فهرست مطالب

 • سال چهاردهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • رویا سعیدی، بهاره پارسامطلق*، اعظم سیدی، حسین شکفته، مریم احمدزاده صفحات 1-18
  به منظور بررسی اثر منابع مختلف کود نیتروژن بر فراوانی نسبی، تراکم و زیست توده مزرعه گلرنگ، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار واقع در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه جیرفت در سال زراعی 98-1397 اجرا شد. عامل اول در دو سطح شامل مصرف کود دامی و عدم مصرف کود دامی و عامل دوم شامل منابع مختلف کود نیتروژن در پنج سطح شاهد، کود اوره، کود اوره با پوشش گوگرد، نیترات آمونیوم، نیتروکسین و نانو نیتروژن بود. نتایج نشان داد در هر سه مرحله نمونه برداری علف های هرز شبدر و اویارسلام بیشترین و پنجه مرغی و ترشک کمترین فراوانی نسبی را دارا بودند. بر اساس نتایج مقایسه میانگین، بیشترین زیست توده علف هرز شبدر در مرحله اول در تیمار مصرف کود دامی به همراه کودهای شیمیایی اوره (04/17 گرم) و کمترین زیست توده در تیمار های عدم مصرف کود دامی در شاهد (47/6 گرم) و کود نانو نیتروژن (63/4 گرم) حاصل شد. میزان شاخص تنوع شانون و مارگالف به ترتیب در مرحله اول نمونه برداری 96/0و 94/0، مرحله دوم نمونه برداری 79/0 و 06/1 و مرحله سوم نمونه برداری 63/0و11/1 در تیمار مصرف کود دامی نسبت به عدم مصرف کود دامی بیشتر بود و منابع کودی اوره و اوره با پوشش گوگرد نسبت به سایر تیمارها از شاخص تنوع علف هرز بیشتری برخوردار بودند. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش پیشنهاد می شود به منظور جلوگیری از هجوم علف های هرز و رقابت با گیاه هدف، از منابع زیستی نیتروژن استفاده گردد.
  کلیدواژگان: شاخص شانون، ضریب پایداری، غالبیت، نیتروکسین
 • مسلم تقی پور، قربانعلی اسدی*، مهدی راستگو، محمودرضا کریمی شهری صفحات 19-38

  استفاده از قارچ های خاکزی همچون جنس فوزاریوم، یکی از استراتژی های کنترل و مدیریت گیاهان انگلی می باشد. بر این اساس به منظور ارزیابی پتانسیل بیماری زایی، از ساقه بوته های آلوده گل جالیز مصری (Phelipanche aegyptiaca)، قارچ Fusarium oxysporum جداسازی و پس از شناسایی، آزمایشی در محیط گلخانه با استفاده از دو تیمار تلقیح شده با سوسپانسیون قارچ F. oxysporum و تیمار شاهد (عدم تلقیح) انجام شد. در تیمار تلقیح شده، از سوسپانسیون قارچی با غلظت 107× 5 اسپور در میلی لیتر، به میزان 50 میلی لیتر به ازای هر گلدان و در تیمار شاهد از آب شیر استفاده شد. صفات مورد مطالعه شامل تعداد کل ساقه های انگل، تعداد ساقه های انگل خارج شده، تعداد ساقه های انگل بیمار و مرده، تعداد ساقه های انگل سالم، تعداد ساقه های گل داده، تعداد ساقه انگل به ازای بوته، ارتفاع ساقه های انگل، وزن خشک گل جالیز مصری و و زن خشک بوته های گوجه فرنگی بودند. نتایج  مقایسه میانگین دو تیمار با آزمون t- test، اختلاف معنی داری را در وزن خشک گل جالیز و گوجه فرنگی نشان داد به طوری که میانگین وزن خشک گل جالیز در تیمار تلقیح شده با قارچ F. oxysporum (6 گرم)، در مقایسه با تیمار شاهد (84/16 گرم)، 8/2 برابر کمتر بود. همچنین بیشترین میانگین وزن خشک گوجه فرنگی (43/36 گرم) در تیمار تلقیح شده با قارچ F. oxysporum مشاهده شد که نسبت به شاهد با  25/25 گرم، 27/44 درصد افزایش داشته است. در آزمون دامنه میزبانی نیز، هیچ یک از گیاهان آزمون شده علایم آلودگی پایداری را اعم از پژمردگی دایم و نکروزه شدن، نشان ندادند. به طور کلی استفاده از این گونه قارچ در کنترل زیستی گل جالیز مصری توانست بر روی تمامی صفات مورد مطالعه موثر واقع شود، ماده خشک گل جالیز مصری را کاهش و ماده خشک گوجه فرنگی را افزایش دهد.

  کلیدواژگان: قارچ خاکزی، دامنه میزبانی، کنترل زیستی، گیاه انگلی، مدیریت گل جالیز
 • پروین حجازی راد، جاوید قرخلو*، علی مومنی، ناصر باقرانی، ابراهیم زینلی، افشین سلطانی صفحات 39-54

  مطالعه حاضر جهت ارزیابی اثر روش های مدیریت علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج هوازی و ندا در دو سیستم کشت بذری و نشایی در یک آزمایش مزرعه ای در سال 1397 در مزرعه تحقیقاتی دشت ناز ساری انجام شد. این آزمایش به صورت تجزیه مرکب در مکان با سه تکرار اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل نحوه ی کاشت (بذری، نشایی)، ژنوتیپ شامل ژنوتیپ هوازی و رقم ندا و مدیریت علف های هرز (به عنوان مکان) شامل (1-وجین (عاری از علف هرز)، 2-شاهد (آلوده به علف هرز به صورت متناظر)، 3-بیس پایریباک سدیم، 4-پندی متالین، 5- تریافامون، 6-بیس پایریباک سدیم+پندی متالین و 7-تریافامون+پندی متالین) بودند. فاکتور مدیریت علف های هرز به عنوان مکان در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بیشترین میزان تاثیر مدیریت در پنجه بارور نسبت به شاهد مربوط به فاکتور وجین بود و طول پانیکول در ژنوتیپ هوازی بیشتر از ژنوتیپ ندا بود. بیشترین میزان دانه پر در کاشت صورت بذری در ژنوتیپ هوازی در تیمار وجین و سپس بیس پایریباک سدیم+ پندی متالین و تریافامون +پندی متالین به دست آمد. میزان دانه پوک در کشت نشایی در مقایسه با کشت بذری بیشتر بود. همچنین بیشترین میزان عملکرد در هر دو ژنوتیپ ندا و هوازی، در تیمار وجین و سپس بیس پایریباک سدیم+ پندی متالین و تریافامون +پندی متالین مشاهده شد. با توجه به هزینه کارگری و طولانی بودن زمان وجین، استفاده از ترکیب علفکش های بررسی شده جهت بهبود صفات زراعی برنج پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: مدیریت علف هرز، عملکرد، اجزای عملکرد، سیستم کشت
 • حکیمه رحیمی، بنیامین ترابی*، الیاس سلطانی، فرشید قادری فر صفحات 55-72
  به منظور بررسی تغییرات سرعت جوانه زنی، دمای کاردینال و پارامترهای هیدروترمال تایم بذر خردل وحشی در پتانسیل های آب مختلف طی رفع کمون این تحقیق در آزمایشگاه تحقیقات بذر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال  1396 به صورت  طرح اسپلیت پلات در قالب  طرح کاملا تصادفی با سه تکرار طراحی و اجرا شد. در این تحقیق مدل سازی جوانه زنی به خوبی انجام شد. برای تشریح واکنش سرعت جوانه زنی به دما در پتانسیل های مختلف آب 2/0-، 4/0-، 6/0-، 8/0- مگاپاسکال از تابع دندان مانند استفاده شد. با اعمال غلظت های مختلف جیبرلیک اسید (0، 100، 300، 500، 1000، 1500 و 2000 پی پی ام)، روند تغییرات جوانه زنی در دماهای موردبررسی افزایشی بود، به گونه ای که بیشترین درصد جوانه زنی مربوط به جیبرلیک اسید 2000 پی پی ام بود. با کاهش پتانسیل در هر سطح جیبرلیک اسید دمای پایه افزایش و دمای مطلوب تحتانی و مطلوب فوقانی و دمای سقف کاهش یافت. ضریب هیدروتایم در بذرهای شاهد با افزایش دما به طور معنی داری کاهش یافت و پتانسیل آب پایه افزایش یافت. ضریب هیدروتایم و پتانسیل آب پایه با افزایش غلظت جیبرلیک اسید روندی کاهشی داشت. نتایج نشان داد ضرایب بدست آمده توسط مدل هیدروترمال تایم از دقت نسبتا بالایی برخوردار بود و مقدار ثابت هیدروترمال تایم، پتانسیل آب پایه و دمای پایه در بذرهای شاهد 83/1173 مگاپاسکال درجه سانتی گراد ساعت ، 09/0- مگاپاسکال و 07/3 درجه سانتی گراد و برای جیبرلیک اسید با غلظت 2000 پی پی ام به ترتیب 57/315 مگاپاسکال درجه سانتی گراد ساعت ، 50/0- مگاپاسکال و 22/1- درجه سانتی گراد بود. تغییرات پتانسیل آب پایه برای 50 درصد جوانه زنی در تیمارهای جیبرلیک اسید 1500 و 2000 پی پی ام دارای یک روند دوتکه ای بود به طوری که تا دمای 20 درجه سانتی گراد این پتانسیل در حدود 7/0- تا 6/0- مگاپاسکال بود و از 20 درجه سانتی گراد به بعد افزایش پیدا کرد تا در دمای 30 درجه سانتی گراد به حداکثر مقدار خود رسیدند.
  کلیدواژگان: تابع دندان مانند، دمای کاردینال، علف هرز، ‬مدل سازی
 • راضیه شاهی، حسین کاظمی*، بهنام کامکار، احمد ندیمی، محسن حسینعلی زاده، حسن یگانه صفحات 73-99

  با اطلاع از وجود گیاهان‏ هرز خاص در یک منطقه می ‏توان در مورد روش ‏های کنترل آنها  بهتر تصمیم گیری و برنامه‏ ریزی نمود. در غیر این صورت اعمال روش‏ های مختلف کنترل، اثرگذاری مطلوبی نخواهد داشت. در این مطالعه به منظور شناسایی و تهیه نقشه پراکنش گیاهان‏ هرز مزارع کلزا در بخش سرخنکلاته شهرستان گرگان، تعداد 50 مزرعه انتخاب وگونه ‏های ‏هرز بر اساس الگوی W در دو مرحله نمونه‏ برداری و شناسایی شدند. سپس با استفاده از روابط موجود، فراوانی، فراوانی نسبی، یکنواختی گونه و انواع شاخص‏های تنوع‏ زیستی محاسبه شد. در هر مزرعه مختصات جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریای محل نمونه‏ برداری توسط دستگاهGPS مدل گارمین لمسی ثبت شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم‏ افزار Arc GIS نسخه 3/10 پردازش و نقشه پراکنش کلیه گیاهان‏ هرز مزارع کلزا تهیه شد. نتایج نشان داد که در مزارع کلزا منطقه سرخنکلاته تعداد 41 گونه گیاه‏ هرز (20 گونه در مرحله قبل از سمپاشی و 21 گونه در مرحله بعد از سمپاشی) از 14 خانواده گیاهی حضور داشتند که خانواده‏ های گندمیان، کاسنی‏ ها، نخود، شب‏ بو و هفت‏ بند مهم ترین آنها بودند. در مرحله قبل از سمپاشی سهم گونه‏ های یکساله، چندساله و دوساله به ترتیب 75، 15 و 10 درصد، و در مرحله بعد از سمپاشی سهم آنها به ترتیب 66/66، 80/23 و 52/9 بود. از نظر رویشی نیز در مرحله قبل و بعد از سمپاشی به ترتیب 80 و 19/76 درصد دولپه ‏ای و 20 و 80/23 درصد تک لپه ‏ای بودند. طبق نتایج به دست آمده از شاخص‏های تنوع زیستی، گیاهان ‏هرز در مرحله بعد از سمپاشی نسبت به مرحله قبل از سمپاشی از تنوع بیشتری برخوردار بودند. همچنن نتایج مربوط به نقشه ‏های پراکنش گیاهان ‏هرز نشان داد که عمده گیاهان‏ هرز غالب منطقه در قسمت ‏های شرق و جنوب منطقه پراکنده هستند.

  کلیدواژگان: تنوع‏ زیستی، سامانه اطلاعات جغرافیایی، کلزا، نقشه‏ های پراکنش
 • ابراهیم ایزدی دربندی*، آرش مقصودی صفحات 100-118
  علم علف های هرز در قیاس با سایر علوم زراعت، یک علم نوپا است. وجین از اولین روش های کنترل علف های هرز بود، اما با گذر زمان و اختراع ادوات کشاورزی، روش های جدیدی برای کنترل علف های هرز معرفی شد و تا به امروز کم و بیش مورد استفاده قرار گرفته است. امروزه چالش هایی در این علم ایجاد شده است که از مهمترین آنها می توان به ظهور بیوتیپ های مقاوم به علف کش ها و کاهش کارایی علف کش های قدیمی، کمبود روش های مدیریتی علف های هرز و کاهش روند معرفی علف کش هایی با نحوه عمل جدید اشاره کرد. در آینده با توجه به نیاز، معرفی ترکیبات طبیعی به عنوان یک گزینه مناسب جهت کشف محل عمل جدید و تولید علف کش های زیستی مورد توجه است. همچنین مهندسی ژنتیک به عنوان یک ابزار دیگر برای دست ورزی در خاصیت انتخابی علف کش ها و ایجاد روش های مدیریتی جدید مورد توجه خواهد بود. علوم کامپیوتر و رباتیک که شامل چشم های الکترونیک، سنسورهای تشخیص گیاهان زراعی از علف هرز و سایر ابزار مربوط به علوم مهندسی هستند نیز از ابزارهای مهم و مورد نیاز در مدیریت علف های هرز هستند که در حال پیشرفت و پردازش می باشند. لذا مطالعه و بررسی روش ها و ابزارهای نوین در علم علف های هرز میتواند در جهت رفع چالش ها کمک کند.
  کلیدواژگان: علف کش زیستی، کشاورزی دقیق، کشاورزی رباتیک، مقاومت
|
 • Roya Saeeidi, Bahareh Parsa Motlagh *, Azam Seyedi, Hossein Shekofteh, Maryam Ahmadzadeh Pages 1-18
  In order to investigate the effect of different sources of nitrogen fertilizer on the relative frequency, density and biomass of safflower, a factorial experiment was conducted in a randomized complete block design with three replications located in the research farm of faculty of agriculture university of Jiroft in 2018-2019 year. The first factor at two levels included the use of manure and non-use of manure, the second factor included different nitrogen fertilizer sources at five levels of control, urea fertilizer, urea fertilizer with sulfur coating, ammonium nitrate, nitroxin and nano nitrogen. The results showed that in all three stages of sampling weeds, Clover (Trifolium repens L.) and Umbrella sedge (Cyperus rotundus L.) weeds had the highest and Bermudagrass (Cynodon dactylon) and Sorrel (Rumex crispus L.) had the lowest relative abundance. Different sources of fertilizer had a significant effect on biomass weeds of clover, umbrella sedge, common mallow and other weeds during three sampling stages. Based on the results of mean comparison, the highest biomass was obtained of clover weed in the first stage in the treatment of manure with chemical fertilizers urea (17.04 g). The lowest biomass was obtained in no manure in control (6.47 g) and nano nitrogen fertilizer (4.63 g). Shannon and Margalef indices in the first stage of sampling 0.96 and 0.94, the second stage of sampling 0.79 and 1.06 and the third stage of sampling 0.63 and 1.11 respectively in the treatment of manure was more than to non-use manure. Sources of urea and urea fertilizers with sulfur coating had higher weed diversity index than other treatments. According to the results of this study, it is suggested to use biological sources of nitrogen in order to prevent weed infestation and competition with the target plant.
  Keywords: Dominance, Nitroxin, Shannons index, Stability coefficient
 • Moslem Taghipour, Ghorbanali Asadi *, Mehdi Rastgoo, Mahmoodreza Karimi Shari Pages 19-38

  AbstractThe use of soil fungi such as Fusarium is one of the strategies for controlling and managing parasitic plants. Accordingly, in order to evaluate the pathogenic potential, Fusariumoxysporum was isolated from the stems of infected plants of Phelipancheaegyptiaca and after identification, it was tested in a greenhouse using two treatments inoculated with fungal suspension. F. oxysporum and control treatment (no inoculation) were performed. In the inoculated treatment, fungal suspension with a concentration of 107 × 5 spores per ml, at a rate of 50 ml per pot and in the control treatment, tap water was used. Studied traits were including total number of parasite stems, number of parasite stems removed, number of diseased and dead parasite stems, number of healthy parasite stems, and number of flowering stems, number of parasite stems per plant, stem height of the parasite and the dry weight of Egyptian broomrape and tomato plants. The results of comparing the mean of the two treatments with t-test showed a significant difference in the dry weight of broomrape and tomato so that the mean dry weight of broomrape in the treatment inoculated with F. oxysporum (6 g), compared to the control treatment (16.84 g), was 2.8 times lower. Also, the highest dry weight of tomato (36.43 g) was observed in the inoculated treatment with F. oxysporum, which increased by 44.27% compared to the control with 25.25 g. In the host range test, none of the tested plants showed signs of persistent infection, including permanent wilting and necrosis. In general, the use of this fungus in the biological control of Egyptian broomrape could have an effect on all studied traits, reduce the dry weight of Egyptian broomrape and increase the dry matter of tomato.

  Keywords: Biological control, Host- range, Parasite plant, Orobanche management, soil fungi
 • Parvin Hejazirad, Javid Gherekhloo *, Ali Moumeni, Naser Bagherani, Ebrahim Zeinali, Afshin Soltani Pages 39-54

  The present study was conducted in 2018 at research farm of Dashte-Naz, Sari to evaluate the effect of weed management methods on yield and yield components of Aerobic and Neda cultivars of rice under seeding and transplanting conditions. This experiment was conducted as combined analysis in places with three replications. The factors included planting method (seeding, transplanting), genotype including aerobic line and Neda and weed management (as the place) including 1-hand weeding (weed-free), 2-control (weed-infested), 3-bispyribac sodium, 4-pendimethalin, 5-traifamone, 6-bispyribac sodium+pendimethalin and 7-triafamone+pendimethalin. The results showed that the highest number of fertile tillers compared to control was associated with the hand weeding treatment and panicle length in the aerobic genotype was higher compared to Neda. The most filled grain number was obtained in hand weeding under seeding conditions followed by bispyribacsodium+pendimethalin and triafamone+pendimethalin. The amount of empty grains were higher under transplanting method compared to seeding. Also, the highest yield in both Neda and the aerobic genotype was observed in hand weeding followed by bispyribacsodium+pendimethalin and triafamone+pendimethalin. Considering labor costs and time consuming nature of hand weeding, applying the combination of the studied herbicides is recommended to improve agronomic traits of rice.

  Keywords: weed management, Yield, Yield components, Planting system
 • Hakimeh Rahimi, Benjamin Torabi *, Elias Soltani, Farshid Ghaderi-Far Pages 55-72
  In order to investigate the variation in germination rate, cardinal temperature and hydrothermal time parameters of wild mustard seed in different water potentials were designed and implemented during the study in gorgan university of agricultural sciences and natural resources, in 2017 as a split plot done in a completely randomized design with three replications of the municipality. In this research, germination modeling was performed well. To describe the germination rate response to temperature in different potentials of water 0, -0.2, -0.4, -0.6, -0.8 MPa were used from the dent-like function. By applying different concentrations of gibberellic acid (100, 300, 500, 1000, 1500 and 2000 ppm), the process of germination changes in the studied temperatures was incremental, so that the highest germination percentage was related to gibberellic acid 2000 ppm. By reducing the potential at each level of gibberellic acid, the base temperature increased and the lower and upper optimum temperature and the ceiling temperature decreased. The hydrotime coefficient in control seeds decreased significantly with increasing temperature and the water potential was increased. The hydrotime coefficient and base water potential increased with decreasing gibberellic acid. The results showed that the coefficients obtained by the hydrothermal time model were of relatively high precision and the constant value of hydrothermal time, base water potential and base temperature in control seeds were 1173.83 MPa ºC h-1, -0.09 MPa and 3.07 °C and for gibberellic acid with concentration of 2000 ppm were 315.57 MPa ºC h-1, -0.50 MPa and -1.22 ºC, respectively. Changes in the base water potential for 50% of germination in gibberellic acid 1500 and 2000 ppm treatments had a two segmented trend up to 20 °C so that it -0.7 to -0.6 MPa and increased above 20 °C the maximum value at 30 °C.
  Keywords: Dent-like, Cardinal temperature, weed, Modeling
 • Razeyeh Shahi, Hossein Kazemi *, Behnam Kamkar, Ahmad Nadimi, Mohsen Hosseinalizadeh, Hasan Yeganeh Pages 73-99

  Awareness of the existence of specific weeds in an area can be better decided and planned about their control methods. Otherwise, applying different control methods will not have the desired effect. In this study, in order to identify and prepare maps of weed distribution in canola fields of Sorkhankalateh region of Gorgan county, 50 fields were selected and sampled based on W pattern in two stages. Then, using current formulas, frequency, relative frequency, species uniformity and biodiversity indices were calculated. We were recorded the geographical coordinates and altitude of the sampling location by a GPS, Garmin touch model for each field. The obtained information was processed using Arc GIS software (var. 10.3) and the distribution maps of all weeds in canola fields were prepared. The results showed that 41 weed species (20 species in the pre-spraying stage and 21 species in the post-spraying stage) from 14 plant families were present in surveyed fields of Sorkhankalateh region, which Poaceae, Asteraceae, Fabaceae, Brassicaceae and Polygonaceae were the most important plant family. In the pre-spraying stage, the share of annual, perennial and biennial species was 75, 15 and 10%, and in the post-spraying stage, their share was as 66.66, 23.80 and 9.52, respectively. In terms of growth form, in the pre- and post-spraying stages, 8 and 76.19% species were belonged to dicotyledonous and 20 and 23.80% were as monocotyledonous, respectively. According to the results of biodiversity indices, weeds in the post-spraying stage had more diversity than the pre-spraying stage. Also, the results related to weed distribution maps showed that most of the dominant weeds were distributed in the Eastern and southern parts of the studied region.

  Keywords: Biodiversity, Canola, Distribution maps, Geographic Information System(GIS)
 • Ebrahim Izadi Darbandi *, Arash Maghsoodi Pages 100-118
  Compared to other agricultural sciences, weed science is a new science, but it has been considered as an old tradition and method. Weeding was one of the first method in weed control, but with the over of time and the invention of agricultural tools, new methods for weed control were introduced and have been more or less used until. However, Today, challenges have been created in this science, the most important of which are the emergence of herbicide-resistant biotypes, reduction of the effectiveness of old herbicides, the lack of weed management methods and the reduction of the introduction of herbicides with new modes of action. In the future, according to the need, it is important to introduce natural compounds as a suitable option to discover a new site of action and produce bio-herbicides. Also, genetic engineering will be considered as another tool for adjusting the selective properties of herbicides and creating new management methods. Computer science and robotic, which include electronic eyes, sensors for distinguishing crops from weeds, and other tools related to engineering sciences, are also important and needed in weed management that are being developed and processed. Also, combining old methods with new tools can be considered as a suitable option for sustainable management of weeds.
  Keywords: Biological herbicide, precision agriculture, Robotic Agriculture, Resistance