فهرست مطالب

 • پیاپی 46 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/31
 • تعداد عناوین: 12
|
 • صدیقه رضائیان فردویی، منصوره حورعلی*، بهروز بهروزی صفحات 1-30

  بر اساس چشم انداز جدید جهانی آموزش عالی، دستیابی به فناوری، رشد اقتصادی و رفاه جامعه با رسالت مسیولیت پذیری اجتماعی در گرو تحول نظام آموزش عالی و تبدیل دانشگاه ها به دانشگاه نسل چهارم است. در ایران در سطح دانشگاه ها فعالیت هایی برای تجاری سازی نتایج پژوهش های دانشگاهی شروع شده، اما با وجود تدوین سیاست های حمایتی، همچنان فرایند حرکت به سمت نسل چهارم، کم رنگ است. هدف اصلی پژوهش سنجش وضعیت آمادگی دانشگاه پیام نور تهران برای تبدیل شدن به نسل چهارم دانشگاه ها در تمامی رشته ها با استفاده از روش ANP فازی است. بعد از مرور ادبیات، ابتدا شاخص های دانشگاه نسل چهارم شناسایی و با دریافت دیدگاه های خبرگان در ارتباط با جامعیت و میزان تاثیرگذاری آنها، دسته بندی شد. بعد فازی کردن داده های دریافتی، اوزان هر یک از شاخص ها و زیرشاخص های مرتبط تعیین و بر اساس نتایج، شاخص راهبردی، رهبری و مدیریت مهم ترین عامل موثر بر فرایند نسل چهارم شدن دانشگاه ها است. در نهایت، با سنجش شرایط فعلی دانشگاه پیام نور تهران در قیاس با شاخص های شناسایی شده، میزان موفقیت این دانشگاه برای ورود به نسل چهارم اندازه گیری شد. نتایج حاکی از عدم آمادگی دانشگاه پیام نور تهران برای ورود به نسل چهارم است.

  کلیدواژگان: دانشگاه نسل چهارم، روش ANP فازی، دانشگاه نوآور، دانشگاه پیام نور تهران، تجاری سازی، علم و فناوری
 • طاها عشایری، طاهره جهان پرور* صفحات 31-66
  نشاط اجتماعی یکی از مسایل مهم جامعه امروزی بوده و بخشی از مسایل اجتماعی-فرهنگی (آسیب ها) وابسته به میزان نشاط اجتماعی است. این مسیله تحت تاثیر عوامل مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و روانی است. هدف اصلی پژوهش مطالعه عوامل موثر بر نشاط اجتماعی به روش فراتحلیل دربازه زمانی 1386 الی 1401 است. روش پژوهش از نوع فراتحلیل (کمی)، ابزار آن پرسشنامه معکوس، آماره تحلیل کوهن و فیشر؛ روش نمونه گیری تعمدی-غیراحتمالی، از جامعه آماری 55 پژوهش، 43 سند به عنوان حجم نمونه با رعایت ملاک ورود (اعتبار و روایی) انتخاب شده است. نتایج نشان می دهد که بین سرمایه اجتماعی (اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، مقبولیت اجتماعی، شبکه های خویشاوندی و تعاملات اجتماعی، بی تفاوتی اجتماعی)؛ سبک زندگی (سبک زندگی ورزشی، سبک زندگی دینی، سبک فراغتی سالم و سبک زندگی مصرفی)؛ سرمایه فرهنگی (نهادینه شده و تجسم یافته)؛ عوامل رسانه ای (شبکه های اجتماعی، رسانه های داخلی و رسانه های محلی)؛ عوامل اجتماعی (محرومیت نسبی، ناکامی اجتماعی، بی سازمانی اجتماعی و آنمی اجتماعی، احساس بی عدالتی)؛ عوامل روانی (عزت نفس، رضایت از زندگی، شخصیت بهنجار و احساس هویت) و عوامل زمینه ای (طبقه اجتماعی، سطح تحصیلات، سن و درآمد) میزان نشاط اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد.
  کلیدواژگان: سبک زندگی، سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی، نشاط اجتماعی
 • علیرضا حدادی*، سید محمدرضا دادگستر صفحات 67-112

  برنامه های توسعه محور ریل گذاری مسیر حرکت کشورها است. این برنامه ها در حکم پیش نیاز شکل گیری پارادایم دولت و جامعه قوی دانسته می شود. توجه به مبانی برنامه های توسعه، ضرورتی برای نهاد علم و سیاست است. نظریات مختلف توسعه از رویکردهای مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به تحلیل ریشه ای سیاست های توسعه پرداخته اند. هدف مقاله حاضر دستیابی به الگویی نظری است که از طریق آن بتوان توجه بیشتری به شان اجتماعی بودگی توسعه داشت. روش مقاله تحلیل محتوای کیفی و نقد و بررسی انواع دسته بندی مکاتب توسعه است. یافته ها حاکی از غفلت از ابعاد اجتماعی به عنوان معیار تفکیک مکاتب توسعه از یکدیگر و همچنین سیاست های برنامه های توسعه ایران است. الگوی تبیین شده، با محوریت تاکید بر بعد اجتماعی و الزام های همبستگی جامعه برای شرایط امروز ایران طراحی شده و ضمن توجه به ابعاد گوناگون مفهوم توسعه، نسبت دو بعد دولت جامعه با ساختار-عاملیت را سنجیده و نظریه های مشهور توسعه را در این میانه جایابی نموده است. در انتها مبانی و سیاست های برنامه های توسعه جمهوری اسلامی با مدل پیشنهادی مقاله، تطبیق داده شده و از حیث اجتماعی و پارادایم مشارکت محور بررسی می شود.

  کلیدواژگان: فرهنگ بومی، توسعه، دولت، جامعه، عاملیت، ساختار، برنامه های توسعه، ج.ا.ایران
 • بهبود یاری قلی*، مهدی اکرمی، عیسی برقی، پروین بهاری صفحات 113-146
  هدف پژوهش حاضر توصیف تجارب زیسته معلمان از چالش های برنامه های تلویزیون اعم از برنامه های صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و برنامه های فارسی زبان ماهواره ای به عنوان برنامه درسی پنهان در تحقق اهداف تربیتی نظام آموزشی است. در این پژوهش، روش کیفی از نوع پدیدارشناسی استفاده شد. به منظور احصای تجارب، 24 نفر از معلمان باسابقه مدارس با روش نمونه گیری هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری و با روش هفت مرحله ای کلایزی تحلیل شد. پس از بررسی معتبر بودن داده ها توسط مشارکت کنندگان، کدهای به دست آمده در قالب 4 مضمون اصلی و 11 مضمون فرعی تلخیص شدند. یافته ها نشان داد چالش علمی آموزشی با مضامین فرعی (عدم ایجاد انگیزش، عدم ایجاد عدالت، عدم تربیت روانی و عدم توجه به مهارت)؛ چالش فرهنگی با مضامین فرعی (عدم تقویت غرور ملی و نهادینه کردن فرهنگ غربی)، چالش اخلاقی اعتقادی با مضامین فرعی (فراموشی اعتقادات و هدایت نامناسب) و ناهنجاری اجتماعی با مضامین فرعی (تضعیف بنیان خانواده، عدم توجه به گسترش نظم و عدم توجه به سلامت) مهم ترین مضامین اصلی و فرعی در تجارب معلمان است. درنتیجه برنامه های تلویزیون در قالب برنامه درسی پنهان می تواند اهداف علمی، فرهنگی، اخلاقی اعتقادی و اجتماعی نظام آموزشی را با چالش روبه رو کند.
  کلیدواژگان: چالش های برنامه های تلوزیون، برنامه درسی پنهان، اهداف تربیتی، نظام آموزشی
 • احمد حجاریان* صفحات 147-172

  کسب و کارهای خرد در مناطق شهری در راستای توسعه شاخص های اجتماعی دارای اهمیت میباشد. هدف از این مقاله تاثیر کسب و کارهای خرد بر ساختار اجتماعی از دیدگاه زنان و مردان در مناطق شهری استان اصفهان میباشد. رویکرد این مقاله براساس رویکرد جنسیتی بر اساس شاخص های نظام سلامت و بهداشت، مشارکت و ارتباطات اجتماعی، آسیب های اجتماعی و ساختار جمعیتی می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی - علی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شاغلان در کسب و کارهای خرد استان اصفهان می باشد که بر طبق اعلام مرکز آمار ایران در آبان سال 1395 برابر با 543073 نفر بوده اند که از فرمول کوکران برای محاسبه حجم نمونه آماری استفاده شد که بر این اساس حجم نمونه برابر با 384 خانوار برآورد شد. در ادامه با استفاده از روش نمونه گیری احتمالی ، پرسشنامه ها در بین 87 نقطه شهری استان اصفهان که به صورت تصادفی در سال 1400 انتخاب شده اند به طوری که نیمی بین زنان و نیم دیگر در بین مردان توزیع شد. نتایج نشان داد با توجه به واریانس تبیین شده از دیدگاه زنان به ترتیب عامل اول تا چهارم آسیب های اجتماعی، نظام سلامت و بهداشت، مشارکت و ارتباطات اجتماعی و ساختار جمعیتی می باشد. همچنین از دیدگاه مردان عامل اول تا چهارم نظام سلامت و بهداشت، مشارکت و ارتباطات اجتماعی، آسیب های اجتماعی، ساختار جمعیتی می باشد.

  کلیدواژگان: کسب و کارهای خرد، ساختار اجتماعی، زنان و مردان، مناطق شهری، استان اصفهان
 • پرنیا رضی پور* صفحات 173-200

  هدف مطالعه حاضر تحلیل آسیب ها و مخاطرات رسانه اجتماعی اینستاگرام در ایران است. این تحقیق با استفاده از روش گرند تیوری به بازسازی معنایی آسیب شناسی شبکه اجتماعی اینستاگرام بر اساس مصاحبه با مطلعین کلیدی و مشاهده صفحات اینستاگرامی می پردازد. مهم ترین سوال های محوری تحقیق این است که کدام مدل نظری آسیب های شبکه اجتماعی اینستاگرام را از دیدگاه مطلعین کلیدی تبیین می کند؟ چه عواملی باعث ایجاد آسیب ها در شبکه اجتماعی اینستاگرام شده است؟ نتایج این پژوهش نشان می دهد که آزادی موجود در شبکه اجتماعی اینستاگرام موجب شده تا برخی از صاحبان صفحه های مختلف اینستاگرامی برای جذب دنبال کننده از شیوه های غیراخلاقی و نامتعارف بهره گیرند، به گونه ای که انتشار این نوع رفتار ها موجب لطمه به پیکره فرهنگ خواهد شد.همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد،عواملی نظیر ضعف نظام آموزشی ،فقدان سرگرمی مناسب و ضعف قوانین نقش موثر در ایجاد این پدیده داشتند. 

  کلیدواژگان: رسانه های اجتماعی، اینستاگرام، راهبرد داده بنیاد، آسیب های فرهنگی، لطمه فرهنگی
 • محمدرضا کریم فر*، محمد جلال کمالی، یاسر سالاری صفحات 201-228

  امروزه چابک سازی راهبردی به ویژه در سازمان تامین اجتماعی بیش از هر زمانی دیگری لازم است که با فرهنگ و روحیه جهادی و به تبع آن مدیریت جهادی از جمله ارزش های اسلامی محسوب می شود و با بهره گیری از ابزار علم و فناوری و هم جهت با اراده ی الهی در سازمان به تمشیت امور می توان پرداخت.در پژوهش حاضر به بررسی مدل چابک سازی راهبردی با رویکرد مدیریت جهادی در سازمان تامین اجتماعی پرداخته شده است .هدف از این مطالعه بررسی مدل چابک سازی راهبردی با رویکرد مدیریت جهادی در سازمان تامین اجتماعی می باشد. نوع روش تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، گردآوری اطلاعات توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش جهت آزمون الگو 30 نفر از خبرگان بود و جهت سنجش متغیرهای تحقیق از نظر مدیران ارشد سازمان تامین اجتماعی استفاده شد که تعداد آنها 140 نفر بود که به دلیل محدود بودن جامعه آماری از روش سرشماری استفاده شد و آنان نسبت به سوالات پرسشنامه مدیریت جهادی ،بصیرت، چابک سازی راهبردی ، فرهنگ و روحیه جهادی پاسخ دادند . و نتایج به دست آمده نشان از پایایی و روایی موردقبول برای ابزارها داشت. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و SmartPls استفاده گردید نتایج پژوهش نشان داد که بین بصیرت و چابکی راهبردی با مدیریت جهادی در سازمان تامین اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و همچنین بین فرهنگ و روحیه جهادی و چابکی راهبردی با مدیریت جهادی در سازمان تامین اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .

  کلیدواژگان: چابک سازی راهبردی، مدیریت جهادی، سازمان تامین اجتماعی، بصیرت، فرهنگ و روحیه جهادی
 • نعمت الله کرم اللهی*، آرمینا رضوانی، سلمان رضوانی صفحات 229-254

   شناخت نگرش های مختلف به تشیع می تواند در تبلیغ و معرفی آن نقش مهمی ایفا کند. مقاله حاضر به بررسی تصویر ذهنی مسلمانان کشور بوسنی و هرزگوین از مذهب تشیع می پردازد. هدف آن کشف تعریفی است که مسلمانان بوسنی در تجربه زیسته خود از مذهب تشیع دارند. این پژوهش با اتخاذ رویکرد «چندروشی» کوشیده است تا سوالات مطروحه را با روش «پدیدارشناسی» و روش «دلالت-پژوهی» پاسخ دهد. در بخش اول مقاله، تحلیل داده های 20 مصاحبه پدیدارشناسانه، 15 مضمون اصلی در دو حوزه معنایی به دست آمده است. براساس یافته های این بخش، تشیع در تجربه زیسته مسلمانان بوسنی دو معنی دارد. گروهی آن را «فرقه ضاله» و گروهی نیز آن را «یکی از مذاهب اسلامی» می دانند. در بخش دوم، با بهره گیری از روش دلالت پژوهی مهمترین دلالت های تبلیغی ناظر به این حوزه های معنایی استخراج و پیشنهادهایی نیز جهت تحقق آنها ارایه شد. برخی از دلالت های تبلیغی عبارتند از «مخاطب شناسی و رعایت سطوح مخاطبین»، «تفهیم مواضع سیاسی ایران و جبهه مقاومت و دست-آوردهای انقلاب اسلامی»، «تبلیغ تشیع توسط شیعیان»، «توجه به اهمیت دین در زندگی» است.

  کلیدواژگان: پدیدارشناسی، تشیع، مسلمانان بوسنی و هرزگوین، تجربه زیسته
 • شمسی عابری منصور، میثم موسائی*، عادل عبداللهی صفحات 255-278
  هدف از انجام این تحقیق بررسی عوامل اجتماعی اقتصادی موثر بر ایجاد بازارچه روستایی در بخش بهار همدان است. در این پژوهش از رویکرد فرهنگی اجتماعی در توسعه روستایی بهره گرفته شده است. روش این تحقیق پیمایش و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماری این پژوهش را ساکنین روستاهای بخش بهار همدان تشکیل می دهند که از این بین تعداد 450 نفر به عنوان حجم نمونه از طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای جهت مصاحبه انتخاب شدند. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که تشکیل بازارچه روستایی برای فروش محصولات روستاییان از دیدگاه ساکنین روستاهای بخش بهار همدان ضرورت اجتناب ناپذیر است. هم چنین نتایج نشان داد که بین عوامل اجتماعی اقتصادی درآمد، امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی و امید به آینده با ایجاد بازارچه رابطه وجود دارد. نتایج این تحقیق در مجموع بیانگر آن بود ایجاد بازاچه ای جهت عرضه محصولات در روستاهای بخش بهار همدان، می تواند این منطقه را در مسیر توسعه اجتماعی اقتصادی قرار دهد.
  کلیدواژگان: عوامل اجتماعی اقتصادی، بازارچه روستایی، روستاییان، بخش بهار همدان
 • یحیی بوذری نژاد*، ریحانه السادات رئیس الساداتی صفحات 279-304
  موضوع مقاله ی حاضر بررسی و مقایسه ی مفهوم آزادی اجتماعی در آراء محمد عبده، سید قطب و علامه طباطبایی و مبتنی برتفاسیر قرآن آن ها می باشد می باشد. در واقع، هدف اصلی مقاله نیز در همین راستا بوده و آن این است که به هر یک از متفکران مذکور (نحوی نطبیقی و مقایسه ای) در تفاسیر قرآن خویش، آزادی اجتماعی را چگونه تعریف کرده اند؟ در این راستا با استفاده از رویکرد مفهومی و مطالعه ی موردی اسناد، مفهوم آزادی اجتماعی به عنوان مفهومی متجدد، در آیات مربوط به امر به معروف و نهی از منکر، جهاد، اقلیتهای مذهبی و... بررسی و نتایج آن از هر سه تفسیر با یکدیگر مقایسه شده است . تفسیر المنار نوشته محمد عبده با رویکردی عقل گرایانه و تجربی تفکری لیبرال نسبت به آزادی اجتماعی داشته و در مقابل دو مفسر دیگر، یعنی سید قطب و علامه طباطبایی رویکردی حداکثری نسبت به اسلام داشته و آزادی اجتماعی را در قالب قوانین اجتماعی اسلام معتبر می دانند. البته این دو مفسر نیز با یکدیگر تفاوتهایی در موضوع آزادی اجتماعی دارند. علامه طباطبایی و سید قطب معتقدند که احکام اسلامی باید در زمین اجرا شود و وجود غیر مسلمان خارج از حیطه اسلامی و اقتدار آن به رسمیت شناخته نمی شود و غیر مسلمانان باید تحت حاکمیت اسلام باشند، با این تفاوت که علامه برخلاف قطب، آزادی عقیده برای مشرکین را معتبر نمی داند و اهل کتاب حق حضور و پرداخت جزیه در جامعه اسلامی و آزادی عقیده دارند.
  کلیدواژگان: آزادی اجتماعی، المیزان، المنار، فی ظلال القرآن، اقلیت های مذهبی، محمد عبده، سید قطب، سیدمحمدحسین طباطبائی
 • ایمان عرفان منش* صفحات 305-336

  اعتماد مردم به مسیولان و حکومت و نیز اقناع مردم از سوی مسیولان دارای پشتوانه های متعدد اجتماعی و فرهنگی هستند. در این بین، ترمیم شکاف های ایجاد شده در مراجع و منابع جامعه پذیری و نیز احساس مسیولیت همگان در قبال تغییرات در گروه های مرجع متعلق به نسل جدید از عوامل مهم محسوب می شوند. این عوامل در دنیای اجتماعی جدید دایما از رسانه های نوین و شبکه های اجتماعی تاثیر می پذیرند. در چنین شرایطی، تحلیل فتنه ها و ناآرامی های اجتماعی-سیاسی مستلزم توجه به جنبه ها و لایه های پیچیده و متکثری است. این مقاله تلاش می کند تا با استفاده از روش تحلیل راهبردی PESTEL (دارای ابعاد سیاسی-مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، فناورانه، محیطی، حقوقی-قانونی)، زمینه های فرهنگی و ارتباطاتی فتنه 1401 را ریشه یابی، شناسایی و تفسیر کند. به این منظور، تاکید اصلی بر روابط میان مفاهیم جامعه پذیری، گروه های مرجع (نقش سلبریتی ها) و شبکه های اجتماعی قرار داده شده است. یافته های پژوهش در 11 محور صورت بندی شده اند و به نقاط ضعف و کاستی های موجود در کنار ضرورت ها و قوت ها پرداخته شده است. در ارایه راهکارها، به موضوعات «جنگ شناختی» و «جهاد تبیین» توجه شده است.

  کلیدواژگان: : PESTEL، فرهنگ و رسانه، فضای مجازی، جامعه پذیری، گروه مرجع، فتنه پاییز 1401
 • غلامرضا جمشیدیها، سید محمدجواد قربی* صفحات 337-372

  شناسایی منابع قدرت نرم یکی از موضوعات مهمی است که بازیگران سیاسی در دهه های اخیر نسبت آن حساس هستند و کارگزاران حکومتی مترصد سیاستگذاری در حوزه منابع قدرت هستند. اولین گام در روند ارتقاء قدرت نرم کشورها، شناخت منابع بومی درونی و بیرونی قدرت می باشد. به همین منظور، مقاله حاضر تلاش دارد منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار دهد و به صورت موردی، سند مولفه های هویت ملی ایرانیان را مورد بررسی قرار خواهد. مقاله حاضر با بهره گیری از مطالعات اسنادی و الگوی نظری منابع سه گانه قدرت نرم تلاش دارد به این سوال پاسخ دهد که؛ منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در سند مولفه های هویت ملی ایرانیان کدامند و شامل چه مولفه هایی می باشند؟ روش پژوهش این مقاله نیز تحلیل محتوای کمی با رویکرد واحد تحلیل کلمه در سند مولفه های هویت ملی ایرانیان می باشد. یافته های مقاله نشان می دهد که منابع سه گانه سیاسی، علمی و فرهنگی در این سند وجود دارد که برخی از مولفه های آنها عبارت از؛ وحدت ملی، همگرایی فرهنگی با جهان اسلام، رسالت جهانی، عزت سیاسی و ولایتمداری، تولیدات علمی، هویت اسلامی-ایرانی، میراث تاریخی و فرهنگی، دین، زبان فارسی و... می باشد که توجه به آنها می تواند قدرت ملی ایران را در سطوح داخلی و خارجی بیفزاید.

  کلیدواژگان: قدرت نرم، علم و دانش، سند مولفه های هویت ملی ایرانیان، جمهوری اسلامی ایران، فرهنگ ملی
|
 • Sedigheh Rezaian Fardoi, Mansoureh Hourali *, Behrooz Behroozi Pages 1-30

  Based on new vision of global higher education, gaining high-tech technology, economic growth and social welfare depends on higher education system improvement and conversion of existing generationuniversity into fourth generation university. In Iran, alongside with new vision of higher education system, in order to convert universities as innovative and entrepreneurial universities and commercialize the university research findings, different approaches has been undertaken, but outcome this process is still not remarkable.In this view, The main aim of this research is recognition of factors and their impacts made a university as an fourth generation university. Therefore, after studying attributed literature and similar research’s done so far, the all probable specifications and indicators of fourth generation university distinguished and then by obtaining the experts point of view, comprehensiveness of those indexes and their impact on the process of being fourth generation university was recognized. The results of data analysis bring it apparent that having a sustainable strategy, a strong leadership and visible commitment of top management could be the most effective factors on process of being fourth generation university. At the end, in order to investigate the current situation of Tehran PAYAM NOOR university in connection with its progress of becoming fourth generation university, as a case study; in compliance with identified indicators, a survey conducted which results made it apparent that this fourth generation university success has not been significant.

  Keywords: fourth generation university, Fuzzy ANP Technique, Innovative University, Payame Noor University of Tehran, Commercialization
 • Taha Ashayeri, Tahereh Jahanparvar * Pages 31-66
  Social vitality is one of the important issues of today's society and a part of socio-cultural issues (damages) is dependent on the level of social vitality. This issue is influenced by various social, economic, cultural and psychological factors. The main goal of the research is to study the factors affecting social vitality through meta-analysis in the period from 2007-2020. The research method is meta-analysis (quantitative), its tools are reverse questionnaire, Cohen and Fisher analysis statistics; Purposive-non-probability sampling method, from the statistical population of 55 researches, 43 documents were selected as the sample size by observing the inclusion criteria (validity and validity). The results show that between social capital (social trust, social cohesion, social participation, social acceptability, kinship networks and social interactions, social indifference); lifestyle (sports lifestyle, religious lifestyle, healthy leisure lifestyle and consumption lifestyle); cultural capital (institutionalized and embodied); media agents (social networks, internal media and local media); Social factors (relative deprivation, social failure, social disorganization and social anemia, feeling of injustice); There is a significant relationship between psychological factors (self-esteem, life satisfaction, normal personality and sense of identity) and background factors (social class, education level, age and income).
  Keywords: Lifestyle, Social Capital, Cultural capital, Social vitality
 • Alireza Haddadi *, Mohammadreza Dadgostar Pages 67-112

  The development plans are the axis of railing the movement of countries. These programs are considered as a prerequisite for the formation of a strong government and society paradigm. Paying attention to the basics of development programs is a necessity for the institution of science and politics. Different theories of development from different economic, political and cultural approaches have analyzed the root of development policies. The aim of this article is to achieve a theoretical model through which more attention can be paid to the dignity of the sociality of development. The method of the article is qualitative content analysis and review of various categories of development schools. The findings indicate the neglect of social dimensions as a criterion for separating development schools from each other, as well as the policies of Iran's development programs. The explained model is designed for today's conditions of Iran, focusing on the social dimension and the requirements of society's solidarity, and while paying attention to the various dimensions of the concept of development, it measures the ratio of the two dimensions of government-society with structure-activity and locates the well-known theories of development in this middle. Is. At the end, the foundations and policies of the development programs of the Islamic Republic are adapted to the model proposed in the article and are examined from the social point of view and the participation-oriented paradigm.

  Keywords: : Indigenous culture, Development, Government, Society, Agency, structure, development programs, Islamic Republic of Iran
 • Behboud Yarigholi *, Mahdi Akrami, Isa Barghi, Parvin Bahari Pages 113-146
  The purpose of this study was to describe the life experiences teachers of challenges television programs including television programs of the Islamic Republic of Iran and Persian language satellite programs as a hidden curriculum in achieving the educational objectives, of the educational system. In this research, a qualitative method of Phenomenology type was used. In order to gain experiences 24 people from teachers with schools’ experience were selected by purposive sampling method until reaching theoretical saturation. Data were collected using semi-structured interviews and analyzed by using of Colaizzi method. After reviewing the validity of the data by the participants, obtained codes, were summarized in the form of 4 basic concepts and 11 sub-concepts. The findings showed Scientific-educational challenge with sub-concepts (Lack of motivation, Lack of justice, Lack of psychological training and Lack of attention to skills); Cultural Challenge with sub-concepts (Lack of strengthening national pride and Institutionalizing western culture); Ethical-doctrinal challenge with sub-concepts (Forgetting beliefs and improper guidance) and Social anomalies with sub-concepts (Weakening of the family foundation, Lack of attention to the expansion of order and Lack of attention to health) it is the most important basic and secondary concepts’ in teachers’ experiences. As result television programs in the form of hidden curriculum can challenge the scientific, cultural, moral-doctrinal, and social objectives of the education system.
  Keywords: Challenges of TV programs, hidden curriculum, Educational Objectives, educational system
 • Ahmad Hajarian * Pages 147-172

  Home-based businesses in urban areas are important for the development of social indicators. The purpose of this article is the effect of home-based jobs on the social structure from the perspective of men and women in urban areas of Isfahan province. The present research is applied research in terms of purpose and descriptive-causal research in nature. The statistical population of the study includes all employees in home-based businesses in Isfahan province, which according to the Statistics Center of Iran in November 2016 was 543073 people. Cochran's formula was used to calculate the statistical sample size, based on which the sample size is 384 Household was estimated. Then, using probabilistic sampling method, the questionnaires were distributed among 87 urban points of Isfahan province, which were randomly selected in 1400, so that half were distributed among women and the other half among men. The results showed that according to the variance explained from the perspective of women, the first to fourth factors are social harms, health system, participation and social relations and population structure, respectively. Also, from the perspective of men, the first to fourth factors are the health system, participation and social relations, social harms, and population structure.

  Keywords: Small Businesses, Social structure, women, men, Urban areas, Isfahan Province
 • Parniya Razipor * Pages 173-200

  The present paper aims at analyzing the disadvantages and negative aspects of Instagram social media in Iran. Using the Grounded Theory, the researcher has semantically reconstructed the pathology of Instagram through conducting interviews with key informants and observing Instagram pages. The research questions are as follows: which theoretical model explains the negative aspects of Instagram from the perspective of key informants? What are the factors that have caused such negative effects? The results reveal that the absolute freedom in using Instagram has led some account owners to employ unethical methods to gain followers. Consequently, the prevalence of such behaviors will negatively influence our culture. Also, the results of this study show that factors such as the weakness of the educational system, lack of appropriate entertainment, and the weakness of the laws had an effective role in creating this phenomenon. 

  Keywords: Social Media, Instagram, Grounded theory, cultural damage
 • Mohammadreza Karimfar *, Mohammadjalal Kamali, Yaser Salari Pages 201-228

  Today, strategic agility is needed more than any other time, especially in the social security organization, which is considered to be one of the Islamic values with the Jihadi culture and spirit, and as a result, Jihadi management, and by using the tools of science and technology and the direction with God's will in the organization can be addressed. In the current research, the strategic agility model with jihadi management approach in the social security organization has been investigated. The purpose of this study is to investigate the strategic agility model with the jihadi management approach in the social security organization. . The type of research method is applied in terms of purpose and descriptive survey data collection in terms of method. The statistical population of the research to test the model was 30 experts, and to measure the variables of the research, the opinion of the senior managers of the Social Security Organization was used, whose number was 140. Jihadi, insight, strategic agility, Jihadi culture and spirit answered. The reliability and validity of the tools were examined using Cronbach's alpha coefficient and extracted variance, and the obtained results showed the acceptable reliability and validity of the tools. SPSS and SmartPls software were used to analyze and analyze the data. The research results showed that there is a positive and significant relationship between insight and strategic agility with jihadi management in the social security organization, and also between jihadi culture and spirit and strategic agility with jihadi management

  Keywords: Strategic Agility, Jihadi Management, social security organization, Insight, jihadi culture, spirit
 • Nematolah Karamollahi *, Armina Rezvany, Salman Rezvany Pages 229-254

   Knowing the different attitudes towards Shiism can play an important role in propagating and introducing it. This article examines the meaning of Shiism in the lived experience of Muslims in Bosnia and Herzegovina. Its purpose is to discover the meaning that Bosnian Muslims have in their lived experience of the Shiite religion. The research was conducted using phenomenological method. After conducting 20 phenomenological interviews, the obtained data were coded and categorized, resulting in 15 main themes in two semantic domains. In other words, Shiism has two meanings in the lived experience of Bosnian Muslims. Some consider it a misguided sect and some consider it one of the Islamic religions. In the semantic field of "Shiism as a heretical sect" seven main themes: "general negative attitude", "suspicions", "destructive political presence", "Wahhabi activity against Shiism", "inappropriate presence in Bosnia", "obstacles to propaganda", " "Conditional coexistence" has been extracted, which itself contains many sub-themes. Also, in the semantic field of "Shiism as an Islamic religion", eight other main themes have been discovered, which are: "Dimensions of Shiite superiority", "Difference; "Accepted matter", "suspicions", "Shiism of unknown religion", "slandered and attacked Shiism", "conditions for successful propaganda", "possibility of coexistence and rapprochement" and "factors affecting a positive view of Shiism".

  Keywords: Phenomenology, Shiism, Muslims in Bosnia, Herzegovina, lived experience
 • Shamasi Aberi Mansour, Maysam Musai *, Adel Abdullahi Pages 255-278
  Rural areas did not develop with the expansion and growth of urbanization and somehow faced backwardness. This caused various social and economic problems in the villages. One of the things that can affect the social-economic development of villages is the formation of a rural market. The purpose of this study is to investigate the social-economic factors affecting the need to create a rural market in the Bahar Hamedan. The method of this research is survey and the data collection tool is a researcher-made questionnaire. The statistical population of this study consists of residents of villages in the Bahar Hamedan, from which 450 people were selected as a sample size through multi-stage cluster sampling for interview.The results of this study showed that the establishment of a market for the sale of villagers products is essential from the perspective of villagers in the Bahar Hamedan. The results also showed that there is a negative relationship between income economic and social security and the need to create a market. In other words, people with lower incomes and lower social and economic security emphasize the need to create a market.
  Keywords: Social economic factors, rural market, Villagers, Bahar of Hamedan
 • Yahya Bouzarinejad *, Reyhane Sadat Raeisosadati Pages 279-304
  The present study seeks to study the concept of social freedom and its comparative study in three interpretations of Al-Manar, Fi Zalal Al-Quran and Al-Mizan. Using a conceptual approach and a case study of the documents of the concept of social freedom as a modern concept, in verses related to the three issues of enjoining the good and forbidding the evil, the necessity of jihad and non-compulsion in religion were examined and the results of all three interpretations were compared. Tafsir al-Manar by Muhammad Abduh, with its empirically rationalist approach to liberal thought, relates social freedom to two other commentators. Seyyed Qutb and Allameh Tabatabai have a maximum approach to Islam and consider social freedom valid in the form of Islamic society. With a liberal view, Mohammad Abdo is on one side of the spectrum, and Allameh Tabatabai, by accepting social freedom within the limits of Islamic law, is in front of Mohammad Abdo, and Seyyed Qutb is close to Allameh, with a slight difference.
  Keywords: social freedom, Al-Mizan, al-Manar, religious minorities, Mohammad Abdo, seyyed Qutb, Seyyed Mohammadhosein Tabatabai
 • Iman Erfanmanesh * Pages 305-336

  The people's trust in the officials and the government as well as the persuasion of the people by the officials have many social and cultural supports. In the meantime, repairing the gaps created in the references and sources of socialization, as well as everyone's sense of responsibility for the changes in the reference groups belonging to the new generation are considered important factors. These factors in the new social world are constantly influenced by new media and social networks. In such a situation, the analysis of seditions and socio-political unrest requires attention to complex and multiple aspects and layers. This article tries to root, identify and interpret the cultural and communication contexts of 1401 sedition using the PESTEL strategic analysis method. For this purpose, the main emphasis has been placed on the relationships between the concepts of socialization, reference groups (the role of celebrities) and social networks. The findings of the research have been articulated in 11 axes and the existing weaknesses and shortcomings have been addressed along with the needs and strengths. In presenting the solutions, attention has been paid to the issues of "cognitive warfare" and "explanation jihad".

  Keywords: PESTEL analysis, Culture, Media, Cyber space, Socialization, reference group, 1401 Sedition
 • Gholamreza Jamshidiha, Seyed Mohammad ghorbi* Pages 337-372

  Identifying sources of soft power is one of the important issues to which political actors have been sensitive in recent decades, and government officials are focused on policy in the field of sources of power. The first step in the process of upgrading the soft power of countries is to recognize the internal and external sources of power. To this end, the present article attempts to examine the sources of soft power of the Islamic Republic of Iran and, on a case-by-case basis, to examine the components of the national identity of Iranians. The present article uses documentary studies and the theoretical model of the three sources of soft power to try to answer the question that; What are the sources of soft power of the Islamic Republic of Iran in the document of the components of the national identity of Iranians and what are the components? The research method of this article is quantitative content analysis with the unit approach of word analysis in the document of components of Iranian national identity. The findings of the article show that there are three political, scientific and cultural sources in this document, some of which are; National unity, cultural convergence with the Islamic world, global mission, political dignity and governorship, scientific productions, Islamic-Iranian identity, historical and cultural heritage, religion, Persian language, etc., which can pay attention to the national power of Iran. Add on internal and external surfaces.

  Keywords: Soft power, science, knowledge, document of components of Iranian national identity, Islamic Republic of Iran, National culture