فهرست مطالب

نشریه آینده پژوهی شهری
سال سوم شماره 1 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/03/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مهسا غفوریان* صفحات 1-29

  مقصد گردشگری مشهد، نیازمند دسترسی به مراکز اقامتی مقرون به صرفه، جای پارک مناسب، اطلاع از وضعیت آب و هوایی، مراکز خرید و سوغات و بازدید از جاذبه های گردشگری می باشد. در این راستا هدف پژوهش شناسایی سناریوهای محتمل و راهبردهای تحقق گردشگری هوشمند در شهر مشهد تا افق 1410 است. در چگونگی انجام پژوهش، متغیرهای اولیه از طریق نمونه گیری غیر تصادفی هدفمند به روش دلفی بین ده نفر از متخصصان به بحث گذاشته شده است. بدین ترتیب عوامل و متغیرهای موثر جمع آوری شده است. سپس کدگذاری و تعریف متغیرهای اولیه در نرم افزار میک مک صورت گرفته است و جدول ماتریس اثرات متقاطع به دست آمده و در اختیار 5 نفر از نخبگان جهت امتیازدهی در طیف 0 تا 3 قرار گرفته است. در ادامه پس از تحلیل میزان اثرگذاری مستقیم، متغیرهایی با تاثیرگذاری بالا به دست آمده است که با توجه به نظرات کارشناسی از بین متغیرهای تاثیرگذار با عدم قطعیت بالا، پیشران های اصلی انتخاب شده اند. سپس بر مبنای مصاحبه های انجام شده به روش گلوله برفی با پنچ نفر از متخصصان، پنج توصیف گر و پانزده وضعیت مختلف، وارد نرم افزار سناریو ویزاد شده و ماتریس تاثیر متقابل خام در اختیار نخبگان جهت امتیازدهی در طیف -3 تا +3 قرار گرفته است. با توجه به نظرات، ماتریس استاندارسازی شده و سناریوهای سازگار از سناریو ویزارد استخراج شده است. در ادامه دو پیشران بحرانی از سناریوهای سازگار با عدم قطعیت بالا با هم جفت شدند و منطق سناریو را تشکیل دادند و در راستای مصاحبه های انجام شده با 5 نفر از کارشناسان، توصیف و تفسیر سناریوها در سه وضعیت سناریو مطلوب، ادامه روند و فاجعه صورت گرفته است. در نهایت با توجه به بررسی وضع موجود با مدل SWOT راهبردها ارایه شده است.

  کلیدواژگان: گردشگری هوشمند، برنامه ریزی سناریو، شهر مشهد
 • فاطمه رئوف، محمد معتمدی*، علی اکبر پوراحمد صفحات 30-45
  مشکلات و مسایل زیست محیطی موجود در شهرهای کشور ضرورت و اهمیت بهبود شاخص های زیست محیطی قبل از هر نوع برنامه ریزی را بسیار ضروری ساخته است. با توجه به اهمیت مشارکت مردمی در ارتقاء شاخص های سلامت اجتماعی به ویژه بعد زیست محیطی در مناطق شهری، تحقیق حاضر تلاش دارد راهبردهای مشارکت ساکنین را برای ارتقاء شاخص های زیست محیطی شهری در شیروان شناسایی و به تبیین آن ها بپردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی محسوب می شود که روش انجام آن ترکیبی از روش های توصیفی و تحلیلی بوده و  جامعه آماری دراین پژوهش ساکنان شهر شیروان هستند که بر اساس آخرین نتایج سرشماری مرکز آمار 82689  نفر بودند و نمونه آماری پژوهش حاضر با توجه به تعداد جامعه آماری و با استفاده از فرمول کوکران و با درصد اطمینان 95 درصد 384 نفر انتخاب و در نهایت از طریق نمونه گیری احتمالی تصادفی در بین شهروندان شیروانی توزیع و تکمیل شدند. یافته های تحقیق نشان داد، میانگین مشارکت زیست محیطی  4/15 بوده و در بین ابعاد شاخص سلامت اجتماعی به ترتیب بعدانسجام اجتماعی با مقدار میانگین 4/75، پذیرش اجتماعی با مقدار 4/69، شکوفایی اجتماعی با مقدار 4/55 و مشارکت اجتماعی با مقدار 4/10 بالاترین میانگین ها را داشته اند و بعد انطباق اجتماعی با مقدار 3/87 کمترین میانگین را به دست آورده است. همچنین در بررسی اثرگذاری متغیر مستقل (مشارکت زیست محیطی شهروندان) بر متغیر وابسته (سلامت اجتماعی) که  از آزمون آماری معادلات ساختاری PLS استفاده شد نتایج آزمون نشان از معنادار بودن اثرگذاری با مقدار 31/48 و درجه بالایی را نشان داده است.
  کلیدواژگان: مشارکت شهروندان، مشارکت زیست محیطی، سلامت اجتماعی، شهر شیروان
 • امیر عباس زارع، علی شمس الدینی*، پریسا مشکسار صفحات 46-70

  مطالعه نظام شهرنشینی در ایران نمایانگر عدم تناسب بین رشد شهرنشینی و توسعه شهری است و همین عدم تعادل، موجبات مسایل مختلف شهری از جمله بافت فرسوده می باشد. ازاین رو بافت های فرسوده شهری از چالش برانگیزترین مسایل در فضای شهری ایران به شمار می روند که موجبات عدم سازمان و تعادل و بی برنامه گی حیات شهری را فراهم آورده است. نکته مهم در این بین عملکرد سنتی نظام مدیریت شهری ایران است که عامل اصلی گسترش ابعاد چالش های مذکور می گردد. لذا با توجه به مطالعات این پژوهش مسیله بافت های فرسوده در شهرهای ایران، تنها معلول رشد شهرنشینی نیستند بلکه ناشی از عدم کیفیت مدیریت شهری در راستای ارتقاء سطح کیفیت زندگی در این نوع از بافت ها می باشد. کلان شهر شیراز به عنوان یکی از شهرهای تاریخی و مهم از این تاثیرات و مسایل مبرا نبوده است. هدف این تحقیق بررسی عملکرد مدیریت یکپارچه شهری در بازآفرینی بافت های فرسوده کلانشهر شیراز و در محله فخرآباد است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و روش های گردآوری اطلاعات به صورت میدانی (پیمایشی) است. ابزار گردآوری تحقیق، پرسش نامه است. جامعه آماری این تحقیق  را شهروندان  ساکن در محله فخر آباد شهر شیراز تشکیل داده اند که بالغ بر  1291 نفر بوده اند.  بر اساس فرمول کوکران، نمونه آماری به تعداد 296 نفر محاسبه شد. نتیجه آزمون تی تک نمونه ای در زمینه سنجش عملکرد مدیریت یکپارچه شهری در بازآفرینی بافت فرسوده فخرآباد نشانگر آن است که چهار شاخص شامل ظرفیت توسعه نهادی، یکپارچگی و شریک مساعی نهادی، ترتیبات نهادی در مواجهه با بافت و دانش و یادگیری نهادی در سطح کمتر از 0/05 معنادار بوده است. بررسی میانگین شاخص ها نشانگر آن است که وضعیت آنها ضعیف ارزیابی می شود. بهترین وضعیت مربوط به شاخص یکپارچگی و شریک مساعی نهادی با مقدار 2/550 و بدترین وضعیت مربوط به بعد دانش و یادگیری نهادی  با میانگین 2/343 بوده است. بنابراین وضعیت تمامی شاخص های مدیریت یکپارچه شهری در بازآفرینی بافت فرسوده فخرآباد نامطلوب ارزیابی می شود. همچنین نتیجه آزمون فریدمن در سطح کمتر از 0/05 تفاوت معناداری را میان شاخص های مدیریت کیپارچه شهری در بافت فرسوده نشان می دهد که بیشترین تفاوت مربوط به شاخص سرمایه اجتماعی درون نهادی و سپس کارایی و بهره وری نهادی بوده است.

  کلیدواژگان: مدیریت یکپارچه شهری، بازآفرینی، بافت فرسوده، کلان شهر شیراز
 • فائزه یزدانی رستم*، فرح حبیب، زهرا سادات سعیده زرآبادی صفحات 71-90
  تکامل متقابل گونه انسانی در بستر طبیعت میتواند مشروط به تماس بی واسطه با طبیعت پیرامونی خود در طول زندگی روزمره اش باشد. زیرا او همواره به دنبال تامین این مهم از طریق تحقق حضور حداکثری در محیط پیرامون خویش است. امروزه از رویکرد بیوفیلیک در طراحی کاربری های آموزشی، مسکونی و موزه های علوم و تاریخ طبیعی استفاده می شود، زیرا تعریف زنده در این گونه کاربری ها به واسطه طرح واره بیوفیلیا از منظر دو جزء (بیو) و (فیلیا) تشکیل شده است به قسمیکه (بیو) به چیزهای زنده یا زندگی انسان ها مرتبط می شود و (فیلیا) نیز جذابیت و احساس مثبتی است که انسان نسبت به عادت ها و تمام چیزهای پیرامونی خود دارد. از این رو رویکرد بیوفیلیک تلاشی است برای از بین بردن شکافی بین معماری مدرن و نیاز انسان ها به برقراری ارتباط با جهان پیرامونی خود. به قسمیکه بیوفیلیک برمبنای روشی ابتکاری که منجر به بالا بردن و ترمیم تجربه سودمند انسان از محیط پیرامونی خود می شود توانسته با بهره از الگویی هندسی همچون؛ نسبت فیبوناچی پی به ارزش روابط فضایی موجود در اشکال برمبنای الگویی متصل با یکدیگر در قالب کلیتی یکپارچه ببرد تا به واسطه آن مفاهیمی چون جزء به کل، تضادهای مکمل، تعادل و تنش پویا، فراکتال و نسبت ها و نیز در نهایت فضاهای انتقال به مکانی برمبنای طرح واره ای چون «بیوفیلیا» نمود یابد. لذا سعی شد با بهره از مطالعات کتابخانه ای از میان کتب و مقالات به اطلاعاتی در جهت شناسایی متغیرها دست یافته شود و از طریق تحلیل و روش توصیفی به فصل اشتراک اطلاعات بدست آمده با مولفات برگرفته از بیوفیلیک دست یافت که در امتداد آن به واسطه توصیف جداول و مستندات ترسیمی بتوان به استخراج مولفه های جدیدی در قالب شناسایی الگوی روابط فضایی موجود در فاز یک شهرک اکباتان با طرحواره های برگرفته از رویکرد بیوفیلیا نایل شد که از طریق این مهم و پاسخ به پرسشی چون؛ «چگونه می توان به واسطه درک جانمایی روابط فضایی به ارتباط میزان عرض معبر با ورودی متصل به بلوک مربوطه در فاز یک شهرک اکباتان با بهره از راهبرد بیوفیلیک پاسخ داد؟» بتوان به درک متقابل نحوه جانمایی فضایی همچون ورودی و معبرهای متصل به آن برمبنای نسبت فیبوناچی از منظر الگوی هندسی فراکتال و به منظور شناخت هم زیستی متداول از نظر ترکیب بندی روابط فضایی به مدلی نظام مند در جهت روشی مدولار در طراحی مجتمع های مسکونی از منظر طرح راهبردی بیوفیلیک دست یافت.
  کلیدواژگان: بیوفیلیک، شهرک اکباتان، نسبت فیبوناچی، روابط فضایی
 • افسانه ابراهیمی*، مهدی فاطمی صفحات 91-109

  گردشگری، از فعالیت های مهم با پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و محیطی در شهرهاست. سیاست توسعه گردشگری، رویکردی است که شهر با تاکید بر آن می تواند ضمن افزایش منافع آن، تاثیرات منفی را به حداقل کاهش دهد. هدف این مقاله بررسی و ارزیابی پیامدهای اقتصادی گردشگری شهری در شهر بیرجند می باشد. از نظر نوع تحقیق، مطالعه صورت گرفته کاربردی و روش بررسی آن توصیفی - تحلیلی بوده و از روش معادلات ساختاری استفاده گردیده است. جامعه آماری تحقیق کارشناسان و متخصصان و صاحبنظران این حوزه بوده است.  داده های مورد نیازاز طریق پرسشنامه  از یک نمونه 68 تایی از کارشناسان و متخصصان این حوزه جمع آوری گردید. نتایج مطالعه نشان می دهد که توسعه گردشگری شهری بر توسعه و بهسازی زیرساخت ها و خدمات عمومی، ایجاد فرصت های شغلی، افزایش تقاضا برای محصولات داخلی، افزایش تسهیلات اقامتی و رفاهی، افزایش سرمایه گذاری و ایجاد درآمد موثر بوده و درمیان این عوامل، بیشترین اثرات گردشگری مربوط به  توسعه و بهسازی زیرساخت ها و خدمات عمومی و افزایش تقاضا برای محصولات داخلی می باشد.

  کلیدواژگان: گردشگری، گردشگری شهری، پیامد اقتصادی، شهربیرجند
 • عبدالمجید میهن خواه، معصومه حافظ رضازاده*، محمودرضا انوری صفحات 110-127

  امروزه سنجش و ارزیابی مستمر از تغییرات و پیامدهای اجتماعی ناشی از فعالیت های مناطق آزاد صنعتی و تجاری در مراکز جمعیتی پیرامونی آن، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، ضرورتی اجتناب ناپذیر در کاهش پیامدهای منفی اجتماعی به عنوان موانعی در تحقق پایداری اجتماعی و امنیت این فعالیت ها می باشد. لذا هدف پژوهش حاضر ارزیابی اثرات مناطق آزاد تجاری- صنعتی بر توسعه شاخص های اجتماعی (رفاه و امنیت) در شهر چابهار، می باشد. تحقیق حاضر بر حسب هدف، یک تحقیق کاربردی، بر حسب نحوه گردآوری داده ها یک تحقیق توصیفی و غیر آزمایشی می باشد و در نهایت حسب نحوه اجراء، از نوع پیمایشی می باشد. به منظور انجام این پژوهش به دو روش اسنادی و میدانی به تهیه ی اطلاعات و تجزیه و تلفیق آنها اقدام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات این پژوهش، پرسشنامه (محقق ساخته) می باشد. ابعاد و شاخص های مورد بررسی در این تحقیق شامل دو بعد امنیت و رفاه اجتماعی و 13 شاخص می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل ساکنان نواحی چهار گانه شهر چابهار (106739 نفر)، می باشد که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه و تعداد (382) نفر با خطای (0/05)، تعیین شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار (SPSS)، استفاده شده است. نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین متغیر (منطقه آزاد تجاری- صنعتی)، و ابعاد (رفاه اجتماعی و امنیت اجتماعی) رابطه مثبت و معنی داری در سطح اطمینان 99 درصد وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون، به شیوه گام به گام نشان داد 95 درصد تغییرات متغیر وابسته (رفاه اجتماعی و امنیت اجتماعی) به وسیله متغیر مستقل (منطقه آزاد تجاری- صنعتی) تبیین می شود.

  کلیدواژگان: مناطق آزاد تجاری- صنعتی، توسعه اجتماعی، رفاه و امنیت اجتماعی، چابهار
|
 • Mahsa Ghafourian * Pages 1-29

  Mashhad, as one of the most important tourist destinations in the country, needs access to affordable accommodation centers, suitable parking places, information about weather conditions, shopping centers and souvenirs, and visiting tourist attractions.  In this regard, the aim of the research is to identify possible scenarios and strategies for the realization of smart tourism in Mashhad until the horizon of 1410.  In the way of conducting the research, the primary variables have been discussed among ten experts through targeted non-random sampling using the Delphi method.  In this way, effective factors and variables have been collected.  Then, coding and definition of the primary variables have been done in Mic Mac software, and the cross effects matrix table has been obtained and given to 5 elite people for scoring in the range of 0 to 3.  In the following, after analyzing the amount of direct influence, variables with high influence have been obtained, and according to expert opinions, among the variables with high uncertainty, the main drivers have been selected.  Then, based on the snowball interviews with five experts, five descriptors and fifteen different situations, it was entered into the Wizad scenario software, and the raw interaction matrix was provided to the elites for scoring in the range of -3 to +3.  Is.  According to the comments, the standardized matrix and compatible scenarios have been extracted from the scenario wizard.  Next, two critical drivers from scenarios compatible with high uncertainty were paired together and formed the logic of the scenario, and in line with the interviews conducted with 5 experts, the scenarios were described and interpreted in three situations: favorable scenario, continuation of the process, and disaster.  has taken.  Finally, according to the review of the current situation, strategies are presented with the SWOT model.

  Keywords: smart tourism, scenario planning, Mashhad City
 • Fatemeh Raouf, Mohammad Motamedi *, Aliakbar Poorahmad Pages 30-45
  In the new international evaluation, social health and social capital are considered as one of the important indicators of development, because the health of the individual and the society are so interdependent that it is impossible to set boundaries between them. A socially healthy citizen is considered to be a valuable person in the society and can easily participate in city affairs. Therefore, the current research seeks to investigate the effect of environmental participation of the citizens of Shirvan in order to increase the social health of the citizens. descriptive-analytical method was used. The statistical population in this research is the residents of Shirvan city, which was obtained as a statistical sample of 384 people using Cochran's formula. Linear regression tests and partial square analysis were used to investigate the effect of the independent variable (citizens' environmental participation) on the dependent variable (social health) and the results of the two tests show that the effect is highly significant. The findings of the research showed that in the dimension of environmental participation with a value of 4.15, it has a high average, and among the dimensions of the social health index, in order, the dimension of social cohesion with an average value of 4.75, social acceptance with a value of 4.69, social prosperity with The value of 4.55 and social participation with the value of 4.10 have the highest averages, and then social adaptation with the value of 3.87 has obtained the lowest average. PLS  statistical test was used to measure the influence of the independent variable on the dependent variable
  Keywords: Environmental Participation of Citizens, Social Health, Social Cohesion, Social Acceptance, Social Adaptation, Shirvan City
 • Amirabbas Zare, Ali Shamsoddini *, Parisa Moshksar Pages 46-70

  The study of the urbanization system in Iran shows the disproportion between urbanization growth and urban development, and this imbalance is the cause of various urban problems, including dilapidated fabric. Therefore, worn-out urban fabrics are one of the most challenging issues in the urban space of Iran, which has caused disorganization, balance and unplanned urban life. The important point in this is the traditional performance of Iran's urban management system, which is the main factor in expanding the dimensions of the mentioned challenges. Therefore, according to the studies of this research, the problem of dilapidated tissues in Iranian cities is not only a result of urbanization, but it is caused by the lack of quality of urban management in order to improve the quality of life in these types of tissues. The metropolis of Shiraz, as one of the historical and important cities, has not been spared from these effects and issues. The purpose of this research is to investigate the function of integrated urban management in the regeneration of worn-out tissues in Shiraz metropolis and in Fakhrabad neighborhood. The descriptive-analytical research method and data collection methods are field (survey). The research collection tool is a questionnaire. The statistical population of this research was made up of citizens living in Fakhr Abad neighborhood of Shiraz, which totaled 1291 people. Based on Cochran's formula, the statistical sample was calculated as 296 people. The result of T-Tech test is an example in the field of measuring the performance of integrated urban management in recreating the worn-out fabric of Fakhrabad. It shows that four indicators including institutional development capacity, institutional integration and partners, institutional arrangements in dealing with the context and knowledge and institutional learning at a level less than 0.05 was significant. Examining the average indicators shows that their condition is evaluated poorly. The best situation is related to the index of institutional cooperation and integration with a value of 2.550 and the worst situation is related to the dimension of institutional knowledge and learning with an average of 2.343. Therefore, the status of all indicators of integrated urban management in recreating the worn-out fabric of Fakhrabad is considered unfavorable. Also, the result of Friedman's test at a level of less than 0.05 shows a significant difference between the indicators of the management of urban kiparche in the dilapidated context, and the biggest difference was related to the index of social capital within the institution, and then the efficiency and productivity of the institution.

  Keywords: Integrated Urban Management, regeneration, dilapidated fabric, Shiraz metropolis
 • Faeze Yazdani Rosram *, Farah Habib, Zahrasadat Saeide Zarabadi Pages 71-90
  Today the biophilic approach is used in the design of Buildings with different uses.Therefore, the biophilic approach is an attempt to eliminate the gap between modern architecture and the need for humans to communicate with their surrounding world.In other ways, biophilics have been able to enhance and repair the beneficial human experience of their surroundings based on an innovative method that enhances and repairs the beneficial human experience of their surroundings.By geometric models such as fibonacci pi ratio to the value of spatial relationships in the forms based on a model connected together in an integrated general form, through which concepts such as component to total, complementary conflicts, balance and dynamic stress, fractals and ratios as well as the spaces of transition to a place basedon a schema such as "biophilia". it was tried to obtain defined information from books and articles inorder to analyze and describe the criteria and authors derived from the biophilic schema, and by describing the tables and drawing documents, it was achieved to extract new criteria in the form of identifying the sharing chapter of the spatial relationship pattern in phase one of Ekbatan town with schemas derived from the biophilia approach, which was achieved through this important and answered question such as “How can we respond to the relationship between the width of the passageway and the entrance attached to the corresponding block in phase one of Ekbatan town using the biofilic strategy by understanding the location of spatial relationships?" It isable to understand the spatial location such as the input and the passageways attached to it based on a ratio such as Fibonacci from the perspective of fractal geometric pattern and in order to recognize common coexistence in terms of spatial relationship composition, a systematic model in defining these relationships can be achieved.
  Keywords: Biophilics, Ekbatan town, Fibonacci Ratio, spatial relations
 • Afsaneh Ebrahimi *, Mehdi Fatemi Pages 91-109

  Tourism is one of the important activities with economic, social and environmental consequences in cities. Tourism development policy is an approach that by emphasizing it, the city can minimize the negative effects while increasing its benefits. The purpose of this article is to investigate and evaluate the economic consequences of urban tourism in Birjand city. n terms of the type of research, the study was applied and the method of its investigation was descriptive-analytical and the method of structural equations was used. The statistical population of the research was experts and experts in this field. The required data was collected through a questionnaire from a sample of 68 experts and specialists in this field. The results of the study show that the development of urban tourism is effective on the development and improvement of infrastructure and public services, creating job opportunities, increasing demand for domestic products, increasing accommodation and welfare facilities, increasing investment and generating income, among these factors. The greatest effects of tourism are related to the development and improvement of infrastructure and public services and the increase in demand for domestic products.

  Keywords: Tourism, Urban Tourism, Economic Impact, Birjand City
 • Abdolmajid Mihankhah, Masomeh Rezazadeh *, Mahmoodreza Anvari Pages 110-127

   Today, continuous measurement and evaluation of changes and social consequences resulting from the activities of free industrial and commercial zones in the surrounding population centers, especially in developing countries, is an unavoidable necessity in reducing negative social consequences as obstacles in realizing social stability and The security of these activities. Therefore, the purpose of the current research is to evaluate the effects of commercial-industrial free zones on the development of social indicators (welfare and security) in Chabahar city. The current research is an applied research according to its purpose, a descriptive and non-experimental research according to the method of data collection, and finally, according to the method of execution, it is a survey type. In order to conduct this research, two documentary and field methods have been used to prepare information and analyze and integrate them. The data collection tool of this research is a questionnaire (made by the researcher). The dimensions and indicators examined in this research include two dimensions of security and social welfare and 13 indicators. The statistical population of this research includes the residents of the four districts of Chabahar city (106,739 people), the sample size was calculated using Cochran's formula and the number of (382) people was determined with an error of (0.05). SPSS software was used to analyze the data. The results of Spearman's correlation test showed that there is a positive and significant relationship between the variable (commercial-industrial free zone) and dimensions (social welfare and social security) at the 99% confidence level. The results of the regression analysis showed in a step-by-step manner that 95% of the changes in the dependent variable (social welfare and social security) are explained by the independent variable (commercial-industrial free zone).

  Keywords: Commercial-industrial Free Zones, Social Development, Welfare, Social Security, Chabahar