فهرست مطالب

خانواده درمانی کاربردی - سال چهارم شماره 5 (پیاپی 19، زمستان 1402)

نشریه خانواده درمانی کاربردی
سال چهارم شماره 5 (پیاپی 19، زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/17
 • تعداد عناوین: 35
|
 • مقایسه اثربخشی تحریکات چند حسی و توانبخشی شناختی بر وضعیت ذهنی، حافظه و اختلال خواب در زنان سالمند دارای نقایص شناختی
  معصومه مصطفوی، شعبان حیدری*، سیده علیا عمادیان صفحات 0-0
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی تحریکات چندحسی و توانبخشی شناختی بر وضعیت ذهنی، حافظه بالینی و اختلال خواب در زنان سالمند دارای نقایص شناختی انجام شد. روش پژوهش: پژوهش حاضر به صورت نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه و پیگیری انجام شد. جامعه آماری 30 نفر از سالمندان زن مراجعه کننده به سراهای سالمندان شهر تهران بودند که به روش تصادفی ساده به دو گروه آزمایش و گواه، تقسیم شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های وضعیت ذهنی فولشتاین (1975)، پرسشنامه حافظه بالینی وکسلر بلوبر (1939)، پرسشنامه کیفیت خواب پیترزبورگ بویس و همکاران (1989) و پرسشنامه نقایص شناختی (استاندارد بررسی های کشوری وزارت بهداشت و مرکز آمار ایران) استفاده شد. داده ها، با استفاده از نرم افزار SPSS-21 آزمون های تحلیل واریانس آمیخته تحلیل شد.
  یافته ها
  طبق نتایج تحریکات چندحسی و توانبخشی شناختی بر بهبود وضعیت ذهنی (58/28=F، 001/0>P)، حافظه بالینی (27/20=F، 001/0>P)، و اختلال خواب (12/43=F، 001/0>P) در سالمندان دارای نقایص شناختی اثر معنادار دارد (01/0>P). اندازه اثربخشی توانبخشی شناختی در مقایسه با تحریکات چندحسی بر وضعیت ذهنی و حافظه بالینی سالمندان، بیشتر است (01/0>P)؛ اما میزان اثربخشی تحریکات چندحسی بر اختلال خواب سالمندان بیشتر از اثربخشی توانبخشی شناختی است (01/0>P).
  نتیجه گیری
  می توان از این روش برای بهبود توان شناختی و در نتیجه کیفیت زندگی سالمندان به صورت مستقل و همراه با درمان های شناختی بالینی و تحت بالینی بهره جست.
  کلیدواژگان: حافظه، اختلال خواب، وضعیت خواب، تحریک چند حسی
 • بیتا بیانی، اصغر جعفری*، عبدالله شفیع آبادی، سیمین حسینیان صفحات 1-20
  هدف
  پژوهش حاضر به منظور مطالعه مدل پیش بینی اختلال شخصیت مرزی بر اساس ترومای پیچیده و روابط ابژه با نقش میانجی توانمندی خود در زوج های متعارض انجام شد.
  روش
  روش پژوهش همبستگی بود. جامعه آماری کلیه زوج های مراجعه کننده به کلینیک های مشاوره و روان شناسی در سال 1400در شهر تهران بودند. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و بر اساس نقطه برش 75 به بالا در پرسشنامه میلون-3 ، 205 شرکت کننده با اختلال شخصیت مرزی و دارای ملاک های ورود به پژوهش انتخاب شدند و داده ها با استفاده از پرسشنامه های چندمحوری بالینی میلون-3، روابط ابژه بل، ترومای دوران کودکی برنشتاین و همکاران و توانمندی خود مارکستروم و همکاران جمع آوری شدند و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل شدند.
  یافته ها
  بین روابط ابژه و ترومای پیچیده با اختلال شخصیت مرزی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد و بین توانمندی خود با اختلال شخصیت مرزی رابطه منفی و معنادار وجود دارد (01/0>p). همچنین نتایج مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که مدل پیش بینی اختلال شخصیت مرزی بر اساس ترومای پیچیده و روابط ابژه با نقش میانجی توانمندی خود از برازش مطلوبی برخوردار است (01/0P<).
  نتیجه گیری
  می توان نتیجه گرفت که توانمندی خود از طریق تعدیل روابط ابژه و تغییر ابعاد شناختی و عاطفی تجارب آسیب زای دوران کودکی روی اختلال شخصیت مرزی تاثیر می گذارد. بنابراین پیشنهاد می شود در سبب شناسی و درمان اختلال شخصیت مرزی به تاثیر ریشه ای ترومای دوران کودکی و روابط ابژه توجه شود و بوسیله آموزش و مشاوره، زمینه ارتقاء توانمندی خود فراهم شود.
  کلیدواژگان: مرزی، تروما، روابط ابژه، توانمندی خود، زوج های متعارض
 • وجیه سادات سیدی، مریم مقدادی* صفحات 21-35
  هدف
  هدف این پژوهش تعیین اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنظیم شناختی هیجان و استرس ادراک شده در زنان مبتلا به اضطراب دندانپزشکی بود. روش پژوهش: روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه می باشد. جامعه پژوهش شامل کلیه زنان مبتلا به اضطراب دندانپزشکی در شهر تهران می باشد که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه (15 نفر) گروه آزمایش و (15 نفر) گروه گواه جایگزین شدند. گروه آزمایش طی 8 جلسه 90 دقیقه ای تحت شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی سگال و همکاران (2004) قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه های اضطراب دندانپزشکی استوتارد، ملنبرگ و هوگاستراتن (1993)، تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی، کرایج و اسپینهوون (2001) و استرس ادراک شده کوهن و همکاران (1983) بوده است. نتایج با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و نرم افزار SPSS.22 تحلیل شد.
  یافته ها
  نشان داد که درمان شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افزایش تنظیم شناختی هیجان (53/51=F، 001/0>P) و کاهش استرس ادراک شده (25/15=F، 001/0>P) در زنان مبتلا به اضطراب دندانپزشکی تاثیر معناداری داشته است.
  نتیجه گیری
  می توان نتیجه گرفت شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنظیم شناختی هیجان و استرس ادراک شده در زنان مبتلا به اضطراب دندانپزشکی موثر بود.
  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، تنظیم شناختی هیجان، استرس ادراک شده، اضطراب دندانپزشکی
 • الهه مهرمنش، فریبا حافظی*، پروین احتشام زاده، سعید بختیارپور صفحات 36-56
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر تعیین تاثیر درمان شناختی رفتاری، حساسیت زدایی با حرکات چشم و بازپردازش و پسخوراند زیستی برحملات (تعداد، مدت و شدت) میگرن، حساسیت اضطرابی، کیفیت خواب و کیفیت زندگی زنان مبتلا به میگرن می باشد. روش پژوهش: پژوهش از نوع نیمه تجربی بوده و با استفاده از طرح پیش-پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه زنانی بوده که به دلیل سردرد به کلینیک چشم انداز آینده شهر تهران در سال 1399 مراجعه کرده اند. از بین افرادی که مبتلا به میگرن تشخیص داده شدند، 60  نفر انتخاب و به صورت تصادفی در3 گروه آزمایش و یک گروه کنترل معادل شدند. سپس افراد گروه شناختی رفتاری 11 جلسه هر هفته 90 دقیقه تحت درمان گروهی قرارگرفتند و افراد گروه حساسیت زدایی با حرکات سریع چشم و بازپردازش به صورت فردی در 3 جلسه 90 دقیقه ای و به صورت هفته ای یک بار و افراد گروه درمان پسخوراند زیستی به صورت فردی در هفته 3 جلسه 45 دقیقه ای به مدت 15 جلسه تحت درمان قرار گرفتند. داده ها توسط نرم افزار  25SPSS-  و از طریق تحلیل واریانس چندگانه مورد تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج این پژوهش می توان اظهار داشت که درمان شناختی - رفتاری، حساسیت زدایی با حرکات چشم و بازپردازش و پسخوراند زیستی بر حملات (تعداد، مدت و شدت)، حساسیت اضطرابی،کیفیت خواب و کیفیت زندگی زنان مبتلا به میگرن موثر است و می تواند برای بهبود این بیماری مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: درمان شناختی رفتاری، حساسیت زدایی با حرکات چشم و بازپردازش، پسخوراند زیستی، حملات میگرن، حساسیت اضطرابی
 • مهسا مرادمند، حسن عشایری*، هومن نامور صفحات 57-83
  هدف
  پژوهش حاضر باهدف پیش بینی شرمساری نوجوانان بر اساس شفقت به خود و تنظیم هیجان با توجه به نقش میانجی حل مشکل در نوجوانان 12 تا 15 سال شهر تهران انجام شد. روش پژوهش: در قالب یک طرح همبستگی به شیوه مقطعی، 320 نفر (دختر و پسر) از نوجوانان شهر تهران به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند که پس از جمع آوری داده ها، تعداد 312 پرسشنامه قابل تجزیه و تحلیل بوده است و از شرکت کنندگان خواسته شد به پرسشنامه های استاندارد تنظیم هیجان گارنفسکی و همکاران (2001)، حل مشکل هپنر و پترسون (1982)، شفقت به خود نف (2003) و احساس شرم و گناه کوهن و همکاران (2011) پاسخ دهند. به منظور تحلیل داده از نرم افزارهای Spss و Smart-PLS استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که 65.9 درصد از تغییرات شرمساری ناشی از تغییرات متغیرهای شفقت به خود و تنظیم هیجانی است و تمامی متغیر های مذکور تاثیر معناداری بر شرمساری دارند (001/0P<). همچنین نتایج مرتبط با نقش میانجی گری حل مشکل، نشان داد که صرفا تنظیم هیجان منفی از طریق حل مشکل بر شرمساری با شدت 0.45 اثر غیرمستقیم دارد (001/0P<) و دو متغیر تنظیم هیجان مثبت و شفقت به خود از طریق حل مشکل بر شرمساری دارای تاثیر غیرمستقیم نمی باشند (05/0P>).
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که متغیرهای شفقت به خود و تنظیم هیجانی بر شرمساری نوجوانان تاثیرگذار می باشند و حل مشکل در رابطه بین تنظیم هیجان منفی و شرمساری نوجوانان نقش میانجی دارد؛ بنابراین، توجه به این مکانیسم ها می تواند در تدوین مداخلات پیشگیرانه و درمانی کارآمد برای نوجوان در مقابله با شرمساری نوجوانان و ابتلا به نشانه های افسردگی مفید باشد.
  کلیدواژگان: تنظیم هیجان مثبت و منفی، شفقت به خود، حل مشکل، شرمساری نوجوانان
 • منصوره محمدی، مجتبی صداقتی فرد* صفحات 84-99
  هدف
  هدف پژوهش حاضر پیش بینی ثبات زناشویی و سازگاری زناشویی بر اساس تمایزیافتگی خود بود. روش پژوهش: این پژوهش از نظر شیوه پژوهش، از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه 5 شهر تهران در بازه زمانی زمستان 1400 که بطور تقریبی 320 نفر بود. تعداد نمونه از دو مرکز نیز با توجه به جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان به تعداد 175 نفر برآورد شد که با روش نمونه گیری تصادفی ساده، این تعداد از کل جامعه انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه ثبات زناشویی ادواردز، جانسون و بوث (1987)، سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) و تمایزیافتگی خود اسکورون و فریدلندر (1998) بود. داده های حاصل از پرسشنامه در دو بخش توصیف شامل میانگین و انحراف استاندارد و تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که متغیر تمایزیافتگی خود قادر به پیش بینی ثبات زناشویی (31/0=β، 003/0=P) و سازگاری زناشویی (22/0=β، 006/0=P) می باشد. با توجه به مقدار Beta تمایزیافتگی خود سهم بیشتری در پیش بینی ثبات زناشویی زوجین دارد.
  نتیجه گیری
  می توان نتیجه گرفت که تمایزیافتگی خود قادر به پیش بینی ثبات زناشویی و سازگاری زناشویی می باشد.
  کلیدواژگان: ثبات زناشویی، سازگاری زناشویی، تمایزیافتگی خود
 • سیده راضیه موسوی دیوا، شعبان حیدری*، حسینعلی قنادزادگان صفحات 100-114
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی زوج درمانی یکپارچه نگر بر کیفیت روابط زناشویی و تنظیم شناختی هیجان در زوجین ناسازگار بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان آمل طی اردیبهشت ماه سال 1400 که به علت ناسازگاری مراجعه کردند و یا توسط روانشناسان مرکز علت تعارض را ناسازگاری تشخیص دادند، بود. حجم نمونه، تعداد 20 زوج (40 نفر) (10 زوج گروه آزمایش و 10 زوج دیگر برای گروه گواه) از کل جامعه آماری از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شد که در نهایت با این شیوه از پنج مرکز برای انتخاب نمونه ها استفاده شدند. جلسات آموزشی گروه زوج درمانی یکپارچه نگر با استفاده از زوج درمانی یکپارچه نگر کریستنسن و جاکوبسون (2000) اجرا شد. پرسشنامه های مورد نظر پژوهش، پرسشنامه روابط زناشویی باسبی و همکاران (1995) و تنظیم هیجان گارنفسکی و همکاران (2001) بود. تجزیه و تحلیل یافته ها با استفاده از اندازه گیری مکرر با طرح مختلط انجام شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که نتایج نشان داد که آموزش زوج درمانی یکپارچه نگر بر افزایش کیفیت روابط زناشویی (001/0>P، 30/46=F) و تنظیم شناختی هیجانی مثبت (001/0>P، 62/35=F) و منفی (001/0>P، 80/137=F) اثرگذار بوده است.
  نتیجه گیری
  بنابراین می توان نتیجه گرفت زوج درمانی یکپارچه نگر بر بهبود کیفیت روابط زناشویی و تنظیم شناختی زوجین ناسازگار موثر بود.
  کلیدواژگان: تنظیم شناختی هیجان، زوج درمانی، زوجین ناسازگار، کیفیت روابط زناشویی
 • آزاده مهرتاش، شهره قربان شیرودی*، جمشید جراره صفحات 115-129
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف پیش بینی تعهد زناشویی بر اساس باورهای ارتباطی با واسطه گری رضایت جنسی و خودکنترلی انجام شد. روش پژوهش: روش پژوهش همبستگی و از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه آماری کلیه زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره و خانه های سلامت شهر تهران در سال 1399-1400 می باشد و 380 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه پرسشنامه تعهد زناشویی آدامز و جونز (1997)، باورهای ارتباطی در زندگی زناشویی ایدلسون و اپشتاین (1982)، پرسشنامه رضایت جنسی لارسون و همکاران (1998) و پرسشنامه خودکنترلی تانجی و همکاران (2004) بود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از الگویابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار AMOS 14 و SPSS 24 استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد اثر مستقیم باورهای ارتباطی بر رضایت جنسی (13/0-=β)، خودکنترلی (47/0-=β) و تعهد زناشویی (46/0-=β) معنادار می باشد. اثر مستقیم رضایت جنسی بر تعهد زناشویی (22/0=β) و خودکنترلی بر تعهد زناشویی (54/0=β) نیز مثبت و معنادار است. در این میان خودکنترلی در ارتباط بین باورهای ارتباطی و تعهد زناشویی نقش میانجی را می تواند ایفای کند (001/0≥P).
  نتیجه گیری
  باورهای ارتباطی، الگوهای ارتباطی، رضایت جنسی و خودکنترلی در صورت شکل گیری در ابعاد مثبت و کارآمد، می تواند تعهدات زوج ها را افزایش و حفظ کند.
  کلیدواژگان: باورهای ارتباطی، تعهد زناشویی، رضایت جنسی، خودکنترلی
 • زهرا خوانساری، هاجر ترکان*، منصوره بهرامی پور صفحات 130-160
  هدف
  پژوهش حاضر با توجه به گستردگی و جامعیت نظریه انسان سالم و مبتنی بر فرهنگ بودن آن با هدف تدوین و اعتبارسنجی بسته والدگری مبتنی بر نظریه انسان سالم ویژه مادران دارای فرزند مبتلا به اختلالات برونسازی شده انجام شد. روش پژوهش: روش پژوهش کیفی از نوع اکتشافی (تحلیل موضوعی) استقرایی مسیله و نیاز محور با تکیه بر فرآیند و قواعد تحلیل مضمون استراوس و کوربین، بود که برای تدوین بسته ی والدگری مبتنی بر نظریه ی انسان سالم از روش تحلیل مضمون استفاده شد. حوزه پژوهش شامل 34 متون علمی که به روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس ارتباط محتوا با راهبردهای آموزش انسان سالم انتخاب شد؛ همچنین اساتید و هییت علمی گروه روان شناسی و مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان که در راستای ارزیابی بسته والدگری مبتنی بر انسان سالم، از بین آن ها 6 نفر به صورت نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند.
  یافته ها
  نتایج روش اشتراوس و کوربین (1998) نشان داد که 9 کد انتخابی (جاری بودن، مهربانی با مخلوق، رضایت از زندگی و لذت بردن، شادی، فراشناخت، بخشش و گذشت، فراموشی، آرامش و معنا، امید) به دست آمد و بسته ی والدگری مبتنی بر نظریه ی انسان سالم بر اساس این ابعاد با توجه به درصد فراوانی واحدهای معنایی کدهای انتخابی تنظیم گردید و پایایی و روایی آن بر اساس تایید متخصصان و ضریب توافق ارزیاب ها که 99/0 به دست آمد، تایید گردید.
  نتیجه گیری
  بنابراین از بسته تدوین شده که مبتنی بر فرهنگ خانواده های ایرانی می باشد، می توان برای آموزش به والدین بالاخص مادران کودکان دارای مشکلات رفتاری در راستای ارتقای کیفیت زندگی آنان استفاده نمود.
  کلیدواژگان: والدگری، نظریه انسان سالم، تحلیل مضمون، اختلالات برونسازی شده
 • فرزانه انگزی، سعیده السادات حسینی*، مختار عارفی، کیوان کاکابرایی صفحات 161-172
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف ارایه مدل ساختاری اختلال های اضطرابی بر اساس اضطراب کرونا با نقش میانجی راهبردهای مقابله ای در زنان باردار انجام شده است. روش پژوهش: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا، توصیفی از همبستگی و معادلات ساختاری است. در حوزه جمع آوری اطلاعات پژوهش از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده گردید. در بخش میدانی برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش، پرسشنامه های اختلال اضطراب فراگیر (GAD-13) اسپیتزر و همکاران (2006)، اضطراب کرونا علی پور و همکاران (1398) و راهبردهای مقابله ای لازاروس و فولکمن (1988) استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS22 و AMOS استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان داد، اختلال های اضطرابی بر اساس اضطراب کرونا پیش بینی می شود (0.01>p). همچنین نتایج نشان داد، راهبردهای مقابله ای در ارتباط بین اختلال های اضطرابی و اضطراب کرونا نقش میانجی دارد (0.01>p). نتایج دیگر نشان داد، بین اختلال های اضطرابی یا اضطراب کرونا با نقش میانجی راهبردهای مقابله ای در زنان باردار، ارتباط وجود دارد (0.01>p).
  نتیجه گیری
  بنابراین، می توان نتیجه گرفت که اختلال های اضطرابی می تواند توسط اضطراب کرونا با میانجی گری راهبردهای مقابله ای در زنان باردار پیش بینی شود.
  کلیدواژگان: اختلال های اضطرابی، اضطراب کرونا، راهبردهای مقابله ای، زنان باردار
 • مرجان تورجی زاده، مجتبی محمدی جلالی فراهانی*، داوود تقوایی صفحات 173-191
  هدف
  هدف پژوهش حاضر، همسنجی تاثیر روان درمانی تحلیل عملکرد (FAP) و طرحواره درمانی بر تجربه هیجانی نسبت به همسر، الگوهای ارتباطی و نشخوار فکری زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان بود. روش پژوهش: روش پژوهش نیمه تجربی و از نوع پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با دو گروه آزمایش و گواه بود. جامعه آمار ی شامل کلیه زوجین گروه سنی 25 تا 45 سال شهر اصفهان که به روش نمونه گیری در دسترس تعداد 30 زوج (10 زوج در گروه آزمایش اول، 10 زوج در گروه آزمایش دوم، و 10 زوج در گروه گواه) انتخاب شدند و برای گروه اول آزمایش درمان تحلیل عملکرد برگرفته از پژوهش اندری رویز 2020 طی 12جلسه و برای گروه دوم آزمایش طرحواره درمانی بر اساس دستورالعمل طرحواره درمانی در کتاب طرحواره درمانی یانگ، گلوسکو و ویشار(1386) نیز طی 8 جلسه ارایه شد. ابزارهای گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه تجربه هیجانی نسبت به همسر، براشاو (2009)، پرسشنامه الگوهای ارتباطی، کریستینسن و سالاوی (1984)، پرسشنامه نشخوار فکری نولن - هوکسما و مورو (2008) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد، بین میزان تاثیرگذاری دو روش روان درمان تحلیل عملکرد و طرح واره درمانی بر تجربه هیجانی نسبت به همسر(33/0=f و 71/0=p) و الگوهای ارتباطی زوجین (004/0=f و 97/0=p) تفاوت معناداری وجود نداشت اما، بین میزان تاثیرگذاری دو روش روان درمانی تحلیل عملکرد و طرح واره درمانی بر نشخوار فکری تفاوت معناداری وجود داشت(40/4=f و 03/0=p).
  نتیجه گیری
  بنابراین، روش طرح واره درمانی در درمان نشخوار فکری و کاهش تعارضات زناشویی، روش موثرتری نسبت به روان درمانی تحلیل عملکرد بوده است.
  کلیدواژگان: تحلیل عملکرد، طرحواره درمانی، تجربه هیجانی، الگوهای ارتباطی، نشخوار فکری
 • رویا موسایی، خدیجه ابوالمعالی الحسینی*، فریبرز باقری صفحات 192-205
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش رشد محور ویژه بزرگسالان 35 تا 45 سال در ارتقای انسجام خود و یادگیری مادام العمر انجام شده است. روش پژوهش: برای انجام پژوهش، روش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل به کار برده شده است. جامعه آماری شامل زنان  35 تا 45 سال شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان اسلامشهر در سال 1401 بود که 30 نفر (15 نفر آزمایش و 15 نفر کنترل) از این افراد که واجد ملاک های ورود بودند به روش در دسترس انتخاب شدند. برای اندازه گیری متغیرهای وابسته، پرسش نامه احساس انسجام آنتونوسکی (1993) و  یادگیری مادام العمر کربی و همکاران (2010) استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس تک متغیره بهره گرفته شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که اجرای بسته آموزشی منجر به افزایش معنادار در انسجام خود (11.18=F و 0.01>p) و یادگیری مادام العمر (10.88=F و 0.01>p) بود.
  نتیجه گیری
  بنابراین می توان نتیجه گرفت که آموزش رشد محور ویژه بزرگسالان 35 تا 45 سال در ارتقای انسجام خود و یادگیری مادام العمر اثربخش است.
  کلیدواژگان: رشدمحور، تکالیف رشدی، آموزش بزرگسالان، انسجام خود، یادگیری بزرگسالان
 • اعظم حاجی رستم، محسن گل پرور*، فلور خیاطان صفحات 206-221
  هدف
  هدف از این پژوهش مقایسه اثربخشی بسته ذهن آگاهی مبتنی بر خود شفقتی با بسته شناخت درمانی مبتنی برذهن آگاهی بر خوردن هیجانی در زنان دارای اضافه وزن اجرا شد. روش پژوهش: پژوهش حاضر کاربردی و  از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون همراه با دوره پیگیری بود. از بین زنان دارای اضافه وزن در شهر اصفهان مراجعه کننده به مراکز و مطب های کنترل و کاهش وزن در سال 1399، تعداد 45 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در گروه های پژوهش گمارده شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه رفتارهای خوردن هلندی ون استرین و همکاران (1986) بود. هر کدام از گروه های ذهن آگاهی مبتنی بر خود شفقتی از حاجی رستم (1399) و گروه شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهیتیزدل و همکاران (1995) تحت هشت جلسه درمان قرار گرفتند و گروه گواه هیچ درمانی دریافت ننمود. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS و به روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تحلیل شدند.  
  یافته ها
  یافته ها نشان داد بسته ذهن آگاهی مبتنی بر خودشفقتی و بسته شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر میل به خوردن (15/7= F، 001/0= P) و رفتار خوردن (74/5 = F، 002/0= P) در زنان دارای اضافه وزن تاثیر مثبت ماندگار داشته اند.
  نتیجه گیری
  به این ترتیب می توان به منظور بهبود میل به خوردن و رفتار خوردن در زنان دارای اضافه وزن از بسته ذهن آگاهی مبتنی بر خودشفقتی و بسته شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: اضافه وزن، بسته ذهن آگاهی مبتنی بر خود شفقتی، بسته شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، خوردن هیجانی
 • مجتبی رئیسی سرتشنیزی*، آمنه رئیسی سرتشنیزی صفحات 222-234
  هدف
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مشاوره زوجی هیجان مدار بر استرس زناشویی و هیجانات منفی زوجین بود. روش پژوهش: روش این پژوهش نیمه تجربی و از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه و مرحله پیگیری بود. جامعه آماری این پژوهش شامل زوجین مراجعه کننده به فرهنگ سرای خانواده و مراکز مشاوره شهر اصفهان بود. برای انتخاب نمونه مورد نظر از تعداد 110 زوج، 40 زوج (80 نفر) به صورت داوطلب انتخاب و بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (20 زوج در گروه آزمایش و 20 زوج در گروه کنترل) قرار گرفتند. برای سنجش استرس زناشویی از پرسشنامه مقیاس نواحی تغییر ویس و همکاران (1973) و برای سنجش هیجانات منفی از پرسشنامه واتسون و همکاران(1988) استفاده شد. متغیر مستقل مشاوره زوجی هیجان مدار جانسون (2004) بود که در ده جلسه روی گروه آزمایش اعمال شد و در این مدت هیچ گونه اقدامی برای گروه کنترل انجام نشد؛ داده ها با استفاده از واریانس اندازه مکرر تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که مشاوره زوجی هیجان مدار بر هیجانات منفی (09/5F=،  013/0 >P) و استرس زناشویی (04/7F=، 031/0>P) تاثیرگذار بود و این تاثیر در مرحله پیگیری پایدار گزاش شد (05/0=P).
  نتیجه گیری
  بنابراین می توان نتیجه گرفت مشاوره زوجی هیجان مدار موجب کاهش استرس زناشویی و کاهش هیجانات منفی زوجین مراجعه کننده می شود.
  کلیدواژگان: مشاوره زوجی هیجان مدار، استرس زناشویی، هیجانات منفی
 • نرگس هندیانی، علیرضا آقایوسفی*، جواد خلعتبری صفحات 235-250
  هدف
  هدف این پژوهش تدوین مدل نگرش به روابط فرازناشویی بر اساس سبک های دلبستگی با تاکید بر نقش واسطه ای سبک های مقابله ای و صمیمیت زناشویی بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه افراد دارای روابط فرازناشویی و یا نگرش افراد عادی مراجعه به بهزیستی، کمیته امداد و مراکز مشاوره استان قم در سال 1400 می باشد. 320 نفر به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. نمونه پژوهش پرسشنامه نگرش به روابط فرازناشویی (واتلی، 2007)، سبک های دلبستگی بزرگسالان (کولینز و رید، 1990)، سبک های مقابله ای (لازاروس فولکمن ، 1988) و پرسشنامه صمیمیت زناشویی (والکر و تامپسون ، 1983)  را تکمیل کردند. داده ها با آزمون همبستگی پیرسون و مدل پژوهش با تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری به روش حداقل مجذورات جزیی (PLS) و نرم افزارهای آماری SPSS 27 و  Smart PLS 3 انجام شد.
  یافته ها
  نتایج آزمون تحلیل مسیر نشان داد که مدل پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار است. بررسی نتایج میانجی گری نشان داد که سبک های مقابله ای نقش میانجی معنی داری در رابطه بین سبک ایمن، سبک اجتنابی و سبک دوسوگرا با نگرش به روابط فرازناشویی دارد (05/0>p). یافته ها نشان داد که راهبرد گریز و اجتناب نقش میانجی معنی داری در رابطه بین سبک ایمن و سبک اجتنابی با نگرش به روابط فرازناشویی دارد (05/0>p).  یافته ها نشان داد که راهبرد ارزیابی مجدد مثبت نقش میانجی معنی داری در رابطه بین سبک ایمن و سبک دوسوگرا و همچنین دوسوگرا با نگرش به روابط فرازناشویی دارد (05/0>p). همچنین نقش میانجی متغیر صمیمیت زناشویی در رابطه بین سبک ایمن، اجتنابی و دوسوگرا تایید شد (05/0>p).
  نتیجه گیری
  می توان نتیجه گرفت سبک های مقابله ای و صمیمیت در رابطه با سبک های دلبستگی و نگرش به روابط فرازناشویی  نقش واسطه ای دارد.
  کلیدواژگان: روابط فرازناشویی، سبکهای دلبستگی، سبک های مقابله ای، صمیمیت زناشویی
 • روح الله رحیمان، محمد قمری*، وحیده باباخانی، علیرضا جعفری صفحات 251-265
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل یابی رابطه ی ساختاری ابعاد شخصیت و سبک های دل بستگی با مهارت های ارتباطی و تعارض های زناشویی با میانجی گری طرح واره های ناسازگار اولیه در زوجین در معرض طلاق بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زوجین در معرض طلاق به مراکز مشاوره ای شهر تاکستان بود که در بازده سال های نیمه دوم 1400 و 1401 به این مراکز مراجعه کرده بودند. در این میان، با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و حجم نمونه بر اساس نرم افزار سمپل پاور (373 نفر) در نظر گرفته شد. ابزار پژوهش پرسشنامه شخصیتی سنجش صفات پنچ گانه، مهارت های ارتباطی(کویین دام، 2004)، تعارضات زناشویی (جونز، 1997)، طرح واره ناسازگارانه اولیه یانگ (2007) و سبک دل بستگی هازان و شاور (1987) بود. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با نرم افزارspss  و Amos انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که ابعاد شخصیت بر تعارض های زناشویی در بین زوجین در معرض طلاق و سبک های دل بستگی بر تعارض زناشویی با توجه به سطح معناداری (05/0<P) رابطه معناداری ندارند. ابعاد شخصیت بر تعارض های زناشویی در بین زوجین در معرض طلاق با توجه به سطح معناداری (05/0<P) رابطه معناداری ندارد. سبک های دل بستگی بر تعارض زناشویی با توجه به سطح معناداری (05/0<P) رابطه معناداری ندارد. طرح واره ناسازگارانه در رابطه با ابعاد شخصیت و تعارض زناشویی نقش میانجی دارد. مقدار t (17.97) سطح معناداری (05/0>P) نقش میانجی دارد. همچنین، طرح واره ناسازگارانه در رابطه با ابعاد شخصیت و مهارت های ارتباطی با مقدار t (17.93) و سطح معناداری (05/0>P) نقش میانجی دارد و دیگر اینکه طرح واره ناسازگارانه در رابطه با سبک های دل بستگی و تعارض های زناشویی با مقدار t (12.87) و سطح معناداری (05/0>P) نقش میانجی دارد.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه طرح واره ناسازگارانه اولیه می تواند نقش میانجی را در رابطه زوجین در معرض طلاق ایفاء نماید، یکی از عوامل تاثیرگذار در شکل گیری شخصیت و سبک های دل بستگی و تعارضات زناشویی است.
  کلیدواژگان: ابعاد شخصیت، سبک های دلبستگی، مهارت های ارتباطی، تعارض زناشویی و طرحواره ناسازگارانه
 • وحیده فضیلت پور، مریم غلامزاده جفره*، محسن نظری فر صفحات 266-284
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تجربه خود افشایی مادران مطلقه پیرامون مسیله طلاق نزد فرزندان می باشد. روش پژوهش: در این پژوهش کیفی، مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته با یک نمونه هدفمند شامل22 مادر مطلقه دارای حداقل یک فرزند 10 تا 38 ساله انجام شد. تحلیل داده ها به روش کلایزی منجر به کشف 2 طبقه اصلی، موضوعات خودافشایی و عوامل تاثیرگذار بر آن گردید.
  یافته ها
  از جمله موضوعات مهم مطرح شده شامل: بیان علت طلاق، تصمیم گیری در مورد طلاق قریب الوقوع و مشکلات ایجاد شده بعد از طلاق، و برخی از عوامل تاثیرگذار بر این خودافشایی ها شامل سن، جنس فرزند و باور مادر بود. نتایج نشان می دهد که استرس های مربوط به طلاق، مادران را جهت خودافشایی منفی نزد فرزندان مستعد تر می کند.
  نتیجه گیری
  از این رو توجه بیشتر مادران به چگونگی وقوع این پدیده در تعاملات خود با فرزندان و استفاده از خدمات مشاوره تخصصی می تواند پیامدهای منفی طلاق را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: واژه های کلیدی: خودافشایی مادران مطلقه، پدیدارشناسی، خودافشایی، طلاق، فرزندان
 • زهرا مختاری، زهرا مردانی*، عظیمه السادات عبداللهی صفحات 285-307
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر بررسی مدل پیش بینی انسجام خانواده بر اساس تمایز یافتگی و نگرش به عشق: نقش میانجی صمیمیت زناشویی در زنان متاهل است.
  روش
  نوع تحقیق توصیفی- همبستگی از نوع معادلات ساختاری است. جامعه مورد مطالعه در پژوهش حاضر شامل کلیه زنان متاهل شهر اصفهان که حداقل سه سال از ازدواجشان گذشته و در حال حاضر با همسر خود زندگی می کردند، بود که با استفاده از نمونه گیری داوطلبانه 225 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل چهار پرسشنامه انسجام خانواده فیشر و همکاران (1992)، پرسشنامه تمایز یافتگی خود اسکورون و اسمیت (2003)، مقیاس نگرش به عشق هندریک و هندریک (1997)، پرسشنامه صمیمیت زناشویی تامپسون و والکر (1983) بود که روایی تمامی آن ها تایید شده است. برای رسیدن به اهداف پژوهش حاضر، در ابتدا به بررسی توصیفی داده های حاصل از پرسشنامه پرداخته شد. سپس در جهت تقلیل گرایی متغیرهای مستقل، از تحلیل معادلات ساختاری ، استفاده شده است.
  یافته ها
  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که چهار فرضیه دوم تا پنجم تحقیق در مورد روابط بین متغیرهای پژوهش تایید شده است. بر اساس این روابط در مجموع، 88 درصد از تغییرات متغیر وابسته (انسجام خانواده) به وسیله متغیرهای مدل نهایی پیش بینی شده است.
  نتیجه گیری
  هم چنین طبق مدل نهایی بدست آمده از تحلیل معادلات ساختاری، متغیر مستقل نگرش به عشق، صمیمیت زناشویی و تمایز یافتگی تاثیر مستقیمی بر انسجام خانواده زنان متاهل داشته است.
  کلیدواژگان: انسجام خانواده، تمایز یافتگی، نگرش به عشق، صمیمیت زناشویی، زنان متاهل
 • فاطمه تدین تاج آبادی، فروغ جعفری*، الهام فریبرزی صفحات 308-320
  هدف پژوهش حاضر، اثربخشی واقعیت درمانی بر رفتار منطقی و بهزیستی روانشناختی زنان متاهل 30 تا 45 ساله شهر کرمان بود. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون _ پس آزمون با گروه کنترل و جامعه آماری شامل زنان متاهل 30 تا 45 ساله مراجع کننده به مرکز مشاوره دامون شهرکرمان بود. روش نمونه گیری به صورت در دسترس و نمونه تحقیق شامل 1 گروه کنترل و 1گروه آزمایش که تعداد هر گروه 20 نفر بود. ابزار مورداستفاده در پژوهش شامل پرسش نامه بهزیستی روانشناختی کارل(1989)، پرسشنامه رفتار منطقی-شرکی و وایتمن (1997) و تجزیه وتحلیل داده های این پژوهش در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی بود و در بخش آمار توصیفی از توصیف ویژگی های نمونه های تحقیق در قالب شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی مانند میانگین، واریانس و انحراف معیار استفاده شد. در بخش آمار استنباطی با توجه به طرح تحقیق از آزمون های پارامتریک و نرمال بودن توزیع داده ها، از آزمون شاپیرو، از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره برای فرضیه اصلی و تحلیل کوواریانس تک متغیره برای فرضیه های فرعی استفاده شد و برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSSنسخه ی 24 استفاده شد. یافته ها نشان داد واقعیت درمانی بر رفتار منطقی زنان متاهل 30 تا 45 ساله شهر کرمان در سطح کمتر از 05/0 اثرگذاری می باشد و اندازه اثر این شیوه درمانی بر رفتار منطقی46/0 می باشد واقعیت درمانی بر رفتار منطقی و بهزیستی روانشناختی زنان متاهل 30 تا 45 ساله شهر کرمان اثرگذار می باشد و اندازه اثر این شیوه درمانی بر بهزیستی روانشناختی 43/ 0 می باشد
  کلیدواژگان: واقعیت درمانی، رفتار منطقی، بهزیستی روانشناختی
 • کیمیا حبیب زاده، مریم رستم نژاد* صفحات 321-333
  هدف
  مطالعه حاضر با هدف مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک های دلبستگی زنان درگیر در روابط عاطفی با فاصله سنی 10 سال و کمتر و فاصله سنی 15 سال و بیشتر (با برتری سنی مرد) انجام شد. روش پژوهش: روش این پژوهش از نوع علی-مقایسه ای بود؛ جامعه آماری به حجم 91 نفر که 50 نفر برای گروه اول (زنان درگیر در روابط عاطفی با فاصله سنی 10 سال و کمتر) و 41 نفر برای گروه دوم (زنان درگیر در روابط عاطفی با فاصله سنی 15 سال و بیشتر) به روش دردسترس و گلوله برفی انتخاب شدند و به پرسشنامه سبک های دلبستگی هازان و شاور (1987) و پرسشنامه 90 سوالی طرحواره یانگ (1990) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیره و با نرم افزار SPSS تحلیل شدند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد تفاوت معناداری بین دو گروه در مولفه سبک دلبستگی اضطرابی/ دوسوگرا و سبک دلبستگی اجتنابی وجود داشت (01/0>P). تفاوت معناداری بین دو گروه در مولفه های محرومیت هیجانی، بی اعتمادی، انزوای اجتماعی، نقص و شرم، شکست، وابستگی، آسیب پذیری، بازداری هیجانی، استحقاق و خویشتن داری وجود داشت (05/0>P). همچنین بین دو گروه در مولفه سبک دلبستگی ایمن و مولفه های رهاشدگی، خود گرفتار، اطاعت، ایثارگری، معیارهای سختگیرانه، جلب توجه، منفی گرایی و تنبیه تفاوت معناداری وجود نداشت (05/0<P).
  نتیجه گیری
  نتیجه این مطالعه نشان داد بین طرح واره های ناسازگار اولیه و سبک های دلبستگی زنان درگیر در روابط عاطفی با فاصله سنی 10 سال و کمتر و فاصله سنی 15 سال و بیشتر (با برتری سنی مرد) تفاوت وجود دارد. نتایج این مطالعه بر اهمیت رویکردهای طرحواره محور و هیجان مدار در حل تعارضات بین فردی زوجین با فاصله سنی بالا تاکید دارد.
  کلیدواژگان: سبک های دلبستگی، طرحواره های ناسازگار اولیه، رابطه عاطفی، برتری سنی
 • مینا یوسف پوری، بیتا بهرامی* صفحات 334-352
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف اصلی پیش بینی نگرش به خیانت بر اساس نقش ابعاد تاریک شخصیت، تمایزیافتگی خود و نگرش جنسی در افراد متقاضی طلاق انجام شده است. روش پژوهش: پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل زنان متقاضی طلاق مراجعه کننده به مراکز بهزیستی منطقه 6 شهر تهران در پاییز 1401 بود که از بین آن ها، تعداد آن ها 230 به صورت در دسترس انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه نگرش به خیانت زناشویی واتلی (2006)، پرسشنامه سه صفت تاریک شخصیت توسط جانسون و وبستر (2010)، پرسشنامه تمایزیافتگی خود اسکورن و اسمیت (2003) و پرسشنامه نگرش جنسی توسط خوشابی و والایی (1397) به دست آمد. تجزیه وتحلیل داده های خام حاصل از این پژوهش در دو بخش توصیفی و استنباطی با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره صورت گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که ابعاد تاریک شخصیت، تمایزیافتگی خود و نگرش جنسی در نگرش به خیانت تاثیر معناداری دارد.
  نتیجه گیری
  می توان نتیجه گرفت ابعاد تاریک شخصیت، تمایزیافتگی خود و نگرش جنسی در نگرش به خیانت تاثیرگذار است.
  کلیدواژگان: نگرش به خیانت، ابعاد تاریک شخصیت، تمایزیافتگی خود، نگرش جنسی، طلاق
 • احمد پوررستمی، محمدرضا زربخش بحری*، سبحان بهرامی صفحات 353-377
  هدف
  هدف پژوهش حاضر، ارایه مدل کیفیت زندگی مرتبط با سلامت بیماران مبتلا به دیابت نوع دو براساس ادراک بیماری، BMI و ویژگی های جمعیت شناختی با نقش میانجی رفتارهای خودمراقبتی بود. روش پژوهش: روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش بیماران مبتلا به دیابت نوع دو بودند که به بیمارستان های شهر تنکابن و رامسر مراجعه کرده بودند. نمونه پژوهش 350 نفر از بیماران مبتلا به دیابت نوع دو بودند که به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های کیفیت زندگی مرتبط با سلامت (باروگز و همکاران، 2004)، ادراک بیماری (واینمن و همکاران، 1996)، رفتارهای خودمراقبتی (توبرت و همکاران، 2000)، شاخص توده بدنی و پرسشنامه ویژگی های جمعیت شناختی به دست آمد. تحلیل داده ها با روش مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد مدل ساختاری کیفیت زندگی مرتبط با سلامت بیماران مبتلا به دیابت نوع دو بر اساس ادراک بیماری، BMI و ویژگی های جمعیت شناختی (سن، سطح تحصیلات، سن شروع بیماری، طول مدت بیماری) با نقش میانجی رفتارهای خودمراقبتی با داده های تجربی برازش دارد.
  نتیجه گیری
  بنابراین، ازآنجاکه کیفیت زندگی برآیند مهم سلامتی به شمار می رود، ضرورت دارد که به‎عنوان یک موضوع اصلی در مراقبت از بیماران مختلف ازجمله بیماران مبتلابه دیابت موردتوجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، دیابت نوع دو، ادراک بیماری، BMI، ویژگی های جمعیت شناختی، رفتارهای خودمراقبتی
 • مهرداد هوشمند، علی روشنایی*، معصومه مطلق صفحات 378-396
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف تبیین جامعه شناختی عوامل موثر بر خشونت خانوادگی با رویکرد نظریه زمینه ای بود. روش پژوهش: روش پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با استفاده از نظریه زمینه ای به مطالعه عوامل و پیامدهای خشونت علیه زنان در خانواده پرداخته است. برای گردآوری اطلاعات و انتخاب مشارکت کنندگان از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده و با پیشرفت مطالعه، نمونه گیری موارد مطلوب صورت گرفت که تا رسیدن به اشباع نظری با 21 نفر از زنان مورد خشونت قرار گرفته که به مرکز اورژانس اجتماعی شهر نهاوند مراجعه کرده اند، مصاحبه نیمه ساختار یافته به عمل آمد. که بعد از تحلیل و بررسی محتوای مصاحبه ها، با کدگذاری باز 202 مفهوم اولیه و در کدگذاری محوری، 20 مقوله عمده و درنهایت یک مقوله مرکزی یا هسته ای استخراج گردید.
  یافته ها
  نتایج این پژوهش نشان می دهد که عواملی نظیر اعتیاد شوهر، مشکلات و اختلالات شخصیتی، ازدواج اجباری و زودهنگام، نگرش مردسالاری در خانواده، عدم حمایت خانوادگی، نقص جامعه پذیری و تربیت اجتماعی و شرایط نامناسب اقتصادی از عوامل موثر و عمده در افزایش و بروز خشونت علیه زنان در خانواده محسوب می شوند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج و یافته های به دست آمده از این پژوهش کیفی، برگزاری کارگاه ها جلسات مهارت های زندگی و مشاوره های پیش از ازدواج جهت افزایش آگاهی و شناخت زوجین از هم و برخورد با یکدیگر مخصوصا در اوایل زندگی جهت مقابله و کاهش پدیده خشونت علیه زنان پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: خشونت، زنان متاهل، خشونت خانوادگی، مطالعه کیفی، نظریه زمینه ای
 • نسرین نعمتی جهان*، پریناز بنی سی، حمیدرضا وطن خواه صفحات 397-408
  هدف
  هدف از انجام این پژوهش پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس هوش هیجانی، هوش معنوی و سلامت روان زوجین بود. روش پژوهش: این پژوهش با روش همستگی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره مهرانا شهر تهران به تعداد 360 نفر و تعداد کل جامعه و مراجعه به جدول کرجسی و مورگان برابر با 186 برآورد شد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه رضایت از زندگی داینر (1985)، هوش هیجانی بارآن (1980)،هوش معنوی کینگ (2008) و پرسشنامه سلامت روان گلدبرگ و هیلر (1972) بود. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، به دو روش توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزار SPSS21 انجام شد. در این پژوهش از آمار توصیفی برای محاسبه میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش و نشان دادن فراوانی و نمودار های مربوط به آن استفاده شد و از آمار استنباطی به منظور بررسی فرضیه های پژوهش استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که متغییرهای هوش هیجانی (254/0 = Beta)، هوش معنوی (186/0 = Beta) و سلامت روان (429/0 = Beta) قادر به پیش بینی رضایت از زندگی زوجین می باشد.
  نتیجه گیری
  می توان نتیجه گرفت که سلامت روان سهم بیشتری در پیش بینی رضایت از زندگی زوجین دارد.
  کلیدواژگان: رضایت از زندگی، هوش هیجانی، هوش معنوی، سلامت روان
 • احترام السادات انوریان، عاطفه احمدی، آرزو بابایی، عاطفه ناظریه* صفحات 409-422
  هدف
  هدف پژوهش حاضر پیش بینی رشد پس از آسیب براساس بهزیستی معنوی و اجتماعی در زنان آسیب دیده از روابط فرازناشویی بود. روش پژوهش: روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی بود. جامعه پژوهش شامل تمامی زنان مراجعه کننده به مراکز سنجش سلامت شهریار بود، که از این میان 282 نفر از زنانی که ملاک های ورود به پژوهش را داشتند به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و سپس بوسیله پرسشنامه رشد پس از آسیب تدسچی و کالون (1996)، پرسشنامه بهزیستی معنوی پالوتزین و الیسون (1982) و پرسشنامه بهزیستی اجتماعی کیز (1998) مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد بهزیستی معنوی و بهزیستی اجتماعی به صورت معنادار رشد پس از سانحه در زنان را پیش بینی می کند(01/0 p<). بررسی مجذور همبستگی چندگانه بدست آمده نشان داد که بهزیستی معنوی و بهزیستی اجتماعی 4/24 درصد از واریانس رشد پس از سانحه در زنان آسیب دیده از روابط فرازناشویی را تبیین کرده است. همچنین بهزیستی معنوی سهم بیشتر در پیش بینی رشد پس از سانحه زنان آسیب دیده از روابط فرازناشویی دارد.
  نتیجه گیری
  بنابراین می توان نتیجه گرفت براساس بهزیستی معنوی و اجتماعی میتوان رشد پس از آسیب در زنان آسیب دیده از روابط فرازناشویی را پیش بینی نمود.
  کلیدواژگان: رشد پس از آسیب، بهزیستی معنوی، بهزیستی اجتماعی، روابط فرازناشویی، زنان آسیب دیده
 • زهرا قوی، آزاده طاولی*، شقایق زهرائی صفحات 423-437
  هدف
  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه ی همجوشی شناختی تصویر بدن در زنان متقاضی جراحی های زیبایی با روش پژوهش: پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه ی آماری شامل تمام زنان 20 تا 50 ساله ی مراجعه کننده به کلینک های زیبایی شهر تهران جهت دریافت جراحی های زیبایی بود که 319 نفر با نمونه گیری در دسترس در هآن مشارکت داشتند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های همجوشی شناختی-تصویر بدنی، وسواس فکری جبری ییل-بروان برای اختلال بدریخت انگاری و خودشفقتی-فرم کوتاه استفاده شد. جهت بررسی روایی سازه، از تحلیل عاملی تاییدی، جهت بررسی روایی همگرا و روایی واگرا از ماتریس همبستگی و جهت بررسی پایایی از همسانی درونی با کمک محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های تحلیل عاملی تاییدی نشان داد مدل تک عاملی پرسشنامه ی همجوشی شناختی تصویر بدن، با توجه به اندازه ی شاخص های 079/0= RMSEA، 025/0= SRMRو 981/0=CFI، 968/0=TLI و 981/0=IFI از برازش مطلوبی برخوردار است. با توجه به همبستگی معنادار این مقیاس با مقیاس اختلال بدریخت انگاری (629/0=r)، روایی همگرا این ابزار مطلوب ارزیابی شد. روایی واگرای این مقیاس با استفاده از پرسشنامه ی فرم کوتاه خودشفقتی، مورد سنجش قرار گرفت که نتایج، حاکی از همبستگی معنادار این دو ابزار (599/0-=r) و مطلوب بودن روایی واگرا پرسشنامه ی همجوشی شناختی تصویر بدن بود؛ آلفای کرونباخ 95/0 نیز حاکی از پایایی مطلوب این پرسشنامه بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گیری کرد که پرسشنامه ی حاضر در نمونه ایرانی زنان متقاضی جراحی های زیبایی از ویژگی های روانسنجی مطلوبی برخوردار است و می توان از آن به عنوان ابزاری معتبر در پژوهش های آتی و موقعیت های تشخیصی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: پایایی، پرسشنامه ی همجوشی شناختی-تصویر بدنی (CFQ-BI)، روایی، ویژگیهای روانسنجی
 • غلام نبی اکاتی، فاطمه شهابی زاده*، سید عبدالمجید بحرینیان صفحات 438-464
  هدف
  هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با و بدون خودشفقت گری توجه آگاهانه بر واکنش های معنوی زنان با اضطراب کرونای دارای دلبستگی ناایمن به همسر با یک دوره پیگیری دو ماهه بود. روش پژوهش: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1400 بر روی 48 نفر معلم زن شهر زاهدان انجام شد. زنان با اضطراب کرونای دارای دلبستگی ناایمن به همسر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به طور تصادفی بین سه گروه مداخله 1 (16 نفر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد)، مداخله 2 (16 نفر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با خودشفقت گری توجه آگاهانه) و گروه گواه (16 نفر) تقسیم شدند. از مقیاس اضطراب کرونا ویروس، پرسشنامه مقیاس های رابطه، مقیاس صبر و پرسشنامه کنترل معنوی زبان استفاده شد و داده ها در نرم افزار آماری SPSS نسخه 26 تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد توام با و بدون خودشفقت گری توجه آگاهانه در مقایسه با گروه گواه موجب افزایش کنترل شناختی زبان و صبر شده است (05/0 P<). درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد توام با خودشفقت گری توجه آگاهانه در کنترل شناختی زبان و صبر موثرتر از درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بوده است و این تاثیر در پیگیری تداوم داشته است.
  نتیجه گیری
  درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد توام با خودشفقت گری توجه آگاهانه به عنوان یک مداخله پایدار در جهت افزایش کنترل شناختی زبان و صبر می تواند در مراکز بهداشتی و درمانی در زنان با اضطراب کرونای دارای دلبستگی ناایمن به همسر به کار برده شود.
  کلیدواژگان: پذیرش و تعهد، خودشفقت گری، واکنشهای معنوی، اضطراب کرونا، دلبستگی
 • عبدالحسین فرهادی، غلامرضا منشئی*، زهرا یوسفی صفحات 465-477
  هدف
  هدف از این پژوهش مقایسه ی اثربخشی آموزش تاب آوری خانواده، با آموزش امید به شیوه ی شناختی-معنوی، بر تاب آوری خانواده در مراقبین بیماران کلیوی تحت همودیالیز بود. روش پژوهش: روش پژوهش از نوع آزمایشی با دو گروه آزمایش و گواه با طرح پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری 45 روزه بود، جامعه ی  آماری، کلیه مراقبین بیماران کلیوی تحت همودیالیز شهر اصفهان در سال 1399- 1400 بود که در این پژوهش 60 نفر از مراقبین به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و به صورت تصادفی به سه گروه آموزش تاب آوری خانواده (20 نفر)، آموزش امید به شیوه ی شناختی - معنوی (اسدی و همکاران، 2022)(20 نفر) و گروه کنترل(20 نفر) تقسیم شدند،افراد شرکت کننده در پژوهش در سه مرحله به پرسشنامه ی تاب آوری خانواده سیکسیبی (2005) پاسخ دادند.
  یافته ها
  داده های گردآوری شده در دوسطح آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرنی) تحلیل شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss ورژن 24 استفاده شد. تحلیل داده ها نشان داد که در مرحله پیگیری آموزش امید به شیوه ی  شناختی-معنوی  و آموزش تاب آوری خانواده بر تاب آوری خانواده (04/23= Fو 001/0=P)و ابعاد حل مسیله (11/21= Fو 001/0=P)، معنویت، (38/4= F و 003/0=P)و پذیرش (85/10= Fو 001/0=P) تاثیر معناداری داشته است.  نتایج آزمون تعقیبی نشان داد آموزش تاب آوری خانواده بر تاب آوری خانواده و ابعاد آن اثر معنادارتری داشته اند (01/0>p).
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های پژوهش حاضر می توان از آموزش امید به شیوه شناختی-معنوی و آموزش تاب آوری خانواده برای افزایش میزان تاب آوری خانواده در بیماران کلیوی تحت همودیالیز استفاده کرد.
  کلیدواژگان: تاب آوری خانواده، امید، شناختی-معنوی، مراقبین بیمار، بیماران همودیالیز
 • هلیا جودکی، مهرداد ثابت*، حسن احدی صفحات 478-491
  هدف
  مطالعه حاضر باهدف تعیین اثربخشی درمان مثبت نگر بر نشخوار فکری و راهبردهای مقابله ای زنان مبتلابه سرطان رحم انجام شد. روش پژوهش: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه همراه با دوره پیگیری بود. جامعه پژوهش شامل تمامی بیماران زن مبتلابه سرطان رحم مراجعه کننده به مرکز درمانی الزهرا شهر اصفهان در شش ماه نخست سال 1400 بودند که از افراد داوطلب واجد شرایط 30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه 15 نفر) قرار گرفتند و به پرسش نامه های نشخوار فکری نولن- هوکسما و مارو (1991) و راهبردهای مقابله با استرس اندلر و پارکر (1990) پاسخ دادند. گروه آزمایش در 8 جلسه درمان مثبت نگر به صورت گروهی شرکت کردند، اما گروه گواه هیچ مداخله ای دریافت ننمود. در تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 22 و آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر بین گروهی استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد درمان مثبت نگر در بهبود نشخوار فکری، مقابله مسیله مدار و مقابله هیجان مدار بیماران مبتلابه سرطان رحم موثر بود و نتایج در دوره پیگیری تداوم داشت (01/0>p).
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج مشاوران و درمانگران می توانند از روش درمان مثبت نگر برای مداخله در زمینه بهبود نشخوار فکری و راهبردهای مقابله ای زنان مبتلابه سرطان رحم استفاده کنند.
  کلیدواژگان: درمان مثبت نگر، نشخوار فکری، راهبردهای مقابله ای، سرطان رحم
 • الهام مجیدی، هنگامه عسگری دهاقانی*، مرضیه دهقانی، محمد صمدی صفحات 492-505
  هدف
  به عقیده پژوهشگران زیادی دوران نامزدی و سال های اول ازدواج از مقاطع مهم در چرخه زندگی خانوادگی است که در آن سطح تعارض و اختلاف ها افزایش می یابد. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش پیش از ازدواج مبتنی بر مدل SYMBIS بر مهارت های ارتباطی و مهارت های حل تعارض نامزدها بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی و از لحاظ طرح پژوهش و شیوه انجام، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل و دوره پیگیری سه ماهه بود. بر این اساس، جامعه آماری پژوهش شامل کلیه نامزدهای مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه 7 تهران جهت دریافت مشاوره پیش از ازدواج در نیمه اول سال 1401 بود. از این رو، از میان این افراد و به شیوه نمونه گیری هدفمند در دسترس تعداد 40 نفر (20 زوج) انتخاب شده و به صورت تصادفی در یک گروه آزمایش (20 نفر) و یک گروه کنترل (20 نفر) گمارده شدند. سپس، روی گروه آزمایش آموزش پیش از ازدواج مبتنی بر مدل SYMBIS تهیه شده توسط لس و لسلی پروت (2006) اجرا شد. همچنین، به منظور گردآوری داده ها، ابزار پژوهش شامل پرسشنامه حل تعارض (CRQ) و پرسشنامه مهارت های ارتباطی کریستنسن و سالاوی (1984) بود. در بخش توصیفی از جدول های توزیع فراوانی استفاده شده و در بخش استنباطی تحلیل داده ها از تحلیل واریانس مختلط با اندازه گیری های مکرر و آزمون تعقیبی بنفرونی و نسخه 26 نرم افزار SPSS استفاده شد.
  یافته ها
  یافته ها حاکی از آن است که با توجه به مقدار F و سطح معناداری مقدار به دست آمده در متغیر مهارت های ارتباطی (83/7 = F و 004/0 = P) و مهارت های حل تعارض (91/6 = F و 006/0 = P) می توان نتیجه گرفت که متغیر مستقل یعنی آموزش پیش از ازدواج مبتنی بر مدل SYMBIS به طور معنادار باعث تغییر در متغیرهای وابسته یعنی مهارت های ارتباطی و مهارت های حل تعارض شده و این بدان معناست که تغییرات ایجاد شده در متغیرهای وابسته ناشی از عضویت در گروه آزمایش یا متغیر مستقل (آموزش پیش از ازدواج مبتنی بر مدل SYMBIS) بود.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته ها می توان نتیجه گیری نمود که آموزش پیش از ازدواج مبتنی بر مدل SYMBIS بر مهارت های ارتباطی و مهارت های حل تعارض نامزدها موثر است. بنابراین می توان از این مدل در مشاوره های پیش از ازدواج استفاده کرد.
  کلیدواژگان: آموزش پیش از ازدواج، مدل سیمبیس، مهارت های ارتباطی، مهارت های حل تعارض، نامزدها
 • نیلوفر ارجمندنیا، رمضان حسن زاده*، قدرت الله عباسی صفحات 506-521
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف اثربخشی درمان راهبردهای راهبردهای نظم جویی هیجان بر رفتار اجتنابی و برانگیختگی در بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ناشی از بیماری کووید- 19 انجام شده است. روش پژوهش: روش پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح تک آزمودنی چندخط پایه ای بود. جامعه آماری شامل افرادی که به علت بیماری کوید 19 در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان مسیح دانشور تهران بین سالهای 1399تا 1400 بستری بودند و به اختلال استرس پس از سانحه دچار گشته اند بود. سه زن به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در گروه درمان راهبردهای نظم جویی هیجان گمارش شدند. سپس سه آزمودنی پروتکل 8 جلسه ای درمان راهبردهای نظم جویی هیجان (گروس -2008) دریافت کردند. پرسشنامه های تاثیر رویداد- ویرایش شده (گرمر، 2003) به عنوان ابزار پژوهش در چهار مرحله خط پایه ، چلسه سوم و ششم و بعد از درمان اجرا شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 جمع آوری شده به روش تحلیل اندازه گیری های مکرر و تحلیل داده ها به کمک رسم نمودار تجزیه و تحلیل شدند. از فرمول درصد بهبودی (اوگلز ، 2001) قضاوت درباره میزان بهبودی استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد رویکرد راهبردهای نظم جویی هیجان موجب بهبود اجتناب، و برانگیختگی در بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ناشی از بیماری کووید- 19 شد. میزان درصد بهبودی اجتناب، و برانگیختگی در بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ناشی از بیماری برای بیماران بین 52 تا 68 درصد بود.

  نتیجه گیری

  می توان نتیجه گرفت رویکرد راهبردهای نظم جویی هیجان موجب بهبود اجتناب، و برانگیختگی در بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ناشی از بیماری کووید- 19 می شود و می توان از این درمان در جهت کاهش مشکلات روان شناختی بیماران کووید-19 استفاده کرد.

  کلیدواژگان: تنظیم هیجان، اختلال استرس پس از سانحه، رفتاراجتنابی، برانگیختگی
 • نسیم هادیان، شکوفه متقی*، یاسر رضاپور میرصالح صفحات 547-569
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی طرحواره های ناسازگار و ابراز گری هیجانی در ارتباط بین ترومای کودکی و صمیمیت جنسی در زنان خانواده های کم درآمد انجام شد.

  روش

  این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی- همبستگی بود که به روش مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان خانواده های کم درآمد تحت پوشش کمیته امداد شهر اصفهان بود که 209 نفر از آنان به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه های صمیمیت جنسی بطلانی، احمدی و بهرامی (1389)، طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ (1994)، ترومای کودکی برنشتاین و فنیک (1998) و ابرازگری هیجانی کینگ و آمونز (1990) پاسخ دادند. داده های پژوهش در دو سطح توصیفی و استنباطی به ویژه مدل یابی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد ترومای کودکی به طور مستقیم بر صمیمیت جنسی زنان متاهل خانواده های کم درآمد تاثیر معنی داری ندارد (05/0<P)؛ ولی بر ابرازگری هیجانی و حوزه های طرحواره های ناسازگار اولیه به صورت معنی داری موثر است (01/0>P). همچنین، از بین حوزه های طرحواره های ناسازگار اولیه، فقط حوزه گوش بزنگی و بازداری بر ابرازگری هیجانی تاثیر مستقیم معنی داری دارد و ابرازگری هیجانی بر صمیمیت جنسی تاثیر معنی دار دارد (01/0>P). علاوه بر این، ترومای کودکی تنها به واسطه حوزه گوش بزنگی و بازداری و ابرازگری هیجانی بر صمیمیت جنسی تاثیر غیرمستقیم معنی داری دارد (01/0>P). از سوی دیگر، ترومای کودکی ازطریق تاثیرگذاری بر ابرازگری هیجانی بر صمیمیت جنسی اثرگذار است (01/0>P).

  نتیجه گیری

  بنابراین، ترومای کودکی می تواند بر صمیمیت جنسی به واسطه تاثیرگذاری بر حوزه گوش بزنگی و بازداری و ابرازگری هیجانات اثرگذار باشد. توجه به عوامل ذکر شده می تواند به ارتقاء سطح صمیمت جنسی زنان کمک نماید.

  کلیدواژگان: ابرازگری هیجانی، ترومای کودکی، صمیمیت جنسی، طرحواره های ناسازگار اولیه
 • رویا منتظری* صفحات 570-592
  هدف

  هدف پژوهش حاضر شناسایی تجارب زیسته مادران ایرانی از نقش مادرزن و مادرشوهری بود. روش پژوهش: روش پژوهش حاضر کاربردی و از نوع کیفی پدیدارشناسی تفسیری است. نمونه مورد مطالعه شامل 14 نفر از مادران ساکن شهر اصفهان بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. از افراد مصاحبه نیمه ساختاریافته به عمل آمد، سپس کلمه به کلمه پیاده سازی شده و به روش اسمیت و اسبورن (2007) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  در این مطالعه نقش مادرزن و مادرشوهری در 4 مضمون اصلی شامل ادراک از مادرانگی بعد از ازدواج فرزند، الزامات نقش آفرینی، چالش ها و فرصت ها، مهارت های ارتباطی، 15 مضمون فرعی شامل مادری حامی و راهنما، مادری محافظه کار، مادری فداکار با محدودیت های شخصی، صفات و ویژگی های مطلوب، چالش ها و فرصت های ارتباط با همسر، چالش ها و فرصت های رابطه والد-فرزندی، چالش باورهای فرهنگی، فرصتی برای پاسخ به نیازهای اساسی، چالش مسیولیت های مراقبتی و مدیریتی، چالش های احساسی، حفظ مرزها، سرمایه گذاری ابرازی و ابزاری، پیوستن به خانواده همسر فرزند، پیوستن به عروس و داماد، آگاهانه و هوشمندانه عمل کردن و 69 کد برآورد گردید.

  نتیجه گیری

  مطابق یافته های پژوهش، نقش مادرزن و مادرشوهری با ادراکی از مادری حامی، محافظه کار و فداکار تعریف می شود که برای نقش آفرینی خویش ملزم به ویژگی ها و صفات مطلوب و استفاده از مهارت های ارتباطی می باشد. مادرزن و مادرشوهر بودن در عین ایجاد فرصت ها، چالش هایی را نیز برای مادران به دنبال دارد. به طور کلی تسهیل گری در روابط و انسجام خانواده به عنوان جوهره مشترک تجارب مادران ایرانی از نقش مادرزن و مادرشوهری می باشد

  کلیدواژگان: مادرزن، مادرشوهر، مادران ایرانی، پدیدارشناسی
 • اعظم روشندل، مرضیه غلامی توران پشتی*، ناهید هواسی سومار، مهدی شاه نظری صفحات 593-612
  هدف

  این پژوهش با هدف مدل یابی معادلات ساختاری نگرش خوردن براساس تمایزیافتگی خود، واکنش پذیری عاطفی و اضطرار منفی با میانجی گری دشواری تنظیم هیجان در دختران انجام گرفت. روش پژوهش: روش انجام پژوهش به صورت همبستگی به روش مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دختران جوان بود که از این میان، تعداد 284 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل تست نگرش خوردن گارنر و گارفینکل (1979)، فرم کوتاه سیاهه تمایزیافتگی دریک، مورداک، مارسزالک و باربر (2015)، مقیاس رفتار تکانه ای لینهام و میلر (2004)، مقیاس عاطفه مثبت و منفی واتسون، کلارک، و تلگن (1988) و مقیاس دشواری تنظیم هیجان گراتز و رویمر (2004) بود. برای گردآوری داده ها از رو ش های آمار توصیفی و استنباطی و معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS26 و AMOS24 صورت گرفت. جهت تحلیل روابط واسطه ای نیز از روش بوت استرپ در برنامه MACRO استفاده شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که رابطه مدل ساختاری نگرش خوردن براساس تمایزیافتگی خود، واکنش پذیری عاطفی (عاطفی مثبت و منفی) و اضطرار منفی با میانجی گری دشواری تنظیم هیجان از برازش خوبی برخوردار است (001/0>P). رابطه تمایزیافتگی با نگرش خوردن منفی و معکوس، رابطه دشواری تنظیم هیجان با نگرش خوردن مسقیم و مثبت برآورد شده است (001/0>P). همچنین واکنش پذیری عاطفی مثبت با نگرش خوردن رابطه منفی و معکوس داشت (001/0>P).

  نتیجه گیری

  یافته های این مطالعه به نقش موثر تمایزیافتگی، تنظیم هیجان و واکنش پذیری عاطفی در نگرش مختل خوردن در دختران تاکید دارد. لذا باید آموزش های لازم برای تنظیم و کنترل هیجانات در این قشر مهم از جامعه انجام گیرد، تا از عوارض و پیامدهای نگرش مختل خوردن که ابتلا به اختلالات خوردن است، پیشگیری نمود.

  کلیدواژگان: نگرش خوردن، تمایزیافتگی، واکنش پذیری عاطفی، اضطرار منفی، دشواری تنظیم هیجان
 • مینا سرلک، حسن حیدری*، خلیل غفاری، حسین داوودی صفحات 613-632

  چکیدهپژوهش حاضر با هدف تدوین مدل بهزیستی روانشناختی زنان مطلقه بر اساس سلامت عمومی، بحران مالی و حمایت اجتماعی با میانجی گری تفکر مثبت انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر مشتمل کلیه زنان مطلقه (20 تا 45 سال) شهرستان اراک و خمین در سال 1401-1400 بود. حجم نمونه 429 نفر بود که با روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب شده اند. همه افراد نمونه پرسشنامه های سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر (1979)، بحران مالی پراویتز و همکاران (2006)، حمایت اجتماعی زیمت و همکاران (1988)، تفکر مثبت اینگرام و ویسنیکی (1988) و بهزیستی روانشناختی ریف (1989) را تکمیل کرده اند. برای تحلیل داده ها از روش های همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری به کمک نرم افزارهای SPSSV19 و AMOSV20 استفاده شد. نتایج نشان داد متغیر سلامت عمومی (20/0 و 14/0)، بحران مالی (18/0- و 17/0-) و حمایت اجتماعی (33/0 و 20/0) اثرات مستقیم و معنی داری به ترتیب بر تفکر مثبت و بهزیستی روانشناختی داشته اند. افزون بر آن تفکر مثبت (15/0)، اثرات مستقیم و معنی داری بر بهزیستی روانشناختی داشت. همچنین نتایج نشان داد که سه متغیر سلامت عمومی (10/0)، بحران مالی (10/0-) و حمایت اجتماعی (11/0) بر بهزیستی روانشناختی زنان مطلقه اثر غیر مستقیم و معنی داری دارند. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، هر سه متغیر سلامت عمومی، بحران مالی و حمایت اجتماعی اثرات مستقیم و غیرمستقیم معنی داری بر بهزیستی روانشناختی به واسطه تفکر مثبت داشته اند. لذا از این مدل می توان برای تقویت و ارتقای بهزیستی روانشناختی زنان مطلقه استفاده کرد و لذا آگاهی مشاوران، روان شناسان، درمانگران، پژوهشگران علوم اجتماعی و سایر متخصصان از این متغیرها جهت ارتقای بهزیستی روانشناختی زنان مطلقه حایز اهمیت است.

  کلیدواژگان: بهزیستی روانشناختی، سلامت عمومی، بحران مالی، حمایت اجتماعی، تفکر مثبت
|
 • Comparing the effectiveness of multisensory stimulation and cognitive rehabilitation on mental state, memory and sleep disorder in elderly women with cognitive impairments
  Masoumeh Mostafavi, Shaban Haydari *, Seyedeh Olia Emadian Pages 0-0
  Aim
  The present study was conducted with the aim of comparing the effectiveness of multisensory stimulation and cognitive rehabilitation on mental state, clinical memory and sleep disorder in elderly women with cognitive impairments.
  Methods
  The current research was conducted as a semi-experimental pre-test-post-test type with control and follow-up groups. The statistical population consisted of 30 elderly women referring to nursing homes in Tehran, who were divided into two experimental and control groups by a simple random method. To collect data from Folstein mental state questionnaires (1975), Wechsler Bluber clinical memory questionnaire (1939), Petersburg Boyce et al. sleep quality questionnaire (1989) and cognitive deficits questionnaire (national surveys standard of the Ministry of Health and Iran Statistics Center) used. The data was analyzed using SPSS-21 software and mixed analysis of variance tests.
  Results
  According to the results of multisensory stimulation and cognitive rehabilitation, it improves mental status (F=28.58, P<0.001), clinical memory (F=20.27, P<0.001), and sleep disorder (F=12.43, P<0.001) has a significant effect in the elderly with cognitive defects (P<0.01). The effectiveness of cognitive rehabilitation is greater compared to multisensory stimulation on the mental state and clinical memory of the elderly (P<0.01); However, the effectiveness of multisensory stimulation on the sleep disorder of the elderly is more than the effectiveness of cognitive rehabilitation (P<0.01).
  Conclusion
  This method can be used to improve the cognitive ability and, as a result, the quality of life of the elderly independently and together with clinical and subclinical cognitive treatments.
  Keywords: Memory, Sleep disorder, Sleep State, Multisensory Stimulation
 • Bita Bayani, Asghar Jafari *, Abdollah Shafie Abadi, Simin Hoseinian Pages 1-20
  Aim
  The present study aimed to study the predicting model of borderline personality based on complex trauma and object relation with mediating role of ego strength in conflicting couples.
  Methods
  Method was descriptive-correlational. Population was all refereeing couples to counseling and psychological clinics in 2021 in Tehran. Using multi cluster sampling and cutting point >75 in MCMI-3, 205 participants with borderline and inclusion criteria were selected and completed the questionnaires of Markstorm and et al, s (1997) PIES, Milon-3, s (1997) MCMI-3, Bell's (1995) BORI, Borneshtian & et al, s (2003) CTQ. Data were analyzed by Pearson correlation and SEM.
  Findings
  There is a positive and significant relationship between trauma and borderline and there is a negative and significant relationship between ego strength and borderline (p<0.01). The results of SEM showed that the prediction Model of borderline based on complex trauma and object relation with mediating role of ego strength is fit (p<0.01).
  Conclusion
  Ego strength effect on borderline through moderating object relation and effacing the dimension of cognitive and emotional of childhood trauma. Therefore, it was suggested, pay attention to trauma, object relation in etiology and therapy of borderline, and promote ego strength by training and counseling.
  Keywords: borderline, Complex Trauma, Object Relation, Ego strength, conflicting couples
 • Vajieh Alsadat Seyedi, Maryam Meghdadi * Pages 21-35
  Aim
  The aim of this study was to determine the effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy on cognitive regulation of emotion and perceived stress in women with dental anxiety.
  Method
  The research method is semi-experimental pre-test and post-test with a control group. The study population included all women with dental anxiety in Tehran who were selected by available sampling method and randomly assigned to two groups (15 people) experimental group and (15 people) control group. The experimental group underwent 8 sessions of 90 minutes of cognitive therapy based on the mindfulness of Segal et al. (2004). The research instruments were Stouthard, Mellenbergh, & Hoogstraten (1993) Dental Anxiety Questionnaire, Garnefski, Kraaij, & Spinhoven (2001) Cognitive Emotion Regulation, and Cohen et al. (1983) Perceived Stress. The results were analyzed using repeated measures analysis of variance and SPSS.22 software.
  Results
  It showed that mindfulness-based cognitive therapy treatment had a significant effect on increasing cognitive regulation of emotion (F=51.53, P<0.001) and decreasing perceived stress (F=15.25, P<0.001) in women with dental anxiety.
  Conclusion
  It can be concluded that mindfulness-based cognitive therapy was effective on cognitive regulation of emotion and perceived stress in women with dental anxiety.
  Keywords: Mindfulness, Cognitive emotion regulation, Perceived stress, Dental Anxiety, Women
 • Elahe Mehrmanesh, Fariba Hafezi *, Parvin Ehteshamzadeh, Saeed Bakhtiarpour Pages 36-56
  Aim
  The purpose of this study is to determine the effect of cognitive-behavioral therapy, desensitization with eye movements and reprocessing and biofeedback on migraine attacks (frequency, duration and intensity), anxiety sensitivity, sleep quality and quality of life of women with migraine.
  Method
  The research was semi-experimental and was conducted using a pre-post test and follow-up design with a control group. The statistical population included all women who referred to Tehran's Vision of the Future Clinic in 2019 due to headache. Among the people who were diagnosed with migraine, 60 people were selected and randomly divided into 3 experimental groups and one control group. Then the people of the cognitive-behavioral group underwent group therapy for 11 sessions of 90 minutes each week, and the people of the desensitization group with rapid eye movements and reprocessing individually in 3 sessions of 90 minutes and once a week, and the people of the biological feedback treatment group were treated for 15 sessions in 3 weeks of 45 minutes. The data was analyzed by SPSS-25 software and by multiple variance analysis.
  Results
  Based on the results of this research, it can be stated that cognitive-behavioral therapy, desensitization with eye movements and reprocessing and biofeedback are effective on attacks (frequency, duration and intensity), anxiety sensitivity, sleep quality and quality of life of women
  Keywords: cognitive behavioral therapy, desensitization with eye movements, reprocessing, Biofeedback, migraine attacks, Anxiety Sensitivity
 • Mahsa Moradmand, Hassan Ashayeri *, Hooman Namvar Pages 57-83
  Aim
  The present study was conducted with the aim of predicting adolescent embarrassment based on self-compassion and emotional regulation with regard to the mediator role of problem solving in adolescents aged 12 to 15 years in Tehran.
  Methods
  In the form of a cross-sectional correlational design, 320 people (boys and girls) were selected from the teenagers of Tehran city by purposive sampling method, after collecting the data, 312 questionnaires could be analyzed. The participants were asked to answer standard questionnaires of emotion regulation by Granfaski et al. (2001), problem solving by Hepner and Patterson (1982), self-compassion by Neff (2003), and feelings of shame and guilt by Cohen et al. (2011). In order to analyze the data, Spss and Smart-PLS software were used.
  Results
  The results showed that 65.9% of the changes in shame are caused by the changes in self-compassion and emotional regulation variables, and all the mentioned variables have a significant effect on shame (P<0.001). Also, the results related to the mediating role of problem solving showed that only negative emotion regulation through problem solving has an indirect effect on embarrassment with an intensity of 0.45 (P<0.001) and the two variables of positive emotion regulation and self-compassion through problem solving They do not have an indirect effect on shame (P>0.05).
  Conclusion
  Based on the findings of the research, it can be concluded that the variables of self-compassion and emotional regulation have an effect on teenagers' shame and problem solving has a mediating role in the relationship between negative emotion regulation and teenagers' shame. Therefore, paying attention to these mechanisms can be useful in formulating effective preventive and therapeutic interventions for adolescents in dealing with adolescent embarrassment and depression symptoms.
  Keywords: positive, negative emotion regulation, self-compassion, problem solving, adolescent shaming
 • Mansoureh Mohammadi, Mojtaba Sedaghati Fard * Pages 84-99
  Aim
  The purpose of the present study was to predict marital stability and marital compatibility based on self-differentiation.
  Methods
  This research was correlational in terms of research method. The statistical population of the present study was all the couples who referred to the counseling centers of the 5th district of Tehran during the winter of 2021, which was approximately 320 people. The number of samples from the two centers was estimated to be 175 people according to the table for determining the sample size of Krajcie and Morgan, and this number was selected from the entire population by simple random sampling method. The data collection tool included Edwards, Johnson and Booth's Marital Stability Questionnaire (1987), Spanier's Marital Compatibility (1976) and Scouron and Friedlander's (1998) self-differentiation. The data obtained from the questionnaire were used in two description sections, including mean and standard deviation, and Pearson correlation and regression were used for data analysis.
  Results
  The results showed that the differentiation variable is able to predict marital stability (β=0.31, P=0.003) and marital compatibility (β=0.22, P=0.006). According to the Beta value, self-differentiation has a greater contribution in predicting the marital stability of couples.
  Conclusion
  It can be concluded that self-differentiation can predict marital stability and marital compatibility.
  Keywords: Marital Stability, Marital Compatibility, Self-differentiation
 • Sayedeh Raziyeh Mousavi Diva, Shaban Haydari *, Hossein Ali Ghanadzadegan Pages 100-114
  Aim
  The purpose of this research was to compare the effectiveness of integrative couple therapy on the quality of marital relationships and cognitive regulation of emotions in incompatible couples.
  Methods
  The current research was a semi-experimental type with a pre-test-post-test design with a control group. The statistical population included all the couples who referred to the counseling centers of Amol city during March 2021, who referred because of incompatibility or the psychologists of the center identified the cause of the conflict as incompatibility. The sample size, the number of 20 couples (40 people) (10 couples for the experimental group and another 10 couples for the control group) from the entire statistical population, the cluster sampling method was used, and finally, with this method, five centers were used to select the samples. The training sessions of the integrative couple therapy group were implemented using Christensen and Jacobson's (2000) integrative couple therapy. The questionnaires of the study were Busby et al.'s Marital Relationship Questionnaire (1995) and Garnefski et al.'s (2001) Emotion Regulation Questionnaire. Findings were analyzed using repeated measures with a mixed design.
  Results
  The results of the research showed that the results showed that integrative couple therapy training increases the quality of marital relationships (P<0.001, F = 46.30) and positive emotional cognitive regulation (P< 0.001, F=62.35) and negative (P<0.001, F=137.80) has been effective.
  Conclusion
  Therefore, it can be concluded that integrative couple therapy was effective in improving the quality of marital relations and cognitive adjustment of incompatible couples.
  Keywords: Cognitive emotion regulation, Couples Therapy, incompatible couples, Marital Relationship Quality
 • Azadeh Mehrtash, Shohreh Ghorban Shiroudi *, Jamshid Jarareh Pages 115-129
  Aim
  The present study was conducted with the aim of predicting marital commitment based on communication beliefs with the mediation of sexual satisfaction and self-control.
  Methods
  The research method was correlational and structural equations type. The statistical population is all women who referred to counseling centers and health homes in Tehran in 2020-21 and 380 people were selected as a sample using a simple random sampling method. The data collection tool was Adams and Jones' Marital Commitment Questionnaire (1997), Idelson and Epstein's Relationship Beliefs in Married Life (1982), Larson et al.'s Sexual Satisfaction Questionnaire (1998), and Tangeny et al.'s Self-Control Questionnaire (2004). For data analysis, structural equation modeling was used using AMOS 14 and SPSS 24 software.
  Results
  The results showed that the direct effect of communication beliefs on sexual satisfaction (β=-0.13), self-control (β=-0.47) and marital commitment (β=-0.46) is significant. The direct effect of sexual satisfaction on marital commitment (β=0.22) and self-control on marital commitment (β=0.54) is also positive and significant. Meanwhile, self-control can play a mediating role in the relationship between communication beliefs and marital commitment (P≥0.001).
  Conclusion
  communication beliefs, communication patterns, sexual satisfaction and self-control, if formed in positive and efficient dimensions, can increase and maintain couples' commitments.
  Keywords: Communication beliefs, Marital Commitment, sexual satisfaction, self-control
 • Zahra Khansari, Hajar Torkan *, Mansoureh Bahramipour Pages 130-160
  Aim
  The present study was conducted considering the breadth and comprehensiveness of the healthy human theory and its culture-based nature, with the aim of compiling and validating a parenting package based on the healthy human theory, especially for mothers with children with externalizing disorders.
  Method
  The qualitative research method was an exploratory type (thematic analysis) inductive problem and need based on the process and rules of content analysis by Strauss and Corbin, and the content analysis method was used to compile the parenting package based on the healthy human theory. The research area includes 34 scientific texts that were selected by purposeful sampling and based on the relationship between the content and healthy human education strategies; Also, the professors and faculty of the Department of Psychology and Counseling of Isfahan Islamic Azad University, 6 of them were selected as a sample in order to evaluate the parenting package based on healthy people.
  Results
  The results of the method of Strauss and Corbin (1998) showed that 9 selected codes (being present, kindness to creatures, satisfaction with life and enjoyment, happiness, metacognition, forgiveness and forgiveness, forgetting, peace and meaning, hope) and the parenting package based on the healthy human theory was adjusted based on these dimensions according to the frequency of the semantic units of the selected codes, and its reliability and validity were confirmed based on the approval of experts and the agreement coefficient of the evaluators, which was 0.99.
  Conclusion
  Therefore, the compiled package, which is based on the culture of Iranian families, can be used to educate parents, especially mothers of children with behavioral problems, in order to improve their quality of life.
  Keywords: parenting, healthy human theory, Theme analysis, externalizing disorders
 • Farzaneh Angazi, Saeedeh Hosseini *, Mokhtar Arefi, Keyvan Kakabraei Pages 161-172
  Aim
  The current research aims to present a structural model of anxiety disorders based on COVID-19 anxiety with the mediating role of coping strategies in pregnant women.
  Methods
  This study is applied in terms of its objective, and descriptive-correlational and structural equation modeling in terms of its implementation. Data collection methods included both library and field research. In the field research, questionnaires were used to collect necessary data, including the Generalized Anxiety Disorder (GAD-13) questionnaire by Spitzer et al. (2006), the COVID-19 Anxiety questionnaire by Alipour et al. (2019), and Lazarus and Folkman’s (1988) coping strategies. SPSS22 and AMOS software were utilized for data analysis.
  Results
  The results indicated that anxiety disorders can be predicted based on COVID-19 anxiety (p<0.01). Additionally, coping strategies were found to play a mediating role in the relationship between anxiety disorders and COVID-19 anxiety (p<0.01). The study also revealed a significant association between anxiety disorders or COVID-19 anxiety and the mediating role of coping strategies in pregnant women (p<0.01).
  Conclusion
  Therefore, it can be concluded that anxiety disorders in pregnant women can be predicted by COVID-19 anxiety with the mediation of coping strategies.
  Keywords: anxiety disorders, Corona Anxiety, coping strategies, Pregnant women
 • Marjan Torajizade, Mojtaba Mohammadi Jalai Farahani *, Davood Taghvaei Pages 173-191
  Aim
  The purpose of the present study was to compare functional analysis psychotherapy (FAP) and schema therapy on emotional experience towards spouse, communication patterns and rumination of couples referring to counseling centers in Isfahan city.
  Method
  The research method was semi-experimental and pre-test, post-test, and follow-up with two experimental and control groups. The statistical population includes all couples in the age group of 25 to 45 years old in Isfahan city, who were selected by available sampling method, 30 couples (10 couples in the first test group, 10 couples in the second test group, and 10 couples in the control group) And for the first group, the performance analysis therapy experiment was presented during 12 sessions, and for the second group, the schema therapy experiment was also presented during 8 sessions. Data collection tools included Brashaw's 6-question emotional experience questionnaire (2009), Christensen and Salawi's (1984) 35-question communication patterns questionnaire, Nolen-Hoeksma and Morrow's (2008) 22-question rumination questionnaire. To analyze the data, the statistical method of analysis of variance with repeated measurements was used.
  Results
  The results showed that there is a difference between the effect of the two psychotherapy methods, performance analysis and schema therapy, on the emotional experience towards the spouse (f=0.33 and p=0.71) and couples' communication patterns (f=0.004 and p=0.97) There was no significant difference, but there was a significant difference between the two psychotherapy methods, performance analysis and schema therapy, on rumination (f=4.40 and p=0.03).
  Conclusion
  Therefore, the schema therapy method in the treatment of rumination and reducing marital conflicts has been a more effective method than performance analysis psychotherapy.
  Keywords: performance analysis, Schema therapy, emotional experience, Communication Patterns, Rumination
 • Roya Mosaei, Khadijeh Abolmaali Alhosseini *, Fariborz Bagheri Pages 192-205
  Aim
  The current study aims to examine the effectiveness of growth-oriented education specifically designed for adults aged 35 to 45 years in enhancing self-coherence and lifelong learning.
  Method
  A quasi-experimental method with a pre-test-post-test control group design was employed for the study. The population consisted of women aged 35 to 45 years working in healthcare centers in Islamshahr city in 2022, from which 30 individuals (15 in the experimental group and 15 in the control group) meeting the inclusion criteria were conveniently selected. The Antonovsky’s Sense of Coherence (1993) and Kirby et al.’s (2010) Lifelong Learning questionnaires were used to measure the dependent variables. Univariate covariance analysis was used for data analysis.
  Results
  The results showed that the implementation of the educational package significantly increased self-coherence (F=11.18, p<0.01) and lifelong learning (F=10.88, p<0.01).
  Conclusion
  Therefore, it can be concluded that growth-oriented education for adults aged 35 to 45 years is effective in enhancing self-coherence and lifelong learning.
  Keywords: developmental, Developmental Tasks, Adult Education, self-coherence, Adult Learning
 • Azam Hajirostam, Mohsen Golparvar *, Felor Khayatan Pages 206-221
  Aim
  The purpose of this research was to compare the effectiveness of self-compassion-based mindfulness package with mindfulness-based cognitive therapy package on emotional eating in overweight women.
  Method
  The current research was practical and semi-experimental with a pre-test-post-test design along with a follow-up period. Among the overweight women in Isfahan who referred to weight control and weight loss centers and offices in 2019, 45 people were selected by convenience sampling and randomly assigned to the research groups. The research tool was the Van Strien et al Dutch Eating Behavior Questionnaire (1986). Each of the self-compassion-based mindfulness groups by Haji Rostam (2019) and the mindfulness-based cognitive therapy group Based on the approach of Teasdale et al (1995) underwent eight treatment sessions, and the control group did not receive any treatment. The results were analyzed using SPSS software and using variance analysis method with repeated measurements.
  Results
  The findings showed that the mindfulness package based on self-compassion and the cognitive therapy package based on mindfulness on the desire to eat (F = 7.15, P = 0.001) and eating behavior (F = 5.74, P = 0.002) have had a lasting positive effect on overweight women.
  Conclusion
  In this way, in order to improve the desire to eat and eating behavior in overweight women, the mindfulness package based on self-compassion and the cognitive therapy package based on mindfulness can be used.
  Keywords: Overweight, self-compassion-based mindfulness package, mindfulness-based cognitive therapy package, Emotional Eating
 • Mojtabah Reisi Sarteshneizy *, Ameneh Reisi Sarteshneizy Pages 222-234
  Aim
  The purpose of this study was to investigate the effect of emotion-oriented couple counseling on marital stress and negative emotions of couples.
  Method
  The method of this research was quasi-experimental and of the pre-test-post-test type with a control group and a follow-up phase. To select the desired sample from the number of 110 couples, 40 couples (80 people) were selected as volunteers and randomly placed in two experimental and control groups (20 couples in the experimental group and 20 couples in the control group). To measure marital stress, Weiss et al.'s (1973) Change Areas Scale questionnaire was used, and to measure negative emotions, Watson et al.'s (1988) questionnaire was used. The independent variable was Johnson's emotion-oriented couple counseling (2004), which was applied to the experimental group in ten sessions, and during this period, no action was taken for the control group, The data were analyzed using repeated measure variance.
  Results
  The results showed that emotion-oriented couple counseling was effective on negative emotions (F=5.09, P <0.013) and marital stress (F=7.04, P <0.031) and this effect was stable in the follow-up phase (P=0.05).
  Conclusion
  Therefore, it can be concluded that emotion-oriented couple counseling reduces marital stress and reduces negative emotions of referring couples.
  Keywords: Emotion-Oriented Couple Counseling, marital stress, Negative Emotions
 • Narges Hendiani, Alireza Aghausefi *, Javad Khalatbari Pages 235-250
  Aim
  The purpose of this research was to develop a model of attitude towards extramarital relationships based on attachment styles, emphasizing the mediating role of confrontational styles and marital intimacy.
  Methods
  The current research is a correlational and socio-statistical type, including all people with extramarital relationships or the attitude of ordinary people to refer to welfare, relief committee and counseling centers of Qom province in 2021. 320 people were selected as the research sample using available sampling method. The sample of the research is the attitude questionnaire towards extramarital relationships (Whatley, 2007), adult attachment styles (Collins & Reed, 1990), confrontational styles (Lazarus & Folkman, 1988) and marital intimacy questionnaire. (Walker & Thompson, 1983) were completed. The data were analyzed by Pearson's correlation test and the research model was analyzed by the partial least squares (PLS) structural equation modeling technique and SPSS 27 and Smart PLS 3 statistical software.
  Results
  The results of the path analysis test showed that the research model has a good fit. Examining the mediation results showed that confrontational styles have a significant mediating role in the relationship between secure style, avoidant style and ambivalent style with attitudes towards extramarital relationships (p<0.05). The findings showed that the escape and avoidance strategy have a significant mediating role in the relationship between safe style and avoidant style with attitude towards extramarital relationships (p<0.05). The findings showed that positive reappraisal strategy has a significant mediating role in the relationship between safe style and ambivalent style, as well as ambivalent with attitude towards extramarital relationships (p<0.05). Also, the mediating role of marital intimacy variable in the relationship between safe, avoidant and ambivalent style was confirmed (p<0.05).
  Conclusion
  It can be concluded that confrontational styles and intimacy play a mediating role in relation to attachment styles and attitudes towards extramarital relationships.
  Keywords: extramarital relationships, Attachment Styles, confrontational styles, Marital Intimacy
 • Ruhollah Rahiman, Mohammad Qamari *, Vahideh Babakhani, Alireza Jafari Pages 251-265
  Aim
  The aim of this research was to develop a model exploring the structural relationship between personality dimensions and attachment styles, communication skills, and marital conflicts, mediated by early maladaptive schemas in couples facing divorce.
  Method
  This was a descriptive-correlational study. The population included all couples facing divorce who visited counseling centers in Takestan city during the second half of 2020 and 2021. A convenience sampling method was used, and the sample size was determined as 373 individuals based on Sample Power software. The research instruments included the Big Five Personality Traits Questionnaire, Communication Skills (Queendom, 2004), Marital Conflicts (Jones, 1997), Young’s Early Maladaptive Schemas (2007), and Hazan and Shaver’s Attachment Styles (1987). Data analysis was performed using SPSS and Amos software.
  Results
  The results showed that personality dimensions do not significantly relate to marital conflicts among couples facing divorce (p<0.05). Similarly, attachment styles do not significantly relate to marital conflicts (p<0.05). However, early maladaptive schemas played a mediating role in the relationship between personality dimensions and marital conflicts, with a significant t-value (17.97) and significance level (p<0.05). Additionally, early maladaptive schemas had a mediating role in the relationship between personality dimensions and communication skills, indicated by a significant t-value (17.93) and significance level (p<0.05). Furthermore, early maladaptive schemas mediated the relationship between attachment styles and marital conflicts, with a t-value (12.87) and significance level (p<0.05).
  Conclusion
  Considering that early maladaptive schemas can play a mediating role in the relationships of couples facing divorce, they are a significant factor in shaping personality, attachment styles, and marital conflicts.
  Keywords: Personality Dimensions, Attachment Styles, Communication skills, marital conflict, maladaptive schema
 • Vahideh Fazilat-Pour, Maryam Gholamzadeh-Jofreh *, Mohsen Nazarifar Pages 266-284
  Aim
  The aim of the current research is to explore the experience of self-disclosure by divorced mothers about the issue of divorce to their children.
  Method
  In this qualitative study, a semi-structured in-depth interview was conducted with a purposive sample consisting of 22 divorced mothers with at least one child aged 10 to 38 years. Data analysis through Colaizzi's method led to the discovery of two main categories: self-disclosure topics and factors influencing them.
  Results
  Key topics raised include: expressing the reason for the divorce, decision-making about the imminent divorce, and problems arising after the divorce. Some of the influential factors on these self-disclosures include the age and gender of the child, and the mother's beliefs. The results indicate that the stresses related to divorce make mothers more prone to negative self-disclosure towards their children.
  Conclusion
  Therefore, greater attention by mothers to the occurrence of this phenomenon in their interactions with children and the use of specialized counseling services can reduce the negative consequences of divorce.
  Keywords: Divorce, Mother-to-Children Disclosures, Phenomenology, Disclosure, children
 • Zahra Mokhtari, Zahra, Mardani *, Azimeh Sadat Abdelahei Pages 285-307
  Aim
  The aim of the present research is to examine the predictive model of family cohesion based on differentiation and attitude towards love: the mediating role of marital intimacy in married women.
  Method
  The research is descriptive-correlational, employing structural equation modeling. The study population consisted of all married women in the city of Isfahan who had been married for at least three years and were currently living with their spouses. A total of 225 individuals were selected as the sample using voluntary sampling. The data collection tools included the Fisher Family Cohesion Scale (Fisher et al., 1992), the Skowron and Smith Self-Differentiation Questionnaire (2003), the Hendrix and Hendrix Love Attitude Scale (1997), and the Thompson and Walker Marital Intimacy Questionnaire (1983), all of which have been validated. To achieve the objectives of the present research, initially, a descriptive analysis of the data obtained from the questionnaires was conducted. Subsequently, structural equation modeling (SEM) was used to reduce the independent variables.
  Results
  The results of the data analysis indicated that the second to fifth hypotheses of the research regarding the relationships between the study variables were confirmed. Based on these relationships, in total, 88% of the variations in the dependent variable (family cohesion) were predicted by the variables of the final model.
  Conclusion
  Furthermore, according to the final model obtained from structural equation modeling, the independent variables of attitude towards love, marital intimacy, and differentiation had a direct impact on the family cohesion of married women.
  Keywords: family cohesion, differentiation, attitude to love, Marital Intimacy, Married women
 • Fatemeh Tadayon Tajabadi, Forough Jafari *, Elham Fariborzi Pages 308-320
  Aim
  The purpose of this research was to assess the effectiveness of reality therapy on rational behavior and psychological well-being in married women aged 30 to 45 years in the city of Kerman.
  Method
  This was a quasi-experimental study, utilizing a pre-test, post-test design with a control group. The population consisted of married women aged 30 to 45 years who attended the Damoon Counseling Center in Kerman. The sampling method was accessible, and the study sample included one control group and one experimental group, each consisting of 20 individuals. The tools used in the study included the Ryff Psychological Well-Being Questionnaire (1989), the Rational Behavior Questionnaire by Whitman (1997). Data analysis was conducted in two parts: descriptive and inferential statistics. In the descriptive part, the characteristics of the sample were described using central tendency and dispersion indices such as mean, variance, and standard deviation. In the inferential statistics section, considering the research design, parametric tests and the normal distribution of data, Shapiro's test, and univariate analysis of covariance were used for the main hypothesis and sub-hypotheses, respectively. SPSS software version 24 was utilized for data analysis.
  Results
  The findings indicated that reality therapy had a significant effect on the rational behavior of married women aged 30 to 45 years in Kerman at a level below 0.05, with an effect size of 0.46. Reality therapy also had a significant impact on both rational behavior and psychological well-being of these women, with an effect size of 0.43 on psychological well-being.
  Conclusion
  Therefore, reality therapy can be used to improve psychological well-being and enhance rational behavior in married women.
  Keywords: Reality Therapy, rational behavior, Psychological Well-Being
 • Kimia Habibzadeh, Maryam Rostam Nezhad * Pages 321-333
  Aim
  The current study aimed to compare early maladaptive schemas and attachment styles in women involved in romantic relationships with an age difference of 10 years or less and an age difference of 15 years or more (with the man being older).
  Method
  This study was causal-comparative in nature; the statistical population comprised 91 individuals, with 50 women involved in romantic relationships with an age difference of 10 years or less (Group One) and 41 women in relationships with an age difference of 15 years or more (Group Two). Participants were selected through convenient and snowball sampling methods and responded to the Hazan and Shaver Attachment Styles Questionnaire (1987) and Young’s 90-item Schema Questionnaire (1990). Data were analyzed using multivariate analysis of variance (MANOVA) with SPSS software.
  Results
  The findings indicated significant differences between the two groups in the anxious/ambivalent attachment style and avoidant attachment style components (P<0.01). There were significant differences between the two groups in the components of emotional deprivation, mistrust, social isolation, defectiveness/shame, failure, dependence, vulnerability, emotional inhibition, entitlement/grandiosity, and self-sacrifice (P<0.05). However, there were no significant differences between the groups in the secure attachment style and components of abandonment, self-sacrifice, compliance, unrelenting standards, attention seeking, pessimism, and punishment (P>0.05).
  Conclusion
  The results of this study indicated that there are differences between early maladaptive schemas and attachment styles in women involved in romantic relationships with a minor and a greater age difference (with the man being older). The findings underscore the importance of schema-focused and emotion-focused approaches in resolving interpersonal conflicts in couples with significant age differences.
  Keywords: Attachment Styles, early maladaptive schemas, emotional relationship, age superiority
 • Mina Yousef Pouri, Bita Bahrami * Pages 334-352
  Aim
  The main purpose of the present research is to predict the attitude towards infidelity based on the role of dark personality traits, self-differentiation, and sexual attitudes in individuals seeking divorce.
  Method
  This research is descriptive-survey and correlational in nature. The statistical population included women seeking divorce who visited welfare centers in District 6 of Tehran in the autumn 2022. A total of 230 individuals were selected through convenient sampling. Data were collected using the Whatley Marital Infidelity Attitude Scale (2006), the Johnson and Webster Dark Triad Personality Trait Questionnaire (2010), the Skowron and Smith Self-Differentiation Questionnaire (2003), and the Khoshabi and Valaie Sexual Attitude Questionnaire (2018). Data analysis was performed in two sections, descriptive and inferential, using Pearson correlation and multivariate regression analysis.
  Results
  The results showed that dark personality traits, self-differentiation, and sexual attitudes have a significant impact on the attitude towards infidelity.
  Conclusion
  It can be concluded that dark personality traits, self-differentiation, and sexual attitudes are influential factors in the attitude towards infidelity.
  Keywords: attitude to betrayal, dark dimensions of personality, Differentiation of Self, sexual attitude, Divorce
 • Ahmad Pourrostami, Mohammad Reza Zarbakhsh Bahri *, Sobhane Bahram Pages 353-377
  Aim
  The aim of this study was to provide a health-related quality of life model for patients with type 2 diabetes based on disease perception, BMI and demographic characteristics with the mediating role of self-care behaviors.
  Method
  The research method was descriptive-correlation type. The statistical population of the research was type 2 diabetes patients who had visited the hospitals of Tankabon and Ramsar. The sample of the study was 350 patients with type 2 diabetes who were selected by available sampling method. Data were collected using health-related quality of life questionnaires (Baroghs et al., 2004), disease perception (Weinman et al., 1996), self-care behaviors (Tobert et al., 2000), body mass index, and demographic characteristics questionnaire. Data analysis was done by structural equation modeling method.
  Results
  The findings showed that the structural model of the health-related quality of life of patients with type 2 diabetes based on disease perception, BMI and demographic characteristics (age, education level, age of disease onset, duration of disease) with the mediating role of self-care behaviors fits with experimental data.
  Conclusion
  Therefore, since the quality of life is considered an important health outcome, it is necessary to consider it as a main issue in the care of different patients, including patients with diabetes.
  Keywords: Health-related quality of life, Type 2 diabetes, disease perception, BMI, Demographic Characteristics, Self-care behaviors
 • Mehrdad Hooshmand, Ali Roshanaei *, Masoumeh Motlagh Pages 378-396
  Aim
  The purpose of this research was to explain the sociological factors affecting family violence with a grounded theory approach.
  Methods
  The current research method has studied the factors and consequences of violence against women in the family with a qualitative approach and using grounded theory. In order to collect information and select the participants, the purposeful sampling method was used and with the progress of the study, the sampling of desirable cases was done until reaching the theoretical saturation with 21 women who have been subjected to violence who have referred to the social emergency center of Nahavand city, a semi-structured interview. The finding was carried out. After analyzing and reviewing the content of the interviews, 202 primary concepts were open-coded and 20 major categories and finally one central or core category were extracted in the axial coding.
  Results
  The results of this research show that factors such as husband's addiction, personality problems and disorders, forced and early marriage, patriarchal attitude in the family, lack of family support, lack of socialization and social education, and unfavorable economic conditions are among the major and effective factors in increasing and the occurrence of violence against women in the family are considerable.
  Conclusion
  According to the results and findings obtained from this qualitative research, holding workshops, life skills sessions and pre-marital counseling to increase the awareness and recognition of couples and dealing with each other, especially early in life, in order to deal with and reduce the phenomenon of violence. It is suggested against women.
  Keywords: Violence, Married women, Family Violence, Qualitative study, Grounded theory
 • Nasrin Nemati Jahan *, Parinaz Banisi, Hamidreza Vatankhah Pages 397-408
  Aim
  The purpose of this research was to predict life satisfaction based on emotional intelligence, spiritual intelligence and mental health of couples.
  Method
  This research was carried out by correlation method. The statistical population of the research includes all the couples referred to the Mehrana counseling center in Tehran, numbering 360 people, and the total number of the population and referring to the Krajcie and Morgan table was estimated to be 186. Data collection tools included Diener's Life Satisfaction Questionnaire (1985), Bar-On's Emotional Intelligence (1980), King's Spiritual Intelligence (2008), and Goldberg and Hiller's Mental Health Questionnaire (1972). The analysis of the collected data was done in two descriptive and inferential ways through SPSS21 software. In this research, descriptive statistics were used to calculate the mean and standard deviation of the research variables and to show the frequency and related graphs, and inferential statistics were used to investigate the research hypotheses.
  Results
  The results showed that the variables of emotional intelligence (Beta = 0.254), spiritual intelligence (Beta = 0.186) and mental health (Beta = 0.429) are able to predict the life satisfaction of couples.
  Conclusion
  It can be concluded that mental health has a greater contribution in predicting life satisfaction of couples.
  Keywords: life satisfaction, Emotional intelligence, Spiritual intelligence, mental health
 • Ehtera Sadat Anvarian, Atefeh Ahmadi, Arezo Babaei, Atefeh Nazeriyeh * Pages 409-422
  Aim
  The purpose of the present study was to predict post-traumatic growth based on spiritual and social well-being in women affected by extramarital relationships.
  Method
  The current research method was descriptive-correlation type. The research population included all women who referred to Shahriar health assessment centers, of which 282 women who met the criteria for entering the research were selected by purposive sampling; Then they were evaluated by Tedeschi and Calhoun (1996) post-traumatic growth questionnaire, Palotzin and Ellison (1982) spiritual well-being questionnaire, and Keyes (1998) social well-being questionnaire. Pearson's correlation coefficient and regression analysis were used to analyze the data.
  Results
  The results showed that spiritual well-being and social well-being significantly predict post-traumatic growth in women (p<0.01). The examination of the obtained multiple correlation square showed that spiritual well-being and social well-being explained 24.4% of the variance of post-traumatic growth in women affected by extramarital relationships. Also, spiritual well-being has a greater contribution in predicting post-traumatic growth of women affected by extramarital relationships.
  Conclusion
  Therefore, it can be concluded that based on spiritual and social well-being, post-traumatic growth can be predicted in women affected by extramarital relationships.
  Keywords: post-traumatic growth, spiritual well-being, social well-being, extramarital relationships, traumatized women
 • Zahra Ghavi, Azadeh Tavoli *, Shaghayegh Zahraei Pages 423-437
  Aim
  The purpose of this study was to investigate the psychometric properties of the Body Image Cognitive Fusion Questionnaire in women applying for cosmetic surgeries with
  Method
  It was a correlational descriptive research and the statistical population included all women aged 20 to 50 who referred to beauty clinics in Tehran for cosmetic surgeries. 319 people were selected using the convenience sampling method. Cognitive Fusion Questionnaire - Body Image (CFQ-BI), Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale for Body Dysmorphic Disorder (BDD-YBOCS) and Self-Compassion Scale-Short Form (SCS-SF) were used to collect information. confirmatory factor analysis for evaluate the construct validity, Correlation matrix for checking convergent validity and divergent validity and Internal consistency was used to check reliability with the help of Cronbach's alpha coefficient.
  Results
  The findings of confirmatory factor analysis showed that the single-factor model of Cognitive Fusion Questionnaire-Body Image, according to the numerical size of the indicators, RMSEA=0.079, SRMR=0.025, CFI=0.981, TLI=0.968, and IFI=0.981 has a good fit. Considering the positive and significant correlation of this scale with the scale of Body Dysmorphic Disorder (r=0.629), the convergent validity of this tool was evaluated favorably. The divergent validity of this scale with the short form of Self-Compassion Questionnaire was reported favorable due to the negative and significant correlation between these two instruments (r=0.599). Cronbach's alpha coefficient of 0.95 indicated the good reliability of this questionnaire.
  Conclusion
  According to the research findings, it can be concluded that Questionnaire of Cognitive Fusion-Body Image in Iranian population (Female applicants for Cosmetic surgeries) has desired psychometric properties and it can be used as a valid tool in future research and diagnostic situations.
  Keywords: Cognitive Fusion Questionnaire - Body Image (CFQ-BI), Psychometric properties, Reliability, Validity
 • Gholan Nabi Okati, Fatemeh Shahabizadeh *, Seyed Abdulmajid Bahrainian Pages 438-464
  Aim
  The aim of this study was to compare the effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) with and without self-compassion mindfulness on the spiritual reactions of women with COVID-19 anxiety who have insecure attachment to their husbands, with a two-month follow-up period.
  Method
  This clinical trial was conducted in 2021 on 48 female teachers in Zahedan. Women with COVID-19 anxiety and insecure attachment to their husbands were selected through purposive sampling and randomly divided into three groups: Intervention 1 (16 participants receiving ACT), Intervention 2 (16 participants receiving ACT with self-compassion mindfulness), and a control group (16 participants). The Coronavirus Anxiety Scale, Relationship Scales Questionnaire, Patience Scale, and the Spiritual Control Language Questionnaire were used, and data were analyzed using SPSS software version 26.
  Results
  Results showed that ACT with and without self-compassion mindfulness, compared to the control group, significantly increased cognitive control of language and patience (P < 0.05). ACT combined with self-compassion mindfulness was more effective in improving cognitive control of language and patience than ACT alone, and this effect was maintained at follow-up.
  Conclusion
  ACT combined with self-compassion mindfulness, as a sustainable intervention, can be used in health and treatment centers for women with COVID-19 anxiety who have insecure attachment to their husbands, to enhance cognitive control of language and patience.
  Keywords: acceptance, commitment, self-compassion, spiritual reactions, Corona Anxiety, Attachment
 • Abdolhossein Farhadi, Gholamreza Manshaee *, Zahra Yousefi Pages 465-477
  Aim
  This research examines the capacity of resilience in the caregivers of kidney patients, and the impact of the care process on it. The purpose of this study was to compare the effectiveness of family resilience training with cognitive-spiritual hope training on family resilience in caregivers of kidney patients undergoing hemodialysis.
  Method
  The research method was an experimental type with two experimental and control groups with the present pre-test and post-test design, a quantitative one with a control group and a 45-day follow-up, and the statistical population consists of all caregivers of kidney patients undergoing hemodialysis. Isfahan city in 2020-21, in this research, 60 caregivers were selected through available sampling and were randomly divided into family rescyilincy trianing pakage (20 people) cognitive- spiritual hope trianing (20 people) and control (20 people) groupes. The people participating in the research in three stages ansewered to the family rescilince questionnaire (Sixbey, 2005). The collected data were analyzed at two levels of descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics in this study (variance analysis with repeated measurements and Bonferroni post hoc test). It was used for data analysis (by spss software version 24).
  Results
  The data analysis showed that the cognitive-spiritual hope training had a significant effect on family resilience (F= 23.04, P<0.001), and its dimensions, problem solving (F= 23.04 P<0.01), spirituality (F= 21.11 P<0.003), acceptance (F= 10.85 P<0.001), but the family resilience training pakage was also significantly more effective on improving family resilience and had a more significant effect (P< 0.01). Counclusion: According to the findings of the present research, it is possible to use cognitive-spiritual hope training and family resilience training to increase the level of family resilience and its dimensions in kidney patients undergoing hemodialysis.
  Keywords: Family Resilience, hope, cognitive-spiritual, Caregivers, Hemodialysis Patients
 • Helia Jodaki, Mehrdad Sabet *, Hasan Ahadi Pages 478-491
  Aim
  The present study was conducted with the aim of determining the effectiveness of positive treatment on rumination and coping strategies of women with uterine cancer.
  Methods
  The present study was a quasi-experimental study with a pre-test-post-test design with a control group and a follow-up period. The research population included all female patients with uterine cancer who referred to Al-Zahra Medical Center in Isfahan city in the first six months of 2021, 30 of the eligible volunteers were randomly selected into two experimental and control groups (each group) 15 people and answered Nolen-Hoeksma and Morrow (1991) rumination questionnaires and Endler and Parker (1990) stress coping strategies. The experimental group participated in 8 positive treatment sessions as a group, but the control group did not receive any intervention. SPSS version 22 software and analysis of variance test with repeated measurement between groups were used in data analysis.
  Results
  The results showed that positive treatment was effective in improving rumination, problem-oriented coping, and emotion-oriented coping in uterine cancer patients, and the results continued in the follow-up period (p<0.01).
  Conclusion
  Based on the results, counselors and therapists can use the positive treatment method to intervene in improving rumination and coping strategies of women with uterine cancer.
  Keywords: Positive treatment, Rumination, coping strategies, Uterine cancer
 • Elham Majidi, Hengameh Asgari Dehaghani *, Marziyeh Dehghani, Mohammad Samadi Pages 492-505
  Aim
  The purpose of this study was to investigate the effect of premarital education based on the SYMBIS model on communication skills and conflict resolution skills of fiancés.
  Method
  In terms of the purpose, the current research was of an applied type, and in terms of the research design and method, it was a quasi-experimental design with a pre-test and post-test design with an experimental group and a control group and a three-month follow-up period. Based on this, the statistical population of the research included all the fiancés who referred to the counseling centers of the 7th district of Tehran to receive pre-marital counseling in the first half of 2011. Therefore, 40 people (20 couples) were selected from among these people and were randomly assigned to an experimental group (20 people) and a control group (20 people). Then, premarital education based on the SYMBIS model prepared by Les and Leslie Perot (2006) was implemented on the experimental group. Also, in order to collect data, the research tools included the conflict resolution questionnaire (CRQ) and the communication skills questionnaire of Christensen and Salluvay (1984). In the descriptive part, frequency distribution tables were used, and in the inferential part of data analysis, mixed variance analysis with repeated measurements and Bonferroni's post hoc test and SPSS software version 26 were used.
  Results
  The F value and the significance level of the obtained value were calculated in the variable of communication skills (F = 7.83 and P = 0.004) and conflict resolution skills (F = 6.91 and P = 0.006). Therefore, it can be concluded that the independent variable i.e. premarital education based on the SYMBIS model has significantly changed the dependent variables i.e. communication skills and conflict resolution skills. This means that the changes made in the dependent variables were caused by the membership in the experimental group or the independent variable (premarital education based on the SYMBIS model).
  Conclusion
  Based on the findings, it can be concluded that premarital education based on the SYMBIS model is effective on the communication skills and conflict resolution skills of the fiancés. Therefore, this model can be used in premarital counseling.
  Keywords: premarital education, SYMBIS model, Communication skills, conflict resolution skills, fiancés
 • Niloufar Arjamandnia, Ramezan Hasanzadeh *, Ghodratollah Abbasi Pages 506-521
  Aim

  The aim of this study was to investigate the effectiveness of treatment of emotion regulation strategies on avoidance and arousal behavior in patients with post-traumatic stress disorder due to COVID-19.

  Materials and Methods

  The research method was semi-experimental with a single-subject multiline basic design. The statistical population consisted of people who were admitted to the intensive care unit of Masih Daneshvari Hospital in Tehran between 2020 and 2021 due to COVID-19 and had post-traumatic stress disorder. Three women were selected by available sampling method and assigned to emotion regulation strategies treatment group. Then, three subjects received an 8-session protocol for treatment of emotion regulation strategies (Gross-2008). Event-edited impact questionnaires (Garmer, 2003) were administered as research tools in four stages: baseline, third and sixth Chelsea and after treatment. Data were analyzed using SPSS software version 22 by repeated measurement analysis and data analysis using diagram drawing. The recovery percentage formula (Ogles, 2001) was used to judge the rate of recovery.

  Results

  The results showed that the approach of emotion regulation strategies improved avoidance and arousal in patients with post-traumatic stress disorder due to COVID-19. The percentage of recovery of avoidance and arousal in patients with post-traumatic stress disorder caused by the disease was between 52% and 68%.

  Conclusion

  It can be concluded that the approach of emotion regulation strategies improves avoidance and arousal in patients with post-traumatic stress disorder due to COVID-19 and this treatment can be used to reduce psychological problems in COVID-19 patients.

  Keywords: emotion regulation, Post-Traumatic Stress Disorder, avoidance behavior, arousal
 • Nasim Hadiyan, Shekoofeh Mottaghi *, Yasser Rezapour Mirsaleh Pages 547-569
  Purpose

  The present study was conducted with the purpose of investigating the mediating role of maladaptive schemas and emotional expression in the relationship between childhood trauma and sexual intimacy in women from low-income families.

  Methods

  This research was a descriptive-correlational research that was performed by structural equation modeling. The statistical population of the research included all women from low-income families under the coverage of Isfahan City Relief Committee, 209 of whom were selected by convenience sampling method and answered the questionnaires of sexual intimacy Batlani, Ahmadi and Bahrami (2010), Early maladaptive schemas Young (1994), Child Trauma Bernstein and Fink (1998), and Emotional Expressiveness of King & Emmones (1990). Research data were analyzed at two levels of descriptive and inferential statistics, especially structural equation modeling.

  Results

  The findings showed that childhood trauma doesn’t significant effect on the sexual intimacy of married women in low-income families (P>0/05); but it has a significant effect on emotional expression and areas of early maladaptive schemas (P<0/01). Also, among the domains of early maladaptive schemas, only the domain of listening and inhibition has a significant direct effect on emotional expression and emotional expression also has a significant effect on sexual intimacy (P<0/01). In addition, childhood trauma has a significant indirect effect on sexual intimacy only through the domain of deafness and inhibition and emotional expression (P<0/01). On the other hand, childhood trauma affects sexual intimacy by affecting emotional expression (P<0/01).

  Conclusion

  Therefore, childhood trauma can have an effect on sexual intimacy by influencing the field of listening and inhibiting and expressing emotions. Paying attention to the mentioned factors can help improve the level of sexual intimacy of women.

  Keywords: sexual intimacy, Childhood Trauma, early maladaptive schemas, Emotional Expressiveness
 • Roya Montazeri * Pages 570-592
  Objective

  The aim of the present study was to identify the lived experiences of Iranian mothers from the role of mother-in-law. Research

  Method

  The method of the present study was applied and qualitative descriptive phenomenology. The sample consisted of 14 mothers living in Isfahan who entered the study by convenience sampling method. Semi structured interviews were conducted, then implemented verbatim and analyzed by the Smith and Osborn’s method.

  Results

  In this study, The role of mother-in-law in 4 main themes including the perception of motherhood after marriage, role-playing requirements, challenges and opportunities, communication skills, 15 sub-themes including supportive and guiding motherhood, conservative motherhood, motherhood Self-sacrificing with personal limitations, desirable traits and characteristics, challenges and opportunities of relationship with spouse, challenges and opportunities of parent-child relationship, challenge of cultural beliefs, an opportunity to respond to basic needs, challenge Care and management responsibilities, emotional challenges, maintaining boundaries, expressive and instrumental investment, joining the family of spouse child, joining the in-law, acting consciously and intelligently, and were estimated 69 codes.

  Conclusion

  According to the research findings, the role of mother-in-law is defined by the perception of a supportive, conservative and self-sacrificing mother, who is required to have desirable characteristics and traits and use communication skills to fulfill her role. Being a mother-in-law, while creating opportunities, also brings challenges for mothers. In general, facilitating relationships and family cohesion is the common essence of Iranian mothers' experiences the role of mother-in-law.

  Keywords: Mother-in-law, Iranian Mothers, Phenomenology
 • Azam Roshandel, Marzieh Gholami Turan Poshti *, Nahid Havasi Somar, Mahdi Shahnazari Pages 593-612
  Aim

  This research was conducted with the aim of modeling the structural equations of eating attitude based on self-differentiation, emotional reactivity and negative urgency with the mediation of emotion regulation difficulty in girls.

  Methods

  The method of conducting the research was correlational and structural equation modeling. The statistical population of this research included all young girls, of which 284 were selected by cluster sampling. The research tools include the Garner and Garfinkel (1979) eating attitude test, the short form of the Drake, Murdock, Marszalek and Barber (2015) differentiation inventory, Lynham and Miller (2004) impulsive behavior scale, Watson, Clark, and Tellgen's positive and negative affect scale. (1988) and the emotion regulation difficulty scale was Gratz and Roemer (2004). To collect data, descriptive and inferential statistics and structural equations were used using SPSS26 and AMOS24 software. Bootstrap method was used in MACRO program to analyze mediating relationships.

  Results

  The findings showed that the relationship between the structural model of eating attitude based on self-differentiation, emotional reactivity (positive and negative emotional) and negative urgency with the mediation of emotion regulation difficulty has a good fit (P<0.001). Differentiation relationship with negative and inverse eating attitude, relationship between emotion regulation difficulty and direct and positive eating attitude has been estimated (P<0.001). Also, positive emotional reactivity had a negative and inverse relationship with eating attitude (P<0.001).

  Conclusion

  The findings of this study emphasize the effective role of differentiation, emotion regulation and emotional reactivity in the attitude of eating disorders in girls. Therefore, the necessary training to regulate and control emotions should be done in this important segment of the society, in order to prevent the complications and consequences of disordered eating attitude, which is eating disorders.

  Keywords: eating attitude, differentiation, emotional reactivity, negative urgency, Emotion regulation difficulty
 • Mina Sarlak, Hasan Haydari *, Khalil Ghafari, Hosein Davoodi Pages 613-632

  AbstractThe present study was conducted with the aim of developing a model of psychological well-being of divorced women based on public health, financial distress and social support mediated by positive thinking. The statistical population of the present study included all divorced women (20 to 45 years old) in Khomin city in 2021-2022. The sample size was 429 people and 3 non-random sampling methods were available. All completed the Goldberg & Hiller (1979) General Health Questionnaire, the financial distress of Prawitz et al. (2006), the social support of Zimet et al. (1988), the positive thinking of Ingram and Wisnicki (1988), and the psychological well-being of Ryff (1989). Pearson correlation method and structural equation modeling using SPSSV19 and AMOSV20 software were used to analyze the data. The results showed that the variables of general health (0.20 and 0.14), financial distress (-0.18 and -0.17) and social support (0.33 and 0.20) had direct and significant effects on positive thinking, respectively. And had psychological well-being. In addition, positive thinking (0.15) had direct and significant effects on psychological well-being. The results also showed that the three variables of general health (0.10), financial distress (-0.10) and social support (0.11) have an indirect and significant effect on the psychological well-being of divorced women. Based on the results of this study, all three variables of public health, financial distress and social support have significant direct and indirect effects on psychological well-being through positive thinking. Therefore, this model can be used to strengthen and promote the psychological well-being of divorced women, and therefore the knowledge of counselors, psychologists, therapists, social scientists and other specialists of these variables to promote the psychological well-being of divorced women is important.

  Keywords: Psychological Well-Being, public health, Financial Distress, Social Support, positive thinking