فهرست مطالب

 • سال شانزدهم شماره 2 (پیاپی 61، تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/05/03
 • تعداد عناوین: 7
|
 • صدیقه حسینی، مهدیه صالحی*، محسن جدیدی، مهدی عقیلی صفحات 4-21
  زمینه و هدف

  ترس از عود به عنوان ترس یا نگرانی از احتمال بازگشت یا پیشرفت سرطان تعریف می شود. ترس از عود بالا می تواند بر کیفیت کلی زندگی تاثیر منفی بگذارد و همچنین هزینه مراقبت های بهداشتی را افزایش دهد. پژوهش حاضر رابطه ویژگی های شخصیتی با ترس از عود سرطان با میانجی گری تنظیم شناختی هیجان را در زنان بقا یافته از سرطان پستان بررسی کرده است.

  روش بررسی

  در این مطالعه توصیفی همبستگی 300 نفر از زنان بقا یافته از سرطان پستان که برای پیگیری های دوره ای بعد از درمان خود در بهار و تابستان سال 1401 به انستیتو کانسر تهران مراجعه کرده بودند و معیارهای ورود به مطالعه را داشتند، با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه های آنلاین ترس از عود سرطان، پنج ویژگی بزرگ شخصیتی و تنظیم شناختی هیجان پاسخ دادند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و روش تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان می دهد هر دو راهبرد سازگارانه و ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان رابطه بین ویژگی روان رنجوری شخصیت و ترس از عود سرطان را به صورت مثبت و معنادار(P<0/01)و (P<0/05) و رابطه بین ویژگی های توافق پذیری و وظیفه شناسی با ترس از عود سرطان را به صورت منفی و معنادار(P<0/01)میانجی گری می کند. همچنین راهبردهای سازگارانه رابطه بین برونگرایی با ترس از عود سرطان(P<0/01) و راهبردهای ناسازگارانه رابطه بین گشودگی و ترس از عود سرطان(P<0/05) را به صورت منفی و معنادار در زنان بقا یافته از سرطان پستان میانجی گری می کند.

  نتیجه گیری

  زنان بقا یافته از سرطان پستان با ویژگی شخصیتی روان رنجوری با بکارگیری راهبردهای ناسازگارانه به جای راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان ترس از عود بالاتری را تجربه می کنند و بیماران با ویژگی های شخصیتی توافق پذیری، وظیفه شناسی، برونگرایی و گشودگی بترتیب با استفاده از راهبردهای سازگارانه و یا پرهیز از راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان ترس از عود پایین تری را نشان می دهند.

  کلیدواژگان: ترس از عود سرطان، ویژگی های شخصیتی، تنظیم هیجان، سرطان پستان
 • مائده رسولی، حبیب الله خزایی*، یحیی یاراحمدی صفحات 23-37
  زمینه و هدف

   زنان مبتلا به سرطان سینه معمولا پس از عمل جراحی برداشتن سینه مشکلات روانشناختی متعددی به خصوص از جنبه تصویر بدنی و مشکلات تنظیم هیجان تجربه می کنند که نیازمند توجه درمانی است. از این رو، این پژوهش به منظور بررسی اثربخشی درمان شناختی-رفتاری یکپارچه شده با ذهن آگاهی بر مشکلات تنظیم هیجان و تصویر بدنی بیماران با جراحی ماستکتومی انجام گرفت.

  روش بررسی

   طرح پژوهش یک کارآزمایی بالینی تصادفی بود. جامعه ی آماری شامل کلیه بیماران با سابقه ی جراحی ماستکتومی شهر تهران در سال 1401 بودند. نمونه گیری به صورت در دسترس از سه بیمارستان مدرس، محب یاس و حضرت رسول اکرم، کلینیک های روان درمانی و فضای مجازی انتخاب شدند. نمونه شامل 24 نفر بودند که شامل دو گروه آزمایش (12 نفر) و گروه کنترل (12 نفر) می شد. بیماران در سه مرحله ی پیش آزمون، پس آزمون و دوره ی پیگیری دو ماهه مورد سنجش قرار گرفتند. ابزارها شامل پرسشنامه تصویر بدن هوپ وود و همکاران (2001) و مشکلات تنظیم هیجان گراتز و رومر (2004) بود. داده ها با نرم افزار SPSS-25 تحلیل شدند. برای تحلیل داده ها در بخش توصیفی از فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد و در بخش استنباطی از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که درمان شناختی -رفتاری یکپارچه شده با ذهن آگاهی منجر به بهبود معنادار تصویر بدنی و دشواری در تنظیم هیجان بیماران ماستکتومی می شود. اندازه اثر بین آزمودنی برای دشواری در تنظیم هیجان (η²=0.59, p≥0.01) و تصویر بدنی (η²=0.55, p≥0.01) معنادار بود.

  نتیجه گیری

  در کنار درمان های پزشکی در بیماران با جراحی ماستکتومی می توان از درمان شناختی رفتاری یکپارچه با ذهن آگاهی برای بهبود مشکلات هیجانی و تصویر بدن این بیماران استفاده کرد.

  کلیدواژگان: درمان شناختی-رفتاری، ذهن-آگاهی، تصویر بدنی، دشواری در تنظیم هیجان، ماستکتومی
 • شهپر حقیقت*، زهرا امیدی، مریم محمدیان، سید سعید هاشمی نظر صفحات 39-54
  مقدمه

  حجم سنجی با جابه جایی آب و اندازه گیری محیطی شیوه های رایج در تشخیص لنف ادم هستند. هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین شاخص های اندازه گیری های محیطی و حجمی در مبتلایان به لنف ادم مرتبط با سرطان پستان بود. 

  روش بررسی

  مطالعه مقطعی حاضر در مبتلایان به لنف ادم مرتبط با سرطان پستان مراجعه کننده به یک کلینیک درمان لنف ادم در تهران از سال 1388 تا 1398 بود. مشخصات جمعیت شناختی، اندازه گیری های محیطی (7 نقطه در طول اندام فوقانی) و حجمی (شیوه جابه جایی آب) دست سالم و مبتلای بیماران از پرونده پزشکی استخراج شد. اختلاف اندازه محیطی >2 یا ≥2 سانتی متر بین اندام ها در هریک از هفت نقطه، اختلاف اندازه محیطی >5 یا ≥5 سانتیمتر در مجموع نقاط اندازه گیری شده بین اندام ها، اختلاف حجم >10 و ≥10 درصد، >200 و ≥200 میلی لیتر بین اندام ها، بررسی شدند. ارتباط بین انواع شاخص ها با ضریب توافق کاپا اندازه گیری و میزان دقت اندازه گیری های محیطی در مقایسه با حجمی آنالیز شد.

  یافته ها

  اطلاعات 4647 اندازه گیری حجمی و محیطی بررسی شد. شاخص >2 با <5 سانتیمتر (0/720=Kappa) و شاخص محیطی <2 سانتیمتر با حجمی <10 % (0/628=Kappa) بیشترین میزان توافق را نشان داد. بالاترین میزان ارتباط بین شاخص های <2 سانتیمتر و <200 میلی لیتر (0/296R2=) بود. با در نظر گرفتن اختلاف حجم >200 میلی لیتر به عنوان شاخص استاندارد، شاخص ≥2 سانتیمتر نسبت به سایر مقیاس ها بیشترین حساسیت (90/74%) و دقت (83/19%) را داشت.

  نتیجه گیری

  با در نظر گرفتن نقطه برش حجمی >200 میلی لیتر به عنوان شاخص استاندارد حجم سنجی، بیشترین میزان حساسیت و دقت مربوط به شاخص محیطی ≥2 سانتیمتر بود. حدود 30% از حجم ادم با متغیر اندازه گیری محیطی قابل پیش بینی بود لذا بررسی سایر عوامل احتمالی تاثیرگذار در برآورد حجم ادم در مطالعات آتی ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: سرطان پستان، لنف ادم، اندام فوقانی، محیطی، حجمی، اندازه گیری
 • فاطمه رستم پور، رویا قاسم سلطانی*، فاطمه پاشایی، رحیم محمود لو، حمیدرضا فرخ اسلاملو صفحات 55-66
  مقدمه

  سرطان پستان شایع ترین بدخیمی در زنان در سراسر جهان است. هدف از این مطالعه بررسی عوامل خطر سرطان پستان در زنان 22 تا 63 ساله ارومیه بود.

  روش بررسی

  از سال 1395 تا 1397، یک مطالعه مورد شاهدی در شمال غربی ایران، شهر ارومیه انجام شد. در مجموع 175 زن مبتلا به سرطان پستان و 172 زن فاقد بیماری مورد مصاحبه قرار گرفتند. اطلاعات جمعیت شناختی و اطلاعات مربوط به عوامل خطر با استفاده از چک لیست جمع آوری شد.

  یافته ها

  بر اساس تحقیقات آماری، نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک تک متغیره نشان می دهد که زنان مجرد CI: 9 /81 - 3 /44) ، 5 /95=OR) و زنان با سطح تحصیلات پایین (98/5-38/1  CI:، 87/2=OR) در معرض خطر بالای سرطان پستان بودند. و همچنین با افزایش مدت زمان درمان جایگزینی هورمونی شانس ابتلا به سرطان پستان افزایش داشت (39/4-41/1 CI:، 48/2=OR). در مدل نهایی مشخص شد که BMI  بالا (21/1-1/1  CI:، 1/1=OR) و افزایش تعداد بارداری (74/6-37/1 CI:، 04/3=OR) به طور قابل توجهی با سرطان پستان مرتبط بود.

  نتیجه گیری

  تحقیقات ما نشان می دهد که سن ابتلای افراد به سرطان پستان در این استان در مقایسه با سایر مناطق ایران کمتر است و همچنین زنان با سابقه هورمون تراپی و زنان با تعداد بارداری بالا، بیشتر در معرض ابتلا به سرطان پستان بودند. علاوه بر این، ما چندین عامل خطر را برای سرطان پستان شناسایی کرده ایم که شامل وضعیت تاهل، سطح تحصیلات، مدت درمان جایگزینی هورمون، سابقه تزریق سیکلوفم، خانه دار بودن و سابقه سقط جنین می شود.

  کلیدواژگان: سرطان پستان، عوامل خطر، زنان
 • مجید مقیسه، ساناز میرزایان شانجانی*، عبدالعی بنائی فر، یاسر کاظم زاده صفحات 67-83
  زمینه و هدف

  دوکسوروبیسین دارویی فراگیر در درمان انواع سرطان ها است که به دلیل عوارض مختلف در بافت های بدن مصرف آن محدود شده است. لذا هدف از پژوهش حاضر در راستای کاهش عوارض این دارو، از طریق تاثیر یک دوره تمرین هواری به همراه مصرف نانو میسل کورکومین بر بیان ژن های CAS3،CAS9، BCL2 و BAX بافت قلبی موش های بالب سی با سرطان پستان القایی است.

  روش بررسی

  24سر موش ماده بالب سی به طور تصادفی به4 گروه کنترل بیمار دوکسوربیسین، بیمار دوکسوروبیسین و تمرین، بیمار دوکسوروبیسین و مکمل نانوکورکومین و بیمار دوکسوروبیسین، تمرین هوازی و مکمل تقسیم شدند. القای سرطان پستان با سلول های MC4-L2 انجام شد. دوکسوروبیسین 2mg/kg به صورت زیرصفافی به تعداد 6 مرتبه و در روزهای 28،21،14،7،1 و 35 تزریق شد. برنامه هوازی 6 هفته، هفته ای 5 روز با افزایش سرعت نوارگردان در هر دو هفته و مصرف نانومیسل کورکومین با دوز 100 mg/kg بود، داده های جمع آوری شده با آنالیز واریانس دوطرفه در سطح معنی داری 05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  تمرین هوازی سبب کاهش معنادار بیان ژن CAS3، CAS9وBAX شد ولی تاثیر معناداری بر BCL2 نداشت (P≤ 0/05). مصرف مکمل نانومیسل کورکومین سبب کاهش معناداری در بیان ژن CAS3، CAS9 شد اما تاثیر معناداری بر بیان ژن BAX نداشت اگرچه سبب افزایش معنادار بیان ژن BCL2 شد. (P≤ 0/ 05)

  نتیجه گیری

  احتمالا تمرین منتخب هوازی و مصرف مکمل نانو میسل کورکورمین مجزا و یا همزمان می تواند در کاهش حساسیت به آپوپتوز و محافظت از قلب به عنوان بافت غیرهدف در زمان درمان با داروی دوکسوربیسین که به منظور جلوگیری از رشد و پیشرفت سلول های سرطانی در بیماران استفاده می شود موثر واقع شود.

  کلیدواژگان: تمرین هوازی، دوکسوربیسین، سرطان پستان، نانو میسل کورکومین، شاخص های آپوپتوزی
 • قاضی محمد رمضان*، کرار صلیح مهدی، تابیا عبدل رازک، کریم نصیرحسین العیساوی، فاریس عناد محمد، صبا کدهیم ناصر، غفران ای حمود، حسن محمد حسن الحجوج صفحات 85-99
  مقدمه

  شناسایی عوامل خطر سرطان پستان برای ارزیابی وضعیت فعلی سیستم مراقبت از سرطان بسیار حایز اهمیت است. مهمترین هدف مطالعه حاضر مقایسه عوامل خطرزای باروری سرطان پستان بوده است.

  روش کار

  این مطالعه مورد-شاهدی در سال 1400 و  بر روی زنان با و بدون سابقه سرطان پستان مراجعه کننده به دو بیمارستان آموزشی و زنان و کودکان بصره انجام شد. شرکت کنندگان به دو گروه مبتلا به سرطان پستان (121 زن) و سالم (484 زن) تقسیم شدند. مشخصات جمعیت شناختی و عوامل خطر باروری در بین دو گروه مقایسه شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که هورمون درمانی بعد از یایسگی (72/5-68/1 :CI 95 % , 64/2:OR)، سن یایسگی بیش از 46 سال (17/5-88/1 :CI 95 % , 13/2:OR) ، شیردهی کمتر از 11 ماه به میزان 81/1 برابر (09/4-71/1 :CI 95 % , 81/1:OR)، سابقه سقط جنین (76/2-62/0 :CI 95 % , 68/1:OR)، سابقه مصرف قرص های پیشگیری از بارداری (18/2-73/0 :CI 95 % , 47/1:OR)، سن منارک کمتر از 13 سال (94/1-78/0 :CI 95 % , 42/1:OR)، اضافه وزن یا چاقی (72/1-56/0 :CI 95 % , 36/1:OR) خطر ابتلا به سرطان پستان را افزایش می دهند. هیچ یک از این متغیرها در تحلیل چندمتغیره همبستگی معنی داری نشان ندادند.

  نتیجه گیری

  هورمون درمانی بعد از یایسگی، سن یایسگی بیش از 46 سال و مدت زمان شیردهی کمتر از 11 ماه مهمترین عوامل خطر سرطان پستان بودند. پیشنهاد می شود پرسنل درمان توجه ویژه ای به ترغیب مادران جهت شیردهی و پروتکل های تشخیص زودهنگام جهت کنترل سرطان پستان، داشته باشند.

  کلیدواژگان: سرطان پستان، میانسالی، عوامل خطر، بارورری
 • نسیم بزرگی، صغری خانی، ذلیخا کرم الهی، فروزان الیاسی* صفحات 101-118
  مقدمه

  با توجه به تغییرات جدید در سیستم مراقبت های بهداشتی، مراقبت از بیماران مبتلا به سرطان در محیط خانگی جایگزین  بیمارستان شده است. تشخیص سرطان پستان در زنان، همه اعضای خانواده را تحت تاثیر قرار داده و وظایف آنها را تغییر می دهد. مشارکت خانواده در مراقبت از این بیماران ممکن است نتایج بهتری را به دنبال داشته باشد. مراقب خانوادگی می تواند یکی از اعضای خانواده بدون دریافت دستمزد باشد که در مراقبت های جسمی و پروسه بیماری کمک می کند و برای بهتر انجام دادن آن، باید این نقش ها را بداند. این مطالعه با هدف بررسی نقش مراقبین خانوادگی در زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان انجام شد.

  روش بررسی

  جستجو در پایگاه های داده google scholar، PubMed، Science direct، Magiran و SID انجام شد. کلیدواژه ها شامل مراقبین خانوادگی، سرطان پستان و نقش بودند. مقالات پژوهشی منتشر شده از سال 1990 تا 2017 با موضوع مرتبط با عنوان انتخاب شدند. در مجموع 80 مقاله جستجو و  42 مقاله مورد استفاده قرار گرفت.

  یافته ها

  پس از بررسی این مقالات، نقش های مراقبین خانوادگی در سه بعد؛ 1) نقش های پزشکی- عملی مانند غربالگری، تشخیص، درمان، مراقبت فیزیکی از بیمار و تسکین درد، 2) نقش های روانی- اجتماعی مانند تصمیم گیری، دلگرمی و امیدبخشیدن، حمایت عاطفی و معنوی و تقویت روابط و 3) نقش های مرتبط با امور مالی مانند تامین هزینه های زندگی و مراقبت و درمان، و پیگیری مطالبات بیمه سازماندهی شدند.

  نتیجه گیری

  مراقبین خانوادگی بیماران مبتلا به سرطان پستان می توانند نقش های خاصی را برای مراقبت از اعضای خانواده یا دوستان خود بیاموزند تا عوارض جانبی کمتری در طول مراقبت داشته باشند.

  کلیدواژگان: مراقبین خانوادگی، سرطان پستان، نقش
|
 • Sedigheh Hosseini, Mahdiee Salehi*, Mohsen Jadidi, Mahdi Aghili Pages 4-21
  Introduction

  Fear of cancer recurrence (FCR) is defined as fear or worry about the possibility of cancer returning or progressing. High FCR may adversely affect quality of life and increase healthcare expenses. This study examined the relationship between personality traits and fear of cancer recurrence with the mediation of cognitive emotion regulation in breast cancer survivors.

  Methods

  In this descriptive correlational study, 300 women with breast cancer referred to Cancer Institute in Tehran for their regular follow-ups after treatment in 2022 and satisfied the inclusion criteria were recruited based on convenience sampling. They completed the questionnaires online for FCR, five big personality traits and cognitive emotion regulation. Data were analyzed using Pearson's correlation coefficient and Path analysis.

  Results

  Results revealed that both adaptive and maladaptive strategies of cognitive emotion regulation positively and significantly mediated the relationship between neuroticism and FCR at (P<0.01) and (P<0.05), respectively. Moreover, the relationship between agreeableness and conscientiousness with FCR was negatively and significantly mediated by adaptive and maladaptive strategies (P<0.01).  Adaptive strategies negatively and significantly mediated the relationship between extraversion and FCR (P<0.01), and maladaptive strategies negatively and significantly mediated the relationship between openness and FCR (P<0.05) in breast cancer survivors.

  Conclusion

  Breast cancer survivors with neurotic personality traits employ maladaptive strategies instead of adaptive strategies of cognitive emotion regulation and exhibit more FCR. In contrast, patients with agreeableness, conscientiousness, extroversion, and openness personality traits employ adaptive strategies or avoid maladaptive strategies and exhibit less FCR.

  Keywords: Fear of Cancer Recurrence, Personality Traits, Emotion Regulation, Breast Cancer
 • Maedeh Rasouli, Habibolah Khazaie*, Yahya Yarahmadi Pages 23-37
  Introduction

  Women with breast cancer often face many psychological problems after mastectomy, especially difficulties in regulating body image attitudes and emotions, which necessitate therapeutic attention. Consequently, this study was conducted to investigate the effectiveness of mindfulness-integrated cognitive behavioural therapy on emotion regulation difficulties and body image in mastectomy patients.

  Materials and Methods

  This study was a randomized clinical trial.  The population included all patients undergoing mastectomy in Tehran in 2022.  Convenience sampling was adopted in selecting 24 patients from three hospitals (Modares, Moheb Yas, and Hazrat Rasool Akram), psychotherapy clinics, and social media. The participants (n=24) were divided into two groups of equal size-one experimental and one control group. The two groups were assessed at three different times: pre-test, post-test, and two-month follow-up. The questionnaires used in this study were the Body Image Scale (BIS, Hopwood et al. 2001) and the Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS, Gratz & Roemer 2003). Statistical analysis was carried out using SPSS-25 software. Frequency, mean, and standard deviation were reported for descriptive statistics, and repeated measures analysis of variance was used for inferential statistics.

  Results

  Findings showed that MiCBT significantly improves body image and emotion regulation difficulties in mastectomy patients. Significant effect sizes were reported for emotion regulation difficulties (η²=0.59, p≥0.01) and body image (η²=0.55, p≥0.01).

  Conclusion

  In combination with medications, MiCBT can be used to improve emotional problems and body image in mastectomy patients.

  Keywords: Cognitive-Behavioral Therapy, Mindfulness, Body Image, Emotional Regulation, Mastectomy
 • Shahparr Haghighat*, Zahra Omidi, Maryam Mohammadian, Seyed Saeed Hashemi Nazari Pages 39-54
  Introduction

  Volumetric measurement through water displacement and circumferential measurement is commonly employed for lymphedema diagnosis. This study aimed to investigate the association between diagnostic thresholds of circumferential and volumetric arm measurements in patients with breast cancer.

  Materials and Methods

  This was a cross-sectional study on patients with breast cancer related lymphedema presenting to a lymphedema clinic in Tehran between 2009 and 2019. Demographic characteristics, circumferential measurements (at seven time points along the upper limb), and volumetric measurements (using the water displacement method) were extracted from patient documents. Inter-limb circumference differences of >2 cm and ≥2 cm, >5 cm and ≥5 cm for the sum of all circumference measures, inter-limb volume differences of >10% and ≥10%, >200 and ≥200 ml were assessed. We examined the association between different indices by Cohen’s kappa coefficient and evaluated the accuracy of circumference measurements compared to volumetric measurements.

  Results

  Totally 4647 cases were assessed for circumference and volumetric measurements. Substantial agreement was found between circumference index >2 and >5 cm (Kappa=0.720), and circumference index >2 and volumetric index >10% (Kappa =0.628). The >2cm index had a higher association with >200 ml (R2= 0.296). Considering the volume difference of >200 ml as a standard index, the ≥2 cm index had the highest sensitivity (90.74%) and accuracy (83.19%) compared to other indices.

  Conclusion

  Considering the index >200 ml as the standard volumetric threshold, the highest sensitivity and accuracy were related to the index ≥2 cm. About 30% of edema volume changes could be predicted by circumferential measurement. It seems that evaluating the effect of other variables influencing edema estimation should be assessed in future studies.

  Keywords: Breast cancer, Lymphedema, Circumference, Volumetric, Measurement
 • Fatemeh Rostampour, Rpya Gasem Soltani*, Fatemeh Pashaee, Rahim Mahmudlu, Royhamidrezaa Farrokh Eslamlu Pages 55-66
  Background

  Breast cancer is the most frequent malignancy in women worldwide. The purpose of this study was to investigate some established risk factors for breast cancer in women aged 22 to 63 in Urmia.

  Materials and Methods

  A case-control study was conducted  to investigate risk factors for breast cancer among women in Urmia. Data were collecctd through interviews with175 breast cancer patients and 172 control women during 2016 to 2018.

  Results

  The results of univariate logistic regression analysis havee shown Single women (OR 1.253, 95% CI 0.587-2.671) and women with a primary level of education wereat high risk for breast cancer (OR 2.87, 95% CI 1.383-5.986). multivariate logistic regression model indicated that high BMI (OR 1.1, 95% CI 1–1.21) and an increasing  number of pregnancies (OR 3.04, 95% CI 1.37–6.74) were significantly associated with breast cancer.

  Conclusion

  The study indicated that the average age of breast cancer onset in Urmia is lower than that in other regions of the country. Moreover, women with a history of hormone therapy and women with an increasing  number of pregnancies were at higher risk of developing breast cancer.

  Keywords: Breast Cancer, Risk Factors, Female
 • Majid Moghiseh, Sanaz Mirzayan Shanjani*, Abdul Ai Benaifar, Kazemzadeh Pages 67-83
  Background

  Doxorubicin is a pervasive drug in cancer treatment, but its consumption is restricted due to various side effects in the body tissues. Therefore, this research aimed to reduce the side effects of this drug through the impact of a period of aerobic training along with the consumption of curcumin nano micelles on the expression level of CAS3, CAS9, BCL2, and BAX genes in cardiac tissues of Balb C mice with breast cancer induced by 4T1 cell line.

  Materials and Methods

  24 female Balb/C mice were randomly assigned to four control groups:  treated with doxorubicin, treated with doxorubicin and aerobic exercise training, treated with doxorubicin and nanocurcumin and bimardoxorubicin supplement, aerobic exercise training, and supplement. The 4T1 cell line, arising mouse mammary tumor, was used in this study. Doxorubicin (2mg/kg) was injected subcutaneously six times on days 28, 21, 14, 7, 1, and 35.

  Results

  Aerobic exercise training significantly decreased the expression level of CAS3, CAS9 and BAX genes, while it had no significant effect on the level of BCL2 (P≤ 0/05). Nanomicelle curcumin supplement caused a significant decrease in the expression of CAS3 and CAS9 genes, but it had no significant effect on the BAX gene expression. However, it caused a significant increase in BCL2 gene expression (P≤ 0/05).

  Conclusion

  It can be concluded that aerobic exercise training and consumption of Nano micelles containing curcumin as a therapeutic supplement alone or simultaneously reduced sensitivity to cardiac apoptosis and protected non-target tissues in the heart during doxorubicin therapy. Doxorubicin (DOX) inhibits the growth of tumor cells and improves the effectiveness of cancer treatment.

  Keywords: Aerobic Exercise, D oxorubicin, Breast Cancer, Curcumin Nanomicelle Breast Cancer
 • Ghazi Mohamad Ramadan*, Karrar Salih Mahdi, Thabia Abdul Razak, Kareem Nasir Hussien Alesawi, Faris Anad Muhammad, Saba Kadhim Naser, Ghufran A. Hammood, Hasan Mohammad Hasan Alhejoj Pages 85-99
  Introduction

  Identifying breast cancer risk factors is essential for assessing the current state of the cancer care system. The maini aim of the presentstudy was to compare the reproductive risk factors of breast cancer.

  Materials and Methods

  The current case-control research was executed in 2021 on women with and without a history of breast cancer, referring to the Basra Hospital for Women and Children and Basra Teaching hospital. The participants were divided into two groups: diagnosed (121 women) and healthy subjects (484 women). Demographic characteristics and reproductive risk factors were compared between the two groups.

  Results

  The results revealed that hormone replacement therapy (HRT) after menopause [OR=2.64, (95% CI 1.68-5.72)], age of menopause >46 years [OR=2.13, (95% CI 1.88-5.17)], breastfeeding ≤11 months [OR=1.81 (95% CI 1.71-4.09)], having a history of abortion [OR=1.68 (95 CI 0.62-2.76)], contraceptive pill usage [OR=1.47 (95% CI 0.73-2.18)], age of menarche ≤13 years [OR=1.42 (95% CI 0.78-1.94)], and being overweight or obese [OR=1.36 (95% CI 0.56-1.72)] increase the risk of breast cancer. None of those variables showed a significant correlation in multivariate analysis.

  Conclusion

  Age of menopause >46 years, hormone replacement therapy after menopause, and breastfeeding ≤11 months were the most significant risk factors for breast cancer. It is suggested that the treatment staff pay special attention to persuading breastfeeding and early diagnosis protocols for controlling breast cancer.

  Keywords: Breast Cancer, Middle Aged, Risk Factors, Fertility
 • Nasim Bozorgi, Soghra Khani, Zolaykha Karamelahi, Forouzan Elyasi* Pages 101-118
  Introduction

  New changes in the health care system have made cancer care in home settings rather than in-patient situation. The diagnosis of breast cancer in a woman affects all family members and accordingly changes the duties of family members. Family involvement in this patient’s care may consequence better outcomes. Family caregivers can be unpaid family members who help the patient with physical care and the disease process, and they should know their roles to do it better. This study aimed to review family caregivers’ roles in the life of women with breast cancer. 

  Methods

  Database search was done in google scholar, PubMed, science direct, Magiran, and SID. The keywords were Family Caregivers, Breast Cancer, and Role. Research articles published from 1990 till 2017 with the relevant topic were selected for this study. Overall 80 articles were searched and 42 were used. 

  Results

   After reviewing these articles family caregivers’ roles were organized in three dimensions. 1) medical-instrumental roles such as screening, diagnosis, treatment, Physical care of the patient, and pain relieve 2) psychosocial roles such as decision making, encouraging and giving hope, emotional and spiritual support, and Strengthen relationships and 3) Roles related to finance such as life cost, providing treatment and care cost and following insurance claims. 

  Conclusion

   Family caregivers of patients with breast cancer can learn specific roles to care for their family members or friends to have fewer side effects during caregiving.

  Keywords: Family Caregivers, Breast Cancer, Role