فهرست مطالب

نشریه هنرهای کاربردی
سال دوم شماره 2 (تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/06/01
 • تعداد عناوین: 5
|
 • تهمینه جاودسخن*، ابوالقاسم دادور، زهرا عرب صفحات 5-19

  ساختار کارکردگرایی نخستین بار توسط برانیسلاو مالینوفسکی در علم انسان شناسی مطرح شد. دو مولفه تشکیل دهنده این نظریه، نیازها و نهادها است. مولفه اول شامل احتیاجات ابتدایی هر انسانی است و مولفه دوم شامل نیازهای والاتر مثل هنر و فرهنگ است. ابورجینال، به بومیان و ساکنان اولیه هر جغرافیایی گفته می شود. بومیان اولیه استرالیا ضمن حفظ اصالت هنر خویش، باعث تاثیرگذاری روی هنر معاصر استرالیا نیز شده اند. فرضیه اصلی این تحقیق برآن است که اجزای تشکیل دهنده ی نهاد بومیان استرالیا که شامل هنر، شغل و مذهب ایشان است، در چارچوب نظریه کارکردگرایی مالینوفسکی می گنجد و قابل تحلیل و بررسی است. هدف اصلی این پژوهش، ضمن تحلیل کاربردی هنر بومیان استرالیایی، یافتن رابطه ای بین نهاد و نیاز در هنر و فرهنگ ایشان با توجه به مولفه های کارکردگرایی است. این جستار پژوهشی کیفی است که با روش توصیفی- تحلیلی، داده های اسنادی را با هدف معرفی و بازنمایی هنر ابورجینال های استرالیایی در چارچوب کارکردگرایی مورد پژوهش و پردازش قرار داده است. ابتدا با خوانش نمادها و سمبل های نوشتاری ابورجینال ها، ضمن معرفی انواع سبک های نقاشی ایشان، به تحلیل و توصیف آثار نقاشی آنها پرداخته و روابطی که بین عناصر جزء و کل در هنر نقاشی آنها وجود دارد را با مولفه های کارکردگرایی بررسی کرده که پی به همسو بودن آنها می بریم. بومیان استرالیا از طریق نقاشی، آرزوها و اهدافشان را متجلی می کنند و همین امر، در جهت تداوم و انتقال فرهنگ شان عاملی برای پویایی این فرهنگ کهن شده است. هنر در تمام رفتارهای سازمان یافته ابورجینال ها، از جمله مراسم آیینی آنها دخیل است. تحلیل سایر هنرهای بومیان، نشانگر آن است که هنر و فرهنگ ایشان همراه با هم ناظر به امر متعالی اند. نتیجه این تحقیق نشان می دهد که هنر بومیان استرالیایی بر طبق نظریه کارکردگرایی، آمیختگی بین اجزاء نهاد که شامل هنر، مذهب و شغل ایشان است را شامل می شود

  کلیدواژگان: ابورجینال، کارکردگرایی، مالینوفسکی، نهاد و نیاز، هنر استرالیا
 • صدیقه تدریس حسنی*، مهدی محمدی صفحات 20-45
  در طول دوره ‏های مختلف تاریخ معاصر شهر تهران، حجم‏ها و مجسمه ‏های شهری میادین همواره از ویژگی‏هایی برخوردار بوده است که کشف چیستی و چرایی حضور آنها در فضای شهری، می‏تواند به خوانش زیبایی شناسانه آثار کمک شایانی نماید. نخستین گام در تسهیل این خوانش و تحلیل‏ها، گونه ‏شناسی مجسمه‏های هر دوره براساس فرم و ریخت و کارکرد و عملکرد آنها است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی مجسمه ‏های شهری از منظر زیبایی‏شناسی (فرم‏شناسی) و کارکرد است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی محسوب می‏شود. جامعه آماری پژوهش حاضر مجسمه ‏ها و المان‏های شهری شهر تهران طی دهه 80 و 90 می‏باشد (219 مجسمه). جهت تحلیل نیز 20 نمونه انتخاب شده است. با بررسی و گونه‏شناسی آثار در دو دهه 80 و 90 می‏توان گفت گونه‏های مجسمه ‏های غیرفیگوراتیو تنوعی از آثار را در بر می‏گیرد که براساس فرم بیانی آنها قابل تقسیم به زیرگروه ‏های حجم معماری، حجم‏های هندسی و حجم‏های نوشتاری است. مجسمه‏ های فیگوراتیو انسانی نیز به دو زیر گروه واقعی و خیالی طبقه ‏بندی شده است. مجسمه ‏های خیالی، آثاری را شامل می‏شود که به رغم فرم انسانی، مصداقی در واقعیت ندارند و براساس تخیلات ذهنی ساخته شده‏اند. در دهه 80 بیشترین حجم مجسمه ‏ها به مجسمه ‏های خیالی (مشاهیر) تعلق دارد ولی دهه 90  رواج مجسمه ‏های واقعی از شخصیت‏های علمی و شهدای انقلاب اسلامی و جنگ اتفاق می افتد. نتایج حاکی از آن است که در دهه 80، و 90 عمده مجسمه‏ ها از فرم فیگوراتیو پرخوردار بوده ‏اند. همچنین عمده کارکردهای این مجسمه‏های شهری شامل ارتقای سطح آگاهی جامعه (انتقال مفاهیم و ارزش‏های فرهنگی و مذهبی)، ایجاد زیبایی بصری، هویت بخشی به مکان، القای حس مکان ‏نمایی، تداعی رویدادهای خاص، بازخوانی فرهنگ و نمایش تعلقات دینی و ارزشی، تقویت و تشدید مرکزیت و میدان، معنابخشی به نام‏گذاری میدان یا مکان، ایجاد یک نشانه و نماد شهری و ایجاد حس تعلق خاطر و آرامش بوده است.
  کلیدواژگان: المان شهری، مجسمه ‏سازی، کارکرد و عملکرد، فرم ‏شناسی
 • علیرضا حسین پور کاسگری، مریم سیاری* صفحات 46-57
  حقوق مالکیت فکری به صورت سنتی بر بنیان های حمایت از اختراعات، مالکیت ادبی- هنری (کپی رایت)، و علایم (علامت تجاری) استوار شده و حقوق ویژه مالکیت فکری، نظیر حقوق طرح ها، خارج از این چارچوب و نیز دایما مورد پرسش و صورت بندی مجدد است. در صنعت مد و لباس که صنعتی با مالکیت فکری بالاست، به طور دایم ایده ها و نوآوری های خلاقانه تولید و از آن ها بهره برداری تجاری می شود. طرف داران حقوق مالکیت فکری بر این باورند که نوآوری های علمی و فناوری، نظیر موسیقی ، کتاب و دیگر آثار ادبی - هنری، مشکل ، اما کپی کردن آن ها آسان است ، و نبود حقوق مالکیت فکری قدرتمند برای حمایت از چنین آثاری موجب بهره مندی مجانی از تلاش پدیدآورندگان آثار فکری و در نتیجه دلسردی آن ها برای سرمایه گذاریهای زمانی و مالی در نوآوری ها جدید می شود بر اساس این توجیه ، در راستای حمایت از طراحان مد و لباس در برابر جعل، بهره گیری از حمایت های حقوق مالکیت فکری ضروری و مفید است ، و نیاز است روش های حقوقی جایگزین برای این موضوع مهم اندیشیده شود. لذا نقش این نوع مالکیت بسیار حایز اهمیت و حساس می باشد. پژوهش حاضر در همین راستا و با طرح این سوال که حقوق مالکیت معنوی در خلاقیت طراحان لباس چه تاثیری دارد؟ طرح ریزی و انجام شده است. این پژوهش از دیدگاه هدف کاربردی و از نقطه نظر ماهیت تحلیلی-توصیفی می باشد روش گردآوری اطلاعات این پایان نامه اسنادی (فیش برداری) و میدانی بوده و طی آن با آثار و مکتوبات مشابه قبلی رجوع شد. در قسمت میدانی با بکارگیری ابزار پرسشنامه نظرات 304 طراح لباس جمع آور گردید اطلاعات به دست آمده در مطالعات میدانی به کمک نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از تحقیق کنونی نشان داده که بین خلاقیت طراحان لباس و حقوق مالکیت معنوی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. اما این مسیله تا چه اندازه بر خلاقیت طراحان لباس تاثیر گذار است هنوز قابل بحث است.
  کلیدواژگان: حقوق مالکیت معنوی، طراحی لباس، خلاقیت، صنعت مد
 • مسلم رضائی* صفحات 58-86
  مطالعه توصیفی-تحلیلی نقوش هندسی در تزیینات معماری مسجد جامع وکیل شیرازمسجد جامع وکیل شیراز، به عنوان شاخص ترین بنای مذهبی دوره زندیه در تاریخ هنر و معماری اسلامی ایران شناخته می شود. زیباترین و مستحکم ترین مسجدی است، که بعد از دوره صفویه در ایران ساخته شده است. این مسجد در طول تاریخ حیات خود بارها مرمت شده است. با توجه به پیشینه ساخت مسجد می توان دریافت که اجزای معماری این مسجد به سبب ساخت و ساز در دوره های مختلف در سبک تزیینات به ویژه درکاشی کاری، تفاوت ها و شباهت هایی وجود دارند. به همین جهت وجود سبک های مختلف در تزیینات هندسی مسجد دور از ذهن نیست. روش تجزیه وتحلیل نتایج حاصل از داده های این پژوهش کیفی (توصیفی-تحلیلی) و به روش گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی  و میدانی است. هدف از این پژوهش شناخت و تحلیل، نقوش هندسی در تزیینات معماری مسجد است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهدکه نقوش هندسی در فضاهای مسجد علی رغم تنوع و فراوانی ظاهری، دارای ویژگی های مشترکی هستند و از الگوهای منسجم و مشابهی در طراحی پیروی می کنند. نقوش هندسی غالبا دارای انسجام است، غالب نقوش هندسی گره های کند هستند. از طرفی رنگ های به کاررفته در نقوش هندسی مسجد نیز دارای سبک و الگوی رنگی واحد و مشترکی است. تقریبا در تمامی سطوح مسجد ترکیب رنگی های روشن دیده می شود و رنگ های روشنی مانند سفید، زرد، آبی و صورتی غالب اند. به نظر می رسد این هماهنگی و انسجام در نقوش تزیینی مسجد به منزله الگوی واحد طراحی تزیینی مدنظر قرارگرفته است و مرمت ها و تعمیرات دوران بعد از زندیه در این مسجد با توجه به رعایت این الگوهای اصلی تزیینی دنبال شده است. به بیان دیگر باوجود تنوع و تفاوت های قابل مشاهده، شباهت در نوع و فنون اجرای نقوش مشهود است و نشان دهنده پیگیری و الگوبرداری از نمونه نقوش قدیمی تر مسجد و تجدید این نقش مایه ها به منظور حفظ انسجام و یکپارچگی نسبی تزیینات بناست.
  کلیدواژگان: زندیه، مسجد وکیل، تزئینات معماری، سبک شناسی، نقوش هندسی
 • کسری کتاب اللهی*، آزیتا بلالی اسکوئی، مرتضی میرغلامی صفحات 87-103

  در دوران معاصر تمرکزگرایی در ساختار مدیریت شهری موجب از بین رفتن انسجام اجتماعی و کالبدی محلات شده، بگونه ای که با ظهور طرحهای توسعه شهری، محلات صرفا به یک واحد تقسیمات شهری براساس جمعیت و برخورداری از خدمات پایه محله ای تبدیل گردیده اند. در این پژوهش با فرض تفاوت نوع معاشرت به تناسب ویژگی های مختلف ساختاری محله، بترتیب در سه محله نوساز، تاریخی و بافت فرسوده، شامل شالمان؛ سرتپوله؛ نایسر جهت موردپژوهی انتخاب شدند. روش مورد استفاده در این پژوهش، ترکیبی از روش های تحلیل محتوای متون، پیمایشی و مفاهمه ای است که براساس آن حضور در سطح محلات، استفاده از پرسشنامه 24 سوالی و مصاحبه با مردم انجام می شود. در تحلیل پرسشنامه از نرم افزار Spss16 بهره گرفته می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در روابط همسایگی هر سه زیرمجموعه حسن معاشرت یعنی، «مشارکت، کرامت و فضیلت»، به نسبت های متفاوتی وجود دارند، فقط سطح برقراری روابط، چگونگی آنها، نحوه گستردگی روابط و... است که می تواند تحت تاثیر ویژگی های محله تعریف شود و موید این مساله است که عوامل غیراجتماعی در چگونگی برقراری معاشرت تاثیرگذار می باشد.در دوران معاصر تمرکزگرایی در ساختار مدیریت شهری موجب از بین رفتن انسجام اجتماعی و کالبدی محلات شده، بگونه ای که با ظهور طرح-های توسعه شهری، محلات صرفا به یک واحد تقسیمات شهری براساس جمعیت و برخورداری از خدمات پایه محله ای تبدیل گردیده اند. در این پژوهش با فرض تفاوت نوع معاشرت به تناسب ویژگی های مختلف ساختاری محله، بترتیب در سه محله نوساز، تاریخی و بافت فرسوده، شامل شالمان؛ سرتپوله؛ نایسر جهت موردپژوهی انتخاب شدند. این پژوهش به دنبال پاسخگویی به سوالات ذیل است که 1. جلوه حسن معاشرت در محلات سنتی و معاصر ایران چیست؟ 2.شیوه های مداخله در جهت ارتقای معاشرت احسن ساکنین محلات شهری کدامند؟.

  کلیدواژگان: سبک زندگی اسلامی، سیره، نصوص، حسن معاشرت، محله، سنندج
|
 • TAHMINEH JAVEDSOKHAN *, Abolgasem DADVAR, Zahra Arab Pages 5-19

  The structure of functionalism was first proposed by Branislav Malinowski in anthropology. The two components of this theory are needs and institutions. The first component includes the basic needs of every human being and the second component includes higher needs such as art and culture. Aboriginal refers to the natives and early inhabitants of any geography. Indigenous Australians, while preserving the originality of their art,have also influenced contemporary Australian art. The main hypothesis of this research is that the components of the Indigenous Australian Institution,which includes their art, occupation and religion, fit into Malinowski's theory of functionalism and can be analyzed. The main purpose of this study,while applied analysis of Australian Indigenous art, is to find a relationship between the institution and the need in their art and culture with respect to the components of functionalism. This is a qualitative research paper that has researched and processed documentary data with a descriptive- analytical method with the aim of introducing and representing the art of Australian original originals in the framework of functionalism.First, by reading the symbols and written symbols of the Aboriginal people,while introducing the types of their painting styles,he analyzes and describes their paintings and examines the relationships between the partial and total elements in their painting art with functionalist components that follow their alignment. Indigenous Australians express their aspirations and goals through painting,and this has become a factor in the dynamism of this ancient culture in order to perpetuate and transmit their culture. Art is involved in all the organized behaviors of the Aboriginal people,including their rituals. The analysis of other indigenous arts shows that their art and culture together observe the transcendent. The results of this study show that Australian Indigenous art,according to functionalist theory,is a fusion of the components of an institution that includes their art,religion and occupation.

  Keywords: Aboriginal, Functionalism, Malinowski, Institution, Need, Australian Art
 • Sedighe Tadris Hasani *, Mahdi Mohammadi Pages 20-45
  During the different periods of the contemporary history of Tehran, the volumes and urban sculptures of the squares have always had the characteristics that the discovery of what and why their presence in the urban space can help the aesthetic reading of the works. The first step in facilitating these readings and analyzes is the typology of the sculptures of each period based on their form and shape and function. The main goal of the current research is to investigate urban sculptures from the perspective of aesthetics (formology) and function. This research is considered practical in terms of purpose. The statistical population of the current research is the sculptures and urban elements of Tehran during the 80s and 90s (219 sculptures). 20 samples have been selected for analysis.By examining and typifying the works in the 80s and 90s, it can be said that the types of non-figurative sculptures include a variety of works, which can be divided into subgroups of architectural volumes, volumes of Geometric and written volumes. Figurative human sculptures are also classified into real and imaginary subgroups. Imaginary sculptures include works that, despite the human form, do not have an example in reality and are made based on mental imaginations. In the 80s, the largest number of statues belong to imaginary statues (celebrities), but in the 90s, we are faced with the spread of real statues of scientific figures and martyrs of the Islamic Revolution and war. The results indicate that in the 80s and 90s, most of the sculptures were figurative. Also, the main functions of these urban sculptures include raising the level of society's awareness (transmitting cultural and religious concepts and values), creating visual beauty, giving identity to a place, inducing a sense of place, evoking special events, retelling culture and showing religious affiliations. and value, strengthening and intensifying the centrality of the square, giving meaning to the naming of the square or place, creating an urban sign and symbol, and creating a sense of belonging and peace.
  Keywords: urban element, sculpture, function, performance, Morphology
 • Alireza Hoseinpor Kasgary, Maryam Sayari * Pages 46-57
  Intellectual property rights are traditionally based on the protection of inventions, copyrights, and trademarks. Also, the special rights of intellectual property, such as the rights of designs, are also placed as a continuation of the subject and research. In the fashion and clothing industry, where intellectual property is particularly important, creative ideas and innovations are continuously produced and commercially exploited. Supporters of intellectual property rights believe that despite the many problems that exist in the creation and production of works of art, it is very easy to copy such works. The lack of strong intellectual property rights to protect works of art has discouraged artists from creating and investing time and money in artistic fields. For this reason, in order to protect fashion and clothing designers against counterfeiting, it is necessary and useful to take advantage of intellectual property rights protection. In this sense, the main goal of this article is to identify and search for alternative legal methods to protect the intellectual property rights of artists, and the main question of the current research is what effect does intellectual property rights have on the creativity of clothing designers? This research is applied research and analytical-descriptive nature. Both desk research and field methods have been chosen in the method of collecting information in a documentary way. In the first part, available sources are used in connection with this topic. And in the field part, the opinions of 304 clothing designers were collected using the questionnaire tool, and the obtained information was analyzed with the help of spss software. The results of the current research have shown that there is a positive and significant relationship between the creativity of a clothing designers and intellectual property rights. But to what extent this issue affects the creativity of clothing designers is still debatable.
  Keywords: Intellectual Property Rights, clothing design, creativity, fashion industry
 • Moslem Rezaee * Pages 58-86
  Vakil Mosque of Shiraz is known as the most significant religious building of Zandieh period in the history of Islamic art and architecture of Iran and is one of the most beautiful and strongest mosque built in Iran after the Safavid period. This mosque, which has been renovated many times during its life history, can be considered as an example of the architectural history of this period in terms of architectural and decorative features. According to the history of construction of Vakil Mosque, it can be seen that the architectural components of this mosque have differences and similarities due to the construction and payment in different periods in the style of decoration, especially in tiling. Therefore, the existence of different styles in the geometric decorations of the mosque is not far from the mind. This is the question; What is the variety of geometric motifs in the architectural decorations of Vakil Mosque in Shiraz? The method of analysis of the results of the data of this research is qualitative (descriptive-analytical). The purpose of this research is to identify and analyze geometric patterns in the architectural decorations of Vakil Mosque in Shiraz. The results of this study show that geometric patterns in mosque spaces, despite the apparent diversity and frequency, have common features and follow coherent and similar patterns in design. Geometric patterns are often cohesive, most geometric patterns are slow knots. On the other hand, the colors used in the geometric designs of the mosque also have a single and common color style and pattern. Light colors can be seen on almost all levels of the mosque, and bright colors such as white, yellow, blue and pink are predominant. It seems that this harmony and coherence in the decorative designs of the mosque has been considered as a model of the decorative design unit and the repairs and repairs of the post-Zandieh period in this mosque have been followed according to the observance of these main decorative patterns. In other words, despite the noticeable variety and differences, the similarity in the type and techniques of execution of motifs is evident and indicates the following and modeling of older mosque motifs and renewal of these motifs in order to maintain the relative cohesion and integrity of the building decorations
  Keywords: : Zandieh, Vakil Mosque, architectural decorations, stylistics, geometric designs
 • Kasra Ketabollahi *, Azita Balali Oskoyi, Morteza Mirgholami Pages 87-103

  In the contemporary era of centralism in the structure of urban management, economic and social changes and developments have caused the loss of social and physical cohesion of neighborhoods, so that with the emergence of urban development plans, neighborhoods are simply a unit of urban divisions based on population and enjoyment. Basic neighborhood services have become. In this study, assuming the difference in the type of association according to different economic / social / physical characteristics in different neighborhoods, respectively, in three neighborhoods, newly built, historical and dilapidated, including Shalman (newly built, density of 6 floors); Head (historical, density of 2 floors); Nisser (informal settlement, with a density of 2 floors) were selected for the case study.The method used in this research is a combination of content analysis methods, surveys and conversations, based on which attendance at the neighborhood level, using a 24-question questionnaire and interviewing people is done. Spss 16 software is used in the analysis of the questionnaire. The results of this study show that in neighborhood relations, all three subsets of good fellowship, ie, "participation, dignity and virtue", exist in different proportions, only the level of establishing relationships, how they are, how the relationship is extensive, and so on. Which can be defined under the influence of neighborhood characteristics and confirms that antisocial factors affect how to socialize. In the contemporary era of centralism in the structure of urban management, economic and social changes and developments have caused the loss of social and physical cohesion of neighborhoods, so that with the emergence of urban development plans, neighborhoods are simply a unit of urban divisions based on population and enjoyment. Basic neighborhood services have become. In this study, assuming the difference in the type of association according to different economic / social / physical characteristics in different neighborhoods, respectively, in three neighborhoods, newly built, historical and dilapidated, including Shalman (newly built, density of 6 floors); Head (historical, density of 2 floors); Nisser (informal settlement, with a density of 2 floors) were selected for the case study.The method used in this research is a combination of content analysis methods, surveys and conversations, based on which attendance at the neighborhood level, using a 24-question questionnaire and interviewing people is done. Spss 16 software is used in the analysis of the questionnaire. The results of this study show that in neighborhood relations, all three subsets of good fellowship, ie, "participation, dignity and virtue", exist in different proportions, only the level of establishing relationships, how they are, how the relationship is extensive, and so on. Which can be defined under the influence of neighborhood characteristics and confirms that antisocial factors affect how to socialize.

  Keywords: Islamic lifestyle, biography, social relation, good company, neighborhood, Sanandaj