فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 1 (پیاپی 2، بهار و تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/06/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مریم محسنی سیف آبادی*، نسرین موسی کاظمی، فاطمه ملازاده، بابک عباس بیگی صفحات 1-8
  سابقه و هدف

   اهمیت بررسی تاثیر بستر جغرافیایی بر مزاج افراد و نقش آن در پیشگیری و درمان سبب شده است این موضوع به عنوان بخش مهمی از مبحث آب وهوا که از مباحث شش گانه ضروری است، از جایگاه ویژه ای برخوردار شود. این نوشتار به دنبال یافتن خاستگاه اولیه نظریه «هفت اقلیم» و پیشگام استفاده از آن در طب ایرانی است.

  مواد و روش ها

   پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای-اسنادی و به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام شده است.

  یافته ها

   این پژوهش با بررسی منابع دست اول مذهبی، جغرافیایی و طبی ایرانی، یونانی و اسلامی در قالب سیر تاریخی به ارایه مستندات مربوط به خاستگاه اولیه نظریه «ربع مسکون» و «هفت اقلیم» پرداخته است. از سوی دیگر، با بررسی متون طبی در پی یافتن پیشگام استفاده از این دو نظریه در طب ایرانی بوده است.

  نتیجه گیری

   اولین ردپای نظریه تقسیم جهان به چهار بخش، در نوشته های اکدی، هزاره سوم قبل از میلاد یافت شده و اولین نشانه های تقسیم «ربع مسکون» جهان به هفت بخش در اوستا آمده است. این نظریه‎ها از مشرق زمین به یونان رفتند و در آثار بطلمیوس تکامل یافتند. سپس در دوران نهضت ترجمه، به خاستگاه اولیه خود، یعنی خاورمیانه بازگشتند. کتب مسعودی نقطه عطف تلفیق این دو نظریه در ایران اسلامی است. این نظریه تلفیقی بعد از مسعودی سیری تکاملی را طی کرد؛ اما ورود آن به طب، برای نخستین بار مقارن یا اندکی پس از مسعودی، توسط علی بن عباس اهوازی انجام شد. ازآنجاکه اهوازی برای نخستین بار در کتاب «کامل الصناعه الطبیه» در ساخت دارو برای مردمان فارس، مزاج اقلیم چهارم را مدنظر قرار داد، درنتیجه می توان او را پیشگام استفاده از این نظریه در طب ایرانی دانست.

  کلیدواژگان: علی بن عباس اهوازی، کامل الصناعه الطبیه، مزاج، ربع مسکون، اقالیم هفتگانه، طب ایرانی
 • علی الماسی*، لیلا خانی صفحات 7-18

  مقدمه و بیان روایات شیعه، دربرگیرنده ی توصیه ها و دستورات بهداشتی زیادی است. قسمتی از این توصیه ها مربوط به بهداشت محیط است. هدف، جداسازی روایات معتبر شیعی در بهداشت محیط است تا کمکی به ارتقای سطح آن شود. یافته ‎های مقاله بدین گونه است که ابتدا مبانی نظری بیان می شود؛ پس از آن به استخراج و تقسیم آموزه های مختلف روایات شیعی در زمینه ی بهداشت محیط می پردازیم. در این راستا، دسته روایاتی درمورد بهداشت هوا، آب، تغذیه، دهان و مسکن موجود است که در هر بخش، ابتدا تمام روایات دارای سلسله سند از چهار کتاب معتبر روایی شیعی به گونه ای منسجم بیان می شود و سپس به اعتبارسنجی سندی هر دسته می پردازیم. در نهایت، روایات صحیح را جمع بندی می کنیم. نتیجه ی 1. در روایات شیعی، توصیه ها متعدد و مفیدی در زمینه ی بهداشت محیط موجود است، 2. لازم است با سنجش اعتبار سندی، آموزه های دینی را از روایات مورد اطمینان و معتبر استنتاج کنیم. پیشنهاد می شود در تحقیقات بعدی، هر کدام از روایاتی که در این پژوهش به عنوان معتبر، معین شد، به عنوان مساله ای برای تحقیق تجربی در بهداشت محیط مطرح شود. روش این مقاله ی تحلیلی، اسنادی و با مراجعه به کتب، نرم افزارهای مربوطه و سایت های معتبر است.

  کلیدواژگان: بهداشت محیط، روایت، شیعه، شاخصه، اعتبارسنجی سندی
 • فیض الله جعفری*، محمد بهمند فیروز صفحات 19-29
  سابقه و هدف

   امتناع از درمان یکی از نتایج منطقی گرفتن رضایت از بیمار است. در شرایطی که امتناع از گرفتن خدمات درمانی موجب ورود آسیب جدی به بیمار یا سایر افراد جامعه شود، بر اساس مبانی فقهی و قانونی، حق بیمار در تصمیم گیری در فرایند درمان محدود خواهد شد. بر همین اساس، هدف از این پژوهش یافتن پاسخ این پرسش است که در شرایطی که امتناع از گرفتن خدمات درمانی توسط بیمار سلامت او یا سایر افراد جامعه را با چالش جدی مواجه می سازد، این تصمیم بیمار چه پیامدهای حقوقی برای او یا اطرافیانش در پی خواهد داشت.

  مواد و روش ها

   این تحقیق از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده است. روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای بود و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات انجام شد.

  یافته ها

   یافته های این پژوهش حاکی از آن است که امتناع از گرفتن خدمات درمانی برحسب اینکه توسط بیمار یا اولیا و نمایندگان او صورت گیرد، طیف وسیعی از پیامدهای حقوقی را به همراه خواهد داشت.

  نتیجه گیری

   امتناع از گرفتن خدمات درمانی توسط نمایندگان بیمار، علاوه بر تحقق مسیولیت مدنی آنان در قبال بیمار و نیز در قبال اشخاص ثالث ممکن است موجب از بین رفتن سمت آن ها و نیز اثرگذاری در میزان مسیولیت شخص جانی شود. از سوی دیگر، امتناع از گرفتن خدمات درمانی توسط شخص بیمار ممکن است علاوه بر تحقق مسیولیت مدنی بیمار در برابر اشخاص ثالث، اثرات زیان باری را نسبت به وصیت او و نیز رابطه توارث او با همسر خویش داشته باشد.

  کلیدواژگان: واژگان کلیدی: بیمار، اصل آتونومی، امتناع از درمان، پیامدهای حقوقی، مسئولیت مدنی
 • احمد نادری عفیف* صفحات 30-37
  اهداف

  مرگ، یکی از رخدادهای زندگی و سنت های قطعی در نظام آفرینش است که سابقه ‍ ای به قدمت پیدایش بشر دارد و همزاد با انسان است، یعنی هیچکس از آن مستثنی نمی باشد و حتی کاملترین انسانها که پیامبران و پیشوایان معصوم می باشند با آن مواجه خواهند شد. و هدف این مقاله، اثبات نقش اصلاح نگرش نسبت به مرگ مبتنی بر شناخت دقیق ماهیت آن در تامین سلامت روانی انسان از دیدگاه اسلام می باشد.

  اطلاعات و روش ها

  در مطالعه تاثیر اصلاح نگرش نسبت به مرگ در سلامت روانی از دیدگاه اسلام روش کار، توصیفی- تحلیلی است که با تامل در آیات و روایات و مراجعه به نظر کارشناسان دینی، روش های مقابله با نگرانی و اضطراب آور بودن مرگ، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است

  یافته ها

  بر اساس آموزه های دینی، می توان گفت نگرانی از مرگ ریشه در دو عامل دارد:1- عدم شناخت ماهیت واقعی مرگ مبتنی بر عدم شناخت مبانی انسان شناسی اسلام. 2- اعمال و رفتار قبیح انسان. که در صورت حل این دو مشکل مبتنی بر شناختن حقیقت انسان که روح اوست و روی آوردن به اعمال و رفتار ارزشمند، به مهمترین یافته که هدف این مقاله است انسان دست یافته و سلامت روانی او، تامین گشته و از هرگونه اضطراب و دلهره نسبت به مرگ رهایی یافته و به آینده خویش امیدوار خواهد شد. و یکی دیگر از یافته های اصلاح نگرش خوش عاقبتی و رهایی از بد عاقبتی می باشد. به این معنا که انسان هایی که حقیقت مرگ را به عنوان سنت الهی به خوبی درک نموده و به آن ایمان داشته باشند خود را به گونه ای مهیا می کنند از حیث اعمالشان که عاقبت به خیر باشند. و به عکس اگر انسان مرگ را نیستی و نابودی بداند خواه ناخواه دچار اضطراب و دلهره به لحاظ روانی در زندگی شده و به سوء عاقبت گرفتار خواهد شد؛ بررسی وضعیت افراد خوش عاقبت و بد عاقبت در تاریخ گویای همین جهت است.

  نتیجه گیری

  شناخت عمیق مبانی انسان شناسی مکتب اسلام بر اساس آموزه های دینی، موجب رفع نگرانی از مرگ شده، انسان را رهنمون به اصلاح نگرش نسبت به مرگ و عدم غفلت از آن می کند، و انسان بهره مند از اطمینان و آرامش گشته و به سلامت روانی دست خواهد یافت. در این مقاله با ده روش برگرفته از تعالیم و معارف وحیانی از قبیل شناخت دقیق ماهیت مرگ، توجه به عمومیت مرگ، توجه به زیبایی ها و جلوه های زندگی پس از مرگ، درک صحیح از فلسفه زندگی و حیات و... به اصلاح نگرش نسبت به مرگ و تاثیر آن در سلامت روانی انسان پرداخته شده و براساس معارف ناب قرآنی و وحیانی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. لازم به ذکر است این پژوهش نیز مانند سایر پژوهش ها خالی از محدودیت نیست از جمله از نظر آمار و اطلاعات که چه تعداد از انسان ها با اصلاح نگرش بهره مند از سلامت روانی شده اند؛ به همین جهت بررسی میدانی و آماری با تدوین پرسش نامه در این زمینه در پژوهش های دیگر نیز پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: مرگ، اصلاح، اضطراب، جهان بینی توحیدی، سلامت روانی
 • اعظم فارابی*، عباسعلی واشیان، شقایق دیناری صفحات 38-45
  اهداف

  عفونت های تنفسی با توجه به انتشار گسترده و سریعشان از اهمیت بالایی برخوردارند و می توانند نقش بسیار مهمی در مرگ و میر کودکان و بزرگسالان داشته باشند. سرماخوردگی شایعترین بیماری عفونی دستگاه تنفس محسوب میشود و اگرچه خود بیماری محدودی است اما می تواند سبب عفونت های ثانویه باکتریال گردد. این مطالعه با هدف بررسی بعضی از عوامل طبیعی ایجادکننده عفونتهای  تنفسی از دیدگاه آیات قرآن و روایات معصومین ع  انجام شده است.

  مواد وروش ها

  مطالعه حاضر به روش توصیفی تحلیلی با استخراج کتابخانه ای و نرم افزاری با بررسی آیات قرآن کریم و احادیث اهل بیت ع و مقالات علمی مرتبط انجام گرفته است.

  یافته ها

  تحقیقات علمی نشان می دهد که سه عامل طبیعی ایجاد کننده سرماخوردگی عبارتند از: درجه حرارت پایین ،استرس های روحی و فقر غذایی که بر روی راه های هوایی و حلق و بینی تاثیر گذاشته با اثر بر روی سیستم ایمنی بدن باعث مستعد شدن اشخاص جهت ابتلا به عفونت های ویروسی میشوند. بر این اساس، سه عامل: تغییرات آب و هوایی، استرس و نیازهای تغذیه ای به عنوان عوامل مستعد کننده بدن در ابتلا به عفونت های تنفسی مورد بررسی قرار گرفته و با نگاهی مقایسه ای به آیات و روایات معصومین ع پرداخته میشود.

  نتیجه گیری

  به نظر میرسد تاکنون برای درمان سرماخوردگی دارویی کشف نشده و داروهای تجویزی از سوی پزشک جنبه درمان علامتی و تسکینی دارد و در واقع کار اصلی را سیستم ایمنی بدن انجام می دهد. به همین علت است که ما بعد از گذشت چند روز خود به خود خوب می شویم اما از آنجا که سرماخوردگی دارای عوارض جدی می باشد می توان با بکار بردن این راهکارها در کنار اقدامات پیشگیرانه دیگر از بروز سرماخوردگی های مکرر پیشگیری و از عوارض جدی پس از آن جلوگیری کرد.

  کلیدواژگان: واژگان کلیدی: نگرش معنوی، سبب شناسی، درمان، عفونت تنفسی
 • سید علیرضا گلشنی*، صدیقه قاسم پور صفحات 53-58
  سابقه و هدف

   مصرف زیاد تریاک در قرن دهم هجری و هم زمان با آغاز حکومت صفویان، یکی از مسایل و معایب موجود در جامعه ایرانی بود. «رساله افیونیه» اثر عمادالدین محمودبن مسعود شیرازی، مهم ترین رساله ای است که در دوره صفویه راجع به اعتیاد نوشته شده و نشانگر وضعیت اجتماعی ایران عصر صفوی است.

  مواد و روش ها

   این مقاله به شیوه توصیفی-تحلیلی و روش کتابخانه ای گردآوری شده است. رساله افیونیه تالیف عمادالدین محمود شیرازی، مهم ترین رساله ای است که در دوره صفویه راجع به افیون نوشته شده است. این کتاب در زمان خود رواج زیادی داشته است. مطالب و جزییات این کتاب مبنی بر تجربه شخصی نویسنده است که می توان از جنبه های مختلفی آن را بررسی کرد.

  یافته ها

   نگارش رساله افیونیه توسط حکیم عمادالدین، نشانگر مشکل و بیماری اجتماعی اعتیاد در دوران صفوی است و احساس نیاز باعث نگارش چنین اثر فاخری از سوی حکیم شده بود.

  نتیجه گیری

   اوضاع نابسامان اجتماعی و رفتار خشونت آمیز پادشاهان این عصر برای رسیدن به قدرت، یکی از عوامل مهم رواج مصرف مواد مخدر در میان افراد جامعه به ویژه شاهزادگان بوده است. شیوع مصرف مواد مخدر یکی از مهم ترین دغدغه های حکیم عمادالدین بوده که با نگارش رساله افیونیه خود کمک زیادی به معتادان در ترک مواد مخدر کرده است.

  کلیدواژگان: حکیم عمادالدین محمود شیرازی، عصر صفوی، مواد مخدر، رساله افیونیه
 • منصور حیدری، داود خوش باور* صفحات 59-67
  سابقه و هدف

   اساتید دانشگاه ها از افراد تاثیرگذار در جامعه دانشگاهی هستند. لذا نقش استاد که نوعی اقتدار و جذابیت برای دانشجوی درجست وجوی هویت دارد، بسیار کلیدی است. رسالت فرهنگی و تربیتی استاد، اهمیت بسزایی در رویکرد فرهنگی در راستای سلامت معنوی دانشجویان دارد. بنابراین، شناخت دقیق وضعیت موجود فرهنگی هر دانشگاه و تبیین وظایف دینی و اسلامی-ایرانی افراد موثر دانشگاهی، به ویژه اساتید در رفع آسیب ها و ناهنجاری های جامعه دانشگاهی راهگشا و موثر است.. به فرموده مقام معظم رهبری (دامه برکاته)، اساتید دانشگاهی به عنوان پیشگامان و فرماندهان جنگ نرم هستند.

  مواد و روش ها

   روش تحقیق در این مطالعه، پیمایشی به وسیله پرسش نامه کتبی و خودگزارش دهی بوده است. حجم جامعه آماری، 435 نفر از اساتید عضو هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان بودند که در سال 1395-96 مشغول به تدریس بودند. از این تعداد، 110 نفر در تحقیق شرکت کردند. نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای متناسب با حجم طبقه انجام شد.

  یافته ها

   با توجه به نتایج به دست آمده از 110 نفر استاد شرکت کننده در طرح، بیشتر افراد عضو هییت علمی دانشکده پزشکی بودند. کمترین تعداد مربوط به دانشکده توانبخشی بود. همچنین بیشتر افراد عضو هییت علمی، مرد و بقیه اعضای هییت علمی زن بودند. بیشتر اعضای هییت علمی متاهل بودند و میانگین سنی آنان 78/8±66/39 سال بود.

  نتیجه گیری

   نتایج نشان می دهد بین آگاهی و نگرش اعضای هییت علمی هر دانشکده و گروه آموزشی (بالینی و پایه)، ارتباط معناداری وجود دارد، ولی بین آگاهی و نگرش اعضای هییت علمی و جنسیت، سن و وضعیت تاهل آنان ارتباط معناداری وجود ندارد.

  کلیدواژگان: اعضای هیئت علمی، آگاهی، دانشگاه علوم پزشکی، سلامت معنوی، نگرش، همدان
|
 • Maryam Mohseni Seifabadi*, Nasrin Musakazemi, Fatemeh Mollazadeh, Babak Abbas Beigi Pages 1-8
  Background and Objective

  The importance of the effect of geographical location on people's mezaj and its role in the prevention and treatment of diseases is an essential aspect of the subject of climate, which is one of the six essential principles. This study aimed to find the origin of the theory of "Haft Iqlim" and identify the pioneer who applied it in Persian medicine.

  Materials and Methods

  The present study applied the library-documentary method and followed a descriptive-analytical approach.

  Results

  This study examined first-hand religious, geographical, and medical sources of Greek and Islamic territory to first discover the origin of the theory of dividing "Rub-e-maskun" into "Haft Iqlim" and then find the pioneer who applied this theory in Persian medicine.

  Conclusion

  The first trace of the theory of dividing the world into four parts was found in an Akkadian writing which belongs to the third millennium BC, and the first signs of dividing the "Rub-e-maskun" of the world into "Haft Iqlim" were discovered in Avesta. These theories found their way to Greece and were developed in the works of Ptolemy. Afterward, during the translation movement, they returned to their initial origin, the Middle East. Masoudi's books were the turning point of the combination of these two theories in Islamic Iran, and this combinatorial theory has progressed after him. However, they were first applied in medicine about the same time or shortly after Masoudi by Ali ibn Abbas of Ahwaz. For the first time, Ahwazi considered mezaj of the fourth Iqlim in the manufacture of medicine in his book "Kamel Al-Sina'a Al-Tabiya" for Persian people; therefore, he can be considered the pioneer of applying this theory in Persian medicine.

  Keywords: Haly Abbas, Ali Abbas, Kamel Al-Sina'a Al-Tabiya, mezaj, Rub-e-maskun, Haft Iqlīm, Persian Medicine
 • Ali Almasi*, Leyla Khani Pages 7-18

  Introduction Shiite narrations contain many health recommendations and instructions. Some of these recommendations relate to environmental health. The aim is to isolate authentic Shiite traditions in environmental health to help raise its level. The findings of the article are such that first the theoretical foundations are stated; after that, we will extract the different teachings of Shiite traditions in the field of environmental health. In this regard, there is a category of narrations about air, water, nutrition, oral and housing hygiene. In each section, first all narrations with a series of documents of Shiite narration are expressed in a coherent manner and then we validate the documents of each category. Finally, we summarize the correct narrations. Conclusion 1. In Shiite narrations, there are numerous and useful recommendations in the field of environmental health. 2. It is necessary to infer religious teachings from reliable and valid narrations by measuring the validity of a document. It is suggested that in future researches, each of the narrations that were identified as valid in this research should be raised as an issue for experimental research in environmental health. The method of this article is analytical, documentary and referring to books, relevant software and reputable sites.

  Keywords: Environmental Health, Narration, Shia, Index, Document Validation
 • Faizolah Jafari*, Mohaamd Behmand Firoz Pages 19-29
  Background and Objective

  Refusal of treatment is one of the logical reasons for obtaining consent from the patient. However, in situations where refusal to receive medical services entails serious harm to the patient or other members of society, based on jurisprudence and legal principles, the patient's right to make decisions in the treatment process will be limited. Accordingly, this research aimed to find the answer to the question that when the patient's refusal to receive medical services poses a serious challenge to his own health or other members of society, what legal consequences this patient's decision will have for him or his family.

  Materials and Methods

  Descriptive and analytical method was used in this theoretical research. Data was collected in libraries by referring to documents, books, and articles.

  Results

  The findings of this research indicated that refusal to receive medical services, depending on whether it was done by the patient or his parents and representatives, could bring a wide range of legal consequences.

  Conclusion

  Refusal to receive medical services by the patient's representatives, in addition to fulfilling their civil responsibility towards the patient as well as towards third parties, can lead to the loss of their position and also affect the level of personal liability. On the other hand, refusing to receive medical services by the patient, in addition to realizing the patient's civil responsibility towards third parties, can have harmful effects on his will and his inheritance relationship with his wife.

  Keywords: patient, principle of autonomy, refusal of treatment, legal consequences, civil responsibility
 • Ahmad Naderiafif* Pages 30-37
  Background & objective

  Death is one of the definite events of life and traditions in the system of creation that has a long history of human origin. And it is always with man. And the purpose of this article is to prove the role of correcting the attitude towards death based on accurate knowledge of its nature in ensuring human mental health from the perspective of Islam.

  Procedure:

  It is a methodical, descriptive-analytical method that, by reflecting on verses and hadiths and referring to the opinions of religious experts, methods of dealing with the anxiety and anxiety of death have been discussed.

  Findings

  According to religious teachings, the fear of death can be rooted in two factors:1- Lack of knowledge of the true nature of death based on lack of knowledge of the anthropological foundations of Islam2 - Ugly deeds and behavior of human beings that if these two problems are solved based on knowing the truth of human beings which is his soul and turning to valuable actions and behaviors, human mental health is provided and he gets rid of any anxiety and fear about death and hopes for his future.

  Conclusion

  A deep knowledge of the anthropological foundations of the Islamic school based on religious teachings eliminates the fear of death, leads man to correct his attitude towards death and not neglect it, and man will enjoy confidence and peace and will achieve mental health. In this article, with ten methods taken from the teachings and teachings of revelation, such as accurate knowledge of the nature of death, attention to the generality of death, attention to the beauties and manifestations of life after death, correct understanding of the philosophy of life and ... to correct attitudes toward Death and its effect on human mental health have been studied and analyzed based on pure Quranic and revelatory teachings.

  Keywords: Correction, Anxiety, Monotheistic Worldview, and Mental Health, Death
 • AZAM FARABI*, Shaghayegh Dinary Pages 38-45
  Aims

  Respiratory infections due to their high and fast prevalence and dissemination, have great importance and can play a very important role in the mortality of children and adults.Colds are the most common infectious disease of the respiratory system and although the disease itself is limited, it can cause secondary bacterial infections. The  aim of this study is to investigate some of the natural causes of respiratory infections from the perspective of Quranic verses and the narrations of the Infallible imams (peace be upon to them).

  Materials and Methods

  The present study is a descriptive analytical method with library and software extraction that examines the verses of the Holy Quran and the hadiths of the Ahl al-Bayt (as) and related scientific articles.

  Findings

  Scientific research shows that the three natural reasons that cause colds are: low temperature, mental stress and food deprivation that affects the airways, nose and throat and make people more susceptible to viral infections by affecting the immune system. Accordingly, three factors climate change, stress and nutritional needs are reviewed as factors predisposing the body to respiratory infections and compared with a comparative look at the verses and hadiths of the Infallible (peace be upon them).

  Conclusion

  It seems that no drug has been discovered for the treatment of colds so far and the drugs prescribed by the doctor have a symptomatic and palliative treatment, in fact the main job is done by the immune system.This is why we recover spontaneously after a few days, but since colds have serious side effects, we can use these strategies along with other preventative measures to prevent recurrent colds and serious complications afterwards.

  Keywords: Spiritual attitude, etiology, treatment, respiratory infection
 • Seyed Alireza Golshani*, Sedigheh Ghasempour Pages 53-58
  Background and Objective

  The high consumption of opium in the 10th century (A.H) at the beginning of the Safavid government has been one of the problems and disadvantages in Iranian society. "The Essay of Afyoniyya by Emadeddin Mahmoud Shirazi is the most important treatise written in the Safavid era about addiction, indicating the social status of Iran in the Safavid era.

  Materials and Methods

  This descriptive-analytical study was conducted using the library method. The Essay of Afyoniyya by Emadeddin Mahmoud Shirazi is the most important treatise written in the Safavid era about opiates. The book has been popular in that era. The contents and details of this book are based on the author's personal experience, which can be examined in different aspects.

  Results

  "The Essay of Afyoniyah" by Hakim Emadeddin indicated the problem and social problem of addiction during the Safavid era, and the sense of need had led to the writing of this valuable manuscript.

  Conclusion

  The unstable social situation and violent behavior of the kings of this era to achieve power has been one of the most important factors in the prevalence of drug use among the people of the society, especially the princes. The prevalence of drug use is one of the most important concerns of Hakim Emadeddin, who has provided a great deal of help to drug addicts in quitting drugs by writing his opiate treatise.

  Keywords: Hakim Emadeddin Mahmoud Shirazi, Safavid era, Narcotics, Opiate treatise
 • Mansour Heydari, Davood Khoshbavar* Pages 59-67
  Objectives

  University professors are one of the important influencers of the university community, therefore the role of a professor who has a kind of authority and attractiveness is very key for a student in search of identity, and the cultural and educational mission of a professor is very important in their cultural approach and in line with their spiritual health, so a precise understanding of the current situation The culture of each university and the explanation of the religious and Islamic duties of Iranian-Iranian effective people, especially professors, who, according to the Supreme Leader (Dame Barakateh), as the pioneers and commanders of the soft war, are pioneering and effective in removing the damage and anomalies of the academic society.

  Methodology

  The research method in this study was a survey by means of a written questionnaire and self-reporting, and the statistical volume is 435 professors of the academic faculty of Hamedan University of Medical Sciences who were teaching in 1995-1996. Of these, 110 people participated in the research. Random sampling is stratified according to the size of the stratum.

  Findings and conclusions

  The results show that there is a significant relationship between the knowledge and attitude of the academic staff members of each faculty and educational group (clinical and basic) and on the other hand, there is a relationship between the knowledge and attitude of the academic staff members and their gender, age, marital status and celibacy. There is no meaning

  Keywords: Awareness, Attitude, Faculty members, Hamedan, Spiritual health, University of medical sciences