فهرست مطالب

 • سال هفتاد و هشتم شماره 1 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/01/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • عطیه غلامی، زهرا مرجانی، سعید حصارکی* صفحات 1-8
  زمینه مطالعه

  کادمیوم یک فلز سنگین است که برای حیوانات و انسان مضر ا ست. قرار گرفتن در معرض آن باعث التهاب، آپوپتوز یا نکروز در بسیاری از بافت ها از جمله آدرنال می شود.

  هدف

  بررسی تاثیر  مقادیر مسمویت زای کادمیوم بر میزان بیان ژن های دخیل در التهاب و فیبروز بود. التهاب بر میزان مرگ سلول‎های پارانشیم می‎افزاید و فیبروز نیز بدون این که بتواند کارکرد پارانشیم اولیه را داشته باشد، فقط محل سلول‎های مرده را پر خواهد کرد.روش‎کار: در مطالعه حاضر، کلرید کادمیوم با غلظت 20 میلی گرم بر کیلوگرم به جیره ده سر موش سوری در دو گروه پنج تایی اضافه شد. در روز سی ام مطالعه، بافت های غده آدرنال به سرعت جهت بررسی بیان NF-kB/MAPK، رنگ آمیزی هماتوکسیلین و ایوزین بافت و انجام ایمونوهیستوشیمی (CD163) به آزمایشگاه فرستاده شد.

  نتایج

  التهاب ذکر شده در مطالعات دیگر می تواند با فعال شدن مسیر  فاکتور هسته ای کاپا (NF-kB) نیز مرتبط باشد. محصولات ژنی NF-kB مسیر پروتیین کیناز فعال شده با میتوژن (MAPK) و p38 را آغاز می کند. در مطالعات گذشته نشان داده شد که MAPK باعث ایجاد نکروز یا آپوپتوز در بافت ها می شود. در هیستوپاتولوژی، هسته های متراکم و احتمالا پیکنوز شده در گروه کادمیوم بیشتر بود. بیان بیشتر مولکول CD163 در گروه کادمیوم نشان دهنده شروع فرآیند فیبروز پس از التهاب مزمن می باشد.

  نتیجه گیری نهایی: 

  مطالعه حاضر داده های اساسی تری را برای بررسی مکانیسم آسیب آدرنال در مسمومیت با کادمیوم ارایه داد. در واقع کادمیوم با تاثیر بر روی مسیرهای التهابی موجب مرگ سلول ها شده و از طرفی با تحریک روند فیبروز موجب آسیب جبران ناپذیر بیشتری در بافت آسیب دیده غده آدرنال می شود.

  کلیدواژگان: غده فوق کلیه، کادمیوم، فیبروز، MAPK، NF-kB
 • بهران زمانی راد، سید حسین مرجانمهر، فرهنگ ساسانی، علیرضا خسروی، محمدجواد قراگزلو* صفحات 9-19
  زمینه مطالعه

  بر اساس مدارک و مستندات تاریخی و مقالاتی که اخیرا به چاپ رسیده است نشان داده شده که گیاه گل لاله عباسی به عنوان یک گیاه دارویی ممکن است برای مقاصد درمانی از جمله ترمیم زخم مورد استفاده قرار گیرد.

  هدف

  مطالعه تجربی چگونگی اثر عصاره اتانولی برگ سبز لاله عباسی بر روی ترمیم زخم باز ایجاد شده به وسیله پانچ پوستی در ناحیه پشت رت و خاصیت ضد قارچی آن در خارج از بدن در آزمایشگاه.روش‎کار: جمع آوری گیاه و خشک نمودن برگ گل لاله عباسی، عصاره گیری به روش سوکسله، آنالیز عصاره به روشGas chromatography/Mass spectrometry (GC/MS)، تهیه پماد از عصاره بر پایه اوسرین، فراهم آوری 40 سر رت نر، تقسیم اتفاقی رت ها به 5 گروه 8 تایی شامل گروه کنترل، گروه درمان با فنی‎ تویین 1 درصد، گروه های اوسرین شامل گروه های درمان با پماد اوسرین به تنهایی و اوسرین حاوی 5 درصد و 5/7 درصد عصاره اتانولی برگ گل لاله عباسی. ایجاد پانچ پوستی وکاربرد پماد ها در طول دوره مطالعه بر زخم های پوستی، نمونه برداری از زخم ها در روز 3، 7، 10 و  14، تهیه لام و رنگ آمیزی به روش هماتوکسیلین و ایوزین و ماسون تری کروم، بررسی آسیب شناسی نمونه های اخذ شده و بررسی اثر عصاره گیاه بر روی قارچ های فرصت طلب به روش Minimum inhibitory concentration(MIC).

  نتایج

  بررسی های ماکروسکوپیک روند ترمیم زخم ها و مشاهده نمونه های بافتی رنگ آمیزی شده با هماتوکسیلین و ایوزین هاریس و ماسون تری کروم نشان داد که درمان با عصاره اتانولی برگ گل لاله عباسی در اوسرین از لحاظ پارامترهای التیامی از قبیل تسریع در ترمیم اپیتلیوم، ایجاد شرایط مطلوب رگ زایی، فیبروپلازی و ترسیب کلاژن و واکنش التهابی تاثیر مثبتی در ترمیم زخم دارد. به ویژه در روز 10 و 14 درمان، تاثیر عصاره 5/7 درصد از نظر آماری در مقایسه با گروه 5 درصد و سایر گروه ها به طور معنی داری مطلوب تر بود. به علاوه اثر ضد قارچی عصاره اتانولی برگ گل لاله عباسی بر روی گونه های آسپرژیلوس فومیگاتوس، فوزاریوم، کاندیدا آلبیکنس و کاندیدا کروزه ای در کشت روی سابورو دکستروز آگار نشان داده شد.

  نتیجه گیری نهایی: 

  با توجه به یافته های مطالعه حاضر تجربی و یافته های سایر محققین می توان به این نتیجه رسید که عصاره اتانولی برگ گل لاله عباسی علاوه بر داشتن خاصیت ضد التهابی و ضد میکروبی می تواند شرایط مطلوب‎تری را برای ترمیم زخم های پوستی فراهم کند.

  کلیدواژگان: اثرات ضد قارچی، برگ گل لاله عباسی، ترمیم زخم القایی پوستی، عصاره اتانولی، مطالعه آسیب شناسی
 • علی کولیوند، محمدرحیم حاجی حاجیکلایی، محمد نوری*، محمد خسروی، داریوش غریبی صفحات 21-29
  زمینه مطالعه

  مایکوباکتریوم اویوم زیرگونه پاراتوبرکلوزیس عامل ایجاد بیماری شایع یون در گله های شیروار است. تشخیص زود هنگام عفونت پاراتوبرکلوزیس می تواند سبب بهبود برنامه های کنترلی بیماری شود.

  هدف

  مطالعه حاضر با هدف مقایسه حساسیت و ویژگی دو روش الایزای آنتی بادی سرم و Nested-PCR مدفوع جهت تشخیص آلودگی به باکتری مایکوباکتریوم اویوم زیرگونه پاراتوبرکولوزیس انجام شد.روش‎کار: به منظور جستجوی پادتن ضد مایکوباکتریوم اویوم زیرگونه پاراتوبرکلوزیس از آزمون الایزای جذبی با استفاده از یک کیت تجاری، پس از مجاورسازی نمونه های سرم با آنتی ژن مایکوباکتریوم فلیی جهت کاهش واکنش های متقاطع انجام شد. جهت جستجوی ژنوم باکتری در مدفوع از روش Nested-PCR و با استفاده از توالی های نوکلیوتیدی مربوط به قطعات ژنی اختصاصی MAP یعنی IS900 بهره گیری شد.

  نتایج

  از مجموع 2203 نمونه سرمی آزمایش شده با الایزا، 112 مورد مثبت (08/5 درصد) و 2091 مورد منفی (92/94 درصد) بود. نتایج آزمون Nested-PCR مدفوع رکتوم نشان داد از 59 راس گاو با نتیجه مثبت در الایزای سرم، 47 راس (66/79 درصد) نتایج PCR مدفوع رکتوم آن ها مثبت و در 12راس (34/20 درصد) نتایج PCR مدفوع رکتوم آن ها منفی بود. همچنین از 31 راس گاو با نتیجه منفی در آزمون الایزا، در 15راس (38/48 درصد) نتایج PCR مدفوع رکتوم آن ها مثبت و در 16راس (62/51 درصد) نتایج PCR مدفوع رکتوم آن ها منفی بود.

  نتیجه گیری نهایی:

   با توجه به حساسیت پایین PCR در مقایسه با ELISA، ارزش اخباری مثبت و منفی و صحت تست ELISA و همچنین هزینه بر و زمان بر بودن و نیاز به امکانات آزمایشگاهی بیشتر و پیچیده تر PCR نسبت به ELISA، می توان چنین نتیجه گیری نمود که آزمون ELISA نسبت به PCR روش مناسب تری برای بررسی های غربال گری و مطالعات اپیدمیولوژیک می باشد.

  کلیدواژگان: الایزا، گاو، مایکوباکتریوم اویوم زیرگونه پاراتوبرکلوزیس، یون، PCR Nested
 • سارنگ سروری*، امیر توکلی، حسام الدین اکبرین، مجتبی بنیادی، بنفشه شاطری امیری صفحات 31-38
  زمینه مطالعه

  اسب از دیدگاه اقتصادی و عاطفی حیوانی ارزشمند می باشد و در فعالیت های مختلف خصوصا فعالیت های ورزشی مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین توجه به سلامت و ارزیابی عملکرد اندام های حرکتی حیوان بسیار حایز اهمیت می باشد. یکی از بیماری های شایع در اندام حرکتی اسب لامینایتیس است. لامینایتیس یکی از بیماری های بسیار مهم بافت لامینای سم در اسب ها می باشد که منجر به لنگش می شود. در تشخیص این بیماری در کنار علایم بالینی، ارزیابی شاخص های رادیوگرافی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

  هدف

  پیش بینی می شود که بررسی میزان اثرگذاری اصلاح سم بر روی شاخص های کمی رادیوگرافی سم در تشخیص بیماری لامینایتیس کمک کننده باشد، بنابراین در مطالعه حاضر به ارزیابی تغییرات پنج شاخص کمی موثر در تشخیص رادیوگرافی بیماری لامینایتیس قبل و بعد از اصلاح سم پرداخته شده است.روش‎کار: در مطالعه حاضر از 11 نمونه اسب که از نظر بالینی سالم هستند به منظور تهیه رادیوگراف استفاده شد. از سم هر دو اندام قدامی اسب های مورد مطالعه دو رادیوگراف با نماهای جانبی- میانی و پشتی- کف دستی قبل و بعد از اصلاح سم تهیه شد و شاخص های کمی موثر در تشخیص لامینایتیس با استفاده از نرم افزار Marco DICOM Viewer  در رادیوگراف های قبل و بعد از اصلاح سم اندازه گیری و مورد ارزیابی آماری قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS  نسخه 24 انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده های کمی از آزمون (Paired T test) استفاده و 05/0 P≤معنی دار در نظر گرفته شد.

  نتایج

  براساس یافته های حاصل از مطالعه حاضر در مورد شاخص D-founder اندام قدامی راست و چپ قبل و پس از اصلاح سم اختلاف معنی داری مشاهده نشد و در مورد چهار شاخص دیگر مورد مطالعه که شامل ضخامت بین سطح پشتی بند سوم تا سطح پشتی سم، زاویه بین سطح پشتی بند سوم و سطح پشتی سم، ضخامت کف سم و نسبت بین ضخامت سطح پشتی بند سوم با بیشترین طول بند سوم انگشت در هر اندام قبل و پس از اصلاح سم اختلاف آماری معنی داری مشاهده شد.

  نتیجه گیری نهایی:

   برای تشخیص و قضاوت درست در مورد عارضه لامینایتیس به وضعیت سم در هنگام تهیه تصاویر رادیوگرافی باید توجه ویژه ای شود زیرا در صورتی که بافت شاخی سم در وضعیت نامناسبی باشد امکان اختلال در تشخیص رادیوگرافی وجود خواهد داشت به عبارت دیگر اگر اصلاح سم انجام نشده باشد و یا به صورت نادرست انجام شده باشد می تواند در تشخیص دقیق رادیوگرافی اختلال ایجاد کند.

  کلیدواژگان: اسب، اصلاح سم، رادیوگرافی، شاخص های کمی، لمینایتیس
 • صبا عظیم زاده، سیامک علیزاده*، محمدرضا حسینچی صفحات 39-49
  زمینه مطالعه

  اوروگرافی ترشحی روشی برای تصویربرداری از کلیه ها، حالب ها و مثانه می باشد که در آن از مواد حاجبی که حاوی ترکیبات یددار غیریونی است، استفاده می شود.

  هدف

  ارزیابی ساختارهای آناتومیکی سیستم ادراری به روش اوروگرافی ترشحی در فازهای نفروگرام، پیلوگرام و سیستوگرام و همچنین تعیین استانداردی دقیق برای اندازه کلیه ها، حالب ها و مثانه در خوکچه های هندی می باشد تا در تفسیر نتایج و تصمیم گیری های بالینی استفاده شود.روش‎کار: در مطالعه حاضر از10 خوکچه هندی با میانگین سنی 33/1±12 ماه و میانگین وزنی 18/0±12/1 کیلوگرم استفاده شد. قبل از تجویز ماده حاجب، به هر یک از خوکچه های هندی محرومیت از غذا و آب داده شد و داروی دایمیتکون با دوز 20 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت خوراکی تجویز گردید و در هنگام تجویز ماده حاجب برای تسکین حیوان کوکتل داروی کتامین با دوز30 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و دیازپام با دوز 5 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن تهیه گردید و به صورت عضلانی تزریق شد. پیش از مطالعه با ماده حاجب، رادیوگراف های ساده تهیه گردید سپس ماده حاجب مگلومین کامپند60 درصد با دوز 1500 میلی گرم ید به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت زیر جلدی بر روی ناحیه مفصل شانه تزریق شد، سپس رادیوگرافی در حالت گماری های جانبی و شکمی-پشتی هر 5 دقیقه یک بار تا دقیقه 60 انجام گرفت تا فاز پیلوگرام پایان یابد. در رادیوگراف های جانبی هر یک از خوکچه های هندی، طول بدنه دومین مهره کمری اندازه گیری شد تا از آن به عنوان شاخصی در تعیین اندازه استاندارد کلیه ها استفاده شود.

  نتایج

  بر اساس نتایج مطالعه حاضر میانگین طول، عرض و ضخامت کلیه راست نسبت به طول بدنه دومین مهره کمر به ترتیب 19/2، 64/1 و 33/1 سانتی متر و در کلیه چپ به ترتیب 09/2، 53/1 و 41/1 سانتی متر بود و این میانگین در حالب راست و چپ نیز به ترتیب 41/6 و 22/6 سانتی متر بود.

  نتیجه گیری نهایی:

   استانداردهای دقیق به دست آمده در مطالعه حاضر می تواند در تفسیر نتایج و تصمیم گیری های بالینی برای تعیین اندازه طبیعی و غیرطبیعی کلیه ها، حالب ها و مثانه در خوکچه های هندی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: اوروگرافی ترشحی، آناتومی، حالب، خوکچه هندی، کلیه
 • ترانه رجائی، غلامرضا نیکبخت بروجنی*، فاطمه فروتن، جلیل مهرزاد، پویا هوشمند صفحات 51-65
  زمینه مطالعه

  کروناویروس‎هایی که عمدتا عامل عفونت های گوارشی و تنفسی هستند، در طیف وسیعی از میزبانان شناسایی شده اند. در بین انبوه داده های ژنومی به دست آمده از این خانواده تفاوت ها و تشابهاتی دیده می شود که قابل تحلیل با روش های مجازی می‎باشد.

  هدف

  در مطالعه حاضر مقایسه ژنومی کروناویروس های مهم در حوزه پزشکی و دامپزشکی با هدف دست یابی به اطلاعات بیشتر و دقیق تر از تشابهات و تفاوت های ژنتیکی اعضای مختلف این خانواده صورت گرفته است.روش‎کار: توالی های ژنومی گونه های مهم بیماریزای کرونا ویروس از پایگاه های داده NCBI وVPR استخراج شد. در ادامه، با استفاده از الگوریتم بلاست توالی های سایر گونه ها با توالی ژنوم ویروس SARS-CoV-2 هم ردیف و درصد تشابهات محاسبه شد. توالی های اسیدآمینه پروتیین های ساختاری و غیرساختاری مرتبط با نواحی کدشونده (CDS) به صورت جداگانه هم ردیف شدند و میزان شباهت آن ها محاسبه شد. ساختارهای فضایی هر پروتیین با پروتیین متناظر در ویروس SARS-CoV-2 مقایسه شدند و میزان تشابهات به صورت مدل امتیاز دهی قالبی (TM-Score) به دست آمد. در پایان، درخت سلسله تبار گونه های کروناویریده بر مبنای داده های توالی نوکلیوتیدی و اسیدآمینه رسم شد.

  نتایج

  بیشترین تشابهات بین گونه ای، از لحاظ توالی نوکلیوتیدی، آمینواسیدی و اشکال فضایی، در پروتیین های غیرساختاری nsp12، nsp13، nsp14 و nsp16 مشاهده شد. ژن های کد کننده این پروتیین ها در ناحیه ژنی ORF1ab قرار دارند که در رونوشت برداری ویروس نقشی حیاتی دارد.

  نتیجه گیری نهایی:

   بر اساس نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر مجتمع رونوشت برداری شباهت های زیادی در بین کروناویروس های انسانی و دامی دارد. داده های تطبیقی و تحلیلی مجتمع رونوشت برداری ویروس های خانواده کروناویروس را می توان به عنوان یک هدف مهم جهت توسعه روش های تشخیص، انواع درمان های ضد ویروسی و طراحی واکسن مورد استفاده قرار داد.

  کلیدواژگان: دامی، ژنوم، سلسله تبار، کروناویروس، مجتمع رونوشت برداری
 • سپیده اسدی، بهار نیری فسایی*، تقی زهرایی صالحی، رامک یحیی رعیت، نعمت شمس صفحات 67-76
  زمینه مطالعه

  امروزه استفاده از ترکیبات گیاهی و مشتقات آن مانند عصاره ها و اسانس ها جهت مبارزه با عوامل عفونی بسیار مورد توجه محققین قرار گرفته است. یکی از ترکیبات فعال ضدمیکروبی با منشا گیاهی کارواکرول می باشد.

  هدف

  ارزیابی اثر ضدباکتریایی کارواکرول به تنهایی و در ترکیب با آنتی بیوتیک سفکسیم در برابر اشریشیا کلی 7 H: 157O.روش‎کار: خواص ضدباکتریایی کارواکرول و سفکسیم با تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC)Minimum Inhibition Concentration ، حداقل غلظت کشندگی (MBC) Minimum Bactericidal Concentration و روش انتشار در آگار مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور برهمکنش کارواکرول و سفکسیم و تعیین غلظت بازدارنده افتراقی (FICشاخص) از روش چکربورد استفاده شد.

  نتایج

  حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی کارواکرول و سفکسیم علیه باکتری اشریشیا کلی 7 H: 157O به ترتیب برابر (MBC MIC,) 250، 250 میلی گرم در میلی لیتر و (MBC, MIC) 128، 128 میلی گرم در میلی لیتر بود. در روش چکربورد، در حالت ترکیب کارواکرول با آنتی بیوتیک سفکسیم در برابر 7  H: 157O E. coli اثر سینرژیستی مشاهده شد (5/0 FIC=شاخص).

  نتیجه گیری نهایی:

   با توجه به فعالیت ضدباکتریایی قابل توجه کارواکرول، مطالعه حاضر این عامل را به عنوان یک داروی ضد باکتریایی با منشا طبیعی معرفی می کند. همچنین از آن جایی که کارواکرول خواص ضد باکتریایی سفکسیم را به طور معنی داری افزایش داد (خواص سینرژیستی)، می توان کارواکرول را به عنوان یک ترکیب موثر جهت افزایش قدرت ضد باکتریایی آنتی بیوتیک سفکسیم معرفی نمود.

  کلیدواژگان: اشریشیا کلی 7 H: 157O، سفکسیم، چکربورد، ضد میکروبی، کارواکرول
|
 • Atieh Gholami, Zahra Marjani, Saeed Hesaraki * Pages 1-8
  BACKGROUND

  Cadmium is a heavy metal harmful to animals and humans. Exposure to it causes inflammation, apoptosis, or necrosis in numerous tissues, including the adrenal.

  OBJECTIVES

  The present research investigates the effect of cadmium toxicity on the expression of genes involved in inflammation and fibrosis. Inflammation increases the rate of parenchymal cell death, and fibrosis will only fill the place of dead cells without being able to perform the function of the primary parenchyma.

  METHODS

  In this research, cadmium chloride with a concentration of 20 mg/kg was added to the diet of ten mice in two groups of five. On the 30th day of the study, the adrenal glands were quickly sent to the laboratory. The expression of NF-kB/MAPK, hematoxylin, eosin tissue staining, and immunohistochemistry (CD163) were performed.

  RESULTS

  The inflammation mentioned in others’ research can also be associated with the activation of the nuclear factor kappa (NF-kB) pathway. NF-κB gene products initiate mitogen-activated protein kinase (MAPK) and p38 pathways. Previous studies indicate that MAPK induces necrosis or apoptosis in tissues. In histopathology, dense and possibly pyknosis nuclei are more common in the cadmium group. The higher expression of the CD163 molecule in the cadmium group reveals the beginning of the fibrosis process after chronic inflammation.

  CONCLUSIONS

  This report provides more basic data to investigate the mechanism of adrenal damage in cadmium poisoning. Cadmium causes the death of cells by affecting the inflammatory pathways. Additionally, the stimulation of the fibrosis process causes greater irreparable damage to the damaged tissue of the adrenal gland.

  Keywords: Adrenal, Cadmium, Fibrosis, MAPK, NF-kB
 • Behran Zamani Raad, Seyed Hossein Mardjanmehr, Farhang Sasani, Alireza Khosravi, MohammadJavad Gharagozlou * Pages 9-19
  BACKGROUND

  Based on the historical and recently published documents, it has been demonstrated that Mirabilis jalapa as a herbal medicine may be used as remedies for various health problems included wound healing purposes.

  OBJECTIVES

  The present study aimed to investigate the effect of ethanolic extract of Laleh abbasi green leaf on healing open wounds induced by skin puncture in the back of rats.

  METHODS

  Collecting and drying Laleh abbasi leaves, leaf extracting through Soxhlet procedure, analyzing the extract via gc / ms method, and preparing eucerin-based extract ointment were done according to recommended routine procedures. Herein, we recruited 40 male rats that were randomly divided into five groups of eight, namely the control, phenytoin treatment, eucerin, 5% eucerin extract, and 7.5% eucerin extract ointment treatment groups. Skin puncture and application of ointments on the induced wounds were carried out. Subsequently, tissue samples were taken on days 3, 7, 10, and 14, followed by which histological slides were prepared and stained with H&E and Masson’s trichrome staining methods. In vitro mycological studies were conducted using opportunistic fungi, including Candida, Mucor, and Aspergillus species.

  RESULTS

  Based on the macroscopic evaluations of the wound healing process and microscopic assessments of tissue samples stained with Harris H&E and Masson’s trichrome methods, the groups treated with eucerin-based ointments containing ethanolic extract of Laleh abbasi leaf had statistically significant positive wound healing responses compared to the other groups. However, the 7.5% ointment group showed statistically better responses compared to the 5% ointment group. The data obtained in the present preliminary experiment on rat model indicated that the extract could facilitate the wound healing process in terms of healing parameters, such as accelerating epithelium repair, creating a favorable inflammatory reaction, angiogenesis, fibroplasia, and collagen precipitation. The antifungal effects of ethanolic extract of Laleh abbasi leaves on Aspergillus fumigatos, fusarium, Candida albicans and Candida cruzei were demonstrated in vitro using saboro dextrose agar medium.

  CONCLUSIONS

  According to the findings of this experimental study and the findings of other researchers, it can be concluded that ethanolic extract from Laleh abbasi leaves is of healing and antifungal properties.

  Keywords: Antifungal effects, Ethanolic extract, histopathology study, Induced skin wound healing, Laleh Abbasi flower leaf
 • Ali Kolivand, MohammadRahim Haji Hajikolaei, Mohammad Nouri *, Mohammad Khosravi, Dariush Gharibi Pages 21-29
  BACKGROUND

  Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis is the cause of a common disease in dairy herds. Early diagnosis of paratuberculosis infection can improve Johne’s disease control programs.

  OBJECTIVES

  This study aimed to compare the sensitivity, and specificity to methods; blood serum ELISA and stool Nested-PCR for the detection of Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis infection in dairy cattle.

  METHODS

  A commercial ELISA kit was used to perform the absorbed ELISA test, which was conducted after exposing serum samples to Mycobacterium phlei antigens to limit cross-reactions. Nested-PCR test was performed using nucleotide sequences related to specific MAP gene fragments, i.e. IS900.

  RESULTS

  As a result of the ELISA antibodies kit, out of the total 2203 serum samples, 112 samples were positive (5.08 %) and 2091 samples were negative (94.92 %). The results of Nested-PCR tests of rectal feces showed that out of 59 cows with the positive results in serum ELISA, 47 (79.66 %) samples were positive and 12 (20.34 %) samples were negative. Moreover, out of 31 cattle with a negative result on the ELISA test, 15 (48.38%) and 16 cattle (51.62 %) had positive and negative results, respectively, on the nested PCR tests of the feces samples.

  CONCLUSIONS

  Due to the low sensitivity of PCR compared to ELISA, the positive and negative predictive values, and the accuracy of ELISA test, as well as the high cost and time-consuming nature of PCR and the need for more and more complex facilities than ELISA, the authors concluded that ELISA is a more suitable method for screening and epidemiological studies than PCR.

  Keywords: Cattle, ELISA, Johne’s, Mycobacterium avium subspecies Paratuberculosis, Nested-PCR
 • Sarang Soroori *, Amir Tavakoli, Hesameddin Akbarein, Mojtaba Bonyadi, Banafshe Shateri Amiri Pages 31-38
  BACKGROUND

  Horses are economically and emotionally valuable animals in various activities, especially sports. Thus, paying attention to their limb's health and conformation is vital. One of the most common diseases in the limbs of horses is laminitis. Horses with this condition suffer from lameness because it affects laminar tissue. In addition to clinical signs, radiographic criteria are essential for identifying this disease.

  OBJECTIVES

  It is predicted that examining the effectiveness of quantitative radiographic criteria of the hoof can be helpful in the diagnosis of laminitis. Therefore, in this study, five quantitatively effective factors were investigated before and after hoof trimming to determine the changes in the radiographic diagnosis of laminitis.

  METHODS

  A total of 11 clinically healthy horses were used in the current study. Using Marco DICOM Viewer software, lateral and dorsopalmar radiographs from the hoofs of both forelimbs were evaluated for the diagnosis of laminitis using effective quantitative criteria. Using SPSS version 24, paired T-tests were used to analyze quantitative data. P≤0.05 was considered significant.

  RESULTS

  According to the results of this study, there were no significant differences between the right and left forelimbs after hoof trimming. On the other hand, significant differences were observed in the four following criteria: dorsal thickness between the dorsal surface of the third phalanx and the dorsal surface of the hoof, the angle between the dorsal surface of the third phalanx and the dorsal surface of the hoof, sole thickness, and the ratio of the third phalanx dorsal surface thickness to its maximum length in each forelimb before and after hoof trimming.

  CONCLUSIONS

  During the radiographic examination, the hoof should be positioned in a standard way to diagnose laminitis accurately. However, if the hoof is not trimmed or not trimmed properly, it can interfere with laminitis diagnosis.

  Keywords: Hoof trimming, Horse, Laminitis, Quantitative criteria, Radiography
 • Saba Azimzadeh, Siamak Alizadeh *, MohammadReza Hosseinchi Pages 39-49
  BACKGROUND

  Excretory urography is a method of imaging the kidneys, ureters, and urinary bladder which uses contrast medium containing the iodine compounds.

  OBJECTIVES

  This study aimed to evaluate the anatomical structures of urinary tract in the nephrogram, pilogram, and cystogram phases, and determine the exact standard for the size of kidneys, ureters and urinary bladder in guinea pigs to be used to interpret the results, and clinical decisions.

  METHODS

  This study was carried out on 10 guinea pigs with a mean age of 12±1.33 months and average weight of 1.12±0.18 kg. Before to the administration of contrast medium, each guinea pig was fast and Dimethicone 20 mg/kg was given orally. At the time of administration of contrast agent, each animal was sedated by using Ketamine 30 mg/kg and diazepam 5 mg/kg cocktail, and then 1500 mgI/kg of meglumine compound 60 % was injected subcutaneously over the shoulder area. Ventrodorsales and lateral abdominal X-rays were taken, thereafter every 5 minutes up to 60 minutes to complete the pylogram phase. In lateral radiographs of each guinea pig, the length of the body of the second lumbar vertebra was measured to be used as an indicator in determining the standard size of the kidneys.

  RESULTS

  Based on the results of this study, the average length, width, and thickness of the right kidney compared to the length of the second lumbar vertebra were 2.19, 1.64, and 1.33 cm, and in the left kidney of 2.09, 1.53, and 1.41 cm and this average in right and left ureter was 6.41 and 6.22 cm, respectively.

  CONCLUSIONS

  The exact standards can be used in the interpretation of results, and clinical decisions to determine the normal and abnormal size of kidneys, ureters and bladder in the guinea pigs.

  Keywords: Anatomy, Excretory urography, guinea pig, Kidney, ureter
 • Taraneh Rajaei, Gholamreza Nikbakht Brujeni *, Fateme Frootan, Jalil Mehrzad, Pouya Houshmand Pages 51-65
  BACKGROUND

  Coronaviruses, which mainly cause gastrointestinal and respiratory infections, have been identified in various species. Among the extensive genomic data of disease-causing Coronaviruses in humans and animals, some similarities can be analyzed by in-silico methods.   

  OBJECTIVES

  In the present study, comparative genome analysis of medical and veterinary medicine Coronaviruses was performed to obtain more accurate information about the genetic similarities and differences of different members of this family.

  METHODS

  The genomic sequences were retrieved from NCBI and Virus Pathogen Resource databases. Using the NCBI database blast algorithm, all sequences were aligned with the SARS-CoV-2 genome sequence, and similarity was obtained. Amino acid sequences of structural and non-structural proteins associated with coding regions (CDS) were aligned separately with the SARS-CoV-2, and their similarities were calculated. The 3D structure from each protein was compared with the corresponding protein in SARS-CoV-2, and Template Modeling Scores (TM-Score) were obtained. A phylogenetic tree of different species of the Coronaviridae family was drawn based on nucleotide and amino acid sequence data.

  RESULTS

  Nonstructural coding gene sequences detected the highest interspecies similarities in nucleotide, amino acid sequence, and 3D structure (nsp12, nsp13, nsp14, and nsp16). The ORF1ab, encoding non-structural proteins, carries essential functions for viral replication.

  CONCLUSIONS

  This study showed that the transcription complex is highly conserved among human and animal Coronaviruses. A comparison and analysis of the Coronaviridae transcription complex can be considered a key target for diagnosing, developing antiviral therapies, and designing vaccines.

  Keywords: coronavirus, Domestic, Genome, phylogenetic, Transcription complex
 • Sepideh Asadi, Bahar Nayeri Fasaei *, Taghi Zahraei Salehi, Ramak Yahya Rayat, Nemat Shams Pages 67-76
  BACKGROUND

  The use of plant compounds and their derivatives, such as extracts and essential oils, for combating infectious agents has attracted a great deal of scientific attention. One of the active antimicrobial compounds with plant origin is carvacrol.

  OBJECTIVES

  The present study aimed to evaluate the antibacterial activity of carvacrol alone and in combination with the antibiotic cefixime against Escherichia coli O157:H7.

  METHODS

  The antibacterial properties of carvacrol and cefexime were evaluated by determining the Minimum Inhibitory Concentration (MIC), Minimum Bactericidal Concentration (MBC), and disk diffusion method. The checkerboard assay was used to evaluate the interaction between the carvacrol and cefexime and to determine the fractional inhibitory concentration.

  RESULTS

  The results showed that the MIC and MBC of carvacrol and cefexime against E.coli O157:H7 were 250, 250 μg/ml (MIC, MBC) and 128, 128 μg/ml (MIC, MBC), respectively. In the checkerboard test, carvacrol was found to have a synergistic interaction with antibiotic cefixime against E. coli O157:H7 (FIC index=0.5).

  CONCLUSIONS

  Due to the significant antibacterial activity of carvacrol, the present study introduced this agent as a new antibacterial drug with a natural origin. In addition, since carvacrol significantly increased the antibacterial potential of cefixime (synergistic properties), it could be considered as an effective compound for increasing the antibacterial power of cefixime antibiotic.

  Keywords: Antibacterial, Carvacrol, Cefixime, Checkerboard, Escherichia coli O157:H7