فهرست مطالب

پژوهش علف های هرز - سال پانزدهم شماره 1 (بهار و تابستان 1402)

مجله پژوهش علف های هرز
سال پانزدهم شماره 1 (بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمد روزخش*، سید وحید اسلامی، مجید جامی الااحمدی صفحات 1-12
  اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.) یک علف هرز مشکل ساز در مناطق گرمسیری بخصوص جیرفت، کهنوج و بیرجند می باشد که سالانه کشاورزان متحمل خسارت شدیدی به محصولات سبزی و جالیز می شوند. در حال حاضر تحقیقات بسیار کمی بر روی پایه زیست شناسی این علف هرز خطرناک انجام شده است. لذا در تحقیق حاضر اثر اعماق مختلف دفن غده های اویارسلام بر روی جوانه زنی و سبز شدن غده اکوتیپ های اویارسلام ارغوانی مورد بررسی قرارگرفت. آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک-های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1395 در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه بیرجند اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل سه اکوتیپ (جیرفت، کهنوج و بیرجند) و فاکتور دوم اعماق دفن غده در هشت سطح (صفر، 5/2، 5، 10، 20، 30 ، 40 و 50 سانتی متر) انجام شد. ده عدد غده از سه اکوتیپ مورد ارزیابی با وزن و اندازه یکسان در لوله های استوانه ای به قطر 25 و ارتفاع 50 سانتی متر کشت گردید. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که اکوتیپ های غده اویارسلام ارغوانی توانایی سبز شدن حتی در عمق کاشت 50 سانتیمتر را دارند و در این رابطه تفاوت هایی بین اکوتیپ های مناطق مختلف وجود داشت. به طور کلی با افزایش عمق دفن غده زمان سبز شدن، تعداد غده، وزن خشک اندام زیر زمینی، وزن خشک اندام هوایی و تعداد ساقه تولیدی کاهش یافت، در حالی که عمق دفن تاثیری بر ارتفاع ساقه و تولید پیش غده نداشت. لذا در کنار شخم عمیق بایستی از سایر روش‏های کنترل همچون روش‏های زراعی و شیمیایی به طور تلفیقی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: سرعت جوانه زنی، زیست شناسی علف هرز، شخم، عمق دفن
 • پروانه حسن زاده*، رضا فتوت، علی رضا یوسفی، حسین جعفری صفحات 13-21
  در سال های اخیر استفاده از دگرآسیبی در مدیریت علف های هرز بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه اثر دگرآسیبی لاین های یک جمعیت هاپلویید مضاعف جو بر خصوصیات رشدی گیاه چاودار وحشی و قدومه در آزمایشگاه زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان مورد مطالعه قرار گرفت. برخی صفات جوانه زنی (طول ریشه چه و ساقه چه، وزن تر و خشک گیاهچه) در جو، چاودار و قدومه و وراثت پذیری آن ها اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که لاین های هاپلویید مضاعف و چاودار و قدومه کشت شده همراه با جو از نظر هر چهار صفت وزن تر، وزن خشک، طول ریشه و طول ساقه با هم تفاوت معنی داری دارند. لاین 25 و 34 کمترین میزان دگرآسیبی و لاین 17 بیشترین میزان دگرآسیبی را بر گیاه چاودار نشان داد. لاین های 39، 48، 55، 65، 66، 68، 70، 75، 76، 77 و 82 جو نیز تحت تاثیر دگرآسیبی گیاه چاودار قرار گرفتند. لاین 73 و 17 نیز بیشترین میزان دگرآسیبی را بر گیاه قدومه داشت. به جز وزن خشک شاهد جو، طول ریشه چه و ساقه چه قدومه که وراثت پذیری خصوصی پایینی داشتند، سایر صفات وراثت پذیری متوسطی را نشان دادند.
  کلیدواژگان: آللوپاتی، هاپلوئید مضاعف جو، چاودار، وراثت پذیری
 • مهرنوش اسکندری تربقان*، مسعود اسکندری تربقان صفحات 23-35
  به منظور بررسی تاثیر نیتروژن و دور آبیاری بر کاهش خسارت گل جالیز در بوته های خیار، آزمایشی به صورت فاکتوریل با دو فاکتور کود نیتروژن (اوره در سه سطح 200،100 و 300 کیلوگرم در هکتار) و فاصله آبیاری (در سه سطح 6،3 و 9 روز) در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی اجرا گردید. نتایج نشان داد که سرعت سبز شدن گیاهان در تیمار 200 کیلوگرم در هکتار نیتروژن حداکثر بود. ولی، ارتفاع و تعداد میوه در این تیمار کودی کمتر بود. اثر دورآبیاری برتعداد روز تا گلدهی معنی دار و اثر کود نیتروژن بر این صفت غیر معنی دار بود. به طوری که، افزایش فواصل آبیاری موجب کاهش تعداد روز تا گلدهی در گیاهان گردید. بیش ترین طول و قطر خیار در تیمار 300 کیلوگرم در هکتار کود و دور آبیاری 3 روز به دست آمد. همچنین در تیمار 100 کیلوگرم در هکتار نیتروژن و 6 روز همین نتیجه مشاهده شد. بیش ترین تعداد و وزن میوه در تیمار 300 کیلوگرم در هکتار نیتروژن و دور آبیاری 9 روز به دست آمد. با افزایش فواصل آبیاری، تعداد خیار افزایش و از وزن آنها کاسته شد. بالاترین نسبت اندام هوایی به ریشه در نیتروژن 100 کیلوگرم در هکتار و دور آبیاری 6 روز مشاهده گردید.
  کلیدواژگان: سرعت سبز شدن، گلدهی، دور آبیاری، نسبت اندام هوایی به ریشه
 • مارال نیازمرادی، حسین کاظمی*، جاوید قرخلو، افشین سلطانی، بهنام کامکار صفحات 37-52
  این تحقیق به منظور بررسی تنوع و ساختار جمعیت گیاهان هرز در کشت بوم های گندم شهرستان بندرترکمن در سال زراعی 99-1398 انجام شد. شاخص های تنوع از قبیل شاخص شانون-واینر و شاخص سیمپسون برای مزارع شهرستان و شاخص های فراوانی، فراوانی نسبی، یکنواختی نسبی و تراکم نسبی برای تمامی گونه های موجود در اراضی در دو بازه زمانی قبل و پس از کنترل شیمیایی با علف کش ها، محاسبه و اندازه گیری شدند. داده های حاصل از شاخص های تنوع، به محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) منتقل شد و نقشه های گونه های هرز مزارع گندم شهرستان بندر ترکمن تهیه شدند. در مطالعه تنوع گیاهان هرز شهرستان در دو بازه زمانی قبل و پس از کنترل شیمیایی، 18 گونه متعلق به 9 خانواده گیاهی شناسایی گردید. بررسی ها نشان داد 67/66 درصد یکساله و 33/33 درصد گونه ها چندساله، 77/27 درصد گونه ها باریک برگ و 23/72 درصد گونه ها پهن برگ بودند. خانواده های گندمیان شامل یولاف وحشی(Avena ludoviciana)، چچم (Lolium temulentum)، علف خونی (Phalaris minor)، دم روباهی (Alopecurus myosuroides) و علف داسه (Polygon monspeliensis)، خانواده نخود شامل یونجه یکساله (Medicago scutellata)، هفت بند (Polygonom avicular)، ماشک (Vicia villosa) و ترشک شبدری (Oxalis corniculata) و تیره کاسنی شامل آفتابگردان خودرو (Helianthus annuus) و کنگر وحشی (Cirsium arvense)) به ترتیب با داشتن 77/27، 22/22 و 11/11 درصد از گونه های گیاهی موجود، مهم ترین خانواده های گیاهی در شهرستان شناخته شدند. در این پژوهش نقشه های پراکنش گیاهان هرز در مزارع گندم قبل و پس از کنترل شیمیایی، در سه گروه فراوانی 100-50، 50-30 و کمتر از 30 درصد تهیه شد. براساس این نقشه ها، پراکندگی تقریبا یکنواختی از گیاهان هرز در سطح منطقه مشاهده شد.
  کلیدواژگان: سیمپسون، شانون-واینر، فراوانی، نقشه پراکنش، یکنواختی
 • منصور سارانی*، بهنام بخشی صفحات 53-62
  به منظور شناسایی بهترین روش و زمان کاربرد علف کش در کنترل بروموس (Bromus japonicus) آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و با 3 تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل (1) کاربرد 3 علف کش پس رویشی مت سولفورون متیل + سولفوسولفورون (45 گرم ماده موثر در هکتار)، (2) سولفوسولفورون (6/26 گرم ماده موثر در هکتار) و پینوکسادن (450 میلی گرم ماده موثر در هکتار) و (3) سه زمان کاربرد علف کش شامل پیش از پنجه زنی، در زمان پنجه زنی و پس از پنجه زنی گندم بودند. وزن خشک بروموس و گندم طی هر سه مرحله سم پاشی، 30 و 60 روز پس از سمپاشی و در هنگام برداشت به همراه عملکرد دانه اندازه گیری شد. تیمارهای مت سولفورون متیل + سولفوسولفورون و سولفوسولفورون هم در زمان کاربرد پیش از پنجه زنی و هم در زمان پنجه زنی گندم بیشترین میزان کاهش زیست توده بروموس و افزایش عملکرد دانه گندم را نشان دادند. با کاربرد علف کش پس از پنجه زنی گندم کاربرد علف کش های مذکور در کنترل بروموس به شکل مشابه کاهش مشاهده شد و با به تاخیر انداختن زمان سمپاشی از عملکرد گندم نیز کاسته شد. بر اساس نتایج این مطالعه، دو علف کش مت سولفورون متیل + سولفوسولفورون و سولفوسولفورون در مراحل اولیه رویش گندم و علف هرز برای کنترل موثر بروموس پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: بروموس، گندم، سولفوسولفورون، مت سولفورون متیل + سولفوسولفورون، پینوکسادن
 • ابراهیم ایزدی دربندی*، رحیم بخش محمد نژاد، کریم موسوی صفحات 63-86
  در بین حبوبات، نخود و عدس به خاطر خصوصیات مهمی همچون مقاومت به خشکی و تحمل به سرما؛ اهمیت زیادی داشته و از نظر سطح زیر کشت در ایران بترتیب مقام اول و سوم را دارند. از آنجایی که این گیاهان بویژه در مراحل اولیه رشد رقبای ضعیفی با علف های هرز می باشند، لذا علف های هرز یکی از مشکلات جدی در تولید و خلا عملکرد آنها می باشند. به طوریکه خسارت آن ها تا بیش از 90 درصد هم گزارش شده است. از اینرو کنترل علف های هرز از مهمترین برنامه های مدیریت زراعی نخود و عدس به شمار می رود. در این راستا بررسی تحقیقات انجام شده در جهت اتخاذ رهیافتی مناسب برای مدیریت و کنترل علف های هرز، می تواند نقش مهمی در کاهش خلاء عملکرد نخود و عدس و چشم اندازی برای پژوهش های آتی در ایران باشد. این مطالعه با هدف بررسی تحقیقات انجام شده در کنترل علف های هرز نخود و عدس در ایران انجام شده است. بر اساس گزارش های انجام شده مزارع نخود و عدس ایران آلوده به طیف وسیعی از علف های هرز پهن و باریک برگ بویژه از خانواده های گیاهی Asteraceae، Fabaceae، Brasicaceae و Poaceae است. با توجه به دوره بحرانی کنترل علف های هرز عدس و نخود در ایران (30 تا 60 روز پس از کاشت) کنترل آن ها (مکانیکی، زراعی و شیمیایی) برای حصول عملکرد قابل قبول در این دوره ضرورت دارد. مهمترین محدودیت در کشت انتظاری علف های هرز نخود و عدس علف های هرز می باشند، که با توجه کاهش نزولات جوی در کشور و اهمیت تغییر فصل کشت بهاره به پاییزه، توجه به کنترل علف های هرز در این نظام کشت ضرورت دارد. با توجه به وجود علف کش-های باریک برگ کش در کشور، کنترل شیمیایی علف های هرز باریک برگ در نخود و عدس مشکل کمتری دارد و برای کنترل شیمیایی علف های هرز پهن برگ، کاربرد علف کش های پیریدیت، تریفلورالین، فومسافن، ایزوکسافلوتل و پیروکساسولفون و مخلوط سولفن ترازون + فلومیوکسازین در نخود و در عدس پندی متالین قابل قبول گزارش شده است.
  کلیدواژگان: دوره بحرانی، کنترل مکانیکی، کنترل زراعی، کنترل شیمیایی، علف کش ها
|
 • Mohammad Roozkhosh *, Seyed Vahid Eslami, Majid Jami-Al-Ahmadi Pages 1-12
  Purple nutsedge (Cyperus rotundus L.) is a problematic weed in tropical regions particularly in Jiroft, Kahnooj and Birjand, so that farmers annually suffer severe damage to their vegetable and cucurbit crops. Currently, very little research on the biological basis of this noxious weed has been don.This study was conducted to evaluate the effect of burial depth on tubes germination and emergence of different purple nutsedge ecotypes. Purple nutsedge tubers were collected from birjand, kahnooj and jiroft regions. A factorial experiment was conducted based on randomized complete block design in University of Birjand with three replications. To investigate the viability of tubers before being used for bioassays, their germination potentials were examined in a growth chamber set at 25/15°C. Then, ten tubers of each ecotype with almost equal weight (3.6gr) and size were planted in polyethylene tubes with 25 cm in diameter and 50 cm in height. Ten tubers of each purple nutsedge ecotype were sown at 8 different depths, including 0, 2.5, 5, 10, 20, 30, 40 and 50 cm. At the termination of experiment, number of tubers and pre tubers, underground tuber dry weight, shoot number and above ground dry weight were recorded. Results showed that purple nutsedge tubers were able to emerge from very deep burial depths (up to a depth of 50 cm), and in this regard, there were some differences among the three ecotypes. Generally, as depth increases, the number and weight of tubers, and shoots decreased; whereas the burial depth showed no effect on the shoot height and pre-tuber production. Therefore, in addition to deep plowing, other control methods such as cultural control and chemical methods should be used in an integrated management.
  Keywords: Germination rate, Weed biology, Tillage, Burial depth
 • Parvaneh Hasanzadeh *, Reza Fotovat, Alireza Yousefi, Hossein Jafari Pages 13-21
  In recent years, the use of allelopathy in weed management has received great attention. In this study, the effect of allelopathy of a double haploid population of barley on the growth characteristics of wild rye and hedge mustard was studied in the Laboratory of Agriculture and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Zanjan University. Some germination traits (root and shoot length, fresh and dry weight of seedlings) and their heritability were measured in barley, rye and hedge mustard. The results showed that the double haploid lines, rye and hedge mustard are significantly different in terms of all four traits of fresh weight, dry weight, root length and stem length. Lines 25 and 34 showed the lowest allelopathy and lines 17 showed the highest allelopathy on rye. Lines 39, 48, 55, 65, 66, 68, 70, 75, 76, 77 and 82 of barley were also affected by rye allelopathy. Lines 73 and 17 had the highest rate of allelopathy on hedge mustard plant, as well. Except for the dry weight of barley control, the length of roots and stems of hedge mustard, which had low private heritability, showed moderate other heritability traits.
  Keywords: Allelopathy, Barley double haploid, Rye, heritability
 • Mehrnoush Eskandari Torbaghan *, Masoud Eskandari Torbaghan Pages 23-35
  In order to study the effects of nitrogen and irrigation interval on Broomrape (Orbanche aegyptiaca) damage reduction in cucumber (Cucumis sativa L.), an experiment with two factors, nitrogen (urea in three levels 100,200 and 300 Kg/ha) and irrigation interval (with three levels 3,6 and 9 day) in three replications was performed in the greenhouse of Northern Khorasan Agricultural and Natural Resource Research Center. The results showed that the growing velocity was maximum in the treatment of 200 Kg N/ha. However, height and the number of cucumbers were lower. The effect of irrigation interval on the number of flowering days was significant, whereas nitrogen fertilizer did not have a significant influence on this parameter. Hence, irrigation level rising caused reduction in the number of flowering days. Maximum length and diameter of cucumber was observed in the treatment of highest nitrogen level and minimum irrigation interval or the treatment of lowest nitrogen level and medium irrigation interval. The maximum number of cucumbers and weight was obtained in maximum nitrogen and irrigation interval. In addition, rising irrigation interval caused the number of cucumber increase and decrease in cucumber weight. The maximum wet weight of shoot and root was observed in the highest nitrogen treatment. On the other hand, the maximum wet weight of shoot and root was derived from the highest nitrogen and medium irrigation treatment and the highest nitrogen and minimum irrigation interval treatment, respectively. The comparison of water percent in wet and dry weight of shoot showed that the highest value was observed in 300 and 100 Kg N/ha treatments respectively. Maximum shoot/root ratio was observed in the treatment of 100 Kg N/ha and a six-day irrigation interval.
  Keywords: Germination rate, Flowering, Irrigation interval, Shoot to root ratio
 • Maral Neyazmoradi, Hossein Kazemi *, Javid Gherekhloo, Afshin Soltani, Behnam Kamkar Pages 37-52
  This research was conducted to study of diversity and weed population structure of wheat agroecosystems of Bandar-e-Torkeman county in 2018-2019 year. Diversity indices such as Shannon-Wiener and Simpson for fields and frequency, relative frequency, relative uniformity and relative density indices for all weed species were calculated and measured in two time stages, before and after chemical treatment with herbicides. Obtained data from diversity indices were moved in the GIS media and weed species maps of wheat fields were prepared. In this study, we were identified 18 species from 9 plant families. The checking of plant species showed that 66.67% and 33.33% were belonged to annual and perennial, also, about 27.77% and 72.23% were narrow-leaved and broad-leaved, respectively. Gramineae species include Avena ludoviciana, Lolium temulentum, Phalaris minor, Alopecurus myosuroides and Polygon monspeliensis, Fabaceae species include Medicago scutellata, Polygonom avicular, Vicia villosa and Oxalis corniculata and Compositea species such as Helianthus annuus and Cirsium arvense, had about 27.77, 22.22 and 11.11 percent of the available plant species, that were recognized as the most important plant families in wheat fields of county, respectively. In this study, weed distribution maps in wheat fields of the county before and after chemical control were prepared in three frequency groups of 50-100, 30-50 and less than 30% and showed an almost uniform distribution of weeds in surveyed region.
  Keywords: Distribution map, frequency, Shannon-Wiener, Simpson, Uniformity
 • Mansoor Sarani *, Behnam Bakhshi Pages 53-62
  In order to identify the best method and time of herbicide application in bromus (Bromus japonicus) control, a factorial experiment was conducted in a form of a randomized complete block design with 3 replications. The experimental treatments include (1) the application of 3 post-emergence herbicides metsulfuron methyl + sulfosulfuron (45 grams of active substance per hectare), (2) sulfosulfuron (26.6 grams of effective substance per hectare) and pinoxaden (450 mg of effective substance per hectare) and (3) three times of herbicide application were before tillering, during tillering and after tillering of wheat. The dry weight of bromus and wheat was measured during all three stages of spraying, 30 and 60 days after spraying and during harvest along with grain yield. Metsulfuron methyl + sulfosulfuron and sulfosulfuron treatments showed the highest reduction in bromus biomass and increase in wheat grain yield both before tillering and during wheat tillering. With the application of herbicides after tillering of wheat, the use of the mentioned herbicides in the control of bromus was observed to decrease in a similar way, and by delaying the spraying time, the yield of wheat was also reduced. Based on the results of this study, two herbicides, methsulfuron methyl + sulfosulfuron and sulfosulfuron, are suggested for the effective control of bromus in the early stages of wheat and weed growth.
  Keywords: Japanese brome, Wheat, sulfosulfuron+ metsulfuron-methyl, Sulfosulfuron, Pinoxaden
 • Ebrahi Izedi Darbandi *, Rahim Bakhsh Mohammad Nezadand, Seyyed Karim Mousavi Pages 63-86
  Among pulses, chickpea and lentil have important characteristics such as resistance to drought and tolerance to cold dtress; It is very important and in terms of cultivated area in Iran, they rank first and third respectively. Since thet are weak competitors with weeds, especially in the early stages of growth, weeds are one of the serious problems in their production and yield gap. So their damage has been reported more than 90%. Therefore, weed control is one of the most important programs in chickpea and lentil management. In this regard, the review of the researchs conducted in order to adopt a suitable approach for weed management and control, can play an important role in reducing yield gap and provide a perspective for future researches in Iran. This study was conducted with the aim of investigating the research conducted in weed control of chickpea and lentil in Iran. According to the reports, Iran's chickpea and lentil fields are infected with a wide range of broad and narrow leaf weeds, especially from the plant families Asteraceae, Fabaceae, Brassicaceae and Poaceae. Considering the critical period of weed control in lentil and chickpea in Iran (30 to 60 days after planting), their control (mechanical, agronomical and chemical) in this period is necessary to obtain an acceptable yield. The most important limitation in the entezari planting of chickpea and lentil weeds are weeds, which due to the decrease in rainfall in the Iran and the importance of changing the growing season from spring to autumn, it is necessary to pay attention to the control of weeds in this planting system. Considering the existence of grass killer herbicides in the Iran, chemical control of grassy weeds in chickpea and lentil is less difficult, and for chemical control of broad leaf weeds, pyridite, trifluralin, fumsafen, isoxaflotel and piroxasulfone and the mixture of sulfentrazone + flumioxazin herbicides have been reported to be acceptable in chickpea and pendimetalin for lentil.
  Keywords: Agricultural control, chemical control, Critical period, Herbicides, Mechanical control