فهرست مطالب

 • سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 42، بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مهشید سلیمانی، سید موسی خادمی*، سعید عبدالمنافی، علی شاه نظری صفحات 1-20

  پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی شایستگی بنیادی مدیران منابع انسانی و شناسایی ابعاد و مولفه های آن و همچنین عوامل موثر بر شایستگی بنیادی مدیران منابع انسانی انجام شده است.روش پژوهش حاضر از حیث اجرا از نوع پژوهش های آمیخته(کیفی-کمی) و به لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش اکتشافی از نوع تحلیل محتوا محسوب میشود.با توجه به روش تحلیل محتوا، فرایند کدگذاری و طبقه بندی در نزم افزار MAXQDA 2018 پیاده شد سپس جهت اعتبار سنجی با روش دلفی فاری کدها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و در مرحله کمی در قالب نرم افزار PLS اندازه گیری شد.در این پژوهش ضمن دسته بندی ابعاد شایستگی بنیادی مدیران منابع انسانی سعی شده است که عوامل موثر بر آن نیز شناسایی گردد. یافته ها نشان داد در مرحله اول با رویکرد کیفی هشت بعد شایستگی های بنیادی شامل شایستگی شناختی- بینشی، شایستگی کارافرینانه، شایستگی های رهبری، شایستگی ارتباطی، شایستگی های فردی، شایستگی های فنی و تخصصی، شایستگی اخلاقی و شایستگی روان شناختی و شش عامل تاثیر گذار صورتبندی گردید در مرحله دوم، با رویکرد کمی تاثیر شش عامل بر شایستگی بنیادی مدیران منابع انسانی مورد سنجش و تایید قرار گرفت.

  کلیدواژگان: شایستگی، شایستگی بنیادی، حمل و نقل درون شهری، کسب و کارهای نوپا، تحلیل محتوا
 • حسین عباسی اسفنجانی* صفحات 21-44
  پژوهش حاضر با هدف مطالعه نقش واسطه گری جامعه پذیری و هویت سازمانی بین رهبری معنوی و عملکرد کارکنان در سپاه پاسداران انجام شده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث روش، توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری، کارکنان سپاه یکی از شهرستان های غرب کشور است که تعداد 112 نفر نمونه آماری با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و داده های میدانی از طریق پرسشنامه های استاندارد گردآوری شده است. تحلیل داده ها و برازش الگوی مفهومی با داده های تجربی با روش معادلات ساختاری و نرم افزار PLS انجام گردید. یافته ها نشان داد که متغیر رهبری معنوی 8/13 درصد تغییرات مربوط به عملکرد کارکنان را به طور مستقیم تبیین می کند. همچنین، رهبری معنوی به طور غیرمستقیم و از طریق متغیر میانجی جامعه پذیری سازمانی به میزان 63 درصد و از طریق متغیر میانجی هویت سازمانی به میزان 29 درصد بر متغیر عملکرد کارکنان تاثیر می گذارد. مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم و با واسطه (اثر کل) رهبری معنوی بر جامعه پذیری سازمانی و عملکرد کارکنان 77/0 و اثر کل رهبری معنوی بر هویت سازمانی و عملکرد کارکنان 43/0 به دست آمد. مقدار آماره شمول واریانس (82/0=VAF) نیز نشان داد که تاثیر متغیرهای میانجی قوی و شدت تاثیرات غیرمستقیم زیاد است. براساس تحلیل یافته ها، تاثیر غیرمستقیم رهبری معنوی بر عملکرد کارکنان سپاه از طریق متغیرهای جامعه پذیری و هویت سازمانی مورد تایید قرار گرفت. همچنین، نتایج نشان داد که رهبری معنوی بر جامعه پذیری و هویت سازمانی کارکنان تاثیر داشته و نیز جامعه پذیری سازمانی و هویت سازمانی بر عملکرد کارکنان تاثیر معناداری دارد.
  کلیدواژگان: رهبری معنوی، عملکرد کارکنان، جامعه پذیری، هویت سازمانی، سپاه پاسداران
 • محمد بخت آزمای بناب*، علی اکبر پیوسته صفحات 43-60

  هدف پژوهش حاضر مطالعه تجربه زیسته مدیران مالی دانشگاه ها در مورد حرفه مدیریت مالی است. این پژوهش به روش کیفی و با رویکرد پدیدارشناسانه انجام گرفته است. در فرایند تحقیق، متد کولایزی به عنوان مبنا و الگوی اجرای تحقیق به کار گرفته شد. جامعه آماری مدیران مالی دانشگاه های آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی می باشد و از نمونه گیری هدفمند استفاده شد. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته با 12 نفر از مدیران مالی با تاکید بر اشباع نظری مذکور بود. پس از تحلیل مصاحبه ها، چهار تم اصلی مسیولیت ها و وظایف شامل مقوله های برنامه ریزی و تصمیم گیری، نظارت و گزارش نویسی، تجزیه و تحلیل و پیش بینی، درزمینه تخصص و مهارت ها شامل مقوله های دانش و تحصیلات اکادمیک، مهارت حل مسیله، مهارت فناوری و نرم افزار، مهارت ریاضی و آمار، مهارت ارتباطی، مهارت تحلیلی، مهارت سازمان دهی، درزمینه رضایت شغلی شامل مقوله های درآمد و مزایا، ماهیت شغل و جو کاری و درزمینه ویژگی های شخصیتی شامل چهار مقوله دقیق بودن، متفکر و منطقی بودن، مستقل و قاطع بودن و با وجدان بودن شناسایی و تعریف و در نهایت پیشنهادهای کاربردی ارایه شد.

  کلیدواژگان: مدیران مالی، مدیریت مالی، رویکرد پدیدارشناسانه
 • سید محمدرضا سیدی*، حسن دانائی فرد، اسدالله گنجعلی صفحات 61-80
  هدف

  شرط بنیادین موفقیت و پایداری نظام های اجتماعی در مسیر پیشرفت، رعایت اصل شایسته سالاری است؛ که در سطح مدیران عالی اهمیت بیشتری دارد. در کنار این، اگر به اهمیت علم و فناوری بنگریم -که اساسی ترین مبنای پیشرفت کشورها است- اهمیت شایسته سالاری در رهبران و نهادهای متولی آن، بیشتر به چشم می آید لذا این پژوهش، طراحی الگوی شایستگی های وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران را هدف خود قرار داد.

  روش

  تحلیل مضمونی، روش تشخیص و تحلیل الگوها در داده های کیفی است که با آن، داده های کیفی، تقسیم، طبقه بندی، تلخیص و بازسازی می شود. تحلیل مضمونی، اساسا راهبردی توصیفی است که جست وجوی الگوها را از درون مجموعه داده های کیفی، تسهیل می کند.

  یافته ها

  پس از مصاحبه با 42 نفر از صاحب نظران، 794 مضمون اولیه به دست آمد که پس از تجزیه وتحلیل با روش تحلیل مضمونی به 3 مضمون فراگیر، 11 مضمون سازمان دهنده و 44 مضمون پایه تبدیل شد.

  نتیجه گیری

  مضمون های فراگیر و سازمان دهنده پژوهش بدین شرح است: الف- شایستگی های فردی شامل شایستگی های عمومی، ارزشی و نگرشی-رفتاری، ب- شایستگی های شناختی شامل شناخت حوزه کاری، تجربه، آشنایی با علوم انسانی-اسلامی و دانش مدیریت، و ج- شایستگی های حرفه ای شامل مهارت های مدیریت، هدایت و رهبری، سیاسی و تعاملی.

  کلیدواژگان: الگوی شایستگی، وزیر، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
 • ابراهیم رجب پور، مائده دهقان صفحات 81-96

  هدف پژوهش حاضر آسیب شناسی برون سپاری خدمات ثبت احوال با تمرکز بر چالش های این موضوع است. پژوهش حاضر از نظر پارادایم اثبات گرایانه، از منظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از خبرگان اداره کل ثبت احوال استان بوشهر می باشد. این پژوهش در دو مرحله و به صورت آمیخته صورت پذیرفت. در مرحله نخست با بررسی منابع علمی، چالش های برون سپاری استخراج گردیده و با تشکیل گروه کانونی و نظرخواهی از صاحب نظران اداره کل ثبت احوال استان بوشهر شاخص های نهایی با استفاده از روش فازی اولویت بندی و نهایی شدند. در مرحله دوم با بکارگیری تکنیک سلسله مراتبی مولفه ها و شاخص های استخراج شده در چالش های برون سپاری خدمات در اداره کل ثبت احوال استان بوشهر وزن دهی و رتبه بندی شدند. ابزار پژوهش در هر دو مرحله پس از تشکیل گروه کانونی پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی محتوای پرسشنامه توسط اساتید و صاحب نظران این حوزه تایید گردید. پایایی ابزار پژوهش با استفاده از نرخ ناسازگاری (مقدار 0.025) بررسی و تایید شد. یافته های پژوهش در مرحله نخست نشان داد که از 31 شاخص شناسایی شده از بررسی مبانی نظری در بخش چالش ها، 19 شاخص وزن و اهمیت بالاتری ‏برای ورود به مرحله دوم دارند. این شاخص ها در 4 مولفه کلی ریسک انجام وظیفه، تضعیف روحیه کارکنان، کاهش ارزش سازمان ‏و ریسک کاهش کنترل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که از 4 مولفه ذکر شده؛ ‏مولفه ریسک کاهش کنترل با امتیاز وزنی 367/0 در رتبه اول قرار گرفت. ‏در انتها، بر اساس ابعاد و شاخص های بااهمیت با توجه به نظر خبرگان راهکارهایی ارایه گردید.

  کلیدواژگان: استان بوشهر، برون سپاری، ثبت احوال، چالش های برون سپاری
 • منیژه احمدی*، سعید عبدالملکی، منصور آقاخانی صفحات 97-116

  هدف پژوهش حاضر؛ تبیین اثر میانجی توانمندسازی در رابطه بین رهبری تحول آفرین و رضایتمندی کارکنان در شرکت ایران خودرو دیزل است. روش تحقیق حاضر از حیث هدف؛ کاربردی، از نظر ماهیت؛ توصیفی- پیمایشی و روش آن؛ کمی بوده و از نظر نحوه اجرا از نوع همبستگی و تحلیل مسیر است. جامعه آماری؛ کلیه سرپرستان خط تولید شرکت ایران خودرو دیزل به تعداد 105 نفر که بدلیل کم بودن حجم جامعه، تمامی اعضا به روش تمام شمار بعنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش؛ پرسشنامه توانمندسازی (لاسچینگر و همکاران، 2001)، رهبری تحول آفرین (باس و آولیو،2004) و رضایت شغلی (هاکمن و اولدهام، 1976) که روایی آنها به روش صوری و محتوایی بررسی و تایید شد. پایایی نیز از طریق آلفای کرونباخ (81/0) بدست آمد. داده ها در بخش توصیفی و استنباطی تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که رهبری تحول آفرین بر توانمندسازی (ضریب تاثیر 77/0)، توانمندسازی بر رضایت شغلی کارکنان (ضریب تاثیر 67/0) و رهبری تحول آفرین بر رضایت شغلی کارکنان (ضریب تاثیر 66/0) تاثیر مثبت و معناداری دارد. نتیجه گیری اثر رهبری تحول آفرین بر توانمندسازی و رضایتمندی شغلی کارکنان نشان می دهد که مدیران شرکت ایران خودرو دیزل میتوانند با اطلاع یافتن از اهمیت هر یک از متغیرهای فوق، توجه به مبحث رهبری تحول آفرین، توانمندسازی و همچنین مولفه های آنها؛ گام های موثرتری در راستای بهبود رضایتمندی شغلی کارکنان برداشته و شرایط را برای بهبود کیفیت تولیدات و افزایش رضایت مشتریان به نحو مطلوبی ایجاد نمایند.

  کلیدواژگان: توانمندسازی، رهبری تحول آفرین، رضایتمندی شغلی، شرکت ایران خودرو دیزل
 • رحمان اصفهانی، مهربان هادی پیکانی*، محمد طالاری صفحات 117-132

  کارکنان کارآمد عامل اصلی موفقیت و تعالی سازمان و کارکنان ناکارآمد نیز عامل مشکلات و شکست های سازمان هستند. با وجود این در پژوهش های پیشین، کمتر تحقیقی بطور جامع و منسجم به کارآمدی نیروی انسانی پرداخته و مهمترین هدف این پژوهش ارایه یک مدل نظری در خصوص کارکنان کارآمد و ناکارآمد و بررسی ویژگی های آنها در بخش دولتی بود تا ضمن پر نمودن خلا مطالعاتی موجود به دانش افزایی در این زمینه کمک نماید. این مطالعه از اصول روش شناسی نظریه داده بنیاد کلاسیک (گلیزری) در ارتباط با استفاده از ادبیات نظری، بکارگیری مشارکت کنندگان، جمع آوری داده، تحلیل و توسعه نظریه استفاده کرد. در این راستا با تعداد 17 نفر از مدیران صاحب نظر صنعت آب استان اصفهان مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته انجام و داده های حاصل در سه مرحله کد گذاری باز، کد گذاری انتخابی و کد گذاری نظری مورد تحلیل قرار گرفت. تحلیل داده ها منتج به شناسایی چهار گونه از کارکنان از لحاظ کارآمدی بود که با عناوین کارکنان کنش گر، کارکنان واکنش گر، کارکنان اهمال گر و کارکنان نافرمان مفهوم سازی گردیدند. در ادامه تحلیل داده ها، گونه های مذکور از طریق ماتریس گونه شناسی کارکنان کارآمد و ناکارآمد مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. بدیهی است شناسایی انواع کارکنان از لحاظ کار آمدی و تبیین ویژگی های آنها کمک شایانی در بهبود کارآمدی منابع انسانی و مقابله با ناکارآمدی خواهد نمود.

  کلیدواژگان: کارآمدی کارکنان، عملکرد شغلی، نظریه داده بنیاد، ماتریس گونه شناسی
 • فرشید اصلانی، میثم چکین*، حامد فاضلی کبریا صفحات 133-144

  منابع انسانی بیش از هر زمانی نیازمند آموزش است. هدف پژوهش حاضر ارایه الگویی برای آموزش منابع انسانی در سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان است.روش پژوهش از نوع کاربردی - اکتشافی مبتنی بر رویکرد داده بنیاد است. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختار یافته است . نمونه آماری شامل 15 نفر از مدیران منابع انسانی و خبرگان مدیریتی بود که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند . برای تحلیل داده های کیفی پژوهش، از راهبرد نظریه داده بنیاد با کمک نرم افزارMAXQDA 22 استفاده شد.14کد فرعی از پاسخ خبرگان، استخراج شد. نتایج نشان داد، مدیریت دانش و سواد اطلاعاتی ، به عنوان پدیده محوری ناشی از شرایط علی مانند اثربخشی و محرک های درون سازمانی شکل خواهد گرفت. کنش مدیریت آموزش منابع انسانی، پیامدهایی شامل رشد کارکنان، کارآمدی مدیریت و رقابت پذیری را در پی خواهد داشت. هر چند در این الگو، عوامل زمینهای نظیر استعدادهای بالقوه و اخلاق کاری و شرایط مداخله گر شامل سطوح یادگیری و واکنش به تغییر روابط را تحت تاثیر قرار خواهند داد.

  کلیدواژگان: منابع انسانی، مدیریت دانش، سازمان پسماند
 • بلال پناهی* صفحات 145-160

  هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر حکمرانی خوب بر کاهش بی تفاوتی سازمانی کارکنان با تاکید بر نقش میانجی گری احساس تعلق سازمانی آنان می‏باشد. این پژوهش از نظر روش از نوع تحقیقات کمی است و از لحاظ هدف کاربردی و از حیث ماهیت پژوهش توصیفی است. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان در بیمارستان امام رضا (ع) تبریز می باشد که تعداد آنها 1500 نفر است، حجم نمونه آماری با استفاده از رابطه کوکران 306 نفر برآورد و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است. ابزار جمع ‏آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد است که پس از سنجش‏ روایی و پایایی، در اختیار نمونه ‏آماری قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‏ها، از روش‏های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. بدین ترتیب که برای طبقه‏بندی، تلخیص و توصیف داده‏های آماری از روش آمار توصیفی و در سطح استنباطی برای آزمون فرضیه ‏های تحقیق از آزمون‏های کلموگروف-اسمیرنف، r پیرسون و رگرسیون و تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردیده است. یافته های پژوهش بیانگر تایید مدل و فرضیه های تحقیق و تاثیر منفی و معنادار حکمرانی خوب بر بی تفاوتی سازمانی کارکنان و تاثیر مثبت آن بر احساس تعلق سازمانی است. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که احساس تعلق سازمانی در تاثیر حکمرانی خوب بر کاهش بی تفاوتی سازمانی کارکنان نقش میانجی دارد.

  کلیدواژگان: حکمرانی، حکمرانی خوب، بی تفاوتی سازمانی، احساس تعلق سازمانی
 • اسماء فقیهی، محمدعلی سرلک*، رضا رسولی، سید علی اکبر احمدی صفحات 161-178

  در دنیای رقابت، نیروی انسانی مهم ترین مزیت یک سازمان و عامل اصلی توسعه و افزایش عملکرد آن مجموعه، محسوب می شود. سازمان ها همواره در تلاش اند تا بهترین امکانات را برای دریافت حداکثر عملکرد و ایجاد اثربخشی، فراهم کنند. در برخی از سازمان ها علیرغم تلاش سازمان در جهت فراهم آوردن امکانات موردنیاز کارکنان، نه تنها عملکرد افزایش نمی یابد؛ بلکه عکس آن اتفاق می افتد این پدیده که وارونگی جوسازمانی نام دارد، در سازمان ها در حال گسترش است. این پژوهش در تلاش است عوامل موثر بر ایجاد وارونگی جوسازمانی را شناسایی کند. پژوهش حاضر از نظر هدف توسعه ای و با توجه به نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از لحاظ روش، پیمایشی است؛ برای رسیدن به اهداف پژوهش از رویکرد کیفی استفاده شده است. با استفاده از روش دلفی فازی و نرم افزار Exell عوامل موثر بر وارونگی شناسایی شده اند. روش نمونه گیری غیراحتمالی از نوع گلوله برفی بوده است. روایی پژوهش روایی محتواست؛ میزان اختلاف زیر 2/0 بین میانگین قطعی مرحله 1 و 2 و میزان بالای اجماع خبرگان در مورد عوامل موثر، تاییدکننده اعتبار عوامل مورد سنجش است. با توجه به اینکه این پژوهش برای توسعه یک تیوری جدید انجام گرفته، تلاش کرده ایم با استفاده از دلفی فازی، از نظر خبرگان برای کاهش ابهام در مورد مولفه ها و عوامل استفاده کرده و اعتبار عوامل انتخاب شده را افزایش دهیم. نتایج به دست آمده، براساس نظر اعضای پنل دلفی نشان داده است که ابعاد اهداف، فناوری، محیط، ساختار سازمانی و ویژگی افراد بر وارونگی جوسازمانی تاثیرگذارند. براساس نتایج، از بین عوامل موثر، افزایش حساب نشده عوامل سخت افزاری سازمان به عنوان مهم ترین و قابل کنترل ترین عوامل موثر بر وارونگی جوسازمانی شناسایی شده است. پیشنهاد می شود، برای جلوگیری از وارونگی جوسازمانی، علاوه بر احراز صلاحیت و نظارت بر کارکنان، امکانات حساب شده و به افراد خاص تعلق گیرد.

  کلیدواژگان: جوسازمانی، وارونگی جوسازمانی، دلفی فازی
|
 • Mahshid Ssoleimani, Sayed Mousa Khademi *, Saeid Abdolmanafi, Ali Shahnazari Pages 1-20

  The current research has been done with the aim of designing the fundamental competence model of human resource managers and identifying its dimensions and components as well as the factors affecting the fundamental competence of human resource managers.The research method is considered to be mixed (qualitative-quantitative) in terms of implementation, applied in terms of purpose, and content analysis type in terms of exploratory method. According to the content analysis method, the coding and classification process was implemented in the MAXQDA 2018 software, then the codes were examined for validation with the fuzzy Delphi method and measured in the PLS software at the quantitative stage. In this research, the fundamental competence dimensions of human resource managers and the factors affecting them have been identified and categorized. Based on the findings in the first stage with the qualitative approach, eight dimensions of fundamental competencies including cognitive-insight competence, entrepreneurial competence, leadership competence, communication competence, individual competence, technical and specialized competence, moral competence and psychological competence and six influential factors were formulated. In the second stage, with a quantitative approach, the impact of six factors on the fundamental competence of human resource managers was measured and confirmed.

  Keywords: Competency, Fundamental competency, Urban transport, Startups, content analysis
 • Hossein Abbasi Esfanjani * Pages 21-44
  The purpose of this study was to investigate the mediating role of socialization and organizational identity between spiritual leadership and employee performance in the Sepah Islamic Revolutionary Guard Corps. The research is applied in terms of purpose and descriptive and survey method. The statistical population is the Sepah employees, 112 people were selected as a statistical sample, and field data were collected through standard questionnaires. Data analysis and fitting of conceptual model with experimental data was done by structural equation method and PLS software. The findings showed that the variable of spiritual leadership directly explains 13.8% of changes related to employee performance. Also, spiritual leadership indirectly and through the mediating variable of organizational socialization by 63% and through the mediating variable of organizational identity by 29% affects the variable of performance. The total direct, indirect and mediated effects of spiritual leadership on organizational socialization and employee performance were 0.77 and the total effect of spiritual leadership on organizational identity and employee performance was 0.43. The value of variance accounted for (VAF=0.82) also showed that the influence of mediating variables is strong and the intensity of indirect effects is high. Based on the analysis of the findings, the indirect effect of spiritual leadership on the performance of Sepah employees was confirmed through the variables of socialization and organizational identity. Also, the results showed that spiritual leadership has an impact on employees' sociability and organizational identity, and organizational sociability and organizational identity have a significant effect on employees' performance
  Keywords: Spiritual Leadership, employee performance, Organizational Socialization, organizational identity, Guard Corps
 • Mohammad Bakhtazmay Bonab *, Aliakbar Peyvasteh Pages 43-60

  The purpose of this research is to study the lived experience of financial managers of universities regarding the profession of financial management. This research was conducted using a qualitative method and a phenomenological approach. In the research process, the Colaiy method was used as the basis and model of research implementation. The statistical population is financial managers of universities and purposeful sampling was used. The data collection tool was a semi-structured interview with 12 financial managers with an emphasis on theoretical saturation. After analyzing the interviews, the main four themes of responsibilities and duties include the categories of planning and decision-making, monitoring and report writing, analysis and forecasting, in the field of expertise and skills, including the category- knowledge and academic education, problem solving skills, technology and software skills, math and statistics skills, communication skills, analytical skills, organizational skills, in the field of job satisfaction including the categories of income and benefits, the nature of the job and work environment and in The field of personality traits including four categories of accuracy, thoughtful and logical, independent and decisive, and conscientiousness were identified and defined and finally practical suggestions were presented.

  Keywords: Financial Managers, university, Phenomenological Approach
 • Seyed Mohammadreza Seyedi *, Hassan Danaee Fard, Asadollah Ganjali Pages 61-80
  Objective

  The fundamental principle of the success and sustainability of social systems in the path of progress is principle of meritocracy. In addition, societies increasing evolution and governments' efforts to increase the quality and efficiency of public sector services have increasingly focused their attention to importance of nurturing and hiring qualified leaders. Besides, if we look at the importance of science and technology in the new world -which is the most fundamental basis for the advancement of countries- the importance of meritocracy in its leaders and institutions will be more cleared. Therefore, this study aimed to design a competency model for the Iranian Minister of Science, Research and Technology.

  Methods

  Thematic analysis is a method for identifying and analyzing patterns in qualitative data, by which qualitative data is divided, classified, summarized and reconstructed. Thematic analysis is essentially a descriptive strategy that facilitates the search for patterns within qualitative data sets.

  Results

  Through interview with 42 experts, 794 primary themes were obtained which were analyzed by thematic analysis into 3 global themes, 13 organizing themes and 44 basic themes.

  Conclusion

  The first global theme is individual competency, which is divided into four organizing themes of intrinsic, value, attitude-behavioral and occupational. The second global theme is knowledge competency, which is divided into five organizing themes of knowledge of job field, experience, scientific image, knowledge of Islamic-humanities and management knowledge; and third global theme is the skill competency that comprises four organizing themes of management, leadership, political and interactive.

  Keywords: Competency Model, Minister, Iranian Minister of Science, Research, Technology
 • Ebrahim Rajabpour, Maedeh Dehghan Pages 81-96

  The purpose of this study is the pathology of Civil Registration services outsourcing in Bushehr province focusing on the challenges of this matter. The present study is positivist in terms of paradigm, applied in terms of purpose, descriptive-survey in terms of type. This research was performed in two stages and a mixed manner. In the first stage, outsourcing challenges were extracted through analyzing relevant scientific sources. Afterward, by forming a focus group, and consulting the experts of Bushehr Civil Registration Organization, the ultimate indicators were prioritized and finalized by the Fuzzy method. In the second stage, the extracted components and indicators were weighted and ranked by using the hierarchical technique. The research tool in both stages after the formation of the focus group was a researcher-made questionnaire. The reliability of the research tool was evaluated and confirmed using the incompatibility rate (0.025).The statistical population of the current study consists of experts from the General Department of Civil Registration Organization of Bushehr province. Findings of the research in the first stage revealed that out of 31 indicators extracted from the review of theoretical foundations, 19 indicators are of higher weight and importance for entering the second stage of the study. These indicators were divided into 4 general components, which are: risk of duty, weakening employee’s morale, devaluation of organization and risk of diminishing control. Results demonstrated that the risk of diminishing control with a score of 0.367 is in the first place. finally based on the important dimensions solutions were presented.

  Keywords: Bushehr province, General department of Civil Registration Organization, Outsourcing, Outsourcing challenges
 • Manijeh Ahmadi *, Saeid Abdolmaleki, Mansoor Aghakhani Pages 97-116

  The goal of this research; Explaining the mediating effect of empowerment in the relationship between transformational leadership and employee satisfaction in Iran Khodro Diesel Company. The current research method in terms of purpose; functional, in nature; descriptive-survey and its method; It is quantitative and in terms of implementation, it is correlation and path analysis.Statistical Society; All supervisors of Iran Khodro Diesel Company, numbering 150 people, and due to the small size of the community, all members were selected as a sample using the full number method.Research tools; Questionnaire of empowerment (Laschinger et al., 2001), transformational leadership (Bass and Auliou, 2004) and job satisfaction (Hackman and Oldham, 1976) whose validity was checked and verified by formal and content methods.Reliability was obtained through Cronbach's alpha (0.81).The data were analyzed in the descriptive and inferential.The results of the research showed that transformational leadership has a positive and significant effect on empowerment (effect coefficient 0.77), empowerment on employee job satisfaction (effect coefficient 0.67) and transformational leadership on employee job satisfaction (effect coefficient 0.66). Conclusion The effect of transformational leadership on the empowerment and job satisfaction of employees shows that managers of Iran Khodro Diesel Company can pay attention to the topic of transformational leadership, empowerment and their components by knowing the importance of each of the above variables; Take more effective steps in order to improve the job satisfaction of employees and create the conditions for improving the quality of products and increasing customer satisfaction in a favorable way.

  Keywords: Empowerment, Transformational Leadership, Job satisfaction, Iran Khodro Diesel Company
 • Rahman Isfahani, Mehraban Hadi Peykani *, Mohammad Talari Pages 117-132

  Efficient employees are the main reason for the success and excellence of the organization, and inefficient employees are also the cause of the problems and failures of the organization. However, in previous studies, less research has comprehensively and coherently addressed the employee efficiency and the most important purpose of this study was to provide a theoretical model of efficient and inefficient employees and investigate their characteristics in the public sector. Classic (Glaserian) Grounded Theory methodological principles used in this study in relation to the use of literature, participant recruitment, data collection and analysis, and theory development in order to fill the gap in existing studies and help increase knowledge in this field. In this regard, in-depth semi-structured interviews conducted with 17 experts in the water industry of Isfahan province and the obtained data were analyzed in three stages of open coding, selective coding and theoretical coding. Data analysis resulted in identifying four types of employees in terms of efficiency, which were conceptualized with the titles of proactive employees, reactive employees, Procrastinative employees and restive employees. In the continuation of the data analysis, the mentioned types were investigated and analyzed through the typology matrix of efficient and inefficient employees. Obviously, identifying the types of employees in terms of efficiency and explaining their characteristics will help improve the efficiency of human resources and deal with inefficiency.

  Keywords: employee efficiency, job performance, Grounded Theory, typology matrix
 • Maysam Chekin *, Farshid Aslani, Hamed Fazeli Kebria Pages 133-144

  Human Resources needs new knowledge more than ever. The aim of the research is to provide a model for training human resources in Isfahan Municipal Waste Management Organization. The research method is applied-exploratory based on the Grounded Theory. The data collection tool is a semi-structured interview. The statistical sample consisted of 15 human resource managers and management experts who were selected by purposive sampling. To analyze the qualitative data of the research, the foundation data theory strategy was used with the help of MAXQDA 22 software. 14 sub-codes were extracted from the answers of the experts. The results showed that knowledge management and information literacy will be formed as a central phenomenon caused by causal conditions such as effectiveness and intra-organizational stimuli. The action of human resource training management will have consequences including employee growth, management efficiency and competitiveness. However, in this model, background factors such as potential talents and work ethics and the intervening conditions will affect the learning levels and reaction to changing relationships

  Keywords: Human resources training management, Organizational learning, waste organization
 • Belal Panahi * Pages 145-160

  The general purpose of this study is to investigate the effect of good governance on reducing organizational indifference of employees by emphasizing the mediating role of their sense of organizational belonging. This research is a quantitative research in terms of method and is applied in terms of purpose and descriptive in terms of nature. The statistical population of the present study is the staff of Imam Reza Hospital in Tabriz, whose number are 1,500 people. The statistical sample size was estimated 306 people by using the Cochran relation and were selected by stratified sampling. The data collection tool is a standard questionnaire which after measuring its validity and reliability, was provided to the statistical sample. Descriptive and inferential statistical methods have been used to analyze statistical data. Thus, descriptive statistics method was used to classify, summarize and describe statistical data, and at the inferential level, Kolmogorov-Smirnov, Pearson r and regression tests and confirmatory factor analysis were used to test the research hypotheses. The findings of the research show the confirmation of the research model and hypotheses and the negative and significant impact of good governance on the organizational indifference of employees and its positive impact on the sense of organizational belonging. The results also showed that the sense of organizational belonging has a mediating role in the effect of good governance on reducing organizational indifference of employees.

  Keywords: Governance, Good Governance, organizational indifference, organizational belonging
 • Asma Faghihi, Mohammadali Sarlak *, Reza Rasouli, Alireza Aliahmadi Pages 161-178

  In the world of competition, manpower can be the most important advantage of an organization and the main factor in developing and increasing performance in the collection. Organizations are just trying to create the best facilities for maximum performance and effectiveness. In some organizations, despite the efforts of the organization to provide the necessary facilities for employees, not only the performance does not increase; On the contrary, the phenomenon called organizational climate inversion is spreading in organizations. This study tries to identify the factors affecting the inversion of the organizational climate. The present study is descriptive in terms of developmental purpose and survey method in terms of method of data collection; It has used fuzzy Delphi and Exell software to analyze and achieve its goals. The difference of less than 0.2 between the definitive mean of stages 1 and 2 and the high degree of consensus of experts on the effective factors confirm the validity of the factors being measured. Given that this research has been done to develop a new theory, we have tried to use fuzzy Delphi, experts'' opinion to reduce ambiguity about components and factors and increase the validity of selected factors. The results show that 19 factors affect the inversion of the organizational climate. Based on the results, increase in the of the organization''s hardware factors has been identified as the most important factors affecting the inversion of the organization''s climate. It is recommended that facilities be calculated and assigned to specific individuals to prevent organizational inversion.

  Keywords: organizational climate, inversion organizational climate, Delphi fuzzy