فهرست مطالب

خانواده درمانی کاربردی - سال چهارم شماره 1 (پیاپی 15، بهار 1402)
 • سال چهارم شماره 1 (پیاپی 15، بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/02/01
 • تعداد عناوین: 27
|
 • علی روزیان، فهیمه نامدارپور*، فاطمه جوادزاده شهشهانی صفحات 1-18
  هدف
  هدف مطالعه حاضر بررسی علل ناسازگاری در تعاملات زوجی است. روش پژوهش: این مطالعه با روش کیفی و به شیوه تحلیل مضون (تماتیک) انجام شد.
  روش
  روش نمونه گیری هدفمند و تا حد اشباع بود به این  ترتیب که 20 نفر از زوجین ناسازگار بر اساس ملاک های ورود و خروج انتخاب شدند و مورد مصاحبه قرار گرفتند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق بود.
  یافته ها
  داده های گرد آوری شده به کمک تحلیل مضمون  و نرم افزار MAXQDA.2018 مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند.  پس از تحلیل محتوای داده ها هفت مقوله مرکزی حاصل گردید که به ترتیب اهمیت عبارت بودند از کمبود مهارت های ارتباطی (ناهماهنگی رفتارکلامی و غیرکلامی، ضعف مهارت گفتگو، مرزهای مبهم، ضعف مهارت های شنیداری)، نفوذ ناپذیری (عدم انعطاف پذیری، عدم توافق، تکبر ورزیدن)، نبود مرزبندی در خانواده اصلی (مثلث سازی، محکوم کردن، مداخله کردن)، عوامل اقتصادی (مشکلات مالی، مهریه سنگین، تورم)، ناارزنده سازی (کم ارزش دانستن، عدم پذیرش، قضاوت کردن)، عدم تحمل پریشانی (عدم کنترل خشم، احساسی عمل کردن، نفرت داشتن) و ازدواج اجباری (پایبندی به روابط قبیله ای، پایبندی به آداب و رسوم).
  نتیجه گیری
  درتعاملات زوجی مقوله های بدست آمده، علل ناسازگاری زناشویی هستند.
  کلیدواژگان: تعاملات زوجی، ناسازگاری زناشویی، مطالعه کیفی
 • اسفندیار ابراهیم تبار گردرودباری، سیده علیا عمادیان*، بهرام میرزائیان صفحات 19-33
  هدف

  این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی برنامه آموزش والدگری آدلری بر پیوند با مدرسه و رفتارهای پرخطر نوجوانان می باشد.

  روش پژوهش: 

  روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش می باشد. جامعه آماری تحقیق، کلیه مادران دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم بندپی شرقی شهرستان بابل که در سال تحصیلی 99-1398 مشغول به تحصیل می باشند به تعداد 665 تشکیل می دهند که از این میان تعداد 60 نفر از دانش آموزان دارای مشکلات رفتاری پرخطر و مادرانشان که با ملاک های ورودی پژوهش همخوانی داشتند با روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش و گواه قرار گرفتند. گروه آزمایش برنامه آموزشی والدگری براساس بسته آموزشی بریگل (2016) را طی 8 جلسه 120 دقیقه ای به صورت هفتگی دریافت نمود، قبل و بعد از مداخله، پرسشنامه پیوند با مدرسه (رضایی شریف، 1391) و پرسشنامه رفتارهای پرخطر (زادمحمدی و همکاران، 1390) در هر دو گروه اجرا شد. داده ها از طریق آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و با استفاده از نرم افزارSPSS-22مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج این تحقیق نشان داد که برنامه آموزش برنامه والدگری آدلری موجب افزایش پیوند والدینی مراقبت (53/51=F، 001/0>P)، حمایت افراطی (50/70=F، 001/0>P) و کاهش رفتارهای پرخطر نوجوانان (30/120=F، 001/0>P) موثر بود.

  نتیجه گیری

  می توان نتیجه گرفت برنامه آموزش والدگری آدلری موجب افزایش پیوند با مدرسه و کاهش رفتارهای پرخطر نوجوانان موثر شد.

  کلیدواژگان: والدگری آدلری، پیوند با مدرسه، رفتارهای پرخطر
 • مریم نظامی*، مجتبی امیری مجد، محمد قمری، مسعود اسدی صفحات 34-63
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر تدوین الگوی مفهومی ازدواج پایدار رضایتمند در زوجین متقاضی فرزند خواندگی بود.

  روش پژوهش: 

  این پژوهش با شیوه کیفی و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد انجام شد. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، مشارکت کنندگان با توجه به معیارهای ورود به پژوهش انتخاب شدند و تا رسیدن به اشباع نظری در نهایت 18زوج دارای ازدواج رضایتمند و پایدار مورد مصاحبه نیمه ساختار یافته قرارگرفتند و داده ها با استفاده از روش استراوس وکوربین تحلیل شدند.

  یافته ها

  ماحصل مرحله ی کدگذاری باز، رسیدن به 112کد اولیه، 23 مقوله فرعی و 9 مقوله اصلی و یک مقوله ی مرکزی بود. مقوله ی مرکزی در این پژوهش پذیرش ناباروری: پویشی برای تجربه ی عشق اصیل و متعهدانه در ازدواج است و مقوله های سیستم زوجی کارآمد، تلاش آگاهانه جهت رشد و تعالی ازدواج و مراقبت از آن جزء شرایط علی و مقوله های ارتباط سازنده ی زوج با خانواده های اصلی و اجتماع، حمایت گری راهبردی اطرافیان شرایط مداخله گر و مقوله ساختار شخصیتی و تربیتی زوجین شرایط زمینه ایی و زوجین از راهبردهای سازنده برای حل تعارض های زوجی و خانوادگی و رویارویی مذهبی به عنوان راهبردهای سازنده استفاده کردند و پیامد نهایی رضایت از زندگی، پذیرش همراه با شفقت و تعهد نسبت به همسر بود.

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش، رسیدن به پذیرش ناباروری و تجربه ی عشق اصیل و متعهدانه در ازدواج زوجین نابارور که پیامد اصلی آن رضایتمندی است اتفاقی نیست با انتخاب و اقدام سازنده و فعالانه میسر بوده و فرایندی است فردی خانوادگی و تعاملی که زوجین با تلاش آگاهانه جهت رشدو تعالی ازدواج و مراقبت از آن، همراهی، اتحاد زوجی و کسب مهارتهای زوجی و راهبرد های کارآمد در راستای سلامت و شادکامی اقدام کرده و در نهایت رضایت و پایداری در ازدوا ج را کسب می نمایند

  کلیدواژگان: ازدواج پایدار، رضایتمند، زوجین نابارور، فرزند خواندگی
 • عاطفه جغتایی، عبدالله مفاخری*، ابوالفضل بخشی پور صفحات 64-81
  هدف

  هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر مداخلات ذهن آگاهی بر رفتارهای پرخطر و اهمال کاری و ترس از موفقیت دانش آموزان بود.

  روش پژوهش:

   روش انجام این پژوهش از نوع نیمه تجربی پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری با گروه گواه می باشد. جامعه آماری را دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر جغتای در سال تحصیلی 1400-1399 تشکیل می دهند. نمونه مورد مطالعه 30 نفر بود که از بین دانش آموزان 30 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و سپس به صورت تصادفی 15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه گواه جای گرفتند. سپس پرسشنامه های اهمال کاری تحصیلی سولومون و راث بلوم (1984)، ترس از موفقیت زاکرمن و آلیسون (1979) و پرسش نامه رفتارهای پرخطر محمدخانی (1395) در اختیار نمونه آماری قرار گرفت و بعد از برگزاری جلسات آموزش ذهن آگاهی سگال و همکاران (2002) برای گروه های آزمایش، پس آزمون انجام گرفت. داده های جمع آوری شده با بکارگیری آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و نرم افزار spss استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که آموزش ذهن آگاهی بر رفتارهای پرخطر (35/78=F، 001/0>p)، اهمال کاری (65/19=F، 001/0>p) و ترس از موفقیت (23/21=F، 001/0>p) در دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم موثر بود.

  نتیجه گیری

  نتایج تحقیق حاکی از آن است که آموزش ذهن آگاهی بر رفتارهای پرخطر و اهمال کاری و ترس از موفقیت در بین دانش آموزان اثربخشی معناداری دارد و می تواند در جهت بهبود مشکلات دانش آموران موثر باشد.

  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، رفتارهای پرخطر، اهمال کاری، ترس از موفقیت
 • هما مقیمی، طیبه شریفی*، زهره لطیفی، رضا احمدی صفحات 82-101
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان گروهی غنی سازی روابط زناشویی و بخشودگی بر تمایل به جبران زنان درگیر طلاق عاطفی شهر اصفهان انجام شد.
  روش
  روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمام زنان دارای طلاق عاطفی بود که در سال 1400-1399 جهت دریافت خدمات مشاوره خانوادگی به کلینیک های تحت حمایت سازمان بهزیستی شهر اصفهان مراجعه کرده بودند. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 60 زن به عنوان نمونه انتخاب شدند و به صورت تصادفی در سه گروه آزمایش اول (20 نفر)، آزمایش دوم (20 نفر) و گواه (20 نفر) قرار گرفتند. گروه های آزمایش مداخله غنی سازی روابط زناشویی اولسون (1999) را در هفت جلسه و مداخله بخشودگی انرایت (2001) را در نه جلسه در طی دو ماه دریافت کردند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه طلاق عاطفی گاتمن (1997) و تمایل به جبران وودیات و ونزل (2013) استفاده شد. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد مداخله غنی سازی روابط زناشویی بر نمره تمایل به جبران (30/8=F، 001/0=P) و مداخله بخشودگی بر نمره تمایل به جبران (15/6 =F، 001/0=P) موثر است و این تاثیر در مرحله پیگیری پایدار بود. در ارتباط با مقایسه میزان اثربخشی مداخله غنی سازی روابط زناشویی و بخشودگی، نتایج نشان داد مداخله غنی سازی روابط زناشویی در طول زمان پایداری درمانی بیشتری در مقایسه با آموزه های بخشش درمانی دارد.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش می توان از مداخلات انجام گرفته در مراکز مشاوره و خدمات روان شناسی خانواده، دادگاه ها و سازمان بهزیستی بهره گرفت.
  کلیدواژگان: بخشودگی، تمایل به جبران، طلاق عاطفی، غنی سازی روابط زناشویی
 • سوسن جهانگیری، علی دلاور*، فریبرز درتاج صفحات 102-114
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش عوامل شخصیتی در پیش بینی علایم اختلال استرس پس از سانحه در افراد مواجهه شده با آسیب انجام گرفت.

  روش پژوهش: 

  روش پژوهش حاضر از نوع طرح های همبستگی و روش مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه ی آماری در این پژوهش شامل تمامی زلزله زدگان زلزله اخیر کرمانشاه بودند که تعداد آنها حدود 21هزار نفر می باشد. با توجه به جدول مورگان 377 نفر را به صورت نمونه گیر تصادفی ساده انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مقیاس شهروندی اختلال استرس پس از سانحه می سی سی پی (کیان و همکاران، 1988) و پرسشنامه پنج عاملی شخصیتی (کاستا و مک کری، 1985) به دست آمد. به منظور توصیف متغیرهای پژوهش از شاخص های انحراف معیار، میانگین، کجی و کشیدگی استفاده شد. همچنین شاخص های فراوانی و درصد برای ویژگی های جمعیت شناختی گزارش شد. لازم به ذکر است برای تحلیل بخش توصیفی از نرم افزار Spss بهره گرفته شد. دربخش استنباطی نیز به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار Amos بهره گرفته شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که مولفه های سازگاری، وظیفه شناسی و گشودگی اثر منفی بر اختلال استرس پس از تروما داشته اند، رابطه سازگاری با اختلال استرس پس از تروما به صورت مستقیم برابر(97/3- = t و 18/0-=β)، رابطه وظیفه شناسی با اختلال استرس پس از تروما به صورت مستقیم برابر(84/3- = t و 17/0-=β) و رابطه گشودگی با اختلال استرس پس از تروما به صورت مستقیم برابر(49/4- = t و 20/0-=β) است. همچنین نتایج نشان می دهد که مولفه روان رنجوری اثر مثبت بر اختلال استرس پس از تروما داشته است، رابطه روان رنجوری با اختلال استرس پس از تروما به صورت مستقیم برابر(23/9 = t و 41/0=β) است. می توان نتیجه گرفت شاخص های برازش مدل پژوهش در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

  کلیدواژگان: شخصیت، اختلال استرس پس از سانحه، زلزله
 • مصطفی دارابی، داود معنوی پور*، اکبر محمدی صفحات 115-133
  هدف

  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامه مبتنی بر ذهن سازی و ذهن آگاهی (مادر و کودک) در مشکلات رفتاری و هیجانی کودکان دبستانی بود.

  روش پژوهش: 

  این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بوده است. روش نمونه گیری از نوع داوطلبانه بود. از داوطلبان گروه ازمایش پیش از اجرای مداخله های ذهنی سازی پیش آزمون گرفته شده و بعد از مداخله، پس آزمون و گروه گواه هیچ گونه مداخله ای دریافت نکردند ولی آنها نیز پیش آزمون و پس آزمون داده اند. گروه نمونه دانش آموزان مقطع دوره اول و دوم دبستان دارای مشکلات رفتاری بوده اند. گروه آزمایش در هشت جلسه به صورت هتگی تحت آموزش جلسات ذهن آگاهی (بوردیک، 2014) قرار گرفت. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه سیاهه رفتاری کودک-آخنباخ (آخنباخ و رسکورلا، 2007) بوده است. در این پژوهش، از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی جهت بررسی اختلاف میانگین ها استفاده و تحلیل داده ها نیز به کمک نرم افزار 24 spss انجام شده است.

  یافته ها

  نتایج نشان داد درمان مبتنی بر ذهنی سازی بر مشکلات رفتاری کودکان در حیطه های اضطراب/افسردگی (35/78=F، 001/0>P)، گوشه گیری/افسردگی (95/16=F، 001/0>P)، شکایات جسمانی (65/19=F، 001/0>P)، مشکلات تفکر (34/60=F، 001/0>P)، رفتار قانون شکنی (86/12=F، 001/0>P) و رفتار پرخاشگرانه (61/79=F، 001/0>P) موثر بوده است.

  نتیجه گیری

  می توان نتیجه گرفت برنامه مبتنی بر ذهن سازی و ذهن آگاهی (مادر و کودک) در کاهش مشکلات رفتاری و هیجانی کودکان دبستانی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: ذهنی سازی، مشکلات رفتاری، هیجان، کودکان
 • الهام ابراهیمی، مجید ضرغام حاجبی*، شکوه نوابی نژاد صفحات 134-156
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف نقش احساس تنهایی، رضایت جنسی و بخشش در پیش بینی افسردگی در زنان آسیب دیده از خیانت همسر انجام شد.

  روش پژوهش: 

  این مطالعه از نوع کاربردی و توصیفی -همبستگی بود. 250 نفر از زنان آسیب دیده از خیانت همسر در شهر تهران با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و در این پژوهش شرکت کردند. شرکت کنندگان پرسشنامه های احساس تنهایی راسل و پیلوا و کورتونا (1980)، رضایت جنسی لارسون و همکاران (1998)، بخشش ری و همکاران (2001) و افسردگی بک (1996) را تکمیل کردند. تحلیل داده ها با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه انجام گرفت.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد بین احساس تنهایی و افسردگی رابطه مثبت معنی دار (001/0>P) و بین رضایت جنسی و بخشش با افسردگی رابطه منفی معنی داری وجود دارد (001/0>P). نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد 44 درصد از واریانس افسردگی در زنان آسیب دیده از خیانت همسر با احساس تنهایی، رضایت جنسی و بخشش، پیش بینی می شود (001/0>P، 661/0=R، 437/0=R2 و 430/0=R2 تعدیل شده). همچنین سهم احساس تنهایی بزرگتر از سایر متغیرهای پیش بین بود.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج تحقیق می توان نتیجه گرفت که احساس تنهایی، رضایت جنسی و بخشش بر افسردگی در زنان آسیب دیده از خیانت همسر موثر است.

  کلیدواژگان: احساس تنهایی، رضایت جنسی، بخشش، افسردگی، خیانت همسر
 • گل مهر احمدی ملایری، محمدعلی رحمانی*، مهدی پوراصغر صفحات 157-171
  هدف

  پژوهش حاضر، با هدف اثر بخشی هیپنوتراپی شناختی-رفتاری بر تحمل پریشانی و پرخاشگری در زنان مبتلا به اختلال ملال پیش از قاعدگی انجام شده است.

  روش پژوهش: 

  مطالعه حاضر از نوع نیمه آزمایشی که در آن از طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل با سنجش در خط پایه پس از مداخله و پیگیری 3 ماهه با گروه کنترل انجام گرفت. تعداد 30نفر از زنان 25 تا 40 ساله دارای تشخیص اختلال ملال پیش از قاعدگی مراجعه کننده به مراکز مشاوره روانشناختی شهر ساری در سال 1399 بودند انتخاب و به طور تصادفی به گروه آزمایش (هیپنوتراپی شناختی-رفتاری n=15) و (کنترلn=15) گماشته شدند. کلیه شرکت کنندگان پرسشنامه های دموگرافیک، تحمل پریشانی سیمونز و گاهر (2005) و پرخاشگری باس و پری (1992)، را در سه مرحله تکمیل کردند. جلسات مداخلات با رعایت پروتکل های بهداشتی به صورت حضوری انجام شد. فرضیه های مربوط به اثربخشی مداخله پژوهش با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری و آزمون تعقیبی لامتریکس و با استفاده از نرم افزار SPSS-19 تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج پژوهش حاضر نشان داد میانگین متغیر تحمل پریشانی و پرخاشگری در مرحله پیش آزمون بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود ندارد که نشانگر همگن بودن دو گروه پژوهش در مرحله پیش آزمون است، اما تفاوت بین دو گروه در مراحل پس آزمون و پیگیری تفاوت معنی داری بود که می تواند حاکی از اثربخشی مداخله بر متغیرهای ذکر شده و نیز پایداری اثربخشی در مرحله پیگیری بوده است.

  نتیجه گیری

  با توجه به اثر بخشی هیپنوتراپی شناختی-رفتاری این درمان در اولویت درمانی قرار داده شود.

  کلیدواژگان: هیپنوتراپی شناختی-رفتاری، تحمل پریشانی، پرخاشگری، اختلال ملال پیش از قاعدگی
 • علیرضا اندامی، نظام هاشمی*، بیتا نصراللهی صفحات 172-192
  هدف

  این پژوهش با هدف ارزیابی نقش میانجی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین خودشیء انگاری و شرم از بدن با نشانگان اختلال بدشکلی بدن صورت پذیرفته است.

  روش پژوهش: 

  این پژوهش بر اساس معیار هدف در گروه پژوهش های کاربردی، بر اساس معیار زمان گردآوری داده ها در گروه پژوهش های پیمایشی، بر اساس معیار ماهیت داده ها و مبنای پژوهش یک پژوهش کمی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل زنان و دخترانی مراجعه کننده به کلینیک های زیبایی منطقه 4 و 8 تهران می باشد. حجم نمونه در این پژوهش با استفاده از نرم افزار نمونه گیری Spss Sample power برابر با 232 نفر و شیوه نمونه گیری در این پژوهش نمونه گیری در دسترس می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، مقیاس آگاهی از بدن شیء انگاشته (مک کینلی و هاید، 1996)، پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (گارنفسکی، کرایج و اسپینهاون، 2001) و پرسشنامه بدشکلی بدن (استوزین و همکاران، 1998) می باشد. ابزار تجزیه وتحلیل اطلاعات این پژوهش نرم افزار آماری SPSS و AMOS می باشد. به منظور تعیین وجود یا عدم وجود تاثیر بین متغیرها و برآورد و تعمیم نتایج به دست آمده از حجم نمونه به جامعه آماری از مدل همبستگی، آزمون ضریب همبستگی پیرسون و مدل های رگرسیونی (مدل میانجی) جهت ارزیابی فرضیه های پژوهش استفاده گردیده است.

  یافته ها

  با توجه به یافته های این پژوهش خود شیء انگاری با نشانگان اختلال بدشکلی بدن یک رابطه مثبت و معنادار دارد. شرم از بدن با نشانگان اختلال بدشکلی بدن یک رابطه مثبت و معنادار دارد (001/0>P). همچنین خود شیء انگاری با میانجی گری راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با نشانگان اختلال بدشکلی بدن رابطه معنادار دارد (001/0>P). شرم از بدن با میانجی گری راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با نشانگان اختلال بدشکلی بدن رابطه معنادار دارد (001/0>P).

  نتیجه گیری: 

  می توان نتیجه گرفت راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین خود شی انگاری و شرم از بدن با نشانگان نگرانی از بدشکلی بدن نقش میانجی دارد.

  کلیدواژگان: خودشیء انگاری، شرم از بدن، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، نشانگان اختلال بدشکلی بدن
 • کیوان صالحی*، غلامرضا تبریزی کاهو، حسین کشاورز افشار، یاسر مدنی صفحات 193-220
  زمینه و هدف
  هم اینک تعداد زنان سرپرست خانوار در ایران در حال افزایش است؛ و وفاق عمومی بر سر موضوع آسیب پذیری آنان موجب شده است، بسیاری از پژوهش ها به سمت گره گشایی از مسایل آنان برآیند. یکی از مهمترین آنها بخصوص در ایران، تغییر شکل مناسبات اجتماعی این زنان و انتظاراتی است که جامعه از آنان دارد. هدف پژوهش حاضر مطالعه تجربه زیسته این زنان در مناسبات اجتماعی آنان است.
  روش
  این پژوهش با روش پدیدار شناسی انجام شد. میدان پژوهش، 1962 زن سرپرست خانوار شهر مشهد در زمستان1400بود که به شیوه هدفمند و با بیشینه پراکنش انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختارمند گردآوری شد که در بیست و یکمین مورد به اشباع نظری رسید، سپس تحلیل داده ها با روش کلایزی انجام شد.
  یافته ها
  داده ها نشان داد که زنان سرپرست خانوار در چهار بعد زیسته بدن، روابط، فضای اجتماعی و زمان در قبل و بعد از سرپرستی خانوار تغییراتی را در مناسبات اجتماعی خود می دهند. بدن برای گروهی محملی برای حفظ شرافت و برای گروهی ابزاری برای اعتراض به شرایط موجود تلقی می شود. روابط زیسته نیز در طیفی وسیع از فاصله گیری اجتماعی تا آزادی کامل در نوسان است. اکثریت آنان متفق-القولند که فضای اجتماعی برای آنان ناامن و غیر قابل اعتماد است. تعدادی به گذشته با نگرشی مثبت، گروهی با نگرشی منفی، گروهی سعی در فراموشی کردن گذشته و زندگی در اکنون و تعدای خود را تسلیم سرنوشت و بالاخره گروهی با توجه به شرایط موجود درصدد تغییر جهان زیسته خود هستند.
  نتیجه گیری
  ضروریست که سیستم های حمایتی از این زنان چگونگی مناسبات اجتماعی آنان را جدی بگیرند و به طور توامان به هر چهار بعد زیست بدنی، فضای اجتماعی، ارتباطی و زمانی آنان توجه نمایند.
  کلیدواژگان: زنان سرپرست خانوار، پدیدارشناسی، مناسبات اجتماعی
 • رضوان قوامی، مینا محمدی فاضل*، زهرا علیاری، شهناز بیرق دار صفحات 221-237
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش دلزدگی زناشویی و نارضایت جنسی در شکست عشقی در زوجین با طلاق عاطفی انجام شد.

  روش پژوهش: 

  جامعه پژوهش حاضر کلیه زنان مراجعه کننده به کلینیک روانشناختی منطقه 2 تهران (شامل 410 نفر)بود، که از این میان 280 زن (25 تا 45 ساله) که ملاک های ورود به پژوهش را داشتند انتخاب شدند. شرکت کنندگان با استفاده از ابزار پرسشنامه رضایت جنسی لارسون (1988)، پرسشنامه ضربه عشقی راس (1999) و مقیاس دلزدگی زناشویی پاینز (1996) مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد دلزدگی زناشویی و نارضایتی جنسی می توانند 3/25 درصد از واریانس شکست عشقی را تبیین کنند. همچنین نارضایتی جنسی سهم بیشتری در پیش بینی شکست عشقی زوجین دارد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج بدست آمده، با کمک دلزدگی زناشویی و نارضایت جنسی می توان شکست عشقی را در زوجین با طلاق عاطفی پیش بینی کرد.

  کلیدواژگان: دلزدگی زناشویی، نارضایت جنسی، شکست عاطفی، طلاق عاطفی
 • فاطمه جعفری*، مه سیما پور شهریاری، فاطمه فیاض، عباس عبدالهی صفحات 238-267
  مقدمه
  پژوهش حاضر با هدف اثربخشی بسته زوج درمانی حسادت زدایی با رویکرد اسلامی بر کارآمدی خانواده و حسادت در زوجین ناسازگار انجام پذیرفت.
  روش کار
  روش پژوهش آزمایشی و در چارچوب طرح شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون_پس آزمون با گروه گواه همراه با پیگیری بعد از دو ماه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه زوجین در تهران بود که از طریق فراخوان برای شرکت در دوره آموزش ارتقای روابط زوجی، اعلام آمادگی کردند. پس از اجرای تست ها، محقق، زوجینی را که در آن زنان، نمره پایین تر از میانگین در پرسشنامه کارآمدی خانواده صفورایی پاریزی (1388) و نمره بالاتر از میانگین در پرسشنامه حسادت زوجی محقق ساخته داشتند را انتخاب کرده و در گروه ها به صورت تصادفی جای داد. 32 زوج به روش نمونه گیری هدفمند، از میان جامعه آماری پژوهش انتخاب گردید و به تصادف در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. ابزارهای گرداوری اطلاعات در این پژوهش شامل پرسشنامه کارآمدی خانواده صفورایی پاریزی (1388) بود و مطابق با طرح، آزمودنی ها در دو مرحله قبل و بعد از اجرای الگوی طراحی شده به سنجش درآمد. برای تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس با نرم افزار آماری SPSS-25 استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد که میانگین نمرات کارآمدی خانواده در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش و میانگین نمرات حسادت در گروه آزمایش نسبت به کنترل کاهش پیداکرده است.
  نتایج
  درنتیجه می توان گفت بسته زوج درمانی حسادت زدایی با رویکرد اسلامی بر کارآمدی خانواده و حسادت در زوجین ناسازگار اثربخش بوده است.
  کلیدواژگان: زوج درمانی، حسادت زدایی با رویکرد اسلامی، کارآمدی خانواده، زوجین ناسازگار
 • سهیلا ابراهیمی، خدابخش احمدی*، نورعلی فرخی صفحات 268-285
  هدف
  زندگی با بیماری ام.اس اثرات منفی و مثبت بسیاری بر سلامت جسم و ذهن بیماران دارد. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی درمان حمایتی بر سرمایه روانشناختی و رشد پس از سانحه در زنان مبتلا به ام. اس بود.
  روش
  پژوهش شبه آزمایشی (پیش آزمون- پس آزمون - پیگیری با گروه گواه) می باشد، شرکت کنندگان پژوهش 30 نفر از زنان مبتلا به ام اس بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و به تصادف در دو گروه 15 نفری آزمایش و گواه قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری متغیرها، پرسشنامه سرمایه روانی (2007)و رشد پس ازسانحه(1996) بود که توسط شرکت کنندگان تکمیل شد. سپس شرکت کنندگان گروه آزمایش در 10 جلسه 50 دقیقه ای پروتکل درمان حمایتی وینستون، روزنتال و پینکسر(2004) شرکت کردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر استفاده شد.
  یافته ها
  تحلیل داده ها نشان دادکه درمان حمایتی بر سرمایه روانشناختی (001/0 P≤, 50/16F=) و رشد پس از سانحه (001/0 P≤, 40/14F=) موثر بوده و این اثربخشی در طول زمان پایدار بوده است.
  نتیجه گیری
  استفاده از روش درمان حمایتی مداخله مناسبی برای افزایش سرمایه روانشناختی و رشد پس از سانحه در بیماران ام.اس می باشد و می تواند برای بهبود وضعیت روانشناختی و مقابله بهتر با بیماری استفاده شود.
  کلیدواژگان: بیماری مولتیپل اسکلروز، درمان حمایتی، رشد پس از سانحه، سرمایه روانشناختی
 • المیرا بهشتی مقدم*، محمدابراهیم مداحی، مرجان جعفری روشن، پروانه قدسی صفحات 286-311
  هدف

  این تحقیق با هدف مقایسه اثر بخشی رویکرد طرحواره درمانی با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر هوش هیجانی زنان و مردان متاهل دارای روابط فرازناشویی شکل گرفت.

  روش پژوهش: 

  پژوهش حاضر یک تحقیق کاربردی و از نظر روش پژوهش، غیرتوصیفی شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه پژوهش حاضر شامل زنان و مردان متاهل دارای رابطه فرازناشویی بود که بخاطر اختلافات زناشویی با همسر و علنی شدن رابطه فرازناشویی خود در 12 ماه سال 1399 و 9 ماه اول سال 1400 به چهار کلینیک مشاوره و روانشناسی شهر تهران، مراجعه نمودند. از بین زوج ها، 45 زوج بصورت تصادفی انتخاب شدند (23 خانم و 22 آقا که مرتکب رابطه فرازناشویی شده اند). ملاک های ورود در تحقیق شامل: متاهل بودن، باردار نبودن، حداقل سن 25 و حداکثر سن 60، داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن، نداشتن بیماری یا مشکل روانشناختی حاد و ثبت رضایت آگاهانه کتبی برای شرکت در جلسات درمانی بود. آزمودنی ها در این تحقیق در سه گروه آزمایش طرحواره درمانی یانگ (2003)، آزمایش مبتنی بر پذیرش و تعهد و کنترل قرار گرفتند و پیش و پس از مداخله پرسشنامه هوش هیجانی بار - ان (2000) را تکمیل نمودند. داده ها با استفاده از واریانس اندازه مکرر تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد مداخله گروه آزمایش طرحواره درمانی (66/6=F، 020/0=P) و گروه مبتنی بر پذیرش و تعهد (10/6=F، 024/0=P) بر هوش هیجانی در مرحله پس آزمون موثر است و این تاثیر در مرحله پیگیری پایدار بود؛ همچنین بر اساس نتایج آزمون تعقیبی توکی بین دو گروه رویکرد طرحواره درمانی و پذیرش و تعهد بر هوش هیجانی از نظر میزان اثر بخشی تفاوت معناداری وجود ندارد.

  کلیدواژگان: طرحواره درمانی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، هوش هیجانی، فرازناشویی
 • حسین آرامی، عبدالله شفیع آبادی*، کیانوش زهراکار صفحات 312-339
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر، تدوین الگوی پیش گیری از فروپاشی خانواده مبتنی بر دانش و تجربه برخی از متخصصین امر و زوجین متقاضی طلاق می باشد.
  روش
  روش انجام آن از نوع کیفی با تکنیک گراندد تیوری بوده است.
  یافته ها
  نتایج بر اساس سه مرحله کدگذاری با بیش از 205 گزاره معنادار، 404 مفاهیم متناظر و 35 مقوله فرعی و 12 مقوله اصلی و یک مقوله هسته به دست آمد.
  نتیجه گیری
  12 مقوله به دست آمده شامل؛ تاکید بر آموزش مداوم، تقویت اقتصادی، حمایت قانونی از زندگی سالم، مهارت پروری و مهارت افزایی، بازتولید اخلاقی مداوم، مصون سازی فرهنگی، سبک زندگی سالم، انتخاب عقلانی، تقویت پیوندهای درونی اعضا، اعتمادسازی دوجانبه، خانواده گرایی و مداخله موثر است که با انتزاع بیشتر این مقولات در مرحله کدگذاری گزینشی، یک مقوله هسته به نام «پیشگیری از فروپاشی خانواده به علت اعتمادسازی دوجانبه و بازتولید اخلاقی مداوم در بستر تقویت اقتصادی و مداخله موثر فرهنگ و عقلانیت با راهبردهای آموزشی و مهارتی توام با حمایت قانونی از زندگی سالم به پیامدهای تقویت پیوندهای درونی، سبک زندگی سالم و خانواده گرایی منجر می شود»، به دست آمد که می تواند همه مباحث مشارکت کنندگان را تحت پوشش قرار دهد.
  کلیدواژگان: خانواده، پیشگیری از فروپاشی، زوجین، طلاق
 • مریم رشیدی ظفر، فریبا بشردوست تجلی*، نسترن شریفی صفحات 340-355
  هدف

  هدف این پژوهش تعیین و مقایسه اثربخشی درمان شناختی-رفتاری با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نگرانی از تصویر بدن در زنان مبتلا به اضافه وزن بود.

  روش پژوهش: 

  طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با مرحله پیگیری در سه گروه آزمایش و گواه بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه زنان دارای اضافه وزن (نمایه توده بدنی بین 25 و 9/29) شهرستان ورامین در سال 1400 تشکیل دادند که تعداد 60 نفر با روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب و در سه گروه آزمایش و گواه به صورت تصادفی جایگزین شدند؛ ابتدا هر سه گروه با پرسشنامه نگرانی از تصویربدنی لیتلتون همکاران (2005) ارزیابی شدند. گروه آزمایش درمان شناختی رفتاری با استفاده از پروتکل درمانی پیمنترا و همکاران (2017) و گروه آزمایش درمان مبتنی بر پذیرش تعهد با استفاده از پروتکل درمانی سیاروچی، بیلی و هریس(2005) به مدت هشت جلسه 90 دقیقه ای تحت مداخله قرار گرفتند. داده های جمع آوری شده با استفاده از واریانس اندازه های مکرر تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که درمان شناختی- رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نگرانی از تصویر بدن (21/28=F، 001/0=P) در زنان مبتلا به اضافه وزن موثر بود و این تاثیر در مرحله پیگیری پایدار بود. همچنین نتایج آزمون تعقیبی نشان داد بین دو روش درمانی تفاوت وجود ندارد و هر دو مداخله بر کاهش نگرانی از تصویر بدن موثر بودند.

  نتیجه گیری

  با توجه به اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نگرانی از تصویر بدن در زنان مبتلا به اضافه وزن این دو مداخله می توانند به عنوان روش های موثر در زمینه نگرانی از تصویر بدنی در افراد مبتلا به اضافه وزن مورد استفاده روانشناسان و مشاوران قرار گیرد.

  کلیدواژگان: درمان شناختی-رفتاری، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، نگرانی از تصویر بدن
 • سیده پریسا مجتهدزاده، سعید تیموری*، مهدی نیری، عادله عیسی نظر صفحات 356-379
  هدف
  هدف پژوهش حاضر ارایه مدل عملکرد جنسی زنان زیر سن یایسگی بر اساس خودابرازگری جنسی با نقش میانجی اضطراب حالت-صفت و عزت نفس جنسی بود.
  روش
  روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی با استفاده از معادلات ساختاری بود. جامعه آماری در این پژوهش را کلیه زنان با سن زیر یایسگی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان رودسر در فاصله زمانی بهمن 1400 تا اردیبهشت 1401 تشکیل دادند که برای تعیین نمونه ابتدا سه مرکز بهداشتی به صورت تصادفی انتخاب و سپس 350 نفر از زنانی که برای دریافت خدمات به این مراکز مراجعه کردند و شرایط ورود را داشتند به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه های عملکرد جنسی زنان (1997)، عزت نفس جنسی زنان (1996)، اضطراب اسپیلبرگر (1970) و احقاق جنسی هالبرت (1992) بودند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و الگویابی معادلات ساختاری با نرم افزار AMOS انجام گردید.
  یافته ها
  نتایج برازندگی مدل پیشنهادی حاکی از برازش خوب مدل با داده ها بود و ضرایب استاندارد مسیرهای الگوی پیشنهادی نشان داد بالاترین ضریب به مسیر خودابرازگری جنسی و عزت نفس جنسی (001/0P<، 321/0 =β) و پایین ترین ضریب به اضطراب حالت به عملکرد جنسی (166/0P=، 077/0- =β) اختصاص دارد. همچنین نتایج بوت استرپ برای مسیر غیرمستقیم الگوی پیشنهادی نشان داد خودابرازگری جنسی از طریق اضطراب صفت بر عملکرد جنسی زنان اثر غیرمستقیم دارد و خودابرازگری جنسی از طریق عزت نفس جنسی بر عملکرد جنسی زنان اثر غیرمستقیم دارد.
  نتیجه گیری
  پیشنهاد می شود در مراکز زوج درمانی و سکس تراپی برای کمک به زنان دارای اختلال عملکرد جنسی، به خودابرازگری جنسی و عزت نفس جنسی توجه بیشتری شود.
  کلیدواژگان: اضطراب حالت-صفت، خودابرازگری جنسی، عزت نفس جنسی، عملکرد جنسی
 • بهاره حاجی مشهدی، افسانه خواجوند خوشلی*، جوانشیر اسدی صفحات 380-395
  هدف

  هدف این پژوهش تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نشانگان خاطرات آسیب زا و نشانگان جسمانی در زنان سرپرست خانوار بود.

  روش پژوهش: 

  روش پژوهش، نیمه آزمایشی یا طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان سرپرست خانوار شهر تهران درسال 1398 می باشد که تعداد 24 نفر به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به دو گروه 12 نفره، گروه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و گروه گواه تقسیم شدند. پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (هیز و همکاران، 2005) در هشت جلسه 90 دقیقه-ای روی گروه آزمایش اجرا شد اما گروه گواه در لیست انتظار باقی ماند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و نرم افزار spss استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نشانگان خاطرات آسیب زا (53/51=F، 001/0>p) و نشانگان جسمانی (25/15=F، 001/0>p) در زنان سرپرست خانوار بود.

  نتیجه گیری: 

  می توان نتیجه گرفت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نشانگان خاطرات آسیب زا نشانگان جسمانی در زنان سرپرست خانوار موثر بود و این تاثیر تا دوره پیگیری ادامه داشت.

  کلیدواژگان: درمان پذیرش و تعهد، خاطرات آسیب زا، نشانگان جسمانی، زنان سرپرست خانوار
 • مژگان زارعان، حسن احدی*، فرهاد جمهری، فرامرز سهرابی صفحات 396-419
  هدف

  این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی واقعیت درمانی گروهی و درمان شناختی رفتاری گروهی بر افسردگی و سازگاری زنان پس از عمل سقط جنین اجرا گردید.

  روش پژوهش :

   روش این پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری در این پژوهش شامل زنان پس از عمل سقط جنین مراجعه کننده به پزشک زنان، در یکی از کلینیک های زنان و زایمان در شهرک غرب تهران بودند که پس از تشخیص (دریافت استعلام درمان)؛ با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به تعداد 45 نفر انتخاب شدند و با استفاده از روش کاملا تصادفی در 3 گروه 15 نفر تقسیم و در 3 گروه آزمایش اول (15)، آزمایش دوم (15) و گواه (15) جایگزین شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه های افسردگی و سازگاری بود که توسط زنان تکمیل شد. مداخله های آموزشی با اهداف از پیش تعیین شده برای زنان به اجرا گذاشته شد و 50 روز بعد پرسشنامه ها مجددا اجرا و تکمیل و تحلیل داده ها انجام شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و نرم افزار spss استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد بین دو گروه درمان شناختی-رفتاری و واقعیت درمانی از نظر اثربخشی بر افسردگی تفاوت معناداری وجود دارد (05/0>P). میانگین نمرات تمامی مولفه های سازگاری در هر دو گروه آزمایش از گروه گواه به طور معناداری بیشتر شده است (05/0>P). همچنین بین دو گروه آزمایشی درمان شناختی-رفتاری و واقعیت درمانی گروهی ازنظر اثربخشی بر سازگاری در تمامی مولفه ها به جز مولفه سازگاری در خانه تفاوت معناداری وجود داشت.

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد که روش درمان شناختی-رفتاری نسبت به واقعیت درمانی تاثیر بهتری بر افسردگی و سازگاری داشته و باعث بهبود بهتری در آنان شده است.

  کلیدواژگان: واقعیت درمانی گروهی، درمان شناختی رفتاری گروهی، افسردگی، سازگاری
 • سالار فرامرزی*، نفیسه اجل لوییان، سیمین قاسمی صفحات 420-446
  هدف

  در هر زمینه ای پیشگیری بهتر از درمان است؛ لذا بسیاری از آسیب شناسان اجتماعی نیز بر این باور هستند که برای پیشگیری از کژرفتاری ها مخصوصا اعتیاد به اینترنت که در چند سال اخیر مسیله ای نوپدید می باشد، باید در ابتدا عوامل موثر بر آن را شناسایی کرد؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر پیش بینی اعتیاد به فضای مجازی براساس صمیمیت زناشویی، خودارزشمندی و کیفیت زندگی زنان متاهل شهر اصفهان بود.

  روش پژوهش: 

  پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. به این منظور از بین زنان متاهل شهر اصفهان در پاییز سال 1400 تعداد 270 نفر به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و در پژوهش شرکت داده شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه های صمیمیت زناشویی تامپسون و والکر (1983)، پرسشنامه خودارزشمندی دوستی و حسینی نیا(1399)، پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی و پرسشنامه اعتیاد به فضای مجازی یانگ (1998) بود که به صورت پرسشنامه آنلاین در فضای مجازی اجرا گردید. داده های به دست آمده با روش آماری رگرسیون گام به گام و با استفاده از نرم افزار spss نسخه 24 تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد که خودارزشمندی (549/0-=B)، کیفیت زندگی (446/0-=B) و صمیمیت زناشویی (107/0-=B) توانستند 16.7 درصد اعتیاد به فضای مجازی را پیش بینی کنند.

  نتیجه گیری

  در نتیجه از یافته های پژوهش حاضر می توان استنباط کرد که خودارزشمندی، کیفیت زندگی و صمیمیت زناشویی در پیشگیری از اعتیاد به فضای مجازی نقش مهمی را برعهده دارند. به عبارتی هر چقدر خودارزشمتدی، کیفیت زندگی و صمیمیت زناشویی بالاتر باشد، اعتیاد به فضای مجازی کمتر است .

  کلیدواژگان: اعتیاد به فضای مجازی، خودارزشمندی، صمیمیت زناشویی، کیفیت زندگی
 • فاطمه گیوی، فرحناز مسچی*، معصومه ژیان باقری، داریوش فارهود صفحات 447-465
  هدف

  این مطالعه با هدف تبیین مدل مدیریت درد براساس نشخوار فکری با میانجی گری تاب آوری و سرزندگی در زنان مبتلا به سرطان پستان انجام شد.

  روش پژوهش: 

  روش پژوهش، مدل سازی همبستگی توصیفی (معادلات ساختاری) بود. شرکت کنندگان در این مطالعه زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به تمام مراکز درمانی (بیمارستان ها و کلینیک های خصوصی و عمومی) تهران بودند که از این میان 273 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای اندازه گیری متغیرهای تحقیق از پرسشنامه های پاسخ نشخواری، پرسشنامه سرزندگی، مقیاس تاب آوری و مدیریت درد استفاده شد. همچنین از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل مسیر و نرم افزار SPSS.22 و LISREL 8.80 برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.

  یافته ها: 

  نتایج نشان داد که تاثیر غیر مستقیم و مستقیم نشخوار فکری بر مدیریت درد با نقش میانجی سرزندگی معنی دار بود (05/0>P). اثر غیر مستقیم و مستقیم نشخوار فکری بر مدیریت درد با نقش میانجی تاب آوری معنی دار بود (05/0>P).

  نتیجه گیری

  می توان نتیجه گرفت که مدل مدیریت درد بر اساس نشخوار فکری با سرزندگی و میانجیگری تاب آوری در زنان مبتلا به سرطان پستان از برازش کافی برخواردار است. با توجه به نتایج پژوهش حاضرمی توان گفت به طورکلی بین نشخوار فکری، سرزندگی، تاب آوری و مدیریت درد در بیماران مبتلا به سرطان پستان رابطه معنی داری وجود دارد.

  کلیدواژگان: مدیریت درد، نشخوار فکری، سرزندگی، تاب آوری، سرطان پستان
 • حسن ناصری، وحیده باباخانی*، مجتبی امیری مجد، علیرضا جعفری صفحات 466-490
  هدف

  پژوهش پیش رو با هدف مقایسه اثر بخشی الگوی کارکردی مک مستر و مدل شناختی- سیستمی گاتمن در تعارض های زناشویی و طلاق عاطفی متقاضیان طلاق انجام شد.

  روش پژوهش: 

  روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش-آزمون، پس آزمون و پیگیری بود. در این پژوهش از تعداد 85 زوج که به جهت اختلافات زناشویی و درخواست طلاق در طول سال 1399 به کلینیک مداخلات روان شناختی روان پویش مراجعه نمودند با توجه به شرایط پژوهش و با روش نمونه گیری در دسترس 21 زوج به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه (گروه آزمایش1، گروه آزمایش 2 و گروه گواه) قرار داده شدند. سپس گروه آزمایش اول در طول ده جلسه تحت آموزش الگوی مک مستر (اپشتاین و همکاران، 1978) و گروه آزمایش دوم نیز طی ده جلسه تحت آموزش رویکرد سیسستمی گاتمن (گاتمن، 2019) قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقیاس طلاق عاطفی گاتمن (گاتمن، 2008) و پرسشنامه تعارضات زناشویی (ثنایی، 1375) بود که در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و آزمون پیگیری (سه ماهه) بود که بکار برده شد.

  یافته ها

  یافته های به دست آمده از آزمون تحلیل واریانس دو راهه (آمیخته) نشان داد که هر دو رویکرد درمانی بکار برده شده در پژوهش (مک مستر و گاتمن) موجب کاهش طلاق عاطفی (03/1598=F؛ 001/0>P) و نیز کاهش تعارضات زناشویی (14/207=F؛ 001/0>P) در زوجین بوده است و از طرفی در سنجش ماندگاری اثر نیز که مرحله پیگیری صورت پذیرفت هر دو رویکرد نتایج مثبت را نشان داد. در برآورد آزمون تعقیبی بونفرنی مشخص شد بین دو رویکرد تفاوت معناداری وجود دارد و این بدین معنا است که میزان اثربخشی رویکرد مک مستر در کاهش طلاق عاطفی و نیز کاهش تعارضات بین زوجین در مقایسه با رویکرد گاتمن بیشتر می باشد.

  کلیدواژگان: الگوی کارکردی مک مستر، مدل شناختی، سیستمی گاتمن، طلاق عاطفی، تعارضات زناشویی
 • رامین دلفان آذری، معصومه بهبودی*، فریده دوکانه ای فرد صفحات 491-511
  هدف
  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی مدل مک مستر بر اضطراب و خودکنترلی زنان در آستانه طلاق بود.
  روش
  پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری دو ماهه بود؛ و جامعه آماری پژوهش حاضر زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه 6 تهران در سال 1399 بود که پس از غربالگری با پرسشنامه اضطراب زانک (1971) 30 زن به شیوه در دسترس انتخاب و در گروه آزمایشی مدل مک مستر (15 زن) و گروه گواه (15 نفر) به صورت تصادفی جایگزین شدند. گروه آزمایش به مدت هشت جلسه 90 دقیقه ای تحت مداخله مدل مک مستر (2007) قرار گرفتند و گروه گواه هیچ مداخله ای را دریافت نکردند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه اضطراب زانک (1971) و خودکنترلی تانجی، بامستر و بونه (2004) بود و داده ها با استفاده از تحلیل واریانس مختلط اندازه های مکرر تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج حاکی از تاثیر مداخله مدل مک مستر بر نمره اضطراب (25/5=F، 030/0 =P) و خودکنترلی (56/8=F، 007/0 =P) و پایداری این تاثیر در مرحله پیگیری بود.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش شواهدی را پیشنهاد می کند مدل مک مستر برای افزایش خودکنترلی و همچنین کاهش اضطراب در زنان در آستانه طلاق روش مناسبی است.
  کلیدواژگان: مک مستر، اضطراب، خودکنترلی، طلاق
 • صدیقه سکاکی، فرح نادری*، فریبا حافظی صفحات 512-533
  هدف

  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه علی افسردگی با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت با میانجی گری زنجیری خستگی مزمن و تبعیت از درمان در زنان مبتلا به سرطان رحم بود.

  روش پژوهش: 

  در این مطالعه توصیفی همبستگی، جامعه آماری را کلیه زنان مبتلا به سرطان رحم شهر مشهد در سال 1400 تشکیل دادند که به روش نمونه گیری هدفمند تعداد 261 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارت از پرسشنامه های کیفیت زندگی مرتبط با سلامت وبر (1992)، افسردگی بک (1996)، خستگی مزمن چالدر و همکاران (1993) و تبعیت از درمان سیدفاطمی، رفیعی، حاجی زاده و مدانلو (1397) بودند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل تحلیل مسیر با کمک نرم افزار SPSS-27 و AMOS-25 تحلیل شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد رابطه بین افسردگی با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت؛ بین افسردگی با خستگی مزمن؛ بین خستگی مزمن با تبعیت از درمان؛ بین تبعیت از درمان با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت رابطه معنادار وجود داشت (p<0.01)؛ همچنین، مسیر غیرمستقیم افسردگی با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت با نقش میانجی گری زنجیری خستگی مزمن و تبعیت از درمان معنادار شدند (p<0.01).

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج این پژوهش، الگوی پیشنهادی از برازش مطلوبی برخوردار بود و گام مهمی در جهت شناخت عوامل موثر بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت زنان مبتلا به سرطان رحم محسوب می شود.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، افسردگی، خستگی مزمن و تبعیت از درمان
 • نسیم غضنفری، علی خادمی*، مجید محمودعلیلو، مهین اعتمادی نیا، ریتا دوستی صفحات 534-553
  هدف

  هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی کارگاه یک روزه مبتنی بر درمان رفتاری شناختی سوگیری تفسیری و فراهیجانات مبتلا به اختلال افسردگی پیرا زایمان بود.

  روش پژوهش: 

  طرح پژوهشی نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی زنان مبتلا به اختلال افسردگی پیرا زایمانی شهرستان سلماس بود که در سال 1400 جهت دریافت خدمات روانشناختی به مراکز بهداشت ارجاع داده شده بودند. حجم نمونه شامل 50 نفر (25 نفر گروه آزمایش و 25 نفر گروه گواه) از جامعه آماری به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و در دو گروه گواه و آزمایش جایدهی شدند. برای گروه آزمایشی، کارگاه یک روزه مبتنی بر درمان رفتاری شناختی براساس مدل استارک (1996) اجرا شد در حالی که گروه گواه هیچ آموزشی دریافت نکردند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه افسردگی ادینبرگ کوکس و همکاران (1996)، آزمون سناریوهای مبهم برای افسردگی برنا و همکاران (2011) و مقیاس فراهیجان توسط میتمانسگروبر، بک، هوفر و شولبر (2009) بود. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که که کارگاه یک روزه مبتنی بر درمان رفتاری شناختی بر سوگیری تفسیری (60/258=F، 001/0>P) و فراهیجان مثبت (70/120=F، 001/0>P) و فراهیجان منفی (79/56=F، 001/0>P) در مراحل پس آزمون و پیگیری تاثیر معنی دار داشته است.

  نتیجه گیری

  یافته های این پژوهش اطلاعات مفیدی را در ارتباط با کارگاه یک روزه مبتنی بر درمان رفتاری شناختی فراهم می کند و مشاوران و روانشناسان می توانند برای بهبود سوگیری تفسیری و فراهیجانات مبتلا به اختلال افسردگی پیرا زایمان از این مداخله استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: درمان رفتاری شناختی، سوگیری تفسیری، فراهیجانات، اختلال افسردگی پیرا زایمان
 • مریم حیدری، شهرام مامی*، وحید احمدی، کیانوش خاموشیان صفحات 554-570
  هدف

  بر اساس افراد مبتلا به ام اس از کیفیت زندگی و خودکارآمدی پایینی برخوردار هستند. بنابراین، مطالعه ای حاضر با هدف  بررسی خودکارآمدی و کیفیت زندگی در زنان مبتلا به ام اس انجام شد.

  روش پژوهش: 

  پژوهش حاضر از نوع هدف کاربردی و از لحاظ روش شناسی، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون، گروه گواه و پیگیری دو ماهه بود. جامعه ی آماری پژوهش شامل تمامی زنان مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس (ام اس) شهر کرمانشاه طی سال 99-1398 بود که به مرکز آموزشی-درمانی امام رضا (ع) مراجعه نموده بودند. به روش نمونه‏گیری دردسترس و هدفمند، تعداد 45 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه (درمان طرحواره‏ای=گروه آزمایش اول درمان شناختی رفتاری و گروه آزمایش دوم و گروه کنترل) گمارده شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (1996) و پرسشنامه خودکارآمدی شرر و مادوکس (1982) بود. پس از تعیین و جای گزینی تصادفی گروه های آزمایش و گواه (2 گروه آزمایش و گروه گواه)، مداخلات درمانی (یعنی درمان طرح‏واره ای و درمان شناختی‏رفتاری) هر کدام به‏صورت دو جلسه در هفته و هر جلسه به مدت 5/1 ساعته (90 دقیقه‏ای) بر روی گروه های آزمایش اعمال شد و یک هفته پس از اتمام جلسات درمان، از گروه-های آزمایش و گواه پس آزمون به عمل آمد.  تجزیه و تحلیل آماری داده ها با نرم افزار SPSS  نسخه 25 انجام شد.  

  یافته ها

  تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس نشان داد که طرحواره درمانی و درمان شناختی-رفتاری بر کیفیت زندگی (49/219 = F، 001/0 P =) و خودکارآمدی (929/21 = F، 001/0 P =) نمونه آماری پژوهش تاثیر معناداری داشت. همچنین، معناداری آزمون تعقیبی بنفرونی حاکی از پایداری تاثیرات هر دو درمان بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج به سیاست گذاران سلامت پیشنهاد می شود اقدامات و برنامه های درمانی شناختی-رفتاری جهت بهبود کیفیت زندگی و خودکارآمدی زنان مبتلا به ام اس صورت گیرد.

  کلیدواژگان: مولتیپل اسکلروزیس، خودکارآمدی، کیفیت زندگی، طرح واره، شناختی رفتاری
|
 • Ali Rozyan, Fahimeh Namdarpour *, Fatemeh Javadzadehshahshahani Pages 1-18
  Aim
  The purpose of this study is to investigate the causes of maladjustment in couple interactions.
  Method
  This study was conducted with a qualitative method and thematic analysis method. The sampling method was purposeful and up to the point of saturation, so that 20 maladjustment couples were selected based on the entry and exit criteria and were interviewed. The research tool was semi-structured in-depth interview.
  Findings
  The collected data were analyzed with the help of thematic analysis and MAXQDA.2018 software. After analyzing the content of the data, seven central categories were obtained, which in order of importance were the lack of communication skills (inconsistency of verbal and non-verbal behavior, weak conversation skills, vague boundaries, weak listening skills), impenetrability (lack of flexibility, lack of agreement, arrogance) lack of demarcation in the main family (triangulation, condemning, intervention), economic factors (financial problems, heavy dowry, inflation), devaluation (undervaluing, non-acceptance, judging), intolerance of distress (lack of control) Anger, acting emotionally, having hatred) and forced marriage (adherence to tribal relations, adherence to customs).
  Conclusion
  In couple interactions, the obtained categories are the causes of marital maladjustment.
  Keywords: Couple interactions, marital Maladjustment, Qualitative study
 • Esfandiar Ebrahimtabar Gerdroodbari, Seyedeh Olia Emadian *, Bahram Mirzaian Pages 19-33
  Aim

  The aim of this study was to determine the effectiveness of Adler's parenting education program on school bonding and high-risk behaviors of adolescents.

  Methods

  The present research method was quasi-experimental with pre-test, post-test design and follow-up with a control group. The statistical population of this research is. The statistical population of the study is 665 mothers of all female high school students in East Bandapi, Babol, who are studying in the academic year of 2009-2010, of which 60 are students with high-risk behavioral problems and their mothers The input criteria of the study were consistent with purposive non-random sampling method and were randomly divided into two groups of 15 experimental and control. The experimental group received a parenting training program based on the Bruegel training package (2016) in 8 sessions of 120 minutes per week. Before and after the intervention, the school connection questionnaire (Rezaei Sharif, 2012) and the high-risk behaviors questionnaire (Zad Mohammadi et al., 1390) was performed in both groups. Data were analyzed by repeated measures analysis of variance using SPSS-22 software.

  Results

  The results of this study showed that the Adler parenting program training program increased parental care bond (F = 5.53, P <0.001), extreme support (F = 70.50, P <0.001) and Reduction of high-risk behaviors of adolescents (F = 120.30, P <0.001) was effective.

  Conclusion

  It can be concluded that Adler's parenting education program increased the bond with school and reduced effective high-risk behaviors of adolescents.

  Keywords: Adlerian parenting, School Bonding, high-risk behaviors
 • Maryam Nezami *, Mojtaba Amirimajd, Mohammad Ghamari, Masoud Asadi Pages 34-63
  Aim

  The present study was aimed to develop a conceptual model of satisfactory sustainable marriage in couples seeking adoption.

  Method

  This research has been done qualitatively using grounded theory of the foundation. Using purposive sampling method, the subjects were selected according to the inclusion criteria and until theoretical saturation, finally 18 couples with satisfied and stable marriages a semi-structured interview was conducted for them and analyzed using Strauss and Corbin continuous comparison method.

  Results

  The product of the open coding stage was reaching 112 primary codes, 23 sub-categories and 9 main categories and one central category. The central category in this study is infertility acceptance, a dynamic for the experience of genuine and committed love during marriage. Community, strategic support of those relatives the interventionist conditions and the category of personality and educational structure of couples Background and couples used constructive strategies to resolve marital and family conflicts and religious confrontation as constructive strategies and the end result of life satisfaction, acceptance with compassion and commitment to the spouse.

  Conclusion

  Based on the results of this study, infertility acceptance and the experience of genuine and committed love in infertile couples whose main outcome is satisfaction is not accidental but is possible by constructive and active choice and action and is an individual, family and interactive process that Couples consciously strive for the growth and excellence of marriage and care for it, companionship, marital union and the acquisition of marital skills and effective strategies for health and happiness, and ultimately gain satisfaction and stability in marriage.

  Keywords: Stable Marriage, Satisfaction, Infertile couple, Adoption
 • Atefeh Joghataei, Abdollah Mafakheri *, Abolfazl Bakhshipoor Pages 64-81
  Aim

  The aim of this study was to investigate the effect of mindfulness interventions on high-risk behaviors and procrastination and fear of students' success.

  Method

  The method of this research is quasi-experimental pre-test and post-test with a control group. The statistical population consists of female high school students in the city of Jaghtai in the academic year 2021-22. The study sample was 30 people. Among the students, 30 people were selected by available sampling and then 15 people were randomly assigned to the experimental group and 15 people to the control group. Then the academic procrastination questionnaires of Solomon and Roth Blum (1984), fear of Zuckerman and Allison success (1979) and Mohammadkhani high risk behaviors questionnaire (2016) were given to the statistical sample. After the training sessions of Segal et al. (2002) mindfulness for the experimental groups, post-test was performed. The collected data were analyzed using repeated measures analysis of variance and SPSS software. Analysis of variance with repeated measures and SPSS software were used to analyze the data.

  Results

  The results showed that mindfulness training on high-risk behaviors (F=78.35, p<0.001), procrastination (F=19.65, p<0.001), and fear of success (F=21.23, p<0.001) was effective in female high school students.

  Conclusion

  The results of this study indicate that mindfulness training has a significant effect on high-risk behaviors and procrastination and fear of success among students and can be effective in improving the problems of students.

  Keywords: Mindfulness, Risky behaviors, procrastination, Fear of Success
 • Homa Moghimi, Tayebeh Sharifi *, Zohre Latifi, Reza Ahmadi Pages 82-101
  Aim
  The aim of this study was to compare the effectiveness of group therapy for enriching marital relationships and forgiveness on the desire to compensate women involved in emotional divorce in Isfahan.
  Methods
  The method of the present study was quasi-experimental with pre-test, post-test design and follow-up with a control group. The statistical population of the study included all women with emotional divorce who referred to clinics under the support of Isfahan Welfare Organization in 2020-2021 to receive family counseling services. Using purposive sampling method, 60 women were selected as a sample and randomly divided into three groups of first experiment (n = 20), second experiment (n = 20) and control (n = 20). The experimental groups received Olson's (1999) marital relationship enrichment intervention in seven sessions and Enright's (2001) forgiveness intervention in nine sessions during two months. Gutman's emotional divorce questionnaire (1997) and Woodyat and Wenzel's (2013) willingness to compensate were used to collect data. The data were analyzed using variance analysis with repeated measurements. The data were analyzed using repeated measures analysis of variance.
  Results
  The results showed that the intervention of marital relations enrichment is effective on the score of desire to compensate (F = 8.30, P = 0.001) and the intervention of forgiveness is effective on the score of desire to compensate (F = 6.15, P = 0.001) And this effect was stable in the follow-up phase. In connection with the comparison of the effectiveness of the intervention of marital relations enrichment and forgiveness, the results showed that the intervention of marital relations enrichment over time has more therapeutic stability compared to the teachings of forgiveness therapy.
  Conclusion
  Based on the results of this study, the interventions performed in counseling centers and family psychological services, courts and welfare organizations can be used.
  Keywords: Desire for reparation, emotional divorce, Enriching marital relations, forgiveness
 • Susan Jahangiri, Ali Delavar *, Fariborz Dortaj Pages 102-114
  Aim

  The present study was conducted with the aim of determining the role of personality factors in predicting the symptoms of post-traumatic stress disorder in people exposed to trauma.

  Methods

  The current research method was the type of correlation designs and structural equation modeling method. The statistical population in this research included all the earthquake victims of the recent Kermanshah earthquake, whose number is about 21,000 people. According to Morgan's table, 377 people were selected as simple random sampling. The data were obtained using the Mississippi PTSD citizenship scale (Kian et al., 1988) and the five-factor personality questionnaire (Costa and McCree, 1985). In order to describe the research variables, standard deviation, average, skewness and kurtosis indices were used. Frequency and percentage indicators were also reported for demographic characteristics. It should be mentioned that SPSS software was used for descriptive analysis. In the inferential part, in order to test the hypotheses of the research, modeling of structural equations with Amos software was used.

  Results

  The results showed that the components of adaptability, conscientiousness and openness had a negative effect on PTSD, the relationship between adaptability and PTSD was directly equal (t=-3.97 and β=-0.18), the relationship of conscientiousness It is directly equal to PTSD (t=-3.84 and β=-0.17) and the relationship of openness with PTSD is directly equal to (t=-4.49 and β=-0.20). Also, the results show that the neuroticism component had a positive effect on PTSD, the relationship between neuroticism and PTSD is directly equal (t = 9.23, β = 0.41).

  Conclusion

  It can be concluded that the results of the statistical test showed that the fit indices of the research model are in a favorable condition. Also, the components of adaptability, conscientiousness and openness have had a negative effect on PTSD, the component of neuroticism has had a positive effect on PTSD.

  Keywords: personality, Post-Traumatic Stress Disorder, earthquake
 • Mostafa Darabi, Davood Manavipour *, Akbar Mohammadi Pages 115-133
  Purpose

  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of the program based on mindfulness and mindfulness (mother and child) in behavioral and emotional problems of primary school children.

  Methods

  This semi-experimental research was pre-test-post-test and follow-up with a control group. The sampling method was voluntary. The volunteers of the experimental group were given a pre-test before the implementation of mentalizing interventions, and after the intervention, a post-test and the control group did not receive any intervention, but they also took a pre-test and a post-test. The sample group of first and second year primary school students had behavioral problems. The experimental group was trained in mindfulness sessions in eight sessions (Burdick, 2014). The research tool included the Achenbach-Child Behavior Inventory (Achenbach and Rescorella, 2007). In this research, analysis of variance with repeated measurements and Bonferroni's post hoc test were used to check the difference in means and data analysis was done with the help of SPSS 24 software.

  Results

  The results showed that mentalization-based treatment on children's behavioral problems in the areas of anxiety/depression (F=78.35, P<0.001), withdrawal/depression (F=16.95, P<0.001) P < 0), physical complaints (F=19.65, P<0.001), thinking problems (F = 60.34, P<0.001), law-breaking behavior (F=12.86, P<0.001) and aggressive behavior (F=79.61, P<0.001) were effective.

  Conclusion

  It can be concluded that the program based on mindfulness and mindfulness (mother and child) can be used to reduce the behavioral and emotional problems of primary school children.

  Keywords: Mentalization, Behavioral problems, emotion, children
 • Elham Ebrahimi, Majid Zargham Hajebi *, Shokoh Navabi Nejad Pages 134-156
  Aim

  The aim of this study was to investigate the role of loneliness, sexual satisfaction, and forgiveness in predicting depression in women affected by infidelity.

  Methods

  250 women affected by infidelity in Tehran were selected usinghe purposive sampling method and participated in this study. Participants completed the Russell & Pilva & Cortona (1980) Loneliness Questionnaire, Larson et al. (1998), Ray et al. (2001), and Beck (1996) Depression Inventory. Data analysis was performed using Pearson correlation coefficient and multiple regression.

  Results

  The findings showed that there was a significant negative relationship between feelings of loneliness and depression (P <0.01) and a significant positive relationship between sexual satisfaction and forgiveness with depression (P <0.01). The results of multiple regression also showed that feelings of loneliness, sexual satisfaction, and forgiveness play a role in predicting depression in women affected by infidelity and the share of feelings of loneliness was greater than other predictor variables.

  Conclusion

  Based on the results of the study, it can be concluded that feelings of loneliness, sexual satisfaction, and forgiveness are effective on depression in women affected by infidelity.

  Keywords: Loneliness, sexual satisfaction, forgiveness, depression, marital infidelity
 • Golmehr Ahmadi Malayeri, Mohammadali Rahmani *, Mehdi Pourasghar Pages 157-171

  The current study was conducted with the aim of cognitive-behavioral hypnotherapy on distress tolerance and aggression in women suffering from premenstrual dysphoria. The current study is a semi-experimental type in which a pre-test-post-test design was conducted with a control group with measurement at the baseline after the intervention and a 3-month follow-up with the control group. 30 women aged 25 to 40 with a diagnosis of premenstrual boredom disorder who referred to psychological counseling centers in Sari city in 2019 were selected and randomly assigned to the experimental group (cognitive-behavioral hypnotherapy n=15) and (control n=15). were assigned All participants completed the demographic questionnaire, distress tolerance of Simmons and Gaher (2005) and aggression of Bass and Perry (1992), in three stages. The intervention sessions were conducted face-to-face in compliance with health protocols. Hypotheses related to the effectiveness of the research intervention were analyzed using multivariate covariance analysis and Lametrics post hoc test and using SPSS-19 software. The results of the present study showed that there is no significant difference between the two groups in the pre-test stage of distress tolerance and aggression, which indicates the homogeneity of the two research groups in the pre-test stage, but there is a significant difference between the two groups in the post-test and follow-up stages. Which can indicate the effectiveness of the intervention on the mentioned variables and also the stability of the effectiveness in the follow-up phase. Considering the effectiveness of cognitive-behavioral hypnotherapy, this treatment should be prioritized.

  Keywords: cognitive-behavioral hypnotherapy, Distress tolerance, aggression, premenstrual boredom disorder
 • Alireza Andami, Nezam Hashemi *, Bita Nasrollahi Pages 172-192
  Aim

  This study was conducted with the aim of evaluating the mediating role of cognitive emotion regulation strategies in the relationship between self-objectification and body shame and body deformity disorder symptoms.

  Methods

  This research is based on the objective criterion in the applied research group, based on the data collection time criterion in the survey research group, based on the nature of data criterion and the basis of the research is quantitative research. The statistical population of this research includes women and girls who refer to the beauty clinics of the 4th and 8th districts of Tehran. The sample size in this research is equal to 232 people using Spss Sample power sampling software and the sampling method in this research is available sampling. The tool for collecting information in this research is the objectified body awareness scale (McKinley and Hyde, 1996), the cognitive regulation of emotion questionnaire (Garnefsky, Kraij, and Spinhaven, 2001) and the body deformity questionnaire (Stozin et al., 1998). The statistical software SPSS and AMOS are used to analyze the questionnaire data of this research. In order to determine the presence or absence of influence between variables and estimate and generalize the results obtained from the sample size to the statistical population, correlation model, Pearson correlation coefficient test and regression models (mediator model) have been used to evaluate research hypotheses.

  Results

  According to the findings of this research, self-objectification has a positive and significant relationship with the symptoms of body deformity disorder (P<0.001). Body shame has a positive and meaningful relationship with the symptoms of body deformity disorder. Also, self-objectification has a significant relationship with the symptoms of body deformity disorder with the mediation of cognitive emotion regulation strategies (P<0.001). Body shame has a significant relationship with symptoms of body deformity disorder through the mediation of cognitive emotion regulation strategies (P<0.001).

  Conclusion

  It can be concluded that cognitive emotion regulation strategies play a mediating role in the relationship between self-objectification and body shame with symptoms of concern about body deformity.

  Keywords: self-objectification, body shame, cognitive emotion regulation strategies, body deformity disorder symptoms
 • Keyvan Salehi *, Golamreza Tabrizikahuo, Hossein Keshavarz Afshar, Yaser Madani Pages 193-220
  Background and Aim
  The number of Female Headed Households heads of households in Iran is currently increasing; And the general consensus on the issue of their vulnerability has led many studies to unravel their issues. One of the most important, especially in Iran, is the social relations of these women and the expectations that society has of them. The purpose of this research is to study the lived experience of these women in their social relationships.
  Method
  This research was conducted by phenomenological method. The research fild was the city of Mashhad and the participants were female-headed households in the winter of 1400 who were selected in a purposeful manner with maximum distribution. Data were collected through semi-structured interviews which in the 21st case ended with theoretical saturation, Data analysis was performed by Colaizzi method.
  Results
  Female-headed households make changes in their social relationships in the four dimensions of living body, relationships, social space and time before and after household heading. For one group the body is somthing that carries the honor and for another group is a tool to protest the status quo. Lived relationships also fluctuate in a wide range from social distance to complete freedom. They all agree that the social environment is insecure and unreliable for them. Some have a positive attitude towards the past, some have a negative attitude, some try to forget the past and live in the present and some surrender to their destiny, and finally some try to change their lived-world according to their current situation.
  Conclusion
  It is necessary for the support systems of these women to take their social relations seriously and pay attention to all four dimensions of their physical life, social space, communication and time.
  Keywords: Female Headed Households, Phenomenology, social relations
 • Rezvan Qavami, Mina Mohammadi Fazel *, Zahra Aliyari, Shahnaz Beiraqdar Pages 221-237
  Aim

  The present study was conducted with the aim of determining the role of marital Burnout and sexual dissatisfaction in love trauma in couples with emotional divorce.

  Methods

  The population of the present study was all the couples who referred to the psychological clinic of the 2nd district of Tehran, from which 280 men and women (25 to 45 years old) who met the criteria for entering the study were selected. The participants were evaluated using Sexual Satisfaction Questionnaire (SSQ), Love Trauma Inventory (LTI), and Couple Burnout Measure. (CBM). Pearson's correlation coefficient and regression analysis were used to analyze the data.

  Results

  The results showed that marital Burnout and sexual dissatisfaction can explain 25.3% of the variance of love trauma. Also, sexual dissatisfaction has a greater contribution in predicting the love trauma of couples.

  Conclusion

  According to the obtained results, with the help of marital Burnout and sexual dissatisfaction, love trauma can be predicted in couples with emotional divorce.

  Keywords: Marital Burnout, Sexual dissatisfaction, love trauma, emotional divorce
 • Fateme Jafari *, Mah Sima Pourshahriari, Fateme Fayyaz, Abass Abdollahi Pages 238-267
  The aim of this study was to evaluate the effectiveness of the Islamic couple's anti-jealousy couple therapy package on family efficacying and jealousy in incompatible couples. The research method was experimental and in the framework of a quasi-experimental design of pre-test-post-test with a control group with follow-up after two months. The statistical population of the present study included all couples in Tehran who announced their readiness by participating in a training course to promote couple relationships. After performing the tests, the researcher selected a couple in which women had a lower than average score in the Safouraei Parizi family efficiency questionnaire (2009) and a higher than average score in the researcher-made couple jealousy questionnaire and were randomly assigned to the groups. Dad. Thirty-two couples were selected by purposive sampling from the statistical population of the study and were randomly assigned to experimental and control groups. Data collection tools in this study included the Safavid Parizi family efficiency questionnaire (2009) and according to the design, the subjects were assessed in two stages before and after the implementation of the designed model. Analysis of covariance with SPSS-25 statistical software was used to analyze the data. The results of multivariate analysis of covariance showed that the mean scores of family performance in the experimental group increased compared to the control group and the mean scores of jealousy in the experimental group decreased compared to the control group. As a result, it can be said that the couple's anti-jealousy therapy package has been effective on family efficacying and jealousy in incompatible couples.
  Keywords: Couple Therapy, jealousy, Islamic practice, family efficacying, incompatible couples
 • Soheila Ebrahimi, Khodabakhsh Ahmadi *, Norali Farokhi Pages 268-285
  Background
  Multiple sclerosis is a neurological and progressive disease. Living with MS has many negative and positive effects on patients' physical and mental health. This study aimed to investigate the effect of supportive therapy on post-traumatic growth and psychological capital in women with MS.
  Methods
  This study used quasi-experimental method (a pretest-posttest and fallow up plan with a control group). Participants consisted of 30 women with MS who were selected using convenience sampling method and were randomly divided into two groups of experimental and control groups. Our measuring tool was Psychological capital questionnaire (2007) and post-traumatic growth questionnaire (1996) which was completed by the participants. Then, the participants in the experimental group participated in 10 sessions of 50 min of intervention based on Winston, Rosenthal, & Pinsker (2004) supportive therapy protocol. Repeated-measures mixed-model analysis of variance (ANOVA) was used to analyze data.
  Results
  Data analysis showed that supportive therapy had significantly increased the psychological capital (F=16/50, P≤ 0/001) and post traumatic growth (F=14/40, P≤ 0/001) in the experimental group, compared to the control group and the effects of intervention over time remained constant.
  Conclusion
  Based on the findings of this study, supportive therapy can be an effective intervention to increase psychological capital and post traumatic growth in MS patients and can be used to improve the psychological state and better cope with the disease.
  Keywords: Multiple scleroses, Post trauma growth, Supportive therapy, psychological capital
 • Elmira Beheshti Moghaddam *, Mohammad Ebrahim Madahi, Marjan Jafari Roshan, Parvaneh Ghodsi Pages 286-311
  Aim

  This research was conducted with the aim of comparing the effectiveness of the schema therapy approach with the therapy based on acceptance and commitment on the emotional intelligence of married women and men with extramarital relationships.

  Methods

  The current research was an applied research and in terms of the research method, it was non-descriptive and quasi-experimental with a pre-test-post-test design and follow-up with a control group. The current research population included married men and women with extramarital relationship who referred to four counseling and psychological clinics in Tehran in 12 months of 2019 and 9 months of 2014 due to marital disputes with their spouses and the disclosure of their extramarital relationship. Among the couples, 45 couples were randomly selected (23 women and 22 men who committed extramarital relations). The criteria for inclusion in the research included: being married, not pregnant, at least 25 and at most 60 years old, having minimal literacy, not having an acute psychological illness or problem, and registering written informed consent to participate in therapy sessions. In this research, the subjects were placed in three groups of Yang (2003) schema therapy test, acceptance and commitment based test, and control test, and before and after the intervention, they completed Bar-N's (2000) emotional intelligence questionnaire. Data were analyzed using repeated measure variance.

  Results

  The results showed that the intervention of the experimental schema therapy group (F=6.66, P=0.020) and the group based on acceptance and commitment (F=6.10, P=0.024) on emotional intelligence in the post stage The test is effective and this effect was stable in the follow-up phase; Also, based on the results of Tukey's post hoc test, there is no significant difference between the two groups of schema therapy approach and acceptance and commitment on emotional intelligence in terms of effectiveness.

  Keywords: Schema therapy, Therapy based on Acceptance, Commitment, Emotional intelligence, extramarital
 • Hossein Arami, Abdollah Shafie Abadi *, Kianoush Zahrakar Pages 312-339
  Aim
  The present study aimed to developed a model for preventing family collapse based on the knowledge and experience of some experts and couples applying for the divorce.
  Methods
  The research method was qualitative with the grounded theory technique.
  Results
  The results were obtained based on three stages of coding with more than 205 meaningful propositions, 404 corresponding concepts, 35 sub-categories, 12 main categories, and one core category.
  Conclusion
  The 12 categories obtained include an emphasis on continuous education, economic strengthening, legal support for a healthy life, skill training and skill enhancement, continuous moral reproduction, cultural immunity, healthy lifestyle, rational choice, strengthening the internal links of members, building mutual trust, family orientation, and effective intervention. Abstracting these categories in the selective coding stage obtained a core category called " Prevention of family collapse leads to the consequences of strengthening internal bonds, healthy lifestyle and family orientation due to mutual trust building, continuous moral reproduction in the context of economic strengthening, the effective intervention of culture, rationality with educational and skill strategies combined with legal protection of healthy life "which can cover all the topics of the participants.
  Keywords: Family, prevention of collapse, Couples, Divorce
 • Maryam Rashidi Zafar, Fariba Bashardost Tajali *, Nastaran Sharifi Pages 340-355
  Aim

  The purpose of this study was to determine and compare the effectiveness of cognitive-behavioral therapy with acceptance and commitment-based therapy on body image concerns in overweight women. Research

  method

  The research design was a semi-experimental pre-test-post-test type with a follow-up phase in three experimental and control groups. The statistical population of the research consisted of all overweight women (body mass index between 25 and 29.9) of Varamin city in the year 1400, 60 of whom were selected as a statistical sample using the available sampling method and divided into three experimental and control groups. random faces were replaced; First, all three groups were evaluated with the body image concern questionnaire of Littleton colleagues (2005). The experimental group of cognitive behavioral therapy using the treatment protocol of Pimentera et al. (2017) and the experimental group of treatment based on acceptance of commitment using the treatment protocol of Ciarrochi, Bailey and Harris (2005) were subjected to intervention for eight sessions of 90 minutes. Collected data were analyzed using variance of repeated measures.

  Findings

  The results showed that cognitive-behavioral therapy and therapy based on acceptance and commitment were effective on body image concerns (F=28.21, P=0.001) in overweight women and this effect was stable in the follow-up phase. Was. Also, the results of the follow-up test showed that there is no difference between the two treatment methods and both interventions were effective in reducing body image concerns.

  Conclusion

  Considering the effectiveness of cognitive-behavioral therapy and therapy based on acceptance and commitment on body image concerns in overweight women, these two interventions can be effective methods in the field of body image concerns in overweight people. Weight to be used by psychologists and counselors.

  Keywords: cognitive-behavioral therapy, treatment based on acceptance, commitment, concern about body image
 • Seyede Parisa Mojtahedzadeh, Saeid Teimory *, Mahdi Nayyeri, Adele Isanazar Pages 356-379
  Aim
  The purpose of this study was to provide a model of sexual performance of women under menopause based on sexual self-expression with the mediating role of state-attribute anxiety and sexual self-esteem.
  Method
  The research method was descriptive and correlation type using structural equations. The statistical population in this research was made up of all post-menopausal women who referred to the health and treatment centers of Rodsar city between February 1400 and May 1401. To determine the sample, first three health centers were randomly selected and then 350 women who They went to these centers to receive services and met the entry requirements and were selected as samples. The measurement tools in this research were the questionnaires of women's sexual performance (1997), women's sexual self-esteem (1996), Spielberger's anxiety (1970) and Halbert's sexual entitlement (1992). Data analysis was done using Pearson's correlation coefficient and structural equation modeling with AMOS software.
  Findings
  The results of the fit of the proposed model indicated a good fit of the model with the data, and the standard coefficients of the paths of the proposed model showed that the highest coefficient was for the path of sexual self-expression and sexual self-esteem (P < 0.001, β = 0.321) and The lowest coefficient is assigned to state anxiety for sexual performance (P=0.166, β=0.077). Also, the bootstrap results for the indirect path of the proposed model showed that sexual self-expression through trait anxiety has an indirect effect on women's sexual performance, and sexual self-expression through sexual self-esteem has an indirect effect on women's sexual performance.
  Conclusion
  It is suggested to pay more attention to sexual self-expression and sexual self-esteem in couples therapy and sex therapy centers to help women with sexual dysfunction.
  Keywords: State-trait anxiety, sexual self-expression, Sexual Self-Esteem, sexual performance
 • Bahareh Haji Mashhadi, Afsaneh Khajevand Khoshli *, Javanshir Asadi Pages 380-395
  Aim

  The aim of this study was to determine the effectiveness of acceptance and commitment-based therapy on traumatic memory syndrome and physical syndrome in female-headed households.

  Method

  The research method was quasi-experimental or pre-test, post-test and follow-up with a control group. The statistical population of the study includes all female-headed households in Tehran in 2019 that 24 people were selected as a sample using available sampling method and were divided into two groups of 12 people, acceptance and commitment therapy group and control group. Acceptance and commitment treatment protocol (Hayes et al., 2005) was performed on the experimental group in eight 90-minute sessions, but the control group remained on the waiting list. Analysis of variance with repeated measures and SPSS software were used to analyze the data.

  Results

  The results showed that acceptance and commitment-based therapy on traumatic memories syndrome (F = 38.86, p <0.001) and physical syndrome (F = 15.25, p <0.001) in women He was the head of the household.

  Conclusion

  It can be concluded that acceptance and commitment-based treatment on traumatic memories and physical symptoms was effective in female-headed households and this effect continued until the follow-up period.

  Keywords: Acceptance, commitment treatment, Traumatic memories, physical symptoms, Female-headed households
 • Mozhgan Zarean, Hasan Ahadi *, Farhad Jomehri, Faramarz Sohrabi Pages 396-419
  Objective

  This study aimed to compare the effectiveness of reality therapy and cognitive behavioral therapy on depression and women's adaptation after abortion.

  Methods

  The research method was quasi-experimental of pre-test, post-test and follow-up with a control group. The statistical population in this study included women after abortion who referred to a gynecologist in one of the gynecology and obstetrics clinics in the western part of Tehran, who after diagnosis (receiving treatment inquiry); Using the available sampling method, 45 people were selected and using a completely random method, they were divided into 3 groups of 15 people and were replaced in 3 groups: first experiment (15), second experiment (15) and control (15). The data collection instrument was a questionnaire, coping strategies and agreeableness, supplemented by women. Educational interventions were implemented with pre-established targets for women and the questionnaires were again executed and data analysis was carried out 50 days later.

  Results

  The results showed that behavioral cognitive therapy and reality therapy was effective on depression (P<0.01) and adjustment (P<0.01) in post-abortion women. Also, the results showed that cognitive-behavioral therapy has a better effect on the components of health adjustment, social adjustment, emotional adjustment and job adjustment than reality therapy.

  Conclusion

  It can be concluded that behavioral cognitive therapy and reality therapy was effective on depression and adjustment and can be used for post-abortion women.

  Keywords: Reality Therapy, cognitive behavioral therapy, depression, coping strategies, Adaptability
 • Salar Faramarzi *, Nafiseh Ajalloueian, Simin Ghasemi Pages 420-446
  Aim

  Prevention is better than treatment in any field, therefore numerus pathologists believed that the root of many abnormal behaviors and effective factors on them must be identified specially internet addiction which is a new phenomenon. The aim of present research was to predict cyberspace addiction based on marital intimacy, self-worth and life quality of married women living in Isfahan City.

  Methods

  The present study was a descriptive correlational study. Research population were including 270 married women leaving in Isfahan city based on convenient sampling method. They were selected and participated into the research in fall of 2022. Data collection instrument were consisted of marital intimacy questionnaire of Thompson and Walker (1983), the self-worth questionnaire of Doosti and Hoseininia (2021), the life quality questionnaire of World Health Organization, Cyberspace addiction’s questionnaire of Young (1998). They were implemented online via virtual environment. The achieved data were analyzed by stepwise regression statistical method using SPSS software version 24.

  Results

  The results showed that Self-worth (B = -0.549), quality of life (B = -0.446) and marital intimacy (B = -0.107) were able to predict 16.7% of cyberspace addiction.

  Conclusion

  As a result of the findings of the present study, it can be inferred that self-worth , quality life quality and marital intimacy play an important role in preventing cyberspace addiction. In other word, The higher your self-worth, quality of life and marital intimacy, resulted in the lower your cyberspace addiction.

  Keywords: cyberspace addiction, Self-esteem, Marital Intimacy, Quality of Life
 • Fatemeh Givi, Farahnaz Meschi *, Masoumeh Zhian Bagheri, Dariush Farhood Pages 447-465
  Aim

  Pain management in breast cancer patients should be seen what is related to emotion regulation. In patients with emotional problems and anxiety, vitality and resiliency can be good predictors for controlling their negative emotions. This study aimed to explain the pain management model based on rumination mediating vitality and resiliency in women with breast cancer.

  Methods

  The research method was descriptive correlation modeling (structural equations). Participants in this study were women with breast cancer referred to all medical centers (hospitals and private and public clinics) in Tehran, among which 273 were randomly selected. To measure the research variables, rumination response questionnaires, vitality questionnaire, resiliency scale and pain management, and Spearman correlation coefficient test and path analysis, and SPSS.22 and LISREL 8.80 software were used to analyze the data.

  Results

  The results showed that the indirect and direct effect of rumination on pain management by mediating role of vitality was significant (P≤0.05). The indirect and direct effect of rumination on pain management by mediating role of resiliency was significant (P≤0.05).

  Conclusions

  It can be concluded that the pain management model based on rumination with vitality and resiliency mediation in women with breast cancer has sufficient fitness.

  Keywords: Pain management, Rumination, Vitality, resiliency, breast cancer
 • Hasan Naseri, Vahideh Babakhani *, Mojtabi Amiri Majd, Alireza Jafari Pages 466-490
  Aim

  The present study was conducted with the aim of comparing the effectiveness of McMaster's functional model and Gottman's cognitive-systemic model in marital conflicts and emotional divorce of divorce applicants. Research

  method

  The current research method was a semi-experimental type with a pre-test, post-test and follow-up design. In this research, from the number of 85 couples who referred to the psychodynamic psychological interventions clinic due to marital disputes and divorce requests during the year 2020, according to the conditions of the research and with the available sampling method, 21 couples were selected as the research sample. They were randomly placed in three groups (experimental group 1, experimental group 2 and control group). Then, the first experimental group was trained in the McMaster model (Epstein et al., 1978) during ten sessions, and the second experimental group was trained in Gutman's systemic approach (Gutman, 2019) during ten sessions. The tools used in this research were Gutman's Emotional Divorce Scale (Gutman, 2008) and Marital Conflicts Questionnaire (Shanaei, 1996), which was used in three stages: pre-test, post-test and follow-up test (three months).

  Results

  The findings obtained from the two-way analysis of variance test (mixed) showed that both therapeutic approaches used in the research (McMaster and Gutman) reduced emotional divorce (F=1598.03; 0.001). P>) and the reduction of marital conflicts (F=207.14; P>0.001) in couples, and on the other hand, in measuring the durability of the effect, which was followed up, both approaches showed positive results. In the estimation of Bonferroni’s post hoc test, it was found that there is a significant difference between the two approaches, and this means that the effectiveness of McMaster's approach in reducing emotional divorce as well as reducing conflicts between couples is higher compared to Guttman's approach.

  Keywords: McMaster's functional model, Cognitive model, Gutman's system, emotional divorce, Marital conflicts
 • Ramin Delfanazari, Maasuomeh Behboodi *, Farideh Dokaneifard Pages 491-511
  Aim
  The aim of this study was to determine the effectiveness of McMaster model on anxiety and self-control of women on the verge of divorce.
  Method
  The present study was a quasi-experimental with pre-test and post-test with a two-month control and follow-up group; The statistical population of the present study was women referring to counseling centers in District 6 of Tehran in 1399. After screening with the Zank Anxiety Questionnaire (1971), 30 women were selected by convenience sampling method in the experimental group of Maxmaster model (15 women) and control group (15). N) were randomly replaced. The experimental group underwent the intervention of McMaster model (2007) for eight sessions of 90 minutes and the control group did not receive any intervention. The research instruments were Zanck Anxiety Inventory (1971) and Tanji, Bamster and Boone (2004) Self-Control Questionnaire and the data were analyzed using repeated measures mixed variance analysis.
  Results
  The results showed the effect of Maxmaster model intervention on anxiety score (F = 5.25, P = 0.030) and self-control (F = 8.56, P = 0.007) and the stability of this effect in the follow-up stage.
  Conclusion
  The results of the study suggest evidence that the Maxmaster model is an appropriate method to increase self-control and also reduce anxiety in women on the verge of divorce.
  Keywords: McMaster, anxiety, self-control, Divorce
 • Sedigheh Sakkaki, Farah Naderi *, Fariba Hafezi Pages 512-533
  Aim

  The aim of the present study was to investigate the causal relationship between depression and health-related quality of life through the chain mediation of chronic fatigue and adherence to treatment in women with uterine cancer.

  Method

  In this descriptive correlational study, the statistical population consisted of all women diagnosed with uterine cancer in Mashhad in the year 2021, and 261 people were selected as a sample by purposive sampling. In this study, Health-related quality of life of Weber (1992), Depression of Beck (1996), Chronic fatigue of Chalder et al (1993), Treatment Adherence of Seyyed Fatemi, Rafiei, Hajizadeh & Madanlo (2018) were used for data collection in this study. The data were analyzed using Pearson's correlation coefficient and path analysis model with the help of SPSS-27 and AMOS-25 software.

  Results

  The findings showed the relationship between depression and health-related quality of life; between depression and chronic fatigue; between chronic fatigue and adherence to treatment; There was a significant relationship between adherence to treatment and health-related quality of life (p<0.01); Also, the indirect path of depression with health-related quality of life with the mediating role of chronic fatigue and adherence to treatment were significant (p<0.01).

  Conclusion

  Based on the results of this research, the proposed model had a favorable fit and is considered an important step in the direction of knowing the factors affecting the quality of life related to the health of women with uterine cancer.

  Keywords: Uterine cancer, Health-related quality of life, depression, chronic fatigue, adherence to treatment
 • Nasim Ghazanfari, Ali Khademi *, Majid Mahmoud Alilou, Mahin Etemadinia, Rita Dousti Pages 534-553
  Aim

  The purpose of this research was to investigate the effectiveness of a one-day workshop based on cognitive behavioral therapy of interpretation bias and hyperexcitability in patients with postpartum depression.

  Methods

  It was a quasi-experimental research design of pre-test, post-test and follow-up type with a control group. The statistical population of this study included all women with perinatal depression in Selmas city who were referred to health centers in 2021 to receive psychological services. The sample size includes 50 people (25 people in the experimental group and 25 people in the control group) from the statistical population were selected by available sampling method and divided into two control and experimental groups. For the experimental group, a one-day workshop based on cognitive behavioral therapy based on the Stark model (1996) was implemented, while the control group did not receive any training. The research tools included the Edinburgh Depression Questionnaire by Cox et al. (1996), the Ambiguous Scenarios Test for Depression by Brena et al. The data was analyzed using descriptive statistics and analysis of variance test with repeated measurements.

  Results

  The results showed that the one-day workshop based on cognitive behavioral therapy on interpretation bias (F=258.60, P<0.001) and positive euphoria (F=120.70, P<0.001) and negative excitement (F=56.79, P<0.001) had a significant effect in the post-test and follow-up stages.

  Conclusion

  The findings of this research provide useful information regarding a one-day workshop based on cognitive behavioral therapy, and counselors and psychologists can use this intervention to improve interpretation bias and hyper-excitement in postpartum depression.

  Keywords: cognitive behavioral therapy, interpretation bias, hyperexcited, postpartum depression disorder
 • Maryam Heidari, Shahram Mami *, Vahid Ahmadi, Kianoosh Khamooshian Pages 554-570
  Aim

  According to people with MS, they have low quality of life and low self-efficacy. Therefore, this study was conducted with the aim of investigating self-efficacy and quality of life in women with MS.

  Methods

  The current research was of applied purpose and in terms of methodology, it was quasi-experimental with a pre-test-post-test design, a control group and a two-month follow-up. The statistical population of the study included all women suffering from multiple sclerosis (MS) in Kermanshah during 2019-2020, who had referred to the Imam Reza Educational-Therapeutic Center. Using available and targeted sampling, 45 people were selected and randomly assigned to three groups (schema therapy = experimental group 1; cognitive behavioral therapy =experiment group 2 and control group). The data collection tool included the World Health Organization Quality of Life Questionnaire (1996) and Scherer and Maddox Self-Efficacy Questionnaire (1982). After determining and randomly placing the experimental and control groups, therapeutic interventions were applied to the experimental groups in the form of two sessions per week, each session lasting 1.5 hours. A week after the completion of the treatment sessions, the experimental and control groups were subjected to a post-test. Statistical analysis of data was done with SPSS version 25 software.

  Results

  Data analysis using covariance analysis showed: Schema therapy and cognitive-behavioral therapy had a significant effect on the quality of life (F = 219.49, P = 0.001) and self-efficacy (F = 21.929, P = 0.001) of the research sample. Moreover, the significance of Bonferroni's post hoc test indicated the stability of the effects of both treatments.

  Conclusion

  According to the results, it is suggested to the health policy makers to take cognitive-behavioral treatment measures and programs to improve the quality of life and self-efficacy of women with MS.

  Keywords: Multiple Sclerosis, MS, Quality of Life, schema