فهرست مطالب

کهن نامه ادب پارسی - سال چهاردهم شماره 1 (پیاپی 36، بهار و تابستان 1402)

فصلنامه کهن نامه ادب پارسی
سال چهاردهم شماره 1 (پیاپی 36، بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/04/12
 • تعداد عناوین: 15
|
 • جمال احمدی* صفحات 1-24

  شهر سنندج که اخیرا، از طرف یونسکو به عنوان شهر خلاق موسیقی[i] ثبت جهانی شد، از نظر ادبی و فرهنگی نیز در سطح بالایی قرار دارد. از زمانی که این شهر به سال 1046 ه.ق، به دارالایاله اردلانها تبدیل شد و سلیمان خان اردلان، قلعه محکمی در مرکز آن بنا کرد و رسما به شهر بدل شد، همواره یکی از مراکز فرهنگی - ادبی بوده و شاعران و نویسندگان فراوانی را در دامن خود پرورش داده است. پرسشی که در این پژوهش مطرح است و نویسنده در جست و جوی پاسخ آن بر می آید، این است که با آنکه شهر سنندج، کرد نشین بوده، دلایل و علل اقبال شاعران از آغازین روزهای بنای این شهر، به سرودن شعر به زبان فارسی چه بوده است. نتایج این پژوهش - که به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای به انجام رسیده - حاکی از آن است که جغرافیای سیاسی، دست نشانده بودن حکام اردلان و وابستگی شدید آنها به حکام صفوی و اخلاف آنها، ضعف احساس ملیت و ناسیونالیسم کردی و سرانجام مذهب برخی از حاکمان اردلان، مهمترین عوامل اقبال شاعران سنندج به شعر فارسی از آغاز سده یازده تا سقوط سلطنت است. [i] . بدون اینکه وجه تسمیه این نامگذاری را انکار کنم و یا آن را نادرست بدانم، اما باید بیان کنم که نامیدن شهر سنندج به تنها شهر خلاق موسیقی و فراموش کردن جوانب دیگر این شهر، خطایی است که ممکن است بر آیندگان و فرزندان ما تاثیر نامطلوب بگذارد. در منابع گذشتگان ما، این شهر همواره دارالعلم نامیده شده و به نظر می رسد وجود عالمان طراز اول در این شهر، امثال بدیع الزمان سنندجی و مفتی زاده ها و حمدی و مردوخ و مردوخ روحانی و ده ها شخصیت تاثیر گذار دیگر دلیل کافی بر دارالعلم بودن سنندج تواند بود.شهر سنندج که اخیرا، از طرف یونسکو به عنوان شهر خلاق موسیقی[i] ثبت جهانی شد، از نظر ادبی و فرهنگی نیز در سطح بالایی قرار دارد. از زمانی که این شهر به سال 1046 ه.ق، به دارالایاله اردلانها تبدیل شد و سلیمان خان اردلان، قلعه محکمی در مرکز آن بنا کرد و رسما به شهر بدل شد، همواره یکی از مراکز فرهنگی - ادبی بوده و شاعران و نویسندگان فراوانی را در دامن خود پرورش داده است. پرسشی که در این پژوهش مطرح است و نویسنده در جست و جوی پاسخ آن بر می آید، این است که با آنکه شهر سنندج، کرد نشین بوده، دلایل و علل اقبال شاعران از آغازین روزهای بنای این شهر، به سرودن شعر به زبان فارسی چه بوده است. نتایج این پژوهش - که به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای به انجام رسیده - حاکی از آن است که جغرافیای سیاسی، دست نشانده بودن حکام اردلان و وابستگی شدید آنها به حکام صفوی و اخلاف آنها، ضعف احساس ملیت و ناسیونالیسم کردی و سرانجام مذهب برخی از حاکمان اردلان، مهمترین عوامل اقبال شاعران سنندج به شعر فارسی از آغاز سده یازده تا سقوط سلطنت است. [i] . بدون اینکه وجه تسمیه این نامگذاری را انکار کنم و یا آن را نادرست بدانم، اما باید بیان کنم که نامیدن شهر سنندج به تنها شهر خلاق موسیقی و فراموش کردن جوانب دیگر این شهر، خطایی است که ممکن است بر آیندگان و فرزندان ما تاثیر نامطلوب بگذارد. در منابع گذشتگان ما، این شهر همواره دارالعلم نامیده شده و به نظر می رسد وجود عالمان طراز اول در این شهر، امثال بدیع الزمان سنندجی و مفتی زاده ها و حمدی و مردوخ و مردوخ روحانی و ده ها شخصیت تاثیر گذار دیگر دلیل کافی بر دارالعلم بودن سنندج تواند بود.

  کلیدواژگان: سنندج، شعر، حاکمان اردلان، ملیت گرایی، کرد
 • طاهره ایشانی* صفحات 25-54

  تحلیل و بررسی مناسبات خانوادگی مولانا از خلال مکتوبات از این جهت حایز اهمیت است که به عنوان سندی به جای مانده از زندگی مولانا و مردم زمانه وی شایسته پژوهش‏ هستند و ادب دوستان را با گوشه‏های ناشناخته‏ای از زندگی شخصی او آشنا می سازد. این امر با بهره گیری از سبک شناسی با رویکرد زبان‏شناختی میسر می شود؛ زیرا سبک شناسی با رویکرد زبان‏شناختی می تواند با بررسی لایه های زبانی یک اثر، ویژگی ها و زوایای پنهان آن را کشف کند و به ذهن و دنیای نویسنده آن راه یابد. از این رو، در جستار پیش رو از سبک‏شناسی لایه‏ای که بر کشف لایه‏های پنهان متن تاکید دارد - با تاکید بر لایه کاربردشناسی- بهره می‏گیریم و با روش توصیفی- تحلیلی و آماری در پی پاسخ به این پرسش‏ هستیم که هریک از نامه های مولانا خطاب به افراد خانواده چه نوع مناسباتی را آشکار می سازد؟ دستاوردهای این پژوهش گویای احترام ویژه مولانا نسبت به عروس ولی روابط نه چندان صمیمانه مولانا با فرزند دوم است.

  کلیدواژگان: مکتوبات، مولانا، خانواده مولانا، سبک شناسی لایه ای، لایه کاربردشناسی
 • یدالله پشابادی* صفحات 55-73

  اندیشه ی گرامیداشت شعر در میان شاعران از روزگاران کهن مطرح بوده است. نزد شاعران کرد شعر جایگاه بس والایی داشته است. برخی شعر را از بن جان دوست و عزیز داشته اند و آن را به مثابه ی فرزند خویش پذیرفته اند. این جستار با شیوه ی توصیفی-تحلیلی بر آن است که طرح این اندیشه در شعر شاعران کرد را بازخوانی و تبیین کند. برای این منظور شعر شعرای نامدار سده ی نوزدهم همچون جامعه ی آماری هدف برگزیده شد. در پس زمینه ی این بحث، ابتدا موضوع مورد پژوهش در سنت ادبی اسلامی-ایرانی بررسی و تحلیل شد تا بهتر بتوان جایگاه آن در ادبیات کردی را تبیین و تشریح کرد. برآیند پژوهش نشان می دهد که شعر نزد شاعران کرد، گاهی به مثابه ی فرزند به طور کلی، گاهی به مثابه ی پسر، و گاهی هر بیت به مثابه ی دو فرزند ارزیابی و مجسم شده است. این اندیشه اغلب با وجوه بیانی تشبیه، تمثیل و استعاره همراه بوده است. همچنین شعر در ادبیات کردی مایه ی جاودانگی و رهایی از نقیصه ی عامیانه ی «اجاق کوری» که با پسر رفع می شود، انگاشته شده است. کما اینکه شعر در اندیشه ی شاعران کرد پاک و بری از معانی ناپسند است و گونه ای «شعر غایی» یا «مطلق» در پندار شاعران مطرح بوده است.

  کلیدواژگان: شعر، فرزندخواندگی، سنت ادبی اسلامی - ایرانی، شعر و ادبیات کردی، نالی، حاجی قادر کویی، حریق
 • عیسی داراب پور، علی گراوند*، حسن سلطانی کوهبنانی صفحات 75-100

  در این مقاله که به شیوه توصیفی و تحلیلی نگاشته شده است، مطابق نظریه ریخت شناسی پراپ، به تحلیل و مقایسه ساختار روایی 13منظومه عاشقانه رمزی و تمثیلی پرداخته شده است. این منظومه ها ورای ظاهر عاشقانه و روایی، به سبب بن مایه های رمزی، تمثیلی و عرفانی در میان منظومه های عاشقانه ادبیات فارسی، ساختاری متمایز دارند. نتایج حاصل از پژوهش، پس از تجزیه و تحلیل منظومه ها بر اساس الگوی روایی پراپ و همچنین کشف پیوند بینامتنی مشترک میان آن ها، بیانگر این است که منظومه ها از لحاظ ساختار، کارکرد، شخصیت، مشابه و نزدیک به هم هستند و از قراردادهای تقریبا یکسانی پیروی می کنند. این منظومه ها بر مبنای 19 کارکرد اصلی و چهار تیپ شخصیتی(قهرمان، شاهزاده خانم، یاریگر و شریر) بنا نهاده شده اند. طرح کلی روایت در منظومه ها، گویای ساختار روایی مشابه آن ها است که به صورت تغییر وضعیت از حالت متعادل و بازگشت دوباره به حالت تعادل است. بر این اساس با توجه به نحوه به هم ریختن تعادل و حرکت آفرینی در صحنه آغازین قصه ها، دو الگوی کلی برای ساختار روایی داستان ها وجود دارد: 1. حرکت آفرینی بر اساس نیاز 2. حرکت آفرینی بر اساس نیاز و شرارت شریر.

  کلیدواژگان: ریخت شناسی، تحلیل ساختاری، منظومه های عاشقانه رمزی و تمثیلی
 • احمد رضایی*، احمدرضا زارعان صفحات 101-143

  گونه ای از انواع حماسه که به تقلید از حماسه های اولیه شکل گرفته،حماسه دینی یا مذهبی است که سرایندگان آنها به تبعیت از متون حماسی،به شرح دلاوری های یکی از شخصیت های برجسته تاریخ اسلام که نزد بیشتر مسلمانان جایگاه والایی داشته،پرداخته اند. سرایش چنین منظومه هایی در روزگار صفویه به دلیل شرایط سیاسی و اجتماعی رواج یافته است به گونه ای که در فاصله قرن یازدهم تا چهاردهم فقط در منطقه اصفهان بیش از بیست منظومه حماسی دینی احصاء شده که هنوز به قلمروهای پژوهشی راه نیافته اند.پژوهش حاضر ضمن تبیین جنبه های مختلف حماسه های دینی با روش توصیفی- تحلیلی، به تحلیل و نقد حوزه های گوناگون سه منظومه (نسخه های خطی) اردیبهشت نامه سروش اصفهانی و شهنشاه نامه میرزا جعفر اصفهانی و مقامات حسینی، اثر محمداکبر اصفهانی قاینی به عنوان نمونه های حماسه های دینی پرداخته-است.حاصل پژوهش نشان می دهد سرایندگان آثار به دستگاه زبانی و بلاغی چندان توجه نکرده اند به نحوی که گاهی  مختصات حماسی و غنایی درهم آمیخته شده است؛دستگاه معنایی و محتوایی بسیار مورد توجه سرایندگان بوده و کوشیده اند  متن را محملی برای بیان دریافت های دینی و اعتقادی خویش که آمیزه ای از تاریخ و توان شاعر است، قرار دهند.در این میان اردیبهشت نامه و شهنشاه نامه دارای بسیاری از مولفه های حماسه هستند لکن مقامات حسینی غیر از وزن،فاقد بسیاری از مولفه های حماسی به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: حماسه دینی، تحلیل، نقد، اردیبهشت نامه، شهنشاه نامه، مقامات حسینی
 • مهسا رضایی، نجمه دری*، سعید بزرگ بیگدلی صفحات 145-172

  دیوان جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی شاعر تاثیرگذار قرن ششم هجری تا کنون سه بار تصحیح شده و دو تصحیح متقدم چاپ و منتشر شده است. چاپ هایی که علی رغم کوشش فراوان مصححان، با کاستی هایی همراه است. مهمترین نقص هر سه تصحیح، افتادگی اشعار مسلم الصدور جمال از آنهاست. از جمله اشعار مهم که از دیوان این شاعر توانمند جا مانده، مثنوی 138 بیتی است که خطاب به شخصی به نام اوحدالدین سروده شده است . در این مقاله علاوه بر جستجو در نسخه های خطی و آثار چاپی مربوط به جمال، بویژه دیوان اشعار او و به دست دادن متن کامل مثنوی، به معرفی تنها نسخه شناخته شده آن و برشماردن علل صحت این انتساب به جمال پرداخته ایم. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که دلایلی چون؛ همسانی وزن و نیز مضمون تشبیب یکی از قصاید با مثنوی، یکسانی و شباهت برخی مصراع ها و ترکیبات، و نیز ساختار نحوی مشابه در دیوان و مثنوی را می توان در تایید صحت این انتساب ارایه داد.

  کلیدواژگان: جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی، شعر قرن ششم، تصحیح نسخه، مثنوی نویافته
 • پروانه صانعی* صفحات 197-229

  بخشی از نقد جدید صرف بررسی ویژگی های زبان آثار ادبی شده است. در زبان فارسی عمده پژوهش ها در زمینه زبان عرفان و زبان حماسه انجام گرفته و تاکنون الگویی برای بررسی زبان غنایی-روایی ارایه نشده است. به منظوردستیابی به یک الگو برای بررسی زبان غنایی- روایی، پنج سطح: آوایی، دستوری، محتوایی، واژگانی و بلاغی در چهارده منظومه مهم عاشقانه فارسی به شیوه استقرای تام بررسی شد. نرم افزارسیمیا و فیش نگار نور3درتحلیل و طبقه بندی داده هااستفاده شدند. نوع پژوهش تحلیلی - توصیفی می باشد و می توان این نتایج را حاصل این بررسی دانست: ازحیث وزن هزج مسدس با زحافات عمدتا محذوف است. ردیف فعلی مورد توجه است. مخرجگاه غالب، سایشی است. واژگان حوزه معنوی و وجدانیات، عناصر طبیعی و عناصر بزم جزء وجوه مهم این زبان هستند.وجود فعل در اواسط ابیات یا مصراع ها، محذوف بودن افعال و بالتبع آن آهنگ افتان ابیات به چشم می خورد. افزایش ضمایر گسسته من و ما می تواند درونگرایی منظومه ها را افزایش می دهد. ازنظر پرکاربردترین صنایع بلاغی، استعاره مصرحه مرشحه، استعاره مکنیه، تشبیه با طرفین مقید، اضافه تشبیهی و تشبیه بلیغ وجوددارد.افزایش جملات انشایی،افزایش اوصاف و اطناب، افزایش مبالغه، بسامد بالای حضور فعال زنان و زبان زنانه و لطیف ازدیگر ویژگی های این زبان است.

  کلیدواژگان: الگوی زبانی، زبان غنایی، منظومه عاشقانه
 • شیرزاد طایفی*، سمیه قربانپور دلیوند صفحات 203-234

  شاخص ترین مولفه های سبک گروتسک، نظیر احساس ترس، تمسخر نهفته، اشکال عجیب و غریب و تعجب آور، زشت نمایی های آراسته به زیور ظاهری و... به شیوه ای هدفمند و حساب شده در داستان های هفت گنبد قابل  مشاهده است. نشانه های برجسته ای از نگاه جدید دو منتقد حوزه زیبایی شناسی زشتی، یعنی کایزر و باختین که ضمن کاستن جنبه های منفی هنر گروتسک و تغییر در معیارهای متعارف زیبایی، این سبک را نوعی از زیبایی شناسی زشتی دانسته است، در داستان های هفت پیکر، از نمود معناداری برخوردار است. در این داستان ها، برخی مسایل جسمی و روحی واپس رانده شده از زندگی انسان به همراه زشتی ها و پلیدی های آن  به شیوه ای پیچیده، اعجاب آور، متناقض و غیرمنتظره به تصویر کشیده می شود که این ظرافت ها، از جنبه های کمترپرداخته شده این اثرادبی به شمار می رود. در این پژوهش، ضمن بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و به روش تحلیل کیفی و با در نظر داشتن دیدگاه کایزر، مقوله گروتسک و مولفه های شاخص آن را در داستان های هفت پیکر، بازشناسی، طبقه بندی و تحلیل کرده ایم. دستاوردهای پژوهش نشان می دهد که نظامی در این داستان ها توانسته است، با مهارتی شگفت، در محتوا و شکل اثر، زشتی ها و پلیدی ها را به شیوه ای نزدیک به ویژگی های یک اثر گروتسک بنمایاند.

  کلیدواژگان: هفت پیکر نظامی، گروتسک، ترس، ولفگانگ کایزر، میخاییل باختین
 • علی کاملی، غلامرضا مستعلی پارسا* صفحات 235-271

  دیوان جمال الدین محمدبن عبدالرزاق اصفهانی تاکنون سه مرتبه تصحیح شده است. هر یک از تصحیح ها علاوه بر نقاط قوت، ضعف هایی دارد. این مسیله، سبب طرح این پرسش است که ضرورت تصحیح دیوان جمال الدین عبدالرزاق چیست؟ تصحیح های پیشین، بر اساس تعداد نسخه های محدود، بی نام و نشان یا بدون تاریخ انجام شده است. همین مسیله باعث شده اشعار دیگر شاعران به نام جمال الدین عبدالرزاق ثبت شود. بنابراین، لازم است تا اشعار دیوان او از میان نسخه های خطی که به وی منسوب است شناسایی شود. برای تبیین ضرورت تصحیح مجدد دیوان جمال الدین عبدالرزاق با روش توصیفی-تحلیلی ابتدا نسخ مربوط به وی شناسایی و معرفی شد، سپس بر اساس 27 نسخه خطی، فهرست محتوایی اشعار او تهیه و سرانجام بر اساس فهرست محتوایی، تصحیح ادیب نیشابوری، وحید دستگردی و حمیدرضا قانونی نقد شد. سپس، گفته شد تصحیح های سه گانه از دیوان عبدالرزاق اصفهانی چه نقص هایی دارد. سرانجام، با ارایه دلایل علمی از جمله نبود یا نقص نسخه بدل، ارایه نکردن شناسنامه ای از نسخه های استفاده شده، جداسازی یک شعر از یک بدنه و ارایه آن در دو قالب مجزا، تکرار یک شعر در دیوان، اشتباه در شناخت نسخه، آوردن شعر شاعران دیگر، ضرورت تصحیح مجدد دیوان جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی بیان شد.

  کلیدواژگان: جمال الدین محمدبن عبدالرزاق اصفهانی، تصحیح انتقادی، ادیب نیشابوری، وحیددستگردی، حمیدرضا قانونی
 • مجتبی مجرد* صفحات 299-315

  موفق الدین یحیی بن حسن طرطری از شاعران گمنام و پارسی گوی قرن ششم هجری است. در پژوهش های مربوط به تاریخ ادبیات فارسی که در یک صد و پنجاه سال گذشته به رشته تحریر درآمده، نام و نشانی از وی نیست. با آنکه پاره ای از اشعار وی در جنگ ها و مجموعه های خطی به چشم می خورد، اما به نظر می رسد نخستین تذکره نویسی که ترجمه بسیار کوتاهی درباره او آورده، تقی الدین اوحدی بلیانی(973- 1040ق.) مولف عرفات العاشقین است که حدود پانصد سال پس از طرطری می زیسته است. اکنون دستنویسی یافت شده که کهن ترین و مهم ترین سند موجود در باب طرطری است و بخشی از اشعار او را دربردارد. این دستنویس که در کتابخانه سلیمانیه شهر استانبول نگهداری می شود در فاصله سال های 687- 688 هجری کتابت شده و اطلاعات قابل توجهی درباره طرطری، اشعار و ممدوحان وی دارد. در این مقاله می کوشیم با استناد به این دستنویس نویافته و بررسی منابع تاریخی و ادبی، نکاتی تازه یاب در باب نام و نشان، ممدوحان و سبک و سیاق اشعار طرطری عرضه کنیم. همچنین اشعار اندک باقی مانده از وی، بازخوانی و تصحیح شده است تا پژوهشگران را برای پژوهش های پیش رو در باب تاریخ ادبیات فارسی و سبک خراسانی به کار آید.

  کلیدواژگان: طرطری، دستنویس، سبک خراسانی، شعر فارسی
 • فائزه کوهی جید، قربانعلی ابراهیمی*، مهرداد چترایی صفحات 311-338

  میرزاعبدالله گرجی اصفهانی ازجمله اطعمه سرایان شاخص قرن سیزدهم بوده که با توسل به یکی از شاخه های مرتبط با طنز یعنی نقیضه سازی، اشعار درخور توجهی سروده و از خلال آن، هم هنر طنزپردازی خود را نشان داده و هم کمبودها و کاستی های موجود در زمانه خویش را به تصویر کشیده است. نویسندگان بر آن بوده اند در وهله اول، تعریفی واحد از نقیضه ارایه دهند و به دنبال آن کوشیده اند نقیضه های گرجی اصفهانی را واکاوی کنند. هدف این مقاله بررسی ریزبینانه و جزءنگرانه نقیضه ها از طریق تحلیل محتوایی و رسیدن به اطلاعات ارزشمندی است که کمتر بدان توجه شده است. از خلال این نقیضه ها می توان به چهار ساحت «فردی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «تاریخی و اقتصادی» و «دینی و مذهبی» در اشعار شاعر پی برد. بخشی از این چشم اندازها به ویژه در رویه های ظاهری اشعار، سرگرم کننده و طنزآمیز است؛ اما با نقب زدن به لایه های پنهانی این نقیضه ها طنز تلخ و جنبه های انتقادآمیزی نمایان می شود که در شناخت زندگی و زمانه شاعر بسیار حایز اهمیت است.

  کلیدواژگان: نقیضه سازی، میرزاعبدالله گرجی اصفهانی، اطعمه سرایی، تحلیل محتوایی
 • الناز محمدزاده، محمدمهدی اسماعیلی*، شروین خمسه صفحات 317-334

  پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی تلاش می کند با توجه به نظریه کنشگرای ژرژ دومزیل به شناخت ساختار روایی داراب نامه طرسوسی به عنوان یکی از کهن ترین متون اساطیری ایران بپردازد و از این طریق میزان مشابهت کنش های شخصیت های آن را با متون اساطیری هندواروپایی بسنجد. یافته های پژوهش نشان می دهد که ساختار روایی این اثر با متون حماسی هندواروپایی قابل انطباق است و کنش های سه گانه مطرح شده در رویکرد کنشگرای دومزیل (فرمانروایی، جنگاوری و باروری) کنش های اصلی شخصیت های اساطیری در این روایت به شمار می روند. اسکندر، داراب، همای، طمروسیه و بوراندخت هر کدام دارای ویژگی های بارزی هستند که در زیرمجموعه کنش های سه گانه طبقه بندی می شوند. در این اثر «پادشاهی مطلق» از آن خداوند است و خدای مطلق با استفاده از ابزارهای گوناگون از قبیل «خواب دیدن»، «به کارگیری عوامل طبیعی» و «به یاری فرستادن موجودات افسانه ای» به آنان مدد رسانده است. کنش جنگاوری در این روایت با اهداف مختلفی ازجمله گسترش قلمرو، دفاع از سیطره حکومت، برقراری امنیت، انتقام و گسترش دین و عدل و داد جایگاه ویژه ای دارد و شخصیت های اساطیری همواره در میدان های رزم آزموده می شوند. فراوانی نعمت، خزینه های انبوه، آبادانی، آرامش و رفاه، زیبایی و جوانی، دلبستگی و مشاهده امثال این موارد در توصیف شخصیت های اساطیری این روایت نیز نشان از کنش سوم یعنی باروری دارد.

  کلیدواژگان: اسطوره شناسی تطبیقی، داراب نامه، ژرژ دومزیل، شخصیت های اساطیری، کنش های سه گانه
 • حمید مرادی، احمد غنی پور ملکشاه*، مرتضی محسنی صفحات 345-368

  یکی از روش های بررسی متن، رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف است که در بررسی متن به بافت موقعیتی و گفتمانی آن توجه ویژه، و در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین بررسی می شود. در این مقاله کوشیده شد تا با رویکرد تحلیل انتقادی گفتمان به بررسی منظومه ی خسرو و شیرین نظامی با محوریت مناظره ی خسرو و فرهاد پرداخته شود. در بررسی متن و در سطح توصیف، با دو نوع موضع گیری در قالب مناظره ی فرهاد و خسرو مواجه هستیم که از منازعه ی بین دو طبقه فرودست و فرادست نشان دارد. در سطح تفسیر، زمینه و بافتار اجتماعی متن حاکی از مدح نهاد دربار است که در نتیجه ی آن ایدیولوژی حاکم، بر متن نمایان می شود. در سطح تبیین، متن نه در صدد مقابله با ایدیولوژی غالب بلکه در پی مشروعیت دادن به آن است. در نهایت، متن مناسبات قدرت را بازتولیدکرده و سعی شده است به تثبیت و تداوم آن همت گمارد.

  کلیدواژگان: تحلیل گفتمان انتقادی، نظامی، خسرو و شیرین نظامی، قدرت، مشروعیت
 • نوریا یاهو* صفحات 391-413

  سیف الدین اسفرنگی از شاعران اواخر سده ششم و اواسط سده هفتم ه.ق است. تنها اثری که از این شاعر برجای مانده دیوان اوست. دیوان اسفرنگی نخست بار در سال 1357ش در پاکستان تصحیح و چاپ سنگی شده است. این دیوان در سال 1396 توسط فرزاد جعفری تصحیح شد؛ نسخه های چندی از این اثر در دست است که می توان به نسخه‎های کتابخانه عمومی دولتی لنینگراد(روسیه)،نسخه کتابخانه گنج بخش پاکستان، دستنویس کتابخانه طوپقاپوسرای ترکیه، دستنویس کتابخانه سپهسالار و... اشاره کرد. جعفری از میان نسخ، نسخه کتابخانه دولتی لنینگراد(روسیه(A)را نسخه اساس برگزیده و از دیگر نسخه‎ها نیز در تصحیح بهره برده است. با این که تصحیحی که ارایه شده علمی و منتقدانه است ولی خطاها و لغزش هایی در آن دیده می شود و در پاره ای موارد بی دقتی در تصحیح آشکار است. مقاله حاضر تلاش دارد به روش علمی و انتقادی برخی از این خطاها و لغزش ها را آشکار کرده و تصحیح نماید.

  کلیدواژگان: سیف اسفرنگی، دیوان، تصحیح، فرزاد جعفری
 • راشین مسیبی، قاسم صحرایی*، سعید زهره وند صفحات 433-455

  گویش گزی یکی از مهمترین گویش های برجا مانده از پهلوی اشکانی یا پهلوانیک در نواحی مرکزی ایران است که همواره هدف پژوهش بسیاری از محققان داخلی و خارجی قرار گرفته است. دیوان درویش عباس گزی قدیمترین و مهمترین اثر شعری در این زبان است که می تواند منبع موثری در شناخت عمیقتر در بررسی های زبانی این گویش واقع شود. در این تحقیق به بررسی اشعار درویش عباس گزی و فهلویات شیخ صفی الدین اردبیلی در سه سطح واجی، واژگانی و نحوی پرداخته شده است. زبان گزی و آذری کهن، بازماندگان زبان های ایرانی نو و در یک مجموعه زبانی هستند که می توانند به لحاظ زبان شناسی مورد مقایسه قرار گیرند. یافته های این پژوهش شباهت های بسیاری میان کیفیت آوایی و واژگانی دو شاعر نشان می دهد؛ مانند تحول واج «ژ» به «ی» در هر  دوگویش. هرچند تفاوت هایی در ساخت آوایی و نحوی سروده های درویش عباس و شیخ صفی دیده می شود. سخنان برجای مانده از دو متفکر، غالبا به صورت شعر و دارای منطق شعری(و در تنگنای وزن و قافیه) است. علاوه بر این هر دو شاعر  در این اشعار متاثر از ساختار زبان فارسی هستند. به طوری که بسیاری از واژه ها، ترکیب ها و الگوی دستوری برگرفته از فارسی است.

  کلیدواژگان: گویش شناسی، گویش گزی، فهلویات، درویش عباس گزی، شیخ صفی الدین اردبیلی
|
 • Jamal Ahmadi * Pages 1-24

  Sanandaj city, which was recently registered by UNESCO as a City of Creative music, is also at a high level in terms of literature and culture. Ever since this city became the residence of the Ardalans in 1046 AH and Suleiman Khan Ardalan built a strong fortress in its center and officially became a city, it has always been one of the cultural and literary centers and has attracted and raised various poets and writers. The research question and the study aims to answer the following: Although the city of Sanandaj was inhabited by Kurds, what were the reasons why poets wrote poems in Persian from the beginning of the city's foundation? This study was conducted using the descriptive-analytical method and using library sources. Findings point to the region's political geography, the Ardalans who were protégés of the Safavid kings, heavy dependence on the Safavid rulers and their successors, weak national sentiment and Kurdish nationalism, and finally the religion of some rulers of Ardalan they are the most important reasons for the inclination of poets to the Persian language and poetry from the  beginning of the eleventh century until the fall of the monarchy.

  Keywords: Sanandaj, poetry, Rulers of Ardalan, Kurd Nationalism
 • Tahereh Ishany * Pages 25-54

  The analysis of Rumi's family relations through his  letters is important because they are worthy of research as a document left over from the life of Rumi and the people of his time, and acquaint literary lovers with unknown aspects of his personal life. This is possible by using stylistics with a linguistic approach; Because stylistics with a linguistic approach can discover the hidden features  of a work by examining the linguistic layers and reach the mind and world of its author. Therefore, in the present study, we use a layer stylistics that emphasizes the discovery of hidden layers of text  and by applying descriptive-analytical and statistical methods to answer this question. What kind of relationship does each of Rumi's letters to family members reveal? The findings of this study show Rumi's special respect for the bride, but Rumi's not-so-sincere relationship with his second son.

  Keywords: letters, Rumi, Rumi's family, Layered stylistics, Applied layer
 • Yadollah Pashabadi * Pages 55-73

  The idea of celebrating poetry has been considered among poets for ages. Among Kurdish poets, poetry has been of such a high position. Some have admired their poems from the bottom of their hearts and adopted them as their children. This research sought to reinterpret and account for the suggestion of the above idea in Kurdish poets’ poetry with a descriptive-analytical method. For that purpose, poetry by well-known nineteenth-century poets was selected as the target research population. In the background of the discussion, the topic of investigation was first examined and analyzed in the Islamic-Iranian literary tradition, so that its position in Kurdish Literature could be explained and detailed more properly. It was found that poetry, as a whole, has sometimes been evaluated and embodied by Kurdish poets as a child or a son; in other cases, each verse has been regarded as two children. This thought has often been accompanied by aspects of expression including simile, allegory and metaphor. Furthermore, poetry has been assumed in Kurdish Literature as a source of immortality and freeness from the defect of childlessness, which can be ensured by a son. Along the same lines, poetry has been considered in Kurdish poets’ thought as pure and free from improper notions, where a type of ultimate, absolute poetry has been suggested.

  Keywords: Poetry, Child Adoption, Islamic-Iranian literary tradition, Kurdish poetry, literature, Nali, Haji Qader Koyi, Hariq
 • Isa Darabpour, Ali Garavand *, Hassan Soltanikoohbanani Pages 75-100

  This paper which has been written in a discriptive-analytic manner analyzed and compared the narrative structure of 13 allegorical and symbolic poetic romances. Beyond their romantic and narrative appearance, due to their allegorical, symbolic and mystical themes, these poetic romances have a distinct structure among Persian poetic romances. After analyzing the poetic romances according to Propp's narrative model and discovering a common intertextual link between them all, research results revealed that these romantic poems are similar and close to each other in terms of their structure, function and personality, and that they follow almost the same conventions. These romances are based on 19 main functions and four personality types (hero, princess, helper and villain). The outline of the narrative in these romances indictates the similar structure in them which is a change from equilibrium and a return to a state of equilibrium again. Accordingly, considering the way in which equilibrium and movement are disturbed in the opening scene of the tale, there are two general patterns for the narrative structure of the tales: 1. movement-creation based on the need 2. movement-creation based on the need and wickedness of the villain.

  Keywords: morphology, structural analysis, Symbolic, Allegorical Poetic Romances
 • Ahmad Rezaei *, Ahmadreza Zarean Pages 101-143

  Following the primary epics, another type of epic was formed, which is called secondary or artificial epics; A type of epic that is formed by imitating the original epics is religious. They describe the heroism of one of the most prominent figures in the history of Islam, who held a high position among most Muslims. The composition of such poems began in the fifth century, shortly after the time of Ferdowsi, but in the Safavid era due to political and social conditions has been narrated and continued and the attention of poets in later periods to this literary form has been much. In the period between the 11th and 14th centuries, more than twenty religious epic poems have been counted in the Isfahan region alone, which have not yet entered the realms of research.The present study, while explaining the various aspects of religious epics with a descriptive-analytical method, has analyzed and criticized the various areas of the three collections (manuscripts) Ordibeheshtnameh, Shahanshahnameh, Maghamat-e-Hosseini as examples of religious epics. The result of the research shows that the poets of the works did not pay much attention to the linguistic and rhetorical system in such a way that sometimes the epic and lyrical elements are mixed; The semantic and content system has been highly regarded by poets and they have tried to use the text as a means of expressing their religious and doctrinal perceptions, which is a mixture of history and the Poetic preparations. In the meantime, Ordibeheshtnameh and Shahnshahnameh have been very much influenced by Ferdowsi's Shahnameh, but Maghamat-e-Hosseini, apart from rhythm, seems to lack many epic components.

  Keywords: Religious epic, Analysis, critique, Ordibeheshtnameh, Shahnamehnameh, Maghamat-e-Hosseini
 • Mahsa Rezai, Najmeh Dorri *, Said Bozorg Bigdeli Pages 145-172

  The Divan of Jamal al-din abd al-razzaq-e Isfahani, an influential poet of the sixth century AH, has been emendated three times so far, and two earlier amendments have been published. Editions that, despite the great efforts of editors, have defects. The most important shortcoming of these amendments is the absence of certain poems of Jamal. One of the most important poems omitted from the divan of this able poet is a masnavi with 138 verses, which was composed to a person named Ouhad al-din. In this article, in addition to searching for manuscripts and editions work related to Jamal, especially his divan, and providing the full text of the masnavi, we have introduced the only leading manuscript of it and enumerated the reasons for the correctness of this attribution. The results of the present study show that reasons such as the similarity of meter and content of Tashbsib of one of odes with masnavi, the similarity of some hemistichs and compositions as well as the similar syntactic structure in Divan and masnavi can be presented in the correctness of the attribution.

  Keywords: Jamal al, din abd al, razzaq Isfahani, Poetry of the sixth century, Correction of the manuscript, Newly found Masnavi
 • Parvaneh Saneei * Pages 197-229

  Part of the new critique is devoted to examining the language features of literary works. In Persian, most researches have been done in the field of mysticism and epic language and so far no model has been presented for studying lyrical-narrative language. In order to find a model for the study of lyrical-narrative language, five levels: phonetic, grammatical, content, lexical and rhetorical in fourteen important Persian Vers were studied in a complete induction manner. Simia software and Noor 3 receiver software were used in data analysis and classification. The type of research is analytical-descriptive and these results can be considered as the result of this study: In terms of prosodic Meter, the Hazaj is mostly Category n amount of six omitted . The current row is of interest. The predominant denominator is abrasion. The words of the spiritual realm and consciences, natural elements and festive elements are among the important aspects of this language. The presence of the verb in the middle of the verses or shutters, the omission of the verbs and, consequently, the Calm tone of the verses are noticeable. Increasing the discrete pronouns” me” and “us” can increase the introversion of the Verse. In terms of the most widely used rhetorical industries, there is the metaphor of Morashahe, Implicit metaphor, simile with both sides bound, Additional simile and Baligh simile. Increased  Emotional sentences, increased descriptions and Circumlocution, increased exaggeration, high frequency of active presence of women and feminine and delicate language are other features of this language.

  Keywords: Linguistic pattern, Lyrical language, Verse
 • Shirzad Tayefi *, Somayyeh Ghorbanpour Delivand Pages 203-234

  In the stories of Haft Peykar, one can see the most significant components of the grotesque style, such as the feeling of fear, latent ridicule, strange and surprising shapes, ugly adornments adorned with ornaments, and so on. The adaptation of the Haft Peykar narrative section to the grotesque components, especially the grotesque, which the new view of the two critics in this field, namely Kaiser and Bakhtin, reduces its negative aspects and, while changing the conventional standards of beauty, considers this style as a kind of ugly aesthetics, with a significant clarity. In this stories, some physical and mental issues that have been pushed back from human life, along with its ugliness and filth, are portrayed in complex, astonishing, contradictory and unexpected ways.  In this research, while using library and documentary studies and using qualitative analysis method and taking into account Kaiser's view, we have categorized, and analyzed the grotesque category and its index components in Haft-Peykar stories. The findings of the research show that Nezami in these stories has been able, with amazing skill, in the content and form of the work, to show the ugliness and filth in ways close to the characteristics of a grotesque work.

  Keywords: : Nezami Haft peykar, Grotesque, fear feeling, Wolfgang Kaiser, Mikhail Bakhtin
 • Ali Kameli, Gholamreza Mastali Parsa * Pages 235-271

  Jamal Al-Din Mohammad Ibn Abdul Razzaq Isfahani ‘s collection (Divan) have been corrected for three times. Each of this correction have weaknesses in addition to its strengths. This issue cause asking this question that what is the necessity of correcting Jamal Al-Din Mohammad Ibn Abdul Razzaq Isfahani ‘s collection? Prior studies have been done based on the limited in number, nameless, or undated copies. As a matter of fact, the lyrics of other poets are recorded by Jamaluddin’s name. Therefore, it is necessary to identify real collection among manuscripts attributed to him. in order to explain the necessity of re - correction of Abdul Razzaq Isfahani ‘s collection by descriptive - analytical method, first copies were identified and introduced, then based on 27 handed manuscripts the content list of his poems was prepared and finally based on content list the corrections of Adib Neyshabouri, Vahid Dastgerdi and Hamid Reza Qanuni were criticized. Then it mentioned what are deficiencies of other three corrections of Abdul Razzaq Isfahan’s divan. Finally, by presenting scientific reasons such as; not available or defecting of the copy, not mentioning the reference in used copies, separating a poem from a context and presenting it in two separate formats, repeating a poem in Divan, misrepresenting the copy, quoting poems of other poets; the need to re-correct Jamal al-Din Abdul Razzaq Isfahani ‘s Divan was stated.

  Keywords: Jamaluddin Mohammad Ibn Abdul Razzaq Isfahani, Critical correction, Adib Neyshabouri, Vahid Dastgerdi, Hamid Reza Qanuni
 • Mojtaba Mojarrad * Pages 299-315

  Mowaffaq al-Din Yahya ibn Hassan Tartari is one of the anonymous poets and Persian speakers of the fifth and sixth centuries AH. In the researches related to the history of Persian literature that have been written in the last one hundred and fifty years, there is no name or address of him. It seems that Taqiyya al-Din Uhudi Blyani (973-1040 AH) first mentioned him, about five hundred years after Tartari's death. A manuscript has now been found that is the oldest and most important document on Tartari and contains part of his poems. This manuscript, which is kept in the Sulaimaniyah Library in Istanbul, was written between 687 and 688 AH and has considerable information about Tartari, his poems and praises. In this article, we try to provide new points about the name and logo, the praises and the style and context of Tartari poems by quoting this newly written manuscript and reviewing historical and literary sources. Also, the few remaining poems by him have been read and corrected to be used by researchers for leading researches on the history of Persian literature and Khorasani style.

  Keywords: Tartari, Manuscript, Khorasani Style, Persian poetry
 • Faezeh Kuhijid, Ghorbanali Ebrahimi *, Mehrdad Chatraei Pages 311-338

  Mirza Abdullah Gorgi Esfahani is one of the prominent food-poets in the 13th century Hijri, having composed noteworthy poems using one of the branches of satire; parody, and hence having displayed both his own satirical art and the problems and shortages of his time. This research first tries to give a certain definition of parody and then analyze Gorgi Esfahani's parodies. The objective is to investigate these parodies in detail using content analysis and obtain less noted valuable points. The analysis of these parodies reveals four 'individual', 'cultural and social', historical and economic', and 'religious' fields in the poems of this poet. These views are partly entertaining and satirical, especially regarding the superficial processes of the poems, but delving into the hidden layers of these parodies reveals a kind of dark satire and critical aspects that are very important for being acquainted with the life and time of this poet.

  Keywords: parody composing, Mirza Abdullah Gorgi Esfahani, composing poems about foods, Content analysis
 • Elnaz Mohammadzadeh, Mohammad Mahdi Eesmaailiy *, Shervin Khamseh Pages 317-334

  The present research, using a descriptive-analytical method, tries to understand the narrative structure of Tarsousi Darabnama as one of the oldest mythological texts of Iran, according to the actionist theory of Georges Dumzil, and in this way, the similarity of its characters' actions with the texts Indo-European mythology Basnajd. The findings of the research show that the narrative structure of this work can be adapted to Indo-European epic texts and the three actions proposed in Domzil's actionist approach (commanding, fighting and fertility) are the main actions of mythological characters in These narrations are considered. Iskander, Darab, Homay, Tamrosieh and Burandekht each have distinctive features that are classified in the subgroup of triple actions. In this work, "absolute kingdom" belongs to God, and God has helped them by using various tools such as "dreaming", "using natural factors" and "sending legendary creatures to help". The act of warfare has a special place in this narrative with various goals such as expanding the territory, defending the control of the government, establishing security, revenge and spreading religion and justice and the mythological characters are always tested in the battlefields. Abundance of blessings, abundant treasures, prosperity, peace and prosperity, beauty and youth, attachment and observation of such things in the description of the mythological characters of this narrative also show the third action, fertility.

  Keywords: comparative mythology, Darab-nameh, Georges Dumzil, mythological characters, three acts
 • Hamid Moradi, Ahmad Ghanipour Malekshah *, Morteza Mohseni Pages 345-368

  One of the methods of examining the text is Fairclough's critical discourse analysis approach, in which special attention is paid to its situational and discursive context in the examination of the text, and it is examined at three levels: description, interpretation and explanation. In this article, an attempt was made to analyze the system of Khosrow and Shirin Nizami with the approach of critical discourse analysis, focusing on the debate between Khosrow and Farhad. In examining the text and at the level of description, we are faced with two types of stances in the form of Farhad and Khosrow's debate, which shows the conflict between the lower and upper classes. At the level of interpretation, the social context of the text indicates the praise of the institution of the court, as a result of which the ruling ideology appears on the text. At the level of explanation, the text does not seek to confront the prevailing ideology, but to legitimize it. Finally, the text has reproduced power relations and tried to stabilize and continue them.

  Keywords: Critical Discourse Analysis, nizami, Khosrow, Shirin Nizami, Power, Legitimacy
 • Nurya Yahu * Pages 391-413

  Saif al-Din Asfarangi is one of the Iranian poets in the late sixth and mid-seventh centuries AH. His divan is only surviving work of this poet. Esfarangi Divan firstly corrected and lithographed in Pakistan in 1978. This divan was corrected in 2017 by Farzad Jafari; Several manuscription of this work are available, such as the manuscripts of the Russian State Public Library, the manuscript of the Pakistan Treasure Library, the manuscript of the Turkey Topkapusaray Library, the manuscript of the Sepahsalar Library, and so on. Among the manuscripts, Jafari has chosen the manuscript of the Russian State Library (A) as the basic manuscript and has used other manuscripts in the correction. Although the correction presented is scientific and critical, there are errors and mistakes in it, and in some cases, carelessness in the correction is obvious. The present article tries to reveal and correct some of these errors and mistakes in this correction with a scientific and critical way.

  Keywords: Saif al-Din Asfarangi, divan, correction, Farzad Jafari
 • Rrashin Mosazebi Jazi, Ghasem Sahraee *, Saeid Zohreh Vand Pages 433-455

  Gazi dialect is one of the most important dialects which lefts from the Parthian or Pahlavanic  in the central regions of Iran and has always been the aim of research by many domestic and foreign scholars. Divan Darwish Abbas Gazi is the oldest and most important literal work in this language that can be an effective source for deeper knowledge in the linguistic studies of this dialect. In this research, the poems of Darvish Abbas Gazi and Fahlaviat of Sheikh Safi al-Din Ardabili have been studied in three levels: phonological, lexical and syntactic. Old Gazi and Azari languages are the remnants of modern Iranian languages in a linguistic subdivision that can be compared linguistically. The findings of this study show many similarities between the phonetic and lexical quality of the two poets; Like the evolution of the phoneme "ž" to "y" in both of them. However, there are differences in the phonetic and syntactic composition of the poems of Darvish Abbas and Sheikh Safi. The words left by the two thinkers are often in the form of poetry and have poetic logic (rhythm and rhyme). In addition, both poets in these poems are influenced by the structure of the Persian language. So that many words, combinations and grammatical patterns are derived from Persian

  Keywords: Dialectology, Gazi dialect, Fahlaviat, Darwish Abbas Gazi, Sheikh Safi al-Din Ardabili