فهرست مطالب

نشریه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار
سال ششم شماره 2 (پیاپی 14، پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/04/14
 • تعداد عناوین: 2
|
 • آرزو نصیری، ندا قاسمی، زهره السادات مجتهدزاده، رخشاد حجازی * صفحه 1

  تضادها و تعارضاتی که بین مردم بومی و گردشگران رخ میدهد باعث تخریب این مناطق شده و نشان عدم انطباق سه عنصر گردشگران ، جامعه میزبان و جاذبه است که در این صورت نباید انتظار توسعه پایدارگردشگری را داشت . نوع تحقیق مروری و جمع آوری اطلاعات از طریق اینترنت و بررسی مقالات مرتبط بوده است. منطقه مورد بررسی جزیره کیش و قشم بوده است . نتایج مرور تحقیقات گذشته در این دو منطقه نشان میدهد که جزایر کیش و قشم از استعداد بالایی برای پذیرش گردشگر برخوردار بوده و مستعد پذیرش برای گردشگران است. در جزیره قشم و کیش برخی گردشگری های متمرکز نیاز به توسعه دارند مانند کوهنوردی و شکار و یا بطور مثال در قشم نیاز به توسعه اندک در زمینه ماهیگیری ، صحرا گردی ، و اسب سواری مورد نیاز است.

  کلیدواژگان: برآورد ظرفیت برد، کیش، قشم، توسعه پایدار
 • آرزو نصیری، زهره السادات مجتهدزاده، ندا قاسمی، رخشاد حجازی صفحه 2

  هدف بررسی عوامل موثر در مدیریت ریسک حاصل از تغییرات اقلیمی است. تحقیق با استفاده از جمع اوری اسناد و اطلاعات موجوددر اینترنت و مقاله ای مرتبط انتشار یافته در مورد مخاطرات اقلیمی و مدیریت ریسک تغییرات اقلیمی انجام گرفته است .نتایج نشان می دهد برای مدیریت ریسک و پیشگیری از نتایج مخرب ناشی از آن موارد زیر ضروری است : شناسایی و تجزیه و تحلیل ریسک ، ارزیابی ریسک ، پاسخ به ریسک و ایجاد برنامه یا اقدامات پیشگیرانه برای ریسک نیاز است. بنابراین هدف اصل مدیریت ریسک ایجاد یک محیط کاری امن و مطمین برای کارکنان - مشتریان و افزایش ثبات عملیات تجاری است . به نظر می رسد برای ایجاد یک برنامه مدیریت موارد زیر ضروری باشد: ایجاد یک گروه خاص و متخصص ، اهداف طرح ملی معلوم شود ، مشارکت ذی نفعان ، شناسایی منابع موجوددر معرض خطر ، تهیه و طرح بحران پیش آمده

  کلیدواژگان: تغییرات اقلیمی، ریسک خشکسالی، ریسک امنیت غذایی، ریسک کمبود آب، مدیریت ریسک
|
 • Arzo Nasiri, Neda Ghasemi, Zohre Sadate Mojtahedzadeh, Rakhshad Hejazi * Page 1

  The contradictions and conflicts between local people and tourists have destroyed these areas and show the incompatibility of the three elements of tourists, host society, and attraction, in which case we should not expect sustainable tourism development. The research is a literature review for which the information was collected via the internet and review of related articles. The investigated areas were Kish and Qeshm islands. The literature review results in the two regions show that Kish and Qeshm islands have a high potential for receiving tourists and are suitable tourist attractions. In Qeshm and Kish islands, concentrated tourist attractions are needed, such as mountaineering and hunting. For example, in Qeshm, some development is needed in fishing, desert tourism, and horse riding.

  Keywords: Estimating carrying capacity, Kish, Qeshm, Sustainable Development