فهرست مطالب

مدیریت توسعه و تحول - پیاپی 54 (پاییز 1402)

فصلنامه مدیریت توسعه و تحول
پیاپی 54 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/30
 • تعداد عناوین: 12
|
 • ارائه مدل نگاشت شناختی فازی سیستم انگیزش منابع انسانی در دانشگاه های نسل چهارم
  فهیمه بابائی نیولوئی، محمد عطایی*، مهدی الوانی، ناصر حمیدی صفحه 1

  هدف مطالعه حاضر ارایه مدل نقشه شناختی فازی سیستم انگیزش منابع انسانی دانشگاه های نسل چهارم است. این مطالعه بر اساس روش آمیخته کیفی(متاسنتز) و کمی(نقشه شناختی فازی) است. مفاهیم مستخرج از متاسنتز در نرم افزار Matlab تعریف و روابط بین مفاهیم و شدت آنها تحلیل شد. خروجی ماتریس نهایی در قالب داده های ماتریس بالامثلثی جهت طراحی FCM وارد نرم افزار آنلاین Mental Modeler شد و مدل گرافیکی طراحی و وزن های ورودی، خروجی، درجه مرکزیت و نوع هر مفهوم مشخص و داده های عددی برای ارتباط مستقیم و غیرمستقیم به تجزیه و تحلیل دقیق تری منجر گردید. از میان 16 مفهوم موجود در مدل، یک مفهوم انتقال دهنده و دو مفهوم دریافت کننده و بقیه مفاهیم دوطرفه هستند. نتایج حاصل از مدل نشان می دهد که حرفه ای سازی از طریق تخصص گرایی هوشمندانه در مسیر انگیزش منابع انسانی دانشگاه های نسل چهارم از اولویت بیشتری برخوردار است و مفاهیم تعالی گرایی مبتنی بر استعلای درون دانشگاهی و نیز مفهوم بین المللی گرایی از طریق توسعه پارک های علم و فناوری به ترتیب جزو مفاهیم اهم در جهت دستیابی به سیستم بهینه انگیزش و کاربرد موثر منابع انسانی در دانشگاه های نسل چهارم قرار گرفته اند.

  کلیدواژگان: انگیزش منابع انسانی، دانشگاه نسل چهارم، تعالی گرایی، حرفه ای سازی، بین المللی گرایی
 • ارائه الگوی بومی دولت الکترونیک در ایران مطالعه ای در وزارت ورزش و جوانان
  سحر فامیل زارع، ابوالحسن فقیهی*، رضا نجف بیگی صفحه 2

  دولت الکترونیکی با اینکه می تواند یک گام اساسی برای پیشبرد اهداف دولت ها باشد، با چالش هایی نیز در مسیر اجرا روبرو است. اگر دولتها نتوانند خدمات الکترونیکی را بطور یکنواخت، در اختیار عموم جامعه قرار دهند، منجر به شکاف طبقاتی در جامعه و در نهایت نارضایتی مردم خواهد شد. این به مفهوم انکار دولت الکترونیکی نیست بلکه تاکیدی است بر برنامه ریزی دقیق تر، که در عصر دیجیتال اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. هدف این پژوهش، ارایه الگوی بومی دولت الکترونیک در ایران می باشد. به این منظور در ابتدا با بررسی ادبیات تحقیق، چارچوب نظری تحقیق تدوین گردید و مدل مفهومی پژوهش ارایه و فرضیات تحقیق تدوین شدند. به منظور آزمون فرضیات، جامعه آماری شامل نخبگان ستاد وزارت ورزش و جوانان، در نظر گرفته شدند. به صورت نمونه گیری در دسترس پرسشنامه هایی که روایی و پایایی آنها تایید شد بین 131 نفر از نمونه آماری توزیع و با توجه به عدم نرمال بودن توزیع داده ها، از روش حداقل مربعات جزیی و نرم افزار اسمارت پی ال اس 3 برای تحلیل های آماری استفاده شد. بر اساس مقادیر معنی داری مربوط به فرضیات، هر شش فرضیه تایید شدند. میزان تاثیر عوامل مدیریتی بر اجرای دولت الکترونیک برابر با 0.608، میزان تاثیر عوامل نیروی انسانی بر اجرای دولت الکترونیک برابر 0.658، میزان تاثیر عوامل فنی بر توسعه اجرای دولت الکترونیک برابر با 0.671، میزان تاثیر عوامل اقتصادی بر اجرای دولت الکترونیک برابر با 0.627، میزان تاثیر عوامل محیطی بر اجرای دولت الکترونیک برابر با 0.661 و میزان تاثیر عوامل سازمانی بر اجرای دولت الکترونیک برابر با 0.692 حاصل شد.

  کلیدواژگان: دولت الکترونیک، وزارت ورزش، مدل بومی
 • ارائه روشی برای تحلیل احساسات مشتری در رسانه های اجتماعی جهت استفاده در سامانه های تبلیغات
  لیلا خواجه وند، عباس طلوعی اشلقی*، مرتضی موسی خانی صفحه 3

  امروزه شبکه‏ های اجتماعی توجه ویژه‏ای را به خود جلب نموده‏ اند. در شبکه‏ های اجتماعی گوناگون، کاربران دایما در حال ابراز نظرات عمومی و همچنین خصوصی خود درباره‏ ی موضوعات مختلف هستند. توییتر یکی از این شبکه‏ های اجتماعی است که در دهه اخیر محبوبیت بسیاری یافته است. تحلیل احساسات یا عقیده کاوی فرآیندی است که در آن نظرات، احساسات و نگرش افراد در ارتباط با موضوعی خاص استخراج می‏شود. . تحلیل بر روی موارد بیان شده تفاوت عمده‏ای با داده‏ های توییتر دارد، به این سبب که توییت‏های توییتر محدودیت 280 کاراکتری دارند و کاربران را وادار به بیان احساسات خود به صورت فشرده و کوتاه می‏نمایند. بهترین نتایج به‏ دست آمده در طبقه‏ بندی احساسات از تکنیک‏های یادگیری‏ ماشین مثل بیز ساده و ماشین بردار پشتیبان حاصل شده است. در این پژوهش به ارایه روشی برای تحلیل احساسات در شبکه ‏های اجتماعی پرداخته می‏شود. در این راستا سعی شده با تمرکز بر مراحل پیش‏ پردازش داده ‏ها و انتخاب ویژگی، طبقه ‏بندی متن توسط روش بیز را تا حدودی بهبود بخشیم. . به عبارتی ، با تعریف این مسیله به صورت یک مسیله کلاس بندی باینری بر اساس خصیصه های پیشنهادی به تحلیل احساسات کاربران پرداخته می شود. مسیله کلاس بندی با استفاده از جدیدترین دستاوردهای حوزه یادگیری ماشین فرموله و حل شده است. . برای ارزیابی روش پیشنهادی در این رساله از سناریو مجموعه دادگان توییتر می باشد. .روش پیشنهادی با سایر روش های طبقه بندی مقایسه می شود. بهترین عملکرد را از خود نشان داده است.

  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی، تحلیل احساس، محتوا، یادگیری ماشین، کاربران
 • ارائه مدل مدیریت منابع انسانی عملکرد بالا در نیروی انتظامی
  سیده سپیده موسوی تطفی*، داود کیاکجوری، غلامرضا معمارزاده طهران صفحه 4

  با توجه به ضرورت اتخاذ شیوه های نوین منابع انسانی به گونه ای که عملکرد بالای کارکنان نیروی انتظامی را تامین کند، هدف این مقاله ارایه مدل مدیریت منابع انسانی عملکرد بالا و ارزیابی آن در نیروی انتظامی استان گیلان است. از آنجا که هدف این پژوهش، انتشار دانش موجود در زمینه مدیریت منابع انسانی عملکرد بالا می باشد، روش این تحقیق از نظر هدف، توسعه ای است. همچنین، تحقیق حاضر از نظر ماهیت داده ها، نیز جزء طرح های آمیخته است. جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی مشتمل بر متون علمی (کتب و مقالات) در حوزه مفهوم مدیریت منابع انسانی عملکرد بالا بوده و در بخش کمی نیز، مشتمل بر 12 نفر از خبرگان نیروی انتظامی استان گیلان بود که به شیوه نمونه گیری هدفمند قضاوتی انتخاب شدند. در بخش کیفی، با بهره گیری از روش تحلیل محتوا، ابعاد، مولفه ها و شاخص های مدیریت منابع انسانی عملکرد بالا شناسایی شد. در بخش کمی نیز پس از تایید اعتبار شاخص های شناسایی شده با استفاده از روش دلفی فازی، با بهره گیری از روش تحلیل سلسله مراتبی میخاییلوف، اولویت ابعاد، مولفه ها و شاخص های مدل در نیروی انتظامی استان گیلان مورد بررسی قرار گرفت. مدل ارایه شده مدیریت منابع انسانی عملکرد بالا دارای 3 بعد، 15 مولفه و 65 شاخص است. به علاوه، رتبه هر یک از ابعاد، مولفه ها و شاخص های موجود در مدل، در نیروی انتظامی استان گیلان تعیین و نتایج آن گزارش گردید. مدیران نیروی انتظامی می توانند از نتایج این پژوهش به منظور ارتقاء مدیریت منابع انسانی عملکرد بالا در مجموعه نیروی انتظامی گیلان بهره گیرند.

  کلیدواژگان: مدیریت منابع انسانی عملکرد بالا، اقدامات انگیزش زا، اقدامات توانمندساز، اقدامات فرصت ساز
 • طراحی مدل مدیریت منابع انسانی در سازمان های داوطلبانه
  محمدعلی علیمردانی، مهدی مرتضوی*، ابوالفضل کاظمی صفحه 5

  امروزه منابع انسانی به عنوان عامل کلیدی و توسعه هر سازمانی مطرح می باشد، در همین خصوص اهمیت مدیریت منابع انسانی در سازمان های بخش سوم به دلیل ویژگی هایی نظیر داوطلبانه و غیرانتقاعی بودن، اهمیت دو چندانی دارد. از این رو این پژوهش به مدل سازی مدیریت منابع انسانی درسازمان های داوطلبانه پرداخته و از روش تحقیق آمیخته اکتشافی بهره برده است.در بخش کیفی ، تحلیل تم در نرم افزار NVIVO بوده وجامعه آماری پژوهش متشکل از خبرگان کمیته امداد امام(ره)می باشند. با لحاظ شرایط خبرگی ،حجم جامعه خبرگان 15 نفر بوده و تعداد نمونه نیز با استفاده از تکنیک نمونه گیری گلوله برفی 15 نفر مشخص شد و در نهایت 8 بعد با 29 شاخص ، شناسایی شدکه ابعاد شناسایی شده درتحلیل تم شامل تامین ، بالندگی و آموزش ، بکارگیری و انگیزش ، مراقبت و نگهداشت ، زیرساخت منابع انسانی ، نتایج و پیامدهای ادراکی و عملکردی ، محیط داخلی و محیط بیرونی می باشد.در قسمت کمی ،جامعه آماری کارشناسان کمیته امداد امام(ره) بودندکه در همین خصوص تعداد 175 پرسشنامه گردآوری شد و تجزیه و تحلیل با روش تحلیل عامل تاییدی در نرم افزار AMOS انجام شد. نتایج به دست آمده موید آن است که سازمان های داوطلبانه نیز نیازمند نظام ها و فرآیندهای مدیریت منابع انسانی به تناسب ماهیت خویش می باشند.نتایج بخش کمی نشان داد که تمامی ابعاد و مولفه های مدل پیشنهادی پژوهش مورد تایید واقع شدند.

  کلیدواژگان: مدیریت منابع انسانی، سازمان های داوطلبانه، منابع انسانی دانش محور، دانش فکری
 • ارائه الگوی مسئولیت اجتماعی مدیران در شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی
  فرشید علمی مهر، محمود قربانی*، اکبر حسن پور صفحه 6

  هدف از انجام این تحقیق، مطالعه مسیولیت اجتماعی در شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی است. بدین منظور، انجام یک تحقیق با رویکرد آمیخته در دستور کار قرار گرفت. ابتدا در بخش کیفی، با بهره گیری از روش تحلیل محتوا، ابعاد، مولفه ها و شاخص های مسیولیت اجتماعی شرکتی در 6 بعد، 28 مولفه و 72 شاخص استخراج شد. جامعه آماری در این بخش، مشتمل بر تمامی متون علمی (کتب و مقالات) در حوزه مسیولیت اجتماعی شرکتی بود. سپس در بخش کمی، الگوی ارایه شده با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری در سه مرحله شامل: برازش مدل اندازه گیری، برازش مدل ساختاری و برازش کلی مدل و با استفاده از نرم افزار PLS در شرکت توزیع برق استان خراسان رضوی مورد ارزیابی قرار گرفت. جامعه آماری در این بخش مشتمل بر کلیه مدیران عالی، میانی و عملیاتی شرکت برق استان خراسان رضوی به تعداد 167 نفر بود که از این میان با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 115 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. سپس با توجه به نتایج حاصل شده، رتبه هر یک از ابعاد، مولفه ها و شاخص های موجود در مدل، در شرکت توزیع برق استان خراسان رضوی تعیین و نتایج آن گزارش گردید. مدیران شرکت برق می توانند از نتایج این پژوهش به منظور ارتقاء مسیولیت اجتماعی مدیران در مجموعه شرکت برق استان خراسان رضوی بهره گیرند.

  کلیدواژگان: مسئولیت اجتماعی شرکتی، تحلیل محتوا، مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی
 • بررسی تاثیرادراک از فساد بر رفتار تمکین مالیاتی
  محمدحسن محمدی، جواد رضا زاده*، مهدی بشکوه صفحه 7

  ادراک از فساد و تمکین مالیاتی، دو مسیله اساسی کشور می باشند. این پژوهش تاثیر ادراک از فساد و چگونگی آن را بر رفتار تمکین مالیاتی با نظریه رفتار برنامه ریزی شده، بررسی نموده است. پژوهش از لحاظ هدف،کاربردی و از منظر رویکرد اثباتی می باشد. جهت آزمون فرضیه ها، 397 مودی از ادارات مالیاتی تهران جهت نظرسنجی پرسشنامه ای انتخاب و داده ها به روش مدل سازی معادلات ساختاری، که پایایی- روایی آن از طریق آلفای کرونباخ و سنجش وزن های عاملی استاندارد شده؛ آزمون و تحلیل گردید. بر اساس یافته ها 1- ادراک از فساد بر نگرش و هنجارهای ذهنی مودیان تاثیر منفی دارد. 2- نگرش و هنجارهای ذهنی با قصد تمکین مالیاتی رابطه مستقیم دارند.3- کنترل رفتاری ادراک شده تاثیری بر قصد تمکین مالیاتی ندارد.4- قصد تمکین با رفتار تمکین مالیاتی رابطه مستقیم دارد. 5- ادراک از فساد با تاثیر منفی و نامطلوبی که در نگرش و هنجارهای ذهنی مودیان ایجاد می کند، منجر به کاهش سطح تمایل و رفتار تمکین مالیاتی مودیان می شود. تعهد رهبران سیاسی در ریشه کن کردن فساد، تقویت شفافیت و سازمان دهی کارگزاران می تواند رفتارهای فسادآمیز را کاهش، تعهد اجتماعی و تمکین مودیان را بهبود ببخشد.

  کلیدواژگان: ادراک از فساد، تئوری رفتار برنامه ریزی شده، رفتار تمکین مالیاتی، مدل سازی معادلات ساختاری
 • ارائه ی یک مدل ریاضی چند هدفه برای بهینه سازی زنجیره تامین حلقه بسته تحت شرایط عدم قطعیت با الگوریتم ژنتیک
  سجاد جلالی فر، رضا احتشام راثی*، علی محتشمی صفحه 8

  بهینه سازی زنجیره تامین بر یکپارچه سازی فعالیتهای زنجیره تامین و نیز جریانهای اطلاعاتی مرتبط با آنها از طریق بهبود در روابط زنجیره در جهت دستیابی به مزیت رقابتی قابل اتکا و مستدام ، اشاره دارد. در این پژوهش بهینه سازی زنجیره تامین به این دلیل انتخاب شده است که برای ارایه کالا و خدمات در اقتصاد، یک ساز و کار و سیستمی باید وجود داشته باشد تا کارایی و بهره وری اقتصادی به حداکثر برسد و کالاها و خدمت بازگشتی به صورت کم هزینه و آسان جمع آوری شود. اقتصاد مدور که بحث اصلی آن در مورد بازیافت کالاهای برگشتی و کالاهایی که نیاز به تعمیرات دارند تا دوباره از آن ها استفاده شوند است. در این تحقیق بر لزوم استفاده از قطعات و اجزاء سالم در باز تولید محصولات تاکید می شود و این باز تولید از همه کالاها در هر بخش از زنجیره تامین است که قابل استفاده نباشد و به بخش باز تولید منتقل می شود و باز تولید می گردد. نتایج اجرای مدل ارایه شده در الگوریتم ژنتیک نشان می دهد که الگوریتم در زمان معقول به جواب نزدیک به جواب بهینه رسیده است. الگوریتم پیشنهادی در حل مسایل با ابعاد خیلی کوچک به زمان محاسباتی بیشتری نسبت به نرم افزار بهینه سازی لینگو نیاز دارد. در حالی که در حل مسایل با افزایش ابعاد مساله زمان محاسباتی الگوریتم پیشنهادی در قیاس با لینگو به مراتب کمتر می شود.

  کلیدواژگان: زنجیره تامین، مدل ریاضی چند هدفه، الگوریتم ژنتیک، زنجیره تامین حلقه بسته
 • بررسی تاثیرکاربردهای تکنولوژی و نیازهای اطلاعاتی بر مدیریت زنجیره تامین با نقش میانجی فناوری بلاکچین در گردشگری
  مرضیه محرابی، حسین شیرازی*، ابوالفضل اردشیر تاج زاده نمین، حسین جنتی فر صفحه 9

  هدف از این پژوهش " بررسی تاثیر کاربردهای تکنولوژی و نیازهای اطلاعاتی بر مدیریت زنجیره تامین با نقش میانجی فناوری بلاکچین در گردشگری (مطالعه موردی: اماکن گردشگری استان تهران) " می باشد. جامعه مورد مطالعه شامل گردشگران اماکن گردشگری استان تهران می باشد. حجم نمونه به علت نامحدود بودن جامعه آماری با استفاده از جدول مورگان کرجسی، 384 نفر تعیین گردید. جهت جمع آوری داده ها در این پژوهش، از پرسشنامه استفاده شده است که روایی آن به صورت روایی محتوا توسط خبرگان و روایی سازه و ساختار توسط تحلیل عاملی تاییدی در نرم افزار smart pls و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در نرم افزار spss تایید شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کلموگروف- اسمیرنوف، جهت تست نرمال و از آزمون تحلیل عاملی تاییدی و مدل یابی معادلات ساختاری جهت بررسی فرضیه ها در نرم افزار smart pls استفاده شد. نتایج نشان داد که کاربردهای تکنولوژی و نیازهای اطلاعاتی و مولفه های مربوطه بر فناوری بلاکچین در گردشگری تاثیر معناداری داشته و به این واسطه سبب ارتقا مدیریت زنجیره تامین می گردد.

  کلیدواژگان: گردشگری، تکنولوژی، بلاکچین
 • تاثیر مدیریت ریسک بر توسعه حسابرسی دولتی با رویکرد ترکیبی
  ابوالفضل حیدری، عطاالله محمدی ملقرنی*، امید محمودی خوشرو صفحه 10

  مدیریت ریسک به مثابه کنترل های داخلی پیشرفته و پیشگیرانه عمل می کند و سبب کاهش زیان های احتمالی خواهد شد، از اینرو در برنامه ریزی های حسابرسی نقشی کلیدی دارد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت ریسک بر توسعه حسابرسی دولتی با استفاده از روش های کیفی و کمی در بخش عمومی است. برای انجام تحقیق در مرحله کیفی و برای پاسخ به سوالات تحقیق از 20 نفر از خبرگان مدیریت ریسک و حسابرسی دولتی و برای آزمون فرضیه پژوهش و پاسخگویی به پرسشنامه 5 گزینه ای نمونه ای 205 نفری از حسابرسان دولتی سطوح مختلف به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. این تحقیق از نگاه هدف کاربردی، از لحاظ روش از نوع توصیفی پیمایشی و از لحاظ نوع داده ترکیبی است. در مرحله دلفی فازی در نهایت 20 عامل مدیریت ریسک شناسایی شد که عوامل مربوطه منطبق با استانداردهای بین المللی بود. پس از این مرحله برای آزمون فرضیه بررسی تاثیر اجزای مدیریت ریسک بر توسعه حسابرسی دولتی از پرسشنامه 5 گزینه ای محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری پرسشنامه از نظر خبرگان بررسی و میزان پایایی با ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از 0.7 بود. نتایج تحلیل آماری با نرم افزار آماری اس پی اس اس 21 نشان داد که مدیریت ریسک بر توسعه حسابرسی دولتی تاثیر گذار است و نوع پست افراد بر پاسخ ها تاثیر دارد و نهایتا جنسیت پاسخ دهندگان بر جواب ها تاثیر نداشت. نتایج تحقیق حاکی ازآن است که حسابرسان باید در هنگام برنامه ریزی حسابرسی برای بهبود آزمون های حسابرسی به مولفه های مدیریت ریسک توجه نمایند.

  کلیدواژگان: مدیریت ریسک، توسعه حسابرسی دولتی، روش دلفی فازی
 • مدل سازی پیش بینی کیفیت سود با استفاده از درخت تصمیم و ماشین بردار پشتیبان
  لقمان حاتمی شیرکوهی، صغری براری نوکاشتی*، مریم اوشک سرایی صفحه 11

  سود و کیفیت آن از مهم ترین مولفه های تصمیم گیری برای استفاده کنندگان است. از اینرو پیش بینی کیفیت سود برای سرمایه گذاران و سایر گروهای ذینغع از اهمیت بسزایی برخوردار است، بدین منظور از روش درخت تصمیم و ماشین بردار پشتیبان برای پیش بینی کیفیت سود که هدف اصلی تحقیق می باشد استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1390سال 1400به مدت 10 سال می باشد، بعد از غربالگری تعداد 113 شرکت و 1130 مشاهده بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این مطالعه به منظور شناسایی و پیش بینی کیفیت سود شاخصهای مرتبط با حاکمیت شرکتی (استقلال هییت مدیره، استقلال کمیته حسابرسی، مالکیت سازمانی)، سیاست تقسیم سود، تامین مالی بدهی و محافظه کاری بعنوان متغیر مستقل وکیفیت اقلام تعهدی اختیاری نماینده شاخص کیفیت سود بعنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و به لحاظ روش پژوهشی، توصیفی از نوع همبستگی. تجزیه تحلیل داده ها مطابق با استاندارد داده کاوی CRISP-DM و اجرای چهار الگوریتم درخت تصمیم شامل(CHAID, C5.0 , C&R, QUEST) و ماشین بردار پشتیبان انجام شده است . نتایج پژوهش نشان می دهد که در هر دو روش درخت تصمیم و ماشین بردار پشتیبان، استقلال هییت مدیره بیشترین تاثیر را در پیش بینی کیفیت سود دارد. مقایسه نتایج عملکرد دو روش نشان می دهد که، تکنیک ماشین بردار پشتیبان به جهت دارا بودن صحت و حساسیت بیشتر و خطای کمتر نسبت به تکنیک درخت تصمیم عملکرد بهتری دارد.

  کلیدواژگان: کیفیت سود، درخت تصمیم، ماشین بردار پشتیبان، اقلام تعهدی، محافظه کاری
 • مدلسازی عوامل اثرگذار بر مدیریت ترس از شکست کارآفرینی در کسب و کارهای نوپای ایرانی
  علی اصغر کرمی، جواد محرابی*، پرویز ساکتی صفحه 12

  با توجه به نقش کارآفرینی در رشد اقتصادی و اجتماعی کشورهای توسعه یافته، بررسی و تحلیل فرآیند کارآفرینی و عوامل موثر بر مدیریت ترس از شکست در کارآفرینی کمک شایانی به پیشبرد موفق کارآفرینی، ایجاد فرصت های شغلی جدید و خروج از وضعیت اقتصادی تک محصولی خواهد کرد. هدف اصلی این پژوهش، مدلسازی عوامل اثرگذار بر مدیریت ترس از شکست کارآفرینی در کسب و کارهای نوپای ایرانی، از طریق تعیین اثرگذاری آن هاست. بر این اساس روش تحقیق این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از منظر گردآوری اطلاعات، آمیخته-اکتشافی است. این پژوهش دارای دو بخش کیفی برای شناسایی عوامل موثر بر مدیریت ترس از شکست کارآفرینی و یک بخشی کمی جهت تعیین تاثیرگذاری عوامل است. روش نمونه گیری در هر دو بخش کمی و کیفی، به صورت هدفمند و با استفاده از روش گلوله برفی انجام شده است. در بخش کیفی، ابتدا از مصاحبه نیمه ساختاریافته با 10 نفر از خبرگان جهت شناسایی عوامل اثرگذار در بر مدیریت ترس از شکست کارآفرینی در بخش تحلیل کمی از روش دیمتل استفاده شده است. به این منظور پرسش نامه دیمتل در اختیار 12 نفر از خبرگان قرار گرفت و با استفاده از مدل سازی دیمتل، میزان تاثیر عوامل محاسبه شد. نتایج تحقیق، 7 عامل مهم و اثربخش را در مدیریت ترس از شکست کارآفرینی کسب و کارهای نوپای ایرانی نشان می دهد. در بین این عوامل، عوامل قانونی تاثیرگذارترین متغیر و عوامل فردی و شخصیتی تاثیرپذیرترین متغیر بود.

  کلیدواژگان: کسب و کار های نوپا، ترس از شکست، ترس از شکست در کارآفرینی
|
 • Presenting the fuzzy cognitive mapping model of human resource motivation system in fourth generation universities
  Fahimeh Babaei, Mohammad Ataie *, Mehdi Alvani, Naser Hamidi Page 1
  Background

  The fourth generation university is based on educational, research, entrepreneurship and software technology, and the impact of this modern generation of universities is unlikely without motivated human resources.

  Purpose

  The purpose of this study was to explain the policy of the country's fourth generation universities towards motivating academic human resources.

  Methods

  This study was based on a mixed qualitative (metasynthesis) and quantitative (FCM) method. In the qualitative stage, 16 concepts have been defined using the theoretical, research and analytical foundations of experts and the analytical model and concepts in Matlab software. The output of the final matrix in the form of high-triangular matrix data for FCM design was entered into Mental Modeler online software and the graphic design model and weights of input, output, degree of centrality and any type of concepts were clarified.

  Findings

  According to the degree of centrality of each concept, professionalization through intelligent specialization as the first factor, excellence based on intra-university transcendence as the second meaningful concept and internationalization through the development of science and technology parks as the third important concept to achieve the optimum policy and use of human resources were introduced in the fourth generation universities of the country. Based on the output of FCM, four scenarios were designed, each of which represented the changes caused by the increase in other components.

  Conclusion

  Professionalization through intelligent specialization is an important priority in the way of motivating human resources of the fourth generation university.

  Keywords: University Human Resource Motivation, Fourth Generation University, fuzzy cognitive mapping
 • Presenting the native model of e-government in Iran: a study in the Ministry of Sports and Youth
  Sahar Famil Zare, Abolhassan Faghihi *, Reza Najafbagy Page 2

  Even though the electronic government can be a basic step to advance the goals of governments, it also faces challenges in the way of implementation. If the governments cannot provide electronic services uniformly to the general public, it will lead to a class divide in the society and ultimately people's dissatisfaction. The purpose of this research is to present the native model of e-government in Iran. For this purpose, first by reviewing the research literature, the theoretical framework of the research was developed, and the conceptual model of the research was presented and the research hypotheses were developed. In order to test the hypotheses, the statistical population including the elites of the headquarters of the Ministry of Sports and Youth were considered. Based on available sampling, questionnaires whose validity and reliability were confirmed were distributed among 131 people from the statistical sample and due to the non-normality of data distribution, partial least squares method and SmartPLS3 software were used for statistical analysis. Based on significant values, all six hypotheses were confirmed. The influence of managerial factors on the implementation of e-government equal to 0.608, human resources factors on the implementation of e-government equal to 0.658, technical factors on the development of e-government implementation equal to 0.671, economic factors on the implementation of e-government equal to 0.627, environmental factors on the implementation of e-government equal to with 0.661 and organizational factors on the implementation of e-government equal to 0.692.

  Keywords: E-government, Ministry of Sports, indigenous model
 • Discovering a Way to Analyze Customer Emotions on Social Media for use in Advertising Systems
  Leila Khajehvand, Abbas Toloie Eshlaghy *, Morteza Mosakhani Page 3

  Recently,social networks have attracted special attention. In various social networks, users are constantly expressing their public as well as private opinions on various topics. Twitter is one of these social networks that has become very popular in the last decade. This social network provides organizations with a fast and effective way to analyze customers' feelings, views, and criticisms of market success. Emotional analysis is a process in which people's opinions, feelings, and attitudes about a particular subject are extracted. There has been a lot of research on emotion analysis based on user comments, documents and articles. Analysis of what is being said is very different from Twitter data, because Twitter tweets are limited to 280 characters and force users to express their feelings concisely. The best results in emotion classification are obtained from machine learning techniques such as simple Bayes and support vector machine. In this research, a method for analyzing emotions in social networks is presented. In this regard, we have tried to improve the classification of text by Bayesian method to some extent by focusing on the stages of data preprocessing and feature selection.users' feelings are analyzed. The classification problem has been formulated and solved using the latest achievements in the field of machine learning. . To evaluate the proposed method in this dissertation is from the Twitter data set scenario. The proposed method is compared with other classification methods. Has shown the best performance.

  Keywords: Social networks, EMOTIONAL ANALYSIS, Content, Machine Learning, Users
 • Providing a High Performance Human Resources Management Model in the Police Force
  Seyedeh Sepideh Mousavi Tatafi *, Davood Kia Kojouri, Gholamreza Memarzadeh Tehran Page 4

  Considering the necessity of adopting new HR methods in a way that ensures the high performance of police force employees, the purpose of this article is to present a high performance HRM model and evaluate it in the police force of Gilan. the research method is developmental in terms of its purpose. Also, in terms of the nature of the data, the present research is a part of mixed designs. The statistical population of the research in the qualitative part consisted of scientific texts in the field of the concept of HRM and in the quantitative part, it consisted of 12 experts from the police force, who were selected by a purposeful sampling method. In the qualitative part, by using the content analysis method, dimensions, components and indicators of high performance HRM were identified. In the quantitative part, after verifying the validity of the identified indicators using the fuzzy Delphi method, using the Mikhailov hierarchical analysis method, the priority of the dimensions, components and indicators of the model in the police force of Gilan province were investigate. The presented model of high performance HRM has 3 dimensions, 15 components and 65 indicators. In addition, the rank of each of the dimensions, components and indicators in the model was determined in the police force of Gilan province and the results were reported. The managers of the police force can use the results of this research in order to improve the management of high-performance HR in the Gilan police force.

  Keywords: High performance HRM, Motivating actions, empowering actions, opportunity-creating actions
 • Designing a human resource management model in voluntary organizations
  Mohammad Ali Alimardani, Mahdy Mortazavi *, Abolfazl Kazemi Page 5

  Today, human resources are considered as the key factor and development of any organization, in this regard, the importance of human resources management in third sector organizations is of double importance due to its characteristics such as voluntary and non-selective nature. Therefore, this research has addressed the modeling of human resource management in voluntary organizations and has used the mixed exploratory research method.In the qualitative part, theme analysis is done in NVIVO software, and the statistical community of the research consists of experts from the Imam Relief Committee. In terms of expertise, the size of the expert community was 15 people and the number of samples was determined using the snowball sampling technique of 15 people, and finally 8 dimensions with 29 indicators were identified. Care and maintenance are human resource infrastructure, perceptual and functional results and consequences, internal environment and external environment.In the quantitative part, the statistical community was the experts of the Imam Relief Committee (R.A.), in this regard, 175 questionnaires were collected and the analysis was done with the confirmatory factor analysis method in AMOS software.The obtained results confirm that voluntary organizations also need human resource management systems and processes in accordance with their nature. The results of the quantitative part showed that all dimensions and components of the proposed research model were confirmed.

  Keywords: human resource management, Voluntary organizations, knowledge-oriented human resources, intellectual knowledge
 • Provide a Model of the social responsibility of managers in the electric power distribution company of Khorasan Razavi province
  Farshid Elmi Mehr, Mahmoud Ghorbani *, Akbar Hassanpoor Page 6

  The purpose of this research is to study social responsibility in the power distribution company of Khorasan Razavi province. For this purpose, conducting a research with a mixed approach was put on the agenda. First, in the qualitative part, by using the content analysis method, dimensions, components and indicators of corporate social responsibility were extracted in 6 dimensions, 28 components and 72 indicators. The statistical population in this section included all scientific texts (books and articles) in the field of corporate social responsibility. Then, in the quantitative part, the model presented using the structural equation modeling technique in three stages including: fitting the measurement model, fitting the structural model and general fitting the model and using PLS software in the electricity distribution company of Razavi Khorasan province. was evaluated. The statistical population in this section consisted of all top, middle and operational managers of Khorasan Razavi Province Electricity Company, numbering 167 people, from which 115 people were selected as a statistical sample using the Karjesi and Morgan table. Then, according to the obtained results, the rank of each of the dimensions, components and indicators in the model was determined in Razavi Khorasan Electricity Distribution Company and the results were reported. Electric company managers can take advantage of the results of this research in order to improve the social responsibility of managers in the Razavi Khorasan province electric company complex.

  Keywords: Corporate Social Responsibility, Content Analysis, structural equation modeling with partial least squares approach
 • Investigating the effect of corruption perception on tax compliance behavior
  Mohamadhasan Mohamadi, Javad Reza Zadeh *, Mahdi Beshkooh Page 7

  Perception of corruption and tax compliance are two basic issues of the country. This research has investigated the effect of perception of corruption and how affects tax compliance behavior with the theory of planned behavior. The research is applied in terms of purpose and from the point of view of the affirmative approach. In order to test the hypotheses, 397 taxpayers from Tehran tax offices are selected for a questionnaire survey and the data are selected using the structural equation modeling method, whose reliability-validity is standardized through Cronbach's alpha and the measurement of standardized factor weights; It is tested and analyzed. Based on the findings 1- The perception of corruption has a negative effect on the attitude and subjective norms of taxpayers. 2- attitude and subjective norms have a direct relationship with tax compliance intention. 3- Perceived behavioral control has no effect on tax compliance intention. 4- Compliance intention has a direct relationship with tax compliance behavior. 5- The perception of corruption with its negative and unfavorable effect on the attitude and subjective norms of taxpayers leads to a decrease in the level of willingness and behavior of taxpayers to comply with taxes. The commitment of political leaders in eradicating corruption, strengthening transparency and organizing agents can reduce corrupt behaviors, improve social commitment and taxpayers' compliance.

  Keywords: perception of corruption, Theory of planned behavior, tax compliance behavior, structural equation modeling
 • Providing a Multi-Objective Mathematical Model for Closed-loop Supply Chain Optimization Manufacturing under uncertainty conditions
  Sajjad Jalalifar, Reza Ehtesham Rasi *, Ali Mohtashami Page 8

  Supply chain optimization involves the integration of supply chain activities and related information flows by improving the state of chain relationships to achieve a secure and sustainable competitive advantage. In this realization, the issue of supply chain optimization has been chosen because to provide goods and services in the economy, we need a mechanism and system to maximize economic efficiency and productivity and provide return goods and services at lower and easier costs and the circular economy to be realized, the main discussion of which is related to the recycling of returned goods and goods that need to be repaired so that they can be reused. This research also emphasizes the use of healthy parts and components in the reproduction of products and this issue is considered for all goods in each part of the supply chain that cannot be used and must be transferred to the reproduction. The results of the implementation of the model presented in the genetic algorithm show that this algorithm was able to reach an almost optimal answer at the right time. This algorithm requires more computational time than LINGO optimization software to solve problems that have very small dimensions but this algorithm needs much less time to solve problems due to the increase in problem dimensions than LINGO optimization software. Therefor in these examples we observed that this algorithm can reach an acceptable answer in a much shorter interval than LINGO optimization software for large scale problems.

  Keywords: Supply Chain, multifunctional mathematical model, Genetic Algorithm, closed loop supply
 • Investigation the impact of technology applications and information needs on supply chain management with the mediating role of blockchain technology in tourism (case study: tourist places in Tehran province)
  MARZIEH MEHRABI, Hossein Shirazi *, Abolfazl Ardeshir Tajzadeh Namin, Hossein Jannatifar Page 9

  The purpose of this research is to "investigate the impact of technology applications and information needs on supply chain management with the mediating role of blockchain technology in tourism (case study: tourist places in Tehran province)". In this regard, while reviewing concepts such as tourism and blockchain technology, the mediating role of blockchain technology in tourism has been investigated using the structural equation modeling method. The studied community includes tourists of tourist places in Tehran province. Due to the unlimited statistical population, the sample size was determined to be 384 people using the Morgan Karjesi table. In order to collect data in this research, a questionnaire has been used, whose validity has been confirmed in the form of content validity by experts, construct and structure validity by confirmatory factor analysis in smart pls software, and its reliability by using Cronbach's alpha coefficient in spss software. In order to analyze the data, Kolmogorov-Smirnov tests were used to test normality, and confirmatory factor analysis and structural equation modeling were used to check the hypotheses in smart pls software. The results showed that the applications of technology and information needs and related components have a significant impact on blockchain technology in tourism, and thus it improves supply chain management.

  Keywords: Tourism, Technology, Blockchain
 • The impact of risk management on the development of government audit with a hybrid approach
  Abolfazl Heidari, Ataalah Mohammadimalgharni *, Omid Mahmoodikhoshroo Page 10

  Risk management acts as advanced and preventive internal controls and will reduce possible losses,therefore it plays a key role in audit planning.The purpose of this research is to investigate the impact of risk management on the development of government audit using qualitative and quantitative methods in the public sector.To conduct research in the qualitative phase and to answer the research questions from 20 people from risk management and government audit experts and to test the research hypothesis and respond to a 5-choice sample questionnaire of 205 people from government auditors of different levels by sampling method were selected purposefully .From the point of view of the applied goal, this research is descriptive-survey in terms of method and mixed in terms of data type.Finally, in the fuzzy Delphi phase, 20 risk management factors were identified,which were in accordance with international standards. After this stage, a researcher-made 5-choice questionnaire was used to test the hypothesis of the impact of risk management components on the development of government audit. According to experts, the face validity of the questionnaire was higher than 0.7 with Cronbach's alpha coefficient The results of statistical analysis with SPSS 21 statistical software showed that risk management has an effect on the development of government audit, and the type of people's post has an effect on the answers, and finally, the gender of the respondents did not affect the answers.The research results indicate that auditors should pay attention to risk management components during audit planning to improve audit tests.

  Keywords: : risk management, government audit development, Fuzzy Delphi Method
 • Modelling and Predicting Earnings Quality Using Decision Tree and Support Vector Machine
  Loghman Hatami Shirkouhi, Soghra Barari Nokashti *, Maryam Ooshaksarae Page 11

  Earnings and its quality are one of the most important decision-making com-ponents for users. Therefore, earnings quality prediction is very important for investors and other stakeholders. To this aim, decision tree and support vec-tor machine (SVM) were used to predict earnings quality. The statistical population of the study included companies listed in Tehran Stock Exchange from 2011 to 2021 for 10 years. After screening, 113 companies and 1130 observations were selected as statistical samples. In order to identify and predict earnings quality, indicators related to corporate governance (board independence, audit committee independence, organizational ownership), dividend policy, debt financing, and conservatism were considered as inde-pendent variables and discretionary accruals quality representing profit quali-ty index was considered as a dependent variable. Data analysis was done according to CRISP-DM data mining standards and implementation of four decision tree algorithms including CHAID, C5.0, C&R, QUEST, and SVM. As the results showed, board independence had the greatest effect on earn-ings profit quality. Considering the accuracy value for the created SVM, which is equal to 98.5%, it indicates the high capability of this method to predict earnings quality.

  Keywords: earnings quality, Decision tree, Support vector machine, Accruals, Conservatism
 • Modeling the factors influencing the management of fear of entrepreneurial failure in Iranian start-up businesses
  Aliasqar Karami, Javad Mehrabi *, Parviz Saketi Page 12

  Regarding the role of entrepreneurship in the economic and social growth of developed countries, analyzing the entrepreneurial process and the factors affecting the management of the fear of failure in entrepreneurship would contribute to the successful advancement of entrepreneurship, creating new job opportunities and exiting the single-product economic situation. The main goal of this research is to modelling the factors influencing the management of the fear of entrepreneurial failure in Iranian start-up businesses, by determining their effectiveness. Based on this, the research method of this research is applied in terms of purpose and mixed-exploratory in terms of information gathering. This research has two qualitative parts to identify the factors affecting the management of the fear of entrepreneurial failure and a quantitative part to determine the effectiveness of the factors. Sampling method in both quantitative and qualitative sections done purposefully and using snowball method. In the qualitative part, first, a semi-structured interview with 10 experts used to identify the factors influencing the management of the fear of failure in entrepreneurship in the quantitative analysis part of the DEMATEL method. For this purpose, DEMATEL questionnaire given to 12 experts and using DEMATEL modeling, the effect of factors was calculated. The research results show 7 important and effective factors in managing the fear of entrepreneurial failure of Iranian start-up businesses. Among these factors, legal factors were the most influential variables and personal and personality factors were the most influential variables.

  Keywords: Startup Businesses, fear of failure, Fear of failure in entrepreneurship