فهرست مطالب

نشریه حسابداری دولتی
سال نهم شماره 2 (پیاپی 18، بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/01/01
 • تعداد عناوین: 15
|
 • هدی مجبوری یزدی، سید احمد خلیفه سلطانی*، رضوان حجازی صفحات 1-20

  مشکل تقلب یک مسیله جهانی است طوری که هزینه ها و منابعی که براثر آن از بین می روند بسیار چشمگیر بوده و ابعاد دقیق آن را نمی توان مشخص کرد. وجود حسابداران دادگاهی متخصص و روش ها و ابزارهای به روز و موثر برای کشف و رسیدگی به تقلب بیش از پیش ضروری است. با توجه به اهمیت این موضوع، هدف از این پژوهش، تدوین مدل کشف تقلب برای حسابداران دادگاهی در ایران است. در این پژوهش از روش کیفی و رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد چندوجهی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش فوق، شامل کارشناسان رسمی دادگستری (کانون و مرکز) باتجربه، که اکثریت آن ها در مجامع دانشگاهی مشغول فعالیت هستند. روش نمونه گیری گلوله برفی و برای گردآوری داده ها، بر اساس قاعده اشباع نظری تعداد 21 مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق با خبرگان حرفه صورت گرفته است. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل داده ها، کشف تقلب توسط حسابداران دادگاهی مستلزم راهبردهایی در سطوح مختلف فردی، کانون و مرکز وکلا، شرکت و دولت می باشد. در راستای به کارگیری و اجرای راهبردها، لازم است مجموعه ای از شرایط زمینه ای شامل آموزش و پژوهش، فرهنگ و اخلاق، قوانین و فناوری اطلاعات فراهم گردد. اصول اخلاق حرفه ای، تهدید، عدم نظارت و اصل اعتماد به عنوان شرایط مداخله گر در تحقق راهبردها تاثیر منفی به جای می گذارند. نتایج این پژوهش بیانگر ارایه مدلی از عوامل تاثیرگذار بر کشف تقلب در حسابداری دادگاهی می باشد. توجه به این عوامل، منجر به بهبود امر قضاوت، افزایش عدالت سازمانی و قضایی و همچنین شفافیت اطلاعاتی می گردد.

  کلیدواژگان: حسابداری دادگاهی، تقلب، نظریه داده بنیاد چندوجهی
 • حمید عبدلی، رضا تهرانی*، آمنه خدیور، مریم شعار صفحات 21-40

  موضوع و هدف مقاله:

   تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه یکی از چالش بر انگیزترین و مشکل ترین مسایل پیش روی شرکت ها است.پژوهش حاضر به بررسی تاثیر تعین نوع ساختار سرمایه به عملکرد شرکت می باشد. و تعیین اینکه ساختار سرمایه ی بهینه ای وجود دارد ؟

  روش پژوهش:

  پژوهش حاضر در ابتدا به بررسی و مرور تاریخی نظریه های موجود در زمینه ساختار سرمایه پرداخته است.با عنایت به اینکه تعیین ساختار سرمایه ، روندی پویا است در این پژوهش از رویکرد پویایی شناسی سیستم و با استفاده از نرم افزار ونسیم به بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد (ROE, ROA) شرکت مخابرات ایران پرداخته است.

  یافته های پژوهش: 

  نتایج شبیه سازی الگو با داده های واقعی از سال 1395 لغایت 1400 اطمینان از صحت عملکرد رفتار مدل می باشد. و نتایج حاکی از آن است که تامین مالی از طریق بدهی در ساختار سرمایه شرکت تاثیر به سزایی در نرخ هزینه بدهی و نرخ هزینه سرمایه ایجاد می کند و در نسبت های بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام (معیار های حسابداری ارزیابی عملکرد) اثری به سزایی ندارد.

  نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: 

  یافته های پژوهش نشان داد، ساختار سرمایه شرکت بر معیار های ارزیابی شرکت ROA, ROE تاثیر ندارد. همچنین تحلیل حساسیت نشان می دهد، افزایش سطح بدهی علی رغم تاثیر بر هزینه بدهی و هزینه سرمایه منجر به تغییر قابل ملاحظه در سود و ROA, ROE نمی شود.

  کلیدواژگان: ساختار سرمایه، پویایی سیستم، نسبت بازده دارائی ها، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام
 • مصطفی قناد*، محمد عرب مازار یزدی، محمدحسین صفرزاده بندری، رضا حصارزاده صفحات 37-68
  هدف

  دانشگاهیان رشته های حسابداری-مالی طی سه دهه تلاش، موفق به راه اندازی و تصویب 31 مجله علمی در شورای ارزیابی نشریات وزارت علوم،تحقیقات وفناوری شده اند؛ اما پایگاه ها و نمایه های استنادی، نشان از وجود بیش از صد مجله حسابداری-مالی داخلی و نشر بیش از ده هزار مقاله توسط آنها دارد. این پژوهش با هدف بررسی اعتبار مجلات تخصصی حسابداری-مالی ازمنظرضوابط مندرج درآیین نامه نشریات علمی انجام شده است.

  روش

  این پژوهش به روش پیمایشی- توصیفی با رویکرد ارزیابانه و علم سنجی انجام شده است. ابتدا محقق فهرستی مشتمل بر 20 مولفه از ضوابط ورود نشریه به فرآیند ارزیابی از منظر آیین نامه نشریات علمی وزارت عتف راتهیه کرده و در 16 مجله فعال که تا پایان سال 1400 در آستانه اخذ مجوز از کمیسیون ارزیابی نشریات علمی قرار دارند؛ مورد بررسی قرار داده است.

  یافته ها

  16 فصلنامه غیرمصوب حسابداری و مالی 186 شماره و 4306 مقاله منتشر کرده اند. در 30 شماره از این مجلات، در هر شماره بیش از 40 مقاله منتشر شده است. 5 مجله بیش از 85% معیارهای ورود به فرآیند ارزیابی وزارت عتف را دارند لیکن در 11 مجله بیش از هفت مولفه ضروری جهت ورود به فرآیند ارزیابی وجود ندارد که حجم بالایی از مقالات (4166 مقاله-97%) در این مجلات منتشر شده است. در یازده مجله فاقد ضوابط اولیه، 745 مرتبه چاپ دو مقاله (و بیشتر) از یک نویسنده در یک شماره مشاهده شده است. رکورد چاپ مقاله در یک شماره را مجله "پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری" با چاپ 48 مقاله از یک نویسنده در شماره زمستان 1400 داراست.

  کلیدواژگان: مجلات معتبر حسابداری، نشریات در آستانه اخذ مجوز (بی اعتبار)، اخلاق پژوهش، سیاست نشر، ارزیابی نشریات
 • طیبه جمشیدی، غلامرضا سلیمانی امیری* صفحات 69-82

  سوالی که امروزه در زمینه پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی مطرح می شود این است که «چه الزامات و نیازهایی می باید به منظور اجرای کامل و مناسب بودجه ریزی عملیاتی از سوی سازمان های دولتی در نظر گرفته شود؟» این تحقیق در پی آن است تا مدلی جهت تبیین عوامل کلیدی و موثر بودجه ریزی عملیاتی در بخش عمومی شناسایی کند و عوامل کلیدی مستخرجه برای شناسایی یک الگوی مناسب از طریق تحقیق دلفی به نظرخواهی متخصصان گذارده و پس از کسب اجماع به عنوان الگوی مطلوب نظام بودجه ریزی عملیاتی، معرفی گردد. این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از روش نظریه داده بنیاد چندوجهی (مولتی گراندد تیوری) به عنوان روش تحقیق استفاده شد. روش گردآوری داده ها، مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های عمیق و باز با15 نفر از اساتید مجرب دانشگاهی و فعالان و مدیران سازمان های بخش عمومی از طریق نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به نقطه اشباع مورد بحث است. روایی پژوهش توسط مصاحبه شوندگان و متخصص مورد تایید گردید. پایایی نیز با استفاده از روش بازآزمون91 درصد به دست آمد. برای تحلیل داده ها از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که عوامل سیاسی، عملکردی، سازمانی به عنوان عوامل علی؛ توانایی سازمانی، سازمانها و ارگان ها، مدیریتی، بعنوان مقوله ها؛ عوامل سیستمی، انسانی، ساختاری، ملی، بعنوان عوامل زمینه‏ای؛ عوامل سازمانی، فرآیندی، اقتصادی، بعنوان عوامل مداخله گر؛ عوامل فنی و جامعه، بعنوان راهبردها و پیامدهای سازمانی و ملی بعنوان پیامدهای عوامل موثر در بودجه ریزی عملیاتی در بخش عمومی شناسایی گردید.

  کلیدواژگان: بودجه‏ریزی عملیاتی، بخش عمومی، مولتی گراندد تئوری
 • لاله عنایت سرخوش، غلامرضا فرسادامان الهی* صفحات 83-100
  موضوع و هدف

  هدف اصلی این پژوهش تبیین و بررسی عوامل موثر بر هزینه یابی مبتنی بر فعالیت در بخش درمان با تاکید بر نقش نیروی انسانی پرداخته شده است.

  روش پژوهش: 

  این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع اجرا پیمایشی است. در این تحقیق از دو روش اسنادی، دلفی برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی خبرگان و کارشناسان مدیریت مالی است که به شیوه نمونه گیری هدفمند تعداد 18 نفر آنها انتخاب شدند. ابتدا با مرور متون مربوط به هزینه یابی مبتنی بر فعالیت و پرسشنامه خبره محور نسبت به انتخاب معیارهای موثر اقدام شده است. به منظور مقایسه معیارهای ارزیابی جهت اولویت بندی و رتبه بندی مولفه ها از نظر خبرگان استفاده شد و برای تجزیه و تحلیل یافته ها از روش تصمیم گیری تاپسیس و دلفی فازی بهره برده شد. مقایسات زوجی به دست آمده حاصل از پرسشنامه در نرم افزار اکسپرت چویس وارد و با استفاده از محاسباتی که درروش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی انجام می گردد، وزن آن ها محاسبه شد. این پژوهش در بازه زمانی 1399-1400 انجام شده است.

  یافته های پژوهش: 

  با توجه به نتایج حاصل از روش فازی، دوازده معیار شناسایی و به ترتیب اهمیت اولویت بندی شده که مقوله «نیروی انسانی» رتبه اول، «ساختار هزینه» رتبه دوم و«زنجیره ارزش» رتبه سوم در بین عوامل موثر را نسبت به بقیه معیارها کسب نمودند.

  کلیدواژگان: هزینه یابی مبتنی بر فعالیت، حوزه درمان، تکنیک فازی
 • وحید امین*، سید حسن صالح نژاد، یاسر رضائی پیته نوئی، مهدیس لطفی صفحات 101-120

  موضوع و هدف پژوهش:

   پژوهش حاضر به دنبال نقش سرمایه فکری، سواد مالی و تجربه تجاری در جذب منابع و عملکرد رقابتی پایدار در بانک ها و موسسات اعتباری تحت نظر بانک مرکزی می باشد.

  روش شناسی پژوهش:

   این تحقیق از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف، از نوع کاربردی است و از نظر نوع روش گردآوری اطلاعات در گروه تحقیقات توصیفی-پیمایشی می باشد. اطلاعات مربوط به پرسشنامه پژوهش، توسط 281 تن از مدیران بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان مازندران، در سال 1399 تکمیل شده است. در این پژوهش برای آزمون فرضیه-های پژوهش از روش الگوی معادلات ساختاری استفاده شده است.

  یافته ها

  نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد که سرمایه فکری تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد رقابتی پایدار دارد. همچنین یافته ها بیانگر این است که سرمایه فکری تاثیر مثبتی بر جذب منابع دارد. از سوی دیگر علاوه بر اینکه جذب منابع اثر مثبت و معناداری بر مزیت رقابتی پایدار دارد، نقش میانجی را در رابطه بین سرمایه فکری و مزیت رقابتی پایدار ایفا می کند. رابطه ای بین تجربه تجاری و سواد مالی با جذب منابع مشاهده نشد ولی سواد مالی و تجربه تجاری رابطه بین سرمایه فکری و جذب منابع را بطور مثبت تعدیل می کند.

  نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: 

  این پژوهش نشان می دهد که سرمایه فکری عامل حیاتی برای مزیت رقابتی پایدار و عملکرد بانک ها در بازارهای درحال ظهور است. نوآوری این پژوهش استفاده از معیار توانایی نامشهود مدیران برای اندازه گیری سرمایه فکری است.

  کلیدواژگان: سرمایه فکری، عملکرد رقابتی، نظام بانکی
 • فاطمه دادمند*، علیرضا پویا صفحات 119-140

  موضوع و هدف مقاله: 

  پژوهش حاضر با هدف بررسی بودجه بندی مدارس با در نظر گرفتن وضعیت تجهیزات و ابنیه مدارس تحت سناریوهای متفاوت تعداد دانش آموزان انجام گرفته است.

  روش پژوهش: 

  رویکرد پویایی شناسی سیستم ها جهت بررسی این سیستم در نظر گرفته شده است. نمودار علت و معلولی ترسیم و سپس نمودار انباشت و جریان ارایه شده است و پس از اعتبار سنجی مدل، سناریوهای مختلف اعمال و نتایج آن مورد بررسی قرار گرفته است.

  یافته های پژوهش: 

  50 درصد از تجهیزات و ابنیه این مدارس در وضعیت ضعیف می باشند ولی از آنجا که بودجه فعلی مدارس بر مبنای تعداد ثبت نام تخصیص داده می شود؛ فقط در سناریوی روند افزایش، بودجه ای جهت نوسازی تجهیزات در اختیار مدارس قرار داده می شود.

  نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش:

   شیوه بودجه بندی بر مبنای تعداد ثبت نام به تنهایی نمی تواند نیازهای مدارس را تامین نماید بلکه باید به وضعیت تجهیزات نیز در اعطای بودجه توجه نمود. تجزیه و تحلیل ناشی از اجرای دو سیاست افزایش نوسازی و افزایش تعمیرات و نگهداری در هر سه سناریو بیانگر بهبود شاخص وضعیت تجهیزات و ابنیه (FCI) بوده است.

  کلیدواژگان: بودجه، مدیریت تجهیزات، مدرسه، سیستم پویا
 • حسین نورانی*، اسماعیل اخلاقی یزدی نژاد صفحات 141-160

  موضوع و هدف مقاله: 

  هدف اصلی این پژوهش ارایه الگوی رفع چالش ها و تنگنا های استانداردهای حسابداری بخش عمومی با استفاده از نظریه داده بنیاد است.

  روش پژوهش: 

  پژوهش حاضر از جهت هدف کاربردی؛ از جهت شیوه تجزیه و تحلیل محتوایی (توصیفی) و از جهت نوع پژوهش کیفی محسوب می شود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نظریه داده بنیاد و نرم افزار استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هییت علمی گروهای حسابداری دانشگاه ها، مدیران مالی و حسابداران دستگاه های اجرایی، حسابداران رسمی و حسابرسان شاغل و پرسنل دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشو است. نمونه گیری با روش در دسترس، شروع و سپس به روش گلوله برفی انجام شده است. اشباع داده ها نیز در 18 مصاحبه حاصل گردید.

  یافته های پژوهش:

   یافته های پژوهش حاکی از این است که عامل های اثر گذار در سیزده بعد، شامل چالش ها و محدودیت های قانونی، فرآیندهای اداری و عملیاتی، پاسخگویی، کارایی و بهره وری سازمانی، آموزش نیروی انسانی، چالش ها سازمانی، صورتهای مالی تلفیقی در دولت، منابع انسانی، سیاسی، استراتژی سازمانی، پذیرش استانداردهای بین المللی، تصمیم گیری استفاده کنندگان و موانع مدیریتی قرار گرفته و خبرگان در مورد عامل های پیشنهادی این پژوهش برای طراحی و تبیین الگوی ارایه الگوی رفع چالش ها و تنگنا های استانداردهای حسابداری بخش عمومی ایران اجماع نظر موافق دارند.

  نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش:

   نتایج پژوهش می تواند در تصمیم گیری های راهبردی گزارشگری مالی در زمینه افزایش کارایی بازار سرمایه کشور و برطرف کردن بخشی از موانع سرمایه گذاری خارجی، تدوین استانداردهای گزارشگری مالی کمیته تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی، تسهیل پیاده سازی استانداردهای گزارشگری مالی توسط سازمان حسابرسی و سایر دستگاه های اجرایی استفاده شود.

  کلیدواژگان: چالش ها و تنگنا های استانداردهای حسابداری، بخش عمومی، نظریه داده بنیاد
 • صفورا ذوالفقاری، محمد محمودی*، شهره یزدانی، محمد حامد خان محمدی صفحات 157-174

  موضوع و هدف مقاله:

   مدیریت خطا در بخش دولتی سبب تسهیل در دستیابی به اهداف می شود. ریشه مبحث مدیریت خطا برگرفته از کنترل های داخلی واحدهای تجاری است که توجه به آن سبب افزایش کیفیت حسابرسی در دستگاه های دولتی خواهد شد. هدف از این پژوهش شناسایی مولفه-های مدیریت خطا در دانشگاه های علوم پزشکی در جهت بهبود کیفیت حسابرسی است.

  روش پژوهش:

   پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ نحوه اجرا توصیفی اکتشافی است. برای انجام پژوهش از تحلیل تم و روش دلفی فازی استفاده شد. بدین منظور از نظرات 15 نفر از حسابرسان دولتی و خصوصی و مدیران مالی با تجربه دانشگاه های علوم پزشکی با روش گلوله برفی استفاده شد.

  یافته های پژوهش: 

  نتایج حاصل از تحلیل های صورت گرفته حاکی از آن است که مولفه های موثر بر مدیریت خطا در جهت بهبود کیفیت حسابرسی را می توان به 7 عامل اصلی شامل ارزیابی عملکرد حسابرسان، رعایت قوانین و استانداردهای حسابرسی، توانمندسازی حسابرسان، نظارت حسابرسی، مدیریت خطا در سطح تیمی، سطح سازمانی و سطح فردی عوامل طبقه بندی کرد.

  نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: 

  توجه به مولفه های مدیریت خطا سبب بهبود کیفیت حسابرسی می شود. با توجه به شرایط پرنوسان امروز مدیریت خطا می تواند دانشگاه های علوم پزشکی را در دستیابی به اهدافش یاری نماید.

  کلیدواژگان: تحلیل تم، دانشگاه های علوم پزشکی، دلفی فازی، کیفیت حسابرسی، مدیریت خطا
 • اکبر امینی مهر*، امین امینی مهر صفحات 175-192

  معضلات و چالش های بودجه ریزی در ایران ، همواره اندیشمندان اقتصادی و دست اندر کاران اجرایی دولت را به چاره اندیشی در این خصوص ترغیب کرده است. در این راستا طرحی دو مرحله ای هر مرحله شامل چهار بخش در سال 1381 به تصویب هییت دولت رسید و آن طرح مبنای اصلاح نظام بودجه کشور قرار گرفت. این پژوهش برآن است تا با توجه به بازه زمانی 18 ساله از تصویب و اجرا طرح به بررسی میزان توفیق و چالش های آن از دیدگاه کارشناسان و مدیران دست اند کار بپردازد. با در نظر گرفتن اهداف طرح، تعاریف مفهومی به متغیر های قابل سنجش تبدیل گردید و در قالب یک پرسشنامه 7 مرحله ای تدوین گردید. شرکت کنندگان در تحقیق شامل مدیران و کارشناسان مالی و بودجه ای سازمان های دولتی شامل ادارات کل برنامه و بودجه و ادارات اموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی سه استان تهران، البرز و قم که در زمینه تخصصی بودجه در سازمان های دولتی مشغول به کار هستند. در مجموع بر اساس ارزشیابی بدست آمده اهداف کلی طرح در حد متوسط برآورد گردید که با توجه به وقت و هزینه صرف شده در این خصوص امیدوارکننده به نظر نمی رسد .ضمن آنکه اهداف مرحله اول در حد متوسط و مرحله دوم کمتر از متوسط برآورد گردید . عامل مدرک تحصیلی تاثیری در نتایج نداشت اما خانمها موفقیت طرح را کمتر و مدیران در مجموع موفقیت طرح را بیشتر برآورد کرده اند .

  کلیدواژگان: بودجه ریزی برنامه ای، عملیاتی، اصلاح بودجه بندی
 • بیتا مشایخی*، میلاد سماوات، امین جهانگرد صفحات 193-210

  موضوع و هدف مقاله: 

  هدف غایی این مقاله، شناسایی موضوعات پرتکرار و تاثیرگذار در حوزه حسابرسی داخلی در بخش عمومی و همچنین شناخت موثرترین مقالات، مجلات، نویسندگان و کشورها، به همراه شبکه همکاری میان پژوهشگران، مراکز پژوهشی و کشورها است.

  روش پژوهش: 

  141 مقاله مستخرج از پایگاه داده های اسکوپوس در حوزه حسابرسی داخلی در بخش عمومی طی دوره سی ساله از 1993 تا 2023 با استفاده از بسته Bibliometrix در محیط آر (R) مورد تجزیه و تحلیل کتاب سنجی قرار گرفته است.

  یافته های پژوهش:

   نتایج پژوهش، حاکی از روند روبه افزایش تولیدات علمی در رابطه با حسابرسی داخلی در بخش عمومی می باشد. در حالی که مفاهیمی از جمله حاکمیت شرکتی، اثربخشی حسابرسی داخلی، کنترل های داخلی، پاسخگویی، کمیته حسابرسی و مدیریت ریسک به عنوان پر تکرارترین کلید واژه ها، در شکل دهی به ساختار مفهومی این حوزه پژوهشی نقش با اهمیتی ایفا می نمایند، این حوزه همچنان مستعد توسعه در پژوهش های آتی می باشند.

  نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش:

   دانش افزایی اصلی این پژوهش، پیرامون ارایه ساختار مفهومی پژوهش های انجام شده در حوزه حسابرسی داخلی در بخش عمومی از طریق تجزیه و تحلیل کتاب سنجی می باشد. همچنین، این پژوهش، با ارایه تصویر جامعی از وضعیت فعلی پژوهش های حسابرسی داخلی در بخش عمومی، می تواند جهت پژوهش های آتی را مشخص سازد، زیرا موضوعاتی شناسایی می کند که در این حوزه به میزان زیادی توسعه یافته اند و در عین حال موضوعات نوظهوری را معرفی می نماید که همچنان نیازمند مطالعات بیشتری هستند.

  کلیدواژگان: حسابرسی داخلی، بخش عمومی، تجزیه و تحلیل کتاب سنجی، اسکوپوس
 • غریبه اسماعیلی کیا*، سودابه نادعلی نژاد صفحات 211-228

  موضوع و هدف مقاله: دولت ها مسیول ارایه خدمات عمومی با کیفیت بالا به شهروندان خود با مطلوب ترین شرایط هستند. افزون بر سایر وظایف، دولت ها مسیول مدیریت پرتفوی متنوعی از دارایی-های عمومی هستند. از آنجایی که مدیریت دارایی ها برای موفقیت کشورها حیاتی است، هدف پژوهش حاضر بررسی فعالیت های فعلی مدیریت دارایی بخش عمومی و بررسی عوامل زمینه ای موثر بر بهبود آنها با تمرکز بر ادارات دولتی شهر ایلام می باشد. روش پژوهش: چارچوب مورد استفاده مشابه با پژوهش الهزمی (2016) که مبتنی بر هفت استاندارد و رهنمود شناخته شده بین المللی بوده و تعدیلاتی مطابق با شرایط محیطی ایران در آن انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان بخش های حسابداری و مالی ادارات دولتی شهر ایلام است، با استفاده از فرمول کوکران، نمونه ای به حجم 160 نفر تعیین و داده های 97 پرسشنامه تکمیل شده با استفاده از t تک نمونه ای و معادلات ساختاری و بکارگیری نرم افزارهای SPSS و Smart PLS تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش: یافته های حاصل شده بیانگر مطلوب نبودن فعالیت های مدیریت دارایی در ادارات دولتی شهر ایلام است، علاوه بر این، عوامل زمینه ای (یعنی استانداردهای حرفه ای، تجارب سازمانی کارکنان و رویه های سازمانی) بر بهبود فعالیت های مدیریت دارایی ها در نهادهای بخش عمومی تاثیر دارد. نتیجه گیری، اصالت و ارزش افزوده آن به دانش: نتیجه آنکه جهت کسب اطمینان از در دسترس بودن و مورد استفاده قرار گرفتن دارایی ها برای اهداف موردنظر در بخش عمومی، مدیریت دارایی ها باید کارا و اثربخش باشد، لازمه دستیابی به این امر اصلاح رویه ها و فرآیندهای مدیریت دارایی می باشد.

  کلیدواژگان: مدیریت دارایی ها، نهادهای بخش عمومی، عوامل زمینه ای
 • فرزاد کشاورز، بهرام برزگر*، مصطفی قاسمی صفحات 229-254

  هدف اصلی این پژوهش طراحی مدلی جهت ارتقای نظارت جهت توانمندسازی و تداوم حسابرسی پیشگیرانه بوده است. این پژوهش به لحاظ رویکرد پژوهشی، یک پژوهش کیفی بر مبنای استقرایی می باشد و از نظر هدف جزو پژوهش های بنیادی است. جامعه آماری این پژوهش 18 نفر از خبرگان متخصص در حوزه قانونگذاری وخبرگان می باشند. تجزیه وتحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی با استفاده از نرم افزار MAXQDA صورت پذیرفته است. پس از تجزیه و تحلیل دقیق مصاحبه ها، یافته های پژوهش منجر به شناسایی 92 مفهوم استخراجی از 18 مقوله اصلی شد. بر اساس ابعاد شش گانه مقوله های الگوی پارادایمی آنگاه مقوله ها بر اساس ابعاد شش گانه مقوله های الگوی پارادایمی (شرایط علی، پدیده محوری، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، راهبردها و پیامدها) جای گذاری شده و مدل نهایی پژوهش حاصل گردید. مدل پارادمی تحقیق در شرایط علی شامل 1-وضعیت نظارتی، 2-توصیه های اجرایی 3- شرایط تخصصی؛ مقوله های در بخش پدیده محوری شامل 1- تنگناهای قانونی، 2- تنگناهای ساختاری و 3- تنگناهای محیطی؛ مقوله های در بخش شرایط زمینه ای شامل 1- برنامه ریزی سازمانی، 2- ایجاد بسترهای نهادی و 3- ضرورت توجه به الزامات قانونی؛ مقوله های در بخش شرایط مداخله گر شامل 1- تدابیر نظارتی، 2- توانمندسازی و 3- ضرورت توجه به عوامل انسانی؛ مقوله های در بخش راهبردها شامل 1- نظارتی مالی، 2- ایجاد بسترهای قانونی مناسب و 3- تدوین راهبرد سازمانی و انتظار می رود با اجرای این راهبردها پیامدهایی چون اثربخشی نظارتی، اثربخشی مالی و اثربخشی محیطی در محیط نظارتی بخش عمومی متصور گردد.

  کلیدواژگان: حسابرسی پیشگیرانه، تداوم حسابرسی، مدل کاربردی، بخش عمومی، نظریه داده بنیاد
 • صدیقه عزیزی، حسین جوکار* صفحات 255-276

  موضوع و هدف مقاله:

   هدف اصلی این پژوهش شناسایی مولفه های مداخله گر برون سازمانی بر نظام اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری مدیران بخش عمومی بر مبنای تکنیک ORESTE است.

  روش پژوهش: 

  پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق آمیخته در دو بخش کیفی و کمی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی، اعضای هییت علمی دانشگاه ها و مدیران اجرایی و کارمندان بخش عمومی و در بخش کمی 76 نفر از ذینفعان حوزه های زنجیره تامین گزارشگری مالی است.

  یافته های پژوهش: 

  در راستای دستیابی به اهداف پژوهش سیوالات مورد نظر جهت مصاحبه طراحی و در نهایت 10 مقوله نظام اطلاعات حسابداری، عوامل فرهنگی، عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی، افزایش قابلیت پاسخگویی، عوامل قانونی، آموزشی نیروی انسانی متخصص و آگاه، زیر ساخت ها و فناوری، شرایط محیطی و سرمایه گذاران و بر مبنای رویکرد گراندد تیوری به عنوان عوامل برون سازمانی موثر بر نظام اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری مدیران بخش عمومی شناسایی شده است. در ادامه شاخص های شناسایی شده در قالب یک پرسشنامه قرار داده شده و با استفاده از تکنیک ارسته رتبه بندی شده است. نتایج نشان داد شاخص های بی ثباتی اقتصادی، نوسانات و تغییرات اقتصادی کشور، شاخص های کلان اقتصاد و شاخص رفع ضعف های نظام حسابداری و گزارشگری مالی به ترتیب دارای بالاترین رتبه بندی در میان شاخص هستند.

  نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: 

  یافته های پژوهش حاکی از آن است که طراحان سازمان و طراحان سیستم های اطلاعاتی به اثرات اقتصادی و سیاسی توجه لازم را مبذول نمایند و به طراحی سیستم های بپردازند که در شرایط نوسانات و تغییرات اقتصادی، تحلیل ‎پذیری وظیفه اطلاعاتی را با دامنه وسیع ارایه نمایند.

  کلیدواژگان: مولفه های مداخله گر برون سازمانی، نظام اطلاعات حسابداری، بخش عمومی، تکنیک ORESTE
 • پریسا زارع*، عادل آذر، علیرضا زارعی صفحات 277-296

   موضوع و هدف مقاله: 

  پژوهش حاضر در صدد ارایه سازوکارهای هوشمندسازی در نظام تصمیمگیری نظارت بخش عمومی بوده و هدف آن ارایه چگونگی اجرای تکنیک های نوین در حسابرسی هوشمند از طریق سیستم خوداظهاری و طراحی نقطه صفر هوشمندسازی نظارت بخش عمومی می باشد.

  روش پژوهش: 

  پیمایشی، هدف توسعه ای -کاربردی (اکتشافی)، ماهیت توصیفی، حوزه داده ها کمی و کیفی، مولفه های مکانی و زمانی کتابخانه ای و میدانی است.

  یافته های پژوهش: 

  با استفاده از تکنیک خوداظهاری بخش عمومی و ارایه سازوکارهایی برای اجرایی نمودن اظهارنامه های الکترونیکی در قالب جداول 6 گانه قیود پرسشگری، اقدام به طراحی نقطه صفر هوشمندسازی نظارت شده است؛ که یکی از نیازهای اساسی برای انسجام فرآیند جمع آوری داده های مشمول نظارت در دیوان محاسبات کشور می باشد. در طراحی مذکور تقویت پاسخگویی در نظارت بخش عمومی مبنایی برای تدوین بلاک های اظهارنامه جهت پرسشگری هوشمند می باشد. دیوان محاسبات کشور با تهیه اظهار نامه و ارجاع آن به دستگاه های اجرایی اطلاعات لازم جهت نظارت را اخذ و راستی آزمایی می نماید.

  نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: 

  با اعمال این تکنیک تغییر در شیوه اخذ اطلاعات نظارتی از روش میدانی به اخذ اطلاعات به صورت الکترونیکی در قالب بلاک های خوداظهاری بخش عمومی به همراه پتانسیل جدید برای سیستم خودتنظیمی نظارتی ایجاد می شود.

  کلیدواژگان: خوداظهاری بخش عمومی، سازوکار هوشمندسازی نظارت، نظارت بخش عمومی، نظام تصمیمگیری در نظارت بخش عمومی
|
 • Hoda Majbouri Yazdi, Seyed Ahmad Khalifehsultani *, Rezvan Hejazi Pages 1-20

  fraud is a global and expanding problem, so that the costs and resources that are lost due to it are very significant and its exact dimensions cannot be determined. this research is aimed at identifying the major causes of fraud and developing a fraud detection model for forensic accountants in Iran.A qualitative method based on multi-grounded theory is used. The statistical society of the research includes experienced experts of the Center of Official Justice Experts with at least 10 years of professional work experience and at least a master's degree. The theoretical method was used for sampling. Also, to collect data, 21 in-depth semi-structured interviews were conducted with professional experts, based on the rule of theoretical saturation.Based on the results of data analysis, causal factors affecting fraud detection are knowledge of different sciences, relevant skills, and abilities, fraud handling tools, and experience. It also requires strategies at different individual levels, the center of experts and the center of lawyers, the company and the government. To apply and implement strategies, it is necessary to provide a set of contextual conditions including education and research, culture and ethics. Also, the principles of professional ethics, the threat of court accountants, and the lack of supervision of the administrative procedures of cases have a negative impact on the implementation of strategies as intervening conditions. The results of this research can help legislators, regulatory institutions, judicial institutions to improve the quality components of court accounting in order to detect and prevent crimes.

  Keywords: forensic accounting, fraud, multi-grounded theory
 • Hamid Abdoli, Reza Tehrani *, Amen Khadivar, Maryam Shoar Pages 21-40

  Subject and purpose of the article:

   Deciding on the capital structure is one of the most challenging and difficult issues facing the companies. The present study examines the effect of determining the type of capital structure on the performance of the company. And determining that there is an optimal capital structure?

  Research method

   At first, the present research has examined and reviewed the existing theories in the field of capital structure. Considering that the determination of capital structure is a dynamic process, in this research, from the approach of system dynamics and using Vensim software, the relationship between the structure The capital and accounting standards of performance evaluation (ROE, ROA) of Iran Telecommunication Company have been discussed.

  Research findings

  The results of model simulation with real data from 1395 to 1400 ensure the correctness of the behavior of the model. And the results indicate that financing through debt in the company's capital structure has a significant effect on the debt cost rate and the capital cost rate and has an effect on the asset return and equity return ratios (performance evaluation accounting criteria). There is no punishment.

  Conclusion, originality and its addition to knowledge: 

  the findings of the research showed that the company's capital structure does not affect the company's ROA, ROE evaluation criteria. Also, the sensitivity analysis shows that the increase in the level of debt, despite the effect on the cost of debt and the cost of capital, does not lead to a significant change in, ROA, ROE.

  Keywords: Capital Structure, system Dynamics ROA, ROE
 • Mostafa Ghannad *, Mohammad Arab Mazar Yazdi, MohammadHossein Safarzadeh Bandari, Hesarzadeh Reza Pages 37-68
  Purpose

  after three decades of effort, Iranian accounting and finance academics have achieved 31 scientific journals accredited by the MSRTs commission of the evaluation of scientific journals; however, citation databases and indexes indicate the existence of more than 100 domestic accounting and finance journals and the publication of more than 10000 papers by them. This study aims to evaluate Iranian accounting and finance journals based on the MSRT’s regulations on scientific journals.

  Methodology

  this is descriptive survey research and employs an evaluative and webometric method. First, a list including20 items of the criteria for entering the evaluation process based on the MSRT’s regulations on scientific journals is prepared, then these items are reviewed in16 active journals that non-accredited by the MSRT’s commission of the evaluation of scientific journals by the end of 2021.

  Findings

  The16 non-accredited accounting and finance quarterly journals have published more than186 issues and4306 papers. In more than30 issues of these journals, more than 40 papers have been published. Five of these journals meet more than85% of the MSRT’s criteria for entering the evaluation process, but11 of them do not satisfy more than seven of the criteria for entering the evaluation process, and notably, a high proportion of papers (4166 papers-97%) have been published in these journals. Particularly, in745 issues of these11 journals, more than one paper of the same author has been published. "Journal of New Research approaches in management and accounting" holds the record with48 papers of the same author in the issue of Winter2021.

  Keywords: accredited accounting journals, non-accredited journals, research ethics, publication policies, journals evaluation
 • Tayebeh Jamshidi, Gholamreza Soleimani Amiri * Pages 69-82

  The question that is raised today in the field of implementation of operational budgeting is "What requirements and needs should be considered in order to fully and properly implement operational budgeting by government organizations?" This research seeks to identify a model to explain the key and effective factors of operational budgeting in the public sector, and the key factors extracted to identify a suitable model through Delphi research are submitted to experts and after obtaining consensus as the ideal model of the budget system. Operational planning should be introduced.This research has a qualitative approach and multi-grounded theory method was used as a research method. The method of data collection, library studies and in-depth and open interviews with 15 experienced university professors and activists and managers of public sector organizations through targeted sampling is discussed until the saturation point is reached. The validity of the research was confirmed by the interviewees and experts. Reliability was also obtained using the retest method of 91%. To analyze the data, the continuous comparison method was used during three stages of open, central and selective coding. Data analysis showed that political, functional, and organizational factors as causal factors; Organizational ability, organizations and organs, management, as categories; Systemic, human, structural, national factors as background factors; organizational, process, economic factors, as intervening factors; Technical and society factors were identified as organizational and national strategies and consequences as the consequences of effective factors in operational budgeting in the public sector.

  Keywords: multi-ground theory, Operational Budgeting, Public sector
 • Laleh Enayat-Sarkhosh, gholamreza farsadamanollahi Pages 83-100
  Subject and purpose

  The main purpose of this research is to explain and investigate the factors affecting activity-based costing in the treatment sector, emphasizing the role of human resources.

  Research method

  This research is applied in terms of purpose and survey in terms of execution type. In this research, two documentary methods, Delphi, have been used to collect information. The statistical population of this research was collected with the cooperation of 18 financial management and costing experts. First, by reviewing the literature related to activity-based costing and an expert-oriented questionnaire, the selection of effective criteria has been made. In order to compare the evaluation criteria, experts were used to prioritize and rank the components, and to analyze the findings, TOPSIS and Fuzzy Delphi decision-making methods were used. Pairwise comparisons obtained from the questionnaire were entered into the Expert Choice software and their weights were calculated using the calculations performed in the hierarchical analysis process. This research was conducted in the period of 1399-1400.

  Findings

  According to the results of the fuzzy method, twelve criteria were identified and prioritized in order of importance, with the category "human power" ranking first, "cost structure" ranking second, and "value chain" ranking third among the effective factors. They achieved the rest of the criteria.

  Keywords: activity-based costing, treatment area, fuzzy technique
 • Vahid Amin *, S.Hasan Salehnezhad, Yasser Rezaei Pitenoei, Mahdis Lotfi Pages 101-120

  Subject and Purpose of the Article:

   Subject and Objective The present study seeks the role of intellectual capital, financial literacy and business experience in attracting resources and sustainable competitive performance in banks and financial and credit institutions under the supervision of the Central Bank of Iran.

  Research Method

  This research is applied in terms of purpose and is descriptive-survey in terms of type. The information related to the research questionnaire was completed by 281 managers of banks and financial and credit institutions of Mazandaran province in 2020. In this research, the structural equation model has been used to test the hypotheses.

  Research Findings

  The results of hypothesis testing show that intellectual capital has a positive and significant effect on sustainable competitive performance. The findings also indicate that intellectual capital has a positive effect on resource acquisition. On the other hand, resource acquisition has a positive and significant effect on sustainable competitive advantage, it plays a mediating role in the relationship between intellectual capital and sustainable competitive advantage. There was no significant relationship between business experience and financial literacy with resource acquisition, but financial literacy and business experience positively moderate the relationship between intellectual capital and resource acquisition.

  Conclusion, Originality and its Contribution to the Knowledge:

   This study shows that intellectual capital is a vital factor for sustainable competitive advantage and the performance of banks in emerging markets. The innovation of this research uses the intangible performance of managers to measure intellectual capital.

  Keywords: Intellectual Capital, Competitive Performance, Banking System
 • Fatemeh Dadmand *, Alireza Pooya Pages 119-140

  Subject and Purpose of the Article: 

  The present study aimed to investigate the budgeting of schools by considering the condition of school equipment and buildings under different scenarios of the number of students.

  Research Method

  System dynamics approach is considered to study this system. Diagrams of Cause and effect and stock and flow are drawn and after validating the model, different scenarios have been applied and the results have been examined.

  Research Findings

  50% of the equipment and buildings of these schools are in poor condition, but since the current budget of the schools is allocated based on the number of registrations; only in scenario the trend of rising, a budget will be given to the schools for the modernization of the equipment.

  Conclusion, Originality and its Contribution to the Knowledge: 

  Budgeting method based on the number of registrations alone cannot meet the needs of the schools, but also the equipment status must also be considered in the awarding of budgets. Results of analysis two policy of new construction and maintenance of equipment in all three scenarios indicate improved Facility Condition Index (FCI).

  Keywords: Budget, equipment management, School, dynamic system
 • Hossein Nourani *, Ismail Akhlaqi Yazdi Nejad Pages 141-160

  Subject and Purpose of the Article: 

  The main goal of this research is to provide a model to solve the challenges and bottlenecks of accounting standards of the public sector by using Grand theory.

  Research Method

  The statistical population of the research includes the members of accounting faculty of universities, financial managers and accountants of executive bodies, official accountants and working auditors, and personnel of the State Court of Accounts and the General Inspection Organization. Sampling has been done with the available method, starting with the snowball method. Data saturation was achieved in 18 interviews.

  Research Findings

  The findings of the research indicate that the influencing factors in thirteen dimensions, including legal challenges and limitations, administrative and operational processes, accountability, organizational efficiency and productivity, manpower training, organizational challenges, consolidated financial statements in the government, human resources, political, strategy organization, acceptance of international standards, users' decision-making and managerial barriers, and experts agree on the factors proposed by this research to design and explain the model of providing a model for solving the challenges and bottlenecks of the accounting standards of the public sector of Iran.

  Conclusion, originality and Contribution to knowledge: 

  The results of the research can be used in strategic financial reporting decisions to increase the efficiency of the capital market and remove some of the barriers to foreign investment, formulate financial reporting standards, facilitate the implementation of accounting and other reporting standards.

  Keywords: Challenges, bottlenecks of accounting standards, Public sector, foundational data theory
 • Safoura Zolfaghari, Mohammad Mahmoodi *, Shohreh Yazdani, MohammadHamed Khanmohammadi Pages 157-174

  Subject and Purpose of the Article: 

  Error management in the public sector facilitates the achievement of goals. The root of the issue of error management is derived from the internal controls of business units, which attention will increase the quality of auditing in government agencies. The purpose of this research is to identify the components of error management in universities of medical sciences in order to improve the audit quality.

  Research Method

  The research is applied in terms of purpose and descriptive-exploratory in terms of implementation. Theme analysis and Delphi Fuzzy Method was used to conduct the research. For this purpose, the opinions of 15 public and private auditors and experienced financial managers of medical sciences universities were used with the snowball method.

  Research Findings

  The results of the analysis indicate that the factors affecting error management in order to improve audit quality can be divided into 7 main factors, including auditor performance evaluation, compliance with audit rules and standards, auditor empowerment, audit quality, Error management was classified at team level, organizational level and individual level.

  Conclusion, Originality and its Contribution to the Knowledge:

   Paying attention to error management components improves audit quality. Considering today's volatile conditions, error management can help medical universities to achieve their goals.

  Keywords: Theme Analysis, universities of medical sciences, Delphi Fuzzy, Audit Quality, Error Management
 • Akbar Aminimehr *, Amin AMINIMEHR Pages 175-192

  The problems and challenges of budgeting in Iran have always encouraged economic thinkers and government officials to think of a solution in this regard. In this regard, a two-stage plan for each stage, including four sections, was approved by the Cabinet in 2002, and that plan was the basis for reforming the country's budget system. This research intends to examine the success rate and its challenges from the perspective of experts and managers, considering the 18-year period from the approval and implementation of the plan. Considering the objectives of the project, conceptual definitions were converted into measurable variables and developed in the form of a 7-step questionnaire. Participants in the study included managers and financial and budget experts of government organizations, including the General Departments of Planning and Budget and the Departments of Education, Labor and Social Affairs of the three provinces of Tehran, Alborz and Qom, who work in the specialized field of budget in government organizations. are. In general, based on the obtained evaluation, the overall goals of the project were estimated as average, which does not seem promising considering the time and cost spent in this regard. Meanwhile, the goals of the first stage were estimated as average and the second stage as below average. The degree factor had no effect on the results, but women underestimated the success of the project and managers generally overestimated the success of the project.

  Keywords: Program, Operational Budgeting, Budgeting reform
 • Bita Mashayekhi *, Milad Samavat, Amin Jahangard Pages 193-210

  Subject and Purpose of the Article: 

  The main objective of this research paper is to identify the most frequent and influential topics in the "internal audit in the public sector" literature. We also identify the most influential articles, journals, authors, and countries and provide the co-occurrence network of authors, institutions, and countries.

  Research Method

  We applied a bibliometrics approach to assessing 141 research papers on "internal audit in the public sector" from 1993 to 2023 that we obtained from the Scopus database. We did so by using a bibliometric analysis via the R’s bibliometrix package.

  Research Findings

  Our findings indicate that there is an increasing trend in the number of research studies on the "internal audit in the public sector" line of research. Although we document that concepts such as Corporate Governance, Internal Audit Effectiveness, Internal Controls, Accountability, Audit Committee, and Risk Management are among the most frequent keywords in this line of research that form the conceptual map of this research topic, this line of research is still under-developed and needs to be further researched.

  Conclusion, Originality and Its Contribution to the Knowledge:

   We contribute to the existing literature on the "internal audit in the public sector" by providing the conceptual map of prior studies through a bibliometric analysis. We also guide future research on this topic by identifying the underdeveloped areas of research in this line of research

  Keywords: Internal Audit, Public sector, Bibliometric Analysis, Scopus
 • Ghareibeh Esmailikia *, Suadabeh Nadalinejad Pages 211-228

   Subject and Purpose of the Article: 

  Governments are responsible for providing high quality public services to their citizens under the most favorable conditions. In addition to other duties, governments are responsible for Managing a diverse portfolio of public assets. Since asset management is vital for the success of countries, the purpose of this research is to investigate the current activities of public sector asset management and to investigate Contextual factors affecting their improvement, focusing on the government offices of Ilam city.

  Research Method:

   The framework used is similar to Alhazmi's research (2016), which is based on seven internationally recognized standards and guidelines, and adjustments have been made in accordance with Iran's environmental conditions. The statistical population of this research is all the employees of the accounting and financial departments of the government offices of Ilam city, using the Cochran formula, a sample size of 160 people was determined and using the one-sample t test and structural equations, the data of 97 completed questionnaires was analyzed using SPSS and Smart PLS software.

  Research Finfings:

  The obtained findings indicate that asset management activities in the government offices of Ilam city are not desirable, in addition, the Contextual factors (i.e. professional standards, personnel organizational experiences and organizational procedures) has an impact on improvement of Asset management activities in public sector institutions.

  Conclusion, Originality and its Contribution to the Knowledge: 

  The result is that in order to ensure the availability and use of assets for the intended purposes in the .

  Keywords: Assets management, Public Institutions, contextual factors
 • Farzad Keshavarz, Bahram Barzegar *, Mostafa Ghasemi Pages 229-254

  The main goal of this research was to design a model to improve supervision in order to empower and maintain preventive audit.An induction-based qualitative approach was adopted, and in terms of the goal, it is a basic research. The statistical population of this research is 18 experts in the field of auditing. Data analysis was done in three stages of open coding, central coding and selective coding using MAXQDA software. After a detailed analysis of interviews, research findings led to identification of 92 extracted concepts from 18 main categories. Then the categories were established based on the six dimensions of the paradigmatic model categories (causal conditions, central phenomenon, contextual factors, intervening factors, policies and consequences) and the final research model was obtained. The paradigm model of research in causal conditions includes 1-regulatory situation, 2-executive recommendations, and 3-specialized conditions; Categories in central phenomenon section include 1-legal bottlenecks, 2-structural bottlenecks and 3-environmental bottlenecks; The categories in contextual conditions section include 1- organizational planning, 2-creating institutional platforms and 3-the need to pay attention to legal requirements; The categories in intervening conditions section include 1-regulatory measures, 2-empowerment and 3-the need to pay attention to human factors; The categories in the policy section include 1-financial supervision, 2-creation of suitable legal platforms and 3-formulation of organizational policies. It is expected that with the implementation of these policies, consequences such as supervisory, financial and environmental effectiveness will be achieved in the public sector regulatory environment.

  Keywords: Applied Model, Public sector, Grounded Theory, preventive audit. Maintaining audit
 • Sedighe Azizi, Hossein Jokar * Pages 255-276

  Subject and Purpose of the Article:

   the main purpose of this study is to identify the components of external organizational intervention on the accounting information system in decision making of public sector managers based on the ORESTE technique.

  Research Method

  The present study was conducted using a mixed research method in two parts: qualitative and quantitative. The statistical population of the research in the qualitative section is the faculty members of universities and executive directors and employees of the public sector and in the quantitative section is 76 stakeholders in the areas of financial reporting supply chain.

  Research Findings

  In order to achieve the objectives of the research, the questions for the interview were designed and finally 10 categories of accounting information system, cultural factors, political factors, economic factors, increasing responsiveness, legal factors, training of specialized and knowledgeable manpower, infrastructure and Technology, environmental conditions and investors and sub-components related to each factor based on grounded theory approach have been identified as external factors affecting the accounting information system in the decision-making of public sector managers. Then, the identified indicators are placed in the form of a questionnaire and are ranked using the ORESTE technique. The results showed that the indicators of economic instability, economic fluctuations and changes in the country, macroeconomic indicators and the index of eliminating the weaknesses of the accounting and financial reporting system have the highest ranking among the indicators, respectively.

  Keywords: Extrinsic Interfering Components, Accounting information system, Public sector, ORESTE Technique
 • Parisa Zare *, Adel Azar, Alireza Zarei Pages 277-296

  The subject and purpose of the article: 

  The current research aims to provide intelligent mechanisms in the decision-making system of public sector supervision, and its purpose is to present how to implement new techniques in intelligent auditing through the self-declaration system and design the zero point of public sector supervision intelligentization.

  Research method

  survey, developmental-applicative (discovery) goal, descriptive nature, quantitative and qualitative data field, spatial and temporal components of library and field.

  Findings of the research: 

  By using the self-declaration technique of the public sector and providing mechanisms to implement electronic declarations in the form of 6 tables of questioning restrictions, the zero point of monitoring has been designed; which is one of the basic requirements for the coherence of the data collection process subject to supervision in the Supreme Audit Court .In the aforementioned design, strengthening accountability in public sector supervision is the basis for compiling state-ment blocks for intelligent questioning. By preparing the statement and referring it to the executive bodies, the Supreme Audit Court collects and verifies the necessary information for monitoring.

  Conclusion, originality and its addition to knowledge: 

  By applying this technique, a change in the method of obtaining regulatory information from the field method to obtaining information electronically in the form of public sector self-declaration blocks along with new potential for the regulatory self-regulation system is created.

  Keywords: Public Sector self-declaration, Supervision Intelligence mechanism, Public Sector Supervision, Decision making system in public sector supervision