فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 1 (پیاپی 5، بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/04/17
 • تعداد عناوین: 14
|
 • حسن مرادی، علیرضا بابایی مزرعه نو* صفحات 1-12

  هدف از اجرای این تحقیق مقایسه نگرش والدین، معلمان ورزش و دانش آموزان به درس تربیت بدنی بود. روش این تحقیق توصیفی از نوع مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان، والدین و معلمان تربیت بدنی استان یزد بودند. که از این جامعه تعداد 240 دانش آموز و 240 نفر از والدین آنها با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به صورت تصادفی و 17 نفر از معلمان تربیت بدنی به صورت تمام شمار به عنوان به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید و تعداد 240 پرسشنامه بین دانش آموزان و والدین آن ها و 18 پرسشنامه بین معلمان ورزش مرد توزیع گردید. لازم به ذکر است، روایی محتوایی ابزار توسط جمعی از متخصصان و پایایی آن نیز در یک مطالعه تحقیقاتی محاسبه شد. در نهایت داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی نظیر خی دو و یومن ویتنی با استفاده از نسخه 21 نرم افزار SPSS تحلیل شد. یافته های تحقیق نشان داد که بین نگرش والدین، معلمان ورزش مرد و دانش آموزان پسر مقطع متوسطه نسبت به درس تربیت بدنی تفاوت معنی داری وجود داشت (p≤05/0). بنابراین با فراهم نمودن برنامه های ورزشی برای والدین و دانش آموزان می توان نگرش آن ها را به تربیت بدنی بهبود بخشیده تا آن ها نیز حمایت های لازم را جهت اجرای بهتر برنامه های درس تربیت بدنی مبذول دارند.

  کلیدواژگان: درس تربیت بدنی، والدین، معلمان ورزش، دانش آموزان، مقطع متوسطه
 • صادق سلمانی، محمدباقر فرقانی اوزرودی* صفحات 13-23

  پژوهش حاضر با هدف مطالعه تاثیر یک دوره 8 هفته ای تمرینات طناب زنی بر شاخص های توان هوازی و ترکیب بدن دانش آموزان پسر ابتدایی پسر غیرورزشکار در دوران کرونا انجام شد. آزمودنی های تحقیق، 28 نفر از دانش آموزان پسر غیر ورزشکار بودند که داوطلبانه با محقق همکاری کردند. دانش آموزان پس از آشنایی کامل با چگونگی اجرای طرح پژوهش، به طور تصادفی به دو گروه 14 نفره کنترل و تمرین طناب زنی تقسیم شدند. قبل از انجام تمرین اندازه گیری های قد، وزن و ضخامت چربی زیر پوستی 3 نقطه ای (سینه، شکم و ران)، انجام گرفت. سپس در یک جلسه، آزمون 540 متر قبل از شروع دوره تمرین اجرا شد. بعد از آشنایی آزمودنی ها با نحوه انجام کار، برنامه تمرینی طناب زنی به مدت 8 هفته شروع شد. هر هفته شامل دو جلسه تمرین به مدت 45 دقیقه بود که شامل10 دقیقه گرم کردن، 30 دقیقه تمرین اصلی و 5 دقیقه سرد کردن و هر جلسه هم به 2 قسمت تمرین 15 دقیقه ای با دوره استراحتی یک دقیقه ای بین آن ها و هر 15 دقیقه به 3 ست 5 دقیقه ای با 90 ثانیه تمرین و 30 ثانیه استرحت تقسیم شد. به منظور تجزیه و تحلیل آماری و مقایسه بین گروه ها از آزمون تی مستقل و مقایسات درون گروهی از آزمون تی همبسته و آنالیز واریانس با اندازه های تکراری استفاده شد. یافته ها نشان داد که زمان دویدن آزمون 540 متر در دانش آموزان غیر ورزشکار پس از 8 هفته تمرین کاهش معناداری داشت. همچنین مشخص شد که درصد چربی بدن و توده خالص بدنی آزمودنی ها، پس از 8 هفته تمرین به ترتیب دچار کاهش و افزایش معناداری شد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که احتمالا تمرین طناب زنی می تواند به عنوان جایگزین مناسبی برای دویدن هوازی تناوبی در مدارس به کار گرفته شود.

  کلیدواژگان: طناب زنی، توان هوازی، دانش آموزان، پسر، غیر ورزشکار
 • رضا رضائیا*، جواد شهلایی باقری، غلامعلی کارگر صفحات 24-39

  هدف پژوهش، تعیین میزان رابطه سبک های رهبری مربیان با انگیزش موفقیت کشتی گیران رده های سنی مختلف بود. پژوهش از نظر هدف کاربردی، از لحاظ استراتژی توصیفی و از نوع همبستگی بود و به روش میدانی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه کشتی گیران برتر آزادکار رده های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان استان همدان در سال 1400 بود. نمونه آماری شامل 120 نفر بودند و با توجه به برابر بودن نمونه آماری با جامعه آماری، نمونه آماری به صورت تمام شمار در نظر گرفته شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه مقیاس رهبری در ورزش چلادورای (LSS) و پرسشنامه موفقیت ورزشی SSS)) بود. پایایی با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب 75/0 و 89/0 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 26 در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی (جدول توزیع فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، آزمون کولموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون در سطح معنی داری 05/0 p≤، آزمون F و آزمون Z فیشر) استفاده شد. نتایج نشان داد که سبک های رهبری مربیان بر انگیزش موفقیت کشتی گیران تاثیر مثبت معنی دار دارد. رفتار حمایت اجتماعی بیشترین و رفتار آمرانه کمترین رفتار استفاده شده توسط مربیان بود. بین رفتارهای آموزش و تمرین، بازخورد مثبت و دموکراتیک با انگیزش موفقیت ارتباط مثبت معنی دار؛ و بین رفتار آمرانه با انگیزش موفقیت رابطه منفی معنی داری وجود داشت. بنابراین به مربیان پیشنهاد می شود بیشتر از سبک حمایت اجتماعی و کمتر از سبک آمرانه استفاده کنند.

  کلیدواژگان: رابطه، سبک رهبری، کشتی، انگیزش و موفقیت
 • مهدی بابایی*، محمدقاسم یادگاری مطلق، اعظم رضوانی نیا، صیاد درگاهپور صفحات 40-57

  هدف از انجام تحقیق حاضر، تاثیر یک دوره آب درمانی بر میزان قدرت عضلات پای بازیکنان فوتبال مبتلا به بی ثباتی مچ پا می باشد. آزمودنی های این تحقیق نیمه تجربی شامل 24 بازیکن فوتبال مبتلا به سندرم بی ثباتی مزمن مچ پا(با میانگین سن 71/2 ± 17/24؛ میانگین قد 34/8 ± 64/172 و میانگین وزن 39/3 ± 14/76) بوده که به طور تصادفی در دو گروه 12 نفره همسان تجربی و کنترل قرار گرفتند. گروه تجربی به مدت 8 هفته(سه جلسه 1 ساعته در هفته) به تمرینات آب درمانی پرداختند. 24 ساعت قبل از شروع پروتکل تمرینی و 24 ساعت پس از پایان آخرین جلسه، قدرت عضلات اینورتور و اورتور و نسبت قدرت عضلات اینورتور به اورتور مچ پای آزمودنی های دو گروه با استفاده از دینامومتر ایزوکینتیک بایودکس سیستم3(شایرلی، نیویورک) ارزیابی شد. جهت تحلیل فرضیات تحقیق از آزمون های t وابسته و مستقل استفاده شد. تحلیل فرضیه اول نشان داد که یک دوره تمرینات آب درمانی بر قدرت عضلات اینورتور، قدرت عضلات اورتور و نسبت میزان قدرت عضلات اینورتور به اورتور مچ پای بازیکنان فوتبال مبتلا به بی ثباتی مچ پا تاثیر معنی داری دارد.

  کلیدواژگان: بی ثباتی مچ پا، عضلات اینورتور، عضلات اورتور
 • یونس وزیری، جلال جمالی نسب *، علی شورگشتی، محمدعلی عاطفی، حسن صادق پور صفحات 58-74

  هدف از این پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی از نوع سوارکاری در دامغان بود. این تحقیق از نوع کاربردی با روش توصیفی – تحلیلی اجرا شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل 20 نفر از خبرگان و صاحب نظران شامل (مالکین باشگاه های سوارکاری، مسیولان، کارشناسان، سوارکاران، مربیان و داوران حوزه ورزش سوارکاری استان سمنان) بودند. روش نمونه گیری به روش خوشه ای تصادفی می باشد. ابزار پژوهش که پرسشنامه براساس روش تصمیم گیری سلسله مراتبی (AHP) بوده است، براساس مطالعه اکتشافی و بازنویسی از مبانی و مطالعات مشابه توسط محقق ساخته شد که روایی محتوایی آن براساس نظر متخصصان و پایایی آن نیز با آلفای کرونباخ (79/0=α) تایید گردید. از طریق تکنیک دلفی و با استفاده از روش وزن دهی (9 عاملی) اقدام به اولویت بندی معیارهای پژوهش گردید. بر این اساس، 5 معیار اصلی شامل برنامه ریزی و مدیریت، زیرساخت ها و تجهیزات، فرهنگی – اجتماعی، بازاریابی و تبلیغات، قوانین و مقررات و 36 معیار فرعی تنظیم گردید. وزن نهایی معیارها براساس هدف پژوهش بدین شکل تعیین گردید که معیار «برنامه ریزی و مدیریت» با بیشترین وزن (24.288) حایز رتبه اول شده است. پس از آن معیار «قوانین و مقررات» با وزن 11.04 قرار دارد. در رتبه سوم، معیار «زیرساخت ها و تجهیزات» قرار دارد با وزن 5.577 و سپس، معیار «فرهنگی و اجتماعی» با وزن 5.577 و در نهایت معیار «بازاریابی و تبلیغات» با وزن 2.378 قرار دارد.

  کلیدواژگان: توسعه ورزش، سوارکاری، اولویت بندی، مولفه های اثرگذار، دامغان
 • سید مصطفی طیبی ثانی، سید حمید یعقوبی، ابراهیم صابری، علیرضا نوده صفحات 75-87

  امروزه مبحث به پایداری زیست محیطی به عنوان یک الزام برای شهرهای داوطلب برگزاری بازیهای المپیک مطرح است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی و موردکاوی یکی از استراتژی های موفق مورد استفاده در میزبانی بازیهای المپیک بوده است. بدین منظور شهر ونکوور در کانادا به عنوان پایلوت انتخاب گردید. این تحقیق از نوع مروری است که به طریق مطالعه عمیق انجام شده است. داده های مورد نیاز غربالگری و دسته بندی شدند و متناسب با اهداف تحقیق مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج در بخش های جداگانه ارایه و تفسیر می گردد. یافته ها بیانگر آن بوده است که کمیته برگزاری بازی ها در چند بخش اصلی به نتایج درخشانی دست یافته است که عبارت بودند از: استانداردهای زیست محیطی زیرساختها، مدیریت حمل و نقل، پشتیبانی های مالی و ایجاد مشاغل جدید. همچنین مشخص گردید که در طول هفت سال (2017-2010)، استراتژی توسعه اقتصادی پایدار بکار گرفته در ونکوور بسیار موفق بود و بخش های هدفمند سبز صنعتی رشد خوبی داشتند.

  کلیدواژگان: کسب و کار سبز، برندینگ، بازی های المپیک، ونکوور
 • کریم خلاقی، فاطمه نصرالهی*، مطهره السادات فانیان، حسن میرعالی، فاطمه اسلامی پور صفحات 88-104

  تغییرات عضلانی-تاندونی مرتبط با روند پیری به ویژه بر عضلات دو مفصلی، مانند خم کننده ها و اکستانسورهای زانو و لگن تاثیر می گذارد، دامنه حرکت را محدود می کند و توزیع گشتاور را در اطراف مفاصل تغییر می دهد و در نتیجه انعطاف پذیری را به صورت جدی کاهش می دهد. تمرینات کششی می تواند ابزار مهمی در به حداقل رساندن این تغییرات باشد. هدف از این تحقیق مقایسه تاثیر حاد ترکیب کشش عضلات آگونیست و آنتاگونیست بر دامنه‎ی حرکتی ایستا و پویای لگن خاصره در افراد سالمند بود. روش تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون بود. شرکت کنندگان شامل 120 نفر افراد سالمند 65 سال به بالا شهرستان مشهد بود که بصورت تصادفی در چهار گروه با پروتکل تمرینات کششی متفاوت (فلکسور و اکستنسور ایستا، فلکسور و اکستنسور پویا، فلکسور ایستا و اکستنسور پویا، فلکسور پویا و اکستنسور ایستا) قرار گرفتند. پروتکل تمرینی به مدت 12 جلسه طی 4 هفته انجام شد. متغیرهای دامنه حرکتی ایستا و پویای لگن خاصره در دو نوبت پیش آزمون و پس آزمون اندازه گیری و ثبت گردید و داده ها با استفاده از آزمون کوواریانس به همراه آزمون تعقیبی بونفرونی تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که هر چهار پروتکل تمرینی ایستا و پویا باعث بهبود معناداری در میزان کشش ایستا و پویای آزمودنی ها می شود (05/0≥P). همچنین نتایج حاکی از آن بود که پروتکل تمرینی فلکشن پویا، اکستنشن ایستا نسبت به دیگر پروتکل ها به شکل معناداری منجر به نتایج بهتری گردید. باتوجه به اثرگذاری بهتر تمرینات فلکشن پویا و اکستنشن ایستا بر دامنه حرکتی افراد مسن، میتوان این تمرینات را جهت بهبود انعطاف پذیری این جمعیت استفاده کرد.

  کلیدواژگان: انعطاف پذیری، سالمند، کشش پویا، کشش ایستا، دامنه حرکتی
 • زینب نوری، محسن پروانه روش، شیرین زردشتیان صفحات 105-116

  هدف از پژوهش حاضر شناسایی احکام مدنی و کیفری معلمان و مربیان ورزشی در استان کرمانشاه بود. روش تحقیق کیفی (تحلیل محتوا) است. جامعه آماری پژوهش حاضر کارشناسان دادگستری، قضات و مدیران مدارس استان کرمانشاه بود. از روش نمونه گیری گلوگه برفی استفاده شد. ابزار تحقیق مصاحبه بود که از 12 نفر به عمل آمد. روایی ابزار پژوهش(مصاحبه)، توسط مصاحبه شوندگان و سپس اساتید متخصص، تایید گردید. و برای سنجش پایایی از روش توافق درون موضوعی استفاده شد که مطابق این روش مقدار پایایی برابر با 87/0 بود. در راستای تجزیه و تحلیل داده ها از روش نظریه داده-بنیاد استفاده شد. یافته های این پژوهش نشان داد که عوامل موثر بر مسیولیت مدنی و کیفری معلمان و مربیان در قالب 3 مقوله اصلی دسته بندی شدند. مقوله ها شامل: تجهیزات و محیط نامناسب، ویژگی ها و رفتارهای دانش آموزان و عامل مربیان و معلمان می باشند. که این 3 مورد خود شامل 6 مفهوم و 58 عامل یا کد باز هستند. بر اساس یافته های این پژوهش نتیجه می گیریم به منظور افزایش آگاهی حقوقی مربیان و معلمان استان کرمانشاه به عنوان نماینده مربیان ورزش کشور، می بایست زمینه ها و فرصت های متنوع یادگیری برای آن ها محیا گردد تا بتوانند از خطرات احتمالی مصون بمانند

  کلیدواژگان: مسئولیت، مدنی، کیفی، معلمان، مربیان ورزشی
 • بختیار حسنی*، محمدرضا ذوالفقاری صفحات 117-133

  بی تحرکی باعث تغییرات نامطلوب ظاهری مانند چاقی متابولیکی مانند اختلال در نیمرخ چربی می شود. مطالعات نشان داده اند که تمرینات ورشی و نیز تجویز گارسین باعث بهبود شرایط عوامل متابولیکی مرتبط با اضافه وزن می شود. هدف از مطالعه ی حاضر بررسی تجویز توام تمرینات مقاومتی و مصرف گارسین (سیر) بر روی غلظت لیپوپروتیینها، تری گلیسرید و کلسترول مردان غیرفعال دارای اضافه وزن می باشد. 40 مرد جوان سالم و غیرفعال (18 الی 35 سال) دارای شاخص توده بدنی بالاتر از 25 تا 30 کیلوگرم/متر مربع به صورت تصادفی به 4 گروه همگن 1) تمرین + گارسین 2) گارسین 3) تمرین مقاومتی و 4) کنترل تقسیم شدند. تجویز گارسین بصورت قرص 500 میلی گرمی به مدت 8 هفته روزانه دو عدد (صبح و شب، بعد از شام) گارسین بود و پروتکل تمرینی شامل تمرینات با وزنه به مدت 8 هفته و 3 جلسه در هفته و 30 الی 60 دقیقه با شدت 70 الی 80 درصد قدرت بیشینه بود. غلظتهای سرمی HDL ، LDL ، تری گلیسرید، و گلوکز قبل و بعد از 8 هفته اندازه گیری های شد. برای تحلیل داده ها از آزمون واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح معنی داری (0.05) استفاده شد. تمرینات مقاومتی و گارسین به تنهایی و همچنین بصورت تجویز توام موجب کاهش معنادار غلظت کلسترول تام و LDL وTG و و افزایش معنادار غلظت HDL خون شد (P0.05). تفاوت معناداری بین گروه ترکیبی (تمرین و گارسین) با گروه تمرین یا گروه گارسین به تنهایی مشاهده شد. بطوری که تجویز توام این دو منجر به نتایج بهتری گردید (P0.05). بر اساس یافته های مطالعه حاضر می توان نتیجه گیری کرد که که مصرف هم زمان سیر و تمرین مقاومتی ممکن است اثرات متابولیکی مثبتی بر نیمرخ چربی افراد دارای اضافه وزن داشته باشد. همچنین نتایج این تحقیق را با احتیاط میتوان در کاهش بیماریهای قلبی عروقی مرتبط با عدم تعادل لیپوپروتیینی نیز موثر فرض کرد.

  کلیدواژگان: لیپوپروتئین، چاقی، سیر، تمرین مقاومتی
 • داود امینی، زهره اشراقی صفحات 134-153

  حفظ کنترل پاسچر عمودی بدن یک تکلیف پیچیده است که نیازمند یکپارچگی اطلاعات بینایی، دهلیزی و درونداد های حسی- پیکری تمام بدن برای ارزیابی موقعیت بدن در فضا و تولید نیرو برای کنترل پاسچر می باشد. کنترل پاسچر نقش مهمی در انجام فعالیت های روزمره و استقلال حرکتی افراد دارد، از این رو شناسایی عوامل اثر گذار بر آن از اهمیت بالایی برخوردار است. از جمله این عوامل می توان به تمرینات تعادلی اشاره کرد که می توانند باعث بهبودی کنترل پاسچر شوند. از آنجاییکه کودکان مبتلا به اختلال اتیسم بدلیل اختلال تاخیر رشدی و یا مشکلاتی در ساختار اعصاب مرکزی و همچنین ویژگی های بالینی دارای اختلال بیشتری در فرمان های اصلاحی هستند در نتیجه نوسان وضعیتی بیشتری نسبت به کودکان سالم دارند و به سختی قادر به حفظ تعادل ایستا هستند و ناپایداری وضعیتی بیشتری در مقایسه با گروه کودکان سالم دارند. مطالعات نشان داده که تمرینات تعادلی باعث بهبود کنترل پاسچر کودکان اتیسم می شود و به نظر می رسد تاثیر تمرینات تعادلی از طریق بهبود شرایط مرکز فشار (محور قدامی- خلفی، محور مرکزی- جانبی و سرعت) اعمال می شود. مطالعه حاضر به بررسی و ارایه ی خلاصه ای از مطالعات انجام شده در زمینه اثرات تمرین تعادلی بر کنترل پاسچر این کودکان و بررسی نقش اطلاعات حسی-پیکری در بهبود وضعیت تعادلی طیف اتیسم می پردازد.

  کلیدواژگان: راه رفتن، رشد، تکامل، تمرینات منتخب
 • نسیم عزتی، مژده پالیک* صفحات 154-174

  بر اساس مطالعات انجام شده در زمینه رشد و تکامل حرکتی انسان، الگوی راه رفتن مستقل کودکان با بزرگسالان متفاوت است. الگوهای راه رفتن با بلوغ عصبی عضلانی مرتبط است و تغییرات در الگوی راه رفتن به سن بستگی دارد. بنابراین، لازم است پزشکان اطفال ویژگی ها و مراحل رشد طبیعی یا غیر طبیعی راه رفتن را درک کنند. کنترل عصبی حرکتی رشد نشان می دهد که شناسایی و مداخله زودهنگام ممکن است درمان ناهنجاریهای راه رفتن را تسریع کرده و الگوی رشد و تکامل آن را در مسیر صحیح هدایت کند. هدف از مطالعه حاضر مروری بر الگوی راه رفتن کودکان و نقش حرکات منتخب در تکامل آن بود. در این مرور با استفاده از منابع اینترنتی در دسترس به زبان فارسی و انگلیسی، مطالب مرتبط جمع آوری شده و در ابتدا خلاصه ای از مبانی نطری تحقیق ارایه می شود و در ادامه به نقش حرکات اصلاحی بر الگوی راه رفتن پرداخته خواهد شد.

  کلیدواژگان: راه رفتن، رشد، تکامل، تمرینات منتخب
 • رضا دلشاد، فردین فتاحی*، حسین ابراهیمی، محمود نیکسرشت صفحات 175-190

  هدف این پژوهش، بررسی اثر یک جلسه فعالیت ورزشی با شدت بالا و پایین بر تغییرات غلظت پپتید YY3-36 (PYY3-36) در زنان دارای اضافه وزن و وزن نرمال غیرفعال بود. مطالعه حاضر از نوع پژوهش های کاربردی است که به روش نیمه تجربی انجام گرفت. زنان با وزن نرمال (شاخص توده بدنی بین 18 تا 9/24 کیلوگرم بر مترمربع) و دارای اضافه وزن (شاخص توده بدنی بین 25 تا 9/29 کیلوگرم بر مترمربع) غیرفعال ساکن در شهر ایلام جامعه ی آماری را تشکیل دادند. ده زن با وزن نرمال غیرفعال و 12 نفر از زنان دارای اضافه وزن غیرفعال در دامنه ی سنی 17- 35 سال نمونه های پژوهش را تشکیل دادند. پروتکل ورزشی با شدت بالا به صورت 5 ست 4 دقیقه ای رکاب زدن روی دوچرخه کارسنج با شدت 90 درصد ضربان قلب بیشینه و فعالیت ورزشی با شدت پایین به صورت 40 دقیقه رکاب زدن پیوسته روی دوچرخه کارسنج با شدت 50 درصد ضربان قلب بیشینه اجرا گردید. نمونه های خون پیش، بلافاصله و یک ساعت پس از هر دو پروتکل ورزشی برای اندازه گیری غلظت PYY3-36 جمع آوری شد. نتایج نشان داد که، غلظت PYY3-36 پلاسمایی در هردو گروه دارای اضافه وزن و نرمال بلافاصله پس از فعالیت ورزشی با شدت بالا نسبت به قبل از آن به طور معناداری افزایش و یک ساعت پس از فعالیت به سطح پایه (پیش آزمون) بازگشت. درحالی که، غلظت PYY3-36 پلاسمایی پس از فعالیت ورزشی با شدت پایین در هردو گروه دارای اضافه وزن و وزن نرمال تغییر معناداری نداشت. همچنین، بین آثار فعالیت ورزشی با شدت بالا و پایین، بر غلظت PYY3-36 پلاسمایی در هردو گروه دارای اضافه وزن و وزن نرمال تفاوت معناداری دیده نشد. نتایج این پژوهش بیانگر اثر شدت فعالیت ورزشی بر غلظت PYY3-36 پلاسمایی بود، ولی ترکیب بدنی اثری بر پاسخ PYY3-36 پلاسمایی به فعالیت ورزشی نداشت. این یافته ها می تواند مناسب افراد دارای اضافه وزن و چاق باشد که با اجرای فعالیت ورزشی با شدت بالا انرژی دریافتی و اشتهای خود را کاهش دهند تا به هدف خود که کاهش توده بدنی است نایل شوند.

  کلیدواژگان: PYY3-36، فعالیت ورزشی، دارای اضافه وزن، وزن نرمال، وزن غیرفعال
 • زهرا صبری، عاطفه صادقی* صفحات 191-210

  عملکرد ورزشی نیازمند شرایط بهینه از متغیرهای مختلفی است که یک ورزشکار در تمام طول دوران ورزشی خود در حال فراگیری آنهاست. از جمله متغیرهای بسیار مهم در ارتباط با عملکرد ورزشی می توان به توان، چابکی و سرعت اشاره کرد که عمدتا در رشته های بی هوازی نقشی تعیین کننده دارند و تقویت و بهبود آنها در نتیجه گیری ورزشکار بسیار حایز اهمیت است. یافته ها حاکی از تاثیرات متفاوت انواع تمرینات تمرینات بر روی متغیرهای بی هوازی از جمله توان و سرعت می باشد. به طوریکه اثرات این تمرینات به شدت، مدت و نوع تمرین بستگی دارد. هدف از مطالعه حاضر، مروری بر تاثیر تمرینات پلایومتریک، قدرتی و ترکیبی بر توان پا، چابکی و سرعت ورزشکاران بر اساس مطالعات انجام شده در این زمینه می باشد.

  کلیدواژگان: توان پا، چابکی و سرعت، تمرینات قدرتی، تمرینات پلایومتریک
 • خدیجه رستمی مقدم*، مجید حضرتی، نجمه جانی صفحات 211-224

  هدف از انجام این تحقیق، بررسی اثربخشی تمرینات منتخب بر رشد حرکتی و اجتماعی کودکان بود. تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی است که به صورت میدانی و با استفاده از گروه آزمایش و کنترل انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه ی دانش آموزان پایه سوم مقطع ابتدایی شهر مشهد بود که از این میان تعداد 40 نفر به صورت تصادفی (خوشه ای مرحله ای) انتخاب و سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (20 نفر) و گروه کنترل (20 نفر) قرار گرفتند. سپس گروه آزمایش به مدت 8 هفته و هر هفته 3 جلسه و هر جلسه 45 دقیقه تمرینات منتخب را انجام دادند. از آزمون رشد حرکتی درشت (TGMD-2) اولریخ (2002) برای اندازه گیری مهارت های بنیادی و هم چنین از مقیاس رشد اجتماعی واینلند (1989) برای اندازه گیری رشد اجتماعی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از t مستقل و وابسته در سطح معنی داری 05/0> p استفاده شد. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان داد که بین دو گروه کنترل و آزمایش در رشد مهارت های جابجایی (001/ >0p ،433/8) و مهارت های دستکاری (001/ >0p ،951/10) و به طور کلی در رشد حرکتی (001/ >0p ،203/13) تفاوت معنادار وجود دارد. هم چنین یافته ها نشان دادند که بین دو گروه کنترل و آزمایش در رشد اجتماعی (022/ >0p ،469/2) تفاوت معنادار وجود دارد. بر اساس یافته های حاضر می توان نتیجه گیری کرد که از تمرینات منتخب می توان به عنوان برنامه ای مناسب برای بهبود رشد حرکتی و اجتماعی دانش آموزان دختر دبستانی استفاده نمود.

  کلیدواژگان: تمرینات منتخب، مهارت های جابجایی، مهارت های دستکاری، رشد حرکتی، رشد اجتماعی
|
 • Hassan Moradi, Alireza Babaei Mazreno* Pages 1-12

  The purpose of this research was to compare the attitude of parents, sports teachers and students towards physical education. The method of this research was descriptive and comparative. The statistical population included students, parents and physical education teachers of Yazd province. From this society, 240 students and 240 of their parents were randomly selected using the Kargesi and Morgan table and 17 of the physical education teachers were selected as a statistical sample, and 240 questionnaires between students and their parents and 18 questionnaires between Male sports teachers were distributed. It should be noted that the content validity of the tool was calculated by a group of experts and its reliability was also calculated in a research study. Finally, the data were analyzed using descriptive and inferential statistics such as chi-square and Yeoman-Whitney using SPSS software version 21. The findings of the research showed that there was a significant difference between the attitudes of parents, male sports teachers, and male high school students towards physical education lessons (p≤0.05). Therefore, by providing sports programs for parents and students, their attitude towards physical education can be improved so that they also have the necessary support for better implementation of physical education lesson plans.

  Keywords: Physical education lesson, parents, sports teachers, students, secondary level
 • Sadegh Salmani, Mohammadbagher Forghani Ozrudi* Pages 13-23

  The present study was conducted with the aim of studying the effect of an 8-week period of rope exercises on the indicators of aerobic capacity and body composition of non-athletic elementary school boys during the Corona era. The research subjects were 28 non-athletic male students who voluntarily cooperated with the researcher. After getting to know how to implement the research project, the students were randomly divided into two groups of 14 people, control and rope training. Before the exercise, height, weight and thickness of subcutaneous fat were measured at 3 points (chest, abdomen and thigh). Then, in one session, a 540-meter test was performed before the start of the training session. After the subjects got familiar with how to do the work, the training program of rope pulling started for 8 weeks. Each week consisted of two 45-minute training sessions, which included 10-minute warm-up, 30-minute main workout, and 5-minute cool-down, and each session was divided into 2 15-minute training sessions with a 1-minute rest period between them, and 3 sets every 15 minutes. 5 minutes divided by 90 seconds of exercise and 30 seconds of rest. For statistical analysis and comparison between groups, independent t-test and intra-group comparisons were used by correlated t-test and analysis of variance with repeated measures. The findings showed that the running time of the 540-meter test in non-athletic students decreased significantly after 8 weeks of training. It was also found that the percentage of body fat and net body mass of the subjects decreased and increased significantly after 8 weeks of training. Therefore, it can be concluded that probably rope training can be used as a suitable alternative to intermittent aerobic running in schools.

  Keywords: Rope Jumping, Aerobic Capacity, Students, Boy, Non-Athlete
 • Reza Rezaei*, Javad Shahlaee Bagheri, Gholamali Kargar Pages 24-39

  The aim of the research was to determine the relationship between coaches' leadership styles and success motivation of wrestlers of different age groups. The research was applied in terms of purpose, descriptive and correlational in terms of strategy and was carried out by field method. The statistical population included all the best freestyle wrestlers in the age groups of teenagers, youth and adults of Hamedan province in 1400. The statistical sample consisted of 120 people, and due to the statistical sample being equal to the statistical population, the statistical sample was considered as a whole number. The instrument of data collection was Chaladorai Sports Leadership Scale Questionnaire (LSS) and Sports Success Questionnaire (SSS). Reliability was obtained using Cronbach's alpha method of 0.75 and 0.89 respectively. To analyze the data using SPSS software version 26 at two levels of descriptive and inferential statistics (frequency distribution table, frequency percentage, mean, standard deviation, Kolmogorov Smirnov test, Pearson correlation coefficient at a significance level of p≤0.05, F test and Fisher's Z test) was used. The results showed that the leadership styles of coaches have a significant positive effect on the success motivation of wrestlers. Social support behavior was the most and authoritarian behavior was the least behavior used by educators. There is a significant positive relationship between training and practice behaviors, positive and democratic feedback and success motivation; And there was a significant negative relationship between authoritarian behavior and achievement motivation. Therefore, it is suggested for educators to use more social support style and less authoritarian style.

  Keywords: Relationship, leadership style, wrestling, motivation, success
 • Mehdi Babaei*, MohammadGhasem Yadegari Motlaq, Azam Rezvani Nia, Sayad Dargahpour Pages 40-57

  The present study was conducted with the aim of studying the effect of an 8-week period of rope exercises on the indicators of aerobic capacity and body composition of non-athletic elementary school boys during the Corona era. The research subjects were 28 non-athletic male students who voluntarily cooperated with the researcher. After getting to know how to implement the research project, the students were randomly divided into two groups of 14 people, control and rope training. Before the exercise, height, weight and thickness of subcutaneous fat were measured at 3 points (chest, abdomen and thigh). Then, in one session, a 540-meter test was performed before the start of the training session. After the subjects got familiar with how to do the work, the training program of rope pulling started for 8 weeks. Each week consisted of two 45-minute training sessions, which included 10-minute warm-up, 30-minute main workout, and 5-minute cool-down, and each session was divided into 2 15-minute training sessions with a 1-minute rest period between them, and 3 sets every 15 minutes. 5 minutes divided by 90 seconds of exercise and 30 seconds of rest. For statistical analysis and comparison between groups, independent t-test and intra-group comparisons were used by correlated t-test and analysis of variance with repeated measures. The findings showed that the running time of the 540-meter test in non-athletic students decreased significantly after 8 weeks of training. It was also found that the percentage of body fat and net body mass of the subjects decreased and increased significantly after 8 weeks of training. Therefore, it can be concluded that probably rope training can be used as a suitable alternative to intermittent aerobic running in schools.

  Keywords: Rope Jumping, Aerobic Capacity, Students, Boy, Non-Athlete
 • Yones Vaziri, Jalal Jamalinasab *, Ali Shoorgashti, Mahammadali Atefi, Hasan Sadegpoor Pages 58-74

  The purpose of this research was to identify and rank the factors affecting the development of equestrian sports tourism in Damghan. This research is applied with a descriptive-analytical method. The statistical population of this research included 20 experts and experts including (equestrian club owners, officials, experts, riders, trainers and judges in the field of equestrian sports in Semnan province). The sampling method is random cluster method. The research tool, which is a questionnaire based on the Hierarchical Decision Making Method (AHP), was made by the researcher based on an exploratory study and rewriting of the basics and similar studies, and its content validity was based on the opinion of experts and its reliability was based on Cronbach's alpha (α = 0.79). ) was confirmed. Through the Delphi technique and using the weighting method (9 factors), research criteria were prioritized. Based on this, 5 main criteria including planning and management, infrastructure and equipment, cultural-social, marketing and advertising, rules and regulations and 36 sub-criteria were set. The final weight of the criteria was determined based on the purpose of the research in such a way that the "planning and management" criterion with the highest weight (24.288) was ranked first. After that, there is the "rules and regulations" criterion with a weight of 11.04. In the third place, there is the "infrastructure and equipment" criterion with a weight of 5.577, then the "cultural and social" criterion with a weight of 5.577, and finally the "marketing and advertising" criterion with a weight of 2.378.

  Keywords: Sports development, Riding, Prioritization, Effective components, Damghan
 • Seyed Mostafa Tayebi Sani, Seyed Hamid Yaghoobi, Ebrahim Saberi, Ali Reza Noodeh Pages 75-87

  Today, the topic of environmental sustainability is raised as a requirement for cities that volunteer to hold the Olympic Games. The purpose of this research was to investigate one of the successful strategies used in hosting the Olympic Games. For this purpose, the city of Vancouver in Canada was chosen as a pilot. This research is a review type that has been done through in-depth study. The required data were screened and categorized and analyzed according to the research objectives. The results are presented and interpreted in separate sections. The findings have shown that the organizing committee of the games has achieved brilliant results in several main areas, which were: environmental standards of infrastructure, transportation management, financial support and creation of new jobs. It was also found that during seven years (2010-2017), the sustainable economic development strategy used in Vancouver was very successful and the targeted industrial green sectors had a good growth.

  Keywords: Green business, branding, Olympic Games, Vancouver
 • Dr. Karim Khalaqi, Fatemeh Nasrollahi Davoodli *, Motahareh Alsadat Fanian, HasanMirali, Fatima Eslamipour Pages 88-104

  Musculoskeletal changes associated with the aging process particularly affect bijoint muscles, such as knee and hip flexors and extensors, limiting range of motion and altering torque distribution around the joints, thereby reducing flexibility. It seriously reduces. Stretching exercises can be an important tool in minimizing these changes. The aim of this research was to compare the acute effect of the combination of agonist and antagonist muscle stretching on the static and dynamic range of motion of the pelvis in elderly people. The current research method was semi-experimental with a pre-test and post-test design. The participants included 120 elderly people aged 65 and over in Mashhad, who were randomly divided into four groups with different stretching exercise protocols (static flexors and extensors, dynamic flexors and extensors, static flexors and dynamic extensors, dynamic flexors and static extensors). Were placed the training protocol was carried out for 12 sessions in 4 weeks. The variables of static and dynamic range of motion of the pelvis were measured and recorded in two pre-test and post-test sessions, and the data were analyzed using the covariance test along with Bonferroni's post hoc test. The results showed that all four static and dynamic exercise protocols significantly improve the static and dynamic range of motion of the subjects (P≤0.05). Also, the results indicated that dynamic flexion, static extension training protocol significantly led to better results than the other protocol (P≤0.05). Due to the better effect of dynamic flexion and static extension exercises on the range of motion of the elderlies, these exercises can be used to improve the flexibility of this population.

  Keywords: Flexibility, Elderly, Dynamic Stretching, Static Stretching, Range of motion
 • Zeinabnouri, Mohsen parvane ravesh, shirinzardoshtian* Pages 105-116
  Objective

  The purpose of this study was to identify the civil and criminal sentences of sports teachers and coaches in Kermanshah province.

  Methodology

  Qualitative research method (data-foundation theory). The statistical population of the present study was justice experts, judges and school principals of Kermanshah province. Snowdrop sampling method was used. The research tool was an interview of 12 people. The validity of the research tool (interview) was confirmed by the interviewees and then the expert professors. To measure the reliability, the intra-subject agreement method was used, which according to this method, the reliability value was equal to 0.87. Datatheory theory was used to analyze the data.

  Results

  The findings of this study showed that the factors affecting the civil and criminal responsibility of teachers and educators were classified into three main categories. Categories include: inappropriate equipment and environment, characteristics and behaviors of students, and agents of educators and teachers. These 3 items themselves include 6 concepts and 58 open source agents.

  Conclusion

  Based on the findings of this study, we conclude that in order to increase the legal awareness of coaches and teachers in Kermanshah province as a representative of sports coaches in the country, various fields and learning opportunities should be provided for them to be able to avoid the risks. Possibly stay safe.

  Keywords: Responsibility, Civic, Qualitative, Teachers, Educators
 • Bakhtiar Hasani*, Mohammadreza Zulfiqari Pages 117-133

  Inactivity causes adverse changes in appearance, such as metabolic obesity, such as disturbance in the fat profile. Studies have shown that exercises and Garcin administration improve the conditions of metabolic factors related to overweight. The purpose of the present study is to investigate the combined prescription of resistance exercises and Garlic consumption on the concentration of lipoproteins, triglycerides and cholesterol in inactive overweight men. Forty healthy and inactive young men (18 to 35 years old) with a body mass index higher than 25 to 30 kg/m2 were randomly divided into 4 homogeneous groups: 1) exercise + garcin, 2) garcin, 3) resistance training and 4) Controls were divided. Garcin was prescribed in the form of 500 mg tablets for 8 weeks, two times a day (morning and night, after dinner) and the exercise protocol included weight training for 8 weeks and 3 sessions per week for 30-60 minutes with an intensity of 70-80 The power percentage was maximum. Serum concentrations of HDL, LDL, TG, glucose and total cholesterol were measured before and after 8 weeks. For data analysis, one-way variance test and Bonferroni's post hoc test were used at a significant level (p0.05). Resistance training and garcin alone as well as combined administration caused a significant decrease in the concentration of LDL, TG and glucose and a significant increase in the concentration of HDL in the blood (P0.05). A significant difference was observed between the combined group (exercise and garcin) with the exercise group or the garcin group alone. So that the combined administration of these two led to better results (P0.05). Based on the findings of the present study, it can be concluded that the simultaneous consumption of garlic and resistance training may have positive metabolic effects on the fat profile of overweight people. Also, the results of this research can be cautiously assumed to be effective in reducing cardiovascular diseases related to lipoprotein imbalance.

  Keywords: Lipoprotein, Obesity, Garlic, Resistance training
 • Davod Amini, Zohreh Eshraghi* Pages 134-153

  Maintaining control of the body's vertical posture is a complex task that requires the integration of visual, vestibular, and sensory-physical inputs of the whole body to evaluate the body's position in space and generate force for posture control. Posture control plays an important role in carrying out daily activities and movement independence of people, therefore identifying the factors affecting it is of great importance. Among these factors, we can mention balance exercises that can improve posture control. Since children with autism disorder due to developmental delay disorder or problems in the structure of the central nervous system as well as clinical characteristics have more disorders in corrective commands, as a result, they have more postural fluctuations than healthy children and are hardly able to maintain static balance. And they have more instability of position in comparison with the group of healthy children. Studies have shown that balance exercises improve the posture control of autistic children and it seems that the effect of balance exercises is applied through improving the conditions of the center of pressure (anterior-posterior axis, central-lateral axis and speed). The present study examines and presents a summary of the studies conducted in the field of the effects of balance training on the posture control of these children and the role of sensory-physical information in improving the balance status of the autism spectrum.

  Keywords: Autism, Balance, Center of pressure, Balance exercises, Posture
 • Nasim Ezzati, Mojdeh Palik* Pages 154-174

  Based on the studies conducted in the field of human growth and development, the independent walking pattern of children is different from that of adults. Walking patterns are related to neuromuscular maturation and changes in walking patterns depend on age. Therefore, it is necessary for pediatricians to understand the characteristics and stages of normal or abnormal development of walking. Neuromotor control of development shows that early identification and intervention may accelerate the treatment of gait abnormalities and direct the pattern of growth and development in the right direction. The purpose of this study was to review the walking pattern of children and the role of selected movements in its development. In this review, by using internet resources available in Persian and English, related materials are collected and firstly, a summary of the theoretical foundations of the research is presented, and then the role of corrective movements on the walking pattern will be discussed.

  Keywords: Walking, Growth, Evolution, Selected exercises
 • Reza Delshad, Fardin Fattahi*, Hossein Ebrahimi, Mahmood Nikseresht Pages 175-190

  The purpose of this study was to investigate the effect of a session of high and low intensity exercise on changes in the concentration of peptide YY3-36 (PYY3-36) in overweight and normal weight inactive women. The current study is a type of applied research that was conducted using a semiexperimental method. Normal weight (body mass index between 18 and 24.9 kg/m2) and overweight (body mass index between 25 and 29.9 kg/m2) inactive women living in Ilam city constituted the statistical population. Ten women with inactive normal weight and 12 women with inactive overweight in the age range of 17-35 years constituted the research samples. High-intensity exercise protocol in the form of 5 sets of 4 minutes of cycling on a pedometer bicycle with an intensity of 90% of the maximum heart rate and low-intensity sports activity in the form of 40 minutes of continuous pedaling on a pedometer bicycle with an intensity of 50% of the maximum heart rate. was executed Blood samples were collected before, immediately and one hour after both exercise protocols to measure the concentration of PYY3-36. The results showed that plasma PYY3-36 concentration in both overweight and normal groups increased significantly immediately after highintensity sports activity compared to before and reached the baseline level one hour after the activity (pre test) return. Whereas, plasma PYY3-36 concentration did not change significantly after lowintensity exercise in both overweight and normal weight groups. Also, there was no significant difference between the effects of high and low intensity exercise on plasma PYY3-36 concentration in both overweight and normal weight groups. The results of this study showed the effect of exercise intensity on plasma PYY3-36 concentration, but body composition had no effect on the response of plasma PYY3-36 to exercise. These findings can be suitable for overweight and obese people who reduce their energy intake and appetite by performing high-intensity sports activities in order to achieve their goal of reducing body mass.

  Keywords: PYY3-36, Exercise, Overweight, Lean, Sedentary woman
 • Zahra Sabri, Atefeh Sadeghi* Pages 191-210

  Sports performance requires optimal conditions of various variables that an athlete is learning throughout his sports career. Among the very important variables related to sports performance, we can mention strength, agility and speed, which mainly play a decisive role in anaerobic disciplines, and their strengthening and improvement is very important in the athlete's conclusion. The findings indicate different effects of different types of exercises on anaerobic variables including power and speed. So, the effects of these exercises depend on the intensity, duration and type of exercise. The purpose of this study is to review the effect of plyometric, strength and combined exercises on leg power, agility and speed of athletes based on the studies conducted in this field.

  Keywords: Strength, Agility, Speed, Strength training, Plyometric training
 • Khadijeh Rostami Moghadam*, Majid Hazrati, Najmeh Jani Pages 211-224

  The purpose of this research was to investigate the effectiveness of selected exercises on the motor and social development of children. The current research was a semi-experimental type that was conducted in the field using experimental and control groups. The statistical population of the research includes all the third-grade students (10,500 people) of Ahvaz city, of which 40 people were randomly selected (staged cluster) and then randomly assigned to two experimental (n=20) and control (n=20) groups. Then the experimental group performed selected exercises for 8 weeks and 3 sessions per week and each session was 45 minutes. Gross motor development test (TGMD-2) by Ulrich (2002) was used to measure basic skills and also Vineland social development scale (1989) was used to measure social development. Independent and dependent t tests were used for data analysis at a significance level of p>0.05. The results obtained from the research showed that there is a significant difference between the control and experimental groups in the development of movement skills (p 0.001, 8.433), manipulation skills (p 0.001, 10.951) and in the development movement (p 0.001, 13.203). Also, the findings showed that there is a significant difference between the control and experimental groups in social development (p<0.022, 2.469). Based on tese results, it can be concluded that the selected exercises can be used as a suitable program to improve motor and social development of students in the elementary schools.

  Keywords: Selected exercises, Movement skills, Motor development, Social development