فهرست مطالب

پژوهشنامه حج و زیارت - سال هفتم شماره 4 (پیاپی 19، زمستان 1401)
 • سال هفتم شماره 4 (پیاپی 19، زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/27
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مهدی نصرتیان*، حسام الدین ربانی صفحات 7-32
  مسیله اصلی پژوهش حاضر، بررسی فقهی جایگاه اذن شوهر در حج مستحبی همسر موقت است. در بررسی این مسیله لازم است اصل اولی در حکم تکلیفی و وضعی معلوم گردد.  اصل اولی حاکم در حکم تکلیفی مسیله، اصاله البرایه و در حکم وضعی، اصاله الصحه است، اما چندین اطلاق و عموم در مقابل این اصل وجود دارد؛ مثل: اطلاق روایات دال بر نیاز حج استحبابی زن به اذن شوهر، اطلاق حرمت ایذا، اطلاق حرمت خروج از منزل، اطلاق اطاعت زن از شوهرش، و نیز عموم لزوم به مقتضای عقد و اجاره و عمومیت عدم الخلاف. مهم ترین مقید این اطلاقات، وجود قرینه لبی است دال بر اینکه حکم لزوم اطاعت و حرمت خروج از منزل مختص به عقد دایم است، نه مطلق همسر و عموم لزوم به مقتضای عقد در همه حالت ها جاری نیست. نتایج حاصل از این تحقیق که به صورت کتابخانه ای و نرم افزاری انجام شده، حاکی است  اذن شوهر در صورتی که حج رفتن زن با حق شوهر تنافی داشته باشد مورد نیاز است؛ در نتیجه قول به تفصیل از مجموع ادله قابل استفاده است.
  کلیدواژگان: حج مستحبی، اذن شوهر در حج مستحبی، عقد موقت
 • بلال شاکری*، محمدتقی فخلعی صفحات 33-54
  یکی از مشکلاتی که زنان هنگام عزیمت به مکه مکرمه برای انجام فریضه حج با آن مواجه هستند، وقوع عادت ماهانه بعد از احرام عمره تمتع است؛ مشکلی که فقیه در حل این مسیله با آن مواجه است، وجود روایت های مختلف و متعارض است. برای حل تعارض بین روایت ها و مشخص شدن حکم نهایی در این باره دو روش مطرح شده است؛ نخست شیوه مشهور که متکی بر سنجش دو به دوی دلیل های متعارض است. در این فرض شش حکم مختلف و گاه متعارض نسبت به مسیله یادشده به دست می آید و تعارض حکم های استخراج شده، مشکل روش این دسته از فقیهان است. دوم شیوه و نظریه انقلاب نسبت است که بر اساس این شیوه نیز بالغ بر ده نوع احتمال سنجش متفاوت بین دلیل ها وجود دارد که هریک به نتیجه های متفاوتی منتهی می شود مشکل این روش ترجیح بلامرجح بودن تقدم هریک از نسبت سنجی هاست. اما به نظر می رسد می توان با تحلیل و تطبیق دو مدل مطرح شده در فرع فقهی فوق و استخراج ضابطه هایی برای چگونگی ترجیح نسبت سنجی های مختلف، این مشکل را برطرف کرده و ثمره پذیرش نظریه انقلاب نسبت را در فرع فقهی بیان شده به خوبی نشان داد.
  کلیدواژگان: احرام، عمره تمتع، انقلاب نسبت، روش حل تعارض، محرم حائض
 • محمدجواد صفائی راد* صفحات 55-78
  زیارت حایر حسینی (ع) از افضل طاعاتی است که در روایات ترغیب شدیدی به آن دیده می شود. در طول تاریخ، حکومت های جایر درصدد محو آثار حرم و منع زایران حضرت بوده اند و از سوی مقابل ایمه اطهار: نیز شیعیان را به ترک نکردن زیارت، حتی در صورت خوف و خطر، ترغیب کرده اند.در این مقاله به بررسی فقهی روایی تعارض این روایات با ادله لزوم حفظ جان، ادله ای که احکام ضرری را نفی می کند، ادله تشریع تقیه و ادله نهی از به هلاکت انداختن خود در قرآن در فرض عمومیت ازمانی روایات پرداخته ایم و ادله عامی که مانع اطلاق روایات است را تبیین کرده ایم که در موارد خطر جانی قطعی، اطلاقات حفظ نفس حاکم است، اما در باقی موارد التزام به روایات مزبور اشکالی ندارد. ولی در صورتی که دلالت روایات مزبور را مربوط به همان زمان صدورشان بدانیم، به کلی این روایات از صلاحیت استدلال و تعارض با عمومات وجوب حفظ نفس خارج می شوند و عمومات روایات ترغیب به زیارت حایر حسینی نیز محکوم قواعد عام مزبور خواهد بود؛ در نتیجه تفاوتی بین شخصیه یا حقیقیه بودن این روایات نخواهد بود.
  کلیدواژگان: زیارت، حائر حسینی، قاعده نفی ضرر، آیه تهلکه، تقیه
 • سید سلیمان موسوی* صفحات 79-102
  در روایات شیعه و سنی از قرار دادن قبور به منزله مسجد نهی شده است و آن را شیوه یهود دانسته اند. این روایات افزون بر اینکه ظاهرا با آیه 21 سوره کهف در تعارض است، با آیاتی که درباره آزار و قتل پیامبران به دست یهودیان است نیز ناسازگار است. در این پژوهش بر آنیم تا با دیدی فرااسلامی و به شیوه ای توصیفی-تحلیلی دریابیم جایگاه قبور بزرگان در فرهنگ یهود چگونه بوده است.با توجه به منابع عهدینی می توان گفت سنت زیارت، توسل و حتی سجده بر قبور بزرگان جزو «سنت های عامه» (minhag ha’am) در میان یهود بوده است. گروهی از فقهای یهود از ترس شرک آلود شدن این سنت تلاش کردند آن را تا حد امکان محدود کنند. از روایات اسلامی برمی آید که این سنت یهود در عصر پیامبر9 در حجاز و اطراف آن شکلی شرک آمیز به خود گرفته بود. ازاین رو به سبب ترس از نفوذ چنین رفتارهایی در میان مسلمانان، چنان نهی هایی در روایات پدید آمد.
  کلیدواژگان: یهود، زیارت قبور، سجده کردن، اصحاب کهف
 • مهران فرشید، فرهاد حسین زاده لطفی*، امیررضا نقش، بیتا یزدانی صفحات 103-134
  در این مقاله عوامل موثر بر انتخاب مدیران حج تمتع، شناسایی و ارتباط بین آنها تعیین شد. برای شناسایی عوامل موثر بر انتخاب مدیران، ابتدا با بررسی ادبیات موضوع و چک لیست های سازمان حج و زیارت، 53 شاخص شناسایی شد. برای این منظور پرسش نامه ای تهیه گردید و پس از بررسی روایی  و پایایی پرسش نامه و توزیع آن بین افراد خبره، از بین 53 شاخص موجود، 9 شاخص از سوی آنها تثبیت شد. به روش دیمتل، تاثیر هر یک از شاخص ها روی همدیگر بررسی شد. برای این منظور به کمک مجموعه افراد خبره، میزان اهمیت و تاثیر شاخص ها بر یکدیگر در بین 9 شاخص تثبیت شده مشخص گردید. نتایج نشان می دهد که تعداد دوره آموزشی گذرانده شده، مجموعه ساعات دوره های آموزشی و نوع شغل به ترتیب بیشترین تاثیر را بر انتخاب مدیران حج تمتع داشته است. این پژوهش نشان می دهد که تعداد دوره های آموزشی گذرانده شده، تاثیرگذارترین شاخص و تجربه اعزام حج تاثیرپذیرترین شاخص است.
  کلیدواژگان: مدیران حج، عوامل موثر بر عملکرد مدیران حج، روش دیمتل
 • جلیل توشنی، پرویز سعیدی*، مجید نصیری صفحات 135-172
  هدف پژوهش حاضر، شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر زنجیره تامین گردشگری مذهبی در ایران است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و بر اساس روش، توصیفی همبستگی با رویکرد آمیخته اکتشافی است. جامعه آماری در مرحله کیفی 30 نفر از خبرگان بودند که به روش قضاوتی هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند و در مرحله کمی، کارشناسان گردشگری مذهبی به تعداد 950 نفر بودند که حجم نمونه مطابق جدول کرجسی و مورگان 274 نفر تعیین، و از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد.
  برای شناسایی مولفه ها از روش دلفی، و برای تحلیل روابط از روش معادلات ساختاری با نرم افزار Smart PLS3  استفاده شده است. نتایج دلفی نشان داد عوامل موثر بر زنجیره تامین گردشگری مذهبی در ایران، شامل 98 مولفه در قالب 10 بعد (اقامتی، حمل ونقل، مراکز بازدید، مراکز پذیرایی فروشگاه ها، زیست محیطی و انرژی، آژانس های مسافرتی و تورها، امنیت و ایمنی، مدیریتی و اقتصادی، اطلاعات و ارتباطات) است.
  همچنین نتایج معادلات ساختاری نشان داد ابعاد ده گانه به ترتیب به میزان (495/0)، (307/0)، (386/0)، (394/0)، (361/0)، (344/0)، (332/0)، (372/0)، (420/0)، (389/0) بر زنجیره تامین گردشگری مذهبی در ایران تاثیر مثبت و معنا داری دارد.
  کلیدواژگان: زنجیره تامین، گردشگری مذهبی، دلفی
|
 • Mehdi Nosratian Ahoor *, Hesamodin Rabbani Pages 7-32
  The jurisprudential analysis of the stand of the husband’s permission for his temporary wife to perform the recommended Hajj pilgrimage is the primary issue in this article. Understanding the fundamental principles of the imperative ruling and the positive ruling is essential to understanding this issue. The fundamental principles governing the issue are the principle of the authenticity of non-liability in the imperative ruling and the principle of the authenticity of correctness in the positive ruling, but there are some specificities and generalizations regarding these principles; for instance, the specificity of the narratives regarding the necessity of the husband’s consent for his wife in performing the recommended Hajj, the specificity of the prohibition of Idha, the specificity of the prohibition of leaving home, the specificity of the wife’s duty of submission to her husband, the general binding rules regarding contracts and lease, and the generality of non-offense. The most significant restriction of these specificities is the verbal analogy, indicating that the ruling on the necessity of obedience and the permission for leaving home is specific to a permanent marriage, not an absolute, and that general necessity based on marriage is not applicable in all situations. According to the findings of this research, carried out using software and library sources, the husband must provide his consent if his wife’s Hajj pilgrimage interferes with his rights. Accordingly, the decision on the issue is based on the situation and by the use of the set of proofs.
  Keywords: recommended Hajj, husband’s consent for recommended Hajj, temporary marriage
 • Bilal Shakri *, Mohammadtaghi Fakhlaei Pages 33-54
  Menstruation is one of the issues that women encounter when they travel to Mecca to undertake ‘Umra al-Tamattu. The emergence of various and contradictory narratives is a challenge for jurists in resolving this issue. There are two ways to settle the dispute between the narratives and come to a decision in this case: the well-known method is based on the pairwise weighing of opposing arguments. Under this premise, six distinct and occasionally at odds rulings are obtained regarding the relevant issue, and the method used by this group of jurists has a problem with the conflict of the extracted rulings. The second method, the ratio revolution technique, provides more than 10 different measurement possibilities between the reasons, each of which produces a different set of outcomes. The causeless priority of each ratio is the method’s flaw. However, it appears that this issue can be resolved by examining and matching the two models put forth in the aforementioned jurisprudential sub-principle and by extracting some regulations regarding the way of prioritizing of different ratio metric. The results of accepting the ratio revolution theory in the aforementioned jurisprudential sub-principle can be clearly seen.
  Keywords: ratio revolution, conflict resolution technique, menstrual muhrim
 • Muhammad Javad Safaee * Pages 55-78
  The pilgrimage of Haer Ḥusaynī is one of the best acts of worship that is strongly recommended in narratives. Throughout history, oppressive governments have attempted to destroy the artifacts of the Imam’s shrine and prohibit its pilgrimage. Instead, the Imams (as) encouraged the Shiites to go on their pilgrimage even at the time of being afraid and in danger. We examined the jurisprudential-narrative aspects of the conflict of these narratives with the proofs of the need to save life, the proofs that negate the rulings of harm, the proofs of the legitimacy of taqīyah, and the proofs of the prohibition of self-destruction in the Qur’an - on the premise of the time-based generality of the narratives - in this article. We a discussed the general proofs that prevent the specificity of the narratives, including the fact that the specificities of self-preservation are dominant in life-threatening situations but that observing these narratives is perfectly acceptable in other situations. If we consider the significance of the aforementioned narratives to be related to the time of their issuance, these narratives will lose the qualification of reasoning and conflictions with the generalities of the obligation of self-preservation, and the generalities of the narratives encouraging the pilgrimage of Haer Ḥusaynī (as) will be subject to the aforementioned general rules. As a result, there will be no distinction between the individuality and generality intents of these narratives.
  Keywords: Pilgrimage, Haer Ḥusaynī, harm negation rule, the verse of Tahlika (destruction) in the Qur’an, taqīyah
 • Seyed Soleyman Mousavi * Pages 79-102
  Graves cannot serve as mosques according to Shia and Sunni narrations, which view this as a Jewish tradition. These narrations appear to be at odds not just with Surah Al-Kahf verse 21 but also with the verses that speak of the persecution and murdering of the prophets by the Jews. In this article, we are going to ascertain the status of the great figures’ tombs in Jewish culture from a trans-Islamic perspective and in a descriptive-analytical manner. According to biblical sources,  pilgrimage, prayer, and even prostration before the great figures’ graves were among Jewish “popular traditions” (minhag ha'am). Some Jewish jurists attempted to restrict these traditions, concerned that they might turn into polytheistic practices. Islamic narrations suggest that during the Prophet’s lifetime, the Hijaz and its surroundings underwent a polytheistic transformation of these Jewish traditions. Then, these prohibitions started to appear in the Islamic narrations as a result of the worry that such practices would affect Muslims.
  Keywords: Jew, visiting graves, prostration, Cave Companions (ʾAṣḥāb al-Kahf)
 • Mehran Farshid, Farhad Hoseinzadeh Lotfi *, Amirreza Naghsh, Bita Yazdani Pages 103-134
  The factors that affect the selection of managers for Hajj tamattu, and their identification and interrelationships were discussed in this paper. Fifty-three indicators were found by reading the literature and reviewing the checklists of the Hajj and Pilgrimage Organization to determine the factors that affect the selection of managers. For this purpose, a questionnaire was created. Nine out of the fifty-three indicators were confirmed after the questionnaire’s validity and reliability were examined and copies of the questionnaire were filled out by experts. The Dimtel method was used to examine the impact of each indicator on the others. For this purpose, the degree of significance and the effects of the indicators on each other among the nine confirmed ones were determined with the help of the experts. According to the findings, the selection of managers for Hajj tamattu was most influenced by the number of training courses successfully completed, the length of the training course completed, and the job kind, respectively. This research revealed that the number of training courses completed is the most affecting indicator and the experience of dispatching Hajj pilgrims is the most affected one.
  Keywords: Hajj managers, factors affecting the performance of Hajj managers, Dimtel method
 • Jalil Toshani, Parviz Saeidi *, Majid Nasiri Pages 135-172
  This research aims to identify and analyze the factors that affect the supply chain of religious tourism in Iran. This applied research enjoys an exploratory mixed approach and a descriptive-correlation methodology. In the qualitative stage, the statistical population included 30 experts selected by objective judgment and snowball sampling method. In the quantitative stage, there were 950 religious tourism experts, out of whom 274 were determined to be the sample size based on the Krejcie and Morgan Table by simple random sampling. The structural equation modeling with Smart PLS3 software was used to analyze the relationships once the factors were identified using the Delphi method. The Delphi findings identified 98 factors in 10 dimensions (accommodation, transportation, tourism centers, reception in shopping centers, environment and energy, travel agencies and tours, security and safety, management and economy, and information and communication) that affect the supply chain of Iranian religious tourism. Also, the structural equations results revealed that the 10 aforementioned dimensions affected this supply chain positively and significantly by (0.495), (0.307), (0.386), (0.394), (0.361), (0.344), (0.332), (0.372), (0.420), and (0.389), respectively.
  Keywords: supply chain, Religious Tourism, Delphi