فهرست مطالب

مطالعات راهبردی فرهنگ - سال دوم شماره 4 (پیاپی 8، زمستان 1401)
 • سال دوم شماره 4 (پیاپی 8، زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمد امینی* صفحات 9-28
  یکی از کارکردهای اساسی نظام آموزشی در هر جامعه، تلاش در مسیر رشد و تقویت هویت دانش آموزان در پایه ها و مقاطع تحصیلی مختلف است تا آنان از این طریق واجد مهارت ها و صلاحیت های لازم برای ایفای مسیولیت های فردی و اجتماعی خود بشوند. در این راستا، یکی از الزامات مهم سیاست گذاری هویتی روزآمد و اثربخش است تا اجرا و عملیاتی کردن آن، زمینه های لازم را برای رشد و تحکیم هویت فراگیران فراهم کند. این مقاله با اتخاذ رویکردی تحلیلی استنتاجی و با مرور منابع و مراجع علمی کوشیده است تا ضمن تبیین کارکرد نظام آموزشی در پرورش هویت یادگیرندگان، مجموعه ای از توصیه های سیاستی لازم در این عرصه را ارایه نماید. یافته های حاصل نشان داد که سیاست گذاری هویتی نظام آموزشی باید بسترهای لازم را برای توجه موزون و جامع نگر به همه عرصه های هویت واقع بینی و اجتناب از ایده آل گرایی صرف، تمرکززدایی و مشارکت دادن هرچه بیشتر همه ذی نفعان، استفاده از ظرفیت های برنامه درسی پنهان مدارس، رشد همه ابعاد شخصیتی فراگیران (شناختی، عاطفی و مهارتی)، بهره گیری از توانمندی های نهادها و گروه های اجتماعی جامعه، استفاده موثر از کتب درسی، رشد صلاحیت های حرفه ای معلمان و لزوم تغییر سیاست گذاری های هویتی متناسب با تحولات زمانه فراهم کند. بدیهی است توجه جدی و عملی به توصیه های سیاستی مذکور ضمن کاهش چالش های هویتی نسل جوان، اثربخشی نظام آموزشی را در رشد هویت منسجم دانش آموزان افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: هویت، سیاست گذاری، سیاست گذاری هویتی، دانش آموزان، نظام آموزشی
 • داود پرچمی*، فاطمه درخشان صفحات 29-76
  تمرکز بر تولید، توزیع و مصرف صنایع فرهنگی با ارزش افزوده بالا، به عنوان یکی از محوری ترین مسیرهای پیشرفت، عامل توجه به اقتصاد فرهنگ در کشورهای توسعه یافته است. امروزه اقتصاد فرهنگ توسعه یافته به عنوان قدرت جایگزین در اقتصاد سیاسی کشورها شناخته می شود. توسعه اقتصاد فرهنگ نیازمند به کارگیری راهبردهای کارآمد و متناسب با شرایط و ایجاد هماهنگی در بخش های مختلف تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات فرهنگی به صورت مستمر و متعادل است. برای دستیابی به چنین هدفی لازم است که نقاط ضعف و موانع پیش روی بخش های مختلف اقتصاد فرهنگ شناسایی و راهکارهای برون رفت از آن به سیاست گذاران و اداره کنندگان کشور ارایه گردد؛ بنابراین، در این مطالعه با رویکرد سیاست پژوهی و روش تحقیق کیفی با 30 نفر از متخصصان و فعالان حوزه صنایع فرهنگی از طریق نمونه گیری هدفمند، مصاحبه و مسایل موجود در توسعه اقتصاد فرهنگ شناسایی و درنهایت راهکارهای سیاستی ارایه شده است. تجزیه وتحلیل داده های حاصل از مصاحبه با روش تحلیل محتوای کیفی و در نرم افزار مکس کیودا انجام شده است. نتایج شامل دو بخش مسایل و موانع مربوط به سیاست گذاری و اجرا در بخش های مختلف اقتصاد فرهنگ و راهکارهای سیاستی برای رفع موانع و توسعه آن است. این مسایل در حوزه سیاست گذاری و سه بخش مهم اقتصاد فرهنگ یعنی تولید، توزیع و مصرف طبقه بندی شده اند که برخی از مهم ترین مقوله های اصلی آن عبارت اند از: عدم همسویی نهادی، عدم وجود رویکرد واقع گرایانه در سیاست گذاری، حضور دولت در تولید فرهنگی، مسایل مرتبط با آموزش و پژوهش، نیروی انسانی، انجمن ها و اصناف، کسب وکارهای فرهنگی، بخش خصوصی، حقوق مالکیت معنوی، بازار و بازاریابی داخلی و خارجی، رفاه، تقاضا و جامعه پذیری فرهنگی. در پایان راهکارهایی سیاستی برای از میان برداشتن این موانع در حوزه های مختلف ازجمله چگونگی نقش آفرینی دولت، سیاست گذاری، مدیریت بخش نیروی انسانی، آموزش، پژوهش، بازار فرهنگی و سایر بخش ها ارایه شده است.
  کلیدواژگان: اقتصاد فرهنگ، سیاست پژوهی، صنایع فرهنگی، سیاست گذاری فرهنگی، تولید فرهنگی
 • حمیدرضا تبشیری*، مرتضی رفیعی بصیری صفحات 77-110
  با وقوع انقلاب اسلامی در ایران، اسلام هراسی ابعاد گسترده ای یافته و در قالب "ایران هراسی" ادراک می شود. پیش از به کارگیری گسترده مفهوم «ایران هراسی»، بحث های شرق شناسی، به طورکلی، نوعی از اسلام هراسی را به گونه ای دیگر، مطرح می کردند. علاوه بر آن، گرایش های بیگانه ترسی و نژاد پرستی در دنیای معاصر به پیشرفت این مفهوم یاری رسانده اند. هدف اصلی این مقاله، شناخت ریشه ها و بسترهای تشکیل دهنده ایران هراسی مبتنی بر چارچوب مفهومی سازه انگاری است. سازه انگاری درصدد است تا به جای تاکید بر توانایی دولت ها یا توزیع قدرت به عنوان یکی از ویژگی های ساختاری نظام بین الملل، بر هویت دولت ها انگشت گذارد. انگاره ها می توانند روی هویت ها و منافع و سیاست ها اثر بگذارند و تغییر جهت از توانایی ها به سوی هویت ها آن چیزی است که دولت ها می توانند انجام دهند تا موقعیت خودشان را در ساختار تبیین کنند، پس باوجودآنکه دولت ها سرمایه اصولی مانند خودیاری، پاسداری از امنیت و منافع ملی رفتار می کنند اما اگر بر پایه اصولی باهم همکاری کنند چه بسا که نظرشان در مورد هویت خود و اینکه چه ارتباطی با دیگر جهانیان و نظام بین الملل می توانند داشته باشند تغییر می یابد. سوال اصلی این پژوهش آن است که ریشه ها و بسترهای تشکیل دهنده ایران هراسی چیست؟ فرضیه اصلی ازنظر این پژوهش به این مقوله می پردازد که گفتمان سیاسی ضدغرب پس از انقلاب اسلامی ایران موجب شکل گیری ایران هراسی شده است. فرضیه رقیب این پژوهش آن است که جمهوری اسلامی ایران با حفظ هویت خود به عنوان یک بازیگر دارای هویتی منحصربه فرد، سعی دارد با همکاری و گفتگو با غرب به مقابله با ایران هراسی بپردازد.
  کلیدواژگان: ایران هراسی، تروریسم، نظام تحریم، اسلام سیاسی، اسلام بنیادگرا
 • محسن نیازی، اکبر ذوالفقاری*، شکوفه آب شیرین، الهام رضایی صفحات 111-135

  مفهوم سلامت اجتماعی ابعاد جسمی، روانی، و اجتماعی سلامت را در بر می گیرد. هدف این پژوهش طراحی مدل جدید عوامل موثر بر سلامت اجتماعی ایرانیان از طریق مطالعه و جمع بندی پژوهش های انجام شده در زمینه سلامت اجتماعی با رویکرد فراترکیب است. روش پژوهش حاضر کیفی است است و جامعه آماری این پژوهش را مقالات علمی و پژوهشی انجام شده در ایران با موضوع سلامت اجتماعی شهروندان از سال 1390 تا پایان سال 1400 تشکیل داده است. در کل تعداد 32 مقاله پژوهشی یافت شده؛ که در نهایت پس از بررسی و پالایش های مختلف 18 مقاله برای بررسی نهایی انتخاب؛ و در 5 بعد سازماندهی گردید. یافته های تحقیق نشان می دهد ابعاد 5 گانه سلامت اجتماعی شهروندان به لحاظ بیشترین قلمرو به ابعاد انسجام اجتماعی، یکپارچگی اجتماعی، شکوفایی اجتماعی، مشارکت اجتماعی، و انطباق اجتماعی اختصاص دارد؛ که هر کدام دارای زیرمجموعه های متعددی است. نتایج تحقیق نشان می دهد سلامت اجتماعی و عوامل موثر بر آن نیاز به توجه بیشتری دارند؛ و آشنایی با معنا و مفهوم سلامت اجتماعی، ابعاد آن و کشف راهبردهای ارتقا سلامت اجتماعی لازمه هر تلاش در دستیابی به سلامت اجتماعی است.

  کلیدواژگان: سلامت اجتماعی، سلامت روانی، شکوفایی اجتماعی، مشارکت اجتماعی، توسعه اجتماع
 • هادی همتیان سورکی* صفحات 137-160

  شناخت جامع نسبت به راهبردهای تقریب مذاهب، لازمه طراحی راهبردی جامع، بروز و کارآمد در رسیدن به وحدت اسلامی و تشکیل تمدن واحد است؛ از این رو پژوهش حاضر به منظور بررسی و ارایه دستاوردهای پژوهش های صورت گرفته در موضوع «راهبردهای تقریب بین مذاهب اسلامی» از سال 1390 ش تا 1401 ش به روش مرور نظام مند انجام شد و با جستجو در پایگاه های مهم اطلاعاتی جهان اسلام و با استفاده از راهنمای گزارش دهی مطالعه مقالات مروری «Prisma» درنهایت 13 مقاله برای پژوهش انتخاب شد. از پژوهش های موردمطالعه پنج راهبرد اصلی علمی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و تشنج زدایی برای تقریب مذاهب اسلامی به دست آمد که مبتنی بر سیاست ها و اصول، مقتضیات، شروط و موانع، راهکارهای عملی و اهداف تقریبی هستند. نقشه راه در راهبرد تشنج زدایی چنین ترسیم می شود که تعامل و ارتباط موثر، دوری از گفتار و رفتارهای غیر تقریبی، مبارزه با تعصب گرایی و عوامل تفرقه انگیز موردتوجه قرار می گیرند. در راهبرد علمی بیشترین توجه روی طراحی نظام فکری و ارتباط جامعه علمی حوزوی- دانشگاهی با استفاده از ابزارهایی همچون تاسیس دانشگاه بین المللی، نوشتن و چاپ دایره المعارف ها و مجلات علمی است؛ چنانچه در راهبرد فرهنگی، تقویت نظام فرهنگی در میان مذاهب اسلامی توسط مجموعه هایی همچون مجمع جهانی تقریب مذاهب موردتوجه است و در راهبرد سیاسی- اقتصادی ارتباط دولت های اسلامی و تعاملات مشترک آن ها و نابودی اسراییل موردنظر است و درنهایت با تجمیع راهبردهای پنج گانه راهبردی جامع و بروز ارایه شد.

  کلیدواژگان: راهبرد، تقریب مذاهب اسلامی، انواع راهبرد تقریب مذاهب اسلامی، راهکارهای تقریب مذاهب اسلامی
 • زهرا شفیعی*، نرگس عطریان صفحات 161-192
  تقریبا تمام افراد در مرحله ای از زندگی خود (به خصوص در طول بلوغ یا میان سالی) نارضایتی هایی را نسبت به شکل یا جنبه ای از ظاهر خود تجربه می کنند. بااین وجود نگرانی یا نارضایتی مزمن در مورد ظاهر مساله ای کاملا متفاوت از این نگرانی های معمول و به شکل هشداردهنده ای در حال رایج شدن است. تعداد کاربران ایرانی اینستاگرام قابل توجه و نوجوانان بخش عمده ای از این جمعیت را تشکیل می دهند. حال این سوال به ذهن متبادر می شود که آیا رویارویی کاربران نوجوان ایرانی شبکه اجتماعی آنلاین اینستاگرام با تصاویر ایده آل زیبا و جذاب در این شبکه به ایجاد خودزشت انگاری می انجامد؟ در این پژوهش محقق با توجه به مساله موردنظر تلاش می کند تا به بررسی این موضوع بپردازد که نوجوانان کاربر اینستاگرام چه تجربه ای از خودزشت انگاری دارند. جامعه آماری این پژوهش را دختران نوجوان 15-10 ساله اصفهان تشکیل دادند. مصاحبه ای به صورت تک تک با این دختران صورت گرفت و تجزیه وتحلیل این داده ها با استفاده از روش گراندد تیوری انجام شد. نتایج پژوهش نشان می دهد شرایط علی در این پژوهش عبارت اند از: کلیشه های جنسیتی، مقایسه با دیگران، ابزار بودن بدن و چهره، تحقیر توسط دیگران. امروزه یکی از معیارهای ارزیابی فرد از خود، مقایسه بدن و ظاهر خود با دیگران است. شرایط زمینه ای در این پژوهش عبارت اند از: هنجارها و ارزش های تغییریافته، بلوغ جسمانی، درونی کردن الگوهای رسانه. شرایط مداخله گر در این پژوهش عبارت اند از: شرایط خانوادگی، معرفی رسانه بدن ایدیال، حساسیت مربوط به طرد شدن ظاهر، رقابت با دیگران. راهبردها در این پژوهش عبارت اند از: عدم انزوای اجتماعی، کاهش کمال گرایی نسبت به ظاهر، اعتماد به نفس. پیامدها در این پژوهش عبارت اند از: خودکم بینی، رفتارهای کاهنده یا جبرانی، شرمساری.
  کلیدواژگان: تجربه زیسته، خودزشت انگاری، اینستاگرام، نوجوانان، گراندد تئوری
|
 • Mohammad Amini * Pages 9-28
  One of the most important functions of the educational system in any society is to try to develop the identity of students of different grades and levels of education so that they have the necessary skills and competencies to fulfill their individual and social responsibilities. From this perspective, one of the important requirements of educational systems is effective identity policy-making to grow and strengthen students' identities. This article, by adopting an analytical-inferential approach and reviewing scientific sources and references, has tried to explain the importance of the role and function of the educational system in fostering a balanced identity of students and and based on that provide a set of necessary policy recommendations in this area. The findings showed that the identity policy of the education system should provide the necessary conditions for a balanced and comprehensive attention to all areas of identity, realism and avoidance of mere idealism, decentralization and participation of all stakeholders as much as possible, using the hidden curriculum capacities of schools, developing all cognitive, emotional and skill abilities of learners, utilizing existing social institutions and groups in society, effective use of textbook capacities, education and provide instruction for the growth of teachers' professional competencies and the need to revise and change identity policies in line with the changes of the time. It is obvious that serious and practical attention to the mentioned policy recommendations can increase the effectiveness of the educational system in developing the coherent identity of students by reducing the identity challenges of the young generation.
  Keywords: identity, Policy making, Identity policy making, Students, educational system
 • Davood Parchami *, Fatemeh Derakhshan Pages 29-76
  Focusing on the production, distribution, and consumption of cultural industries with high added value as one of the most central paths of progress is the reason for attention to the economy of culture in developed countries. Today, the developed economy of culture is recognized as an alternative power in the political economies of countries. The development of the economy of culture requires the use of efficient and appropriate strategies and the creation of coordination in the various sectors of production, distribution, and consumption of cultural goods and services in a continuous and balanced manner. In order to achieve such a goal, it is necessary to identify the weaknesses and obstacles faced by different sectors of the economy and culture and provide solutions to overcome them to the country's policymakers and administrators.Therefore, in this study, with a policy-research approach and a qualitative research method, 30 experts and activists in the field of cultural industries were identified through targeted sampling, interviews, and issues in the development of the cultural economy, and finally, policy solutions were presented. The analysis of the data obtained from the interview was done using the qualitative content analysis method and the MAXQDA software.The results include two parts: problems and obstacles related to policy making and implementation in different sectors of the economy and culture, and policy solutions to remove obstacles and develop them. These issues have been classified in the field of policy making and the three important parts of the cultural economy, i.e., production, distribution, and consumption, some of the most important main categories of which are: lack of institutional alignment; lack of a realistic approach in policy making; presence of government in cultural production; issues related to education and research; manpower; associations and guilds; cultural businesses; the private sector; intellectual property law; market and domestic and foreign recovery; welfare; demand; and cultural socialization. At the end, policy solutions to remove these obstacles in various fields, including how the government should play a role, policy making, human resource management, education, research, the cultural market, and other sectors, have been presented.
  Keywords: Economy of Culture, political research, Cultural Industries, Cultural Policymaking, cultural production
 • Hamidreza Tabshiri *, Morteza Morteza Rafii Pages 77-110
  With the occurrence of the Islamic revolution in Iran, Islamophobia has gained wide dimensions and is perceived as "Iranophobia". Before the widespread use of the concept of "Iranophobia", discussions of oriental studies, in general, raised a kind of Islamophobia in a different way. In addition to that, xenophobia and racism tendencies in the contemporary world have helped the development of this concept. The main goal of this article is to know the roots and foundations of Iranophobia based on the constructivist conceptual framework. Constructivism aims to put a finger on the identity of the states instead of emphasizing the ability of the states or the distribution of power as one of the structural features of the international system. Imaginations can affect identities, interests, and policies, and changing the direction from capabilities to identities is what governments can do to explain their position in the structure, so even though governments have basic capital such as self-help, security and They act according to national interests, but if they cooperate on the basis of principles, maybe their opinion about their identity and what kind of relationship they can have with the rest of the world and the international system will change. The main question of this research is what are the roots and foundations of Iranophobia? The main hypothesis from the point of view of this research deals with the category that the anti-Western political discourse after the Islamic Revolution of Iran has caused the formation of Iranophobia. The competing hypothesis of this research is that the Islamic Republic of Iran, by preserving its identity as an actor with a unique identity, is trying to deal with Iranophobia through cooperation and dialogue with the West.
  Keywords: Iran phobia, US, Foreign Policy, Security
 • Mohsen Niazi, Akbar Zolfaghari *, Shokoufeh Abshirin, Elham Rezaei Pages 111-135

  The concept of social health examines the physical, mental, and social dimensions of health. The purpose of this research is to design a new model of factors affecting the social health of Iranians through the study and  summarization of research conducted in the field of social health with a meta-synthesis approach. The present research method is qualitative, and the statistical population of this research is made up of scientific and research articles conducted in Iran on the topic of social health of citizens from 1390 to the end of 1400. A total of 32 research articles were found; finally, after reviewing and refining various 18 articles for final review; and it was organized in 5 dimensions. The findings of the research show that the 5 dimensions of social health of citizens are mostly devoted to the dimensions of social cohesion, social integration, social prosperity, social participation, and social adaptation; each of which has several subcategories. The results of the research show that social health and the factors affecting it need more attention; and getting familiar with the meaning and concept of social health, its dimensions and discovering strategies to improve social health is necessary for every effort to achieve social health.

  Keywords: Social Health, mental health, Social Prosperity, Social participation, Community development
 • Hadi Hemmatyan * Pages 137-160

  A comprehensive understanding of the strategies of proximity of denominations is necessary for a comprehensive، up-to-date and efficient strategic design to achieve Islamic unity and the formation of a united civilization. Therefore، the present research was conducted to review and present the achievements of the researches carried out on the topic of "Strategies of proximity among Islamic denominations" from 2011 to 2022 using a systematic review method. By searching in the important databases of the Islamic world and using "Prisma", a guide for reporting the study of review articles, finally 13 articles were selected for research. From the studied researches، five main strategies including scientific, cultural, political, economic and de-escalation were obtained for the proximity of Islamic denominations, which are based on policies and principles, requirements, conditions and obstacles, practical solutions and proximity goals. The road map in the de-escalation strategy is drawn in such a way that effective interaction and communication, avoidance of inappropriate speech and behavior, fighting against bigotry and divisive factors are taken into consideration. In the scientific strategy، the most attention is paid to the design of the intellectual system and the communication of the seminary-university scientific community using tools such as establishing an international university, writing and publishing encyclopedias and scientific journals. As in the cultural strategy, the strengthening of the cultural system among Islamic religions is considered by the organizations such as the World Forum of the proximity for Islamic denominations and as in the political-economic strategy, the relationship between Islamic states and their joint interactions as well as the destruction of Israel are taken into accounts then a comprehensive and up-to-date strategy is presented by combining the five strategies.

  Keywords: strategy, approximation of Islamic religions, types of strategy for approximation of Islamic religions, strategies for approximation of Islamic religions
 • Zahra Shafiee *, Narges Atrian Pages 161-192
  approximately all the people in the period of their life (esp puberty and middle age)have a dissatisfaction to their shap and appearance in this case there are worriness and chronic dissatisfaction about problematic appearance that s so different and hazardous and is prevailing. there are alot of instagram iranian users who are formed the main part of this popullation.now there is a question that s initiative now. if iranian instagram users face with instagram social media with attractive and beautiful photos lead self ugliness. in this project researcher according to intended problem tries to check this matter that iranian instagram user --what does he/she get from instagram? the statistic society of this search is formed by isfahani 10-15 year old girls. they did some interviews with these girls individually. and analysis were done by gerand theorical method. the reaserchers result show that excelelnt conditions are:gender stereotypes-comaring with each other-body and face being tools -humiliation by others . today one of the self evaluation is comapring body and appearance with others. background conditions are:norms and values that are changed --physical maturity--internaliazed media- interfering conditions are family conditions-introducing media for real body sensitivities of rejection of appearance-compiting with each other - the strategies are lack of social isolation reduction of perfectionism towards appearance-self steem- consequences are myopia itself compensatory behaviors -shame.
  Keywords: lived experience, Self Ugliness, Instagram, teenagers, Gerand Theory