فهرست مطالب

چشم انداز شهرهای آینده - سال سوم شماره 2 (پیاپی 10، تابستان 1401)

نشریه چشم انداز شهرهای آینده
سال سوم شماره 2 (پیاپی 10، تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/05/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • شیوا علیزاده، رسول جعفری زاده* صفحات 1-18

  سیاست های مسکن، قبل از هر چیز بیانگر نگرش ها آرمان ها و باورهای سیاسی دولت هاست؛ و همین طور منعکس کننده خواست واقعی در جهت بهبود کیفی طبقات کم درآمد است. هدف این پژوهش بررسی سیاست های مسکن بعد از انقلاب و بررسی سرمایه گذاری بخش خصوصی در دوره 1390 تا 1395 می باشد. این نوع پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی است که با استفاده از منابع اسنادی کتابخانه ای داده های آن جمع آوری شده است. طبق نتایج یافته ها برنامه های بعد از انقلاب عرضه زمین و مسکن با قیمت های منطقه ای و کنترل روند افزایش قیمت زمین، افزایش ساختمان های با دوام توجه به مناطق نیازمند بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده، مسکن اجتماعی و... بو و شکل گیری پدیده سوداگری زمین و کالایی شدن زمین و مسکن این برنامه ها می باشد. به کمک داده های پروانه های ساختمانی صادر شده نتایج تحقیق نشان دهنده این است که سرمایه گذاری بخش خصوصی در سال 1390 شهر قزوین به عنوان رتبه اول در سرمایه گذاری بخش خصوصی می باشد و در سال 1395 شهر همدان در رتبه اول قرار گرفته که این شرایط نشان دهنده این است که سرمایه گذاری در شهرهای میانی بیشتر از سایر مناطق است.

  کلیدواژگان: مسکن، سیاست های بعد از انقلاب، تاپسیس، بخش خصوصی
 • حبیب الله فصیحی*، محمد سلیمانی مهرنجانی، سحر رسولی اقدم صفحات 19-29

  هدف این پژوهش بررسی وضعیت پایداری محیط زیستی در بخش مرکزی شهر اردبیل به منظور هدایت برنامه ریزی و مدیریت شهری در جهت ارتقاء پایداری است. داده های مورد تحلیل از منابع اسنادی و همچنین از پیمایش صورت گرفته بر روی نمونه آماری شهروندان ساکن به دست آمده اند. با توجه به مختصات نقاط برداشت، از داده های پیمایشی یک لایه شیپ نقطه ای فایل فراهم آمده و شیپ فایل های اسنادی نیز با نقاط یادشده انطباق یافته و در مجموع یک لایه واحد نقطه ای را تشکیل داده اند که مبنای تحلیل ها قرار گرفته است. تحلیل ها با استفاده از پارامترهای آمار توصیفی بر روی جدول مربوط به نقشه تولید شده با امکانات درون یابی سیستم اطلاعات جغرافیایی صورت گرفته است. یافته ها دلالت بر این دارندکه محدوده مطالعاتی در سطح متوسط و نزدیک به پایین از پایداری محیط زیستی قرار گرفته است. میانگین ارقام مجموع 19 شاخص پایداری مورد بررسی 2/48 بوده که پایین تر از رقم متوسط (3) است. تنها وجه مثبت از پایداری، میانگین طول سفرهای شهری است. رقم مربوط به 18 شاخص دیگر سطح پایینی از پایداری را نشان می دهند. به لحاظ فضایی گرچه نابرابری حادی مشهود نیست اما در هسته های مرکزی محدوده، سطح پایداری پایین تر و در حواشی شمال غربی و جنوب بالاتر است. به عنوان نتیجه گیری باید گفت که ارتقاء سطح پایداری از سویی مستلزم ایجاد و درونی سازی فرهنگ مربوط است که بایستی با آموزش و آگاهی بخشی حاصل گردد و از سوی دیگر مرهون تجدید نظر در مقررات ساختمانی و شهرسازی با محور قرار دادن پایداری محیط زیستی و توسعه فضای سبزاست.

  کلیدواژگان: تحلیل فضایی، محیط زیست، پایداری، بخش مرکزی، اردبیل
 • نوشا همقدم، کرامت زیاری*، حسین حاتمی نژاد، احمد پوراحمد، سعید زنگنه شهرکی صفحات 31-56

  امروزه نیازهای رو به افزایش در بسیاری از ابعاد مرتبط با زندگی شهری مانند: حکمروایی محیط، امنیت عمومی، برنامه ریزی شهری، صرفه جویی در مصرف انرژی، کنترل ترافیک، ارتباطات بین فردی، فعالیت های اجتماعی و... وجود دارد. ناکامی در رسیدن به هر کدام از نیازهای ذکر شده می تواند توسعه پایدار یک شهر را تهدید کند. در این زمینه شهر هوشمند و حکمروایی شهری هوشمند می تواند یک راه حل باشد. در خصوص شهر رشت می توان بیان نمود که بسیاری از چالش های گستره فضایی شهر رشت به دلیل فقدان یکپارچگی عملکردی صاحبان قدرت و تصمیم گیری است. لذا هدف این پژوهش واکاوی سناریوهای حکمروایی شهری هوشمند در شهر رشت جهت ارایه راهکارهایی برای آینده است. پژوهش حاضر کاربردی و به لحاظ روش انجام توصیفی- تحلیلی و اکتشافی است. گردآوری داده ها به روش اسنادی و نیز به صورت پیمایشی مبتنی بر تکنیک دلفی می باشد. جامعه آماری کلیه متخصصان شهری شهر رشت در زمینه تحقیق می باشند. حجم نمونه با استفاده از  از قوانین راسکو 45 نفر تعیین شد و شیوه نمونه گیری به صورت گلوله برفی می باشد. 9 پیشران کلیدی و 28 وضعیت احتمالی با استفاده از نظر متخصصان و خروجی نرم افزار میک مک برای آینده حکمروایی هوشمند شهر رشت در نظر گرفته شد و  پرسشنامه ماتریس اثرات متقابل(وزن 3- تا 3) در اختیار متخصصان قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل با استفاده از نرم افزار سناریو ویزارد حاکی از آن است که سناریوهای  بسترسازی مناسب در زمینه آموزش شهروندی و ارتقاء آگاهی رسانی، مشارکت مردمی و شهروندسالای و مشارکت بخش خصوصی، ایجاد تمهیدات جهت افزایش بودجه در زمینه هوشمندسازی و پشتیبانی شهرداری از دولت هوشمند دارای بیشترین ارزش سازگاری در  آینده حکمروایی شهری هوشمند شهر رشت می باشند.

  کلیدواژگان: شهر هوشمند، حکمروایی شهری هوشمند، شهر رشت، آینده پژوهی، سناریونویسی
 • نگار صالحی، زهره داودپور*، مریم خستو صفحات 57-78

  در عصر مدرن، بسیاری از کارکردهای اجتماعی فرهنگی بازارهای قدیمی در مراکز خرید بزرگ که نوعی فضای شهری جدید هستند، بازتولید شده و پاسخ داده میشود. در حالی که تاثیراتی که نیروهای پیشران کلیدی بر وضعیت آینده تصویرذهنی ضمنی مراکز خرید بزرگ بر جای خواهند گذاشت، دغدغه های جدی را موجب شده، که لزوم آینده پژوهی را ضروری میسازد. هدف این تحقیق، بررسی وضعیت آینده  تصویر ذهنی ضمنی مراکز خرید بزرگ  با استفاده از رویکرد سناریونویسی میباشد. لذا به طرح این پرسش میپردازد که «با توجه به اجتناب ناپذیربودن ایجاد مراکز خرید بزرگ به عنوان یک فضای شهری نوظهور، تغییر در وضعیت آینده تصویرذهنی ضمنی مراکز خرید بزرگ، ناشی از کدام پیشران ها یا عوامل میباشد؟». در راستای پاسخگویی به این سوال، از رویکرد آینده پژوهی اکتشافی؛ با روش ترکیبی استفاده میگردد. در ابتدا، با روش تحلیل محتوا و ابزار مطالعات اسنادی؛و روش زمینه یابی با ابزار مصاحبه  از 15 نفر از خبرگان؛  و نرم افزار NVIVO 11  استخراج پیشران های اولیه و در ادامه پیشران های اصلی، انجام میشود.سپس شناسایی و تحلیل پیشران های کلیدی موثر، با تکنیک دلفی، روش پیمایش و ابزار پرسشنامه از 15 نفر از خبرگان؛ تکنیک تحلیل تاثیرات متقابل با نرم افزارMICMAC، به کار گرفته میشود. یافته های تحقیق حاکی از آن است که ابتدا 68 عامل اولیه  در سه بعد زمانی، مکانی و فرهنگی اجتماعی، از طریق مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان شناسایی شد، که با استفاده از نرم افزار تحلیل مصاحبه 11 NVIVO 25 عامل اصلی مشخص شد. و نهایتا پس از نظرسنجی با پرسشنامه از خبرگان و به کارگیری داده ها در نرم افزارMICMAC 15 پیشران کلیدی موثر استخراج گردید.. در نهایت امتیازات تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم عوامل تعیین ، رتبه بندی شد و سناریو وضعیت آینده محتمل تصویرذهنی ضمنی مراکز خرید بزرگ ارایه گردید.

  کلیدواژگان: آینده پژوهی، مراکز خرید بزرگ، تصویر ذهنی ضمنی، پیشران های کلیدی، سناریو
 • مهدی ملازاده یامچی، محمدرضا پورمحمدی*، کریم حسین زاده دلیر صفحات 79-94

  امروزه مناطق آزاد تجاری و صنعتی در ایران  یکی از ابزارهای دولت ها برای تحقق راهبرد برونگرا در پارادایم جهانی شدن، بر بستر اقتصاد سیاسی فضا و از اصلیترین کانونهای تمرکز حضور سرمایه گذاران محسوب میشود  از بدو تشکیل مناطق آزاد زمین مهمترین عامل در بین دیگر عوامل تولید و تجارت مورد توجه می باشد و آنچه بعد از سپری شدن چندین دهه از تشکیل مناطق آزاد لازمه تغییر است تغییر رویکرد در برنامه ریزی در این نواحی برای التیام مشکلات این مناطق می باشد در این مقاله با رویکرد آینده نگاری بعد از شناسایی مهمترین عوامل برای تدوین سناریوها، تدوین راهبردها، برنامه ریزی و سیاستگذاری برای رسیدن به سناریوهای مطلوب را فراهم گردیده است. روش تحقیق براساس روش های جدید آینده پژوهی، تبیینی و برای جمع آوری اطلاعات از روش اسنادی و پویش محیطی استفاده شده است بدین منظور در مرحله اول، با روش پویش محیطی،  51 متغیردر محیط نرم افزار میک مک در قالب 4 گروه عامل موثر بر وضعیت آینده توسعه فضایی محدوده منطقه آزاد ارس، شناسایی و درنهایت چگونگی تاثیرگذاری این عوامل بر یکدیگر و بر وضعیت آینده این سکونتگاه ها با روش های مستقیم و غیرمستقیم، تعداد 13 عامل کلیدی، انتخاب شدند، که در آخر برای استخراج سناریوها از نرم افزار Scenario Wizard بهره گیری و با حذف سناریو های ضعیف و سناریو های با ناسازگاری بالا، در نهایت هفت سناریو مطلوب شناسایی که از بین آنها، سناریوهای اول و پنجم دارای بیشتر امتیاز مورد ارزیابی قرار گرفت.

  کلیدواژگان: توسعه فضایی، آینده پژوهی، سناریو، منطقه آزاد ارس، جلفا
 • هاجر ناصحی، حمید صابری*، صفر قائد رحمتی، احمد خادم الحسینی صفحات 95-111

  مکان های سوم به عنوان محل اجتماع؛ توسط تعامل اجتماعی و شبکه ها شکل می گیرند و می توانند در تعیین الگوهای انسجام و مشارکت در نهادها و فرآیندهای اجتماعی تاثیر بسزایی داشته باشند؛ که پذیرای اجتماعات مختلفی به دور از محیط خانه و کار می باشند. مقاله حاظر به لحاظ هدف توسعه ای کاربردی و از لحاظ روش شناسی توصیفی-تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و بررسی های میدانی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه ساکنان شهر اصفهان می باشند، که به صورت هدفنمد تعداد 374 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شدند. با توجه به مبانی نظری شاخص های 8 گانه مکان های سوم شامل(پویایی و سرزندگی، آسایش و امنیت، دسترسی، دعوت کنندگی،  انعطاف پذیری، عملکرد، معنا و محتوا ،فرم)، و شاخص های 6 گانه پایداری اجتماعی(تعامل اجتماعی، امنیت اجتماعی، عدالت اجتماعی، مشارکت اجتماعی،حس تعلق اجتماعی و هویت اجتماعی) استخراج شد. هدف این پژوهش، بررسی نقش مکان های سوم در پایداری اجتماعی مناطق شهری اصفهان؛ و کشف روند الگو جهت طبقه بندی مولفه های پایداری اجتماعی و نقش مکان های سوم بر آن ها با استفاده از روش دیمتل به منظور تجزیه و تحلیل و رتبه ندی عوامل علی و معلولی با رویکرد آینده پژوهی می باشد، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل  علی و معلولی دیمتل نشان می دهد که پویایی و سرزندگی و انعطاف پذیری، اصلی ترین و تاثیرگذارترین عوامل در افزایش پایداری اجتماعی شهر اصفهان هستند. نتایج پژوهش نشان می دهد که، با توجه به درهم آمیزی مولفه ها و شاخص های مفهوم مکان سوم با ابعاد مختلف شهر، نقش آن بر جوانب مختلف پایداری از جمله پایداری اجتماعی انکارناپذیر می باشد و  در خصوص مناطق شهری اصفهان به خوبی قابل استناد می باشد.

  کلیدواژگان: پایداری اجتماعی، دیمتل، شهر اصفهان، مکان سوم
|
 • Shiva Alizadeh, Rasoul Jafarizadeh* Pages 1-18

  Housing policies, first of all, express the attitudes, ideals, and political beliefs of governments; It also reflects the real desire to improve the quality of the low-income classes. The purpose of this study is to review housing policies after the revolution and to study private sector investment between 2011 and 2016. This type of research is of a descriptive and analytical type, the data of which have been collected using library documentary sources. According to the results, post-revolutionary programs of land and housing supply at regional prices and controlling the trend of increasing land prices, increasing durable buildings according to areas in need of improvement and renovation of worn-out structures, social housing and ... the smell and shape The phenomenon of land speculation and commodification of land and housing are these programs. With the help of the issued building permit data, the research results show that private sector investment in 1390 in Qazvin is the first rank in private sector investment, and in 1395 in Hamedan is in the first rank that these conditions This indicates that investment in the middle cities is higher than in other areas.

  Keywords: Housing, Post-Revolutionary Policies, TOPSIS, Private Sector
 • Habibollah Fasihi*, Mohammad Soleimani, Sahar Rasooli Aghdam Pages 19-29

  This paper aimed to investigate environmental sustainability in central part of Ardebil city. The data obtained from documentary sources such as GIS files of land use and population as well as from a survey conducted on a sample people of the study area residents. According to the coordinates of the points, a point layer is provided from the survey data and the documentary data are also adapted to the points to form an integrated point layer. The analyzes are performed using statistical parameters and the descriptive table of the map is produced by using Kriging interpolation methoded.The data obtained from documentary sources such as GIS files of land use and population as well as from a survey conducted on a sample people of the study area residents. According to the coordinates of the points, a point layer is provided from the survey data and the documentary data are also adapted to the points to form an integrated point layer. The analyzes are performed using statistical parameters and the descriptive table of the map is produced by using Kriging interpolation method. Although there is no acute spatial inequality, the level of stability is lower in the central cores of the study area and higher in the northwest and south margins.Improving sustainability on one hand requires the creation and internalization of the culture which should be achieved through education and awareness-raising, and on the other hand is due to the revision of building regulations and urban planning to be focused on environmental sustainability and green space development

  Keywords: Spatial analysis, Environment, Sustainability, Urban central district, Ardebil
 • Noosha Hamghadam, Keramatollah Ziari*, Hossein Hataminejad, Ahmad Pourahmad, Saeed Zanganeh Pages 31-56

  Nowadays, there are increasing needs in many dimensions related to urban life, such as: environmental governance, public security, urban planning, energy saving, traffic control, interpersonal communication, social activities, etc. Failure to meet any of the mentioned needs can threaten the sustainable development of a city. In this context, smart city and smart city governance can be a solution. Regarding the city of Rasht, it can be stated that many of the challenges of the spatial extent of the city of Rasht are due to the lack of functional integration of the people in power and decision-making. Therefore, the purpose of this research is to analyze smart urban governance scenarios in Rasht city in order to provide solutions for the future. The present study is applied in terms of descriptive-analytical and exploratory methods. Data collection is by documentary method as well as survey based on Delphi technique. The statistical population of all urban specialists in Rasht is in the field of research. The sample size was determined using Rasco rules 45 people and the sampling method is snowball. 9 key drivers and 28 possible situations were considered for the future of smart governance of Rasht city using the opinion of experts and the output of Micmac software and the interaction matrix questionnaire (weight -3 to 3) was provided to experts. The results of the analysis using the scenario wizard software indicate that the appropriate bedrock scenarios in the field of citizenship education and awareness raising, public and citizen participation and private sector participation, making arrangements to increase funding in the field of intelligence and municipal support From Smart government, the highest value of compatibility is in smart governance in Rasht.

  Keywords: Smart City, Smart city governance, Rasht city, Future study, Scenario writing
 • Negar Salehi, Zohreh Davoudpour*, Maryam Khastou Pages 57-78

  In the modern era, many of the social and cultural functions of Bazar are reproduced and responded to in shopping malls, which are a kind of new urban spaces. While the effects that the key driving forces have on future condition of mental image in large shopping centers, have caused serious concerns, which necessitates futuristic studies. The purpose of this research is to investigate the future condition of mental image in large shopping centers using the scenario writing approach. Therefore, it asks this question that "considering the inevitability of creating large shopping centers as an emerging urban space, the change in the future condition of the mental image of large shopping centers is caused by which drivers or factors?" In order to answer this question, the exploratory futuristic approach with combined method has been used At first, method of content analysis and documentary studies tools; Then, the method of grounded theory with the interview tool of 15 experts; and NVIVO 11 software, The primary drives and then the main drives are extracted. then identification and analysis of effective key drivers, with Delphi technique, survey method and questionnaire tool from 15 experts ; and interaction analysis technique was used with MICMAC software. The findings of the research indicate that first 68 primary factors were identified in the three dimensions of time, place and social culture, through literature review and interviews with experts, and twenty-five main factors were identified using NVIVO 11 interview analysis software. And finally, after surveying experts with a questionnaire and using data in MICMAC software, 15 effective key drivers were extracted. All in all, the scores of direct and indirect effects of determining factors were ranked And the scenario of probable future state of the mental image of large shopping malls was presented.

  Keywords: mental image, large shopping centers, futuristic studies, scenario, Key Drivers
 • Mahdi Mollazadeh, Mohammad Reza Pour Mohammadi*, Kareem Hosseinzadeh The Brave Pages 79-94

  Today, commercial and industrial free zones in Iran are one of the government's tools to realize the extrovert strategy in the globalization paradigm, on the basis of the political economy of space, and are considered to be one of the main focus areas for the presence of investors From the beginning of the formation of free land areas, it is the most important factor among other production and trade factors. And what needs to change after several decades have passed since the formation of free zones is to change the approach in planning in these areas to heal the problems of these areas. In this article, with a foresight approach, after identifying the most important factors for the formulation of scenarios, formulation of strategies, planning and policy making to achieve the desired scenarios have been provided. The research method is based on new methods of future research, explanatory, and documentary and environmental survey methods are used to collect information. For this purpose, in the first stage, with the method of environmental scanning, 51 variables in the environment of Mic Mac software in the form of 4 groups of factors The factor affecting the future state of spatial development of Ares Azad Zone was identified.
  And finally, how these factors affect each other and the future status of these settlements were determined by direct and indirect methods and 13 key factors were selected. Finally, Scenario Wizard software was used to extract scenarios. And by removing weak scenarios and scenarios with high inconsistency, finally seven suitable scenarios were recognized among them, the first and fifth scenarios have more points to be evaluated.

  Keywords: spatial development, future research, scenario, Aras Free Zone, Jolfa
 • Hajar Nasehi, Hamid Saberi*, Safar Ghaedrahmati, - Ahmad Khademolhoseiny Pages 95-111

  The cognition of the future intelligently accompanied with rapid developments of the society are the two main foundations of planning processes. The current applied research is descriptive-analytic based on library research as well as a field study in terms of methodology.347 participants were purposively selected as the sample from all residents in the city of Isfahan as the statistical population of the research. To achieve the objectives of the research, the eight indicators of third places (accessibility, inviting, dynamism and vitality, comfort and security, flexibility, performance, form, meaning and content) and the six indicators of social sustainability (social security, social interaction, social justice, social participation, sense of social belonging and social identity) were extracted. This research aims to explore the role of third places in social sustainability in the urban districts of the city of Isfahan and to study its significant dimensions and components. DEMATEL method was used to analyze and rank cause and effect factors in discovering the trend of the pattern for the classification of sustainability components and the role of third places. The results of the cause and effect analysis through DEMATEL show that dynamism and vitality, and flexibility are the main and the most influential factors in increasing the social sustainability in Isfahan. The results also highlight the impact of combined components and indicators of the third place with different dimensions of the city on various aspects of sustainability including social sustainability, especially in the urban districts in Isfahan.

  Keywords: Third place, social sustainability, DEMATEL, Isfahan