فهرست مطالب

پژوهش های علوم کشاورزی پایدار - سال سوم شماره 1 (پیاپی 9، بهار 1402)
 • سال سوم شماره 1 (پیاپی 9، بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/30
 • تعداد عناوین: 7
|
 • اصغر صادقی چاه نصیر، عبدالحسین ابوطالبی جهرمی*، بهنام بهروزنام، حامد حسن زاده خانکهدانی، عبدالکریم اجرایی صفحات 1-18

  گیاهان دارویی و فرآورده های آن ها به دلیل عواملی چون ارزش بالای اقتصادی و کم هزینه بودن تولید آنها، نداشتن اثرهای تخریبی بر محیط زیست و کم عوارض بودن در مقایسه با کودهای شیمیایی در سال های اخیر از ارزش و جایگاه ویژه ای برخوردار شده اند. به همین دلیل، این پژوهش با هدف بررسی اثر عصاره گیاهان دارویی گلدر، کلپوره و درمنه بر عملکرد و اجزای عملکرد گوجه فرنگی رقم سانسید 6189 تحت شرایط مزرعه ای انجام شد. این پژوهش بدر قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 8 تیمار شامل: گلدر (5 و 10 درصد)، کلپوره (5 و 10 درصد)، درمنه (5 و 10 درصد)، گلدر 5 + کلپوره 5 + درمنه 5 و تیمار شاهد (عرف منطقه) در شهرستان کهنوج استان کرمان اجرا شد. نتایج نشان داد که حداکثر وزن تر و خشک بوته در تیمار شاهد (1150 و 200 گرم) مشاهده شد. بیش ترین میزان عملکرد و عملکرد بازارپسند در هکتار (به ترتیب 53/8 و 44/7 تن)، سفتی (4/40 کیلوگرم بر سانتی مترمربع)، کلروفیل a، b و کل و کاروتنویید برگ (به ترتیب 25/3، 4/95 و 30/2 و 4/36 میلی گرم) و همچنین کلروفیل a و کلروفیل کل میوه (به ترتیب 0/208 و 0/210 میلی گرم) مربوط به تیمار گلدر 5 + کلپوره 5 + درمنه 5 بود. بیش ترین تعداد میوه در بوته (7/35) در تیمار درمنه 5 درصد، طول میوه (5/84 سانتی متر) در درمنه 10 درصد و قطر میوه (5/84 سانتی متر) در گلدر 10 درصد مشاهده شد. با توجه به نتایج به دست آمده تیمار ترکیبی عصاره گیاهان دارویی گلدر، کلپوره و درمنه سبب حصول بیش ترین میزان عملکرد، اجزای عملکرد و کیفیت میوه در زمان برداشت شدند.

  کلیدواژگان: گیاهان دارویی، کلروفیل، کیفیت میوه، گوجه فرنگی
 • محمد یونسی الموتی*، امیدرضا روستاپور صفحات 19-32

  گل محمدی با نام علمی Rosa damascena از مهم ترین انواع گل های رز در دنیا و از مشهورترین گیاهان در تاریخ باغبانی است. زمان برداشت گل محمدی، از اوایل اردیبهشت تا اواخر خرداد ماه و قبل از طلوع آفتاب در هوای خنک بامدادی است. در این تحقیق نسبت به طراحی و ساخت دستگاه برداشت گل محمدی قابل حمل توسط کارگر اقدام شد. این دستگاه شامل تیغه برش، لوله مکش، موتور مکنده بنزینی، شاسی، کوله پشتی و واحد جداساز سیکلونی می باشد. کلیه تجهیزات از جمله موتور و سیکلون بر شاسی نصب می شود و توسط کارگر قابل حمل است. گل دقیقا از زیر نهنج توسط تیغه رفت و برگشتی بریده شده و توسط مکش ایجاد شده توسط موتور مکنده، وارد لوله مکش و سپس به واحد جداساز سیکلونی انتقال می یابد. در نهایت گل از طریق لوله خروجی سیکلون به کیسه برزنتی منتقل و در آن جمع آوری خواهد شد. ارزیابی دستگاه با استفاده از طرح کاملا تصادفی با سه تیمار و سه تکرار در دشت گل لایزنگان داراب انجام شد. تیمار ها شامل تغییرات دور موتور در سه سطح 900، 1200 و 1500 دور در دقیقه بود. در هر یک از تیمارها پارامتر های سوخت مصرفی و زمان مصرفی برای انجام عملیات برداشت اندازه گیری شد. تیمار شاهد، برداشت با دست توسط کارگر در نظر گرفته شد. بر اساس نتایج ارزیابی، با افزایش دور موتور علی رغم افزایش مصرف سوخت، زمان مفید برداشت کاهش یافت. همچنین کاهش زمان برداشت در حداکثر دور موتور نسبت به برداشت دستی و برداشت در دو سطح دیگر دور مشاهده شد.

  کلیدواژگان: گل محمدی، برداشت مکانیزه، دستگاه قابل حمل، سوخت مصرفی، زمان برداشت
 • احمد مهربان*، سید مهدی جوادزاده صفحات 33-47
  امروزه مدل های شبیه ساز رشد گیاهان زراعی عامل مهم ارزیابی عملکرد گیاهان محسوب می شوند. یکی از انواع این مدل ها، مدل AquaCrop است. بدین منظور آزمایشی در سال 1400-1399 بر روی گندم رقم هامون به منظور شبیه سازی برخی پارامترهای رشد در سیستان انجام گرفت. داده ها و اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مدل عبارتند از: موقعیت مکانی، اطلاعات هواشناسی، اطلاعات خاکشناسی، عملیات زراعی (مدیریتی) که برای واسنجی و اعتبار یابی مدل مورد استفاده قرار گرفت. پس از جمع آوری داده ها شبیه سازی عملکرد پتانسیل و عملکرد قابل دسترس و تعیین شکاف عملکرد گندم با استفاده از مدل AquaCrop انجام شد. عملکرد واقعی مزارع گندم از مرکز تحقیقات کشاورزی منطقه حاصل گردید. در این تحقیق با استفاده از مدل عملکرد پتانسیل گندم در منطقه شبیه سازی شد و با محاسبه عملکرد قابل حصول و واقعی بدست آمده از نتایج، شکاف عملکرد منطقه برای گندم تعیین شد. نتایج نشان داد که عملکرد پتانسیل (عملکرد شبیه سازی شده توسط مدل تحت شرایط اپتیمم)، قابل حصول (عملکرد بدست آمده در آزمایش مزرعه ای و شرایط مطلوب) و واقعی (میانگین عملکرد بدست آمده توسط کشاورزان منطقه) به ترتیب 5830، 3640 و 2750 کیلوگرم در هکتار است. در بین عوامل محدود کننده مورد بررسی مشخص شد که آبیاری مهمترین عامل محدود کننده عملکرد گندم در منطقه محسوب می شودو همچنین مشاهده گردید که عوامل مدیریتی منجر به 2 /15درصد کاهش عملکرد گندم نسبت به عملکرد پتانسیل شده است. لذا می توان نتیجه گیری کرد که با شناسایی عوامل موثر در شکاف عملکرد، می توان با بهینه سازی آن ها، عملکرد گندم در منطقه سیستان را به میزان قابل توجهی افزایش داد.
  کلیدواژگان: مدل Aqua Crop، گندم، عملکرد
 • بردیا بیات، محمدحسین انصاری*، مرجان دیانت، علی محمدی ترکاشوند صفحات 48-63

  محاسبه بیلان انرژی خیار گلخانه ای طی پژوهشی در شرق استان تهران به مدت یک سال (97-1396) انجام گرفت. نتایج نشان دادند وسعت گلخانه ها در بیلان انرژی بسیار تاثیرگذار است به نحوی که در گلخانه های بزرگ مقیاس الکتریسیته مصرفی بیشترین سهم از انرژی ورودی را با 43/2% را دارا است ولی در گلخانه های متوسط مقیاس این میزان تنها 34/7% و کوچک مقیاس 32/1% از انرژی ورودی است و در رتبه بعدی مصرف کودهای شیمیایی (نیتروژن، فسفر و پتاسیم) قرار دارد که سهم این عامل در گلخانه های بزرگ، متوسط و کوچک مقیاس به ترتیب 15/9% ، 18/9% و 20% از انرژی ورودی است. انرژی ورودی و خروجی نیز با تغییر وسعت گلخانه ها به طور معنی داری تغییر می کنند به طوری که در گلخانه بزرگ ، متوسط و کوچک مقیاس این مقادیر به ترتیب برابر با (325222 و 173136 مگاژول در هکتار)، (231802 و 147801 مگاژول در هکتار) و (210491 و 133040 مگاژول در هکتار) هستند که متعاقب آن بیلان انرژی گلخانه های بزرگ مقیاس 532/ 0، متوسط مقیاس 638/ 0 و کوچک مقیاس 0/632 محاسبه شدند که در این بین گلخانه های بزرگ مقیاس با صرف بیشترین انرژی ورودی، کمترین عملکرد ممکن را تولید کردند که دلیل بر ناکارآمدی این سطح از کشت است.

  کلیدواژگان: بیلان انرژی خیار گلخانه ای، اندازه گلخانه ها، انرژی ورودی، انرژی خروجی
 • احمد خالو احمدی، بهفر فرزانه*، امیدرضا روستاپور صفحات 64-75

  ارایه راهکارهای جدید برای کنترل پسماندهای مرطوب یکی از مهمترین مسایل در حفظ سلامت جامعه است. یک راه حل مناسب برای مدیریت ضایعات غذایی برای منافع زیست محیطی، اقتصادی و کشاورزی خشک کردن است. خشک کردن از طریق کاهش رطوبت، کاهش ضایعات و افزایش نگهداری را به دنبال خواهد داشت. در این راستا خشک کردن ضایعات غذایی با دو الگوی سینی معمولی و سینی با هواگذر میانی و جانبی با ضخامت cm3 در یک خشک کن کابینتی مورد بررسی قرار گرفت. تاثیر سه دمای 50 ،60 و C 70 و سه سرعت جریان هوای ورودی 1 ، 1/5 و 2 متر بر ثانیه بر مدت زمان و فرایند خشک شدن ضایعات غذایی و میزان مصرف انرژی آنها مورد بررسی قرار گرفت و نمودارهای نسبت رطوبت وآهنگ خشک شدن استخراج گردید. نتایج نشان دادند در الگوی سینی هوا گذر میانی و جانبی، دما، مهمترین عامل فیزیکی است که بر روی خشک کردن ضایعات غذایی تاثیر می گذارد. مصرف انرژی در روش الگوی سینی با هواگذر میانی و جانبی بیشتر از روش الگوی سینی معمولی است.

  کلیدواژگان: خشک کردن، ضایعات غذایی، انرژی، خشک کن کابینتی
 • محمد رسولی*، فریبرز اینانلو مرانلو صفحات 76-90

  به منظور ارزیابی پایداری عملکرد اکوتیپ های عدس در استان قزوین، آزمایشی در قالب طرح بلوک های تصادفی در شش تاریخ کاشت با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات حفاظت خاک و آب دانشگاه تهران در اراضی دیم کوهین به اجرا در آمد نتایج تجزیه واریانس مرکب اختلاف معنی داری بین محیط ها، ژنوتیپ ها و اثر متقابل ژنوتیپ × محیط نشان داد. نتایج تجزیه آماره‏های پارامتری نشان داد که در روش ابرهارت و راسل ژنوتیپ سبز پردیس با بیشترین عملکرد و شیب خط دارای سازگاری خاص به کشت پاییزه و ژنوتیپ FILIP 2004-31L با شیب خط نزدیک به یک، ژنوتیپ مطلوب بودند. بر اساس اکوالانس ریک و واریانس پایداری شوکلا، ژنوتیپ FILIP 2004-31L پایدارترین و سبز پردیس ناپایدارترین ژنوتیپ بوددند. برطبق پارامترهای پلیستد پیتر سون θi ژنوتیپ های7،14،5و 6 با داشتن کمترین میزان θiپایدارترند و ازنظر پارامتر پلیستد θ (i) و ژنوتیپ های 7،14، 5 و 6 با داشتن بیشترین میزان واریانس GE پایدارترند. همچنین ازنظر پارامتر فرانسیس و کاننبرگ CVi ژنوتیپ هایی با مقدار پایین ضریب تغییرات واریانس محیطی (EV) و متوسط عملکرد بالا مطلوب‏ترین به نظر می‎رسند. ژنوتیپ های 4،1 و8 پایدارترند. در مجموع ژنوتیپ 7 با داشتن انحراف رگرسیون پایین bi=1.04، اکوالانس ریک (Wi2)، و اریانس محیطی رومرو، پلستید پیترسونθi پایین و عملکرد مطلوب نسبی به عنوان ژنوتیپ پایدار محسوب می گردد.

  کلیدواژگان: اکوتیپ، پایداری عملکرد، عدس
 • سید احسان ظهوری*، رضا مقدسی، عین الله حسامی صفحات 91-104

  هدف مطالعه حاضر، این بوده است که تعیین گردد براساس قیمتهای ماهانه سیب زمینی و گوجه‏فرنگی، بطور نسبی در سال‏هایی با روند قیمتی بالا و سال‏هایی با روند قیمتی پایین، پیش بینی ها تحت تاثیر می گیرند و یکسان انجام می شوند؟ تجزیه و تحلیل و پیش بینی قیمتها در ماه های برداشت دو محصول طی سالهای 1400-1375 از طریق آزمونt و تحلیل رگرسیون خطی، انجام شده است. نتایج نشاندهنده معنی دار بودن پیش بینی ها برای سالهایی با سطوح قیمتی متوسط و بالا بوده ضمن اینکه فرضیه تحقیق در خصوص پیشی بینی روند قیمت، بیشتر برای محصول سیب زمینی درسطح قیمتی بالا تایید گردیده است. از نتایج این تحقیق و موارد مشابه آن در پیش بینی قیمتها در جهت مدیریت تولید این محصولات، تنظیم بازار و همچنین رفاه مصرف کنندگان درفصول مختلف سال درکشور میتوان بهره برد. از جمله راهکارها در مواردی که عرضه انبوه همراه کاهش قیمت یا کمبود تولید همراه افزایش قیمت آن بوجود می آید، ارایه الگو و کشت تکلیفی با توجه به مزیت نسبی در استانها و مناطق مختلف می باشد.

  کلیدواژگان: پیش ‏بینی، روند قیمت، یکسان سازی، سیب زمینی، گوجه فرنگی
|
 • Asghr Sadeghi Chahnasir, Abolhossein Aboutalebi Jahromi *, Behnam Behrooznam, Hamed Hassanzadeh Khankahdani, Abdolkarim Ejraei Pages 1-18

  Medicinal plants and their products have gained a special value and position in recent years due to factors such as high economic value and low cost of their production. This research was conducted in a complete randomized block design with 8 treatments (Golder 5 and 10%, Kalpura 5 and 10%, Dermene 5 and 10%, Golder 5% + Kalpore 5% + Dermene 5% and custom of the region (control). It was performed in Kahnuj, Kerman province. The results showed that the maximum fresh and dry weight of the plant was observed in the control treatment (1150 and 200 grams). The highest yield and marketable yield per hectare (53.8 and 44.7 tons), firmness (4.40 kg/cm2), chlorophyll a, b and total and leaf carotenoids (25.3, 95. 4, 30.2 and 4.36 mg) as well as chlorophyll a and chlorophyll of the whole fruit (0.208 and 0.210 mg) were related to Golder 5 + Calpore 5 + Dermene 5 treatment. The maximum number of fruits per plant (35.7) was observed in Dermene 5% treatment, fruit length (5.84 cm) in Dermene 10% treatment and fruit diameter (5.84 cm) in Golder 10% treatment. According to the obtained results, the combined treatment of the extracts of the medicinal plants Goldar, Calpura, and Dermena resulted in the highest yield, yield components, and fruit quality at the time of harvest.

  Keywords: Medicinal Plants. Chlorophyll, fruit quality, Tomato
 • Mohammad Younesi Alamooti *, Omid Reza Roustapoor Pages 19-32

  Rosa damascena is one of the significant Rosa flower in all over the world and one of the famous plant in horticulture history. Rosa flowers will harvest from the first of Ordibehesht to the end of Khordad before rising sun and in the cool air of morning. In the current research, a portable machine for flower harvesting designed and developed. This machine contains a cutter, suction pipe, fuel motor, frame, backpack and a cyclone separator. All components of the machine including the motor and the cyclone separator are assembled on frame and transported by workers. Flower cut exactly under the receptacle by a reciprocating cutter and sucked to the flexible pipe by the fuel motor and after that transferred to a cyclone separator. Finally, flower is collected in a canvas bag installed at the end of cyclone. Evaluation of the machine was done using completely randomized design with three treatments and three replications in the flower plain of Lizangan from Darab. The treatments were the revolution of motor shaft in three levels of 900, 1200 and 1500 rpm. The parameters including fuel consumption and harvesting period time in every treatment were measured. The control treatment was considered traditional flower harvesting by hand. Based on the evaluation results, increasing the rpm of motor was caused to increase fuel consumption and decrease the net harvesting period time. Also, harvesting time at maximum revolution of motor was decreased in comparison with hand harvesting.

  Keywords: Rosa damascene, Mechanization harvesting, Portable machine, Fuel consumption, Harvesting period
 • Ahmad Mehraban *, Sayyed Mehdi Javadzadeh Pages 33-47
  Crops growth simulation models are important tools for evaluating effects yield of crops. One of these models is the AquaCrop model. This model can simulate productivity, yield, water requarment and water use efficiency undr condition of water limitation. research was carried out in order to simulation of some paremeters of crops growth undr condition of different water regimes on wheat (Hamoon varyity)in Sistan region at 2020-21 In this research climate, soil characteristics, plant characteristics and crop cultivation management are from major inputs for model. Place situation, climatic data, soil data, management data are necessary data and information for running model of AquaCrop. After gathering data, simulation of potential yield, attainable yield and yield gap determination of wheat was done with AquaCrop model. Region wheat farms actual yield obtained from Zabol Agriculture Researches Center. results of simulation by AquaCrop model showed that model simulates biomass and seed yield well. results of research showed that potential yield (yield simulated by model in optimum condition), available yield (yield obtained in field experiments in optimum condition of management) and actual yield (yield average obtained by region farmers) was equal to 5830, 3640 and 2750 kg/ha respectively. Between limited and decreased factors under study was determined that irrigation is the most important limited factor of wheat yield in region Management factors were introduced as the second limited factor of yield. So that led to decrease of 15.2% wheat yield relation to potential yield. At the last can to recognize effective factors in yield gap, and optimizing them, can fill this wheat yield gap in region.
  Keywords: Wheat, Potential yield, AquaCrop model, Sistan region
 • Bardia Bayat, MohammadHossein Ansari *, Marjan Diyanat, Ali Mohammadi Torkashvand Pages 48-63

  The energy balance of greenhouse cucumbers was calculated during a research in the east of Tehran province for one year (2016-2017). The results showed that the size of greenhouses is very influential in the energy balance, so that in large-scale greenhouses, electricity consumption has the largest share of input energy with 43.2%, but in medium-scale greenhouses, this amount is only 34.7% and Small scale is 1.32% of the input energy and it is next in the consumption of chemical fertilizers (nitrogen, phosphorus and potassium) which share of this factor in large, medium and small scale greenhouses is 15.9%, 18.9%, and 20% of the input energy respectively. Input and output energy also change significantly with the size of greenhouses, so that in large, medium and small scale greenhouses, these values are equal to (325,222 and 173,136 MJ/ha), (231,802 and 147,801 MJ/ha), and (210,491 and 133,040 MJ/ha) respectively. After this the energy balance of large-scale greenhouses was calculated as 0.532, medium-scale 0.638 and small-scale 0.632. , produced the lowest possible yield, which is the reason for the inefficiency of this level of cultivation. After that, the energy balance of large-scale greenhouses was calculated as 0.532, medium-scale 0.638, and small-scale 0.632. Meanwhile, large-scale greenhouses produced the lowest possible yield by spending the most input energy, which is the reason for inefficiency. This is the level of cultivation.

  Keywords: greenhouse cucumber, energy balance, size of greenhouses, input energy, output energy
 • Ahmad Khaloahmadi, Behfar Farzaneh *, Omid Reza Roustapoor Pages 64-75

  Providing new solutions to control wet waste is one of the most important issues in maintaining public health. A good solution in order to manage of food waste for benefits of environmental, economic and agriculture is drying. Drying will reduce waste and increase preservation by reducing moisture. In this regard, two types of methods for drying food waste with conventional tray pattern, and tray with Central and lateral airflow pattern in cabinet dryer were studied. The effect of three temperatures of 50, 60 and 70 ° C and three velocities 1, 1.5 and 2 m / s with thickness of 3 cm on the energy consumption were investigated. In addition, drying kinetics and drying intensity diagrams were extracted. The results showed that the in the central and lateral airflow pattern, temperature is an important factor that affects in the drying of food waste. The energy consumption in the tray with central and lateral airflow pattern is more than the conventional tray pattern.

  Keywords: drying, Food waste, energy, Cabinet dryer
 • Mohammad Rasouli *, Fariborz Inanloo Meranloo Pages 76-90

  In order to evaluate the stability of the performance of lentil ecotypes in Qazvin province, an experiment in the form of a randomized blocks design was carried out in six planting dates with three replications at the soil and water conservation research station of Tehran University in Kohin rainfed lands. The results of composite variance analysis showed a significant difference between the environments, genotypes and the genotype × environment interaction. The results of parametric statistics analysis showed that According to the berhart and Russell method, the Pardis green genotype with the highest yield and line slope has special adaptability to Autumn planting, and the FILIP 2004-31L genotype with a line slope close to one was a desirable and stable genotype. Based on Rick's equivalence and stability variance of Shukla, FILIP 2004-31L genotype was the most stable and Sabz Pardis were the most unstable genotype .According to Plaisted Peterson parameters θᵢ, genotypes 7, 14, 5, and 6 with the lowest amount of θᵢ are more stable and in terms parameter Plaisted θ₍ᵢ₎ and genotypes 7, 14, 5,and 6 are more stable with the highest amount of GE variance. Also, according to Francis and Kanenberg CVi parameter, genotypes with low coefficient of variation of environmental variance (EV) and Average high yield seems to be the most desirable. Genotypes 4, 1, and 8 are more stable. In total, genotype 7 having a low regression deviation bi=1.04, Rick's equivalence (Wi2), and Romero's environmental variance, Peterson's plastid θᵢ is low and relatively favorable performance is considered as a stable genotype.

  Keywords: Eberhart & Russell.Ecotype, Yield Stability, Lentil
 • Seyed Ehsan Zohoori *, Reza Moghaddasi, Einollah Hesami Pages 91-104

  What is aimed in this research is to determine that are forecasts in years relatively high-price trend and low-price trend affected and smoothed according to the monthly potato and tomato prices? The analysis and forecasting of prices in harvesting seasons of two products are implemented by “t” test and linear regression during 1996-2021. The results have showed significant forecasts for years with normal and high price levels meanwhile the research assumption of forecasting of the price trend has been approved more for potato in a high price level. The results of this research and similar cases can be used to forecast prices for production management of such crops, market regulation and consumers’ welfare of country in different seasons of the year. In case of extra supply with decreasing price level or lack of production with increasing price level one of approaches is to present template and compulsory cultivation in accordance with competitive advantages in provinces and different regions

  Keywords: forecasting, Price trend, smoothing, Potato, Tomato