فهرست مطالب

زمین شناسی مهندسی ایران - سال شانزدهم شماره 1 (بهار 1402)

نشریه زمین شناسی مهندسی ایران
سال شانزدهم شماره 1 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/03/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • غلامرضا شعاعی*، آرام میرزایی صفحات 1-16

  ساختگاه سد مسجد سلیمان به دلیل وجود لایه های رسی نفوذناپذیر و شرایط تشکیل سفره های آب معلق از اهمیت قابل توجهی برخوردار است، در این پژوهش تاثیر وجود سفره های آب معلق تشکیل شده در تکیه گاه سده ها بر میزان پایداری سازه در طول دوره بهره برداری پروژه تحت اثر رفتار هیدرومکانیکی بررسی شد، ابتدا مطالعات زمین شناسی مهندسی از ساختگاه شامل مطالعات دفتری، بازدید میدانی، برداشت ناپیوستگی ها، مطالعات تفصیلی صورت گرفت، سپس با استفاده از نرم افزارUDEC به تحلیل پایداری و مدل سازی جریان آب زیرزمینی پرداخته شد و نتایج بدست آمده از مدل سازی عددی در تطابق مناسبی با قرایت دستگاه های کشیدگی سنج بود که صحت و اعتبارسنجی مدل سازی عددی را تایید می کند، طبق نتایج مدل سازی عددی، شرایط هیدروژیولوژی ساختگاه باعث تشکیل سفره های آب معلق در داخل لایه های کنگلومرا و ماسه سنگ نموده است که مرز زیرین آن لایه های رسی نفوذناپذیر تشکیل می دهد. به دلیل اینکه شیب لایه بندی مورب و جهت آن به طرف داخل می باشد، آب به راحتی زهکشی نمی شود که به مرور زمان، آب معلق قرار گرفته در بالای لایه های رسی به دلیل خاصیت جذب آب در مواد ریزدانه به تدریج جذب رس سنگ شده و باعث بروز تورم (افزایش حجم)، تولید و افزایش فشار به سمت دیواره های تکیه گاه و نهایتا موجب ترک خوردگی و ریزش آن می شود. در این مواقع استفاده از زهکش های ثقلی قایم در بالای شیب با عمق بیشتر به طوری که تمام لایه های نفوذناپذیر(رس سنگ) را قطع کرده باشد و استفاده از زهکش های ثقلی افقی در پایین شیب با طول بیشتر حداقل تا رسیدن به مرز لایه بندی در جهت پایدارسازی سازه می تواند کارساز باشد.

  کلیدواژگان: سفره های آب معلق، سد مسجد سلیمان، تحلیل هیدرومکانیکی، روش عددی
 • هادی فتاحی*، فرشاد ملک محمودی، حسین قائدی صفحات 17-30
  تعیین ظرفیت باربری جانبی شمع ها از جمله مسایل مهمی است که در اثر عواملی مانند ناهمسانی محیط خاک در برگیرنده شمع و مشخصات هندسی آن، تخمین صحیح ظرفیت باربری جانبی یک شمع را با مشکلی همراه می سازد. با آنکه آزمایش بارگذاری شمع می تواند با وجود دقت بالا، به عنوان یک روش قابل اعتماد در مراحل مختلف طراحی به کار رود، هزینه های زیاد و زمان انجام طولانی را برای پروژه های عمرانی و معدنی متحمل می شود. در این مقاله، به منظور کاربرد روش های جدید هوشمند برای تخمین ظرفیت باربری جانبی شمع ها در خاک های رسی نرم (Qm)، از دو الگوریتم بهینه سازی کلونی زنبور عسل (ABC) و علف های هرز (IWO) استفاده شده است. در پایان به منظور ارزیابی دقت مدل ها، از شاخصهای ضریب همبستگی مربع (R2)، شمول واریانس (VAF)، میانگین درصد خطای مطلق (MAPE)، جذر میانگین خطای مربع (RMSE) و میانگین خطای مربع (MSE) استفاده شده است. نتایج ارزیابی نشان داد که برای الگوریتم کلونی زنبور عسل، دقت تخمین با استفاده از شاخص های R2 و VAF حدود 99/0-98/0 و با استفاده از شاخص های MAPE، RMSE وMSE بین 0056/0-000032/0 و همچنین برای برای الگوریتم علف های هرز دقت تخمین با استفاده از شاخص های R2 و VAF حدود 98/0-97/0 و با استفاده از شاخص های MAPE، RMSE وMSE بین 023/0-00053/0 بدست آمد. علاوه بر آن نتایج حاصل از تحلیل حساسیت نشان داد که مقاومت برشی زهکشی نشده خاک (Su)، در میان سایر پارامترهای ورودی، بیشترین تاثیر را بر روی ظرفیت باربری جانبی شمع ها دارد و تغییر در آن بیشترین تاثیر را بر روی خروجی مدل ها خواهد گذاشت.
  کلیدواژگان: ظرفیت باربری جانبی شمع، خاک های رسی اشباع نرم، الگوریتم کلونی زنبور عسل، الگوریتم علف های هرز، تحلیل حساسیت
 • علی اکبر مومنی*، سارا غلامی، رمضان رمضان اومالی، مینا شفیع آبادی صفحات 31-42
  در مخازن هیدروکربوری سازندهای سخت، استخراج هیدروکربور و توسعه میدان به شدت به شرایط ژیومکانیکی مخزن مانند وضعیت شکستگی ها و گسل های موجود و شرایط تنش های برجا، وابسته است. لاگ های تصویری ابزار قدرتمندی هستند که در چند ده اخیر برای ارزیابی شرایط ژیومکانیکی مخازن هیدروکربوری به کار گرفته شده اند. در این پژوهش با استفاده از لاگ تصویری FMI که قدرت تفکیک، درصد پوشش و دقت بسیار بالای دارد، وضعیت انواع شکستگی، گسل و شرایط تنش برجا در سازند عرب بالایی در یکی از میادین خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس تعداد 206 شکستگی باز درغالب ده زون خرد شده با روند N60E-S60W و 96 شکستگی بسته با دو روند N45W-S45E , N50E-S50W در سازند عرب بالایی چاه Aتشخیص داده شد که عمدتا از نوع شکستگی های طولی بودند. همچنین بر اساس شکستگی های القایی و ریزش جداره چاه مشاهد شده، راستای تنش های افقی حداکثر و حداقل به ترتیبN50E-S50W و N40E-S40W بدست آمد..
  کلیدواژگان: شکستگی، نگار تصویری FMI، تنش های برجا، شکستگی های القائی، ریزش دیواره چاه
 • وحید رضا اوحدی*، مرتضی دیرانلو صفحات 43-64
  تثبیت/جامدسازی پایه سیمانی روشی متداول برای نگهداری فلزات سنگین در خاک های آلوده است. تاثیر یون فلزی در تاخیر هیدراتاسیون سیمان، کارایی این روش را با چالش مواجه کرده است. استفاده از NaOH باعث رسوب بخشی از آلاینده فلز سنگین شده و از تاثیر منفی یون فلزی بر گیرش سیمان کاسته می شود. این فرایند شدت بخشی نامیده می شود. هدف این تحقیق تعیین تاثیر شدت بخشی بر جامدسازی خاک آلوده در شرایط pH های قلیایی و اسیدی شدید است. نمونه های بنتونیت آلوده به سرب، در دو حالت شدت بخشی شده با NaOH و بدون شدت بخشی، با استفاده از سیمان به میزان 10 الی 50% درصد وزنی خاک، جامدسازی شده اند. شرایط قلیایی و اسیدی شدید با آزمایش های تعادل آبشویی و آبشویی پیشرونده در نمونه های جامدسازی شده شبیه سازی شده است. نتایج نشان داده است که در شرایط اسیدی و قلیایی شدید، شدت بخشی با NaOH، موجب کاهش مقادیر Pb آبشویی شده از نمونه ها شده است. در شرایط قلیایی شدید با شدت بخشی بنتونیت آلوده در نمونه های S/S شده، آبشویی یون Pb تا 96% کاهش یافته است. از سوی دیگر، در نمونه های آلوده به غلظت های زیاد سرب، شدت بخشی با NaOH سبب افزایش میزان تشکیل C-S-H شده است. با استفاده از راهکار شدت بخشی در شرایط قلیایی و اسیدی شدید می توان مقادیر سیمان کمتری برای جامدسازی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: سیمان، تثبیت، جامدسازی، شدت بخشی، بنتونیت، آلاینده فلز سنگین
 • فرشید رومیانی*، محمدحسین صابری، محمدعلی ریاحی صفحات 65-76

  امروزه اندازه گیری صوتی برشی دو قطبی بطور گسترده ای در صنعت نفت مورد استفاده قرار می گیرد و داده های ارزشمندی را برای تفسیر لرزه ای، ارزیابی سازندی و کاربردهای مکانیکی سنگ ارایه می دهد. داده های مورد استفاده از میدان سفیدزاخور در پهنه فارس گرفته شده است. در این مطالعه، کاربردهای مختلف پردازش مدهای لاگ صوتی برشی دو قطبی و لاگ تصویری به عنوان مکمل جهت ارزیابی ژیومکانیکی مورد بررسی قرار گرفت. انواع ناهمسانگردی های حاصل از لاگ DSI محاسبه و با دیگر پدیده های ساختاری، آبشویی و لیتولوژی مقایسه گردید. برای نیل به این هدف ابتدا موج برشی به دو مولفه سریع و کند تفکیک و سپس بر مبنای اختلاف انرژی که دارند ناهمسانگردی مخزن تعیین شد. نتایج نشان داد که در اعماق پایین چاه حداقل انرژی در حالت کمینه و نگار حداکثر انرژی مقادیر بالایی دارد. مناطقی از چاه که حالت ریزشی هستند امواج های عبوری پیک شدیدتری دارند که این باعث شده ناهمسانگردی در زون های شکستگی و ریختگی های دیواره افزایش یابد. فاکتورهای موثر بر بازتاب امواج استونلی و حضور ساختارهای جناغی نشانگر آن بود که ریختگی های دیواره چاه مهم ترین عامل تاثیرگذار برای ظهور آنهاست. با ارزیابی نتایج نگارهای صوتی و تصویری در زمینه تنش های برجا حداکثر جهت بیشینه تنش در امتداد NE-SW10 تعیین گردید. همچنین دو جهت بیشینه تنش NE-SW45 و SE-NW45 برای سازند مورد مطالعه مشاهده شد که با بیشینه تنش در زاگرس مطابقت دارد.

  کلیدواژگان: لاگ صوتی برشی دو قطبی (DSI)، ناهمسانگردی، امواج استونلی، ساختارهای جناغی، تنش بیشینه برجا
 • علی محمد رجبی*، یاسمن ابوالقاسمی، علی عدالت صفحات 77-92
  با گسترش شهرنشینی، صنعت و کشاورزی، افزایش دما و کاهش بارندگی، نیاز به تامین منابع آب مورد نیاز افزایش یافته است. استخراج بیش از حد آب های زیرزمینی به منظور تامیین آب مصرفی، باعث کاهش سطح آب زیرزمینی و بروز فرونشست می شود. در این مطالعه، به منظور ساخت مدل فرونشست از رویکرد ماشین بردار پشتیبان، استفاده شده است. افت سطح آب زیرزمینی، ضخامت رسوبات آبرفتی، قابلیت انتقال رسوبات آبرفتی و مدول الاستیسیته به عنوان پارامترهای مستقل مدل سازی فرونشست با ماشین بردار پشتیبان مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داده است که مدل ماشین بردار پشتیبان با دقت خوبی توانسته است فرونشست را مدل سازی کند. برای صحت سنجی عملکرد ماشین بردار پشتیبان، نتایج حاصل از مدل، با مقادیر اندازه گیری شده از روش InSAR حاصل از تصاویر ماهواره ای دشت علی آباد قم ارزیابی شده است. همچنین به منظور بررسی میزان تاثیرگذاری پارامترهای ورودی مدل بر فرونشست، تحلیل حساسیت انجام گرفته است که نتایج به دست آمده نشان می دهد وقوع فرونشست به افت سطح آب زیرزمینی در منطقه وابستگی زیادی دارد. در نهایت با استفاده از داده های جدید تعمیم پذیری مدل مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاکی از توانایی تعمیم پذیری مدل ماشین بردار پشتیبان فرونشست می باشد.
  کلیدواژگان: فرونشست، افت سطح آب زیرزمینی، یادگیری ماشین، ماشین بردار پشتیبان، دشت علی آباد قم
 • عرفان صادقی*، محمدرضا نیکودل، ماشاالله خامه چیان، امیر کاووسی صفحات 93-109

  زون البرز مرکزی دربرگیرنده صنایع مختلف و جمعیت بالای متمرکز (حدود یک چهارم جمعیت کشور) می باشد که شناخت منابع موردنیاز جهت تامین منابع و ایجاد زیرساخت های لازم برای این جمعیت کثیر ضروری است. یکی از مصالح عمده در زون البرز مرکزی وجود گستره متنوعی از سنگ های کربناته (سازندهای الیکا، لار، دلیچای، تیزکوه، زیارت و کند) می باشد، از این رو شناخت ویژگی های این سنگ ها از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف مطالعه حاضر بررسی خصوصیات مهندسی شش سازند کربناته زون البرز مرکزی و رده بندی سنگ های کربناته بر مبنای جنس آن ها و بر اساس عملکرد آن ها در مخلوط-های آسفالتی می باشد. از این روی با نمونه گیری از این سازندها و انجام آزمایش های مختلف، سازندهای مورد مطالعه رده بندی شده و در ارزیابی عملکرد مخلوط های آسفالتی مورد استفاده قرار گرفته است. سازندهای انتخابی شامل الیکا، دلیچای، لار، تیزکوه، زیارت و کند می باشد. سنگ های کربناته مورد مطالعه بر اساس سنگ شناسی و عملکرد مخلوط های آسفالتی آن ها در آزمایش خستگی و ترک خوردگی رده بندی شدند. این رده بندی به ترتیب از بهترین عملکرد به سمت ضعیف ترین عملکرد شامل میکرایت (سازند الیکا)، بایوکلاست گرینستون (سازند کند)، بایوکلاست پکستون (سازند دلیچای)، بیوکلاست پکستون (تیزکوه)، پکستون-وکستون (سازند زیارت) و دولومیت (سازند لار) می باشند. به طور کلی سنگ های آهکی عملکرد بهتری از سنگ دولومیتی دارد.

  کلیدواژگان: زون البرز مرکزی، سنگ کربناته، خستگی، ترک خوردگی، SCB
 • مسعود عامل سخی*، عبدالله سهرابی بیدار، آیدا هراتی صفحات 111-128

  ویژگی های توپوگرافی و زمین شناسی، تاثیر قابل توجهی بر پاسخ لرزه ای سازه ها دارد. برخی از توپوگرافی ها در طبیعت به طور متناوب وجود دارند. تناوب توپوگرافی می تواند از دلایل تشدید قابل توجه حرکت لرزه ای زمین باشد. با این حال، اکثر مطالعات بر تشدید ناشی از یک توپوگرافی واحد تمرکز کرده اند. پژوهش های محدودی بر روی توپوگرافی های متناوب و در کنار یکدیگر انجام شده است. در این مقاله، تشدید حرکت لرزه ای زمین در تپه های ناهمگن (از نظر جنس مصالح) به شکل نیم سینوسی و متناوب که مصالح تپه، لایه هایی با زوایای 15 تا 75 درجه نسبت به افق دارند، بررسی شده اند. در تمام زاویه های لایه بندی، با افزایش تعداد تپه ها، میزان تشدید جابه جایی نیز افزایش می یابد؛ مثلا برای خط الراس، در زاویه 45 درجه حداکثر بزرگنمایی در حضور یک ناهمواری 63/1، ولی همین مقدار زمانی که سه ناهمواری توپوگرافی باشد به 66/1 می رسد. در زاویه های کوچک تر، افزایش تشدید تپه های سه لایه نسبت به تپه های دولایه، قابل توجه تر است و هرچه زاویه بین لایه ای بزرگ تر شود مقدار تشدید تپه های دو و سه لایه به یک دیگر نزدیک تر می شوند. بنابراین هریک از پارامترهای تغییر زاویه مصالح لایه های موجود در تپه و نیز کم و زیاد شدن تعداد لایه های موجود در تپه بر میزان بزرگنمایی های لرزه ای تاثیر داشته و باید به هر کدام از این پارامترها درطراحی های لرزه ای توجه شود.

  کلیدواژگان: توپوگرافی، لایه بندی خاک، تپه نیم سینوسی
|
 • Gholamreza Shoaei *, Aram Mirzaei Pages 1-16

  The construction site of Masjed Soleyman Dam is of considerable importance due to the presence of impermeable clay layers and the conditions for the formation of suspended water aquifers. First, engineering geological studies of the site including office studies, field visits, discontinuities, detailed studies were performed, then using UDEC software, stability analysis and groundwater flow modeling were performed and the results obtained from numerical modeling were in good agreement with the reading. Stretching devices that confirm the accuracy and validity of numerical modeling. According to the results of numerical modeling, the hydrogeological conditions of the site have formed suspended aquifers within the conglomerate and sandstone layers, the lower boundary of which is impermeable clay layers. Because the slope of the stratification is oblique and its direction is inward, the water does not drain easily. Increase in volume), produce and increase pressure on the retaining walls and eventually cause it to crack and fall. In these cases, the use of vertical gravity drains at the top of the slope with greater depth so that it has cut all impermeable layers (clay) and the use of horizontal gravity drains at the bottom of the slope with longer length can reach at least up to the layering boundary to stabilize the structure. Be effective.

  Keywords: Perched water aquifers, Masjed Soleyman Dam, hydromechanical analysis, Numerical method
 • Hadi Fattahi *, Farshad Malekmahmoudi, Hossein Ghaedi Pages 17-30
  Determining the lateral bearing capacity of piles is one of the important issues that due to factors such as heterogeneity of soil environment in the pile and its geometric characteristics, the correct estimation of lateral bearing capacity of a pile is a problem. Although pile loading testing can be used as a reliable method at various stages of design despite its high accuracy, it incurs high costs and long execution times for construction and mining projects. In this paper, in order to apply new intelligent methods to estimate the lateral bearing capacity of piles in soft clay soils, two bee colony optimization and invasive weed optimization algorithms have been used.Finally, in order to evaluate the accuracy of the models, the indices of square correlation coefficient (R2), variance inclusion (VAF), mean absolute error percentage (MAPE), root mean square error (RMSE) and mean square error (MSE) were used. The evaluation results showed that for the bee colony algorithm, the estimation accuracy using R2 and VAF indices was about 0.98-0.99 and using MAPE, RMSE and MSE indices between 0.000032-0.0056 and also for the algorithm. For invasive weed optimization algorithm, estimation accuracy using R2 and VAF indices was about 0.97-0.98 and using MAPE, RMSE and MSE indices was between 0.0005-0.023. In addition, the results of sensitivity analysis showed that the non-drained shear strength of soil (Su), among other input parameters, has the greatest impact on the lateral bearing capacity of piles and change in it will have the greatest impact on the output.
  Keywords: Lateral bearing capacity of piles, Soft saturated clay soils, Bee colony algorithm, Invasive Weed Optimization Algorithm, Sensitivity analysis
 • Aliakbar Momeni *, Sara Gholami, Ramazan Ramazani-Omali, Mina Shafiabadi Pages 31-42
  In hydrocarbon reservoirs of hard formations, hydrocarbon extraction and field development are strongly dependent on the geomechanical conditions of the reservoir, such as fractures and faults status and in-situ stress conditions. Image logs are powerful tools used to evaluate geomechanical conditions of hydrocarbon reservoirs in recent decades. In this study, using the FMI image log, which has a high resolution, coverage percentage and accuracy, the status of fractures, faults, and in-situ stress conditions of the upper Arab Formation in one of the Persian Gulf oil fields were investigated. Accordingly, 206 open fractures in 10 crashed zone with N60E-S60W domain trend and 96 closed fractures with two N45W-S45E and N50E-S50W trends in the Upper Arab Formation of well A were detected and based on the orientation, they mainly were categorized in longitudinal tensile fracture. Also, based on the observed induced fractures and breakouts, maximum and minimum horizontal stresses are oriented in N50E-S50W and N40W-S40E directions, respectively
  Keywords: Fractures, FMI Image Log, In situ stresses, induced fractures, Breakout
 • Vahid Reza Ouhadi *, Morteza Deiranlou Pages 43-64
  Cement-based solidification/stabilization is one of the common methods for increasing the stability of heavy metals in contaminated soils. However, the presence of some of the heavy metals such as lead ions causes a delay and prevention in cement hydration which makes this method as an inapplicable. Enhancement of contaminated clayey soils by NaOH can remove the problems associated with cement hydration delay in presence of heavy metal ions. The main objective of this paper is to determine the impact of enhancement on solidification/stabilization of contaminated soils in extreme acidic and alkaline environment. To achieve the above mentioned objective, samples of contaminated bentonite by 50 and 100 cmol/kg-soil of lead nitrate at two different conditions of enhancement by NaOH and without enhancement were solidified/stabilized by 10 and 50 percentages of cement. The extreme acidic and alkaline conditions simulated by performing of equilibrium soil washing, endorsed TCLP test in solidified/stabilized cured samples. In addition, series of XRD experiments were performed to address the rate and quantity of CSH formation. The achieved results indicate that at extreme alkaline conditions the enhancement of contaminated bentonite has decreased the leach-ability of lead ions around 96%. With a decrease in pH of samples to the quantities less than 5, the use of enhanced samples has reduced the quantity of leachate in enhanced samples in comparison to unenhanced samples around 90%. This is attributed to the contaminant retention by clay fraction of bentonite and contaminant solidification by CSH gels.
  Keywords: cement, Solidification, Stabilization, Enhancement, Bentonite, Heavy Metal Contaminant
 • Farshid Roomiani *, Mohammad Hossein Saberi, Mohammad Ali Riahi Pages 65-76

  Today, dipole shear sonic imager measurement is widely used in the oil industry and provides valuable data for seismic interpretation, structural evaluation, and mechanical applications of rock. The data used in this research are taken from SefidZakhour in Fars area. In this study, different applications of shear sonic imager processing modes and image log as a complement, was examined for geomechanical evaluation. To achieve the goal, the shear wave was first divided into two components, fast and slow and then the reservoir anisotropy was determined based on the energy difference. The results showed that at the depth bottom of the well, the minimum energy at minimum and the maximum energy at large. The areas of the well that are falling have more intense peak waves. Factors affecting the reflection of stoneley waves and the presence of Chevron pattern indicated that well wall falling are the most important factor influencing. By evaluating the results DSI and FMI in the field of in situ stresses, the maximum direction of maximum stress along NE-SW10 was determined. Also, the two maximum stress NE-SW45 and SE-NW45 were in accordance with the maximum stress in Zagros.

  Keywords: dipole shear sonic imager (DSI), Anisotropy, stoneley waves, Chevron pattern, maximum stress
 • Ali M. Rajabi *, Yasaman Abolghasemi, Ali Edalat Pages 77-92
  Due to the enhancement of urbanization, industry, and agriculture, increasing temperature, and decreasing rainfall, the demand for water supply has increased. Excessive extraction of groundwater for consumption imposes a decline in the groundwater level and the occurrence of subsidence as a consequence. In this study, a support vector machine approach is applied to model the subsidence. Groundwater level drop, the thickness of alluvial sediments, the transmissivity of alluvial sediments, and elasticity modulus have been used as independent parameters of subsidence modeling by a support vector machine. The results indicate that the support vector machine model can model the subsidence with reasonable accuracy. To verify the performance of the support vector machine, the model's results have been evaluated with the measured values of the InSAR method obtained from the satellite images of some parts of Aliabad Plain. In addition, to examine the impact of model input parameters on subsidence, a sensitivity analysis has been conducted, and the results illustrate that the occurrence of subsidence is distinctly dependent on the drop in the underground water level in the region. The generalizability of the model has been investigated by using a new dataset, and the results indicate the generalizability of the subsidence support vector machine model.
  Keywords: Land subsidence, Groundwater Level Dropdown, Machine Learning, Support Vector Machine, Aliabad plain of Qom
 • Erfan Sadeghi *, Mohammadreza Nikudel, Mashalah Khamechiyan, Amir Kavussi Pages 93-109

  Central Alborz Zone (CAZ) comprises a range of industries and a high concentration population (about one-fourth of the country's population), essential to provide material resources and create the necessary infrastructure for this massive population. The CAZ has a large variety of rock formations and facies, which causes extensive expansion in rock materials and resources. One of the major materials in the CAZ is the existence of a wide variety of carbonate rocks (Elika, Dalichai, Lar, Tizkuh, Ziarat, and Kond formations). This study aims to investigate the geological and engineering geological characteristics of six carbonate formations in the CAZ and to classify carbonate rocks based on their material and their performance in asphalt mixtures. Therefore, by sampling these formations and performing various lithological and engineering geological experiments, six studied formations have been classified, and have been used to evaluate their performance in asphalt mixtures. Selected formations include Elika, Dalichai, Lar, Tizkuh, Ziarat, and Kond. The studied carbonate rocks were classified based on the lithology and performance of their asphalt mixtures in fatigue and cracking test. This classification includes the best performance to the weakest performance, respectively, including Mudstone (Elika Formation), Bioclast Grainstone (Kond Formation), Bioclast Packstone (Dalichai Formation), Bioclast Packstone (Tizkuh), Packstone-wackestone (Ziarat Formation) and Dolostone (Lar Formation).

  Keywords: Central Alborz zone, Carbonate rocks, fatigue, SCB, Cracking
 • Masoud Amelsakhi *, Abdollah Sohrabi Bidar, Ayda Haraty Pages 111-128

  Topographic and geological features have a significant impact on ground movements. Some topography is distributed intermittently in nature. Topographic alternation can be one of the reasons for the significant intensification of earth's seismic motion. However, most studies have focused on the amplification caused by a single topography. Limited research has been conducted on intermittent topography. In this paper, the intensification of seismic motion of the earth in heterogeneous semi-sin hills that hill materials, layers with angles of 15 to 75 degrees relative to the horizon, have been investigate. At all angles of layering, with the increase in the number of hills, the displacement intensification also increases, for example, for the ridge, at an angle of 45 degrees, the maximum magnification in the presence of a roughness is 1.63, but the same amount reaches to 1.66 when the three roughness is topographical. At smaller angles, the increase in the amplification of three-layer hills is more noticeable than the two-layer hills, and the larger the inter layer angle, the closer the amplification of the two and three-layer hills to the other. Therefore, each of the parameters of changing the angle of materials of the layers in the hill, as well as the increase in the number of layers in the hill, have an impact on the amount of seismic amplifications and each of these parameters should be considered in seismic designs.

  Keywords: Topography, soil layering, Semi-Sine Hills