فهرست مطالب

نشریه پژوهش های اقتصاد مقاومتی
سال چهارم شماره 1 (پیاپی 7، بهار و تابستان 1398)

 • تاریخ انتشار: 1401/01/21
 • تعداد عناوین: 12
|
 • جواد کجوری هرج، محمد عندلیب صفحه 2

  با توجه به مشکلات اقتصادی موجود در کشور و لزوم تقویت بنیه تولیدی اقتصاد مبتنی بر ظرفیت های درونی اقتصاد ملی متناسب با سیاست های اقتصاد مقاومتی، شناسایی و رفع موانع تولید در بخش های مختلف اقتصادی ضروری به نظر می رسد. در این میان، جامعه عشایری کشور علی رغم پیشینه درخشان در زمینه نقش آفرینی در اقتصاد ملی و نیز شایستگی ها و ظرفیت های بالفعل و بالقوه متعدد در حال حاضر، حضور پررنگی در تولید ملی ندارد. این جامعه که ذاتا نیرویی مولد و دارای بهره وری بالا در اقتصاد است، با موانعی روبه روست که نه تنها مانع از آزادسازی ظرفیت های آن برای تقویت تولید ملی شده است، بلکه معیشت خود عشایر را نیز دچار مشکل کرده است. این مقاله سعی دارد تا با استفاده از رویکرد مولفه محور در نظریه مبنای اقتصاد مقاومتی، راهبردهای لازم جهت تقویت تولید عشایر را ارایه کند؛ لذا ضمن تشریح مولفه های اصلی اقتصاد مقاومتی، رویکردهای متناسب با هر مولفه در حوزه تولید معرفی شده است. نهایتا با توجه به رویکردهای مطلوب در حوزه تولید، راهبردها و جهت گیری های لازم برای اقتصاد عشایر مشخص شده است.

  کلیدواژگان: تولید، عشایر، اقتصاد مقاومتی، رویکرد مولفه محور، درونزایی
 • عبدالمحمد کاشیان صفحه 3

  اقتصاد مقاومتی رویکرد بنیادی جمهوری اسلامی ایران در مسیر پیشرفت و توسعه اقتصادی است. این حوزه از دانش اقتصادی که تبلور دانش اقتصاد اسلامی در عصر جدید است، مشتمل بر راهبردهایی است که مسیر حرکت اقتصاد ایران به سمت پیشرفت و توسعه اقتصادی را به خوبی آشکار می سازد. درون زایی اقتصادی با محوریت حمایت از تولید داخلی، برون نگری و دارا بودن یک دیپلماسی اقتصادی قدرتمند، مردمی بودن اقتصاد در پرتو حرکت به سمت خصوصی سازی، دانش بنیان ساختن اقتصاد جهت ارزش آفرینی از دانش بجای منابع طبیعی، عدالت محور بودن ارکان اقتصادی و نهایتا مقاوم ساختن اقتصاد در برابر تکانه های خارجی از مهم ترین ارکان اقتصاد مقاومتی است. بدون تردید باور داشتن به راهبرد های اقتصاد مقاومتی و برنامه ریزی برای اجرای صحیح آن ها، مسیر توسعه و پیشرفت اقتصاد ایران را فراهم می آورد. بررسی ابرهای مفهومی اقتصاد مقاومتی و انطباق آن با مولفه های مسیر توسعه کشورهای توسعه یافته جهان گویای وجوهات اشتراک و افتراقاتی عمیق است. از جمله اقتصاد ژاپن که به دلیل استمرار یک رشد اقتصادی بالا، با ثبات و طولانی مدت نام خود را در زمره کشورهایی ثبت کرد که معجزه اقتصادی خلق کرده اند. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بیان این اشتراک ها و افتراق ها پرداخته است و ضمن تبیین چرایی ضرورت پافشاری بر اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، درس هایی را برای اقتصاد ایران بیان می دارد.

  کلیدواژگان: اقتصاد مقاومتی، توسعه، پیشرفت، ایران، ژاپن
 • سعید سیدحسین زاده یزدی، سید هادی عربی صفحه 4

  تاکید بر برنامه ریزی های کلان که از سوی کارشناسان با رویکرد عمرانی و اقتصادی صورت می گرفت، موجب غفلت از مسایل اجتماعی و فرهنگی در برنامه ریزی ها شد . شکست این برنامه ریزی ها و پیامدهای آن باعث رواج مفهوم توسعه پایدار محله ای گردید . این برنامه ریزی در چارچوب توسعه پایدار شهری، محله ها را سلول های شهری دانسته، آن ها را واحد برنامه ریزی قرار داده و در جهت اهداف اجتماعی، از ظرفیت های موجود در محله بهره می برد. با توجه به خلا وجود شاخص های بومی توسعه پایدار محله ای بر اساس الگوی اقتصاد مقاومتی، مساله اصلی این مقاله تبیین مولفه های الگوی توسعه پایدار محله ای در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. در این راستا مقاله حاضر رویکردهای هفت گانه ناظر بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را که شامل رویکردهای جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برون گرایی می باشد را به عنوان روح کلی حاکم بر این سیاست ها درنظر گرفته که حاکم بر کلیه بندهای این سیاست ها می باشد و می توان گفت نقطه تمایز الگوی مقاومتی از سایر الگوهای متعارف توسعه اقتصادی است. در این راستا این مقاله با روش ریشه شناسی و معناشناسی، مولفه های مفهومی ناظر به هر یک از رویکردهای هفت گانه ی سیاست های کلی را استخراج نموده و در نهایت با ضرب مفهومی رویکردهای سیاست های کلی در مولفه های توسعه پایدار محله ای، ماتریسی از نگاه به مولفه های توسعه پایدار محله ای با رویکرد مقاومتی با روش طوفان فکری و نظرسنجی نخبگانی استخراج نموده است. یافته های اصلی مقاله حاکی از این امر است که: مولفه های الگوی توسعه پایدار محله ای باید با توجه به معیارهای انسانی، خدماتی، کالبدی، اجتماعی و فرهنگی، محیط زیستی، ارتباطات و حمل و نقل و نیز مولفه های رویکردهای سیاست های کلی تدوین و اجرا شوند.

  کلیدواژگان: اقتصاد مقاومتی، توسعه پایدار، محله، توسعه انسانی
 • علی صالح نیا، رضا احمدی صفحه 5

  در طول یک دهه گذشته و با شدت گرفتن تحریم های اقتصادی، ضعف های موجود در اقتصاد کشور بیش ازپیش آشکار شده و به همین دلیل مقام معظم رهبری نیز با در نظر گرفتن اهمیت اساسی این مسیله، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را در سال 1393 ابلاغ نمودند. یکی از اساسی ترین بندهای موجود در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توجه به ارتقای سطح تولید در کشور است که در سه سال گذشته با صراحت بیشتری مورد تاکید رهبری معظم انقلاب بود؛ به طوری که در انتخاب شعار سال نیز مورد توجه ایشان قرار گرفت و این روند در سال جاری با انتخاب شعار"جهش تولید" به عنوان شعار سال تداوم پیدا کرد. بدین ترتیب اساسی ترین راهبرد اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران در شرایط کنونی، حفظ و ارتقای سطح تولید در کشور است که می تواند زمینه استحکام اقتصاد ملی و کاهش میزان آسیب پذیری آن را در پی داشته باشد.یکی از مهم ترین راهبردهایی که لازم است به منظور تحقق شعار سال در دستور کار سیاست گذاران و مدیران کشور قرار گیرد، بررسی جامع و کلان موانع تحقق جهش تولید است که در این مقاله سعی نموده ایم با استفاده از روش تحلیل مضمون، این موانع را احصا و به صورت دسته بندی شده ارایه دهیم. به منظور استفاده از روش تحلیل مضمون ضمن جمع آوری داده های مکتوب مرتبط با موضوع، از مصاحبه های گروهی متعددی استفاده شده است و درنهایت 184 مولفه اولیه و 135 کد اولیه از متون استنتاج شده، 64 مضمون پایه و 9 مضمون سازمان دهنده با عناوین موانع فرهنگی و جامعه شناسی اقتصادی، موانع مرتبط با نظام بانکی، موانع مرتبط با نظام مالیاتی، موانع مرتبط با بازار سرمایه، موانع مرتبط با فضای اقتصاد کلان کشور، موانع درون بنگاهی، موانع بازرگانی، موانع مرتبط با نظام سیاست گذاری و اداری کشور و موانع مرتبط با نظام تامین اجتماعی با مضمون فراگیر تبیین موانع تحقق جهش تولید در جمهوری اسلامی ایران استخراج شد.

  کلیدواژگان: تولید ملی، جهش تولید، موانع تولید، سیاست گذاری صنعتی، تحلیل مضمون
 • وجه الله قربانی زاده، حسین علی اصغرزاده، حمید عزیزی صفحه 6

  امروزه با مطرح شدن الگوی اقتصاد مقاومتی، خودکفایی به یکی از مباحث مهم و راهبردی در سیاست گذاری کلان کشور تبدیل شده است. به خصوص، خودکفایی در تولیدات کشاورزی از جمله سرفصل های مهم در بحث خودکفایی و اقتصاد مقاومتی است. از طرفی، محصول راهبردی گندم، علاوه بر تامین نیازهای غذایی کشور، در سایر ابعاد سیاسی و اجتماعی نیز همواره مورد توجه بوده است. بنابراین، این مقاله به هدف شناخت دیدگاه ذی نفعان تولید گندم در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی می پردازد. از آنجایی که خودکفایی در تولید گندم یک مسیله پیچیده، پویا و نیمه ساختار یافته بوده و سیستم های انسانی نیز در آن دخیل است، لذا با تکنیک های کمی و سخت قابل مدل سازی و حل نمی باشد و از طرفی، مواجهه با چنین مسایلی که ذی نفعان مختلف دیدگاه های متفاوتی نسبت به آن دارند، برای تحلیل این مسیله از روش شناسی سیستم های نرم استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق مدیران ارشد وزارت جهادکشاورزی و کارشناسان آموزش و ترویج کشاورزی در همان وزارتخانه و کشاورزان گندم کار استان تهران است که تعداد 22 نفر از آنان به طور هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شده اند. برای گردآوری داده ها از روش گروه های کانونی استفاده شده است. هم چنین برای تحلیل یافته ها از ابزارهایی چون تصاویر غنی، فرمول PQR، فرمول CATWOE، جداول مقایسه ای شرایط کنونی با شرایط مطلوب استفاده شده است. در نهایت، راه حل هایی برای توسعه سیستم به صورت طبقه بندی شده ارایه شده که شامل ایجاد تغییر در ساختار، فرآیندها و نگرش هاست، به طوری که از لحاظ منطقی دارای مطلوبیت و از لحاظ فرهنگی نیز دارای امکان پذیری هستند.

  کلیدواژگان: خودکفایی، اقتصاد مقاومتی، روش شناسی سیستم های نرم، تعریف ریشه ای، خودکفایی گندم
 • محمدجواد شریف زاده، مهدی سرمست شوشتری صفحات 7-34

  نظام مالیات بر اشخاص حقیقی در ایران، معایب و نقص هایی دارد. تحول در نظام مالیاتی نیز یکی از ضرورت هایی است که در اسناد بالادستی کشور از جمله سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت آمده است. یکی از راهکارهای اصلی جهت اصلاح این ساختار، تحول سیستمی با محوریت استقرار مالیات بر مجموع آمد است؛ اما الگوی مالیات بر مجموع درآمد ظرایف بسیاری دارد که لازم است انواع و ابعاد مختلف آن و تجارب کشورها در این باره مورد ارزیابی قرار گیرد و شرایط مختص به ایران نیز واکاوی شود. در این زمینه نیز پژوهش های اندکی انجام شده است. بنابراین، مسیله پژوهش حاضر این است که مزایا و معایب هریک از انواع مالیات بر مجموع درآمد چیست؟ و نظام مالیاتی متناسب برای ایران کدام است؟ این پژوهش که با روش کتابخانه ای انجام شده است، پس از ارزیابی انواع PIT و بررسی ابعاد مختلف اقتصاد سیاسی ایران، به این نتیجه رسیده است که الگوی مالیات بر مجموع درآمد هموار به همراه اعتبار پایه (نوع سوم) بیشترین تناسب را با ساختار اقتصاد سیاسی ایران دارد و اهداف کارایی، عدالت و سادگی را در حد مطلوب تامین می کند. همچنین، پیشنهاد می شود یارانه های نقدی در قالب اعتبار مالیاتی پرداخت شود. یافته های این تحقیق، دلالت های سیاستی نیز برای کاهش یا حذف معافیت های مالیاتی، ایجاد پایگاه های جامع اطلاعاتی، اصلاح قوانین و تغییر رویه های اجرایی کشور دارد.

  کلیدواژگان: مالیات بر مجموع درآمد، اقتصاد سیاسی، اقتصاد مقاومتی
 • عباسعلی رستگار، سید مهدی موسوی داودی، امین همتی، مصطفی رئوفی صفحه 8

  پژوهش حاضر به طراحی و تبیین الگوی بهره وری منابع انسانی در اقتصاد مقاومتی مبتنی بر بیانیه های راهبردی مقام معظم رهبری پرداخته است. روش انجام این پژوهش به صورت روش آمیخته (کیفی- کمی) می باشد. در بخش کیفی، و در قسمت اول، استخراج داده ها و مولفه ها با روش تحلیل مضمون انجام شد؛ و سپس، جهت ساخت شبکه مضامین و الگوی پژوهش از مصاحبه با خبرگان و پرسش نامه استفاده شده است. نگارندگان با بررسی و دقت نظر در بیانیه های راهبردی مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی به جست وجوی مضامینی که معرف بهره وری منابع انسانی بودند، در ابتدا به 72 کد دست یافتند. در ادامه، پس از مصاحبه و نیز ارایه کدهای استخراج شده به خبرگان این کدها مورد جرح و تعدیل قرار گرفتند. نهایتا، کدهای استخراج شده به روش تحلیل مضمون در قالب 72 کد باز، 32 مضمون پایه و 4 مضمون سازمان دهنده تقسیم بندی شدند. سپس، نتایج این تقسیم بندی در قالب پرسش نامه هایی به خبرگان ارایه و نظر آن ها در این خصوص دریافت شد و توسط آزمون Binomial در SPSS بررسی شد. نهایتا، بعد از جمع آوری نظرات خبرگان، حاصل کار به صورت الگوی بهره وری منابع انسانی در اقتصاد مقاومتی ارایه شد؛ که شامل 4 شاخص کلی فردی، فنی، مدیریتی و ساختاری می باشد.

  کلیدواژگان: بهره وری منابع انسانی، اقتصاد مقاومتی، بیانیه های راهبردی، مقام معظم رهبری
 • محمدرضا حسن زاده، علی گل احمدی، حسین جنتی فر، علی اصغر عیوضی حشمت صفحات 35-56

  با توجه به بدعهدی آمریکا در برجام و خروج این کشور از این توافق بینالمللی و همچنین وضع تحریم های جدید علیه کشور، مشکلات فراوانی را در حوزه اقتصادی و به ویژه بازار ارز به وجود آورده است که نوسانات و افزایش شدید نرخ ارز، به افزایش سطح عمومی قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم منجر شده است. آنچه در شرایط کنونی میتواند حایز اهمیت باشد، به کارگیری و پیادهسازی اقتصاد مقاومتی است؛ ازاین رو در این پژوهش به سطح بندی شاخص های اقتصاد مقاومتی مرتبط با بازار ارز پرداخته می شود که تاکنون تحقیقی در این باره انجام نشده است.در این پژوهش از میان شاخص های 24 گانه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، 13 شاخص مرتبط با بازار ارز، با استفاده از نظر خبرگان و با بهرهگیری از روش دلفی، شناسایی شد و در ادامه با استفاده از روش مدلسازی ساختاری تفسیری و با به کارگیری نرم افزار Excel، سطح بندی شاخص های یادشده صورت پذیرفت. نتایج تحقیق نشان میدهد شاخص شفافسازی و سالمسازی اقتصاد و شاخص ایجاد هماهنگی در سیاست های اقتصاد مقاومتی، دارای اثرگذاری بالا هستند و شاخص اقتصاد دانش بنیان به عنوان زیربناییترین شاخص در سطح آخر قرار میگیرد.

  کلیدواژگان: اقتصاد مقاومتی، مدل سازی ساختاری تفسیری، بازار ارز
 • جواد کجوری هرج صفحات 57-82

  بودجه ریزی دولتی به عنوان بستری برای توزیع منابع عمومی، یکی از مهم ترین منابع توزیع رانت نیز تلقی می شود. در کشورهایی که مداخله دولت در اقتصاد بالا بوده و حجم بزرگ دولت را به همراه داشته است، دولت و بودجه دولتی نقش بسزایی در جهت دهی به توزیع منابع خواهد داشت و به همین دلیل، مورد توجه افراد و گروه های مختلف برای کسب امتیازهای اقتصادی و غیراقتصادی قرار می گیرد. وجود آسیب های اقتصاد رانتی موجب شده است تا اقتصاددانان به دنبال کاهش زمینه های ایجاد رانت بوده و بکوشند تا اقتصاد را به سمت اقتصاد کارآفرینی و مولد هدایت کنند. در این راستا، پژوهش حاضر به منظور کاهش زمینه های فساد و تحقق بند 19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سعی دارد تا با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به آسیب شناسی فرآیند تصویب لایحه بودجه به لحاظ زمینه های ایجاد رانت پرداخته و راهکارهای لازم جهت بهبود و اصلاح این فرآیند را ارایه دهد. این پژوهش حاضر، ضمن شناسایی پنج ایراد عمده در فرآیند تصویب شامل شیوه بودجه نویسی، ضعف کارشناسی در تصمیمات بودجه ای در مجلس، وابستگی اطلاعاتی مجلس به قوه مجریه، غلبه نگاه بخشی-منطقه ای در تصویب لایحه بودجه و کمبود زمان بررسی لایحه بودجه، سعی دارد با توجه به تجربه برخی کشورها و دیگر پژوهش های صورت گرفته، راهکارهایی ارایه کند.

  کلیدواژگان: بودجه ریزی، مجلس، اقتصاد سیاسی، رانت، شفافیت
 • صادق جلالی، حبیب هنری، سارا کشکر صفحات 83-102

  ورزش می تواند به عنوان ابزاری بسیار موثر و کارآمد و درعین حال کم هزینه در جهت تحقق اهداف مربوط به صنعت ورزش به کار گرفته شود. همچنین در راه تحقق این امر ابزارهای مهم مدیریتی و الگوهای اقتصادی نقش مهمی دارد. ازاین رو پژوهش حاضر با هدف بررسی و تبیین شاخص های اقتصاد مقاومتی در ورزش و تاثیر آن بر توسعه اقتصاد ورزشی تدوین شده است. روش تحقیق حاضر کمی است. نمونه تحقیق تعداد 120 نفر از اقتصاددانان آشنا به مسایل ورزش، استادان مدیریت ورزشی دانشگاه های کشور و فعالان حوزه اقتصاد ورزشی و اقتصاد مقاومتی بود. در این تحقیق از پرسشنامه ارزیابی اقتصاد مقاومتی در ورزش، پرسشنامه توسعه اقتصاد ورزشی به صورت بسته استفاده شد. با استفاده از آزمون فریدمن نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص های اقتصاد مقاومتی دارای اهمیت یکسان نیستند. شاخص اقتصاد با دیپلماسی فعال دارای بیشترین میانگین و اقتصاد با کاهش وابستگی به نفت دارای کمترین میانگین است و با توجه به نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره، می توان گفت شاخص های اقتصاد مقاومتی، در گسترش و توسعه اقتصادی صنعت ورزش موفق خواهند بود.

  کلیدواژگان: اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ورزشی، شاخص، توسعه، صنعت ورزش
 • احمدرضا عالی صفحات 103-124

  با توجه به بندهای 1، 2،5،20 و 21 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از منظر مقام معظم رهبری، راهبردهای سازمان فنی و حرفه ای بر طراحی و استقرار نظام جامع مهارت و فناوری، ارتقاء فرهنگ مهارت آموزی و افزایش منزلت اجتماعی مهارت آموختگان، توسعه مشاوره آموزشی و شغلی در کلیه مراکز آموزش فنی و حرفه ای، فراهم نمودن سازوکارهای لازم برای بهره برداری متقابل از اعتبار گواهینامه ها و مدارج علمی نظام آموزش غیررسمی و رسمی کشور، توسعه مشارکت با بخش های عمومی و دولتی، استفاده بهینه از منابع مالی، بسترسازی مناسب جهت ارزیابی آموزش های مهارتی و رهگیری اشتغال مهارت آموختگان و... قرارگرفته است. بنابراین در این تحقیق تلاش می شود اولا مزیت های نسبی استان شناسایی شود و سپس به آنها با توجه به سازگاری بیشتر با رویکردهای اقتصاد مقاومتی امتیاز داد. پس ازآن به سازمان فنی و حرفه ای توصیه می شود که مهارت های فنی و حرفه ای را به صورت عملی به سوی آن ظرفیت سوق دهد و با به کارگیری این آموزش ها موجبات اشتغال و تولید را فراهم نمود. نتایج نشان می دهد که 19 زیربخش اقتصادی هم دارای مزیت نسبی بوده و هم با رویکردهای اقتصاد مقاومتی منطبق هستند؛ 6 زیربخش دارای مزیت نسبی ولی با رویکردهای اقتصاد مقاومتی سازگار نیستند؛ 6 زیر بخش فاقد مزیت نسبی و منطبق با اقتصاد مقاومتی هستند و 29 زیر بخش دیگر فاقد هر دو مورد بوده اند.

  کلیدواژگان: اقتصاد مقاومتی، سازمان فنی و حرفه ای، مزیت نسبی، استان ایلام
 • نغمه هنرور، سارا قبادی صفحات 125-151

  ارتقای کارایی بر پدیده های اصلی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع مانند کاهش سطح تورم، افزایش سطح رفاه عمومی، افزایش سطح اشتغال و افزایش توان رقابتی تاثیر دارد. از این رو هدف این مطالعه تحلیل اثرات کارایی بازار بعنوان یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی بر کامیابی اقتصادی کشورهای آسیایی با شاخص رقابت پذیری متوسط رو به بالا طی دوره 2018- 2008 می باشد. بدین منظور با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری تابلویی (PVECM) اثرات کارایی بازار بر کامیابی اقتصادی این کشورها مورد بررسی قرار گرفت. به طور کلی نتایج حاکی از این است که بهبود کارایی بازار در میان مدت و بلند مدت منجر به افزایش نرخ رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و در نهایت افزایش کامیابی اقتصادی می شود. همچنین نتایج نشان دادند که موثرترین متغیر بر کارایی بازار، سرمایه گذاری می باشد که بیشترین تاثیر خود را در میان مدت و بلند مدت بر کارایی بازار بر جای می گذارد.

  کلیدواژگان: کارایی بازار، اقتصاد مقاومتی، کامیابی اقتصادی، الگوی تصحیح خطای برداری تابلویی(PVECM)
|
 • Javad Kojoori, Mohammad Andalib Page 2

  Considering the existing economic problems in the country and the need to strengthen the production bases of the economy based on internal capacities in line with the policies of the Moqavematy economy, it is necessary to identify and remove barriers of production in different economic sectors . Meanwhile, the nomadic community of the country, despite its brilliant background in national economy and various capacities, does not have a strong presence in national production. This society, which has a productive force in the economy, faces obstacles that not only impede the use of its capacities to boost national production, but also caused problem to the tribal livelihood itself. This paper tries to provide strategies for strengthening tribal production using component-based approach of Moqavematy economy. Therefore, while describing the main components of the Moqavenaty economy, the appropriate actions to each component in production are introduced. Finally, due to the appropriate actions in production, the necessary strategies and orientations for the nomadic economy have been identified.

  Keywords: production, nomads, Moqavenaty economy, component-based approach, Endogenous
 • A.Kashian Page 3

  Resistance economics is the fundamental approach of the Islamic Republic of Iran in the path of economic development and advancement. This area of ​​economic knowledge, which is the shadow of Islamic economic knowledge in the modern age, contains strategies that clearly reveal the path of the Iranian economy towards economic development and advancement. Economic endogeny with a focus on supporting domestic production, outsourcing and having a strong economic diplomacy, the popularity of the economy in the direction of privatization, making the economy knowledge base to create value-based output rather than natural resources, equity-based economic integrity, and ultimately resilience Against external shocks, It is one of the most important pillars of the resistance economy against foreign shocks. Undoubtedly believing in the strategies of resistive economy and planning for their correct implementation provides the path of development and progress of the Iranian economy. Investigating the conceptual clouds of the resistive economy and its adaptation to the components of the development path of the developed countries of the world reveal deep differences and commonalities. Including Japan's economy, which has sustained a steady and long-run economic growth, has been named among the countries that have created economic miracles. Using a descriptive-analytic approach, this article has addressed these commonalities and disparities and explains some lessons for the Iranian economy while explaining why it is necessary to insist on the implementation of resistance economy policies.

  Keywords: Resistance Economics, Development, Progress, Iran, Japan
 • saeed seyed hoseinzadehyazdi, hadi arabi Page 4

  Emphasis on macro-planning, which was carried out by experts with a civil and economic approach, led to the neglect of social and cultural issues in the planning. The failure of these plans and their consequences have popularized the concept of sustainable neighborhood development. In the framework of sustainable urban development, this planning considers neighborhoods as urban cells, considers them as planning units, and uses the existing capacities in the neighborhood for social purposes. Given the gap in the existence of indigenous indicators of sustainable neighborhood development based on the model of resistance economy, the main issue of this article is to explain the components of the model of sustainable neighborhood development in the framework of general policies of resistance economy. In this regard, the present article presents the weekly approaches to the general policies of the resistance economy, which include jihadist, flexible, opportunistic, productive, endogenous, progressive and extroverted approaches as the general spirit governing these policies. It is considered that it governs all clauses of these policies and it can be said that the point of difference between the resistance model and other conventional models of economic development. In this regard, this article uses etymological and semantic methods to extract the conceptual components of each of the seven general policy approaches, and finally, by multiplying the conceptual approaches of general policy approaches in the components of neighborhood sustainable development, a matrix of Components of sustainable development have extracted a neighborhood with a resilient approach by brainstorming and elite polls. The main findings of the article indicate that: The components of the neighborhood sustainable development model should be considered according to human, service, physical, social and cultural criteria, environment, communications and transportation, as well as the components of general policy approaches. Develop and implement.

  Keywords: Resistance economy, sustainable development, neighborhood, human developmen
 • ali salehnia, reza ahmadi Page 5

  Over the past decade, with the intensification of economic sanctions, the weaknesses in the country's economy have become more apparent, and for this reason, the Supreme Leader, considering the fundamental importance of this issue, announced the general policies of the resistance economy in 2014. One of the most fundamental clauses in the general policies of the resistance economy is to pay attention to improving the level of production in the country, which has been more explicitly emphasized by the Supreme Leader of the Revolution in the last three years; He was also noticed in the selection of the slogan of the year, and this trend continued this year with the selection of the slogan "Production leap" as the slogan of the year. Thus, the most basic economic strategy of the Islamic Republic of Iran in the current situation is to maintain and improve the level of production in the country, which can strengthen the national economy and reduce its vulnerability.One of the most important strategies that need to be put on the agenda of policy makers and managers in order to fulfill the slogan of the year is a comprehensive and large study of the barriers to the realization of production leaps. Provide. In order to use the thematic analysis method, while collecting written data related to the subject, several group interviews have been used. Barriers related to the banking system, barriers related to the tax system, barriers related to the capital market, barriers related to the country's macroeconomic environment, barriers within the firm, business barriers, barriers related to the country's policy and administrative system and barriers related to the social security system Explanatory explanation of barriers to production mutation was extracted in the Islamic Republic of Iran.

  Keywords: National production, Production leap, Barriers to production, Industrial policy, Content analysis
 • Vajhollah Ghorbanizadeh, Hossein Aliasgharzadeh, Hamid Azizi Page 6

  Self-sufficiency has become one of the important and strategic issues in macro policy making and policy making with the advent of a resilient economy model introduced by the supreme leader, today. Self-sufficiency in agricultural production is one of the main topics in resilience economics. Strategic wheat product has always been considered in addition to supplying food needs of the country in other political and social dimensions. Since self-sufficiency issues in wheat production have been found to be complex, dynamic and unstructured, and human systems are involved, they can not be modeled and solved with hard and hard techniques. This research is an applied research, and because the soft-ware system is trying to discover the intentions and ensure an adequate agreement among the factions, it will lead to self-sufficiency in the production of wheat; therefore, the focus group method has been used to collect data. The statistical population of this research is senior managers of Ministry of Jihad-e-Agriculture and experts in agricultural education and promotion at the same ministry and wheat farmers in Tehran province. Samples of 22 were selected. Also, for analyzing the findings of this study, tools such as enriched images, PQR formula, CATWOE formula, comparative tables of current conditions with favorable conditions have been used. Finally, solutions for the development of the system are presented in a structured way, which involves creating changes in structure, processes, and attitudes, so that they are logically feasible and culturally feasible.

  Keywords: Self-sufficiency, Resistance Economics, Soft Systems Methodology, Root Definition, Self-Sufficiency in Wheat Production
 • mohammadjavad sharifzade Pages 7-34

  The personal income tax system in Iran suffers from some loopholes and drawbacks. The evolution of the tax system is one of the necessities that is mentioned in the country's upstream documents such as the General Policies of Eghtesad-d-Moghavemati and the Islamic-Iranian Model of Progress. One of the main solutions to correct this structure is a systematic change, centered on the total income tax. But that model of taxation has a lot of subtle that requires evaluating different aspects of it and having a look at other countries' experiences, and also makes it necessary to analyze the specific characteristics of Iran. In this regard, there is no huge amount of research so far. So the question of this study is that what are the advantages and disadvantages of each type of income tax systems, and which one is appropriate for Iran? Utilizing a library research methodology, after evaluating different types of PIT systems and examining the different aspects of Iran's political economy, we concluded that the flat income tax system with basic credit (type III) is the most appropriate system with respect to the structure of the political economy. And it also satisfies efficiency, justice, and simplicity goals to the desirable extent. It is also recommended that the subsidies in cash be paid in the form of tax credits. The findings also have policy implications aiming reduction or elimination of tax exemptions, establishing comprehensive databases, laws amendment, and changing the country's enforcement practices.

  Keywords: Income tax, political economy, Eghtesad-e-Moghavemati, tax system
 • Seyed Mehdi Mousavi Davoudi, Amin Hemmati, Mostafa raoufi Page 8

  The aim of the current research is to design and explain the model of human resources productivity based on supreme leader’s strategic statement about resistance economy. The method used in this research is the combination of quantitive and qualitive methods. In qualitive method, the author extracted data by thematic analysis. Further, in orther to make thematic network and research model, the author used some interviews and questionnaires. First of all, the authors searched for the themes about human resources productivity from the strategic statements of supreme leader about resistive economy, and 72 codes have been extracted. Furthermore, these codes have been proposed to experts for analyzing and revisions. Finally, all these codes have been presented to the experts again, by questionnaires and their idea gathered about the same. In sum, after having all experts’ idea about these codes, and testing with Binomial test in SPSS, the author proposed the model of human resources productivity based on supreme leader’s strategic statement about resistance economy. The model includes four main indices, i.e. Personal factors, Technical factors, Managerial factors, Structural factors.

  Keywords: Human Resources Productivity, Resistive Economy, Strategic statements, Supreme Leader
 • Mohammadreza Hasanzadeh, Ali Golahmadi, Hosein Jannati far, AliAsghar Eyvazi Heshmat Pages 35-56

  Due to the US breach of JCPOA and leaving this international agreement, and imposing new sanctions against Iran, we are witnessing several problems in the economy, and especially difficulties regarding to foreign currencies. Extreme fluctuations and sharp increases in the foreign exchange rate have led to the increased level of the prices and decrement of the purchasing power of the people. Currently what is perceived as the most important is the implementation of Eghtesad-e-Moghavemati. Therefore, in this research, we have classified the related indicators of Eghtesad-e-Moghavemati to foreign exchange market which there had been not any research in this field so far. Using the Delphi method in this research, out of the 24 indicators of the General Policies of Eghtesad-e-Moghavemati, 13 foreign exchange market-related indicators were recognized in the point of view of the expert. Using interpretive structural modeling and Excel software, the mentioned indicators were classified. The results show that the indicators of transparentization and correction of economy, and the indicator of coordination amongst the policies of Eghtesad-e-Moghavemati have high effectiveness, and the indicator of the knowledge-based economy, as the most infrastructural indicator, places at the last level.

  Keywords: Income tax, Eghtesad-e-Moghavemati, interpretive structural modeling, foreign exchange market
 • Javad Kojoori Pages 57-82

  Governmental budgeting, as a ground for public resource distribution, is one of the most important economic subjects, and also considered as one of the most important areas for the distribution of rent. Countries with high intervention and a big size of the government in the economy, government and government budget will play a significant role in the distribution of resources, and for this reason, it will be in the center of attention of different individuals and groups to gain economic and non-economic benefits. The side effects of a rentier economy have led economists to seek solutions to reduce the grounds of rent-seeking and lead the economy towards a productive and entrepreneurial economy. In this regard, the current study we seek to pathologize the process of budget bill ratification in the sense of the rent-creation groundwork, and represent the needed solutions for the correction and improvement of the process, aiming the alleviation of corruption groundwork and implementation of the 19th article of the General Policies of Eghtesad-e-Moghavemati. This descriptive-analytical study has identified five major problems in the ratification process, which are rooted in the absence of the basis of expertise-oriented decision-making. And we attempt to provide some solutions with regard to other researches findings and practices of some countries.

  Keywords: Budgeting, parliament, political economy, rent, transparency
 • sadegh jalali, habib honari, sara keshkar Pages 83-102

  Sports can be used as an effective and efficient and, at the same time, as an affordable tool in achieving the goals of the sports industry. In order to achieve this goal, important management tools and economic models play a key role. Therefore, this study aims to investigate and examine the indices of Eghtesad-e-Moghavemati in sport and its impact on the development of the economy of sports. Quantitative method is used in this study. The sample includes 120 economists familiar with sports issues, professors of sport management at the universities, activists in the sport economy and experts in the field of Eghtesad-e-Moghavemati. In this research, we used a closed questionnaire of Eghtesad-e-Moghavemati’s on sports and a questionnaire of the development of sports economy. Descriptive statistics is used in the categorization of the findings. In the testing process of the hypothesis, the Kolmogorov Smirnov test, Friedman test and multivariate regression test were used, using 22th version of SPSS software. The results, extracted from the Friedman test and concerning to six indices of Eghtesad-e-Moghavemati in sport, showed that Eghtesad-e-Moghavemati’s indices do not have an equal importance. The index of the economy with an active diplomacy has the highest average and an economy with reducing dependence on oil has the lowest average amongst the indices. According to the results of multiple regression tests, it can be said that Eghtesad-e-Moghavemati’s indices will succeed in the development and expansion of the sports industry.

  Keywords: Eghtesad-e-Moghavemati, sports economy, index, development, sports industry
 • Ahmadreza Ali Pages 103-124

  According to the articles 1, 2, 5, 20, and 21 of the General Policies of Eghtesad-e-Moghavemati from the point of view of the Supreme Leader, the strategies of the Technical and Vocational Organization are based on the design and deployment of a comprehensive system for skills and technology, promotion of skill-training culture and enhancement of the social status of the trainees, development of the Educational and vocational consultation in all of the Organization’s centers, provision of the necessary mechanisms to utilize the credit of the certificates and scientific degrees of the country's formal and informal education system in a reciprocal manner, increasing the contribution to the public and government sectors, optimal use of financial resources, laying the appropriate groundwork for the evaluation of skill-based training and tracking the employment of the trainees. So in this study, we first try to identify the comparative advantages of the Province and then rank them based on their better compliance with the approaches of Eghtesad-e-Moghavemati. Then we recommend to Organization to practically approach the technical and professional skills toward the capacities, and lay the groundwork for employment and production by making the training applicable. The results show that the 19 economic sub-sectors have a comparative advantage and are compliant with Eghtesad-e-Moghavemati’s approaches. 6 sub-sectors have the comparative advantage but are not compliant with Eghtesad-e-Moghavemati’s approaches. And 6 sub-sectors lack the comparative advantage but are compliant with Eghtesad-e-Moghavemati, and the other 29 sub-sectors lack both the comparative advantage and compliance with Eghtesad-e-Moghavemati’s approaches.

  Keywords: Eghtesad-e-Moghavemati, the Technical, Vocational Training Organization, comparative advantage, Ilam province
 • Naghmeh Honarvar, sara ghobadi Pages 125-151

  Promotion of efficiency and productivity affects the main economic, social and political phenomena of societies, such as lowering inflation, increasing welfare, increasing employment and increasing competitiveness. Therefore, the purpose of this study is to analyze the effects of market efficiency as one of the pillars of economic resilience on economic success of Asian countries with the average upward competitiveness index for the period 2008-2018. For this purpose, using the Panel Vector Error Correction Model (PVECM), the effects of market efficiency on the economic success of these countries were investigated. In general, the results indicate that improving the market efficiency in the medium and long run lead to increase the rate of economic growth and decrease in unemployment rate and ultimately increase in economic success. The results also showed that the most effective variable on market efficiency is investment which has the greatest impact on market efficiency in the medium and long run.

  Keywords: Market Efficiency, Economic Resilience, Economic Success, Panel VECM