فهرست مطالب

مطالعات راهبردی فرهنگ - سال سوم شماره 2 (پیاپی 10، تابستان 1402)

نشریه مطالعات راهبردی فرهنگ
سال سوم شماره 2 (پیاپی 10، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/04/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • تحولات آینده بحران هویت جوانان در ایران
  قاسم مشکینی، مهران سهراب زاده*، اسدالله بابایی فرد، ابراهیم حاجیانی صفحات 9-48

  هویت به مثابه مفهومی چندوجهی، متغیر و سیال، در وهله اول پرسش از کیستی را می رساند و به باور بسیاری از صاحب نظران، موجب شناسایی افراد، گروه ها و فرهنگ و غیره از یکدیگر می شود. هویت دارای ابعاد متفاوتی است که مهم ترین بعد آن تعلق و تعهد می باشد. تعلق جنبه عاطفی و احساسی نسبت به کشور، دولت، اسلام، تمدن، خانواده، دوستان...) و تعهد جنبه درگیری دارد، یعنی افراد نسبت به آن تعهدی که دارد، احساس وظیفه می کند. بحران هویت جوانان نیز به این موضوع اشاره دارد که در اثر تحولات نظام جهانی، دگرگونی و تحولات در زمینه های ساختاری، فرهنگی، ارتباطات و درعین حال به رسمیت شناخته نشدن از سوی دولتمردان، جوانان در تشخیص جایگاه خود در محیط پیرامونی، گروه و اجتماع خود دچار مشکل و تعارض شده اند. در این پژوهش با استفاده با روش تحلیل لایه علی به عنوان یکی از روش های آینده پژوهی و همچنین مصاحبه، 227 پیشران موثر بر بحران هویت جوانان شناسایی شد، سپس این پیشران ها بر طبق مدل پستل به سه لایه مستقیم (نزدیک)، ملی (دور) و جهانی (دورتر) تقسیم و تلخیص شدند که درنهایت به 51 پیشران رسید. این پیشران ها با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته در اختیار خبرگان قرار گرفت تا مهم ترین آن ها را مشخص نمایند که از بین آن ها 16 پیشران موردتوجه قرار گرفت. درنهایت این پیشران ها به وسیله نرم افزار میک مک تجزیه و تحلیل شد که پیشران های «دیدگاه ایدیولوژیک حاکمیت نسبت به هویت، تغییرات ارزشی ساختاری، جهانی شدن» به عنوان پیشران های شدیدا تاثیرگذار انتخاب گردیدند.

  کلیدواژگان: هویت، بحران هویت، جوانان، جهانی شدن، حاکمیت
 • فاطمه براتلو* صفحات 49-84
  وفور داده و اطلاعات موضوعی در حوزه گردشگری از یک سو و اهمیت تفکر سیستمی نظام مند جهت دست یابی به مزیت رقابتی حاصل از گردشگری از سوی دیگر علت اصلی شکل گیری این تحقیق بوده و بر این اساس هدف تحقیق توصیفی اکتشافی حاضر، ارایه الگوی شناخت توسعه گردشگری در ایران است. این مهم از طریق فرامطالعه یافته های کیفی 187 رساله های دکتری چهار دهه اخیر پس از انقلاب اسلامی دنبال شده است. در عمل با استفاده از تحلیل محتوای کمی به توصیف ویژگی ها و خصایص جامعه موردمطالعه پرداخته شد، سپس به منظور بازخوانی یافته های کیفی رساله ها، روش فراترکیب به کار گرفته شد. با مطالعه اسنادی، کدهای مربوط به مولفه های تاثیرگذار بر توسعه گردشگری احصا و با بازخوانی های مکرر و در رفت و برگشت های استقرایی- قیاسی الگوی اولیه مفهومی به دست آمد. از ابزار سیاهه وارسی و نیز «برنامه مهارت های حیاتی ارزیابی» برای ارزیابی کیفی متون پژوهش به کار گرفته شد. با استفاده از نرم افزار مکس کیودا مجموع مطالعات گردشگری در شش دسته یا مقوله شامل گردشگری شهری با بیشترین فراوانی (190 مورد)، گردشگری پزشکی (55 مورد)، گردشگری روستایی (41 مورد)، گردشگری ورزشی (36 مورد)، گردشگری مذهبی (9 مورد فراوانی) و گردشگری طبیعت (4 مورد) دسته بندی شد. همچنین ذیل این مقوله ها به تفکیک 33 مورد در بعد عوامل موثر بر توسعه گردشگری و نیز 26 مورد در بعد موانع بازدارنده و درنهایت هشت مضمون شامل مدیریت و برنامه ریزی امور گردشگری، زیرساخت های فیزیکی مصنوع ، زیرساخت های فرهنگی یا زیرساخت های رفتاری مربوط به حسن تعامل انسانی، زیرساخت های اجتماعی و تامینی، زیرساخت های حقوقی قانونی، زیرساخت های طبیعی و تاریخی و زیرساخت های حرفه ای الگویی از شناخت حکمرانی گردشگری و چگونگی مواجهه با مسایل آن را به دست می دهند. ضریب کاپا در «اس پی اس اس» نسخه 24، به مقدار 71 درصد به دست آمده و پایایی احراز شد. درنهایت در انتها محقق ایده تعاطی اثربخش نظام دانایی و عقلانیت در عمل را در نظامی یکپارچه و شبکه وار به عنوان راهبردی مناسب برای دستیابی به الگوی شناخت گردشگری و حکمرانی مطلوب آن را پیشنهاد داده است.
  کلیدواژگان: الگوی شناخت گردشگری، توسعه گردشگری، فراترکیب، حکمرانی مطلوب گردشگری، نظام دانایی، راهبرد سیاستی
 • فائزه تقی پور*، مهدی اثنی عشران صفحات 85-114
  پژوهش حاضر با رویکرد کیفی به دنبال شناسایی راهبردهای فرهنگی جهت تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی است. برای جمع آوری اطلاعات از روش اسنادی و بعد از مطالعه مباحث نظری و تحقیقات پیشین در حوزه پژوهش به مطالعه اسناد بالادستی ازجمله، سند چشم انداز 20 ساله کشور، سند چشم انداز سازمان اوقاف و امور خیریه در افق 1404 هجری شمسی، سند راهبردی بقاع متبرکه، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی نظام، قانون اساسی و قانون اوقاف پرداخته شد و پس از مصاحبه با 25 نفر از اساتید، کارشناسان و مدیران بقاع متبرکه با استفاده از نرم افزار Maxqda و از طریق روش تحلیل مضمون و ترسیم شبکه مضامین، تعداد 136 مضمون پایه و 23 مضمون سازمان دهنده استخراج گردید که در 8 دسته راهبردهای زایر محور، ارتباطی، میزبانی، محیطی، ادبی، رویدادی، رسانه ای و هنری ارایه شد.
  کلیدواژگان: راهبردهای فرهنگی، بقاع متبرکه، قطب فرهنگی، تحلیل مضمون
 • محمدسعید کیانی*، لیلا نظری صفحات 115-152

  رسانه ها از طریق تطابق یا چالش دادن نقش های جنسیتی متداول و ترتیب دهی دیدگاه های جامعه به ورزش زنان تاثیر می گذارند. ورزش به طورمعمول به عنوان یک دنیای مردانه در نظر گرفته می شود و بسیاری از افراد معتقدند که ورزش زنان جذابیت کمتری دارد. هدف این تحقیق، تحلیل جامعه شناختی نقش رسانه ها در ترویج نابرابری در پوشش رویدادهای ورزشی است. روش تحقیق به صورت مرور نظام مند و تحلیل منابع ثانویه انجام شد و با استفاده از تکرار و تنوع منابع، داده ها جمع آوری و تحلیل شدند. جستجوی منابع در پایگاه های اطلاعاتی معتبری مانند وب آوسیس، اسکوپوس، اشپرینگر، امرالد و الزویر و غیره انجام شد. محدوده زمانی جستجو از ژانویه 2005 تا ژوین 2022 بود و مقالاتی که به ورزش زنان متمرکز نبودند حذف شدند. با وجود پیشرفت های چشمگیر در ورزش های زنان و توانایی بالای ورزشکاران زن در ایجاد نمونه های مثبت، پوشش رسانه ای آن ها نسبت به ورزشکاران مرد همچنان محدود است. این نابرابری در نحوه نمایش ورزشکاران زن در رسانه ها به وجود آمده و باعث عدم احترام به آن ها می شود. برای تسهیل موفقیت ورزش زنان، باید به آن ها پوشش رسانه ای باکیفیت بیشتر و جلب احترام به عنوان ورزشکاران قدرتمند توجه کرد. تصورات جامعه از ورزش زنان تا حد زیادی تحت تاثیر رسانه ها است. فقدان پوشش رسانه ای باکیفیت باعث می شود ورزشکاران زن از اهمیت کمتری برخوردار شوند و فرصت کمی برای ایجاد علاقه به ورزش می دهد. تبعیض هایی که در رسانه ها وجود دارد، موفقیت ورزشکاران را بی اهمیت جلوه می دهد و باعث عدم احترام جامعه می شود. برای اینکه ورزش زنان فرصتی برای موفقیت واقعی داشته باشد، باید به آن ها پوشش رسانه ای بیشتر و باکیفیت بالاتری داده شود که به جایگاه آن ها به عنوان ورزشکاران قدرتمند احترام بگذارد.

  کلیدواژگان: رسانه، ورزش بانوان، مدیریت ورزشی، جامعه شناختی، رویدادهای ورزشی
 • ارشاد استعدادی، مهرداد گودرزوندچگینی*، حیدر تورانی صفحات 153-186

  پژوهش پیش رو  از انواع تحقیقات کاربردی و از پژوهش های آمیخته به شمار می آید. جامعه آماری، خبرگان و متخصصان حوزه مدیریت و رفتار سازمانی و کارکنان سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی هستند. روش نمونه گیری متخصصان (بخش کیفی تحقیق)، روش گلوله برفی و روش نمونه گیری کارکنان (بخش کمی تحقیق) تصادفی ساده بوده است. در بخش کیفی 12 نفر و در بخش کمی 187 نفر نمونه انتخاب شدند. ابزار بخش کیفی مصاحبه و بخش کمی پرسش نامه بوده است. بر اساس نتایج کیفی مشخص شد که 122 مفهوم از مطالعات علمی و تحلیل مضامین مصاحبه با خبرگان و متخصصان با محوریت مفاهیم مرتبط با موضوع تحقیق، استخراج شده است. این مفاهیم در 10 مضمون تحت مضامین سازمان دهنده (سه مفهوم برای انسجام سازمانی، سه مفهوم برای عدالت سازمانی، دو مفهوم برای کیفیت زندگی شغلی و دو مولفه برای یادگیری سازمانی) در قالب مضامین پایه کدگذاری شدند. این متغیرها در 5 مفهوم فراگیر شامل انسجام سازمانی، فرهنگ سازمانی، یادگیری سازمانی، کیفیت زندگی کاری و عدالت سازمانی طبقه بندی شدند. متغیرهای یادگیری سازمانی، فرهنگ سازمانی، کیفیت زندگی کاری و عدالت سازمانی بر انسجام سازمانی تاثیر مثبت و معنادار دارد. متغیر عدالت سازمانی از طریق سه مولفه عدالت توزیعی، رویه ای و تعاملی و متغیر انسجام سازمانی به وسیله سه مولفه انسجام عاطفی، اجتماعی و ابزاری بر انسجام سازمانی اندازه گیری شده است. متغیر کیفیت زندگی شغلی از طریق دو مولفه نیازهای مادی و خودشکوفایی و  امنیت و ارتقاء شغلی و متغیر یادگیری سازمانی به وسیله دو مولفه توانمندسازی منابع انسانی و مدیریت دانش و نیز متغیر فرهنگ سازمانی از طریق 7 شاخص، اندازه گیری شده است.

  کلیدواژگان: انسجام سازمانی. عدالت سازمانی. یادگیری سازمانی. فرهنگ سازمانی. کیفیت زندگی کاری
 • محمدجواد یداللهی زاده*، محمدرضا قائمی نیک صفحات 187-213

  متناسب با هر صورتی از زندگی و نظریه ای درباره آن، «کار» نیز معنای متفاوتی می یابد. انقلاب اسلامی نیز جهان بینی و سبکی از زندگی را ایجاد کرد که طبیعی است معنای متفاوتی از کار را نیز رقم بزند. با توجه به نیاز جامعه بعد از انقلاب اسلامی به آموزش، نهضت سوادآموزی تحت تاثیر نیروی انقلاب اسلامی در سال 1358 شکل گرفت و در آن، معنایی از کار سربرآورد که ویژگی های خاص و متمایزی نسبت به دیگر معانی کار داشته است. سعی شده است تا این مفهوم و معنای کار که در نهضت سوادآموزی، با تمرکز بر نهضت سوادآموزشی در مشهد، به عنوان مبنای فعالیت اعضاء آن بوده است، مورد پژوهش قرار گیرد. به جهت اهمیت مبانی اسلامی-ایرانی، برای فاصله گرفتن از مبانی نسبی گرایانه سعی کرده ایم تا با تعدیل روش شناختی در روش پدیدارشناسی این پژوهش به سرانجام برسد و در این راستا تلاش شده است از آموزه های کربن در پدیدارشناسی استفاده شود. یافته های پژوهش حاکی از آن است که معنای حاضر در نزد اعضاء نهضت سوادآموزی مشهد که از طریق 50 مصاحبه و تحلیل دو کتاب تاریخ شفاهی در این زمینه به روش پدیدارشناسی به آن ها دست یافته ایم، متناظر با معنای قرآنی از کار در مفهوم عمل محسنانه بوده است.

  کلیدواژگان: کار، انقلاب اسلامی، نهضت سوادآموزی، عمل محسنانه، پدیدارشناسی
|
 • Future developments of youth identity crisis in Iran
  Ghasem Meshkini, Mehran Sohrabzadeh *, Assadollah Babaei Fard, Ebrahim Hajiani Pages 9-48

  Identity, as a multifaceted, variable and fluid concept, in the first place raises the question of who is who, and according to many experts, it causes people, groups, cultures, etc. to be identified from each other. Identity has different dimensions, the most important of which is belonging and commitment. Belonging has an emotional and emotional aspect towards the country, government, Islam, civilization, family, friends...) and commitment has a conflict aspect, that is, people feel duty towards that commitment they have. The identity crisis of the youth also refers to the fact that due to the changes in the global system, transformations and changes in the structural, cultural and communication fields and at the same time not being recognized by the statesmen, the young people have difficulty recognizing their place in the surrounding environment, their group and society. have become problems and conflicts. In this research, using the causal layer analysis method as one of the future research and interview methods, 227 drivers affecting the youth identity crisis were identified, then these drivers were divided into three direct (close), national (far) and global layers according to the Pestel model. (further) were divided and summarized, which finally reached 51 Pishran. These drivers were given to the experts by using the researcher's questionnaire to identify the most important ones, and 16 drivers were considered. Finally, these drivers were analyzed by Mic Mac software, and the drivers of "ideological view of the government towards identity, value-structural changes, globalization" were selected as highly influential drivers.

  Keywords: identity, Identity Crisis, Youth, globalization, Sovereignty
 • Fateme Baratlo * Pages 49-84
  The abundance of data and thematic information in the field of tourism, on the one hand, and the importance of a systematic system to achieve a competitive advantage from tourism, on the other hand, are the main reasons for the formation of this research, and based on this, the goal of this descriptive-exploratory research is the presentation of the model of recognition of tourism development in Iran. This issue has been followed through a meta-study of the qualitative findings of 187 doctoral dissertations from the last four decades after the Islamic Revolution.  Quantitative analysis was used to describe the features and characteristics of the study community, and then, in order to reread the findings of qualitative studies, the meta-synthesis method was used. A checklist tool as well as the "Evaluation Critical Skills Program" are used for qualitative evaluation of research texts. With documentary studies, the codes related to the components influencing them were obtained.  Reliability measurement with kappa coefficient and statistical software "SPSS" version 24, 71%, which shows the closeness of researcher and expert. Considering that the significant number is smaller than 0.05% of the assumption of independence of the extracted codes, their appropriate reliability was confirmed. Finally, using the Maxqd software, the total number of tourism studies in six categories, including urban tourism with the highest frequency (190 cases), medical tourism (55 cases), rural tourism (41 cases), sports tourism (36 cases), religious tourism (9 frequent cases), and nature tourism (4 cases), were categorized. Also, under these categories, 33 cases in the dimension of factors affecting the development of tourism, as well as 26 cases in the dimension of hindering obstacles, and finally eight themes, including the management and planning of tourism affairs, physical infrastructures of artifacts, cultural infrastructures or behavioral infrastructures related to the goodness of human interaction, Social and security infrastructures, legal-legal infrastructures, natural and historical infrastructures, and professional infrastructures, were obtained. Together, these themes provide a model of tourism governance knowledge. Finally, in the end, the science researcher has proposed the effective interaction of knowledge and rationality in practice in an integrated and networked system as a suitable strategy to achieve the model of scientific knowledge and its desired governance.
  Keywords: Tourism cognitive model, content analysis, Meta-Synthesis, Tourism governance, knowledge system, Political Strategies.
 • Faezeh Taghipour *, Mehdi Esnaasharan Pages 85-114
  The current research, with a qualitative approach, seeks to identify cultural strategies to transform the holy shrines into a cultural quarter.To collect information from the documentary method and after studying the theoretical topics and previous researches in the field of research, to study the upstream documents such as the country's 20-year vision document, the vision document of the Awqaf organization and charitable affairs in the horizon of 1404 AH, the strategic document of holy shrines, general policies Resistance economy, the general policies of the system, the constitution and endowment law were discussed and after interviewing 25 professors, experts and managers of holy shrines using Maxqda software and through the method of theme analysis and theme network drawing, the number of 136 basic themes and 23 organizing themes were extracted, which were presented in 8 categories of pilgrim-oriented, communication, hosting, environmental, literary, event, media and artistic strategies.
  Keywords: Cultural Strategies, Holy Shrines, Cultural Quarter, Theme Analysis.
 • MohammadSaeid Kiani *, Leila Nazari Pages 115-152

  The media influence women's sports by conforming or challenging conventional gender roles and shaping society's views. Sports is typically considered a man's world and many people believe that women's sports are less attractive. The purpose of this research is the sociological analysis of the media's role in promoting inequality in the coverage of sports events. The research method was conducted in the form of a systematic review and analysis of secondary sources, and the data were collected and analyzed using repetition and variety of sources. References were searched in reliable databases such as WebAusys, Scopus, Springer, Emerald and Elsevier, etc. The search time range was from January 2005 to June 2022, and articles that did not focus on women's sports were excluded. Despite the significant advances in women's sports and the high ability of female athletes to create positive role models, their media coverage is still limited compared to male athletes. This inequality has arisen in the way female athletes are shown in the media and causes them to be disrespected. To facilitate the success of women's sports, they should be given more quality media coverage and respect as strong athletes. Society's perceptions of women's sports are largely influenced by the media. The lack of quality media coverage makes female athletes less important and gives little opportunity to generate interest in the sport. Discrimination in the media trivializes the success of athletes and causes a lack of respect in society. For women's sports to have a chance at real success, they need to be given more and higher quality media coverage that respects their status as powerful athletes.

  Keywords: Media, Women's Sports, Sports management, Sociology, Sports events
 • Ershad Estedadi, Mehrdad Godarzvand Chegini *, Heidar Toorani Pages 153-186

   The research is an applied research and is done by mixed method. The statistical community is the experts and specialists in the field of management and organizational behavior and employees of OERP. The method of qualitative part is snowball and quantitative part of research is simple random. 12 experts were selected for qualitative and 187 people were selected for the quantitative sections. Both interview and questionnaire were used for the research. Based on the qualitative results, it was found that 122 concepts were extracted from the analysis of the themes of interview with experts and specialists, focusing on the concepts related to the research topic. These concepts were categorized in 10 themes under organizing themes (three concepts for organizational integrity, three concepts for organizational justice, two concepts for quality of work life and two components for organizational learning as the basic themes. These variables were classified into 5 comprehensive concepts such as organizational cohesion, organizational culture, organizational learning, quality of work life and organizational justice. The variables of organizational learning, organizational culture, quality of work life and organizational justice have a positive and significant effect on organizational cohesion. The variable of organizational justice has been measured through the three components of distributive, procedural and interactive justice and the variable of organizational cohesion has been assessed through the three parts of emotional, social and instrumental cohesion in organizational cohesion. Moreover,The quality of work life variable has been measured through the two components of material needs and self-actualization and security and job promotion, and the organizational learning variable has also been measured through the two sections of human resource empowerment and knowledge management, and the organizational culture variable has been measured through 7 indicators.

  Keywords: Organizational Integrity, Organizational Justice, Organisational Learning, Organizational Culture, quality of work life
 • Mohammadjavad Yadollahizadeh *, Mohammadreza Ghaeminik Pages 187-213

  According to any life style and theory about it, "work" also finds a different meaning. The Islamic revolution also created a world view and a life style, which is logically to define a different meaning of work. Considering the need of the society after the Islamic Revolution for education, the literacy movement was formed under the influence of the Islamic Revolution in 1358, and in it, a meaning of work emerged that had special and distinct characteristics compared to other meanings of work. In this article, an attempt has been made to analyzes the concept and meaning of the work that has been in the literacy movement, focusing on the literacy movement in Mashhad, as the basis of its members' activities. Because the influence of Islamic-Iranian foundations was important for the research in this article, we have tried to avoide ourselves from the relativistic methodology. Therefore we have complete this research by adjusting the phenomenology method and have try to use the doctrines of Henry Corbin in Phenomenology. The findings of the research indicate that the meaning in the eyes of the members of the literacy movement of Mashhad, which we have obtained through 50 interviews and the analysis of two oral history books in this field by the phenomenological method, corresponds to the Qur'anic meaning of work, that is benevolent action.

  Keywords: Work, Islamic Revolution, Literacy Movement, Mohsenaneh Action, Phenomenology