فهرست مطالب

آموزش و ارزشیابی - پیاپی 61 (بهار 1402)
 • پیاپی 61 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/04/13
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فاطمه رضایی*، سعید نجارپور استادی صفحات 13-32
  هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی توانمندسازی روانی - اجتماعی دانش آموزان بر درگیری و تاب آوری تحصیلی دانش آموزان بود. این پژوهش از نوع مطالعه شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل دانش آموزان دختر دبیرستان های اسکو بود که 50 نفر از دانش آموزان (با عملکرد پایین) با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه 25 نفری به صورت کاملا تصادفی دسته بندی شدند. ابتدا هر دو گروه به پرسشنامه های: درگیری تحصیلی و تاب آوری پاسخ دادند. سپس گروه آزمایش تحت آموزش مهارت های روانی-اجتماعی قرار گرفت. بسته آموزش مهارت های روانی-اجتماعی شامل 8 جلسه 90 دقیقه ای بود. پس از اجرای برنامه آموزش دو گروه مورد آزمون درگیری تحصیلی و تاب آوری قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داد با توجه به نتایج بدست آمده (F=7.08, df=1 P<0/05)، زمانی که اثر پیش آزمون از روی نتایج پس آزمون مربوط به گروه ها حذف شود، تفاوت بین گروه ها (از نظر تاب آوری) در سطح معناداری 99 درصد اطمینان معنادار بوده و آموزش مهارت های روانی-اجتماعی بر افزایش تاب آوری موثر است. همچنین با توجه به نتایج حاصل شده (F=23.33, df=1 , P<0/05)، زمانی که اثر پیش آزمون از روی نتایج پس آزمون مربوط به گروه ها حذف شود، تفاوت گروه ها (از نظر درگیری تحصیلی) در سطح معناداری 99 درصد اطمینان معنادار می باشد. و آموزش مهارت های روانی اجتماعی بر درگیری تحصیلی دانش آموزان موثر است.
  کلیدواژگان: توانمندسازی روانی جتماعی، درگیری تحصیلی، تاب آوری، دانش آموزان متوسطه
 • مریم جلیل زاده، علی زینالی* صفحات 33-52
  هدف این مطالعه بررسی مدل رفتار مدنی تحصیلی بر اساس جو عاطفی مدرسه و تجارب مثبت در مدرسه با میانجی گری شکفتگی تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی بود. در یک مطالعه همبستگی از میان دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر خوی در سال تحصیلی 1-1400، تعداد 368 نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل رفتار مدنی تحصیلی (گل پرور، 1389)، جو عاطفی مدرسه (پاشا امیری، 1388)، تجارب مثبت در مدرسه (فیورلانگ و همکاران، 2014) و شکفتگی تحصیلی (داینر و بیسواز- داینر، 2008) بودند. داده ها با روش تحلیل مسیر در نرم افزارهای SPSS و Amos تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که مدل رفتار مدنی تحصیلی بر اساس جو عاطفی مدرسه و تجارب مثبت در مدرسه با میانجی گری شکفتگی تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی برازش مناسبی دارد. همچنین، متغیرهای جو عاطفی مدرسه و تجارب مثبت در مدرسه بر شکفتگی تحصیلی و متغیرهای جو عاطفی مدرسه، تجارب مثبت در مدرسه و شکفتگی تحصیلی بر رفتار مدنی تحصیلی اثر مستقیم، مثبت و معنادار دارد. علاوه بر آن، جو عاطفی مدرسه و تجارب مثبت در مدرسه با میانجی گری شکفتگی تحصیلی بر رفتار مدنی تحصیلی اثر غیرمستقیم، مثبت و معنادار دارند (001/0>P). با توجه به نتایج، برای بهبود رفتار مدنی تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی می توان جو عاطفی مدرسه، تجارب مثبت در مدرسه و شکفتگی تحصیلی آنها را از طریق بهبود وضعیت های مختلف مدرسه ارتقاء بخشید.
  کلیدواژگان: رفتار مدنی تحصیلی، جو عاطفی مدرسه، تجارب مثبت در مدرسه، شکفتگی تحصیلی، دانش آموزان
 • سعید شریفی رهنمو، آیت الله فتحی*، فرحناز یزدانی کلیبر، مجید شریفی رهنمو صفحات 53-74

  هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر مهارت های ارتباطی، امنیت روانی-اجتماعی و وابستگی به شبکه های اجتماعی در دانش آموزان دختر دارای اعتیاد به فضای مجازی بود. این پژوهش به شیوه نیمه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری دانش آموزان دختر متوسطه دوم دارای اعتیاد به فضای مجازی در شهرستان کلیبر بودند که از این جامعه به روش در دسترس تعداد 74 دانش آموز انتخاب شده و پرسشنامه اعتیاد به فضای مجازی تکمیل شد و دانش آموزانی که نمره آن ها در پرسشنامه اعتیاد به فضای مجازی یانگ در دامنه بین 80 تا 100 (نمره برش و به عنوان اعتیاد به فضای مجازی) بود؛ 40 نفر به عنوان نمونه انتخاب و در دو گروه آزمایش (20 نفر) و گروه کنترل (20 نفر) جایگزین شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های اعتیاد به فضای مجازی، پرسشنامه مهارت های ارتباطی، امنیت روانی اجتماعی و وابستگی به شبکه های اجتماعی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره انجام گرفت. نتایج نشان داد آموزش مهارت های زندگی بر وابستگی به فضای مجازی و مولفه های (عادت، اعتیاد و درگیری بالا) تاثیر دارد (05/0>P). همچنین آموزش مهارت‎های زندگی بر امنیت روانی اجتماعی و مولفه های (اطمینان به خود، احساس ناخوشنودی، ناسازگاری محیطی و دید مردم نسبت به خود) و مهارت های ارتباطی و مولفه های (بازخورد، گوش دادن و مهارت کلامی) تاثیر دارد (05/0>P).

  کلیدواژگان: امنیت روانی اجتماعی، مهارت های ارتباطی، مهارت های زندگی، وابستگی به شبکه های اجتماعی
 • سیما علی زاده*، الناز یاهک صفحات 75-95

  هدف این پژوهش تبیین نقش واسطه ای یادگیری خودراهبر در رابطه بین باورهای فراشناختی و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوم بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری نیز کلیه دانش آموزان متوسطه دوم شهر میاندوآب به تعداد 6100 نفر بود که از بین آنان با استفاده از جدول مورگان تعداد 361 نفر به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های استاندارد شده باورهای فراشناخت ولز و همکاران، یادگیری خودراهبر گاگیلمینو و اهمال کاری تحصیلی سولومون و رودوبلوم بود. روایی (محتوا و سازه) و پایایی (ضریب آلفای کرونباخ) پرسشنامه ها حاکی از آن بودند که ابزارهای اندازه گیری از روایی و پایایی خوبی برخوردار هستند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها توسط نرم افزار spss و pls و با استفاده از آزمون های همبستگی و مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که یادگیری خودراهبر در رابطه بین باورهای فراشناختی و اهمال کاری تحصیلی نقش معنا داری دارد (01/0>p) و رابطه سه مولفه باورهای مثبت در مورد نگرانی (05/0>p)، اعتماد شناختی (05/0>p) و خودآگاهی شناختی (01/0>p)  با اهمال کاری تحصیلی و با نقش میانجی یادگیری خودراهبر منفی و معنی دار است. و رابطه دو مولفه باورهای منفی در مورد کنترل ناپذیری و خطر افکار و نیاز به کنترل افکار با اهمال کاری تحصیلی و با نقش میانجی یادگیری خودراهبر مثبت و معنی دار است (01/0>p).در نهایت نتایج نشان داد یادگیری خود راهبر با اهمال کاری تحصیلی رابطه منفی و معنی دار دارد (01/0> p). بنابراین می توان با تقویت باورهای فراشناخت مثبت در دانش آموزان و به تبع آن افزایش یادگیر خودراهبر زمینه کاهش اهمال کاری تحصیلی در آنان را نیز فراهم نمود.

  کلیدواژگان: باورهای فراشناخت، یادگیری خودراهبر، اهمال کاری تحصیلی
 • فرزانه میکائیلی منیع*، شلر آب خیز، سهیلا هاشمی صفحات 97-125
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تجربیات، چالش ها و نگرش معلم مقطع ابتدایی نسبت به آموزش از راه دور اضطراری یا ERT انجام شد. جامعه پژوهش معلمان دوره ابتدایی ارومیه بودند که از آن نمونه ای به حجم 720 نفر با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. پرسشنامه های نیمه ساختارمند استفاده شد. داده های گردآوری شده با روش تحلیل موضوعی تحلیل شدند. تجربه معلمان از ERT در سه دسته احساس ناآمادگی، عدالت آموزشی و افت یادگیری قرار گرفت. معلمان در حوزه های درک دشواری وظایف معلم، فرصت دانش افزایی و مهارت آموزی، استمرار آموزش، ارتقای مشارکت بین معلمان، ارتقای مشارکت والدین و مسیولیت پذیری دانش آموزان و در حوزه های کاهش تعامل کلاسی، مشکلات برنامه کاربردی شاد، فقدان منابع و امکانات ضروریERT، عدم امکان سنجش روا و درست از یادگیری دانش آموزان و افزایش بارکاری از ERT به ترتیب راضی و ناراضی بودند. تغییرات ضروری از دیدگاه معلمان برای بهبود ERT در حوزه های اصلاح شبکه اینترنت و پلتفرم آموزشی، تسهیل دسترسی به امکانات و ابزارها و گنجاندن آموزش های مرتبط با فناوری در برنامه درسی تربیت معلم و ضمن خدمت فرار گرفت. به نظر می رسد این شکل از آموزش، از این پس بعنوان یک شیوه مکمل برای آموزش رو در رو باقی خواهد ماند. لذا بررسی زیرساخت های لازم جهت بهبود آن ضروری می نماید.
  کلیدواژگان: آموزش از راه دور اضطراری، آموزش آنلاین، معلمان مدارس ابتدایی، آموزش مجازی، آموزش غیرحضوری
 • فرهاد کاروان* صفحات 127-144
  تغییر و تحول، بازسازی و بهبود سیستم های آموزشی در آموزش معماری، برای درک فرایند یادگیری همواره مورد توجه متخصصان آموزش معماری بوده است. هدف از این پژوهش، بررسی میزان تاثیر آموزش کارت های شناخت معماری مبتنی بر نظریه گشتالت برفراشناخت و انگاره های ذهنی در فرایند طراحی دانشجویان بود. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون_ پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه های همدان بود. نمونه ای به حجم 40 نفر به شیوه ی در دسترس انتخاب شد. دانشجویان به طور تصادفی به دو گروه آزمایشی و کنترل (هر گروه 20 نفر) تقسیم شدند. گروه آزمایشی به مدت 8 جلسه مورد آموزش کارت های شناخت معماری مبتنی بر نظریه گشتالت قرار گرفت. ابزارهای اصلی جهت جمع آوری اطلاعات در این پژوهش شامل پرسشنامه ی فراشناخت حالتی و مقیاس سنجش انگاره های ذهنی بود.جهت تحلیل داده ها از آزمون کلموگراف اسمیرونف و آزمون لون برای رعایت پیش فرض ها و آزمون کوواریانس چند متغیره و دو متغیره مانکوا به منظور بررسی فرضیه ها محاسبه شد. نتایج نشان داد که آموزش کارت های شناخت معماری مبتنی بر نظریه گشتالت بر فراشناخت دانشجویان موثر بوده و نیز بر پردازش انگاره ذهنی در فرایند طراحی دانشجویان تاثیر گذاشته است. بر اساس نتایج به دست آمده، استفاده از کارت های شناخت معماری می تواند به ارتقای سطح کیفی دانشجویان معماری در طراحی کمک کند.
  کلیدواژگان: آموزش گشتالت، آموزش معماری، انگاره ذهنی، فراشناخت، کارت های شناخت معماری
 • علی نقی اقدسی*، لیلی شکرالله پور صفحات 145-164

  مهارت های اجتماعی یکی از عوامل مهم بر پیشرفت و موفقیت فرد در طول سال های تحصیلی است، زیرا موجب می شودکه فرد بداند که چه می گوید، چگونه انتخاب کند و در موقعیت های مختلف چگونه رفتار کند. پژوهش حاضر با هدف تعیین مقایسه مهارت های اجتماعی، هوش هیجانی و افسردگی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و عادی در مدارس ابتدایی شهر مراغه انجام شد. روش پژوهش حاضر علی مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانش آموزان دارای اختلال یادگیری مدارس ابتدایی شهر مراغه بود که به صورت هدفمند (دارای اختلال یادگیری) و 40 دانش آموز عادی به روش همتاسازی از بین مدارس ابتدایی شهر مراغه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه مهارت های اجتماعی گرشام والیوت (1990) و پرسشنامه هوش هیجانی برادبری و گریوز (2005) و افسردگی دوران کودکی لانگ و تیشر (1983) استفاده شد. داده های بدست آمده با روش تحلیل واریانس چند متغیره و تی تک گروهی مستقل تحلیل شدند. نتایج نشان داد، بین میزان مهارت های اجتماعی (مهارت اجتماعی، همکاری، قاطعیت و خویشتن داری) و هوش هیجانی (خود آگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی، مدیریت رابطه) دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و عادی در مدارس ابتدایی شهر مراغه تفاوت معناداری وجود دارد (05/0> P). همچنین، تفاوت معنی داری بین افسردگی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و عادی در مدارس ابتدایی شهر مراغه وجود دارد (05/0> P). بر اساس نتایج پیشنهاد می شود که در مدارس، برنامه ریزی و هماهنگی لازم جهت استفاده از روش های آموزش هوش هیجانی و همچنین مداخلاتی در جهت تقویت مهارت های اجتماعی برای دانش آموزان مدارس ابتدایی دارای اختلال یادگیری انجام گیرد. همچنین از نتایج پژوهش حاضر در طراحی مداخلات درمانی استفاده گردد.

  کلیدواژگان: مهارت های اجتماعی، هوش هیجانی، افسردگی، اختلال یادگیری
 • وحید حیاتلو، حمیدرضا آراسته*، کامران محمدخانی صفحات 165-192

  هدف این تحقیق ارایه مدلی برای نهادینه کردن رهبری تسهیمی در دانشگاه آزاد اسلامی بود. جامعه آماری شامل افراد متخصص و صاحب نظر واحدهای مستقر در استان آذربایجان غربی بود که به طور مستقیم با موضوع مورد بررسی سرو کار داشتند و با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند، تا اشباع نظری انتخاب شدند (n=10). داده ها به روش مصاحبه و با شیوه هدایت کلیات و به صورت نیمه ساخت یافته گردآوری شد. برای به دست آوردن اعتبار و روایی داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و همچنین مرور خبرگان غیرشرکت کننده در پژوهش استفاده شد. پایایی مدل با استفاده از شاخص کاپا مورد بررسی قرار گرفت. مقدار شاخص کاپا برابر با 763/0 محاسبه و در سطح توافق معتبر قرار گرفته است. با استفاده از نرم افزار Maxqda10 به بررسی مصاحبه ها و کدگذاری پرداخته شد. در نهایت، بر اساس معیارهای نهایی شناسایی شده، مدل بر آمده از روش تحلیل محتوای کیفی ارایه شد. نتایج حاصل از کدگذاری باز داده های کیفی گردآوری شده با استفاده از ابزار مصاحبه، تعداد 84 کد اولیه از میان 401 بود. سپس، 84 کد اولیه در قالب 16 مقوله اصلی شامل ارتباط رهبری سازمان، ارتباطات سازمانی، پیامد عملکردی، تیم های سازمانی، رفتارسازمانی، ساختارسازمانی، سبک های مختلف رهبری، سیستم مدیریت منابع انسانی، محیط سازمانی، مدیریت استراتژیک، مدیریت تغییر سازمانی، مدیریت عملکرد، مزیت رقابتی، منابع سازمانی، مهارت های سازمانی، ویژگی رفتاری رهبر، در قالب یک مدل دسته بندی شدند.

  کلیدواژگان: رهبری، سبک های رهبری، رهبری تسهیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران
|
 • Fatemeh Rezaei *, Saeed Najarpour Ostadi Pages 13-32
  The purpose of this research is to investigate the effectiveness of psycho-social empowerment of students on their engagement and academic resilience in the Osku region. This research is a quasi-experimental study with a pre-test-post-test design with a control group. The statistical population of the current study includes female students of Osku high schools. The sample size includes 50 students (with low performance) who were selected using the available sampling method and randomly divided into two groups of 25 students. First, both groups answered the questionnaires including Christiana Academic Conflict, the reliability of which was 0.86 using Cronbach's alpha, and the Connor and Davidson resilience. Then the experimental group was trained in psycho-social skills. The package of psycho-social skills training included 8 sessions of 90 minutes, after the implementation of the program, two groups were tested for academic engagement and resilience. The research findings showed that according to the obtained results (F=7.08, df=1 P<0.05) when the pre-test effect is eliminated from the post-test results of the groups, the difference between the groups (of Resilience opinion) is critical at a significance level of 99% confidence and psycho-social skills training is effective in increasing resilience. Also, according to the results (F=23.33, df=1, P<0/05), when the pre-test effect is ignored from the post-test outcomes of the groups, the difference between the groups (in terms of academic involvement) in the level significance is 99% confidence. And teaching psycho-social skills are effective in students' academic engagement
  Keywords: Psycho-social Empowerment, Academic Engagement, resilience, high school students
 • Maryam Jalilzade, Ali Zeinali * Pages 33-52
  The aim of this study was investigated the academic civic behavior model based on the school emotional climate and positive experiences at school with the mediation of academic flourishing in high school students. In a correlational study 368 people numbers from the senior high school students of Khoy city in the 2021-22 academic years were selected as a sample based on the Krejcie and Morgan table with the multi-stage cluster random sampling method. The research tools were included academic civic behavior (Golparvar, 2011), school emotional climate (Pasha Amiri, 2009), positive experiences at school (Furlong et al., 2014) and academic flourishing (Diener & Biswas-Diener, 2008). The data were analyzed by path analysis method in SPSS and Amos software. The findings showed that the academic civic behavior model based on the school emotional climate and positive experiences at school with the mediation of academic flourishing in high school students have a good fit. Also, the variables of school emotional climate and positive experiences at school on academic flourishing and the variables of school emotional climate, positive experiences at school and academic flourishing on academic civic behavior had a direct, positive and significant effect. In addition, the school emotional climate and positive experiences at school with the mediation of academic flourishing on academic civic behavior had an indirect, positive and significant effect (P<0.001). According to the results, in order to improve the academic civic behavior in high school students it is possible to promote their school emotional climate, positive experiences at school and academic flourishing through the improvement of different school situations.
  Keywords: Academic Civic Behavior, School Emotional Climate, Positive Experiences at School, Academic Flourishing, Students
 • Saeid Sharifirahnmo, Ayatollah Fathi *, Farhanaz Yazdani Kalibar, Majid Sharifi Rahnemo Pages 53-74

  The aim of the present study was to determine the effectiveness of life skills training on communication skills, psycho-social security and dependence on social networks in female students with cyberspace addiction. This research is a semi-experimental type of pre-test-post-test design with a control group. The statistical population of secondary school female students with cyberspace addiction in Kalibar city, 74 students were selected from this population using the available method, and the cyberspace addiction questionnaire was completed, and the students whose scores in the cyberspace addiction questionnaire were Yang's cyberspace was in the range between 80 and 100 (cut score and as cyberspace addiction); 40 people were selected as a sample and were replaced in two experimental groups (20 people) and control group (20 people). In order to collect data, cyberspace addiction questionnaires, communication skills questionnaires, psychosocial security and social network addiction questionnaires were used. Data analysis was done by multivariate analysis of covariance test. The results showed that life skills training has an effect on dependence on cyberspace and its components (habit, addiction and high involvement) (P<0.05). Also, life skills training has an effect on psychosocial security and its components (self-confidence, feeling of unhappiness, environmental incompatibility and people's view of themselves) and communication skills and components (feedback, listening and verbal skills) (05 /0>P).

  Keywords: psychosocial security, communication skills, Life skills, dependence on social networks
 • Sima Alizadeh *, Elnaz Yahak Pages 75-95

  The aim of this study was to explain the mediating role of self-directed learning in the relationship between metacognitive beliefs and academic procrastination of high school students. The research method was descriptive-correlational and the statistical population was all 6100 high school students in Miandoab, of which 361 were selected using cluster sampling using Morgan table. Data collection tools were standardized questionnaires of metacognitive beliefs of Wales et al., Gagilmino self-directed learning, and Solomon and Rodoblum. Validity (content and structure) and reliability (Cronbach's alpha coefficient) of the questionnaires indicated that the measuring instruments had good validity and reliability. The results of testing the hypotheses by SPSS and PLS software and using correlation tests and structural equation modeling showed that Self-directed learning plays a significant role in the relationship between metacognitive beliefs and academic procrastination (p<0.01) and the relationship between the three components of positive beliefs about worry (p<0.05), cognitive confidence (p<0.05) and cognitive self-awareness. (p<0.01) with academic procrastination and with the mediating role of self-directed learning is negative and significant. Self-leadership is positive and significant (p<0.01). Finally, the results showed that self-leadership learning has a negative and significant relationship with academic procrastination (p< 0.01). Finally, the results showed that self-directed learning has a negative and significant relationship with academic procrastination (p< 0.01). Therefore, by strengthening positive metacognitive beliefs in students and, consequently, increasing self-directed learning, it is possible to reduce academic procrastination in them.

  Keywords: Metacognitive beliefs, self-directed learning, academic, procrastination
 • Farzaneh Michaeli Manee *, Sheler Abkhiz, Soheila Hashemi Pages 97-125
  The present study was conducted with the aim of investigating the experiences, challenges and attitudes of elementary school teachers towards emergency distance learning or ERT. The research community was primary school teachers of Urmia, from which a sample of 720 people was selected using purposive sampling. Semi-structured questionnaires were used. The collected data were analyzed by thematic analysis method. Teachers' experience of ERT was placed in three categories: feeling unprepared, educational justice, and learning failure. Teachers in the areas of understanding the difficulty of teacher duties, opportunities for knowledge and skill learning, continuity of education, promotion of cooperation between teachers, promotion of parents' participation and students' responsibility, and in the areas of reducing classroom interaction, problems with the SHAD application, lack of necessary resources and ERT facilities, impossibility of valid and correct assessment and increased workload were satisfied and dissatisfied with ERT, respectively. Necessary changes from the teachers' point of view to improve ERT placed in the areas of improving the Internet network and educational platform, facilitating access to facilities and tools, and including technology-related training in the teacher training curriculum and in-service escaped. It seems that this form of education will remain as a complementary method to face-to-face education from now on. Therefore, it is necessary to check the necessary infrastructure to improve it.
  Keywords: Emergency Remote Teaching, online learning, Elementary School Teachers, virtual education, Distant education
 • Farhad Karvan * Pages 127-144
  Changes in architectural education, reconstruction of education and improvement of educational systems to understand the learning process have always been of interest to architectural education professionals. The purpose of this study was to investigate the effect of architectural cognition cards education based on Gestalt theory on metacognition and mental ideas in the design process of students. This research was a quasi-experimental study with pre-test design, post-test with control group. The statistical population included all students of Hamadan Universities. A sample of 40 people was selected by convenience sampling method. Students were randomly divided into experimental and control groups (20 people in each group). The experimental group underwent architectural knowledge cards education based on Gestalt theory for 8 sessions. The main tools for data collection in this study included the State Metacognition Questionnaire and the Mental Ideas Scale. To analyze the data, Smirnov calligraphy test and Leven test were used to calculate the assumptions and multivariate and bivariate MANCOVA analysis of covariance were used. The results showed that architectural cognition cards education based on Gestalt theory has been effective on students 'metacognition and has also been effective on theme design processing in students' design process. The results of this study showed that architectural cognition cards education based on Gestalt theory has an effect on increasing the metacognition of architecture students and thus helps to improve the quality level of architecture students in design.
  Keywords: architectural cognition cards, Gestalt education, Mental Ideas, Architecture education
 • Ali Naghi Agdasi *, Leyli Shokrollahpour Pages 145-164

  The aim of this study was to compare the social skills, emotional intelligence and depression of students with learning disabilities and normal in primary schools in Maragheh. The method of the research study was comparative. The statistical population was all primary school students in Maragheh that were purposefully selected (with learning disabilities) and 40 normal students were selected by matching method from primary schools in Maragheh. To collect information Garsham and Eliot (1990) Social Skills Questionnaire, Bradbury and Graves (2005) Emotional Intelligence and Lang and Tisher (1983) childhood depression Questionnaire were used.  Data were analyzed by multivariate analysis of variance and group independent t-test. The results showed that there was a significant difference between the level of social skills (social skills, cooperation, assertiveness and self-control) and emotional intelligence (self-awareness, self-management, social awareness, relationship management) of students with learning disabilities and normal in primary schools of Maragheh (P <0.05). Also, there was a significant difference between depression of students with learning disabilities and normal in primary schools in Maragheh (P <0.05). Based on the results, it was suggested that in schools, the necessary planning and coordination to use emotional intelligence training methods as well as interventions to strengthen social skills for primary school students with learning disabilities. Also use the results of the present study in the design of therapeutic interventions.

  Keywords: social skills, emotional intelligence, Depression, learning disability
 • Vahid Hayatlou, Hamidreza Araste *, Kamran Mohammadkhani Pages 165-192

  The purpose of this research was to present a model for institutionalizing shared leadership in Islamic Azad University. The statistical population included specialists and experts from the units located in West Azerbaijan province, who were directly dealing with the subject under investigation. Using the purposeful sampling approach, they were selected until theoretical saturation (n=10). The data was collected by the interview method with the general guidance method and in a semi-structured way. Participants as well as the review of non-participating experts were used in the research. The reliability of the model was evaluated using the Kappa index. The value of kappa index equal to 0.763 was calculated and it was placed at the level of valid agreement. Interviews were analyzed and coded using Maxqda10 software. Finally, based on the identified final criteria, the model derived from the qualitative content analysis method was presented. The results of the open coding of the qualitative data collected using the interview tool were 84 primary codes out of 401. Then, 84 primary codes in the form of 16 main categories including organizational leadership communication, organizational communication, functional outcome, organizational teams, organizational behavior, organizational structure, different leadership styles, human resource management system, organizational environment, strategic management, organizational change management, management Performance, competitive advantage, organizational resources, organizational skills, behavioral characteristics of the leader were categorized in a model.

  Keywords: Leadership, Leadership Styles, Shared Leadership, Islamic Azad University, Iran