS software. The results of Pearson r correlation test showed that the relationship between social capital and all components of addictive drug use including smoking, hookah use, alcohol consumption and smoking among young people in Qazvin with 99% confidence and a significance level less than 0.05 0 has been approved. Also, the results of multivariate regression analysis showed that the variables present in the regression model were able to explain 39.5% of the changes in the variable of addictive substance use.

  Keywords: Social capital, Social support, social participation, social trust, Youth
 • Sanaz Monazam Ghale Jughi, HamidReza Hoseini Dana, *, Afshin Mohammadi Pages 229-248

  Discourse on the resistance economy through modern social media, if it is done with a strategic approach,while raising public awareness and strengthening the endogenous economy in the international arena, it can also show the futility of the policy of unilateral sanctions. This article was done with the purpose of strategic analysis of resistance economy discourse with emphasis on the role of modern social networks. The present research is a descriptive-survey research from the perspective of practical-developmental goal and from the perspective of data collection method. The statistical population includes representatives of the Islamic Council, managers of the Ministry of Culture and Islamic Guidance, and university professors, and finally 17 people participated in this study through the purposeful sampling method. Data collection was done using semi-structured expert interviews and SWAT tools. To analyze the data, thematic analysis method and SWAT combined approach and quantitative strategic planning were used. The results of the research showed that the appropriate strategy for creating a discourse of resistance economy using social networks should emphasize on strengthening the strengths and minimizing internal weaknesses by focusing on the optimal use of the available opportunities. Explaining the dimensions of the resistance economy and making it a discourse, especially in the scientific, educational and media environments, and turning it into an inclusive and popular national discourse is the best solution in making this goal operational. Social networks can be used to shape public opinion and psychological readiness of members of the society in order to strengthen the endogenous economy..

  Keywords: Strategic analysis, Strategy, Discourse creation, Resistance Economy Discourse, New Social Networks
 • Hosna Sohrabifar Pages 251-269

  Religion is one of the long-standing institutions of human collective life. Continuity and transmission of religious teachings from one generation to another depends on the facilities and mechanisms used. The role of the family as one of the most important social institutions has been one of the most determining elements of the cultural destiny of societies. This article tries to reread the religiosity experience of academic women in the last decade of the Islamic Revolution, in the context of relationships, one of the most important channels of religious socialization, that is, the family. To achieve the mentioned goal, this research has put a phenomenological approach in its agenda. Data were collected from semi-structured interviews with 14 women who were academics in the years leading up to the Islamic revolution. The studies conducted show that despite the apparent differences in terms of religious commitments among families, in the midst of diverse experiences of religiosity or religious disobedience, one can see the effort of the Iranian family to protect its "internality"; Religious experiences (or non-religious positions) and family have mutually supported each other's position and internal norms.

  Keywords: Family, lived experience, phenomenology, religious socialization