فهرست مطالب

فصلنامه مدیریت توسعه و تحول
پیاپی 52 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/03/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • احمد سلیمانی کلهرودی، میرعلی سیدنقوی*، مقصود امیری، سید مهدی الوانی صفحات 1-12
  هدف از انجام این تحقیق، شناسایی و رتبه بندی الزامات کارکردی سازمان دوسوتوان در حوزه مدیریت منابع انسانی در بانک توسعه صادرات ایران است که به روش آمیخته اکتشافی در دو گام کیفی و کمی انجام شده است. در گام کیفی تحقیق، مصاحبه هایی با 13 نفر از خبرگان انجام شد و بر اساس روش تحلیل تم؛ کدها، مقولات، تم های فرعی و تم های اصلی الزامات کارکردی سازمان دوسوتوان در حوزه مدیریت منابع انسانی شناسایی شدند. نتایج تحلیل این گام از تحقیق منجر به شناسایی 104 کد اولیه شد که این کدها در قالب 5 عامل اصلی (مدیریتی، سازمانی، انگیزشی، قانونی و فیزیکی) و 14 عامل فرعی دسته-بندی شدند. سپس برای رتبه بندی شاخص های احصاء شده، از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. نتایج نشان می دهد، ایجاد آمادگی ذهنی در بخش انگیزش، دارای رتبه بیشتری است، و سپس در زیر موضوع انگیزشی، تقویت روحیه نوآوری در کارکنان، کاهش وابستگی دولت و ترک شغل براساس روش های تعیین شده، در بعد مدیریت در سطح دوم، سوم و چهارم قرار می گیرند. در سطح پنجم، انتخاب سبک رهبری مناسب، افزایش پویایی، از بین بردن ساختار ثابت قرار دارند که همگی جزء ابعاد سازمانی می باشند. در ادامه، ابعاد کاهش سلسله مراتب، تهیه تجهیزات و امکانات جدید، و ایجاد فضای بهره-برداری برای نیروهای خارج از سازمان، در رتبه های ششم، هفتم و هشتم قرار می گیرند. ارایه پاداش همکاری در دوسوتوانی، حذف قوانین محدود کننده و تجدید نظر در قوانین موجود، و تعیین قوانین خاص برای دوسوتوانی در بخش حقوقی، کمترین رتبه را به خود اختصاص داده است.
  کلیدواژگان: الزامات کارکردی، دوسوتوانی سازمانی، مدیریت منابع انسانی، بانک توسعه صادرات ایران
 • سحر ملکی ورکی، ابوالحسن فقیهی*، غلامرضا معمارزاده طهران صفحات 13-21
  یکی از عوامل مهم و موثر در کاهش وابستگی به نفت و دستیابی به پویایی اقتصادی و توسعه پایدار هر کشور، گردشگری میباشد. رشد شتابان گردشگری در جهان و منافع حاصل از آن، توجه ویژه دولت ها و برنامه ریزان را موجب گردیده و شکل گیری شیوه های جدید سیاست گذاری در این زمینه را به دنبال داشته است. کشورهای پیشرفته دنیا پیش از دیگر کشورها به اهمیت گردشگری پی برده و برنامه ریزی های گسترده ای برای رشد همه جانبه آن انجام داده اند. گردشگری می تواند در بسیاری از کشورهای در حال توسعه که منابع اقتصادی چندانی ندارند، به مهم ترین منبع اقتصادی این کشورها تبدیل گردد. هدف این پژوهش، ارایه الگوی بومی مدیریت توسعه پایدار گردشگری در ایران می باشد. به این منظور در ابتدا با بررسی ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش، چارچوب نظری تحقیق تدوین گردید. بر اساس این چارچوب، مدل مفهومی پژوهش ارایه و فرضیات تحقیق نیز تدوین شدند. به منظور آزمون فرضیات تحقیق، جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان ستاد مرکزی وزارت گردشگری، در نظر گرفته شدند. به صورت نمونه گیری در دسترس پرسشنامه هایی که روایی و پایایی آنها تایید شد بین 90 نفر از نمونه آماری توزیع شده و با توجه به عدم نرمال بودن توزیع داده ها، از روش حداقل مربعات جزیی و نرم افزار اسمارت پی ال اس 3 برای تحلیل های آماری استفاده شد. بر اساس مقادیر معنی داری مربوط به فرضیات، هر شش تایید شدند. پیشنهاد اصلی تحقیق انجام تبلیغات مناسب برای توسعه پایدار گردشگری است.
  کلیدواژگان: الگوی بومی، توسعه پایدار، گردشگری
 • محمدرضا سپه پور، مهدی خیراندیش*، حامد رحمانی صفحات 23-35

  این تحقیق رویکردی کمی دارد و از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت حالت توصیفی - پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل سازمان تامین اجتماعی بود و نمونه آماری نیز از دو گروه خبرگان و کارکنان (به تعداد 260 نفر) تشکیل شده است. ابزار مورد استفاده برای گردآوری داده ها از نوع پرسشنامه محقق ساخته بود که به صورت نمونه گیری تصادفی ساده در بین نمونه آماری توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک معادلات ساختاری و ساختاری تفسیری در قالب نرم افزاهای اسمارت پی ال اس و متلب استفاده شده است. نتایج نشان داد که در مجموع از 35 مولفه شناسایی شده از مبانی نظری و پیشنهاد خبرگان، 23 مولفه از مدل حذف و پس از انجام تکنیک دلفی سه مرحله ای، اشباع نظری بر روی 12 مولفه حاصل شد. همچنین نتایج نشان داد که تست مدل در نمونه آماری بزرگتر نیز معنادار است و مولفه های استقلال کاری (0.756=β)، تفویض اختیار (0.664=β) و جذب و انتخاب اثر بخش (0.632=β) همبستگی بالایی با مفهوم اصلی برقرار کرده اند. همچنین در بخش ساختاری تفسیری مشخص گردید، متغیر منزلت اجتماعی تاثیر پذیرترین و متغیرهای گردش شغلی و تفکر سیستمی تاثیر گذارترین عوامل هستند. بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت اتخاذ تدابیری که منجر به افزایش تجربه و وسعت دید کارکنان گردد می تواند علاوه بر تقویت منزلت اجتماعی کارکنان، دست یابی به مدیریت منابع انسانی عملکرد بالا در سازمان تامین اجتماعی را تسهیل کند.

  کلیدواژگان: عملکرد بالا، اقدامات فرصت آفرین، اقدامات انگیزشی، اقدامات توانمندساز
 • نیما رحمانی، علیرضا ایرج پور*، ناصر حمیدی، اکبر عالم تبریز، رضا احتشام راثی صفحات 37-48
  تولید به موقع سفارشات و تحویل آن به مشتری،مزیت رقابتی سیستم های تولیدی است و موجب رضایت مشتری می شود.تخصیص متوازن سفارشات به ایستگاه های کاری، عامل تاثیر گذار در تولید به موقع و حداقل نمودن هزینه ی از دست رفته است. ایجاد توازن بار سفارشات روی ایستگا های کاری ،کاهش زمان دوره ی تولید و کمینه کردن هزینه های مهارت نیروی انسانی و دسترسی به ماشین آلات مولفه های موثر در مسیله بالانس خطوط تولید می باشد. در این مقاله با پرداختن به مولفه های فوق مدل ریاضی چند هدفه برای مسیله بالانس آنلاین بار تولید ارایه شده است. حل مدل ریاضی با معرفی الگوریتم ترکیبی فراابتکاری ژنتیک چند هدفه و شیر مورچه انجام می شود ، این روش حل با داشتن حافظه جستجو جواب های با کیفیت را در زمان مناسب تولید می نماید. نتایج حاصل از رویکرد ارایه شده نسبت به روش های پیشین بالانس آنلاین بار نشان می دهد که زمان دوره تولید و توازن بار روی ایستگاه های کار بهبود یافته اند.
  کلیدواژگان: بالانس آنلاین بار تولید، مدل ریاضی چند هدفه، الگوریتم ترکیبی ژنتیک و شیر مورچه
 • فرانک افشین مهر، حمیدرضا سعید نیا*، زهرا علیپور درویش، منصوره علیقلی صفحات 49-64

  هدف پژوهش حاضر ارایه مدل بازاریابی الکترونیکی در بانکداری دیجیتال و اعتبار سنجی مدل است که با روش آمیخته اکتشافی کیفی-کمی اجرا شد. هدف در بخش کیفی توسعه ای و در بخش کمی کاربردی است. در بخش کیفی پس از بررسی مطالعات پیشین، مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان صنعت بانکداری و بازاریابی تا رسیدن به مرحله اشباع نظری به تعداد 12 مصاحبه انجام شد. جامعه آماری این بخش بصورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شد. با استفاده از روش گرندد تیوری مصاحبه ها کدگذاری و مقوله بندی شد که در نتیجه آن 264 کدباز، 32 کدمحوری و 10 کدانتخابی به دست آمد و در نهایت مدل مفهومی پژوهش ارایه گردید؛ براین اساس پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر مدل پیشنهادی شامل 32 سوال در اختیار 384 نفر از مشتریان بانک ها که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده بودند قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزارهای SPSS و Lisrel ، با تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. براساس نتایج، پایایی و روایی سوالات پرسشنامه تایید شد. یافته ها نشان داد رابطه معنی داری بین مقوله علی، بسترها، مقوله محوری، راهبردها و پیامدها با یکدیگر و با مولفه ها وجود دارد.

  کلیدواژگان: مدل بازاریابی الکترونیکی، بانکداری دیجیتال، روش گرندد تئوری، رویکرد آمیخته
 • رامین رضائی، یاسان الله پوراشرف*، محمد همتی صفحات 65-84

  هدف پزوهش حاضر طراحی الگوی انطباق پذیری سازمانی مبتنی بر اعتماد سازمانی در سازمان های دولتی می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ نحوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی و از نوع تحقیقات آمیخته می باشد. جامعه آماری تحقیق 3489 نفر شامل مدیران، کارشناسان و خبرگان سازمان های دولتی استان ایلام و اساتید دانشگاه تشکیل دادند. نمونه گیری در مرحله کیفی براساس روش قضاوتی هدفمند و بر اساس اصل کفایت نظری بود که از طریق مصاحبه با 13 نفر اطلاعات مورد نیاز تکمیل گردید. در مرحله دوم، نمونه آماری346 نفر بود که به روش تصادفی طبقه ای از بین جامعه آماری انتخاب شد. مدل مفهومی بدست آمده از مرحله کیفی مورد آزمون معادلات ساختاری قرار گرفت . نتایج نشان داد که اعتماد سازمانی با 4 بعد و 13 مولفه بر انطباق پذیری سازمانی با 5 بعد و 16 مولفه آن موثر هستند. بر اساس نتایج پزوهش، الگوی بدست آمده از مرحله تحلیل محتوا و روش دلفی از طریق مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار PLS برازش آن انجام شد و در پایان مدل نهایی انطباق پذیری سازمانی مبتنی بر اعتماد ارایه گردید.

  کلیدواژگان: انطباق پذیری سازمانی، اعتماد سازمانی، تغییر
 • محمدرضا جعفرزاده، معصومه حسین زاده شهری*، احمد راه چمنی، ایرج ساعی ارسی صفحات 85-93

  ایرانیان قصد بالایی برای کارآفرینی دارند، اما کمبود نسبی دید فرصت گرایانه سبب شده ایران از لحاظ اقدام به فعالیت های کارآفرینی رتبه مناسبی نداشته باشد. بسیاری از پژوهشگران حوزه کارآفرینی، مرحله بهره برداری از فرصت را گام اولیه در راه اندازی کسب و کارها می دانند. در صورتی که کارآفرینان موفق به شناسایی فرصت های کسب و کار شوند، به احتمال زیاد موفق به ایجاد و رشد کسب و کارها خواهند شد. از سویی توسعه فضای مجازی و شبکه های اجتماعی باعث سهولت در شناسایی و بهره برداری از فرصت های کارآفرینی شده است. هدف از این پژوهش، ارایه مدلی برای بهره برداری از فرصت های کارآفرینی سازمانی با استفاده از شبکه های اجتماعی می باشد. روش تحقیق پژوهش حاضر، کیفی می باشد و از نظریه داده بنیاد برای دستیابی به هدف پژوهش استفاده شده است. بدین صورت که پس از بررسی و مصاحبه با 10 کسب و کار فعال در شبکه های مجازی، که به وسیله نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، متن مصاحبه ها به وسیله کدگذاری در قالب کدهای باز، محوری و انتخابی، دسته بندی شده اند و در نهایت 50 کد باز در قالب 15 کد محوری دسته بندی شده اند. ابعاد بهره برداری از فرصت های کسب و کار با استفاده از شبکه های اجتماعی در 6 مقوله یا کد انتخابی شامل شرایط عللی، مقوله اصلی، راهبردها، زمینه ها، شرایط محیطی و پیامدها، دسته بندی شده اند. و مدل نهایی پژوهش از مصاحبه ها، استخراج گردید.

  کلیدواژگان: کارآفرینی، شبکه های اجتماعی، بهره برداری از فرصت
 • فرشته انصاری، علی بدیع زاده*، حجت الله عبدالملکی، روح الله زابلی صفحات 95-110

  به لحاظ تاریخی در مطالعات کارآفرینی توجه اندکی به فقر شده است . بنابراین این مطاالعه پس از کشف مدل مفهومی رشد کسب و کار برای کار آفرینان قعر هرم به آزمون آن می پردازد. در واقع سوال اصلی این است که چه روابطی می تواند در توسعه مطلوب کسب و کار برای کارآفرینان قعر هرم موثر واقع گردد. بر این مبنا مطالعه حاضر با تاکید بر فلسفه پراگماتیستی و توجه به رویکرد آمیخته، با استراتژی گرند تیوری به کمک ابزار مصاحبه و پرسشنامه به بررسی روابط مابین متغیرهای دخیل پرداخته است.جامعه آماری در بخش کیفی کلیه متخصصان کسب و کار هستند و در بخش کمی همه کارآفرینان قعر هرم را شامل می شوند. به تناسب با جوامع آماری حجم نمونه مطالعه، در بخش مصاحبه 20 نفر از خبرگان کسب و کار در نظر گرفته شده است و در بخش کمی نیز حجم مورد نیاز برای پرسشنامه با توجه به حد نصاب هنسلر 350 نفر در نظر گرفته شده است. . لازم به ذکر است این حجم با توجه به اهمیت موضوع و محدود بودن جامعه آماری مشخص می شود. در بخش تکنیک کاربست شده سعی شده، در بخش مصاحبه هم از نظر روایی صوری محتوای و هم از دیدگاه پایایی بر اساس توافق بین دو کدگذار بررسی گردد. و در بخش کمی نیز به وسیله روایی همگرا ، و واگرا ،حجم نمونه و تعریف جامعه آماری مشخص می شود. در نتیجه، هشت مولفه اصلی شناسایی گردید. همچنین بر اساس نتایج معادلات ساختاری، مدل نهایی از برازش کافی برخوردار بود.

  کلیدواژگان: : رشدکسب و کار، کارآفرینان قعر هرم، تسهیلگری کسب و کار، گرندد تئوری، معادلات ساختاری
 • محمد قاسمی، صادق عابدی*، علی محتشمی صفحات 113-128
  در این پژوهش با توجه به اهمیت موضوع و خلای پژوهش های پیشین، یک مدل پیش بینی فرار مالیاتی اصناف مبتنی بر تکنیک های داده کاوی ارایه می گردد. داده های مورد تحلیل شامل بررسی 5600 پرونده مالیاتی کلیه اصناف دارای کد مالیاتی در استان قزوین طی سال های 93 تا 98 می باشد. پرونده مالیاتی مرتبط با اصناف در پنج گروه مالیاتی شامل گروه صنفی صاحبان دفاتر رسمی، گروه صنفی مشاورین املاک، گروه صنفی تالارهای پذیرایی، رستوران و مشاغل وابسته، گروه صنفی خدمات ارتباطی و گروه صنفی نمایشگاه و فروشگاه لوازم خودرویی و مشاغل وابسته می باشند. جهت مدل سازی از الگوی کلاس بندی شامل الگوریتم درخت تصمیم استفاده گردید. نتایج نشان می دهد، معیار پوشش برابر 68 %، معیار کاپا برابر 0.612 بدست آمده است که عملکرد خوب مدل ساز را نشان می دهد. همچنین با استفاده از تکنیک Cross Validation صحت اعتبار مدل پیش بینی مورد آزمون قرار گرفت تا با اطمینان بیشتری درصد عملکرد مدل سازی تخمین زده شود. معیار صحت برابر 67.79% نشان از قابلیت اطمینان مناسب جهت مدل پیش بینی می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش می تواند در تدوین راهبردهای عملیاتی مبتنی بر داده کاوی جهت پیش بینی فرار مالیاتی اصناف در استان ها مورد بهره برداری قرار گیرد.
  کلیدواژگان: فرار مالیاتی، مالیات اصناف، پیش بینی، داده کاوی، درخت تصمیم
 • آذر براری جیرندهی، سید مجتبی سجادی*، علی داوری صفحات 129-138

  تاب آوری به عنوان سازه ای که بر پایداری دلالت دارد؛ به منزله ی یک عنصر اساسی در کارآفرینی محسوب می شود و می تواند در فرآیند کارآفرینی از مرحله اقدام تا مانایی ؛به مثابه یک سفر چالش برانگیز مد نظر مدیران و ارکان کلیدی در کسب و کارها قرار گیرد.لذا مطالعه و واکاوی ادبیات و تجربیات کشورهای موفق ؛پیشران ترسیم چشم اندازی از تاب آوری کسب و کارهای نوآفرین در ایران است.بدین منظور پژوهش حاضر ، یک پژوهش کاربردی است که با روش مرور سیستماتیک و با استفاده از تکنیک پریزما بواسطه ی روش علم سنجی (هم رخدادی واژگان) انجام شده است. تحلیل هم رخدادی واژگان، ابزاری برای کشف الگوهای پنهان و رویدادهای نوظهور مفهومی است.در این راستا کلیه مستندات این حوزه در پایگاه اسکوپوس ،مشتمل بر 6257 مدرک که شامل مقاله، کتاب و... در بازه زمانی 1985- 2021 مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته است و با استفاده از نرم افزار های bibexcle1.0.0.0 و VOSviwer1.6.10.0 نقشه های علمی مصور سازی شده است. بر اساس واکاوی نقشه های علمی و واکاوی اسناد،شکاف تحقیقاتی مشخص و بر این اساس پیشنهادات کاربردی و راهکارهای تاب آوری کسب و کار های نوآفرین ارایه شده است.

  کلیدواژگان: تاب آوری، کسب وکارهای نوآفرین، نقشه های علمی، روش علم سنجی، هم واژگانی
 • عباس خادم پور آرانی، مهدی معدنچی زاج*، امیررضا کیقبادی، غلامرضا زمردیان صفحات 139-154

  در این پژوهش با ارایه یک مدل و تعریف شاخصی از ریسک نقدشوندگی و بکارگیری یکی از شاخص های متنوع سازی(شاخص آنتروپی شانون)، تاثیر این دو معیار بر انتخاب پرتفوی بهینه بررسی می شود. بررسی نتایج در حالتی که هزینه نقد شوندگی و شاخص تنوع بخشی در مدل وجود دارد، نشان می دهد که صنایعی که ثبات بیشتری در قیمت سهامشان در طول زمان وجود دارد، وزنشان در پرتفوی بهینه بیشتر است. ضمن اینکه انجام تحلیل آماری با داده های بازده شاخص کل در این حالت، وجود رابطه معنی داری بین داده های میانگین بازده پرتفوی با میانگین بازده شاخص کل را نشان نمی دهد.با حذف هزینه نقدشوندگی از مدل، بررسی داده های خروجی نشان میدهد که متوسط سهم وزنی صنعت فرآورده های نفتی و صنعت کانه های فلزی نسبت به حالت قبل بیشتر می شود که به معنای نقدشوندگی کمتر این دو صنعت می باشد؛ ضمن اینکه متوسط بازده و ارزش در معرض خطر پرتفوی در این حالت نیز افزایش می یابد. انجام تحلیل آماری با داده های بازده شاخص کل در این حالت رابطه معنی داری بین میانگین بازده پرتفوی با میانگین بازده شاخص کل را نشان میدهد. در حالت حذف محدودیت متنوع سازی از مدل، نتایج خروجی پژوهش در این حالت نشان میدهد متوسط وزن صنایع منتخب در پرتفوی بهینه اگرچه تغییر میکند اما این تغییر چندان محسوس نمی باشد و نتیجه اینکه میتوان این محدودیت را در مدل نادیده گرفت؛ ضمن اینکه انجام تحلیل آماری با داده های بازده شاخص کل از نشان از وجود رابطه معنی داری بین داده های میانگین پرتفوی در این حالت با میانگین بازده شاخص دارد.

  کلیدواژگان: ریسک نقدشوندگی، متنوع سازی، پرتفوی بهینه، گارچ چند متغیره
 • داود ابوالحسنی، سیروس تدبیری*، مریم مجیدی صفحات 155-171

  امروزه اهمیت انعطاف پذیری سازمان ها در برابر بحران ها، برای سازمان های دولتی نیز پذیرفته شده است. تحقیق حاضر باهدف طراحی مدل تاب آوری سازمانی در بانک های دولتی با تاکید بر بانک ملی بر اساس پارادایم تفسیری و با رویکرد نظریه داده بنیاد اجرا شد. به شکل هدفمند، 19 خبره تا نقطه اشباع نظری مورد مصاحبه قرار گرفتند. داده ها با کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه وتحلیل شد. مطابق یافته ها؛ مدل پارادایمی تاب آوری سازمانی بانک ملی شامل 128 کد باز در قالب پدیده محوری 7 کد، شرایط علی 54 کد، شرایط زمینه ای 27 کد، شرایط مداخله گر 10 کد، راهبردها 13 کد و پیامدها 17 کد بود. پدیده محوری تاب آوری بانک ملی با مقوله های عملکرد مشتری محور، و خصیصه مثبت بود که شرایط علی با مقوله های ویژگی های نیروی انسانی، قابلیت مالی، سرمایه اجتماعی بین سازمانی، توانایی های دانش فنی، شناخت محیطی، مدیریت دانش، قابلیت های سازمانی، و قابلیت های فرا سازمانی، و شرایط زمینه ای با مقوله های نیروهای کلان، عوامل درون بانکی، و عوامل درون صنعت بر آن تاثیر داشتند. توسعه تاب آوری با مکانیسم های رفتاری، اقتصادی-مالی، و فنی امکان پذیر بود که شرایط مداخله گر مدیر بانک، و ویژگی های فردی کارکنان بر آن موثرند. تاب آوری نیز پیامدهای عملکرد مناسب با پاسخگویی سریع، حفظ حیات بانک، و اثرات بر جامعه را داشت.

  کلیدواژگان: پایداری، ثبات بانک، خصیصه دانشی، سرمایه اجتماعی بین سازمانی، قابلیت بقاء
|
 • Ahmad Soleimani Kalahroudi, Mirali Seyednaghavi *, Maghsoud Amiri, Syed Mehdi Alvani Pages 1-12
  The purpose of this research is to identify and rank the functional requirements of organizational ambidexterity in the field of human resources management in the Export Development Bank of Iran, which was carried out using a mixed exploratory method. In the qualitative step, interviews were conducted with 13 experts and the functional requirements of the organizational ambidexterity were identified in the field of human resource management. The results of the analysis of this step, led to the identification of 104 primary codes, which were categorized into 5 main factors (managemental, organizational, motivational, legal and physical) and 14 sub-factors. Then, hierarchical analysis method was used to rank the calculated indicators. The results show that creating mental preparation in the motivation section has a higher rank, and then under the motivation topic, strengthening the spirit of innovation in employees, reducing government dependence and leaving the job based on the determined methods, in the management dimension at the second and third levels, placed fourth. At the fifth level, choosing the appropriate leadership style, increasing dynamism, eliminating the fixed structure, all of which are part of organizational dimensions. In the following, the aspects of reducing the hierarchy, providing new equipment and facilities, and creating an exploitation space for the forces outside the organization are placed in the sixth, seventh and eighth ranks. Providing rewards for cooperation, removing restrictive laws and revising existing laws in the ninth place, and determining special laws for in the legal sector are ranked tenth, which has the lowest rank.
  Keywords: Functional Requirements, Organizational ambidexterity, human resource management, Export Development Bank of Iran
 • Sahar Maleki Varaki, Abolhassan Faghihi *, GHOLAMREZA MEMARZADEH TEHRAN Pages 13-21
  One of the most important and effective factors in reducing dependence on oil and achieving economic dynamism and sustainable development of any country is tourism. The rapid growth of tourism in the world and its benefits have caused the special attention of governments and planners and have led to the formation of new policy methods in this field. The advanced countries of the world have realized the importance of tourism before other countries and have made extensive plans for its comprehensive growth. In many developing countries that do not have many economic resources, tourism can become the most important economic resource. The purpose of this research is to provide a local model of sustainable tourism development management in Iran. For this purpose, first by reviewing the research literature and research background, the theoretical framework of the research was developed. Based on this framework, the research conceptual model was presented and the research hypotheses were developed. In order to test the research hypotheses, the statistical population included managers and experts of the central headquarters of the Ministry of Tourism. In the form of available sampling, the questionnaires whose validity and reliability were confirmed were distributed among 90 people from the statistical sample, and due to the non-normality of the data distribution, partial least squares method and SmartPLS3 software were used for analysis.Based on the significant values related to the hypotheses, all six items were confirmed.The main proposal of the research is to create suitable advertisements for the sustainable development of tourism.
  Keywords: Native pattern, sustainable development, tourism
 • MohammadReza Sepahpoor, Mahdi Kheirandish *, Hamed Rahmani Pages 23-35

  research has a quantitative approach and is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of its nature. The statistical population of the research included the Social Security Organization and the statistical sample consisted of two groups of experts and employees (260 people). The tool used to collect data was a researcher-made questionnaire that was distributed among the statistical sample as a simple random sampling. For data analysis, the technique of structural equations and structural interpretation in the form of SmartPLS and MATLAB software have been used. The results showed that out of 35 components identified from the theoretical foundations and experts' suggestions, 23 components were removed from the model and after performing the three-step Delphi technique, theoretical saturation was achieved on 12 components. Also, the results showed that the model test in a larger statistical sample is also significant and the components of work autonomy (β=0.756), delegation of authority (β=0.664) and attraction and selection of the department (β=0.632) have established a high correlation with the main concept. are Also, in the interpretative structural part, it was determined that the social status variable is the most effective and the career turnover and system thinking variables are the most effective factors. Therefore, according to the obtained results, it can be said that adopting measures that lead to increasing the experience and scope of the employees can facilitate the achievement of high performance human resources management in the social security organization in addition to strengthening the social dignity of the employees.

  Keywords: High performance, opportunistic actions, motivational actions, empowering actions
 • Nima Rahmani, Alireza Irajpour *, Naser Hamidi, Akbar Alam Tabriz, Reza Ehtesham Rasi Pages 37-48
  The timely production of orders and their delivery to the customer is a competitive advantage that makes production systems and becomes customer satisfaction. Balancing the load of orders on work stations, reducing the time of the production period and minimizing the cost of human skills and access to machines can be components in the cases of balance of production lines. In this article, by addressing the above components of the mathematical model, several objectives for checking the online load balance are presented. Solving the mathematical model is done by introducing the combined meta-heuristic algorithm of multi-objective genetics and ant milk, this solution method selects the fittest parents based on the fitness of the initial population by using the feature of selecting the initial population and having the search memory to find quality answers at the right time. produces. The results obtained compared to the previous online load balancing methods show that the production time and load balance on the workstations have been improved.
  Keywords: Online balance of production load, multi-objective mathematical model, combined genetic algorithm, ant lion
 • Faranak Afshinmehr, Hamidreza Saeednia *, Zahra Alipour Darvish, Mansoureh Aligholi Pages 49-64

  The aim of the current research is to providig the electronic marketing model in digital banking and validate the model, which was implemented with a qualitative-quantitative mixed exploratory method. The goal is developmental in the qualitative part and practical in the quantitative part. In the qualitative section, after reviewing previous studies, semi-structured interviews were conducted with experts in the banking and marketing industry until reaching the theoretical saturation stage in the number of 12 interviews. The statistical population of this section was selected by purposeful Using the grounded theory method, the interviews were coded and categorized, as a result of which 264 open codes, 32 central codes, and 10 selective codes were obtained, and finally, the conceptual model of the research was proposed; Therefore, the researcher-made questionnaire based on the proposed model including 32 questions was given to 384 bank customers who were selected by a multi-stage cluster sampling method.Data analysis was done with SPSS and Lisrel software, using structural equation modeling technique. Based on the results, the reliability and validity of the questionnaire were confirmed. The findings showed that there is a significant relationship between the causal category, the bases, the central category, strategies and consequences with each other and with the components.

  Keywords: E-marketing model, Digital Banking, grounded theory method, mixed method approach
 • Ramin Rezaei, Yasan Ollah Pour Ashraf *, Mohammad Hemati Pages 65-84

  The aim of the current research is to design an organizational adaptability model based on organizational trust in government organizations. This research is a mixed research in terms of practical purpose, in terms of the method of collecting descriptive-survey data. The statistical population of the research consisted of 3489 people including managers, experts and experts of government organizations of Ilam province and university professors. Sampling in the qualitative stage was based on a purposeful judgment method and based on the principle of theoretical adequacy, and the required information was completed through interviews with 13 people. In the second stage, the statistical sample was 346 people who were randomly selected from the statistical population. The conceptual model obtained from the qualitative stage was tested by structural equations. The results showed that organizational trust with 4 dimensions and 13 components are effective on organizational adaptability with 5 dimensions and 16 components. Based on the research results, the model obtained from the content analysis stage and the Delphi method was fitted through structural equation modeling and PLS software, and at the end, the final model of trust-based organizational adaptability was presented.

  Keywords: rganizational adaptability, Organizational Trust, change
 • MohammadReza Jafarzadeh, Masoumeh Hoseinzadehshahri *, Ahmad Rahchamani, Iraj Saei Arsi Pages 85-93

  The Iranian have intention for entrepreneurship,but the comparative lack of opportunistic vision has made Iran not have a good rating in entrepreneurial activities. Many researchers consider the stage of recognition of opportunity to be the first step in setting up businesses. If entrepreneurs are successful in identifying opportunities, they will most likely succeed in creating and growing businesses. On one hand, the development of cyberspace and social networks, has made it easier to exploit entrepreneurial opportunities. the purpose of this research is Providing a model for exploiting organazational entrepreneurship opportunities via social networks. The research methodology of this study is qualitative and the grounded theory has been used to achieve the purpose of the research. After reviewing and interviewing the 10 active virtual networks that were selected through targeted sampling, the text of the interviews were categorized by coding in open source, axial and selective coding, and finally, 50 open codes were categorized into15axial codes. The dimensions of exploiting business opportunities are categorized in6categories or selected codes including causal conditions,main categories,strategies,contexts, environmental conditions,and outcomes via social networks and the final model of the research was extracted from the interviews.

  Keywords: entrepreneurship, Social networks, exploiting opportunities
 • Fereshteh Ansari, Ali Badie Zadeh *, Hojjatullah Abdul Maleki, Ruhollah Zaboli Pages 95-110

  Historically, little attention has been paid to poverty in entrepreneurship studies. Therefore, after discovering the conceptual model of business growth for entrepreneurs at the bottom of the pyramid, this study examines it. In fact, the main question is what relationships can be effective in the favorable development of business for entrepreneurs at the bottom of the pyramid. Accordingly, the present study, emphasizing the pragmatic philosophy and paying attention to the mixed approach, investigated the relationships between the variables involved, using the strategy of grand theory with the help of interviews and questionnaires. All entrepreneurs include the bottom of the pyramid. In accordance with the statistical societies of the sample size of the study, 20 business experts have been considered in the interview section, and in the quantitative section, the required volume for the questionnaire has been considered as 350 people according to Hensler's quorum. It should be noted that this volume is determined according to the importance of the subject and the limited statistical population. In the applied technique section, it has been tried to check both point of view the face validity of the content and the reliability based on the agreement between the two coders in the interview section. And in the quantitative part, the sample size and the definition of the statistical population is determined by convergent and divergent validity. As a result, the eight main components were identified.. Also, based on the results of structural equations, the final model was fitted sufficiently

  Keywords: Business growth, The bottom of the pyramid entrepreneurs, Business facilitation, Grand Theory, Structural Equations
 • Mohammad Ghasemi, Sadegh Abedi *, Ali Mohtashami Pages 113-128
  In this research, considering the importance of the topic and deficiency in previous researches, amodel for predicting tax evasion of guilds based on data mining technique is presented. Theanalyzed data includes the review of 5600 tax files of all guilds holding tax codes in Qazvinprovince during the years 2014-2019. The tax file related to guilds is in five tax groups includethe guild group of owners of notary public offices, the guild group of real estate agencies, theguild group of catering halls, restaurants and related businesses, the guild group ofcommunication services, and the guild group of exhibitions and auto accessories stores andrelated businesses. For modeling, the classification model including the decision tree algorithmwas used. The results indicate that the coverage criterion is 68%, the Kappa criterion is 0.612,which indicates the good performance of the modeler. Also, using the Cross Validationtechnique, the validity of the prediction model was tested in order to more reliably estimate thepercentage of modeling performance. The accuracy criterion equal to 67.79% shows theappropriate reliability for the prediction model. The results of this research can be utilized informulating operational strategies based on data mining to predict the tax evasion of guilds in theprovinces.
  Keywords: Tax evasion, Guilds, Prediction, Data mining, Decision tree
 • Azar Barari Jirandehi, Seyed Mojtaba Sajadi *, Ali Davari Pages 129-138

  Resilience as a structure that implies stability; It is considered as an essential element in entrepreneurship and can be considered as a challenging journey in the entrepreneurial process from the stage of action to realization; therefore, the study and analysis of the literature and experiences of the countries Moafaq is the driving force behind drawing a vision of the resilience of innovative businesses in Iran. For this purpose, the current research is an applied research that was carried out with a systematic review method and using the prism technique through the scientific method (co-occurrence of words). . The co-occurrence analysis of words is a tool to discover hidden patterns and emerging conceptual events. In this regard, all the documents of this field in the Scopus database, including 6257 documents, including articles, books, etc., were reviewed and analyzed in the period of 1985-2021. It has been placed and scientific maps have been illustrated using bibexcle1.0.0.0 and VOSviwer1.6.10.0 software. Based on the analysis of scientific maps and the analysis of documents, research gaps have been identified, and based on this, practical suggestions and solutions for the resilience of innovative businesses have been presented.

  Keywords: resilience, innovative businesses, Knowledge maps, Scientometrics, co-word
 • ABBAS KHADEMPOUR ARANI, Mehdi Madani Zaj *, Amirreza Keyqobadi, Qolamreza Zomorodian Pages 139-154

  Examining the results in the case where there is a liquidity cost and a diversification index in the model, shows that the industries that have more stability in their stock prices over time have more weight in the optimal portfolio. In addition, performing statistical analysis with total index return data in this case does not show the existence of a significant relationship between the average portfolio return data and the average return of the total index .By removing the cost of liquidity from the model, the examination of the output data shows that the average weight share of the petroleum products industry and the metal ore industry increases compared to the previous state, which means that these two industries are less liquid; Meanwhile, the average return and value at risk of the portfolio increases in this case. Performing statistical analysis with total index return data in this case shows a significant relationship between the average return of the portfolio and the average return of the total index. In the case of removing the diversification limit from the model, the results of the research in this case show that the average weight of the selected industries in the optimal portfolio changes, but this change is not very noticeable, and the result is that this limitation can be ignored in the model; In addition, performing statistical analysis with total index return data shows a significant relationship between the average portfolio data in this case and the average index return.

  Keywords: Liquidity Risk, Diversification, Optimal portfolio, Multivariate GARCH
 • Davood Abolhasani, Sirous Tadbiri *, Maryam Madjidi Pages 155-171

  Governmental organizations now recognize the importance of organizational flexibility in a crisis. This study aimed to develop an organizational resilience model in state-owned banks, with particular emphasis on the Iran Melli Bank, using an interpretive paradigm and a grounded theory approach. Nineteen experts were interviewed in a targeted manner until theoretical saturation was reached. The data were analyzed via open, axial, and selective coding. Melli Bank's organizational resilience paradigm model includes 128 open codes consisting of the core phenomenon seven codes, causal conditions 54 codes, contextual conditions 27 codes, intervening conditions ten codes, strategies 13 codes, and consequences 17 codes. The core phenomenon was Bank Melli's resilience, including two subcategories: customer-centric performance and positive trait. It was influenced by the causal conditions involving human resources characteristics, financial capability, inter-organizational social capital, technical knowledge capabilities, environmental knowledge, knowledge management, organizational capabilities, inter-organizational capabilities, and contextual conditions such as macro forces, banking factors, and industry factors. The development of resilience was possible through behavioral, economic-financial, and technical mechanisms influenced by the bank manager's intervening conditions and the employees' characteristics. The resilience also had the consequences of good performance with quick response, saving the bank's life, and impacting the community.

  Keywords: Sustainability, Bank Stability, Knowledge trait, Inter-organizational Social Capital, Survivability