فهرست مطالب

مدیریت و توسعه ورزش - سال یازدهم شماره 4 (پیاپی 32، زمستان 1401)
 • سال یازدهم شماره 4 (پیاپی 32، زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/11/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • ارائه مدل معادلات ساختاری به منظور تبیین فرآیند حرفه ای سازی در فدراسیون های ورزشی ایران
  هشام رستمی*، شهرام شفیعی، مهرعلی همتی نژاد، رحیم رمضانی نژاد صفحه 0
  هدف

  هدف این پژوهش ارایه مدل معادلات ساختاری به منظور تبیین فرآیند حرفه ای سازی در فدراسیون های ورزشی ایران بود.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی بود که به شکل میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران فدراسیون های ورزشی، مربیان، ورزشکاران، داوران بودند که نمونه آماری بر اساس تعداد قابل کفایت جهت مدل سازی در نرم افزار PLS به میزان 10 تا 20 برابر ابعاد ترسیم شده در مدل مفهومی برآورد شدند (160 نفر). جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری پرسشنامه توسط صاحب نظران (12 نفر) تایید شدوپایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (91/0) و پایایی ترکیبی محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی برازش مدل از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار PLS3-SPSS24 استفاده شد.

  یافته ها

  بر اساس تحلیل مسیر مشخص شد که به ترتیب اثر شرایط علی، زمینه ای، و مداخله گر بر حرفه-ای سازی، مستقیم، مثبت و معنی دار است (37/0، 19/0، 74/0). همچنین به ترتیب شرایط مداخله گر و زمینه ای با استراتژی ها اثر مستقیم، مثبت و معنی داری داشتند (28/0، 24/0). در نهایت نتایج نشان داد اثر حرفه ای سازی بر راهبردها (58/0)، و استراتژی ها با پیامدها (84/0) مستقیم، مثبت و معنی دار است.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های این تحقیق می توان نتیجه گیری کرد که شناخت مسیرهای فرآیند حرفه ای سازی می تواند به فدراسیون های ورزشی ایران جهت رسیدن به یک فرآیند کسب و کار کمک شایانی نماید. همچنین شناسایی پتانسیل های بالقوه درونی و بیرونی فدراسیون ها می تواند روند حرفه ای-سازی و پیشرفت آن ها را تسریع بخشد.

  کلیدواژگان: حرفه ای سازی، تحلیل مسیر، فدراسیون های ورزشی، تغییرات سازمانی
 • تدوین مدل فضیلت سازمانی در سازمان های ورزشی
  علیرضا نظری*، رضا اندام، حسن بحرالعلوم، حسین عیدی صفحات 1-24
  هدف
  هدف پژوهش حاضر طراحی مدل فضیلت سازمانی در سازمان های ورزشی بود.روش شناسی: روش تحقیق پژوهش حاضر کیفی و با ماهیت اکتشافی بنیادی بود. از طریق روش نمونه گیری گلوله برفی و بر اساس مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته با 17 نفر از خبرگان دانشگاهی و افراد صاحب نظر، داده های تحقیق جمع آوری شد و بر اساس نظریه داده بنیاد و با رویکرد کلاسیک داده ها کدگذاری و تجزیه وتحلیل شدند و درنهایت مدل زمینه ای بر اساس رویکرد کلاسیک گلیزر (1992) طراحی شد. روش جمع آوری اطلاعات، مطالعه پژوهش های پیشین و مصاحبه عمیق و باز بود. در جهت سنجش اعتبار، انتقال و تاییدپذیری، یافته های پژوهش را برای مشارکت کنندگان ارایه و متن نظریه توسط آن ها مطالعه و نقطه نظرات آن ها اعمال شد. روش مورداستفاده برای قابلیت اعتماد، روش توافق درون موضوعی که میانگین میزان توافق درون موضوعی 82/0 گزارش شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد، با طبقه بندی 42 مفهوم به دست آمده، 13 مقوله فرعی شکل گرفت که در مرحله کدگذاری نظری در 4 مقوله اصلی عوامل سازمانی، عوامل فردی، عوامل اجتماعی و عوامل شغلی طبقه بندی گردید.
  نتیجه گیری
  درنهایت، مشخص شد که می توان با الگوسازی این مدل نسبت به تعیین شاخص های ارتقا فضیلت سازمانی در سازمان های ورزشی اقدام کرد.
  کلیدواژگان: فضیلت سازمانی، سازمان های ورزشی، مدل
 • بررسی پاسخ های عصبی روان شناختی به راهبرد صحه گذاری و تخفیف در محصولات ورزشی
  علی قائدی*، بهزاد ایزدی، محمدرضا قاسمیان مقدم صفحات 25-39
  هدف
  بازاریابی عصبی دانشی است که می تواند تصمیم گیری ها و فعالیت های ناخودآگاه انسان را مورد بررسی قرار دهد. هدف از تحقیق حاضر بررسی پاسخ های عصبی روانشناختی مصرف کنندگان نسبت به راهبرد صحه گذاری و تخفیف در محصولات ورزشی بود.روش شناسی: تحقیق از نظر هدف کاربردی بود و به صورت نیمه تجربی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق دانشجویان رشته تربیت بدنی در محدوده سنی 25 تا 35 سال بودند که تعداد 40 نفر داوطلب (20 زن و 20 مرد) به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. به منظور تهیه ابزار تحقیق تصاویر متناسب با دو استراتژی صحه گذاری و تخفیف تهیه و روایی تصاویر توسط 10 نفر از متخصصان بازاریابی ورزشی تایید شد. از دستگاه الکتروآنسفالوگرافی Enobio، 20 کاناله برای ثبت امواج و شکل های خودارزیابی برای سنجش انگیختگی و لذت استفاده شد. با نگرش به نقش لوب فرونتال در توجه، موج آلفا و بتا در این ناحیه از مغز توسط کانال های F3، F4 و FZ بررسی شد. به منظور استخراج داده ها از نرم افزار Matlab 2013 b و برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون فریدمن و یومن ویتنی با نرم افزار Spss 22 استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میزان تغییرات امواج آلفا و بتا در راهبرد صحه گذاری کمتر از راهبرد تخفیف است و این راهبرد درگیری بیشتری در ناحیه فرونتال مغزی که مرتبط با توجه است، ایجاد می کند.
  نتیجه گیری
  با توجه به تاثیر بیشتر راهبرد صحه گذاری بر پاسخ های عصبی روانشناختی مصرف کنندگان در مقایسه با راهبرد تخفیف، می توان به وسیله آن زمینه ترغیب بیشتر مصرف کنندگان به استفاده از محصولات ورزشی را فراهم نمود.
  کلیدواژگان: صحه گذاری، تخفیف، بازاریابی عصبی، انگیختگی، لذت
 • شناسایی سازمان ها و نهاد های دخیل در توسعه‏ ی فرهنگ و آداب حضور در استادیوم های فوتبال ایران با هدف ارتقای امنیت آن‏ ها
  سپیده شبانی*، مهرعلی همتی نژاد، شهرام شفیعی، رسول فرجی، بهبود یاریقلی صفحات 40-67
  هدف
  به منظور بهبود جو استادیوم های فوتبال و افزایش لذت تماشای بازی برای تماشاگران، لازم است طیف وسیعی از سازمان ها در جهت ارتقای آداب حضور در استادیوم ها با یکدیگر تعامل و همکاری داشته باشند. از این رو، پژوهش حاضر با هدف شناسایی سازمان ها و نهادهای نقش آفرین در توسعه ی فرهنگ و آداب حضور در استادیوم های فوتبال ایران با هدف ارتقای امنیت آن ها انجام شده است.روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع اکتشافی و روش تحقیق کیفی از نوع تحلیل محتوای عرفی بود. سیزده مصاحبه ی نیمه ساختاریافته عمیق با متخصصان حوزه مدیریت و جامعه شناسی ورزشی، تا رسیدن به حد اشباع نظری، انجام شد. داده های به دست آمده با استفاده از کدگذاری باز و محوری تجزیه و تحلیل شدند. اعتبار کدگذاری ها نیز با بازبینی و کنترل صحت کدهای استخراج شده و کدگذاری مجدد مصاحبه ها توسط دو نفر متخصص همکار مورد تایید قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون فوتبال، باشگاه های فرهنگی- ورزشی و مجموعه پلیس و نیروهای انتظامی به عنوان متولیان مستقیم و مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رسانه ها، نهاد مذهب، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، خانواده ها، شهرداری ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان های مردم نهاد و چهره های سرشناس به عنوان متولیان غیرمستقیم می توانند در الگوسازی فرهنگی و توسعه آداب حضور افراد در استادیوم های فوتبال دخیل باشند.
  نتیجه گیری
  تعامل و اتحاد استراتژیک و ارتباطات شبکه ای سازمان ها و نهادهای شناسایی شده در این پژوهش می تواند به واسطه توسعه فرهنگ و آداب حضور افراد در استادیوم های فوتبال، سطح خشونت و پرخاشگری تماشاگران و سایر افراد حاضر در استادیوم ها را کاهش داده و از وقوع حوادث امنیتی پیشگیری نماید.
  کلیدواژگان: آداب حضور، استادیوم، امنیت ورزشی، فرهنگ
 • طراحی مدل بکارگیری نخبگان علمی ورزشی در سازمان های ورزشی کشور
  حمیدرضا وکیلی، مهوش نوربخش، عباس خدایاری* صفحات 68-95
  هدف

   هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل بکارگیری نخبگان علمی ورزشی در سازمان های ورزشی کشور بود.روش شناسی: روش تحقیق پژوهش از نوع کیفی و با استفاده از رویکرد نظریه داده بنیاد بود. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. گردآوری داده ها پس از انجام 15 مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته با نخبگان علمی ورزشی در وزارت ورزش و جوانان صورت گرفت. مقوله های اصلی پس از تکمیل فرایند کدگذاری استخراج گردید. نمونه گیری به صورت هدفمند و گلوله برفی تا حد اشباع نظری ادامه یافت. پس از تکمیل یافته ها مدل زمینه ای بر اساس مدل سیستماتیک استراوس و کوربین (1994) طراحی گردید. مصاحبه ها به صورت فایل های صوتی و نوشتاری ضبط گردید و نتایج تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار تحلیل کیفی مکس کیودا 2020، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی بدست آمد. روایی و پایایی کدگذاری از طریق کنترل کیفیت تحقیقات کیفی مورد تایید قرار گرفت.

  یافته ها

  مدل طراحی شده در این پژوهش شامل ابعاد و مولفه های موثر، موانع و راهکارها، ویژگی ها، شرایط علی، زمینه ای، واسطه ای، عناصر تشکیل دهنده و پدیده محوری، پیامدها و راهبردهای اجرای خط مشی عمومی را نشان می دهد.

  نتیجه گیری

  مدیران ورزشی کشور می توانند از مفاهیم و مقوله های شناسایی شده، در برنامه ریزی های آتی خود به منظور بکارگیری نخبگان علمی ورزشی در سازمان ها استفاده کنند.

  کلیدواژگان: به کارگیری نخبگان، نخبگان علمی ورزشی، سازمان های ورزشی، نظریه برخاسته از داده ها
 • اولویت بندی موانع مدیریت استراتژیک معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش
  عیسی اسکندری*، مرتضی رضایی صوفی، ابوالفضل فراهانی، لقمان کشاورز صفحات 96-123
  هدف
  این پژوهش با هدف رتبه بندی موانع مدیریت استراتژیک در معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی انجام پذیرفت.روش شناسی روش پژوهش از نوع توسعه ای-کاربردی و از لحاظ راهبردی، متوالی اکتشافی(کیفی - کمی) انجام شده است. جامعه آماری تحقیق 27 نفر از مدیران ستادی معاونت تربیت بدنی و سلامت بودند که بدین منظور، با طراحی پرسشنامه زوجی مقیاسی بر مبنای AHP و تایید روایی آن توسط 8 نفر از متخصصان، به وزن دهی و رتبه بندی موانع شناسایی شده به وسیله نرم افزار Expert Choice پرداخته شد.
  یافته ها
  بر طبق خروجی سیستم، موانع مدیریت استراتژیک در معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش به ترتیب موانع انسانی 278/0، موانع مالی 188/0، ساختاری 96/0، موانع طراحی و برنامه ریزی 90/0، موانع آموزشی 84/0، موانع محیطی 76/0،  موانع حقوقی و قانونی 74/0،  موانع اطلاعاتی 47/0 و موانع اخلاقی 67/0 رتبه بندی شدند.
  نتیجه گیری
  با توجه به این نتایج، انتظار می رود معاونت تربیت بدنی و سلامت درخصوص طراحی نظام توسعه و توانمند سازی نیروی انسانی، جذب اعتبارات و توزیع مناسب آن،  ایجاد وضعیت زیرساختی، تجهیزاتی و امکاناتی مناسب و همچنین ثبات نگاه استراتژیک مدیران اقدامات لازم را انجام دهد
  کلیدواژگان: موانع مدیریت استراتژیک، معاونت تربیت بدنی و سلامت، فرایند سلسله مراتبی
 • شناسایی و سطح بندی عوامل موثر بر برون رفت از درماندگی مالی باشگاه های فوتبال حرفه ای ایران مبتنی بر مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM)
  رضا حیدری، محمد کشتی دار*، عمر علیزایی صفحات 100-101
  هدف
  هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی و سطح بندی عوامل موثر بر برون رفت از درماندگی مالی باشگاه های فوتبال حرفه ای ایران مبتنی بر مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) بود.روش شناسی: تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کیفی با ماهیت توصیفی تحلیلی   و از نوع تحقیقات کاربردی است که به روش ساختاری تفسیری انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه و پرسشنامه بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران و مسیولین ورزش کشور، اساتید و خبرگان دانشگاهی آشنا به فوتبال، بازیکنان و پیشکسوتان فوتبال تشکیل دادند که از این تعداد 65 نفر به شیوه هدفمند و گلوله برفی در هر بخش از پژوهش به عنوان نمونه انتخاب شدند. همچنین برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش ساختاری تفسیری (ISM) استفاده شد.
  یافته ها
  69 شاخص موثر بر برون رفت از درماندگی مالی باشگاه های فوتبال ایران شناسایی شد، که در 7 بعد عوامل مدیریتی، عوامل زیرساختی، سرمایه انسانی، بازاریابی و تبلیغات، تکنولوژی و فناوری، عوامل حقوقی و عوامل ارتباطی و در 4 سطح قرار گرفتند که عوامل مدیریتی به عنوان سطح چهارم مدل که پایه ای ترین سطح و زیربنای مدل است، شناسایی شد.
  نتیجه گیری
  در نهایت با توجه به نتایج پژوهش، ایجاد ثبات در مدیریت باشگاه، واگذاری باشگاه به بخش خصوصی، بکارگیری مدیران و متخصصان بازاریابی، ارتباط سازمان یافته با مراکز علمی و پژوهشی داخلی و خارجی، تعامل با مدیران و متخصصان در  باشگاه های موفق اروپایی و آشنایی با مسایل حقوقی باشگاه جهت خارج شدن از درماندگی مالی به باشگاه ها توصیه می شود.
  کلیدواژگان: باشگاه های فوتبال، درماندگی مالی، عوامل مدیریتی، سرمایه انسانی، درآمدزایی
 • تحلیل محتوای مقالات کیفی انتشار یافته در نشریات علمی حوزه مدیریت ورزشی
  علیرضا الهی*، یعقوب محمدی، مهدیه زاچگانی، هدی خسروی صفحات 100-110
  هدف
  پژوهش حاضر، با هدف تحلیل محتوای مقالات کیفی چاپ شده در نشریات علمی پژوهشی نمایه شده در پایگاه استنادی جهان اسلام در حوزه مدیریت ورزشی به انجام رسید.
  روش شناسی: نمونه آماری،  166 مقاله کیفی انتشاریافته در نشریات حوزه مدیریت ورزشی مورد تایید وزارت علوم طی سال های 1390 تا 1399 بودند که مورد تحلیل محتوا قرار گرفتند.  ابزار مورداستفاده چک لیست کدگذاری بود که روایی آن توسط متخصصان مدیریت ورزشی تایید شد. همچنین پایایی چک لیست مذکور با استفاده ضریب توافق بین کدگذاران 50/88 درصد به دست آمد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد اکثریت مقالات کیفی با استفاده از رویکرد گراندد تیوری(8/66%) انجام شده اند. علاوه براین، مصاحبه نیمه ساختاریافته(6/56%) محبوب ترین رویکرد گردآوری اطلاعات بود. نمونه گیری نظری و گلوله برفی(5/29 %)، و کدگذاری باز، محوری و انتخابی(5/82%) محبوب ترین روش های نمونه گیری و تحلیل اطلاعات بودند. بسیاری از مقالات(41%) از هیچ روشی برای سه سویه سازی و افزایش اعتبار مطالعه خود استفاده نکرده بودند. علاوه بر آن تنها 10 درصد از مقالات به ارایه پیشنهادات پژوهشی برای پژوهشگران آتی پرداخته بودند.
  نتیجه گیری
  در سال های اخیر ، روند فزاینده ای که در سالهای اخیر برای تحقیقات کیفی در ادبیات مدیریت ورزش مشاهده شده است.. بنابراین ، با برجسته کردن ضعف ها و محدودیت های مطالعات کیفی موجود راهکارهایی برای بهبود مطالعات آینده پیشنهاد شده است.
  کلیدواژگان: تحلیل محتوا، پژوهش کیفی، مدیریت ورزشی، نشریه علمی پژوهشی
 • تدوین مدل سرمایه گذاری بخش خصوصی با تاکید بر رویدادهای بزرگ ورزشی
  مصطفی علی یاری، مهدی سوادی* صفحات 100-110
  هدف
  هدف اصلی پژوهش تدوین مدل سرمایه گذاری بخش خصوصی با تاکید بر رویدادهای یزرگ ورزشی است.روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی _ تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است. در بخش کیفی پژوهش 30 نفر به طور هدفمند و در بخش کمی بر اساس فرمول کوکران نفر از روسای فدراسیون های ورزشی، مدیران باشگاه های ورزشی، حامیان مالی، مدیران وزارت ورزش و جوانان، اساتید و متخصصین تربیت بدنی و کلیه اعضای اتاق فکر وزارت ورزش و جوانان ایران به عنوان نمونه تحقیق برگزیده شدند. برای دستیابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه 53 سوالی محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تایید 15 نفر از متخصصان رسید و روایی سازه پرسشنامه با تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفت. شاخص های پایایی ترکیبی (CR) و آلفای کرونباخ برای تمامی سازه ها و کل پرسشنامه بالاتر از 7/0 بودند. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش دلفی در سه مرحله استفاده شد. در بخش کمی نیز از روش های آماری توصیفی و استنباطی ازجمله کلموگروف - اسمیرنف، تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر با کمک دو نرم افزار SPSS 22  و Smartpls  استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد عوامل اقتصادی به عنوان مهم ترین و اولین عامل موثر (325/0)، عوامل مدیریتی (278/0) در رتبه دوم، عوامل فرهنگی(267/0) در رتبه سوم، عوامل حقوقی و قانونی (213/0) در رتبه چهارم و عوامل ساختاری (193/0) در سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در رویدادهای ورزشی ملی و بین المللی موثر است.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد ارایه راهکارهای اقتصادی، مدیریتی و فرهنگی به عنوان مهم ترین مولفه ها می تواند موجب سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در صنعت ورزش ایران شود.
  کلیدواژگان: سرمایه گذاری، بخش خصوصی، رویدادهای بزرگ ورزشی
 • طراحی مدل نقش ورزش در صلح جهانی
  محمد همتی نژاد طولی*، شهرام شفیعی، مهرعلی همتی نژاد، زهرا تسلیمی صفحات 120-121
  هدف
   هدف پژوهش طراحی مدل نقش ورزش در صلح جهانی بود.روش شناسی: در این روش تحقیق کیفی، برای پاسخگویی به سوالات پژوهش از روش داده بنیاد استفاده شده است. گردآوری داده ها به روش مصاحبه های نیمه ساختار یافته صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش را صاحب نظران و متخصصانی تشکیل دادند که با موضوع صلح و ورزش آشنایی داشتند. با توجه به استفاده از روش داده بنیاد، نمونه گیری به صورت نظری انجام شد. تحلیل داده ها با استفاده از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی با به کارگیری نسخه 7 نرم افزارAtlas-Ti  انجام شد.
  یافته ها
  پس از کدگذاری باز، مقوله های شرایط علی شامل سیاست، بین الملل، آموزش و اقتصاد بود. شرایط زمینه ای شامل شرایط سازمانی، سیاسی، فرهنگی اجتماعی، بین الملل می شد. استراتژی های عمل شامل راهبردهای سیاسی، سازمانی، آموزشی، مدیریتی گردید و پیامدهای آن ساختاری و انسانی استخراج شد. سپس در مرحله کدگذاری محوری و انتخابی، پیوند بین این مقوله ها در قالب مدل پارادایمی پژوهش تعیین گردید و نظریه نهایی شکل گرفت.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج پژوهش در مورد نقش ورزش در صلح جهانی می توان گفت که هنوز مسیر پرچالشی در پیش رو قرار دارد. به نظر می رسد با تاکید بر نقش سیاست، روابط بین الملل، آموزش و همکاری سازنده بین متولیان ملی و بین المللی ورزش و حاکمان جهانی، می توان به بهبود شرایط موجود و ارتقا صلح جهانی از طریق ورزش امیدوار بود.
  کلیدواژگان: ورزش، صلح جهانی، سیاست
 • تدوین الگوی مفهومی توسعه ورزش کارگری کشور
  رحیم رمضانی نژاد، حجت پهلوان*، مهدی نادری نسب صفحات 200-201
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر ارایه الگویی برای تحلیل و مدیریت توسعه ورزش کارگری در ایران بود.روش شناسی: روش تحقیق از نوع تحقیقات کیفی با رویکرد اکتشافی و سیستماتیک انتخاب شد. جامعه آماری شامل دو بخش منابع انسانی (مدیران، اساتید، مربیان، و...) و منابع اطلاعاتی (کتاب ها، مقالات، اسناد، رسانه ها، و...) بود. نمونه گیری به تعداد قابل کفایت بر مبنای رسیدن به اشباع نظری به صورت قضاوتی انجام شد (18 نفر و 53 نسخه). ابزار پژوهش شامل مطالعه اسنادی و مصاحبه های اکتشافی نظام مند بود. روایی ابزار براساس اعتبار حقوقی و علمی نمونه آماری، نظر خبرگان و ضریب توافق بین مصححان کدگذار ارزیابی و تایید گردید. جهت تحلیل داده ها از روش کدگذاری چندمرحله ای و رویکرد تحلیل سیستمی استفاده شد.
  یافته ها
  مدل مفهومی شامل شش سطح متوالی بود: سطح زمینه (حامیان اجتماعی و ظرفیت های محیطی)، سطح ساختار (نهادهای متولی، قابلیت راهبردی اجرایی و تقسیم کار میان بخشی و فرابخشی)، سطح قابلیت (نوآوری و تنوع بخشی ، سیستم دانش و فناوری، تامین و مدیریت منابع انسانی، تامین و مدیریت منابع فیزیکی و تامین و مدیریت منابع مالی در ورزش کارگری)، سطح فرایند (رویدادهای ورزشی، نیازسنجی ورزشی، فرهنگ سازی ورزش، آموزش همگانی ورزش و خدمات ورزشی به کارگران)، سطح عملکرد (قابلیت ورزشی، دستاورد ورزشی و مشارکت ورزشی کارگران) و سطح پیامد (توسعه پایدار ورزش کارگری).
  نتیجه گیری
  بر اساس مدل مفهومی می توان گفت که سیستم توسعه ورزش کارگری کشور توسط زنجیره ای از عوامل زمینه ای، ساختاری، قابلیتی، فرایندی، عملکردی و پیامدی هدایت می شود و برآیند روابط بین این عوامل، خروجی سیستم و سطج توسعه را تعیین می کند.
  کلیدواژگان: واژه های کلیدی: ورزش همگانی، ورزش کارگران، مدل توسعه، قابلیت های توسعه، فرایندهای توسعه
|
 • Presentation of structural equation model to explain the professionalization process in Iranian sports federations
  Hesham Rostami *, Shahram Shafiei, Mehrali Hematinejhad, Rahim Ramzaninejad Page 0
  Objective

  The purpose of this research was Presentation of structural equation model to explain the professionalization process in Iranian sports federations.

  Methodology

  Present study in terms of purpose was applied and descriptive-analytic. The statistical population of this study includes managers of sports federations, coaches, athletes, and referees. The statistical sample was estimated to be 10 to 20 times the dimensions drawn in the conceptual model based on a sufficient number of models for modeling in PLS software (n=160). A researcher-made questionnaire was used to collect data also formal validity of questionnaire was confirmed by experts (12 people). Its reliability was estimated by using Cronbach's alpha test (0.91) and combined reliability. Structural equation modeling was used in PLS3-SPSS24 software for analyze data and investigating fit of model.

  Results

  Results indicated that effect of causal and contextual and interventionist conditions on professionalization of sports federations (0.37), (0.19), (0.74) were significant. Also, contextual and interventionist conditions on strategies (0.28), (0.24). Finally, the results showed that the effect of professionalization on strategies (0.58), and strategies with consequences (0.84) is direct, positive and significant.

  Conclusion

  : Based on the findings of this study, it can be concluded that recognizing the paths of the professionalization process can help Iranian sports federations to achieve a business process. Identifying the internal and external potentials of federations can also accelerate the process of their professionalization and development.

  Keywords: professionalization, Path analysis, sport federations, organizational changes
 • Developing of Organizational Virtue Model in Sport Organizations
  Alireza Nazari *, Reza Andam, Hasan Bahrololoum, Hossein Eydi Pages 1-24
  Objective
  The present study objective was developing of organizational virtue model in sport organizations.
  Methodology
  This research is an exploratory research with qualitative nature. The research data were collected with snowball sampling and based on in-depth and semi-structured interviews with 17 university professors and experts on organizational virtue. In order to analyze the data, Grounded Theory and systematic method was used and finally, the underlying model was designed based on the classic approach of Glazer (1992). The method of Gathering information was former preceding studies and In-depth and open interview. To measure validity, transferability, and verifiability, findings were presented to the participants and their opinions were applied. The method used for reliability was intra-subject agreement, the mean of intra-subject agreement 0.82 was reported.
  Results
  the results showed that by extrapolating the 42 resulted concepts, 13 sub concept were formed,  which in the the theoretical coding stage, were divided into 4 main entries of organisational factors, individual factors, social factors and occupational factors.
  Conclusion
  Finally, This proposed model can be used to determine the indicators of promoting organizational virtue in sports organizations.
  Keywords: Organizational Virtue, Sport organizations, Model
 • Investigation the Neuro – Physiological Responses of Consumer to the Endorsement and Discount Strategies in Sports Products
  Ali Ghaedi *, Behzad Izadi, Mohammadreza Ghasemian Pages 25-39
  Objective
  Neuromarketing is the knowledge that can examine the decisions and activities of the subconscious. The purpose of this study was to investigate the neuro – physiological responses of consumer to the Endorsement and discount strategies in sports products.
  Methodology
  The research in terms of purpose was an applied and In terms of the methodology was a Semi-experimental research. The statistical population of the study was 25-35 years old physical education students and the sample was 40 volunteers (20 men and 20 women). In order to provide research tool, images were adapted by two research strategies (endorsement and discount). Validity of images was confirmed by 10 sports marketing experts. Enobio electroencephalography device, 20 channels made in Spain, was used to record the waves. A self-assessment manikin was used to measure participant’s pleasure and arousal. By considering the role of the frontal lobe in attention, the alpha and beta waves in this area of the brain were examined by F3, F4 and FZ channels. Data were analyzed by using of SPSS 22, Matlab 2013 b and descriptive statistics and inferential statistics including Friedman test and logistic regression.
  Result
  The results showed that the changes of alpha and beta waves in the Endorsement strategy were lower than the discount strategy. This strategy involves the brain in frontal lobe greater than the discount strategy.
  Conclusion
  Due to the greater effect of the endorsement strategy than the discount strategy on the neuropsychological responses of consumers, it can be used to more encourage consumers to use sports products.
  Keywords: endorsement, discount, Neuromarketing, pleasure, Arousal
 • Identify organizations and institutions involved in developing the culture of attending football stadiums with the aim of improving their security
  Sepideh Shabani *, Mehrali Hemati Nejad, Shahram Shafiee, Rasoul Faraji, Behboud Yarigholi Pages 40-67
  Objective
  In order to improve the atmosphere of football stadiums and increase the enjoyment of watching the game for the spectators, it is necessary for a wide range of organizations to interact and cooperate with each other in order to improve the etiquette of attending the stadiums. Hence, the present study aims to find the organizations and institutions that play a role in promoting the culture and etiquette of attending Iranian football stadiums with the aim of improving their security was done.
  Methodology
  The present study is applied, and its qualitative method was of conventional content analysis type. Thirteen deep Semi-structured interviews were conducted with sports management and sports Sociology experts. The interviews were continued until the reach the data Theoretical saturation. The collected data were analyzed using open and axial coding. Validity and reliability of coding were confirmed.
  Results
  The results showed that the ministry of sport and youth, football federation, sports football clubs and police as direct brokers and Islamic consultative assembly, supreme Council of the Cultural Revolution, the ministry of information and communications technology of Iran, media, religious entities, the ministry of Education, the ministry of science, research and technology, families, municipalities, the ministry of culture and Islamic guidance, non-governmental organization and celebrities as indirect brokers can be involved in cultural modeling and develop people attendance etiquette in the football stadiums.
  Conclusion
  Interaction and strategic alliance and network communication between organizations and institutions identified in this study can reduce the level of violent and aggression of the spectators’ and others attending in stadiums through developing the culture and etiquette of attending football stadiums and preventing from occurrence security incidents.
  Keywords: Attendance etiquette, Stadium, sport security, culture
 • Designing a Model to Recruit Academic Sport Elites in Sport Organizations of Iran
  Hamid Reza Vakili, Mahvash Noorbakhsh, Abas Khodayari * Pages 68-95
  Objective

  The purpose of this study was to designing a model to recruit academic sport elites in sport organizations of Iran.

  Methodology

  The method of this research was qualitative research with grounded theory approach. The statistical population of the study was all employees of the Ministry of Sports and Youth. Theoretical saturation was achieved after 15 deep and semi-structured interviews with experts and Academic Sport Elites in Ministry of Sport and Youth. Categories were identified after completing the process of coding and data abstraction. Purposive and snowball sampling was done until theoretical saturation. The model was designed according to systematic model of Strauss and Corbin (1994). Interviews were recorded by Audio and writing files and Data analysis in three steps: open, axial and selective coding was achieved by using MAXQDA 2020 software. Validity and reliability of the coding were confirmed by quality control of qualitative researches.

  Results

  The model designed in this study includes effective dimensions and components, barriers and strategies, characteristics, causal, contextual, mediating conditions, constituent elements and central phenomena, outcomes and strategies of public policy implementation.

  Conclusion

  The country's sports managers can use the concepts and categories identified in their future plans in order to employ sports elites scientific in organizations.

  Keywords: Using elites, Academic Sport Elites, Sport Organization, grounded Theory
 • Prioritizing the barriers to strategic management of the Deputy of Physical Education and Health Education
  Isa Eskandari *, Morteza Rezayi Soofi, Abolfazl Farahani, Loghman Keshavarz Pages 96-123
  Objective
  The aim of this study was to rank the barriers to strategic management in the Department of Physical Education and Health Education using a hierarchical analysis process.
  Methodology
  The research method is developmental-applied and strategically, sequentially exploratory (qualitative-quantitative). The statistical population of the study was 27 staff managers of the Deputy of Physical Education and Health. Expert Choice paid.
  Results
  According to the output of the system, the barriers to strategic management in the Deputy of Physical Education and Health Education were ranked as follows: human barriers 0.278, financial barriers 0.188, structural 0.96, design and planning barriers 0.90, educational barriers 0.84, environmental barriers 0.76, legal barriers 0.74, information barriers 0.74 and moral barriers 0.67.
  Conclusion
  According to these results, the Deputy of Physical Education and Health is expected to take the necessary measures to design the system of development and empowerment of human resources, attracting funds and its proper distribution, creating appropriate infrastructure, equipment and facilities, as well as the strategic vision of managers.
  Keywords: Barriers to Strategic Management, Deputy of Physical Education, Health, Hierarchical Process
 • Identification and Classification of Factors Affecting the Exit of Financial Disadvantages of Iranian Professional Football Clubs Based on Interpretive Structural Modeling (ISM)
  Reza Heydar, Mohammad Keshtidar *, Omar Alizaie Pages 100-101
  Objective
  The purpose of the present study was to identify and classify the factors affecting the financial distress of Iranian professional football clubs based on interpretive structural modeling (ISM).
  Methodology
  This research is a qualitative research with descriptive-analytical nature and it is an applied research which was done through interpretive structural method. Data collection tools were library studies, interviews and questionnaires. The statistical population of the study consisted of all sport managers, professors and academic experts familiar with soccer, football players and pioneers of the country, 65 of whom were selected by purposeful and snowball method in each section of the study. Interpretive structural method (ISM) was also used for data analysis.
  Results
  69 factors affecting the outflow of financial distress from Iranian football clubs were identified. They were classified into 7 dimensions: management, infrastructure, human capital, marketing and advertising, technology and technology, legal and communication factors and 4 levels. Management was identified as the fourth level of the model, the most basic and underlying model.
  Conclusion
  Finally, according to the results of the research, stabilizing club management, outsourcing the club to the private sector, employing managers and marketing experts, organized communication with internal and external scientific and research centers, interaction with managers and specialists in successful European clubs and Getting to know the legal issues of the club is recommended to get rid of financial distress.
  Keywords: Football clubs, Financial helplessness, Managerial factors, Human capital, Income generation
 • Content Analysis of Qualitative Articles published in Iranian Sport Management Journals
  Alireza Elahi *, Yaghoub Mohamadi, Mahdie Zachegani, Hoda Khosravi Pages 100-110
  Purpose
  This paper aims at investigating the content of qualitative-based research on sport management published in scientific research journals indexed in the Islamic World Citation Database.
  Methodology
  166 qualitative articles published in scientific research journals approved by the Ministry of Science during the years 1390 to 1399 were analyzed. We use a coding checklist whose validity is confirmed by sports management experts. Also, the reliability of the checklist was obtained using the agreement coefficient between the coders of 88.50%.
  Finding
  findings of this work demonstrate that majority of the articles employ the grounded theory(66/8%). furthermore, semi-structured interviews(56/6%) appear to be the most popular data collection method., purposive sampling(29/5%) open, axial, and selective coding(82/5%) seem to be the most popular ones. Also, in many of articles (41%), no data triangulation is reported. In addition, only in ten percent of cases, present suggestions and recommendation for future researchers.
  Conclusion
  In recent years, an increasing trend for qualitative-based research in the sport management literature has been observed. Therefore, by highlighting the weaknesses and limitations of qualitative studies, solutions to improve future studies have been proposed.
  Keywords: Content Analysis, Qualitative Research, Sports Management, Scientific Research Journal
 • Developing a model of private sector investment factors with emphasis on national and international sporting events
  Mostafa Aliyari, Mehdi Savadi * Pages 100-110
  Objective
  The main purpose of this research is to formulate a private sector investment model with an emphasis on sporting events.
  Methodology
  The present study is descriptive-analytical and applied in terms of purpose. In the qualitative part of the research, 30 people purposefully and in the quantitative part, according to Cochran's formula, people from the presidents of sports federations, managers of sports clubs, financial sponsors, managers of the Ministry of Sports and Youth, professors and physical education specialists and all members of the think tank of the Ministry of Sports. Iranian youth were selected as a research sample. A 53-item researcher-made questionnaire was used to achieve the research objectives. The face and content validity of the questionnaire was confirmed by 15 experts and the construct validity of the questionnaire was confirmed by confirmatory factor analysis. Combined reliability indices (CR) and Cronbach's alpha were higher than 0.7 for all constructs and the whole questionnaire. Delphi method was used to analyze the data in the qualitative part in three steps. In the quantitative part, descriptive and inferential statistical methods such as Kolmogorov-Smirnov, confirmatory factor analysis and path analysis were used with the help of SPSS 22 and Smartpls software.
  Results
  The results showed that economic factors as the most important and first category (0.325), managerial factors (0.278) in the second place, cultural factors (0.267) in the third place, and legal factors (0.213) It ranks fourth and structural factors (0.193) are effective in private sector investment and participation in national and international sporting events.
  Conclusion
  The results of the research show that providing economic, managerial and cultural solutions as the most important components can lead to investment and participation of the private sector in the Iranian sports industry.
  Keywords: Investment, Private Sector, major sporting events
 • Designing a Role Model for Sports in World Peace
  Mohammad Hematinezhad Touli *, Shahram Shafiee, Mehr Ali Hemati, Zahra Taslimi Pages 120-121
  Objective
  The purpose of this study was to design a model for the role of sport in world peace.
  Methodology
  In this qualitative research method, the foundation data method has been used to answer the research questions. Data were collected through semi-structured interviews. The statistical population of the study consisted of all experts and specialists who were familiar with the subject of peace and sports. According to the data foundation method, sampling was done theoretically. Data analysis was performed using three stages of open, axial and selective coding using version 7 of Atlas-Ti software.
  Results
  After open coding, the categories of causal conditions included Politics, Internationalism, Education, and Economics. Underlying conditions included Organizational, Political, Socio-Cultural, and International conditions. Strategies of action included Political, Organizational, Educational, Managerial strategies and its Structural and Human Consequences were extracted. Then, in the axial and selective coding stage, the link between these categories was determined in the form of a paradigm model of the research and the final theory was formed.
  Conclusion
  Based on the results of research on the role of sport in world peace, it can be said that a challenging path is still ahead. It seems that by emphasizing the role of Politics, International Relations, Education and constructive cooperation between national and international sports authorities and world rulers, one can hope to improve the current situation and promote world peace through sport.
  Keywords: Sports, world peace, Politics
 • Developing a Conceptual Model for the Development of Worker Sport in Iran
  Rahim Ramzaninejad, Hojat Pahlavan *, Mehdi Naderi Nasab Pages 200-201
  Objective
  The aim of this research was developing a Conceptual Model for the Development of Worker Sport in Iran.
  Methodology
  The research method was qualitative research with systematic exploratory approach. The statistical population consisted of two sections of human resources (managers, professors, educators, etc.) and information resources (books, articles, documents, media, etc.). The sample was selected based on theoretical saturation and was sampled in a theoretical way (18 people and 53 documents). The research tool was a library study and exploratory interviews. The validity of the tool was evaluated and verified based on the legal and scientific evidence of the sample, the opinion of the experts, and the agreement between the codebook editors. A multi-stage coding method was used to analyze the data using a systematic approach.
  Results
  The conceptual model consisted of six consecutive levels: context level (social supporters and environmental capacities), structure level (trustee institutions, strategic executive capability, and division of work between sectors and cross-sector), capability level (innovation and diversification, knowledge and technology system, Human Resource Management, Physical Resource Management and Financing in Worker Sport), Process Level (Sporting Events, Sport Needs Assessment, Sport Cultivation, General Sport Training and Sport Services to Workers), Performance Level (Sport Ability, Sport Achievement and Worker Sport Participation) and Outcome Level (Sustainable Development of Worker Sport).
  Conclusion
  Based on the conceptual model It can be said that the system of development of workers' sports development in the country Driven by a chain of contextual, structural, functional, process, functional, and consequential factors and the outcome of the relationships between these factors determines the output of the system and the development level.
  Keywords: Public sport, Workers' sport, Development model, Development capabilities, Development processes