فهرست مطالب

 • پیاپی 97 (پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/11/29
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مریم رحیمی سجاسی*، عبدالحسین کلانتری، طوبی شاکری گلپایگانی صفحات 7-37

  بررسی متون فقهی بیانگر مصادیقی از حقوق زن است که در هنجارهای عرفی و منابع حقوقی کمتر شناخته شده است. این در حالی است که بعد از پیروزی انقلاب، تطبیق قوانین با احکام اسلام و احقاق حقوق مادی و معنوی زن در اصول قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفت. اما بررسی هنجارهای عرفی و مواد قانونی، بیانگر عدم تطابق آنها با حقوق شرعی و در نتیجه تضییع حقوق زن در جامعه است. مقاله حاضر درصدد معرفی دلایل این شکاف است. به این منظور30 زن ساکن استان تهران که از سابقه زندگی زناشویی برخوردار بودند، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و نظری، مورد مصاحبه قرار گرفتند و یافته ها با رویکرد نظریه زمینه ای انتقادی تجزیه تحلیل شدند. در نهایت 11 مقوله محوری استخراج شد که از میان آنها «هژمونی فرهنگ جمع گرای مرد محور» و «فرهنگ حاکم بر خانواده زوجین» به عنوان شرایط زمینه ای و «انحصارگری مردها»، «عدم مطالبه گری زن ها» و «تعاملات نامناسب زوجین» به عنوان شرایط علی این شکاف شناسایی شدند. دغدغه اصلی زنان مصاحبه شونده، «تعارض احقاق حقوق و حفظ ثبات یا آرامش در خانواده» بوده است که تحت تاثیر شرایط مداخله ای «قبض و بسط حمایت گری»، «نابسامانی های اجتماعی» و «ویژگی های شخصیتی زوجین»، آنها را به کنش های«سازگاری یا عدم سازگاری با تضییع حقوق» سوق می دهد.

  کلیدواژگان: حقوق زن، شکاف عرف و شرع، شکاف فقه و حقوق، سازگاری یا عدم سازگاری زنان، نظریه زمینه ای انتقادی
 • محمدصالح طیب نیا*، مهدی ستوده فر، مسعود شکری خیادانی، سهراب هاشمی نژاد صفحات 38-72

  مقوله خانواده و مسایل این حوزه، چند لایه ای، چند بعدی و گسترده هستند و لذا سازمان ها و نهادهای متعددی در سطوح مختلف با محوریت حوزه خانواده ایجاد شده اند. این سازمان ها و نهادها که برخی حاکمیتی و برخی غیرحاکمیتی هستند را می توان به مثابه سیستمی در نظر گرفت که به منظور تحقق اهدافی مشخص در کنار هم قرار گرفته اند. در تحقیق انجام شده قصد بر این بوده تا بررسی شود نهادها و سازمان هایی که برنامه ریزی شده یا بدون برنامه مشخصی به وجود آمده اند مانایی و کارایی لازم را برای تحقق اهداف عالیه ای که در خصوص تحکیم و تعالی خانواده در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران ترسیم شده، دارند یا خیر و چه عارضه هایی بر ساختار و کارکرد این سیستم مترتب است. نوآوری پژوهش استفاده از مدل سیستم مانا (VSM) به منظور عارضه یابی نظام حکمرانی امور خانواده است. یافته ها نشان می دهد می توان سازمان ها و نهادهای موجود را در حکم سیستمی درنظر گرفت که ایجاد شده اند تا وظایف حکمرانی را در خصوص مقوله خانواده ایفا کنند، اما برای مانا بودن این سیستم بایستی مدیر (مالک) فرایندها و ساز و کار اندازه گیری عملکرد اجزا مشخص شود. پس از عارضه یابی نیز چند پیشنهاد کاربردی ارایه گردیده است.

  کلیدواژگان: تحلیل سیستم، مدل سیستم مانا (VSM)، خانواده، حکمرانی خانواده، آسیب شناسی نظام حکمرانی خانواده
 • هنگامه آریانژاد، جعفر کردزنگنه*، منصور شریفی صفحات 73-98

  از جمله ویژگی های جمعیتی کشورهای توسعه یافته که امروزه در دیگر کشورها مانند کشور ما ایران نیز قابل مشاهده است، پدیده فرزندآوری پایین و حتی بی فرزندی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی شیوع بی فرزندی طول عمر یا دایمی در بین زنان ساکن در استان خوزستان انجام شد. برای تحقق این هدف، از داده های خام دو درصد سرشماری1395 استفاده گردید. تحلیل داده ها با استفاده از جدول فراوانی، آزمون کای اسکویر و تحلیل رگرسیون لجستیک در محیط نرم افزار SPSSنسخه 20 انجام شد. نتایج نشان داد که 5.3 درصد از زنان 49-40 سال استان خوزستان بی فرزند طول عمر هستند. برای بررسی اثر همزمان متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته و پیش بینی بی فرزندی طول عمر از رگرسیون لجستیک دو وجهی استفاده شد. سطح تحصیلات، وضعیت اشتغال و محل سکونت متغیرهایی هستند که ارتباط معنادار با احتمال بی فرزندی در میان زنان مورد مطالعه نشان دادند. اگر چه شیوع بی فرزندی طول عمر در جمعیت مورد مطالعه در سطح نسبتا پایینی قرار دارد اما برنامه ریزی در راستای بهبود وضعیت شغلی و محل سکونت، بخصوص در میان خانوارهای جوان، می تواند مانع از افزایش نسبت بی فرزندی در آینده شود.

  کلیدواژگان: بی فرزندی طول عمر، باروری، وضعیت اشتغال، محل سکونت، تحصیلات
 • فهیمه کریمی مهر*، علی ربیعی، شهناز صداقت زادگان، فیروز راد صفحات 99-140

  دامنه ی وسیع بحران ها و آسیب های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی محله «مرتضی گرد» اهمیت مطالعه پدیده ی امنیت زنان و بازنمایی تجربه های ناامنی آن ها را ضروری می سازد. واکاوی روایت های زنان حاشیه نشین مرتضی گرد از مسیله امنیت و عوامل تمایزدهنده تجربه زیسته آن ها و نمودهای متفاوت از مقوله ناامنی در بین زنان حاشیه نشین موضوع این مطالعه بوده است. این پژوهش با رویکرد امیک و در پارادایم تفسیرگرایی به دنبال شناخت جهان اجتماعی کنشگران و چگونگی برساخت آن ها از مسیله امنیت و پدیدارشناسی ناامنی است؛ بدان معنا که درک، تفسیر و بازنمایی پدیده امنیت ازنقطه نظر سوژه ها و افراد درگیر در این رخداد موردمطالعه قرارگرفته است. نمونه گیری پژوهش حاضر، بر اساس نمونه گیری هدفمند بوده و محقق با 29 نفر از زنان 16 تا 65 سال دارای تجربه زیسته حاشیه نشینی را مورد مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته قرار داده است. در این مطالعه تلاش شد تا سوژه ها با حداکثر تنوع در ویژگی های جمعیتی چون سن، جنس، وضعیت اشتغال، تحصیلات، وضعیت تاهل و فرزندان در تجربه پدیده انتخاب شوند. تحلیل داده های کیفی با روش تماتیک انجام شده است. یافته حاکی از وجود سنخ های متنوعی از ناامنی شامل: ناامنی در حوزه های اجتماعی، جنسی، جانی، خانوادگی، انتظامی، اقتصادی، غذایی، روانی، حیثیتی، شهری، محیطی -بهداشتی، سلامتی و درمان، تعاملات و ارتباطات و در نهایت احساس ناامنی نسبت به آینده است. تجربه حس بی قدرتی و عدم عاملیت، مقوله هسته ای است که با مفهوم عدم توانایی برای هرگونه تغییر جهت بهبود یا اصلاح یا حتی کنترل بر زوایای مختلف زیست یک زن در این منطقه، گره خورده است.

  کلیدواژگان: پدیدارشناسی، تجربه زیسته، ناامنی، امنیت، حاشیه نشین
 • هایده قره یاضی، محمدباقر تاج الدین*، عالیه شکربیگی صفحات 141-166

  پژوهش حاضر در پی فهم تغییرات و تعاملات نسلی بین دو نسل 40 و 70 بر اساس تجربه زیسته آنها است. در چند دهه اخیر با توجه به تغییرات ساختار اجتماعی فرهنگی جامعه، زمینه مساعدی برای بروز تغییرات در ارزش ها و نگرش های اقشار جامعه ایرانی به وجود آمده است. چشم انداز(لنز) نظری در پژوهش حاضر مبتنی بر دیدگاه های اندیشمندان در زمینه تفاوت نسلی و تغییرات ارزشی نسل ها است. روش پژوهش کیفی و از نوع پدیدارشناسی تفسیری است که مبتنی بر آن با تعداد 20 نفر از زنان نسل دهه 40 و 20 نفر از دختران دهه 70 از طریق روش نمونه گیری هدفمند مصاحبه عمیق انجام شد و داده ها با روش تحلیل تماتیک(مضمون) مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که این دو نسل دارای تجارب زیسته بسیار متفاوت و بعضا “متضادی در رابطه با مضامینی چون: فرهنگ ایرانی، دینی، مدرن، سبک زندگی سنتی و سبک زندگی مدرن هستند. در مجموع نسل دهه 40 مبتنی بر ارزش ها و باورهای جهان سنتی زیست خود را تنظیم می کند و نسل دهه هفتاد مبتنی بر ارزش ها و باورهای جهان مدرن چنین می کند.

  کلیدواژگان: تجربه زیسته، تفاوت نسلی، شکاف نسلی، زنان، دختران
 • جواد افشارکهن*، فاطمه قادری هرسینی صفحات 167-197

  رشد سریع سالمندی جمعیت طی دهه های اخیر ،پدیده ای مهم تلقی شده است.این پدیده با خود چالش های مختلفی در حوزه های گوناگون به همراه دارد.پژوهش حاضر با هدف آشنایی با کم و کیف تجربه ی زندگی سالمندان و زمینه سازی برای رفاه گروه های سنی که در مسیر سالمندی قرار دارند انجام شد و سه مسیله را مدنظر قرار داد: توصیف سالمندان از تجربه سالمندی،تفاوت تجربه زنان و مردان دراین زمینه و تاثیر شهر نشینی بر تجربه ی سالمندی .مطالعه ازنوع کیفی وباروش پدیدار شناسی انجام شده است.تعداد مشارکت کنندگان درتحقیق 32نفربوده اندوداده هابامصاحبه ساختاریافته و نیمه ساختار یافته جمع آوری شده اندوباتکنیک هفت مرحله ی کلایزی موردتحلیل قرارگرفته اند.برخی مقولات نهایی و اصلی بدست آمده چنین یوده اند: بیماری های شایع جسمانی،الگوی تغذیه، اختلال خواب، وضعیت اقتصادی_ معیشتی، نیازهای سالمندان، سوء رفتار، خصوصیات رفتاری_اخلاقی رایج، توصیف تجربه ی سالمندی،خانه ی سالمندان، رفتار روزمره و ورود به سالمندی،وضعیت اقتصادی، سبک زندگی متفاوت و مهم ترین مشکلات اجتماعی برای زنان و مردان ،تشدید انزوای اجتماعی، خدمات پشتیبانی بهداشت و درمان و مشکلات فضاهای بیرونی و باز. یافته ها بیانگر آن ست که تجربه ی سالمندان از این مقطع همراه با رضایت و خشنودی یاتوام با مشکلات متعدد و تالم می باشد. این تفاوت تجربه، متاثر از مواجهه ی متفاوت با مسایل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و غیره می باشد. در این میان زنان و مردان هم تجربیاتی متفاوت از سالمندی دارند. بخشی از یافته های بدست آمده به نوعی همسو با نظریه ی سهام نسلی می باشد.

  کلیدواژگان: پدیدارشناسی، تجربه ی زیسته، تجربه ی سالمندی، سالمندی
 • مهرشاد طولابی نژاد*، آسیه سپه وند، محسن سهرابی صفحات 199-224

  کارآفرینی کشاورزی همانند کارآفرینی روستایی با مزایا و منافع بسیار خود می تواند عاملی جهت توانمندی و بهبود کیفیت زندگی زنان روستایی باشد. با این حال زنان و به خصوص زنان روستایی با اینکه نیمی از جامعه را شکل داده اند برای مشارکت در فعالیت های کارآفرینی کشاورزی با چالش های زیادی روبرو هستند. لذا پژوهش حاضر به عنوان یک تحقیق کاربردی سعی بر آن دارد چالش های مشارکت زنان روستایی در فعالیت های کارآفرینی کشاورزی را مورد بررسی قرار دهد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش انجام، جزء روش های کیفی و روش گراند تیوری است. ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها، مصاحبه ساختاریافته بوده است. جامعه آماری شامل، مدیران زن کارآفرینان در شهرستان خرم آباد بود. به صورت نمونه گیری هدفمند و با اشباع نظری 15 کارآفرین زن برای مصاحبه ها انتخاب شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از تحلیل کیفی و کدگذاری مصاحبه ها با نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. نتایج پژوهش در مورد چالش های مشارکت زنان روستایی در فعالیت های کارآفرینی کشاورزی با استفاده از کدگذاری ها منجر به شناسایی 42 مفهوم در قالب کدگذاری باز، 22 مقوله محوری و چالش فرعی در قالب کدگذاری محوری، 4 مقوله انتخابی و چالش اصلی در قالب کدگذاری انتخابی شد. بر اساس کدگذاری های صورت گرفته چالش های مشارکت زنان روستایی در فعالیت های کارآفرینی کشاورزی شامل 4 چالش کلی 1) چالش اقتصادی/ مالی، 2) فرهنگی- اجتماعی، 3) شخصی- روانشناختی و 4) چالش های ساختاری- نهادی و چالش های خردتر می باشند. چالش مالی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که انطباق بیشتری با وضعیت کسب و کار زنان روستایی دارد، مهم ترین چالش ها شناسایی شدند.

  کلیدواژگان: کارآفرینی، کشاورزی، موانع مشارکت زنان، فعالیت های اقتصادی، شهرستان خرم آباد
|
 • Maryam Rahimisajasi *, Abdolhosein Kalantari, Toba Shakeri Pages 7-37

  Examining jurisprudential texts shows examples of women's rights that are less known in customary norms and legal sources. This is despite the fact that after the victory of the revolution, the adaptation of the laws to the rules of Islam and the realization of the material and spiritual rights of women were emphasized in the principles of the constitution. However, the examination of customary norms and legal articles shows their incompatibility with Sharia rights and as a result, women's rights are violated in the society. This article tries to introduce the reasons for this gap. For this purpose, 30 women living in Tehran province, who had a history of married life, were interviewed using the purposeful and theoretical sampling method, and the findings were analyzed with a critical grounded theory approach. Finally, 11 key categories were extracted, among them "the hegemony of the male-centered collectivist culture" and "the culture that governs the couple's family" as background conditions and "men's exclusivity", "women's lack of demands" and "inappropriate interactions between couples" were identified as the causal conditions of this gap. The main concern of the interviewed women was "conflict of asserting rights and maintaining stability or peace in the family" which was influenced by the intervening conditions of "expenses and expansion of patronage", "social disturbances" and "characteristics of the couple". Actions of "compliance or non-compliance with the violation of rights" lead.

  Keywords: women', s rights, gap between custom, Shariah, gap between jurisprudence, law, compatibility or non-compatibility of women, critical theory
 • Mohammad Saleh Tayyeb Nia *, Mehdi Sotoudefar, Masood Shekari Kheiadani, Sohrab Hasheminezhad Pages 38-72

  The category of family and the issues of this field are multi-layered, multi-dimensional and extensive, and therefore, numerous organizations and institutions have been created at different levels focusing on the family field. These organizations and institutions, some of which are governmental and some non-governmental, can be considered as a system that has been put together to achieve specific goals. In the conducted research, the intention is to check whether the institutions and organizations that have been established with or without a specific plan have the necessary mana and efficiency to realize the lofty goals that have been drawn in the upstream documents of the Islamic Republic of Iran regarding the consolidation and excellence of the family. And what are the complications on the structure and function of this system. The innovation of the research is the use of the Mana System Model (VSM) in order to find complications in the governance system of family affairs. The findings show that the existing organizations and institutions can be considered as a system that was created to fulfill the governance duties regarding the family category, but for this system to be valid, the manager (owner) of the processes and the mechanism of measuring the performance of the components must be identified. After finding the problem, some practical suggestions have been presented.

  Keywords: System analysis, Mana system model (VSM), Family, family governance, pathology of family governance system
 • Hengameh Aryanezhad, Jafar Kordzanganeh *, Mansour Sharifi Pages 73-98

  ABSTRACTPrevalence of life-long childlessness in Khuzestan province and related factorsAmong the demographic characteristics of developed countries, which can be seen in other countries such as our country Iran, is the phenomenon of low childbearing and even childlessness. The present study was conducted with the aim of investigating the prevalence of lifelong or permanent childlessness among women living in Khuzestan province. To achieve this goal, the raw data of 2% of the 2015 census was used. Data analysis was done using frequency table, chi square test and logistic regression analysis in SPSS software version 20. The results showed that 5.3% of women aged 40-49 in Khuzestan province are childless. Bivariate logistic regression was used to investigate the simultaneous effect of independent variables on the dependent variable and to predict lifetime childlessness. The level of education, employment status and place of residence are the variables that showed a significant relationship with the probability of childlessness among the studied women. Although the prevalence of lifelong childlessness in the studied population is at a relatively low level, planning in order to improve the employment status and place of residence, especially among young households, can prevent the increase in childlessness in the future. .

  Keywords: life-long childlessness, Fertility, employment status, Place of Residence, Education
 • Fahimeh Karimimehr *, Ali Rabiei, Shahnaz Sedaghatzadegan, Firooz Rad Pages 99-140

  the wide scope of crisis and social , economic and cultural damages in the neighborhood " around the importance of studying the phenomenon of women 's security and representation of their experiences of insecurity is necessary .the analysis of the narratives of women about the security and social factors of their lived experience and their various aspects of the issue of insecurity among the marginalized women is the subject of this study .this research with approach and in paradigm seeks to recognize the social world of actors and their construction of security and phenomenology of insecurity ; that is , understanding , interpretation and representation of the phenomenon of security in subjects and people involved in this event have been studied .the sampling of this research is based on purposive sampling and the researcher has interviewed 29 women of women between 16 to 65 years of lived experience with lived experience in deep and semi - structured interviews .in this study , we tried to select subjects with maximum diversity in demographic characteristics such as age , sex , employment status , education , marital status and children .thematic analysis was performed by thematic method .the findings indicate that there are a variety of including : insecurity in social , sexual , criminal , family , law enforcement , economic , food , psychological , , urban , environment - health , health and treatment , health and treatment , interactions and feeling insecure toward the future .

  Keywords: phenomenology, Lived experience, insecurity, security, border women
 • Haydeh Ghareyazi, Baghermohammad Tajodin *, Alieh Shekar Beugi Pages 141-166

  The present study seeks to understand the generational changes and interactions between the two generations 40 and 70 based on their lived experience. In recent decades, due to changes in the socio-cultural structure of society, there is a favorable environment for changes in the values and attitudes of Iranian society. The theoretical perspective (lens) in the present study is based on the views of thinkers on generational differences and value changes of generations. The research method is qualitative and interpretive phenomenological, based on which 20 women in their 40s and 20 girls in the 70s were interviewed through purposive sampling method and the data were thematic analyzed. Were analyzed and interpreted. The results show that these two generations have very different and sometimes contradictory life experiences in relation to themes such as: Iranian culture, religion, modern, traditional lifestyle and modern lifestyle. In sum, the generation of the 40s is based on the values and beliefs of the traditional world, and the generation of the 70s is based on the values and beliefs of the modern world.

  Keywords: lived experience, generational difference, Generational gap, Women, and girls
 • Javad Afsharkohan *, Fatemeh Ghaderi Harsini Pages 167-197

  The accelerated growth within the elderly population in recent decades has attracted the attention of many experts.This phenomenon has associated with different challenges .The present study was carried out aimed to get acquainted with the life experience of the elderly and achieve well-being by age groups that are on the path to old age.three main questions were raised in this study, description of the aging experience.the difference between the experiences of men and women and the impact of urbanization on the experience of aging.The present study is considered as a qualitative research and was performed by phenomenological method. The number of participants in the study was 32 and the data were collected through structured and semi-structured interviews, then analyzed using the seven-step Colaizzi technique.The main categories obtained from questions are:common physical illnesses, Common mental illnesses, dietary pattern, sleep disorder, economic-livelihood status, elderly needs, misbehavior, description of the aging experience, nursing home, daily behavior and entering old age.economic status, different lifestyles and the most important social problems for men and women, intensification of social isolation, health care services. problems of outdoor and open spaces.some elderly people had experienced this stage with satisfaction, and the experience of some is associated with numerous problems.This difference in experience is affected by different encounters with economic, social, cultural, health issues and so on. Among these, there is a significant difference between men's and women's experiences of old age.some of the results are consistent with generational stock theory,

  Keywords: Phenomenology, lived experience, aging experience
 • Mehrshad Toulabi Nejad *, Asiyeh Sepahvand, Mohsen Sohrabi Pages 199-224

  Like rural entrepreneurship, agricultural entrepreneurship with its many benefits and benefits can be a factor in the ability and improved quality of rural women. However, women, and especially rural women, have many challenges and inequality, although they have shaped half of the community to participate in agricultural entrepreneurship activities. Therefore, the present study, as an applied research, seeks to examine the challenges of rural women's participation in agricultural entrepreneurship activities. The present study is applied in terms of purpose, and is part of the quality method. The data collection tool has been structured interview. The statistical population includes female business managers and female entrepreneurs in Khorramabad. Injuries were selected for interviews as an irrational, purposeful and theoretical ghost of 15 female entrepreneurs. Qualitative analysis and interview coding with Max Kioda software were used for data analysis and information. The results of the research on the challenges of rural women's participation in agricultural entrepreneurship activities using coding leading to identifying 42 concepts in open coding, 22 pivotal categories and sub -challenges in the form of core coding, 4 main challenges and challenges in The coding template was selected. Based on coding the challenges of rural women participation in agricultural entrepreneurship activities include 4 general challenges 1) economic/ financial challenges, 2) cultural-social

  Keywords: Entrepreneurship, Agriculture, Barriers to Women', s participation, Economic Activities, Khorramabad county