فهرست مطالب

پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی - پیاپی 58 (تابستان 1402)

نشریه پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی
پیاپی 58 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/04/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مصطفی قناد، محمد عرب مازار یزدی*، محمدحسین صفرزاده بندری، رضا حصارزاده صفحات 1-38
  هدف

  توسعه تحصیلات تکمیلی و رشد قابل ملاحظه انتشار مقالات در تمام حوزه های دانش و بویژه در رشته حسابداری، لزوم توجه به بررسی وضعیت کنونی نشر مقالات علمی را بیش از پیش نمایان می سازد. مطالعه روند پژوهش های انجام شده از طریق تجزیه و تحلیل موضوعی مقالات منتشرشده در مجلات تخصصی داخلی که مصداقی از نقشه علمی رشته مزبور است، برای سازمان ها، پژوهشگران و سیاست گذاران علمی اهمیت ویژه ای دارد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تجزیه و تحلیل مقالات منتشرشده در مجلات مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در رشته حسابداری از اولین شماره چاپ شده پس از اخذ رتبه علمی تا پایان سال 1399 با استفاده از فنون متن کاوی طرح ریزی شده است.

  روش

  از 4924 مقاله انتشاریافته طی سه دهه در 20 مجله حسابداری، تعداد 4201 مقاله که چکیده انگلیسی آنها در تارنمای مجلات و پایگاه های اطلاعاتی موجود بود به عنوان نمونه انتخاب و جهت طبقه بندی موضوعی مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور شناسایی مهمترین واژگان بکاررفته در مقالات از الگوریتم وزن دهی TF-IDF، برای تعیین موضوعات از الگوریتم مدلسازی موضوعی LDA و جهت کاربست الگوریتم های متن کاوی از زبان برنامه نویسی پایتون استفاده شده است.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان می دهد که حوزه های موضوعی بازار سرمایه (29%)، حسابداری مالی (20%)، راهبری شرکتی (10%)، گزارشگری مالی و مسیولیت اجتماعی (9%)، حسابداری مدیریت (9%)، حسابرسی (8%)، مالی و سرمایه گذاری (7%)، حسابداری بخش عمومی (3%)، آموزش و پژوهش حسابداری (3%)، بانکداری و سیستم های اطلاعاتی (2%) به ترتیب مهمترین حوزه های پژوهشی در مجلات حسابداری ایران هستند. بررسی روند انتشار مقالات در هریک از حوزه های موضوعی پرطرفدار نشان می دهد، حوزه های موضوعی حسابداری بخش عمومی، حسابرسی، گزاشگری مالی و مسیولیت اجتماعی شرکت ها، حسابداری مدیریت، بانکداری و سیستم اطلاعاتی و آموزش و پژوهش حسابداری رو به رشد، حوزه های موضوعی حسابداری مالی، تحقیقات بازار سرمایه و پژوهش های حوزه مالی و سرمایه گذاری رو به افول و حوزه موضوعی راهبری شرکتی دارای ثبات در نشر می باشد.

  نتیجه‎ گیری: 

  نتایج بیانگر این است که توجه به موضوعاتی نظیر فناوری و سیستم های اطلاعاتی حسابداری، حسابداری بخش عمومی و آموزش و پژوهش حسابداری در مقایسه با سایر حوزه های پژوهشی کمتر بوده است؛ چراکه تلاش های چندانی برای نشر مقالات در این خصوص صورت نگرفته است؛ بنابراین توجه صاحب نظران به سیاست گذاری علم و نشر در مجلات ضروری به نظر می رسد

  کلیدواژگان: پژوهش حسابداری، متن کاوی، مجلات حسابداری، سیاست گذاری علم، گرایش های پژوهشی
 • اسفندیار ملکیان*، مریم قربانی، سید مرتضی نبویان صفحات 39-66

  پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین ارزش نهایی وجه نقد و ظرفیت بدهی استفاده نشده بر سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام با توجه به نقش تعدیل‏کنندگی شوک نقدینگی می پردازد. برای اندازه گیری سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام که معیاری برای سنجش هموارسازی سود بوده، از رگرسیون غلتان با توجه به مدل لینتنر و همچنین جهت سنجش ظرفیت بدهی استفاده نشده و ارزش نهایی وجه نقد که شاخصی برای اندازه گیری انعطاف پذیری مالی است، از روش دی جانگ و همکاران و فالکندر و وانگ استفاده شده است. با توجه به محدودیت های تحقیق، 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1399-1390 مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته های تحقیق نشان می دهد ارزش نهایی وجه نقد و ظرفیت بدهی استفاده نشده بر سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام تاثیر معناداری ندارد. همچنین شوک نقدینگی تاثیری بر ارتباط بین ارزش نهایی وجه نقد و ظرفیت بدهی استفاده نشده بر سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام ندارد. براساس نتایج بدست آمده، در توجیه رابطه مثبت بین ارزش نهایی وجه نقد و سرعت تعدیل سود تقسیمی می توان گفت هر شرکتی که انعطاف پذیری مالی بالاتری داشته باشد، در مجموع با ریسک کمتری مواجه بوده و موجب بهبود عملکرد مدیران هنگام استفاده از فرصت های رشد و سرمایه گذاری شده و در نهایت هموارسازی سود تقسیمی آنها بالاتر است. همچنین در توجیه رابطه منفی بین ظرفیت بدهی استفاده نشده و سرعت تعدیل سود تقسیمی می توان گفت هر شرکتی که ظرفیت بدهی استفاده نشده بالاتری داشته باشد، هموارسازی سود تقسیمی آنها پایین تر است.

  کلیدواژگان: ظرفیت بدهی استفاده نشده، ارزش نهایی وجه نقد، سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام، هموارسازی سود و انعطاف پذیری مالی
 • مهدی پیری سقرلو، آرش تحریری* صفحات 67-118
  هدف

  هدف این پژوهش، بررسی مولفه های کلان تاثیرگذار بر توسعه آموزش  رشته حسابداری در دانشگاه های ایران می باشد.

  روش پژوهش: 

  روش تحقیق پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کیفی است. جامعه آماری این پژوهش اساتید حسابداری دانشگاه های برتر ایران که در پیدایش و توسعه حسابداری دانشگاهی در ایران تاثیرگذار بوده اند می باشد. راهبرد نمونه گیری این پژوهش نمونه گیری مبتنی بر هدف است. روش گردآوری داده ها، مصاحبه غیرساختارمند بوده که در سال های 1398 و 1399 انجام شده است.

  یافته‏ ها:

   تحلیل ها نشان می دهد که 10 مولفه کلان (مولفه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، پدیده های اجتماعی و تاریخی، دولت، الزامات قانونی، حساب خواهی و حسابدهی، دانشگاه ها و سایر مراکز و نهادها، ارتباطات آموزشی و پژوهشی و  صلاحیت و شایستگی دانشگاه ها)، بر توسعه آموزش رشته حسابداری در دانشگاه های ایران تاثیرگذار است.

  نتیجه گیری

  از میان سازه های ده گانه برآمده از نتایج پژوهش حاضر عوامل اقتصادی، سیاسی و دولت بیشترین تاثیر را بر توسعه آموزش رشته حسابداری در دانشگاه های ایران داشته است. همچنین اقتصاد و سیستم آموزش عالی دولتی در ایران به عنوان مانعی در توسعه آموزش رشته حسابداری در دانشگاه های ایران شناسایی شد. یافته های این پژوهش می تواند به تصمیم گیرندگان در حوزه آموزش حسابداری در دانشگاه های کشور در راستای توسعه آموزش حسابداری کمک نماید

  کلیدواژگان: آموزش عالی، آموزش حسابداری، رشته حسابداری، دانشگاه های ایران
 • مهدی شاه مرادی، فرهاد حنیفی*، زادالله فتحی صفحات 119-136

  از دیدگاه نظری، منظور از بی نظمی مالی، تلاش در جهت کاهش رفتارهای فرصت طلبانه مدیران است؛ بنابراین به نظر می رسد بسیاری از شرکت ها درگیر بی نظمی مالی باشند و به همین دلیل تعیین عوامل تاثیرگذار بر سطح بی نظمی مالی در شرکت ها دارای اهمیت زیادی است که بدین منظور از مدل بومی حنیفی و همکاران (1401) استفاده شده است. بدین منظور پرسشنامه ای برای نظرخواهی از خبرگان درباره وزن و اهمیت معیارهای در نظر گرفته شده برای سنجش بی نظمی مالی شرکت، تهیه و بین آن ها توزیع شد و با استفاده از یکی از روش های مدل تصمیم گیری چند معیاره (آنتروپی شانون) وزن و اهمیت معیارها تعیین گردید. همچنین به منظور سنجش روابط متغیر پنهان که در این پژوهش بی نظمی مالی می باشد از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد؛ همچنین در این پژوهش درپی سنجش تاثیر ریسک مالی بر مدل ارایه شده بی نظمی مالی خواهیم بود. لذا در این پژوهش با استفاده از داده های مربوط به 167 شرکت طی سال های 1390 الی 1400 پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان می‏دهد که مدل پیشنهادی شاخص مناسبی برای بی نظمی مالی است. همچنین نتایج دربرگیرنده آن است که ریسک مالی باعث افزایش بی نظمی مالی می شود.

  کلیدواژگان: ریسک مالی، بی نظمی مالی، مدل بنیش
 • محمد نظری پور*، بابک زکی زاده صفحات 137-164

  میزان سازگاری با جو اخلاقی از جنبه های منحصربفرد هویت حرفه ای حسابدارها می باشد. بر این اساس پژوهش حاضر تلاش دارد تا تاثیر ادراکات حسابدارها از جو اخلاقی سازمانی بر نگرش های سازمانی آنان را با استفاده تیوری شناختی-اجتماعی مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش گردآوری داده‎ها توصیفی پیمایشی، از نوع همبستگی است. داده های پژوهش حاضر از طریق توزیع پرسش‎نامه بین 305 حسابدار گردآوری شده است. دوره زمانی پژوهش حاضر بهار سال 1401 است. تحلیل داده های پژوهش با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری انجام شده است. براساس یافته های پژوهش حاضر (1) تفاوت های فردی (خودکارآمدی و منبع کنترل) بر سازگاری با جو سازمانی اثر مثبت و معناداری دارد. (2) منبع کنترل بر رضایت شغلی اثر مثبت و معناداری دارد. (3) سازگاری با جو سازمانی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی اثر مثبت و معناداری دارد. (4) رضایت شغلی بر تعهد سازمانی اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین در پژوهش حاضر تاثیر چهار متغیر کنترلی (تعداد دفعه تغییر شغلی، تعداد دفعه تغییر کارفرما، پست سازمانی و روحیه سازگاری) بر روی سه متغیر سازگاری با جو اخلاقی سازمان، رضایت شغلی و تعهد سازمانی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. برای نمونه روحیه سازگاری بر روی هر سه متغیر مذکور اثر مثبت و معناداری دارد. در نهایت، نگرش و باورهای حسابداران نسبت به مدیران ارشد به شدت متاثر از جو اخلاقی سازمانی است.

  کلیدواژگان: سازگاری با جو اخلاقی سازمانی، حسابداران، تفاوتهای فردی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی
 • مهدی موسی پور، احمد یعقوب نژاد* صفحات 165-188

  وجود معضلی به نام شرکت های صوری و کاغذی چندی است که گریبان گیر فعالان اقتصادی کل کشور شده است این شرکت ها ثبت شده، کد اقتصادی گرفته اند و رسما وارد فعالیت می شوند. این شرکت ها وجود دارند اما اشخاص دیگری از آن ها منتفع می شوند. هدف از این تحقیق ارایه مدل عوامل موثر بر شکل گیری شرکت های فاقد اعتبار در نظام مالیاتی کشور است. این پژوهش ازنظر هدف، در دسته پژوهش های کاربردی قلمداد می شود. جامعه آماری شامل حسابرسان مالیاتی و خبرگان حوزه مالیاتی شهر و استان تهران است. قلمرو زمانی تحقیق سال 1399 است. در این پژوهش از پرسشنامه و روش معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج در بخش کمی در قالب ارایه مدل موردنظر این پژوهش نشان دهنده این است که شرایط علی، مقوله ها، راهبردها و پیامدها بر مقوله اصلی تاثیر معناداری دارد. با توجه به مدل ارایه شده می توان تا حد قابل قبولی نسبت به شناسایی دلایل تاسیس شرکت های فاقد اعتبار در نظام مالیاتی اقدام نمود.

  کلیدواژگان: انگیزه های اقتصادی، شرکت های فاقد اعتبار، نظام مالیاتی، معادلات ساختاری
 • حسن یاری، محمود شه بخش، رافیک باغومیان* صفحات 189-208

  جهت بررسی رابطه میان خرید اظهارنظر حسابرس و معاملات با اشخاص وابسته صورت پذیرفته است. در این راستا، صورت های مالی 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1394 تا 1398 مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کاربردی است و به روش توصیفی-همبستگی انجام شد. در پژوهش حاضر، برای اندازه گیری خرید اظهارنظر حسابرس از شاخص ترکیبی امیری و فخاری (1399) استفاده شد. در این پژوهش، معاملات با اشخاص وابسته متغیر مستقل است که به صورت تقسیم معاملات با اشخاص وابسته بر فروش اندازه گیری شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون لجستیک و نرم افزار Eviews 10 استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که میان معاملات با اشخاص وابسته و خرید اظهارنظر حسابرس رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین، میان معاملات با اشخاص وابسته غیرعملیاتی و خرید اظهارنظر حسابرس رابطه مستقیم و معناداری مشاهده شد. این در حالی است که میان معاملات با اشخاص وابسته عملیاتی و خرید اظهارنظر حسابرس رابطه معناداری یافت نشد

  کلیدواژگان: خرید اظهارنظر حسابرس، معاملات با اشخاص وابسته، معاملات با اشخاص وابسته عملیاتی، معاملات با اشخاص وابسته غیرعملیاتی، کیفیت حسابرسی
 • زهرا مداحی، رضا غلامی جمکرانی*، مجید زنجیردار، حسن خیری صفحات 209-236

  با توجه به وجود پارادایم ها و تیوری های متنوع در حسابداری و فقدان دسته بندی مشخص نظریه های حسابداری و از آنجایی که حسابداری دانش اجتماعی است، بر آن شدیم تا نظریه های حسابداری را به بافت وسیع تر جامعه شناختی آنها ارتباط دهیم. جهت نیل به این هدف از روش تحلیل مضمون استفاده کردیم. به این گونه که ابتدا با بررسی مکاتب و نظریه های جامعه شناسی سه پارادایم اصلی اثباتگرایی، تفسیرگرایی و انتقادی، شناسایی و مولفه هایی که معرف و شاخصه های این پارادایم ها بود از مضامین استخراج و دسته بندی شده سپس خروجی ها به تایید اساتید جامعه شناسی رسانده و پس از آن تیوری های مختلف حسابداری با استفاده از روش فیش برداری از کتب و متون و مقالات استخراج و مولفه های جامعه شناسی در مضامین تیوری های حسابداری جستجو و تجزیه و تحلیل شده و در پایان تیوری های حسابداری با توجه به مضامین استخراج شده و کدهای تحلیلی آن دسته بندی و بر اساس نتایج بدست آمده تحلیل و تفسیر شده است. نتایج تجزیه و تحلیل مضامین، تیوری های حسابداری را در سه دسته پارادایم های اصلی جامعه شناسی، اثبات گرا، تفسیرگرا و انتقادی قرار داد و با توجه به نتایج بدست آمده تحقیق، اکثر تیوری های حسابداری در دسته تیوری های تفسیرگرایی قرار گرفته اند که این نشان دهنده نقش موثر افراد مرتبط با این تیوری ها از جمله حسابداران، مدیران و سرمایه گذاران و... می باشد و همچنین موضوع اختلاط پارادایمی در بین برخی تیوری های حسابداری به چشم می خورد.

  کلیدواژگان: تئوری های حسابداری، پارادایم های جامعه شناسی، اثباتگرایی، تفسیرگرایی، انتقادی
 • اکبر گیوکی، منصور گرکز*، مهدی صفری گرایلی، علیرضا معطوفی صفحات 237-270

  گزارشگری یکپارچه به عنوان جدیدترین تحول گزارشگری، عصر جدیدی از ارایه و ارتباط اطلاعات مالی و غیرمالی و ارزش آفرینی ایجاد کرده است این امر باعث گردیده پایداری کسب وکار و مسیولیت اجتماعی از اهمیت بیشتری برخوردار شود. هدف اصلی این پژوهش، تدوین و تبیین الگوی عوامل موثر بر گزارشگری یکپارچه با روش آمیخته اکتشافی است. به این منظور ابتدا بخش کیفی، با استفاده از روش داده بنیاد و مصاحبه با 19 نفر از خبرگان به روش نمونه گیری گلوله برفی انجام شد، مقوله و محرک های گزارشگری یکپارچه شامل شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها تدوین و مدل نهایی ارایه شد. در بخش کمی، فرضیه های پژوهش تدوین و برای آزمون آن ها پرسشنامه طراحی و اطلاعات توسط 368 نفر که در بخش کیفی مشارکت نداشتند، گردآوری و آزمون فرضیه ها با روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار smart PLS صورت پذیرفت. نتایج مرحله کمی نشان داد که مقوله علی (الزامات قانونی و شرایط و روابط سیاسی و اقتصادی) بر مقوله محوری (گزارشگری یکپارچه) تاثیرگذار است، مقوله محوری (گزارشگری یکپارچه) بر راهبردها تاثیرگذار است، شرایط مداخله گر (دستورالعمل ها و ویژگی های راهبری شرکت) بر راهبردها تاثیرگذار است، شرایط بستر (نظام پاسخگویی و ارزشیابی و امکانات شرکت) بر راهبردها تاثیرگذار است و راهبرها (ایجاد نهاد متولی و تعیین استاندارد و آموزش) بر پیامدها تاثیرگذار است.

  کلیدواژگان: گزارشگری یکپارچه، چارچوب بین المللی گزارشگری یکپارچه، تئوری داده بنیان، روش آمیخته
 • عبدالله نوری، عطاالله محمدی ملقرنی*، ایرج نوروش صفحات 271-304

  در سال های اخیر سرمایه گذاران متوجه شدند که یک سری بی نظمی هایی (اثرات تقویمی) در بازار سرمایه وجود دارد که می توان از طریق آن ها بازده اضافی کسب کرد. در بیقاعدگیهای تقویمی، عامل زمان است که بر بازار سرمایه اثر میگذارد. این گونه اثرات را اثرات تقویمی می نامند. از این رو، هدف پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل اثر تقویمی ماه مبارک رمضان بر اهم ویژگی های بازار سرمایه است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر اساس ماهیت و روش تحقیق، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل اساتید دانشگاهی حرفه حسابداری، تحلیلگران و خبرگان معامله گری در بازار سرمایه ایران است. در این تحقیق با استفاده از پیشینه پژوهش و مراجعه به هشت خبره و مصاحبه با آن ها، 6 شاخص به عنوان ویژگی های مهم بازار سرمایه که می تواند از اثر تقویمی ماه مبارک رمضان اثرپذیر باشد، شناسایی شد. سپس با استفاده از 14 پرسشنامه جهت تعیین روابط علی این شاخص ها، از خبرگان نظرخواهی شد. در نهایت، به منظور کاوش شبکه روابط علت و معلولی، تعیین میزان درجه تاثیرگذاری و تاثیرپذیری هریک از شاخص ها و اولویت بندی آن ها از تحلیل سلسله مراتبی فازی، رویکرد دیمتل فازی و تاپسیس فازی استفاده شد. بنابر نتایج بدست آمده، ریسک سرمایه با اهمیت ترین شاخص است. این نتیجه حاکی از آن است که این شاخص در ماه مبارک رمضان به شدت دستخوش تغییرات قرار می گیرد و توجه به آن ضروری است. سپس به ترتیب شاخص های حجم معاملات، ریسک غیرسیستماتیک، بازده سهم، ریسک نقدشوندگی و بتای تعدیل شده دارای اهمیت هستند. همچنین حجم معاملات به عنوان اثرگذارترین شاخص شناخته شد. لذا حجم معاملات بر سایر شاخص ها اثرگذاری بیشتری دارد. همچنین، ریسک غیرسیستماتیک به عنوان تاثیرپذیرترین شاخص شناسایی شد.

  کلیدواژگان: اثر تقویمی، ماه رمضان، بازار سرمایه، منطق فازی، رویکرد تصمیم گیری گروهی
|
 • Mostafa Ghannad, Mohammad Arabmazar Yazdi *, MohammadHossein Safarzadeh Bandari, Reza Hesarzadeh Pages 1-38
  Objective

  The advancement of postgraduate education and the substantial rise in the publication of papers in all fields of knowledge, particularly in the field of accounting, require closer attention to the current publication situation of scholarly papers. Studying the research trend through the topic analysis of papers published in domestic scholarly journals, which is an example of the scientific map of a field, is of outstanding importance for organizations, researchers, and science policymakers. Therefore, the present study is aimed at analyzing the papers published in the journals approved by the Ministry of Science, Research and Technology in the field of accounting from the first issue published after receiving scientific rank until the end of 2020 employing text mining techniques.

  Methods

  Out of 4924 papers published in 20 accounting journals over three decades, 4201 papers whose English abstracts were available on the websites of journals and databases were selected as the sample and used for subject classification.To identify the most important words used in the papers, TF-IDF weighting algorithm was used, and the LDA topic modeling technique was implemented to extract topics. Moreover, the Python programming language was employed to apply text mining algorithms.

  Results

  The research findings indicate that capital market (29%), financial accounting (20%), corporate governance (10%), financial reporting and corporate social responsibility (9%), management accounting (9%), auditing (8%), finance and investment (7%), public sector accounting (3%), accounting education and research (3%), banking and information systems (2%) are respectively the most important research areas in Iranian accounting journals.Reviewing the publication trend of papers in each of the popular research areas suggests that the topics of public sector accounting, auditing, financial reporting and corporate social responsibility, management accounting, banking and information systems, and accounting education and research follow a growing publication trend. In contrast, the topics of financial accounting, capital market, and finance and investment show a downward publication trend, and the topic of corporate governance continues a steady publication trend.

  Conclusion

  The results reveal that some research areas such as accounting information systems, public sector accounting, and accounting education and research, compared to other research areas, have been given less attention since not many attempts have been made to publish papers in these areas; thus, it is suggested that scholars pay more careful attention to journals’ science and publishing policies.

  Keywords: Accounting Research, Text Mining, Accounting Journals, Science Policy, Research trend
 • Esfandiar Malekian *, Maryam Ghorbani, Seyyed Morteza Nabavian Pages 39-66

  The present study examines the relationship between marginal value of cash and unused debt capacity on the dividend’s adjustment speed, considering the role of Liquidity shock moderation. In order to measure the dividends adjustment speed, which is a benchmark for dividend smoothing, the rolling window regressions based on the Lintner model was used Dijang et al and Faulkender and Wang method is applied for measuring the marginal value of cash and unused debt capacity, which is an indicator for measuring financial flexibility. According to the research constraints, 105 companies listed in Tehran Stock Exchange during the period of 2011-2020 have been investigated. The Research's findings show that the marginal value of cash and unused debt capacity does not have a significant effect on the dividend’s adjustment speed. Also, the Liquidity shock has no effect on the relationship between the marginal value of cash and unused debt capacity on the dividend’s adjustment speed. According to the results, in justifying the positive relationship between the Marginal Value of Cash and the Dividends adjustment speed, it can be said that any Firm with a higher Financial Flexibility would face a lower overall risk and improve managers' performance when using Growth and investment opportunities, and ultimately, their Dividend Smoothing is higher. Also, in justifying the negative relationship between Unused Debt Capacity and the Dividends adjustment speed, it can be said that any Firm with a higher Unused Debt Capacity has a lower Dividend Smoothing.

  Keywords: Unused Debt Capacity, Marginal Value of Cash, Dividends Adjustment Speed, Dividend Smoothing, Financial Flexibility
 • Mahdi Piri Sagharloo, Arash Tahriri * Pages 67-118
  Objective

  The purpose of this study is to investigate the major components affecting the development of accounting education in Iranian universities.

  Methods

  The research method of the present study is qualitative content analysis. The statistical population of this research is the accounting professors of the top universities in Iran who have been influential in the emergence and development of academic accounting in Iran. Sampling strategy of this research is purposeful sampling. The data collection method was an unstructured interview that was conducted in 2018 and 2019.

  Results

  Analyzes show that 10 macro components (economic, cultural, political, social, Social and historical phenomena, government, Legal requirements, Accountability and Responsibility, universities and other centers and institutions, Educational and research communications and the competence and competence of universities), is effective in the development of accounting education in Iranian universities.

  Conclusion

  Among the ten structures resulting from the results of the present study, economic, political and government factors have had the greatest impact on the development of accounting education in Iranian universities. Also, the statehood of the economy and higher education system in Iran was identified as an obstacle in the development of accounting education in Iranian universities. The findings of this research can help decision makers in the field of accounting education in the country's universities in line with the development of accounting education.

  Keywords: Accounting Education, Accounting field, Higher Education, Iranian universities
 • Mehdi Shahmoradi, Farhad Hanifi *, Zadallah Fathi Pages 119-136

  From a theoretical point of view, the meaning of financial disorder is to try to reduce the opportunistic behavior of managers; Therefore, it seems that many companies are involved in financial irregularities, and for this reason, it is very important to determine the factors affecting the level of financial irregularities in companies, for this purpose, the indigenous model of Hanifi et al. (2022) was used. For this purpose, a questionnaire was prepared and distributed among experts to ask the opinion of the experts about the weight and importance of the criteria considered for measuring the financial irregularity of the company, and the weight and importance of the criteria were determined using one of the methods of the multi-criteria decision-making model (Shannon's entropy). Also, in order to measure the relationships of the hidden variable, which in this research is financial irregularity, confirmatory factor analysis was used; Also, in this research, we will try to measure the impact of financial risk on the presented model of financial disorder. Therefore, in this research, data from 167 companies during the years 1390 to 1400 has been used. The obtained results show that the proposed model is a suitable indicator for financial disorder. Also, the results include that financial risk increases financial irregularity

  Keywords: Financial risk, financial disorder, Beneish Model
 • Mohammad Nazaripour *, Babak Zakizadeh Pages 137-164

  The ethical climate fit is one of the unique aspects of the professional identity of accountants. Therefore, this study attempts to investigate the effects of accountants' perceptions of the organizational ethical climate on their organizational attitudes using social-cognitive theory. The present study is practical in nature and is considered as a descriptive-exploratory correlation study. The required data were collected through the distribution of questionnaires among 305 accountants. The time period of this study is the second season of year 2022. The research data were analyzed using structural equation modeling method. According to the research findings, (1) Individual differences (self-efficacy and locus of control) have a positive and significant effect on the ethical climate fit. (2) The locus of control has a positive and significant effect on job satisfaction. (3) The ethical climate fit has a positive and significant effect on job satisfaction and organizational commitment. (4) Job satisfaction has a positive and significant effect on organizational commitment. Also, in this study, the effects of four control variables (number of job changes, number of employer changes, job level, and adjustment) on three variables of compatibility with the ethical climate fit, job satisfaction and organizational commitment. For example, the adjustment has a positive and significant effect on all three mentioned variables. Finally, the attitudes and beliefs of accountants towards senior managers are strongly influenced by the ethical climate fit.

  Keywords: Ethical Climate Fit, accountants, individual differences, Job satisfaction, Organizational Commitment
 • Mehdi Mousapour Lafmejani, Ahmad Yaghoubnehad * Pages 165-188

  There is a problem called formal and paper companies that has been plaguing economic activists across the country for some time. These companies exist, but others benefit from them.The purpose of this study is to present a model of factors affecting the formation of paper companies in the country's tax system.Methodologically, this research is considered in the category of mix method, because two groups of participants were present in the form of qualitative and quantitative sections. In this study, a questionnaire and the method of structural equations were used.  The results in a quantitative part in the form of presenting the model of this research showed that the use of foreign exchange tariffs by creating face to face in capital is the most effective factor for the development and formation of face-to-face companies in the country's tax system.  According to the presented model, it is possible to identify fictitious companies to an acceptable extent and help to eliminate them and increase the transparency of the economy.

  Keywords: Economic Incentives, Informal Companies, Tax System. Structural Equations
 • Hasan Yari, Mahmoud Shahbakhsh, Rafik Baghomian * Pages 189-208

  The present study was conducted to investigate the relationship between auditor opinion shopping and related party transactions. In this regard, we analyzed financial statements of 117 companies listed in Tehran Stock Exchange (TSE) for the period of 2015-2019. The present study is an applied research and was conducted by descriptive-correlation method. In this present study, the composite index of Amiri and Fakhari (2020) was used to measure auditor opinion shopping. in this study, independent variable is related party transactions that was measured by dividing related party transactions on sales. Hypothesis testing was carried out through logistic regression model and Eviews 10 software. The results indicated that related party transactions have a positive and significant relationship with the auditor opinion shopping. Also, the results indicated that non-operating related party transactions have a positive and significant relationship with auditor opinion shopping. However, there was no significant relationship between operating related party transactions and auditor opinion shopping.

  Keywords: Auditor Opinion Shopping, Related Party Transactions, Operating Related Opinion Transactions, Non-operating Related Party Transactions, Audit Quality
 • Zahra Madahi, Reza Gholami Jamkarani *, Majid Zakjirdat, Hassan Kheiri Pages 209-236

  Due to the existence of various paradigms and theories in accounting and the lack of a clear classification of accounting theories, as well as the lack of a complete and well-defined framework of accounting theories in terms of sociological paradigms, we decided to take accounting theories into a broader sociological context. Communicate them. To achieve this goal, we used the content analysis method. In this way, first, by examining sociological schools and theories, the three main paradigms of positivism, interpretative and criticism were identified and the components that were the characteristics of these paradigms were extracted and categorized from the themes, and then the outputs were approved by professors. Sociology and then accounting theories and various theories using the method of extracting books and texts and articles extracted and sociological components in the context of accounting theories are searched and analyzed and at the end of accounting theories according to The extracted themes and their analytical codes are classified and analyzed and interpreted based on the obtained results.The results of thematic analysis placed accounting theories in three main categories of sociological, positivist, interpretive and critical paradigms. According to the research results, most accounting theories are in the category of interpretive theories. This shows the effective role of people related to these theories, including accountants, managers and investors, etc. There is also the issue of paradigmatic sputum among some accounting theories.

  Keywords: Accounting Theory, Positivisme, Interprretive, critical, Thematic analysis
 • Akbar Givkey, Mansour Garkaz *, Mehdi Safari Grayli, Alireza Matoufi Pages 237-270

  Integrated Reporting As the latest development of reporting, it has created a new era of providing and communicating financial and non-financial information and value creation. This has made business sustainability and social responsibility more important. The main purpose of this study is to formulate and explain the model of factors affecting integrated reporting by heuristic mixed method. For this purpose, first the qualitative part, using the data method of the foundation and interviewing 19 experts by snowball sampling method, integrated reporting categories and stimuli including causal conditions, background conditions, intervening conditions, strategies and consequences were formulated and modeled. The final was presented. In the quantitative part, research hypotheses were developed and to test them, a questionnaire was designed and information was collected by 368 people who did not participate in the qualitative part. Hypotheses were collected and tested by structural equation method using smart PLS software. The results of the quantitative stage showed that the causal category (legal requirements and conditions and political and economic relations) affects the central category (integrated reporting), the central category (integrated reporting) affects strategies, the intervening condition (instructions and characteristics of the company's management) It affects the strategies, the context conditions (accountability and evaluation system and company facilities) affect the strategies and the leaders (creating a responsible institution and setting the standard and training) affect the consequences.

  Keywords: Integrated Reporting, International Integrated Reporting, Data-Based Theory, Mixed method
 • Abdollah Noori, AtaOLlah Mohammadi Molgarni *, Iraj Norvesh Pages 271-304

  In recent years, investors have realized that there are a number of irregularities (calendar effects) in the capital market through which additional returns can be obtained. In calendar irregularities, time is the factor that affects the capital market. Such effects are called calendar effects. Therefore, the purpose of this study is to identify and analyze the calendar effect of the holy month of Ramadan on the most important features of the capital market. The research method is applied in terms of purpose and descriptive-survey based on the nature and research method. The statistical population of this study includes university professors of accounting, analysts and trading experts in the Iranian capital market. In this study, using the research background and referring to eight experts and interviewing them, 6 indicators were identified as important features of the capital market that can be affected by the calendar effect of the holy month of Ramadan. Then, using 14 questionnaires, experts were asked to determine the causal relationships of these indicators. Finally, in order to explore the network of cause and effect relationships, to determine the degree of effectiveness and impact of each of the indicators and their prioritization, fuzzy hierarchical analysis, fuzzy dimtel approach and fuzzy TOPSIS were used. According to the results, capital risk is the most important indicator. This result indicates that this indicator is subject to severe changes during the holy month of Ramadan and it is necessary to pay attention to it. Then the indicators of trading volume, unsystematic risk, share return, liquidity risk and adjusted beta are important, respectively. Also, trading volume was recognized as the most effective indicator. Therefore, trading volume has a greater impact on other indicators. Also, non-systematic risk was identified as the most effective indicator.

  Keywords: Calendar Effect, Ramadan, Capital Market, fuzzy logic, Group Decision-making Approach