فهرست مطالب

کهن نامه ادب پارسی - سال چهاردهم شماره 2 (پیاپی 37، پاییز و زمستان 1402)

فصلنامه کهن نامه ادب پارسی
سال چهاردهم شماره 2 (پیاپی 37، پاییز و زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/01
 • تعداد عناوین: 13
|
 • فهیمه اسدی*، افشار عزیزی دولت آبادی، لیلا مدیری، علیرضا فاطمی صفحات 1-26

  جهان دو بخشی نور و ظلمت، قدمت زیادی دارد. در تصور ایرانیان باستان دو اصل در ابدیت وجود دارد؛ یکی اهورامزدا و دیگری اهریمن نام داشت. پرسش جستار این است که شالوده نور و ظلمت در حکمت خسروانی چیست؟ و این دو مفهوم در اقوال و احوال بایزید و متافیزیک هانری کربن چگونه تببین شده اند؟ هدف این پژوهش تبیین ماهیت نور و ظلمت در عرفان بایزید و پیوند آن با حکمت خسروانی و انعکاس این مقوله با عوالم هانری کربن در گستره ایران باستان است. یافته های پژوهش این است که دوگانه های نور و ظلمت دو جوهر مجزا با ماهیت متفاوت هستند که درحکمت خسروانی و عرفان بایزید بسطامی درستیز بوده اند. هانری کربن متافیزیک تفکر سهروردی را با رمانتیسم آلمانی، مزداییسم، مانوی، هرمسی و تصوف روزبهان بقلی، نجم الدین کبری، نجم الدین رازی به هم پیوند می دهد. جهان بینی مزدیسنا هم بر نور و ظلمت است. نور ظاهر فی نفسه و مظهر غیر است. ظلمت هم جوهر غاسق است وهییت ظلمانی دارد. قهرمان تفکر عرفانی، مرد نورانی دربند تاریکی است که در اندیشه رهایی است. ایده و تجربه او نیز در پیوند انسان نور و راهنمای او به هم می پیوندند. بایزید نیز خود نور خداوند و نیل به آن را در تفکر عرفانی خود منظور داشته است.

  کلیدواژگان: نور و ظلمت، حکمت خسروانی، هانری کربن، عرفان، بایزید بسطامی
 • نقد و نظری بر مثنوی معنوی تصحیح استاد محمدعلی موحد
  محمدکاظم یوسف پور* صفحه 2

  در میان تصحیح های پرشمار مثنوی معنوی، چاپ استاد محمدعلی موحد، آخرین و بی گمان برترین است. در این مقاله این اثر فاخر را، ضمن برشمردن مزیت های آن، در چهار محور ارزیابی کرده ایم: 1) تصحیح ابیات: در این بخش 14 مورد که عمدتا به معنی و گاه به اعتبار ابیات درج شده از هامش نسخه ها مربوط اند بررسی شده است؛ 2) فاصله گذاری میان ابیات مثنوی: این کار به زعم نگارنده از مزیت های این چاپ و از لوازم برقراری ارتباط آسان تر خواننده امروزی با مثنوی است. در این بخش سیاست گذاری مصحح دانشمند در اعمال فاصله ها ارزیابی شده است؛ 3) رسم الخط: به زعم نگارنده، اتخاذ رسم الخط اندیشیده و یکدست در تصحیح متون، برمبنای آنچه فرهنگستان زبان فارسی تعیین کرده است، هم دستگیر خواننده در درست خوانی است و هم چاپ های متون کهن را از آشفتگی می رهاند. بعضی اشتباهات راه یافته در حروف چینی و عدم اتخاذ وحدت رویه، ایرادهایی در چاپ استاد راه داده که ارتباط خواننده را با معنای اثر دشوار کرده است؛ 4) کاربرد نشانه های سجاوندی: در چاپ استاد به کارگیری نشانه ها، بدون افراط های معمول، نظرگیر است. در این مبحث، ضمن نشان دادن دقت های استاد، به اختصار، کاربرد نشانه ویرگول را بررسیده و به ذکر مواردی پرداخته ایم که ویرگول معنای بیتی را محدود کرده، یا خدشه ای به آن راه داده است. برای پرهیز از طول کلام، فقط دفتر اول مثنوی را مورد بررسی قرار داده ایم.

  کلیدواژگان: مثنوی معنوی، استاد موحد، تصحیح، فاصله گذاری، رسم الخط
 • بررسی مقوله، کارکرد و معنی حرف ربط «و» در زبان فارسی از دیدگاه فرایند کاهش نشانه ها در معنی شناسی ادراکی با تکیه بر غزلیات سعدی و حافظ
  هوشنگ مرادی*، مصطفی گرجی، عباسعلی وفایی صفحه 3

  نویسه «و» در نظام خط و نظام نوشتاری زبان فارسی دلالت چندگانه دارد. این نویسه در حوزه حرف ربط نماینده دو کلمه «o» و «va» است. در شاخه نحو زبان که موضوع این پژوهش است، این نویسه به عنوان یک عنصر نحوی با هر دو آوای [o] و [va] حضور دارد و تفاوت محسوسی میان مقوله دستوری، کارکرد و معنی آنها در نظام زبان فارسی وجود ندارد. مقاله حاضر ضمن اشاره به تغییرات واژگانی و مفهومی این دو کلمه از منظر درزمانی، کوشیده است تا از دیدگاه کاهش نشانه ها در معنی شناسی ادراکی به توصیف و تحلیل تک معنایی و تک مقولگی حرف ربط «و» در نظام زبان فارسی در محدوده پژوهشی غزلیات سعدی و حافظ بپردازد. بررسی این حرف از منظر معنی شناسی ادراکی نشان داد که انواع معانی منتسب به «و»، در سنت مطالعات زبان و ادب فارسی، یا مربوط به واحدهای همنشین است و یا با کاهش واحدهای همنشین از بافت درون زبانی مرتبط است. با چنین رویکردی، حرف ربط «و» جز مقوله دستوری و معنی مقوله ای ربط و کارکرد همپایگی، مقوله، معنی و کارکرد دیگری در زبان فارسی ندارد و رعایت این نکته در کاربردشناسی و منظورشناسی این حرف ربط در زبان فارسی و متون ادبی ضروری است.

  کلیدواژگان: حرف ربط «_ و»، مقوله، کارکرد، دستور، معنی شناسی ادراکی
 • حمید آقاجانی* صفحات 27-41

  از حدود دویست سال پیش تا به اکنون ویرایش هایی گونه گون از شاهنامه فردوسی به فرجام رسیده است؛ همه این کوشش ها تا حدی توانسته این اثر سترگ را به آن چه از قلم فردوسی بر کاغذ نگاشته شده است نزدیک کند. البته چنان که همگان بر آنند، همچنان در این اثر گران مایه بیت های الحاقی و گشتگی های فراوان و اشکالات متعدد دیگر پابرجاست. فقدان دستنویس های کهن، لزوم توجه به سایر روش ها را در تصحیح شاهنامه گوشزد می کند؛ یکی از این روش ها تصحیح شاهنامه با خود شاهنامه است که این ملاک با در نظر داشتن مواردی همچون نقش امثال و کنایات و تعبیرات و نظایر آن، می تواند گشتگی های بسیاری را اصلاح نماید. در این نوشتار مصراع دوم بیت «خرد چون شود کهتر کام و رشک/ چنان دان که دیوانه خواند پزشک» بر پایه مثل «حسد[رشک] دردی است بی درمان» و بازیافتن همین مثل در سایر بیت های شاهنامه و متون ادب فارسی، به صورت «چنان دان که دارو نه داند پزشک» تصحیح و بررسی شده است.

  کلیدواژگان: شاهنامه فردوسی، مثل، تصحیح، رشک، درمان
 • معصومه امینیان*، فاطمه کوپا، حسین یزدانی، مرتضی حاجی مزدارانی صفحات 43-75

  مصرحهالاسماء فرهنگ دوزبانه عربی به فارسی اثر لطف الله بن ابی یوسف حلیمی، فرهنگ نویس و لغت شناس عثمانی تبار قرن نهم و اوایل قرن دهم هجری قمری است. این کتاب که در سال 872 ق تالیف شده است، قریب به 17112 مدخل دارد که با احتساب معادل های ترکی برخی از مدخل های آن - حدود 700 مدخل - می توان آن را به نوعی فرهنگ سه زبانه عربی - فارسی - ترکی قلمداد نمود و با توجه به پیدایش این نوع فرهنگ ها در قرن نهم می توان آن را جزو اولین کتاب ها در این زمینه برشمرد. علاوه بر این ویژگی که خود تنوع زبان تعریف را به همراه دارد، از دیگر وجوه امتیاز این کتاب می توان به این موارد اشاره نمود: ارایه تعریف های جامع و کامل برای برخی از مدخل ها، متمایز از دیگر فرهنگ های مشابه؛ ضبط مشکول برخی معادل های فارسی و گاه ترکی که نمایانگر تلفظ کهن لغات یا لهجه محلی یا ترکی آن هاست؛ استعمال برخی از تلفظ های دیگر و نادر لغات که بیانگر تحولات و دگرگونی های آوایی آن هاست؛ آوردن لغات و ترکیبات شاذ و نادر؛ ضبط واژگان تخصصی طب.

  کلیدواژگان: فرهنگ نویسی کهن، مصرحهالاسماء، لطف الله حلیمی، ویژگی های زبانی، واژگان شاذ
 • میلاد بیگدلو*، حسین ملانظر صفحات 77-107

  شرف الدین شفروه از دانشمندان و نویسندگان زبان زد سده ششم هجری است. یکی از آثار او کتابی است با نام اطباق الذهب فی المواعظ و الخطب که آن را به پیروی از سبک کتاب اطواق الذهب جارالله زمخشری نوشته است. ترجمه ای فارسی و کهن از این کتاب بر جای مانده که به تصحیح عبدالحمید ربیع نیا و علی ولی منش در سال 1391 از سوی انتشارات کتابخانه، موزه و مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی به چاپ رسیده است. هدف نوشته حاضر بررسی انتقادی متن این ترجمه کهن بود. برای رسیدن به این هدف، متن چاپی با دست نوشت اساس تصحیح و متن عربی این کتاب سنجیده شد. در این سنجش، آشکار شد که متن چاپی نادرستی ها و کاستی ها، افتادگی ها و افزودگی هایی (از مصححان) دارد و کوشش شد تا این لغزش ها برطرف شود. همه افتادگی ها و افزودگی ها نیز شناسایی، گردآوردی و نشان داده شد. هدف دیگر این نوشته معرفی دست نویسی کهن از این ترجمه بود. افزون بر معرفی، متن این دست نوشت با متن چاپی سنجیده و امتیازهای آن یاد کرده شد. بهره گیری از این نسخه کهن و ارزش مند برای دست یابی به متنی تن درست و پاکیزه، کامل و کم غلط در تصحیح های بعدی بایسته می نماید.

  کلیدواژگان: شرف الدین شفروه، ترجمه اطباق الذهب، اطباق الذهب، ترجمه های کهن، ترجمه فارسی
 • یاسر دالوند* صفحات 137-158

  بخشی از اصطلاحات نظامی مربوط به حوزه تیراندازی و کمانداری است. بسیاری از این اصطلاحات از فرهنگ های لغت فوت شده اند اما در رساله های مربوط به تیراندازی و کمانداری می توان اطلاعاتی درباره آنها به دست آورد. در برخی از متون فارسی این اصطلاحات (نظیر عقده، زنده، مرده، چلیپا، زیردست، دستکش و...) در کنار دیگر اصطلاحات شناخته شده (همچون تیر، کمان، ناوک، پیکان) به گونه ای قرار گرفته اند که ایهام تناسب تشکیل می دهند و بر غنای بلاغی متون می افزایند. در این مقاله کوشش شده است که تعدادی از این اصطلاحات معرفی شود و کارکرد بلاغی آنها در دیوان شاعران ادب فارسی بررسی گردد. بدین منظور ابتدا به معرفی انواع ایهام تناسب پرداخته شده و در ادامه اصطلاحات نظامی در متون فارسی در دسته های منظم تقسیم بندی شده است. در بخش اصلی مقاله نیز نمونه هایی از ایهام تناسب بر پایه اصطلاحات تیراندازی و کمانداری به دست داده شده است

  کلیدواژگان: ایهام تناسب، اصطلاحات نظامی، تیراندازی، کمانداری
 • مولود شاگشتاسبی*، محمدحسن حسن زاده نیری صفحات 159-196

  یکی از اساسی ترین محورهای فلسفه و عرفان باستانی ایران، شادی و خوشبختی و توجه به احساسات وجد انگیز است. بنا بر منابع تاریخی، زرتشت تنها پیامبری است که خندان متولد شد و در اوستا، برخی کتیبه های باستانی ایران و متن های فارسی میانه، اهمیت شادی و سفارش به آن مشاهده می شود. در اوستا، واژه های حوزه ی معنایی شادی بیشترین بسامد را دارند. اهورامزدا پروردگار شادی بخش است، زرتشت خود پیامبری شاد و پیغام آور شادی است. مومنان در نمازشان با شادی سخن می گویند. ایزدان مهر، اشی، تیشتر، آناهیتا برای مردم شادمانی به ارمغان می آورند و نهایت آرزوها، آرزوی شادمانی (خوشبختی) است. در این پژوهش ضمن کاوش در مفهوم و ریشه ی دو واژه ی شادی (šādīh) و رامش (rāmišn) در اوستا، کتیبه های فارسی باستان، متن های مانوی و پهلوی زرتشتی، تلاش می کنیم، تصویری نزدیک به آنچه این متن ها از مفهوم شادی اراده می کنند به نمایش گذاشته و ضمن اثبات اهمیت این مفاهیم در جهان بینی ایرانی، یافته های جدیدی در این زمینه ارایه کنیم. به طور خلاصه شادمانی در این متن ها از گیتی آغاز می شود و به مینو می پیوندد. احساسی که با لذت های دنیوی، خرسندی و خردمندی، کار و خودشکوفایی، اندیشه ی نیک، فراوانی، صلح، راستی، مناجات و اعمال دینی و نهایتا سعادت پس از مرگ و جاودانگی در ارتباط است.

  کلیدواژگان: شادی، رامش، خوشبختی، متن های باستانی
 • سید محمد صاحبی* صفحات 197-227

  فرهنگ عربی  فارسی الصراح من الصحاح یکی از آثار جمال الدین ابوالفضل محمد قرشی و ترجمه ای ملخص از تاج اللغه و صحاح العربیه اثر ابونصر اسماعیل بن حماد جوهری است. قرشی این کتاب را در سال 700ق در کاشغر ماوراء النهر به پایان رساند. محمدحسین حیدریان در سال 1397ش، الصراح من الصحاح را تصحیح و با ترجمه بخش های عربی آن منتشر کرد. در این مقاله، نخست از روش تصحیح صراح با دیدی انتقادی سخن رفته است. سپس اشتباهات و نادرست خوانی های مصحح با مراجعه به دو نسخه خطی مورد استفاده او، یک نسخه چاپ سنگی و صحاح جوهری، ذکر و صورت صحیح پیشنهادی ارایه شده است؛ در ادامه، اهم اختلافات و ناهماهنگی های ضبط متن با ضبط نسخ، خصوصا نسخه اساس، بررسی گردیده و در پایان به برخی از نقایص و کمبودهای متن چاپی در مقایسه با دستنویس ها اشاره شده است.

  کلیدواژگان: الصراح من الصحاح، جمال قرشی، تاج اللغه و صحاح العربیه، فرهنگ های عربی فارسی، تصحیح انتقادی متون، نقد تصحیح
 • علی فرزانه قصرالدشتی*، محمود رضایی دشت ارژنه، فرخ حاجیانی صفحات 231-259

  نخستین بار ویکاندر با پژوهش هایی بر مهابهارت و شاهنامه این نظر را مطرح کرد که طبقه جنگ جو در میان قوم آریایی، طبقه ای مستقل از ساختار اجتماعی به شمار می آمده و روحانیون و کشت ورزان دو طبقه دیگر را تشکیل می دادند. دومزیل با قرار دادن گروه فرمان روایان کنار روحانیون در طبقه اول و بررسی ساختار اجتماعی دیگر اقوام هند و اروپایی، نظریه سه بنی بودن ساختار اجتماعی را به دیگر جوامع این قوم تعمیم داد. او بر این باور بود که علاوه بر ساختار اجتماعی، خدایان، خاندان ها و حتی مفاهیمی جزیی تر چون پزشکی و فره و آتش در ایران از این ساختار پیروی می کند؛ اما با بررسی دقیق تر این موضوعات در شاهنامه و مهابهارت می توان گفت بسیاری از تحلیل های دومزیل قابل تامل است. در این جستار سعی شده با بررسی انتقادی بنیان های نظریه دومزیل بر اساس اساطیر و حماسه های هند و ایران، به نقد و تحلیل این نظریه پرداخته شود. با توجه به بررسی ها به نظر می رسد طبقات اجتماعی و دیگر مفاهیمی که دومزیل بر آن ها تاکید دارد چندان قابل تفکیک و مرزگذاری نیستند. از سویی دیگر طبقه کشت ورز در باورهای هند و ایرانی اهمیتی هم پای دیگر طبقات نداشته است و بر خلاف نظر دومزیل پیشه وری در این جوامع قدمتی کهن دارد.

  کلیدواژگان: دومزیل، ساختار اجتماعی، هند و ایرانی، شاهنامه، مهابهارت
 • عادل ملکی*، عبدالله طلوعی آذر، عبدالناصر نظریانی صفحات 261-291

  در این پژوهش با هدف بررسی کلی جایگاه و تحولات ضرب المثل ها در سبک های نثر فارسی، سیر تطور تاریخی کاربرد انواع ضرب المثل ها، نحوه کاربردشان در متن، ارتباط ضرب المثل های فارسی با ضرب المثل های عربی و بررسی رویکرد نویسندگان به آنها در پانزده کتاب منثور در موضوع های مختلف، از قرن پنجم تا قرن نهم تحلیل شده است. در این قرن ها، انواع آیات و احادیث، امثال سایره، سخنان مشایخ، اشعار شاعران و داستان های مشهور به صورت ضرب المثل وارد نثر شده اند، نتایج بررسی ها نشان می دهد: از نظر تاریخی، سبک مرسل (قرن پنجم): دوره آغاز حضور ضرب المثل ها، سبک بینابین (اواخر قرن پنجم): دوره تثبیت، سبک فنی و مصنوع (قرن ششم و هفتم): دوران طلایی و قرن هشتم و نهم: دوران افول کاربرد ضرب المثل ها در متون فارسی است. تکرار بدون تغییر، تکرار با تغییر جزیی، مثل سازی، متروک شدن برخی امثال با تغییر سبک ها از تحولات  ضرب المثل در این قرن هاست. جایگاه آنها در متن با حروف و جمله های رابط یا بدون رابط و مستقیم است. ضرب المثل های عربی در چند روش بدون ترجمه، ترجمه لفظی، ترجمه مفهومی و معادل سازی در کنار ضرب المثل های فارسی آمده اند، نویسندگان متون نیز برخی ضرب المثل ها را در راستای اندیشه خود تغییر داده یا رد کرده اند.

  کلیدواژگان: ضرب المثل، سبک، نثر، متون منثور، جایگاه، تحول
 • سجاد نجفی بهزادی*، زهرا ادراکی سورشجانی صفحات 293-322

  حکایات و داستان های کهن (کلیله و دمنه) به دلیل داشتن ظرفیت های آموزشی و مضامین عالی و ناب تربیتی، منابع بسیار مناسبی برای تربیت، پرورش و شکوفا کردن استعدادهای کودکان و نوجوانان محسوب می شوند. هدف پژوهش حاضر تحلیل داستان های بازنویس شده کلیله و دمنه بر اساس انواع اقتباس است. روش تحقیق به صورت تحلیل محتواست. ضمن بررسی تعریف اقتباس و انواع، نویسندگان برای انجام یک اقتباس خلاق و مناسب راهکارها و معیارهای مختلفی را ارایه داده اند. انتخاب عنوان مناسب و خلاق، استفاده از شگردهای سپید نویسی و شکاف گویا، خلاقیت در شروع و پایان بندی داستان ها، گسترش طرح حکایت و قصه های کهن از طریق افزایش تعداد حوادث داستان، افزایش کشمکش ها و.. از مهم ترین مولفه های یک اقتباس خلاق و آزاد از متون کهن از جمله کلیله و دمنه است. نتایج پژوهش نشان داد که از میان آثار بررسی شده چهار گروه بازنویس، علیرغم آن که هر چهار گروه از معیارهای بازنویسی خلاق استفاده ی چندانی نکرده اند؛ اما داود لطف الله و مژگان شیخی، بر حسب میانگینی که به دست آمد، نسبت به دو بازنویس دیگر یعنی مهدی آذر یزدی و رضا شیرازی، بیشتر از شاخصه های اقتباس خلاق در داستان های خود استفاده نموده اند.

  کلیدواژگان: متن بازنویسی، کلیله و دمنه، بازنویسی، اقتباس
 • سید عباس حقایقی*، سید ابوالقاسم حسین (ژرفا)، احمد شهدادی صفحات 323-350

  از میان مسایل پیرامون ارتباط میان هنر و عواطف، این پرسش که آیا می توان از نقش عواطف در جهت فهم بهتر آثار هنری یاد کرد یا خیر، مورد توجه ویژه ی اندیشمندان قرار گرفته است. عده ای از کارکرد مخرب مواجهه ی عاطفی با اثر هنری سخن رانده و برخی به نقش مثبت آن اشاره کرده اند.  پژوهش حاضر ضمن بررسی آراء عرفانی مولانا در مثنوی معنوی، نقش عواطف را در فهم بهتر آثار هنری واکاوی می نماید. یافته های پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته این موارد را نشان می دهد: از منظر مولانا، مواجهه ی عاطفی با یک اثر هنری می تواند از طریق ایجاد همدلی با اثر و تغییر در نحوه ی توجه به آن، زمینه ساز فهم بهتر آن اثر و همچنین پیام های آن گردد. مولانا در مثنوی، عامدانه و آگاهانه روش بیان هنری را به زبان شعر و از طریق حکایت های تمثیلی انتخاب کرده و یکی از عناصر اساسی که ضریب نفوذ بیان هنری را افزایش می دهد، نقش موثر عواطف در جای جای حکایات مثنوی است.

  کلیدواژگان: مولانا، عواطف، فهم اثر هنری، مثنوی معنوی، همدلی
|
 • Fahimeh Asadi *, Afshar Azizydowlatabadi, Leila Modidri, Alireza Fatemi Pages 1-26

  The two-part world of light and darkness has a long history. In the imagination of ancient Iranians, there are two principles in eternity; One was called Ahura Mazda and the other Ahriman. The research question is, what is the foundation of light and darkness in Khosravani's wisdom? And how are these two concepts explained in Bayezid's sayings and Hanry Corben's metaphysics? The purpose of this research is to explain the nature of light and darkness in Bayezid's mysticism and its connection with Khosravani's wisdom and to reflect this category with Hanry Corben's worlds in the ancient Iran. The findings of the research are that the dualities of light and darkness are two separate essences with different natures, which were correct in the wisdom of Khosravani and the mysticism of Bayazid Bastami. HanryCorben connects the metaphysics of Suhrawardi's thought with German romanticism, Mazdaism, Manichaeism, Hermesis, and the Sufism of Rozbehan Baghli, NajmuddinKobra, and NajmuddinRazi. Mazdasna's worldview is based on light and darkness. Light is the appearance of the self and the appearance of others. Darkness is also the essence of dark and has a dark aspect. The hero of mystical thought is a light man trapped in darkness who is thinking of liberation. His idea and experience are also connected in the connection of light man and his guide. Bayezid also meant God's light and the achievement of it in his mystical thinking.

  Keywords: light, darkness, Khosravani Wisdom, Henry Corben, mysticism, Bayazid Bastami
 • A Critical Review on the Mathnavī-ye- Manavī Edited by M. A. Movahhed
  MohammadKazem Yusofpur * Page 2

  Among the numerous corrections of the spiritual Mathnavi, the edition of Mohammad Ali Movahhed is the last and without a doubt the best. More than four years have passed since the first edition of this work, which has now reached its third edition. The professor has put corrections on eight complete and monograph versions, all belonging to a maximum of fifteen years after Rumi's death, and three other auxiliary versions. Of these, seven copies were probably written under the supervision of Hossam al-Din Chalabi, the last caliph, and Sultanwaleed, the son of Maulana. Of the other three versions, two versions were written during the lifetime of Sultan Vold. In this article, we have evaluated this magnificent work, while enumerating its advantages, in the following four areas:1) Correction and recording of verses: In this section, due to the avoidance of word length, we have only discussed the correction of a number of verses in the first book. In order to understand the meaning of some verses according to their recording, because the professor did not say anything in the correction of the book (and we hope that they will clarify the point in the annotations or commentary of the Masnavi later), we have no choice but to speculate. The priority of recording some verses or some words in Masnavi verses, considering the possibility of different readings in the recording of words and combinations such as Bad/Yad, Karkan/Karn, Kardi/Gardi, forms the main topics of this part of the article. In this section, we have reviewed 14 examples, which are mainly related to the meaning and sometimes the validity of the verses included in the margins of the versions.   2) Spacing between the verses of the Masnavi: One of the interesting features of this correction is the spacing between the verses throughout the Masnavi. What obligates this work is the most obvious characteristic of Masnavi in ​​telling stories and parables, which, apparently, is the horizontal line of travel And they are not straightforward. The professor listed three goals for these intervals: 1- to guide the reader in the content; 2- Preventing the possible boredom of the singer due to the repetition of monotony and continuity on a single song; 3- Paying attention to the turn of Rumi's words according to the situations of the narration and reflecting on his narrow thoughts. (Rek: Molana, 1396, vol. 1, introduction one hundred and fifty-five). The author considers spacing between the verses of the Masnavi useful and worthy of appreciation due to the possibility of easier communication of the modern reader with this text. According to the author, out of the three goals that Professor Mowahed has set the foundation of spacing on, the second goal, especially with the clause "probable boredom of the reader", is not very evaluable, because in fact it is not known which reader gets bored where. Therefore, in this part of the article, we have examined and analyzed the first and third reasons, which are responsible for the plot of Rumi's continuous twists and turns from the straight line of the speech, and we have shown that in some cases, the application of scholarly correct spacing may not be justified. 3) Script: Although the Persian Language Academy has made efforts to organize the Persian script for many years, among the high-quality corrections and numerous editions of ancient texts, one can find less evidence that the correctors have a single policy in writing all kinds of Persian words throughout the text. Applying a single policy to distinguish word types, especially in rhymed texts, can guide readers to "correct reading". Even though Professor Mowahed did not use a single procedure in writing in this correction, his precision in calligraphy is noticeable. According to the author, adopting a well-thought-out and uniform script in the correction of texts, based on what has been determined by the Persian Language Academy, both arrests the reader in correct reading and frees the printing of old texts from confusion. In this part of the article, we first pay attention to examples of the teacher's correction, which correct handwriting prevents reading and, as a result, misunderstanding of the verses. Then, in this edition, we will review some mistakes made in typesetting and failure to adopt unity of procedure, especially in writing compound words. About the typesetting of the book, it seems that the beauty of the letters and the arrangement of the words of each stanza was much more important than determining and limiting the privacy of the words. 4) The use of punctuation marks: it is clear that the use of these marks (dot, colon, comma, semicolon, etc.), in its right place, guides the reader in reading and understanding sentences and verses correctly. In the master's printing, the use of signs, without the usual extremes, is interesting. In this part of the article, while showing some examples of the master's accuracy which is the way to the correct meaning of the verses, we have briefly examined the use of the comma and mentioned the cases where the comma has limited the meaning of the verse, or caused a defect to it. In this article, to avoid the length of words, we have examined only the first book of the Masnavi, although sometimes we have given examples of verses from other books to confirm or strengthen the content. In reciting the verses of the Masnavi, we have used the exact writing and recording of the master's edition as a criterion everywhere.

  Keywords: Mathnavī-ye- Mathnavī, textual Criticism, segmentation, Arthrography
 • The Study of Category, Function and Meaning of the Conjunction “و” (= "And") in Persian from the Perspective of the Process of Reduction of Signs in Perceptional Semantics Based on the Lyric Poems of Saadi and Hafez
  Houshang Moradi *, Mostafa Gorji, Abbasali Vafaie Page 3

  The grapheme “و” in the Persian written system signifies several graphs and linguistic signs. This grapheme signifies both “o” and “va” (=and) in the field of conjunction, and there is no noticeable difference between their grammatical categories, function and meaning in the Persian language system. Pointing to the lexical and conceptual changes of these two words from a diachronic study, this article has tried to prove from the perspective of the reduction process in perceptional semantics that the word “و” has only one linguistic meaning and does not belong to more than one grammatical category. Research corpus is the lyric poems of Saadi and Hafez. Studying this conjunction from the perspective of the process of reducing the signs in perceptional semantics showed that the types of meanings attributed to “و” in the tradition of Persian language and literature studies are related to the meanings of collocating units, or are related to the reduction of companion units in the intra-linguistic context. In this approach, the conjunction “و” does not have any other category, meaning, and function in Persian language; and it is necessary to observe this point in the pragmatic studies related to this conjunction in Persian language and literary texts.

  Keywords: Conjunction, Category, Function, Grammar, Perceptional Semantics
 • Hamid Aghajani * Pages 27-41

  Various editions of Ferdowsi's Shahnameh have been attempted over the past two hundred years to bring the epic closer to what Ferdowsi originally penned. Despite these efforts, the valuable verses, numerous appended couplets, and various other flaws persist in this epic masterpiece. The absence of ancient manuscripts emphasizes the need to consider alternative methods in correcting Shahnameh. One such approach is self-correction, considering elements such as similes, metaphors, interpretations, and their equivalents. This method can rectify many discrepancies. In this article, the second hemistich of the couplet “kherad chon shaved kehtar-e kam o rashk /Chonan dan ke divane khanad pezeshk (When wisdom becomes less than desire and envy, know it like a physician who considers someone insane)” is corrected and analyzed based on the proverb “Hasad [rashk] dardist bi-darman (Envy is an incurable pain)” and the recurrence of this proverb in other verses of Shahnameh and Persian literary texts, presented as “Chonan dan ke daroo na-danad pezeshk (Know that, like a physician who does not know the remedy)”.

  Keywords: Ferdowsi's Shahnameh, Proverb, correction, envy, remedy
 • Masume Aminiyan *, Fatemeh Koopa, Hoseyn Yazdani, Morteza Haji Mazdarani Pages 43-75

  Mosarrahat ul-asmā’ is a bi-lingual dictionary‚ Arabic to Persian‚ written by Lotfullah ebn abi Yousef Halimi‚ ottoman lexicographer and philologist of the ninth and beginning of the tenth century AH (15 century AD). This book written in 872 AH (1466 AD) ‚ has nearly 17112 headwords, considering some of their Turkish equivalents (nearly 1180 headwords), we can somehow call it a tri-lingual Arabic to Persian and Turkish dictionary. Considering to emersion of this kind of dictionaries in the ninth-century‚ we can enumerate Mosarrahat ul-asmā’ as a pioneer in this field.In addition to carrying a variety of definition language, we can mention other features of this book including: presenting a comprehensive and complete definition of some headwords which is distincting from similar dictionaries, recording Arabization (to indicate pronunciation) of some of the Persian and sometimes Turkish equivalents that display outdated pronunciation of words, their local dialect or Turkish dialect, Using some rare and alternative pronunciation of words that represent their phonetic changes, Using rare and compound words, recording specialized medical words.

  Keywords: Old lexicography, Mosarrahat ul-asmā&rsquo, Lotfullah Halimi, linguistic features, rare words
 • Milad Bigdeloo *, Hussein Mollanazar Pages 77-107

  Sharaf al-Din Shafrava was a well-known scholar and writer of the 6th century AH/12th century CE. One of his works is entitled Atbāgh al-Dhahab fi mavāʿiz va al-Khoṭab, in which Shafrava imitated Zamakhshari's style in Aṭvāgh al-Dhahab. There exists an ancient Persian translation of this book edited critically by Rabiʿ-Niyā and Valimanish and published by Library, Museum and Document Center of Iran Parliament in 1391SH/2012CE. The present article aimed at analysing this translation critically. To achieve this aim, the printed text (1389SH/2010 & 1391SH/2012) was compared with the base manuscript of the edition and also with the Arabic original (1309AH/1891CE & 1329AH/1911CE). The comparisons showed that the edited text suffered from several errors, omissions and additions (by the editors), and attempt was made to correct such errors and detect all the instances of omission and addition. The second aim was introducing an ancient and newly-discovered manuscript of this translation and comparing the text of which with the edited text. The findings showed that this manuscript has more equivalents of Persian origin, and is, in some passages, different from the previous ones. Due to the mentioned deficiencies and shortcomings and discovery of the said manuscript, re-editing the text seems necessary.

  Keywords: Sharaf al-Din Shafrava, Translation of Aṭbāgh al-Dhahab, Ancient Translations, Persian translation
 • Yaser Dalvand* Pages 137-158

  Some of the military terms are related to archery. Many of these terms have disappeared from dictionaries but in the treatises related to archery, you can get information about them. In some Persian texts, these terms (such as عقده، زنده، مرده چلیپا، زیردست، دستکش) are placed next to other famous terms (such as تیر، کمان، ناوک پیکان) that form equivocal appropriateness and they increase the rhetorical value of the texts. In this essay has been attempted to introduce some of these terms and investigated their rhetorical function in the poetry of Persian literature poets. For this purpose, various equivocal appropriateness have been introduced and military terms in Persian texts have been divided into regular categories. In the main part of the essay, examples of equivocal appropriateness based on archery terms are presented.

  Keywords: aaEquivocal appropriateness, Military terms, Archery
 • Molood Shagoshtasbi *, Mohammad Hasanzade Niri Pages 159-196

  One of the most fundamental tenets of ancient Iranian philosophy and mysticism, especially in the Yazd-e-Masna religion, is happiness, bliss and attention to joyful and exciting emotions. In these texts, words within the 'semantic field' of ‘happiness’ have the highest frequency. Ahuramazda is a God of happiness, Zarathustra himself is a happy prophet and a messenger of happiness. Believers speak happily in their prayers. The gods Mehr, Ashi, Tishter, and Anahita bring happiness to the people and the ultimate wish is the wish of happiness. In this study, by providing an analysis of words that are semantically similar to ‘happiness’ and emphasizing the meanings and roots of the two Middle Persian words (šādīh) and (rāmišn) in Avesta, ancient Persian inscriptions, Manichaean and Middle Persian Zoroastrian texts, we will try to follow the concept of happiness in these texts and paint a vivid image of what these texts have to offer when it comes to ‘happiness’. In addition, by proving the importance and place of these concepts in ancient Iranian thought, we will present new findings regarding this topic. In short, happiness in ancient Iranian texts begins with the material world and ascends to heaven. It is a feeling that is associated with worldly pleasures, satisfaction and wisdom, working and self-actualization, good thoughts, plenty, peace, truth, benevolence, prayers and religious practices, and ultimately happiness after death and immortality.

  Keywords: šādīh, rāmīšn, happiness, Ancient Iranian texts
 • Mohammad Sahebi * Pages 197-227

  Arabic-Persian Al-sorâh men al-sehâh dictionary is one of Jamâl al-Din Abulfazl Mohammad Qarshi’s works and an abstract translation of Tâj al-Loghat and Sehâh al-Arabiyyat written by by Abu Nasr Ismail ben Hammâd Jowhari. Qarshi completed the book in 700 AH in Kâshghar located in Transoxiana. Mohammad Hoseyn Heydaryân edited and translated The Arabic parts in 1397 SH. In this article, first, the edition approach of Sorâh is reviewed. Then, the mistakes and misreads of the editor are mentioned on the basis of two manuscripts used by Heydaryân, one lithograph and Sehâh, and correct forms are proposed. Next, the main differences and mismatches between recording of the text and the recording of the manuscripts, specially the basic manuscript, are studied and finally, some of the flaws and deficiencies of the printed version in comparison to the manuscripts are mentioned.

  Keywords: Al-sorâh men al-sehâh, Jamâl Qarshi, Tâj al-Loghat, Sehâh al-Arabiyyat, Arabic-Persian dictionaries, Critical edition of texts, Edition Criticism
 • Ali Farzane Qasrodashti *, Mahmoud Rezaei Dashtarzhne, Farrokh Hajiani Pages 231-259

  For the first time, Wikander, with his research on Mahabharat and the Shahname, suggested that the warrior class among the Aryan people was an independent class of social structure, and that the clergy and the peasants constituted two other classes. By placing the group of rulers next to the clergy in the first class and examining the social structure of other Indo-European peoples, Dumézil extended the theory of the threple systhem social structure to other societies of this nation. He believed that in addition to the social structure, gods, families, and even more detailed concepts such as medicine, fire, and Farrah in Iran followed this structure. But by examining these issues in more detail in Shahname and Mahabharat, we can say that many of Dumézil's analyzes can be criticized. In this article, an attempt has been made to critically examine the foundations of Dumézil's theory based on the myths and epics of India and Iran, and to critique and analyze this theory. According to studies, it seems that social classes and other concepts that Dumézil emphasizes are not very separable and demarcating. On the other hand, the peasantry in Indo-Iranian beliefs was not as important as other classes and Contrary to Dumézil's view, craftsmanship has a long history in these societies.

  Keywords: Dumézil, Social Structure, Indo-Iranian, Shahname, Mahabharat
 • Adel Maleki *, Abdullah Toloeiazar, Abdolnaser Nazaeiani Pages 261-291

  In this study, with the aim of general study of the Place and developments of proverbs in Persian prose styles, fifteen prominent prose books It has been analyzed in various subjects from the fifth to the ninth century AH. About The historical evolution of the use of proverbs, how they are used in the text, the relationship between Persian proverbs and Arabic proverbs and the authors' approach to them. In these centuries, all kinds of verses and hadiths, Common proverbs, sayings of elders, sages, mystics and poems of poet have entered prose in the form of proverbs. The results of the study of developments show: Historically, this is the evolution of proverbs, Morsal style (fifth century): beginning, Beynabeyn style (late fifth century): consolidation, technical style (sixth and seventh centuries): the golden age and the eighth and ninth century: the Age of decline. Repetition without change, repetition with partial change, simile, the abandonment of some proverbs by changing styles are among the evolutions of proverbs in these centurie. The position of proverbs in the text is with a letter and a connecting sentence or without a connecting sentence. A large part of the structure of proverbs has remained unchanged with the change of styles, but some proverbs have been transformed with the change of styles.. Arabic proverbs along with Persian proverbs come in several ways: without translation, verbal translation, conceptual translation and equivalence. The personal style of the writers has been involved in the evolution of proverbs, and some of them have changed or rejected the proverbs in line with their ideas.

  Keywords: proverbs, Persian proverbs, Arabic proverbs, prose texts, style, position, transformation
 • Sajad Najafibehzadi *, Zahra Edraki Pages 293-322

  Ancient anecdotes and stories (Kelileh and Demneh) are considered to be very suitable resources for training, nurturing and flourishing the talents of children and teenagers due to their educational capacities and excellent and pure educational themes. The purpose of the current research is to analyze the rewritten stories of Kelileh and Demneh based on the types of adaptation. The research method is content analysis. While examining the definition of adaptation and its types, the authors have presented various strategies and criteria to carry out a creative and suitable adaptation. Choosing a suitable and creative title, using white writing techniques and telling gaps, creativity in the beginning and ending of stories, expanding the story and old stories through increasing the number of events in the story, increasing conflicts, etc. are important. It is the most important component of a creative and free adaptation of ancient texts, including Kelileh and Demneh. The results of the research showed that among the reviewed works of four rewriting groups, despite the fact that all four groups did not use creative rewriting criteria much; But Davoud Lotfollah and Mozhgan Sheikhi, according to the average that was obtained, compared to the other two rewriters, namely Mehdi Azar Yazdi and Reza Shirazi, have used more features of creative adaptation in their stories.

  Keywords: Text rewriting, Kelileh, Demneh, rewriting, adaptation
 • Seyed Abbas Haghayeghi *, Seyed Abulqasim Husseini, Ahmad Shahdadi Pages 323-350

  Among the problems about the relation between emotions and art, the question of whether emotions can be mentioned as a tool for a better understanding of artwork or not has received special attention from scholars. Some have spoken of the destructive role of emotional engagement with the artwork, and some have pointed to its positive role. This paper investigates the mystical views of Rumi in Masnavi Ma'navi to explore the role of emotions in a better understanding of artworks. The findings of the research, which was accomplished using the descriptive-analytical method, show the following: From Rumi's point of view, an emotional engagement with an artwork can pave the way for a better understanding of the work as well as its messages by creating empathy with the work and changing the way we pay attention to it. In Masnavi, Rumi deliberately and consciously chooses the method of artistic expression through the language of poetry and allegorical stories, and one of the basic elements that increase the influence of artistic expression is the influential role of emotions in all the stories of Masnavi.

  Keywords: Rumi, emotions, Understanding Artwork, Masnavi Ma'navi, Empathy