فهرست مطالب

نشریه بررسی مسائل اجتماعی ایران
سال چهاردهم شماره 1 (بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مهدی حسین زاده یزدی، سید محسن ملاباشی* صفحات 5-24

  فقر یکی از مسایلی است که ابعاد گوناگون زندگی انسان را متاثر می سازد و برآمده از علل و عوامل بسیاری از حوزه های گوناگون است و برای مبارزه با آن به نظریه ای علمی و کارآمد نیاز است. یکی از موانع مبارزه با فقر در ایران فقدان نظریه ای بومی است که بسیاری از صاحب نظران معتقدند به دلیل غیرعلمی بودن و ناکارآمدی پژوهش های جامعه شناختی در ایران است. ما بر این باوریم که یکی از علل اصلی این غیرعلمی بودن، به معنای پارادایمیک نبودن یا فقدان انسجام پارادایمی این پژوهش هاست. یکی از راه های برطرف کردن این مسیله، نقد روش شناختی یا روش شناسی پارادایمیک پژوهش های انجام شده است تا این کاستی ها را آشکار سازد و به مرور در پژوهش های اجتماعی کاهش یابند و پژوهش ها بیشتر به چهارچوب های پارادایمی پارادایم مرجع خود نزدیک شوند و به دستاوردهای علمی تر و کارآمدتری دست یابند. بر همین اساس، در این پژوهش به دلیل اینکه اغلب مقالات جامعه شناختی درباره فقر ذیل پارادایم اثبات گرایی انجام شده اند، به کمک لوازم روش شناختی پارادایم اثبات گرایی به روش شناسی پارادایمیک این پژوهش ها پرداختیم و کوشیدیم اثبات کنیم این پژوهش ها دست کم فاقد یکی از ویژگی های بنیادین پژوهش اثباتی هستند که بر این اساس، نقدهای بنیادین پارادایمیک به این پژوهش ها عبارت اند از: 1. نتایج ازپیش معلوم و فقدان معرفت افزایی؛ 2. فقدان پیش بینی و پیشنهاد و کنترل؛ 3. فقدان سنجش بی طرفی ارزشی؛ 4. بی توجهی به ملزومات نظریه بار بودن مفاهیم.

  کلیدواژگان: روش شناسی پارادایمیک، پارادایم، اثبات گرایی، مسائل اجتماعی ایران، فقر
 • محمود مهام* صفحات 25-40

  ایده اصلی این مقاله بر پیوند حوزه های طبیعی و انسانی در تحلیل مسایل تنوع زیستی طبیعی-اجتماعی و پژوهش های آن، استوار است. از این رو، چگونگی بازاندیشی تنوع زیستی بر مبنای پیوستگی و یکپارچگی سطوح و لایه های درهم پیچیده ی بیولوژی و فیزیولوژی و اکولوژی، به عنوان یک مساله و چالش حیاتی مطرح می شود. چنانچه تنوع زیستی را به مثابه گنجینه مواریث طبیعی و انسانی در نظر بگیریم، روابط لایه های پیش گفته، در طول زمان، مشاهده و درک خواهند شد. درهم تنیدگی مواریث طبیعی و انسانی، تنوعی از تغییرات و مداخلات را در بر دارد که کارورزی و عملکرد بشر را در طیفی از انواع روابط «فرهنگ و فناوری» در طول تاریخ به نمایش می گذارد. چگونگی بازاندیشی تنوع زیستی در طول زمان و حفاظت از آن و آینده نگری روند تغییرات، بدین صورت در پرسش اصلی مقاله آورده شده است: جایگاه مباحث انسانی و مطالعات اجتماعی در پژوهش های علوم زیستی چگونه قابل شناسایی و بازیابی فرهنگی و فناورانه است؟ برای پاسخ گویی به پرسش اصلی از روش توصیفی-تحلیلی-انتقادی و رویکرد تلفیقی از مناظر اکولوژی عمیق و آمایش سرزمین استفاده شد. به نظر می رسد با بازآرایی و عبور از تک-حوزه رشته ها به سوی فعالیت های بین رشته ای و فرا رشته ای برای غلبه بر گسست دانشی موجود میان حوزه های طبیعی و انسانی، از یک سو و توجه به هم بست «فرهنگ-زیست بوم-فناوری(بومی و نو)» از سوی دیگر، بتوان هم کاری های علمی را با محوریت زیست بوم و هدف گذاری پیشرفت مانا، سامان داد. زمین-گیاه به مثابه بستر زیست های پایدار و تنوع استقرار و اسکان در زیست جمعی در قالب آمایش سرزمین بوم پایه، سرفصلی کلان برای پیوندشناسی کلان حوزه های علمی (علوم اجتماعی و انسانی، فنی-مهندسی، و علوم پزشکی و دام پزشکی) می باشد. بدیهی است روند بازتوانی علمی و احیاء سواد زیستی-اجتماعی برای حرکت به سوی پیشرفت مانا، می بایستی در شبکه ای پویا از دیگر سرفصل های بنیادین، تکمیل شود و مستمرا اصلاح و ارتقاء یابد. امری که در این مقاله به صورت هم بست «فرهنگ-زیست بوم-فناوری» پیشنهاد شده است.

  کلیدواژگان: تنوع زمینی، تنوع گیاهی، سواد زیستی-اجتماعی، مجتمع های زیستی، آمایش سرزمین، زیست ژئوموفولوژی، جامعه شناسی گیاهی، امنیت غذایی، هم بست فرهنگ-زیست بوم-فناوری، ژئواکودینامیک
 • محمدساجد هاشمی، علی اسماعیل پور*، محمدرضا عرب بافرانی صفحات 41-63

  فضای مجازی مقوله ای است که در سال های اخیر توجه بسیار بالایی را به خود جلب کرده  است. با توجه به این مهم این پژوهش در راستای تهیه نقشه ای جامع و نظام یافته از موضوعات حوزه فرهنگی- اجتماعی فضای مجازی انجام پذیرفته است.  این پژوهش از دو رویکرد استقرایی و قیاسی بهره برده است. در رویکرد استقرایی که ناظر به گستره عظیمی از مفاهیم و موضوعات فرهنگی و اجتماعی در ارتباط با فضای مجازی است از روش «طوفان فکری»  و سپس «نقشه نگاری ذهنی» برای احصاء موضوعات فرهنگی و اجتماعی مرتبط با فضای مجازی  استفاده شده است. در رویکرد قیاسی نیز از روش های «کتابخانه ای»، «ماتریسی» و «نقشه نگاری ذهنی» استفاده شده است. در یافته های این پژوهش احصاء موضوعات صورت پذیرفته، مفاهیم شکل گرفته و مقوله بندی شده اند و بر اساس آن ها، نقشه های ذهنی فضای مجازی با لایه های فرهنگ، سطوح فرهنگ، ابعاد فرهنگ، حوزه های سیاستی فرهنگ و حوزه های میان رشته ای فرهنگ ارایه شده است. نتایج پژوهش گویای این مطلب است که حوزه فرهنگی اجتماعی فضای مجازی گستره عظیمی از موضوعات را شامل می شود که نظام دادن به این موضوعات با در نظر داشتن جامعیت و مانعیت کار پیچیده و مشکلی است که با اجرای همزمان رویکرد استقرایی و قیاسی تا حد زیادی این مهم برآورده می شود.

  کلیدواژگان: فرهنگ، جامعه، فضای مجازی، نگاشت موضوعی، نقشه جامع
 • عطیه توسلی*، مصطفی نوذزی، مهدی سلیمانیه صفحات 65-88

  پس از انقلاب میکروب شناختی در پزشکی و تغییر در مواجهه با بیماری های همه گیر، چالش هایی میان دستورات پزشکی جدید و احکام دینی به وجود آمد. چالش ها، طیف مختلفی از واکنش ها را به همراه داشتند: از تقابل کامل تا تبعیت و از تلفیق پذیرش- سرکشی تا حمایت و هم افزایی. بررسی الگوهای تعاملی و تقابلی این دو نهاد، اهمیت جامعه شناختی فراوان دارد. پژوهش حاضر تلاش می ‎کند تا با رویکردی کیفی و با استفاده از روش مطالعه اسنادی و سنخ شناسی وبری، یکی از مهم ترین لحظات رویارویی حوزویان با پزشکی مدرن، یعنی دوره قاجار و پهلوی اول را بررسی کند. این پژوهش تلاش می کند تا پاسخی برای پرسش های ذیل بیابد: انواع سنخ های مواجهه حوزویان با شیوع بیماری های واگیردار کدامند؟ معنای ذهنی روحانیت به مثابه یک گروه اجتماعی درباره مداخله در امر بهداشت عمومی چه بوده است؟ هرکدام از اشکال پذیرش یا ستیز با پزشکی مدرن، در چه شبکه ای از ارزش ها جای گرفته است؟ بر اساس یافته های پژوهش، واکنش های حوزویان به بیماری های همه گیر، ذیل شش سنخ توصیفی قابل توضیح است. این موارد نسبت به سه متغیر «امر اجتماعی»، «پزشکی مدرن» و «جایگاه ماوراءالطبیعه در تفسیر» برساخت شده اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که سنخ غالب مواجهه با پزشکی مدرن، «طب جدیدپذیر» بوده و هرچه پیش تر می آییم، درک بیماری به مثابه امری فردی، به سوی درک اجتماعی از بیماری حرکت می کند. به تناسب آن نیز حوزویان در رساله های علمیه میانجی های اجتماعی را در نظر می گیرند. جایگاه ماوراءالطبیعه نیز به طور بنیادین متزلزل نشده، بلکه تنها از علت نزدیک به علت دور تبدیل شده است.

  کلیدواژگان: حوزویان، زیست حوزوی، نهادپزشکی، بیماریهای واگیردار
 • بهرام صمدنیا*، حسن دانایی فرد، فاطمه ترابی، سید حسین کاظمی، رسول صادقی صفحات 89-111

  در ایران طی سال های گذشته مطالعات متعددی از جنبه های مختلف به موضوع خط مشی های جمعیتی پرداخته اند که با بررسی این مطالعات، خلا مطالعه ای مروری که این پژوهش ها را بررسی نموده و تصویری روشن تر از وضعیت مطالعات خط مشی های جمعیت ارایه کرده باشد مشهود است؛ عمده مقاله های مورد بررسی، اسنادی و توصیفی بوده اند و در برهه هایی (1389 و 1394) فراوانی بالاتری داشته اند که این پدیده را می توان ناشی از ترغیب پژوهشگران به دلیل عواملی اعم از خواست سیاسیون برای تغییر خط مشی جمعیت و نیز ابلاغ سیاست های کلی جمعیت دانست. تضارب آرا در مورد رویکردهای خط مشی جمعیت در ایران مشهود بوده و عمده مطالعات مورد بررسی نیز در بازه مورد نظر، موافق با خط مشی افزایش جمعیت بوده اند. واکاوی چرایی این اختلاف دیدگاه ها، تحلیل گفتمان هریک ازاین رویکردها و انجام مرورهای نظام مند و فراتحلیل در خصوص خط مشی های جمعیت و نیز طراحی مدل مطلوب خط مشی گذاری جمعیت در ایران ‍ را می توان به عنوان پیشنهادات مطالعات آتی ارایه نمود.

  کلیدواژگان: خط مشی عمومی، سیاست گذاری جمعیت، مرور دامنه ای، افزایش جمعیت، کنترل جمعیت و تنظیم خانواده
 • سجاد ممبینی* صفحات 113-133
  پژوهش حاضر در پی آن بود ضمن شناسایی الگوهای رفتار بیماری در بیماران نوروتیک و کرونری مورد مطالعه، نسبت طبقه اجتماعی با ابعاد رفتار بیماری را در ایشان مطالعه نماید. لذا تعداد 119 بیمار کرونری و 91 بیمار نوروتیک در شهر تهران و به شیوه نمونه در دسترس انتخاب و بررسی شدند. داده ها با روش پیمایش، تکنیک مصاحبه ساخت یافته و ابزار پرسشنامه گردآوری و در نرم افزار SPSS تحلیل گردید. مقایسه الگوهای رفتار بیماری در دو دسته بیمار نشان داد که ایشان در مجموع نه الگویی یکسان و نه الگویی کاملا متفاوت اتخاذ نموده اند. کمیت و کیفیت توانش تفسیری- ادراکی بیماران نشان داد که هم بیماران کرونری و هم نوروتیک، بیشتر یک الگوی ادراکی فعال اتخاذ کرده اند. این الگوی ادراکی فعال، بیماران را بیشتر به اتخاذ یک رویکرد مقابله ای فعال نیز سوق داد، به نحوی که هر دو دسته بیمار بیشتر از راهبردهای مساله محور استفاده کردند. مطالعه نسبت طبقه اجتماعی و ابعاد رفتار بیماری نیز نشان داد که در بیماران کرونری ابعاد راهبرد مساله محور و ادراک بیماری، و در بیماران نوروتیک بعد ادراک بیماری با طبقه اجتماعی رابطه معناداری نشان دادند. در مجموع باید گفت طبقه اجتماعی می تواند ابعاد و الگوهای رفتار بیماری را توضیح دهد.
  کلیدواژگان: طبقه اجتماعی، رفتار بیماری، ادراک بیماری، اختلالات نوروتیک، انسداد عروق کرونری
 • منوچهر علی نژاد*، مجتبی فرحانی فرد صفحات 135-149

  در این پژوهش، به مطالعه اجتماعی معنای سیل و استراتژی های مواجهه با آن در بین سیل زدگان استان خوزستان (مناطق بندر امام خمینی و جراحی)، پرداخته شده است. روش استفاده شده در این پژوهش، نظریه داده بنیاد بوده است. داده های این تحقیق از طریق انجام مصاحبه های عمیق و با نمونه گیری نظری از 20 نفر از افراد که متشکل از آسیب دیدگان و سیل زدگان بوده اند، گردآوری شد و تا اشباع نظری کامل پیش رفت. برای تحلیل داده ها از سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی، استفاده شده است. پس از مرحله کدگذاری، 7 مقوله ی اصلی و 1 مقوله ی هسته از داده ها استخراج شد که نتایج این پژوهش، در قالب الگوی پارادایمی و طرح واره نظری ارایه شده است. نتایج نشان داد که معنای سیل در بین سیل زدگان به طور عمده از طریق عواملی همچون نادیده انگاری، احساس طرد شدگی و بازتولید ذهنیت منفی نسبت به عملکردهای مسیولان و همچنین هم افزایی مشکلات، برساخته می شود. البته ناگفته نماند که سیل زدگان در برابر سیل، «راهبرد ترکیبی شکننده» را هم بر گزیدند.  در نهایت، نظریه پژوهش نشان داد که سیل منجر به «از جا کندگی مکانی و هویتی سیل زدگان» شده است.

  کلیدواژگان: سیل، برساخت اجتماعی، راهبردها، بلایای طبیعی، بندر امام خمینی، جراحی
 • الناز آزادواری*، کرم حبیب پور گتابی صفحات 151-183
  هدف این پژوهش کشف تفسیر و دلایل زنان شهر مشهد از کنش سقط جنین ارادی بوده که با روش شناسی کیفی و روش نظریه زمینه ای انجام شده است. در این پژوهش، با روش نمونه گیری هدفمند و استراتژی گلوله برفی، تعداد 28 نفر از زنانی که متعلق به گروه های اجتماعی مختلف از حیث سن و طبقه اقتصادی و اجتماعی بودند به عنوان مشارکت کنندگان انتخاب شدند و مورد مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته قرار گرفتند. تحلیل داده ها با نظام کدگذاری سه سطحی باز، محوری و گزینشی نشان داد که مقوله مرکزی منتزع از کنش سقط جنین در بین زنان مورد مطالعه، «سقط جنین: تقابل هراس و انتخاب» است. علاوه بر این، سقط جنین در شرایط علی ویژه ای شامل فردگرایی منفعت طلبانه، مسایل شغلی، تحصیلات و آینده نگری اقتصادی، ناآگاهی پیشگیرانه از بارداری، تعاملات ناکارآمد زناشویی و طلاق، اجبار و فشار از طرف همسر، اتفاق افتاده که شرایط مداخله گر (تصویر و کنترل بدن، انزوا و مسایل روحی-روانی، وسواس و ایده آل گرایی پرورش فرزند) و شرایط بافتی (پایگاه اجتماعی و ایده های مدرن، داغ ننگ) نیز تصمیم افراد به سقط جنین و این نوع تقابل را زمینه سازی و تسهیل کرده اند. دلالت نتایج بر آن است که زنان در شرایط خاصی سقط جنین را چونان یک انتخاب می دانند که به وسیله آن سعی دارند خود را از قیدوبندهای ساختاری و اجتماعی رها ساخته و زندگی خود را به روال عادی برگردانند.
  کلیدواژگان: مسئله اجتماعی، سقط جنین، زنان، حق انتخاب، داغ ننگ
 • محسن کرمانی* صفحات 185-202
  در چرخش پارادایمی صورت گرفته در ادبیات حمایت اجتماعی، معلولان از افرادی وابسته و نیازمند کمک به افرادی مستعد و باظرفیت تبدیل شده اند که به واسطه مکانیسم طرد در معرض انزوا و محرومیت اجتماعی قرار گرفته اند. لذا، به جای مقوله حمایت گری و کمک به معلولان، معمولا به دولت ها توصیه می شود تا در قالب سیاست ادغام اجتماعی شرایط را جهت دسترسی ایشان به فرصت های اجتماعی و مشارکت در عرصه های مختلف جامعه فراهم کنند. در این راستا و با توجه به جمعیت قابل توجه معلولان در سطح جامعه ارزیابی سیاست ها و قوانین حمایتی از منظر ادغام اجتماعی به مثابه یک مسیله اجتماعی مورد توجه پژوهش حاضر قرار گرفته است. روش پژوهش تحلیل اسنادی و جامعه آماری آن قانون جامع حمایت از حقوق معلولان (مصوب 1383) و قانون حمایت حقوق معلولان (مصوب 1396) است. بر حسب یافته های پژوهش در قانون حمایت از حقوق معلولان تقریبا تمام ابعاد و مولفه های ادغام اجتماعی در زمینه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و فضایی مورد توجه قرار گرفته اند. این در حالی است که در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان بیشتر ابعاد اقتصادی، فرهنگی و فضایی مورد توجه قرار گرفته بودند. با این حال، از نظر کیفیت ادغام اجتماعی تفاوت چندانی میان سطح و سقف مشارکت تعیین شده در هر دو قانون مشاهده نمی شود. زیرا، از زاویه دید نردبان مشارکت آرنشتاین هر دو قانون در سطح مشارکت جزیی قرار می گیرند.
  کلیدواژگان: معلولان، مشارکت اجتماعی، طرد اجتماعی، ادغام اجتماعی
 • مونا خورشیدی*، وحید میره بیگی صفحات 203-232
  باتوجه به روند سالمندی جمعیت در همه کشورهای جهان و به تبع آن افزایش هزینه های صندوق های بازنشستگی تقریبا تمامی این صندوق ها با وضعیتی بحرانی مواجه شده اند. علاوه برآن، پویایی کم نظیر شرایط اجتماعی و اقتصادی در جهان امروز، مستلزم بازنگری نهادهای مختلف در بازه های نه چندان طولانی است؛ شرط بقای سازمان های عمومی در این شرایط متغیر، انعطاف پذیری و انطباق یافتن با شرایط اقتصادی و اجتماعی محیط پیرامون آن در عین پایبندی به اهداف اصلی خود است؛ بنابراین به منظور سیاست گذاری مناسب برای این انطباق، شناخت عوامل شکل گیری این بحران اهمیت فزاینده ای دارد. مسیله اساسی پژوهش حاضر پی بردن به عوامل برسازنده بحران صندوق های بازنشستگی از دیدگاه بخشی از کنشگران کلیدی آن است. این پژوهش از روش شناسی کیفی بهره می برد، روش آن تحلیل مضمونی، ابزار گردآوری داده مصاحبه، و شیوه تحلیل، تحلیل مضمونی است. بازسازی معنایی مسیله از دیدگاه کنشگران کلیدی نشان می دهد که بحران را چهار عامل اصلی برساخته اند: «رکود اقتصادی»، «ضعف کارشناسی و تخصص گرایی»، «کاهش و تخریب اعتماد به سازمان» و «سازمان به مثابه حیا ط خلوت دولت». «نسبت پشتیبانی» نیز به عنوان یکی از مهم ترین برسازندگان مسیله به «بحران اقتصادی» در جامعه باز می گردد که باعث کاهش سرمایه گذاری مولد و نرخ اشتغال شده است.
  کلیدواژگان: بیمه های اجتماعی، تامین اجتماعی، رفاه اجتماعی، سیاست گذاری اجتماعی، صندوق های بازنشستگی
|
 • Mahdi Hoseinzadeh Yazdi, Seied Mohsen Mollabashi * Pages 5-24

  Poverty is a pervasive problem that impacts various aspects of human life and is caused by a range of factors. To address this issue effectively, a practical and scientifically-sound approach is necessary. However, in Iran, a homegrown theory for tackling poverty is lacking, which some experts attribute to the ineffective nature of social research in the country. We believe that one of the main reasons for this non-scientific approach is the absence of a coherent paradigmatic framework in these studies. By critically examining the methodological and paradigmatic frameworks of poverty studies, we can identify their shortcomings and gradually move towards a more scientific and effective approach. In this study, we focus on social studies of poverty in Iran, which have primarily relied on a positivist framework. Through a methodological and paradigmatic analysis, we aim to demonstrate that these studies have certain limitations, such as pre-determined results and a lack of value neutrality, which are fundamental attributes of positivist research. Our findings can help move social research in Iran closer to the goal of achieving more scientific and effective outcomes.

  Keywords: paradigmatic methodology, positivism, Iran's socialissues, poverty
 • Mahmood Maham * Pages 25-40

  The main idea of this article is based on the connection between natural and human fields in the analysis of biodiversity issues and its research. Hence, how to rethink biodiversity based on the interconnectedness of complex levels and layers of biology, physiology, and ecology is an issue and a challenge. If we consider biodiversity as a treasure trove of natural and human heritage, the relationships of the aforementioned layers will be observed and understood over time. The entanglement of natural and human heritages involves a variety of changes and interventions that represent internships and human performance in a range of "cultural and technological" relationships throughout history. Accordingly, how to rethink biodiversity over time and conserve it and foreshadow the process of change, is presented in the main question of the article: How can the place of human issues and social studies in biological sciences research be identified and culturally and technologically retrieved? To answer the main question, descriptive-analytical-critical method and combined approach of deep ecological landscapes and land use were used. It seems that by rearranging and moving from single-discipline to interdisciplinary activities to overcome the existing knowledge gap between the natural and human domains, On the one hand, and considering the nexus of "culture-ecosystem-technology" on the other hand, it is possible to organize scientific collaborations with the focus on the ecosystem and the goal of sustainable development.

  Keywords: geodiversity, Plant diversity, Biosocial literacy, Biological complexes, spatial planning, nexus of culture-ecosystem-technology, Food security, Geoecodynamics
 • MohammadSajed Hashemi, Ali Esmaeilpour *, Mohammadreza Arab Bafrani Pages 41-63

  Virtual space is a category that has attracted a lot of attention in recent years. Considering this importance, this research has been carried out in order to prepare a comprehensive and systematic map of the social-cultural issues of virtual space. That has used two inductive and comparative approaches. In the inductive approach, which looks at a huge range of cultural and social concepts and issues related to virtual space, the method of "brainstorming" and then "mind mapping" has been used to enumerate cultural and social issues related to virtual space. In the comparative approach, "library", "matrix" and "mind mapping" methods have been used. In the findings of this research, subjects have been counted, concepts have been formed and categorized, and based on them, mental maps of virtual space with layers of culture, levels of culture, dimensions of culture, policy areas of culture and interdisciplinary areas of culture have been presented. The results of the research show that the socio-cultural field of virtual space includes a huge range of topics, and systematizing these topics considering the comprehensiveness and hindrance is a complex and difficult task, which is very important with the simultaneous implementation of the inductive and analogical approach is fulfilled.

  Keywords: Culture, Society, virtual space, thematic mapping, comprehensive map
 • Atiye Tavassoli *, Mostafa Nozari, Mahdi Soleimanieh Pages 65-88

  After the microbiological revolution in medicine and the change in dealing with epidemics, challenges arose between new medical orders and religious orders. Challenges brought a variety of reactions: from complete opposition to compliance, and from acceptance-defiance combination to support and synergy. Examining the interactive and confrontational patterns of these two institutions has great sociological importance. The present study tries to investigate one of the most important moments of seminarians' confrontation with modern medicine, namely the Qajar and Pahlavi period, with a qualitative approach and using the method of documentary study and Weberian genealogy. This research tries to find an answer to the following questions: What are the types of exposure of seminarians to the spread of infectious diseases? What has been the mental meaning of the clergy as a social group about intervention in public health? Each form of acceptance or opposition to modern medicine is placed in what network of values? Based on the findings of the research, seminarians' reactions to epidemics can be explained under six descriptive lines. These items are constructed in relation to three variables: "social matter", "modern medicine" and "the place of the supernatural in interpretation". The results of this research show that the dominant way of encountering modern medicine is "modern medicine" and the more we advance, the understanding of the disease as an individual thing moves towards the social understanding of the disease. Accordingly, seminarians consider social mediators in their theological treatises. The position of the supernatural has not been fundamentally shaken, but has only changed from a close cause to a distant cause.

  Keywords: seminarians, seminarian life, medical institution, Infectious diseases
 • Bahram Samadnia *, Hasan Danaee Fard, Fatemeh Torabi, Seyed Hossein Kazemi, Rasoul Sadeghi Pages 89-111

  In Iran, a number of studies have been conducted on population policies in recent years. By examining these studies, it is evident that no review study has examined these studies and provided a clearer picture of the state of population policy studies. Most of the articles were written in documentary and descriptive form and in some periods (2010 and 2015) were more published, which can be caused by the persuasion of researchers through some factors such as the desire of politicians to change the population policy and also communicating the general policies of the population. The conflict of opinions in population policy approaches in Iran is evident, most of the studies have agreed to increase the population policy in the target period. Analyzing the reason for this difference of opinion, the discourse of each of these approaches, and conducting systematic reviews and meta-analyses about population policies as well as designing the optimal model of population policy-making in can be suggested

  Keywords: Public Policy, population policy, Scoping review, Population increase, Population control, family planning
 • Sajad Mombeini * Pages 113-133
  This study aimed to identify disease behavior patterns in the studied neurotic and coronary patients and to study the relationship between social class and disease behavior dimensions in them. Therefore, the number of 119 coronary patients and 91 neurotic patients in Tehran were selected and examined according to available sample. The data were collected by survey method, structured interview technique and questionnaire tool and analyzed in SPSS software. The comparison of disease behavior patterns in two groups of patients showed that they adopted neither the same pattern nor a completely different pattern. The quantity and quality of the interpretative-perceptive ability of the patients showed that both coronary and neurotic patients adopted an active perceptual pattern. This active perceptual pattern led the patients to adopt an active coping approach, so that both groups of patients used more problem-oriented strategies. The study of the relationship between social class and disease behavior dimensions also showed that in coronary patients, the dimensions of problem-oriented strategy and disease perception, and in neurotic patients, the dimension of disease perception showed a significant relationship with social class. In general, it should be said that social class can explain the dimensions and behavior patterns of the disease.
  Keywords: social class, Disease Behavior, Disease Perception, Neurotic Disorders, CAD
 • Manuochehr Alinejad *, Mojtaba Farhani Fard Pages 135-149

  In this research, the social study of the meaning of flood and coping strategies among the flood victims of Khuzestan province (Bander Imam Khomeini and Jarahee areas) have been addressed. The method used in this research was Grounded Theory. The data for this research was collected through in-depth interviews and theoretical sampling of 20 people consisting of the flood victims and injured, and reached complete theoretical saturation. For data analysis, three stages of open coding, central coding and selective coding have been used. After the coding stage, 7 main categories and 1 core category were extracted from the data. The results of this research are presented in the form of a paradigm model and a theoretical schema. The results showed that the meaning of the flood among the flood victims is mainly created through factors such as neglect, feeling of rejection and reproduction of negative mentality towards the actions of the officials as well as synergy of the problems. Of course, it goes without saying that the flood victims also chose a "fragile combined strategy" against the flood. Finally, the theory of the research showed that the flood has led to the "spatial and identity displacement of the flood victims".

  Keywords: Floods, social construction, strategies, natural disasters, Imam Khomeini port, Jarahi
 • Elnaz Azadvari *, Karam Habibpour Gatabi Pages 151-183
  Using a grounded theory approach, this qualitative research has aimed to find out the interpretations and rationales of the women in Mashhad regarding their experience of abortion. Based on a grounded theory approach, the research has tried to understand the psychological significance of the account of 28 women in Mashhad regarding the action of abortion and the causal, interventional, and contextual conditions surrounding their decision towards this action. To this end, using meaningful and snowball sampling methods, 28 women belonging to various social groups in terms of age, financial and social classes, etc. were chosen and deep and semi-structured interviews were carried out with them. Data analysis using open, axial, and selective coding showed that the central category abstracted from the action of abortion in the sample is “abortion: conflict of fear and choice”. Moreover, this abortion: conflict of fear and choice has happened in special causal conditions including expedient individualism, job-related issues, education and financial foresight, lack of sufficient awareness regarding prevention of pregnancy, inefficient conjugal interactions and divorce, and interventional conditions (importance of body and preservation of beauty, isolation and psychological issues, perfectionist idea of child-rearing) and contextual conditions (social station and modern ideas, stigma) have become a background for and facilitated the decision towards abortion and this conflict. The findings implied that, in special circumstances, the women in the society view abortion as a choice through which they can free themselves from structural and social limitations and get their lives back on track.
  Keywords: Social problem, abortion, Women, right of choice, stigma
 • Mohsen Kermani * Pages 185-202
  In the paradigm shift that has taken place in the literature of social support, disabled people have turned from dependent people who need help to talented and capable people who have been exposed to isolation and social deprivation through the exclusion mechanism. Therefore, instead of supporting and helping the disabled, governments are usually advised to provide the conditions for their access to social opportunities and participation in various fields of society in the form of social integration policy. In this regard and considering the significant population of disabled people in the society, the evaluation of policies and protective laws from the perspective of social inclusion as a social issue has been the focus of this research. The research method is document analysis and its statistical population is the Comprehensive Law for the Protection of the Rights of the Disabled (approved 1383) and the Law for the Protection of the Rights of the Disabled (approved 1396). According to the findings of the research, almost all aspects and components of social inclusion in the economic, political, social, cultural and spatial contexts have been taken into consideration in the law for the protection of the rights of the disabled. This is despite the fact that economic, cultural and spatial dimensions were considered in the comprehensive law for the protection of the rights of the disabled. However, in terms of the quality of social inclusion, there is not much difference between the level and ceiling of participation determined in both laws. Because, from the point of view of Arnstein's participation ladder, both laws are placed at the level of partial participation.
  Keywords: Disabled people, social participation, Social Exclusion, social in
 • Mona Khorshidi *, Vahid Mirebeigi Pages 203-232
  Given the ongoing global demographic shift toward an aging population and the consequent rise in retirement fund expenditures, nearly all such funds are grappling with a critical situation. Furthermore, the remarkable dynamism of today's social and economic conditions worldwide necessitates a reevaluation of various institutions over relatively short periods. The survival of public organizations in these changing conditions depends on their adaptability, flexibility, and alignment with the economic and social environment while remaining committed to their core objectives. Hence, for formulating effective strategies to navigate these adaptations, understanding the factors contributing to the retirement fund crisis is of increasing importance. The primary focus of this research is to investigate the influential factors in the formation of retirement fund crises from the perspective of key stakeholders. This study employs a qualitative methodology, specifically content analysis, utilizing interview data as the data collection tool and employing content analysis as the analytical approach. The findings of the research reveal that, from the stakeholders' viewpoint, the causes of the crisis are perceived in four domains: "economic recession," "lack of expertise and specialization," "diminished trust in the organization," and "the organization as a secluded enclave of government." The "support ratio" domain emerges as one of the most critical factors contributing to the issue, as it relates directly to the "economic crisis" in society, leading to a decrease in productive investments.
  Keywords: Social insurance, social security, Social Welfare, social policy, Pension funds