فهرست مطالب

 • سال سی‌ام شماره 1 (پیاپی 111، بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/30
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سید حسین موسوی صفحه 1

  گردهمایی سران 7 کشور صنعتی در هیروشیمای ژاپن حاوی پیام های گوناگونی بود. از جمله مهم ترین توافقات، اجماع آنان بر سر نحوه تعامل با چین بود که از آن به عنوان «دفع شر» البته به تعبیر ما یاد کردند. چین نیز چنین سیاستی دارد، یعنی ایجاد مرز برای ممانعت از نفوذ بیش تر آمریکا در مناطق مختلف جهان، اما هم آمریکا و کشورهای گروه هفت و هم چین قصد ندارند تعاملات را از رقابت به خصومت بکشانند. شرایط جدید هندسه قدرت خبر از شکل گیری نوعی از توازن و نیز نقشه های ژیواستراتژیک برای تقسیم ثروت در جهان را می دهد...

 • علی سرزعیم* صفحه 2

  با خروج ترامپ از توافق برجام، تحریم ‏های اقتصادی شدید برای بار دوم به اقتصاد ایران تحمیل شد. در اثر تحریم ‏های اخیر، نرخ ارز بلافاصله افزایش قابل ‏توجهی یافت و پس از اندکی نرخ تورم افزایش شدیدی پیدا کرد. به تدریج اثرات تحریم خود را به شکل کاهش رشد اقتصادی و افت رفاه خانوار ظاهر کرد. آنچه اهمیت دارد تنها اندازه و شدت تکانه وارده به اقتصاد نیست، بلکه واکنش های سیاستی در قبال تکانه وارده نیز اهمیت دارد؛ زیرا واکنش های مطلوب می تواند به کاهش اثرات مخرب و واکنش های نامطلوب به تشدید اثرات این تکانه‏ ها منتهی شود. در این مقاله به تفصیل نشان داده می شود که به جز سیاست تجاری، سیاست های پولی و مالی مناسبی برای مقابله با تحریم دوم اتخاذ نشده است و این امر در کاهش قابل توجه رشد اقتصادی در سال 1397 و 1398 نقش داشته است. در واقع سیاست های پولی و مالی برای مقابله با تحریم دوم مشابه تحریم اول بوده است و همان ناکامی در تحقق اهداف را به دنبال داشته است.

  کلیدواژگان: تحریم، ترامپ، اقتصاد ایران، سیاستهای پولی، سیاستهای مالی
 • ابوالفضل آنائی* صفحه 3

  تحقق سیکل دوم هژمونی در نظام جهانی مدرن یک صورت بندی استثنایی از ساختار هژمونیک امریکایی را در نظام بین الدول پدید آورد که بنیاد آن نهادسازی نظام مند جهانی بود. در این راستا تنظیم ساختار و فرمول بندی مقررات نظام برتون وودز در اثنای جنگ جهانی دوم از سوی کارگزاران دولت روزولت، ایالات متحده را در وضعیت تسلط بلامنازع بر اقتصاد جهانی سرمایه داری قرار داد. ضرورت بحث از این نکته ناشی می شود که عضویت تدریجی دولت های مختلف از لایه های سه گانه نظام جهانی در صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی بسان برآیند الزامات ساختاری سیاست و اقتصاد جهانی، کنترل هژمونیک ایالات متحده بر کشورهای عضو و تسلط بر شبکه های ارتباطی و اقتصادی جهان را افزایش داد. از سوی دیگر، سهم عمده ایالات متحده از تولید ناخالص اقتصاد جهانی، پیوندهای مالی و تجاری این دولت را با نهادهای بین المللی و دولت های متحد و رقیب مستحکم نمود و ژرفای روابط سیستمی و شبکه ای سرمایه داری را در نظام جهانی افزایش داد. در این چارچوب، اقتصاد سیاسی تحریم سیستمی با هدف تحدید و تضعیف هر یک از بازیگران منفرد یا گروهی در نظام بین الدول در راستای تحمیل راهبردهای هژمونیک جهانی ایالات متحده بسیار کم هزینه و اثربخش بوده است. در این راستا  طرح دو پرسش ضروری می نماید: نخست اینکه نقش بین المللی نظام برتون وودز در تحمیل هژمونی ایالات متحده چیست؟ و نظام برتون وودز چگونه از طریق فشردگی فضا-زمان به ابزاری تعیین کننده و اثربخش برای تحریم های نظام مند جهانی بدل می شوند؟ مقاله حاضر تلاش دارد سوالات مورد اشاره را بر اساس رویکرد نظری و روش شناسی تحلیل سیستمی ایمانویل والرشتاین واکاوی نماید.

  کلیدواژگان: ایالات متحده، نظام برتون وودز، تحریم، نظام جهانی سرمایه داری، هژمونی
 • فرزانه نقدی* صفحه 4

  تحریم های بین المللی به عنوان جنگ های جهانی و پرهزینه تقریبا همان نقش جنگ های خونین را ایفا می کنند. در این میان تحریم های چندلایه آمریکا علیه ایران، در قالب بازی همه چیز بدون ایران و فشار حداکثری علیه ایران، موضوعی شایان مطالعه است. بر این اساس پرسش اصلی مقاله حاضر این است که تحریم های آمریکا علیه ایران چه سازوکاری دارد؟ چگونه اعمال می شود و پیامدهای آن بر نظام مالی و بانکی و نیز بر اقتصاد و جامعه ایران چه بوده است؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا نهادها و رویه های آمریکایی برای اعمال تحریم علیه ایران را بررسی، در ادامه تاریخ تشدید تحریم را مرور می کنیم و در نهایت به این نتیجه می رسیم که تحریم ها موجب انحراف توجه از ظرفیت های داخلی و شاخص های داخلی حکمرانی خوب گردد. علاوه بر این، تحریم سبب شده است تا جامعه ایرانی از لحاظ متغیرهای ساختاری دیگر متحمل هزینه های غیرضرور دیگر شده، مسایل ایران بیش از پیش بین المللی گردد.تجربه روابط جمهوری اسلامی با قدرت ها و مجامع بین المللی ، این آگاهی را به همراه داشته است که فارغ از اینکه کدام حزب در ایالات متحده سکان سیاست را در اختیار داشته باشد، تحریم همواره چالش اصلی در سیاست خارجی و تعاملات اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی خواهد بود. از این منظر و با هدف درک نظام تحریم ها، در بخش اول مقاله مقدمه کوتاهی در مورد ماهیت و کارکرد تحریم های امریکا و در بخش دوم تاریخچه تحریم های ج.ا. ایران ارایه خواهد شد. در بخش پایانی، وضعیت کنونی تراکنش های جمهوری اسلامی، با توجه به تحریم های OFAC و دستورالعمل های بین المللی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

  کلیدواژگان: فشار حداکثری، تحریم هوشمند، نفت در برابر غذا، حکمرانی خوب، توسعه پایدار
 • ویدا یاقوتی* صفحه 5

  رخدادهای ساری و جاری در ایران که اغلب به شکل چرخه های متناوب بحران سر بر می آورد، بیانگر فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم ها بر پیکره جامعه ایران است. چنانکه در یک دهه گذشته به طور دوره ای شاهد بروز مشکلات و بحران های اقتصادی بوده ایم که زیست سیاسی ایرانیان را تحت تاثیر قرار داده است، بی آنکه آثار و پیامدهای آن ها در بلندمدت کنترل و مدیریت شود. بنابراین، نقش تعیین کننده اقتصاد را در سیاست های زیستی، مقررات و مداخلات مربوط به جامعه از یک سو و فهم این موضوع که تاثیر تحریم های اقتصادی بر کیفیت زندگی جمعی و نوع نگرش ایرانیان به زندگی چگونه بوده است از سوی دیگر، به ما کمک می کند که آثار تحریم های اقتصادی و رابطه آن با تحول مفهوم زندگی در طول ادوار گذشته را دریابیم. بنابراین، متاثر از عدم تبیین مفاهیم پایه و نگرش اصولی از طریق آشنایی با کارکرد تحریم ها و اثرات آن بر زیست سیاسی، سیاست گذاری های فعلیت یافته در باب مسیله تحریم که تحت تاثیر عدم برآورد روندهای موجود و فقدان چشم انداز تحلیلی آینده پژوهانه قرار گرفته و تا کنون نیز ادامه دارد مورد توجه قرار گیرد. پرسش اصلی این است که تحریم های اقتصادی چگونه موجب تحول در مفهوم زندگی و فرایندهای زندگی روزمره در میان ایرانیان می شود؟ استدلال مطرح شده آن است که منازعه میان اهمیت زندگی و زیست جمعی در پرتو رفاه و شادکامی جامعه از یک سو و سیاست رسمی دولت مبنی بر اولویت گذاری مسایل غیر اقتصادی از سوی دیگر، تعارض آشکاری در درک وضعیت تحریمی در میان سیاستمداران و شهروندان به وجود آورده است. پژوهش حاضر از حیث سنخ شناسی کاربردی است. با رویکرد کیفی-تفسیری و با بهره گیری از چارچوب نظریه زیست سیاست، تحولات یک دهه اخیر را در حوزه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و تحولات ناشی از تحریم های اقتصادی برای فهم دقیق ابعاد آن را مورد بررسی قرار می دهد و در نهایت اهمیت بعد اقتصادی زندگی را برای شکل دهی به سیاست گذاری ها عیان می سازد. روش گردآوری داده ها در پژوهش حاضر اسنادی و ابزار گردآوری داده ها، فیش برداری از منابع اصیل و دارای اعتبار علمی است.

  کلیدواژگان: زیست سیاست، تحریم های اقتصادی، مفهوم زندگی
 • مجتبی شهریاری* صفحه 6

  بررسی اسناد بالادستی سیاست گذاری اقتصادی در ایران پس از انقلاب همچون سیاست های کلی برنامه های توسعه و سند اقتصاد مقاومتی نشان می دهد جهت دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، راهبرد برون گرایی اقتصادی در چارچوب حمایت همه جانبه و هدفمند از صادرات کالا و خدمات، توسعه سرمایه گذاری از طریق جذب منابع و سرمایه های خارجی و گسترش همکاری های تجاری از محورهای کلیدی سیاست گذاری کلان اقتصادی می باشد. در عین حال بررسی شاخص های اقتصاد ایران طی سال های 1358 تا 1398 در این حوزه و مقایسه آن با تحولات اقتصاد جهانی نشان می دهد اقتصاد ایران طی این دوره یک اقتصاد درون گرا است. پرسش اصلی در مقاله حاضر این است که چرا اقتصاد ایران پس از انقلاب بر خلاف اسناد بالادستی سیاست گذاری اقتصادی یک اقتصاد درون گرا است؟ فرضیه مقاله حاضر بر مبنای رویکرد نهادگرایی تاریخی این است که ماهیت مانتیکوری (مرکب و متعارض) دولت در ایده سازنده، ساختار و کارویژه های آن عامل شکل گیری اقتصاد درون گرا می باشد. بر این مبنا دولت در ایران پس از انقلاب دو دسته کارویژه های توسعه ای و فراسرزمینی بر عهده داشته است که در نتیجه غلبه کارویژه های فراسرزمینی بر کارویژه های توسعه ای دولت، طیف گسترده ای از تحریم ها علیه ایران شکل گرفته که پیامد آن درون گرایی اقتصادی است.

  کلیدواژگان: اقتصاد سیاسی، تحریم، دولت مانتیکوری، نهادگرایی تاریخی، ایران
 • مریم پیک آذر* صفحه 7

  امروزه این طور به نظر می رسد که در عصر جهانی شدن تجارت آزاد جابه جایی آزادانه انواع کالاها و فناوری ها را در بین کشورهای دنیا تسهیل کرده است و همه مردم جهان می توانند در هر نقطه ای که هستند به راحتی به انواع کالاها،خدمات و فناوری ها دسترسی داشته باشند اما این صورت ظاهری قضیه است و این روند شامل همه کالاها و تکنولوژی ها نمی شود به عنوان مثال فناوری فضایی به دلیل کاربرد دوگانه و حساسی که دارد به راحتی در بین کشورهای جهان مبادله نمی شوند زیرا به زعم کشورهای تولیدکننده، گسترش و جابه جایی آزادانه آن در جهان امنیت بین المللی را به مخاطر می اندازد بنابراین از دیدگاه این کشورها تجارت آزاد در عصر جهانی شدن در برخی مواقع در تضاد با امنیت ملی و بین المللی قرار می گیرد به همین دلیل باید به گونه ای در بین کشورهای جهان در جریان باشد که در امنیت دولت ها و مردم جهان اخلالی ایجاد نشود لذا دولت های مذبور با تنظیم رژیم های کنترل صادرات سعی می کنند تجارت آزاد را به گونه ای مدیریت کنند که همه کالاها و فناوری ها به راحتی وارد جریان تعاملات تجارت بین الملل نشود. لذا سوال پژوهش حاضر این است که چگونه رژیم های کنترل صادرات با کارکرد خود مانع شکل گیری تجارت آزاد در تعاملات بین المللی می شوند؟ به طور کلی رژیم های کنترل صادرات را می توان به عنوان چارچوبی برای تنظیم تجارت بین المللی و انتقال کالاهای حساس،حیاتی و فناوری های با کاربرد دوگانه تعریف کرد.

  کلیدواژگان: تجارت آزاد، رژیم های کنترل صادرات، تحریم، عدم اشاعه، فناوری فضایی
 • مریم خالقی نژاد* صفحه 8

  کشورهای غربی اهرم حقوق بشر را به عنوان راهی برای نفوذ به کشورهای مختلف در پی اهداف سیاسی خود در پیش گرفته اند و مدام بیانیه هایی را برای عدم تحقق حقوق بشر در کشورهای مختلف از جمله ایران صادر می کنند در حالیکه اقدامات و تصمیمات خود آنها نمود بارز نقض حقوق بشر است که مهر تایید این ادعا، اوضاع کمبود دارویی بیماران سرطانی در ایران است. علی رغم برخی بیانیه ها و قوانین سازمان ملل، امروزه بسیاری از قدرت های جهان، اصول بین المللی را رعایت نکرده و تحریم های بشدت ظالمانه ای را در مقابل جوامع دیگر برای اهداف سیاسی و اقتصادی خود وضع می کنند، نمونه آشکار آن تحریم های وضع شده علیه ایران است که با عطف به شدت آنها، گروه بیماران خاص و آسیب پذیر سرطانی زودتر از هر قشر دیگر آسیب می بینند. این امر منجر به آسیب های جسمی و روحی بشدت مخربی بر زندگی بیماران سرطانی شده است.با توجه به این مهم، سوال اصلی مقاله آن است که تحریم های اتخاذ شده در مقابل ایران، در سال های اخیر چه تاثیراتی را بر بیماران سرطانی کشور داشته است؟در پاسخ فرضیه مقاله بر این امر تاکید دارد که تحریم های اقتصادی علیه ایران موجب کمبود داروهای وارداتی، کمبود مواد اولیه، نبود راه های ارتباطی بخصوص هوایی برای انتقال دارو، تاثیرات ارزی ناشی از تحریم در قیمت داروها شده است و زندگی بیماران را با خطراتی جبران نشدنی مواجه کرده است.

  کلیدواژگان: حقوق بشر، تحریم، ایران، بیماران سرطانی، دارو
 • حمیدرضا اکبرپور* صفحه 9

  پس از جنگ جهانی دوم و تدوین و تثبیت نظام جدید حاکم بر جامعه بین الملل، حرکت به سمت تشکیل و توسعه نهادهای بین المللی و اعمال قدرت از سمت آن ها در جهت تنبیه دول مخالف یا مخدوش کننده نظم بین الملل بیش از پیش احساس شد. سازمان ملل متحد ثمره این نوع دیدگاه بود و تحریم یکی از ابزارهای این سازمان بوده است. روابط میان ابرقدرت ها در دوران جنگ سرد به طور عملی مانع از تشدید و تکرار استفاده از این ابزار شد اما در دوران پس از جنگ سرد، تحریم ها به کرات مورد استفاده قرار گرفت. تحریم های جامعی که در موارد متعدد و با چنان شدتی اعمال شد که نه فقط دولت ها بلکه آحاد مردم را متاثر کرد. همین مسیله و بویژه معیارهای حقوق بشری، سبب شد تا نوع جدیدی از تحریم مدنظر قرار گیرد. این نوع جدید تحریم به عنوان تحریم هوشمند شناخته می شود. این پژوهش در پی بررسی چگونگی شکل گیری، مبانی حقوقی، معیارها و اصول حاکم بر تحریم هوشمند و تبیین اهداف و تحلیل بازخورد این نوع تحریم ها در بستر مورد استفاده است. اهمیت این مطالعه در نقش اساسی تحریم و بویژه تحریم هوشمند در کنش و واکنش های بین المللی مستتر است و ضرورت آن نیز ناشی از کمبود پژوهش های مرتبط با ادبیات تحریم هوشمند در گستره زبان فارسی است.

  کلیدواژگان: تحریم فراگیر، تحریم هوشمند، حقوق بشر، آثار تحریم، شورای امنیت
|
 • Hossen Moosavi Page 1
 • Ali Sarzaeem * Page 2

  When Donald Trump retreated from Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), US imposed economic sanctions on Iran for second time. As a result, exchange rate depreciated a lot and inflation rate soared. The impact of second sanction revealed itself in the form of low economic growth and decline of household welfare. The size and severity of a negative shock like sanction is not important per se but the policy reaction to such a shock determine its impact on the economy. Well-designed policy reaction can damp a shock whereas an improper policy act can exacerbate negative impacts of negative shocks. This paper describes policy reaction during 2018-2019 and shows that inappropriate fiscal and monetary policy- except for trade policy- contributed in low economic growth in these two years. In fact, there is not much difference in policy position of Iranian government during the first and the second sanction while both were ineffective.

  Keywords: Trump, Policy Reaction, Sanction, Fiscal, Monetary Policy, Iran Economy
 • Abolfazl Anaei * Page 3

  The realization of the second cycle of hegemony in the modern world system created an exceptional formulation of the American hegemonic structure in the interstate system, the foundation of which was global systematic institutionalization. In this regard, the regulation of the structure and formulation of the regulations of the Bretton Woods system during the Second World War by the agents of the Roosevelt government put the United States in a position of undisputed dominance over the global capitalist economy. The necessity of the discussion comes from the fact that the gradual membership of different governments from the three layers of the world system in the International Monetary Fund, the World Bank and the World Trade Organization are similar to the structural requirements of global politics and economy, the hegemonic control of the states. United over its member countries and increased its dominance over the communication and economic networks of the world. On the other hand, the major share of the United States in the production of the world economy strengthened the financial and commercial ties of this government with international institutions and allied and competing governments, and deepened the system and network relations of capitalism in the world system. increased. In this framework, the political economy of systemic sanctions with the aim of limiting and weakening any individual or group of actors in the inter-state system in order to impose the global hegemonic strategies of the United States has been very low-cost and effective. In this regard, it is necessary to raise two questions: First, what is the international role of the Bretton Woods system in imposing the hegemony of the United States? And how does the Bretton Woods system become a decisive and effective tool for global systematic sanctions through space-time compression?

  Keywords: United States, Bretton Woods system, Sanction, global capitalist system, Hegemony
 • Farzaneh Naghdi * Page 4

  International sanctions as a global and costly wars play almost the same role as bloody wars. In the meantime, America's multi-layered sanctions against Iran, in the form of the game of everything without Iran and maximum pressure against Iran, is a subject worth studying. Based on this, the main question of the current article is what is the mechanism of the American sanctions against Iran? How are they applied and what have been the consequences on the financial and banking system as well as on the economy and society of Iran? In order to answer this question, I have explained the American institutions and procedures by imposing sanctions against Iran, then I’ve w reviewed the history of the escalation of sanctions and finally come to the conclusion that sanctions divert attention from domestic capacities and domestic indicators of Good governance. In addition, sanctions have caused the Iranian society to bear unnecessary costs in terms of other structural variables, and Iran's issues have become more international.

  Keywords: sanction, structure, sanction rules, General License, political economy, FATF
 • Vida Yaghooti * Page 5

  The ongoing events in Iran, which often take the form of alternating crisis cycles, indicate the economic pressures caused by sanctions on the biopolitics of Iranian society. As in the past decade, we have periodically witnessed the emergence of economic problems and crises that have affected the political life of Iranians, without their effects and consequences being controlled and managed in the long term. Therefore, the decisive role of the economy in biological policies, regulations and interventions related to society on one hand and understanding the effect of economic sanctions on the quality of collective life and the attitude of Iranians to life on the other hand helps us to find out the effects of economic sanctions and its relationship with the evolution of the concept of life during the past periods. Therefore, the main question is, how do economic sanctions cause a change in the concept of life and daily life processes among Iranians? The argument put forward is that the conflict between the importance of life and community life in the light of the welfare and happiness of the society on the one hand and the official government policy of prioritizing non-economic issues on the other hand, is an obvious conflict in the understanding of the embargoed situation among politicians and citizens. has created. This research is practical in terms of methodology and with a qualitative-interpretive approach and using the framework of bio-politics theory, it examines the developments of the last decade in the political, economic and social spheres and the developments caused by economic sanctions to understand its dimensions precisely. Finally, it reveals the importance of the economic dimension of life to shape policies. The method of data collection in the current research is documents and the data collection tool is taking samples from authentic and scientifically valid sources.

  Keywords: Biopolitics, Economic sanctions, concept of life, welfare, Ideology
 • Mojtaba Shahriary * Page 6

  Examining the upstream documents of economic policy in Iran after the revolution, such as the general policies of development programs and the resistance economy document, shows that in order to achieve high and stable economic growth, the strategy of economic externalization in the framework of comprehensive support and Targeting the export of goods and services, investment development through the attraction of foreign resources and capital, and the expansion of commercial cooperation are among the key axes of macroeconomic policy. At the same time, examining the indicators of Iran's economy during the years 1358 to 1398 in this area and comparing it with the developments of the world economy shows that Iran's economy during this period is an introverted economy. The main question in this article is why Iran's economy after the revolution is an inward-looking economy, contrary to the upper documents of economic policy? The hypothesis of this paper based on the historical institutionalism approach is that the manticore (complex and conflicting) nature of the state in its constructive idea, its structure and functions is the factor in the formation of an introverted economy. On this basis, the government in Iran after the revolution has been responsible for two categories of development and extra-territorial functions, and as a result of the predominance of extra-territorial functions over the development functions of the government, a wide range of sanctions against Iran Formed, the consequence of which is economic introversion.

  Keywords: Political Economy, Sanction, Monticore state, historical institutionalism, Iran
 • Maryam Peykazar * Page 7

  Today, it seems that in the era of globalization, free trade has facilitated the free movement of all kinds of goods and technologies among the countries of the world, and all the people of the world can easily access all kinds of goods, services, and technologies wherever they are, but this is the case. It is the appearance of the case and this trend does not include all goods and technologies, for example, space technology is not easily exchanged among the countries of the world due to its dual and sensitive use, because according to the producing countries, its expansion and free movement in the world is an international security issue. Therefore, from the point of view of these countries, free trade in the era of globalization is sometimes in conflict with national and international security, for this reason, it must be carried out among the countries of the world in such a way that the security of the governments and people of the world is not disturbed. Therefore, by setting up export control regimes, the aforementioned governments try to manage free trade in such a way that all goods and technologies do not easily enter the flow of international trade interactions. In fact, export control regimes can be defined as a framework for regulating international trade and the transfer of sensitive, vital goods and dual-use technologies.

  Keywords: Free trade, export control regimes, sanctions, non-proliferation, Space Technology
 • Maryam Khaleghinezhad * Page 8

  Western countries have taken the lever of human rights as a way to penetrate different countries in pursuit of their political goals and they constantly issue statements for the non-realization of human rights in different countries, including Iran, while actions and decisions They themselves are a clear manifestation of violation of human rights, which is the confirmation of this claim, the lack of medicine for cancer patients in Iran.Despite some statements and laws of the United Nations, today many world powers do not respect international principles and impose extremely cruel sanctions against other societies for their political and economic goals. A clear example is the sanctions imposed against Iran, which, due to their severity, the group of special and vulnerable cancer patients are affected earlier than any other group. This has led to very destructive physical and mental damage to the lives of cancer patients. Considering this, the main question of the article is what effects the sanctions imposed on Iran have had on the patients in recent years. Has the country had cancer? In response to the hypothesis of the article, it is emphasized that the economic sanctions against Iran have caused a shortage of imported drugs, lack of raw materials, lack of communication routes, especially by air for the transfer of drugs, currency effects caused by the sanctions on the price of drugs and the lives of patients have faced irreparable risks.

  Keywords: Human rights, Sanctions, Iran, cancer patients, Medicine
 • Hamidreza Akbarpoor * Page 9

  After the Second World War and the formulation and stabilization of the new system governing the international community, the movement towards the formation and development of international institutions and the exercise of power on their part to punish the countries that oppose or disturb the international order was felt more than ever. The United Nations was the result of this type of view and sanctions have been one of the tools of this organization. Relations between superpowers during the Cold War practically prevented the escalation and repetition of this tool, but in the post-Cold War era, sanctions were used repeatedly. Comprehensive sanctions that were applied in many cases and with such intensity that it affected not only the governments but also the people. This issue and especially the criteria of human rights, caused a new type of sanction to be considered. This new type of sanction is known as smart embargo. This research tries to investigate the formation, legal foundations, criteria and principles governing smart sanctions and explain the goals and analyze the feedback of this type of sanctions in the context of use. The importance of this study lies in the essential role of sanctions and especially smart sanctions in international actions and reactions, and its necessity is also due to the lack of researches related to the literature of smart sanctions in the Farsi language.

  Keywords: Comprehensive sanctions, Smart sanctions, Human rights, effects of sanctions, Security Council