فهرست مطالب

اقتصاد محاسباتی - سال دوم شماره 2 (بهار 1402)
 • سال دوم شماره 2 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/27
 • تعداد عناوین: 7
|
 • یزدان گودرزی فراهانی*، مروارید خواجه، آلبرت بغزیان، مجتبی میرلوحی، ناصر عسگری صفحات 1-24
  هدف این مطالعه تجربه ریسک سقوط قیمت سهام و عوامل اثرگذار بر آن در شرکت های ثبت شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1388-1400 است. برای این منظور از روش گشتاروهای تعمیم یافته(GMM) استفاده شد. وجود بخش قیمت گذاری نادرست در دارایی، معمولا باعث کاهش یکباره قیمت ها و سقوط بازار سهم می شود. از این رو شناسایی عوامل موثر بر قیمت گذاری نادرست می تواند پیش بینی را امکان پذیر نموده و به عاملان بازار کمک کند تا بتواند با پیش بینی صحیح تر بازده آتی سهام و تشخیص به موقع تشکیل حباب قیمتی در ترکیب پرتفوی خود سهام کم ریسک تری نگهداری کنند و از این طریق ریسک سقوط قیمت را کاهش دهند. داده های مورد استفاده در این پژوهش بصورت ماهیانه مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که میان نوسان قیمت سهام با ریسک سقوط قیمت و بازده آتی سهام رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین میان تعداد و حجم معاملات با ریسک سقوط قیمت سهام رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.
  کلیدواژگان: ریسک مالی، سقوط قیمت سهام، نوسان قیمت، حجم معاملات، روش گشتاروهای تعمیم یافته
 • سید حامد پورحسینی، حسین شریفی رنانی*، سعید دائی کریم زاده صفحات 25-46
  نقدشوندگی یک شاخص مهم برای توسعه بازار سرمایه است چرا که نشان می دهد بازار سرمایه با نقد شوندگی بالا و بهبود تخصیص سرمایه منجر به افزایش چشم انداز بلند مدت رشد اقتصادی می گردد. تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین تکانه های عدم نقدشوندگی بازار مالی و پویایی های رشد اقتصادی در بازه زمانی 1387:4-1400:4 پرداخته است. برای استخراج شاخص عدم نقدشوندگی بازار سهام از شاخص آمیهود (2002) بهره برده شده است. با بهره گیری از آزمون های ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته (ADF) و هگی، مانایی سری های زمانی تایید شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل خودرگرسیون برداری آستانه ای (TVAR) نشان می دهد تاثیر عدم نقدشوندگی بر تورم در رژیم های بالا و پایین مثبت و معنی دار بوده و هم چنین اثر عدم نقدشوندگی بر تورم در سطوح پایین تر عدم نقدشوندگی بیش تر بوده است. تاثیر عدم نقدشوندگی بر رشد اقتصادی منفی است. از طرفی دیگر عدم نقدشوندگی در سطوح بالاتر می تواند نوسانات بیشتری در رشد اقتصادی ایجاد کند. بنابراین در حیطه مدیریت رشد اقتصادی لازم است سیاست گذاران توجه ویژه ای به وضعیت نقدشوندگی در بازار های مالی داشته باشند. در وضعیت های رکود شدید، کاهش عدم نقدشوندگی در بازار های مالی با استفاده از صندوق های تثبیت بازار می تواند مانع از تشدید رکود شود و رشد اقتصادی را بهبود بخشد.
  کلیدواژگان: عدم نقدشوندگی، بازار مالی، رشد اقتصادی، خودرگرسیون برداری آستانه ای
 • مریم خوشنویس *، زهرا پورمحسن یکتا اباتری صفحات 47-74

  امروزه شواهد بسیاری گویای این است که که در جهان، فعالیت های اقتصادی غیر رسمی در حال رشد است و از این جهت مطالعه اقتصاد سایه ای، به عنوان یکی از اجزای اصلی در جهت دهی سیاست های اقتصادی، همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است اما مبحثی که کمتر به آن پرداخته شده است، تاثیر توسعه بازارهای مالی و اعتبارات داخلی بر اقتصاد سایه ای است. توسعه بازارهای با ارایه اعتبارات به بنگاه های اقتصادی، در شکل گیری یک فعالیت اقتصادی و ادامه آن نقش بسزایی دارند. این پژوهش درصدد بررسی تاثیر شوک های توسعه مالی و اعتبارات داخلی بر اقتصاد سایه ای می باشد که با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری برای داده های کشور در سال های1372 تا 1395 انجام شده است. تحلیل نتایج گویای این است که توسعه مالی، نسبت اعتبارات داخلی بخش خصوصی به GDP و نسبت اعتبارات داخلی بخش مالی به GDP در سال های مورد تحقیق، تاثیر منفی و معناداری بر اقتصاد سایه ای کشور دارد.

  کلیدواژگان: اقتصاد سایه ای، اعتبارات داخلی، توسعه مالی، خودرگرسیون برداری، VAR
 • زهره رحیمی*، غلامرضا زمردیان، آزیتا جهانشاد، مهدی معدنچی زاج صفحات 75-94
  هدف مقاله حاضر تحلیل و اندازه‎‎گیری ریسک سیستمیک بین رمز ارزها و ارزهای واقعی با استفاده از رویکرد ارزش در معرض ریسک شرطی و ریزش مورد انتظار حاشیه‎ای بوده است. در این مطالعه از اطلاعات آماری ارزهای واقعی و مجازی در طول سال های 2015-2021 استفاده شده اسبرای این منظور شاخص های ریسک سیستمیک با استفاده از شاخص CoVaR و MES محاسبه شده سپس همبستگی بین ریسک سیستمیک ارزهای مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این پژوهش از اطلاعات آماری ارزهای نرخ برابری پوند به دلار، نرخ برابری یوان به دلار، نرخ برابری لیر به دلار، نرخ برابری یورو به دلار، بیت‎کوین، اتریوم، ریپل، لیت کوین و اتریوم کلاسیک براساس بازده قیمت‎های روزانه رمز ارزها و ارزهای واقعی استفاده شد. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که همبستگی بین شاخص های ریسک سیستمیک در خصوص ارزهای مورد مطالعه وجود داشته است و ارزهای مجازی نسبت به ارزهای واقعی دارای شاخص ریسک سیستمیک کمتری بوده است.
  کلیدواژگان: ریسک سیستمیک، ارز واقعی، رمز ارز، ارزش در معرض خطر شرطی، زیان مورد انتظار حاشیه ای
 • آرش جالبی*، محمود خدام، حسین محمدنژاد صفحات 95-116
  هدف مقاله حاضر پیش بینی قیمت برق در بازارهای نقد و سلف و طراحی مدل بهینه فروش برق در بازارهای مذکور با رویکرد تابع کاپولا بود. برای این منظور از اطلاعات روزانه در بازه زمانی 1396-1401 استفاده گردید. به منظور انجام پیش بینی از مدل های سری زمانی و رویکرد OLS، GARCH و کاپولا استفاده گردید. نتایج نشان داد که توابع مثلثاتی به خوبی می توانند رفتار قیمت های برق را توضیح دهند که ناشی از رفتار فصلی قیمت های برق در طول دوره های یکساله است. در بخش تصادفی نیز، مقادیر برآوردی نشان می دهد که جزء تصادفی دارای میانگین تقریبا برابر با صفر بوده و سرعت بازگشت به میانگین در قیمت ها بالا است. میانگین شوک ها، منفی و واریانس آنها بسیار کوچک هستند. کوچک بودن مقادیر متوسط شوک ها عملا نشان می دهد، شوک های رخ داده در قیمت بازار برق ایران بسیار ناچیز است و مهمتر آنکه این شوک ها بیشتر از نوع شوک های منفی بوده است. در خصوص استراتژی بهینه در هنگام ورود به معاملات آتی، توصیه ما به بازیگران استفاده از روش کاپولا گارچ برای محاسبه نسبت های بهینه در جهت پوشش ریسک است به دو دلیل اولا بدلیل پایین بودن نسبت های پوشش ریسک روش کاپولا-گارچ، تعداد قراردادهای مورد نیاز برای پوشش ریسک کمتر بوده و در نتیجه هزینه معاملاتی کمتری را دارد، ثانیا با توجه به محدودیت های موجود و بالاخص نقدینگی پایین در معاملات بورس انرژی عملا امکان پوشش ریسک بیشتر از موقعیت نقدی (نسبت بهینه پوشش ریسک بزرگتر از یک) که در نسبت های بهینه پوشش ریسک دو مدل گارچ با ضریب
  کلیدواژگان: قیمت برق، پیش بینی، بازار نقدی، بازار سلف، تابع کاپولا
 • فاطمه سه برادران*، رضا رحیمی، هادی محمدی محمدی صفحات 117-134
  برخی از فعالان بازار سرمایه بر این عقیده استوار هستند که با افزایش نوسانات بازار سرمایه بانک ها و با کاهش تعداد سهامداران خرد، یک نوع ثبات رویه در اتخاذ تصمیمات مدیریتی بانک ها ایجاد خواهد شد که فقط منافع سهامداران اکثریت را در نظر گرفته که این موضوع هم تنظیم فعالیت های بازار سرمایه را به هم زده و هم میزان ذخیره دارایی های نقدی بانک را با توجه به مشوق های بهینه ریسک کاهش خواهد داد. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر مشوق های ریسک بر قدرت ارزش بازار سهام بانک ها است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1395 تا 1400 بررسی شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که در دوره مورد بررسی نوسانات نقدینگی به عنوان یکی از مشوق های ریسک بر قدرت ارزش بازار سهام بانک ها تاثیر مثبت و معنی داری داشته است. همچنین نوسانات عملکرد مالی نیز بر قدرت ارزش بازار سهام بانک ها تاثیر مثبت و معنی داری داشت.
  کلیدواژگان: مشوق های ریسک، قدرت ارزش بازار سهام، بانک های پذیرفته شده، پانل دیتا و بورس اوراق بهادار تهران
 • محمدحسین درویش متولی، شیرین امینی* صفحات 135-157

  در این تحقیق با استفاده از روش شبکه های عصبی فازی به پیش بینی قیمت بیت کوین پرداخته می شود. برای شناسایی معیارهای مناسب در این تحقیق به منظور پیش بینی قیمت بیت کوین در مرحله نخست از مطالعات و تحقیقات پیشین در این حوزه استفاده نموده ایم. در ادامه با استفاده از مصاحبه با خبرگان و کارشناسان در این حوزه همچنین اطلاعات موجود در مورد بیت کوین عوامل نهایی شدند. با استفاده از سایت های مرتبط و معیارهای شناسایی شده به جمع آوری اطلاعات تحقیق پرداخته شد. به اینصورت که ابتدا اطلاعات داده های جمع آوری شده را نرمال نمودیم. در مرحله بعد با ورود اطلاعات نرمال شده به نرم افزار متلب (MATLAB) و استفاده از جعبه ابزار طراحی شده و استفاده از روش شبکه عصبی فازی به پیش بینی قیمت بیت کوین پرداخته شد. به اینصورت که 60 % داده های ورودی که شامل 1330 داده است به عنوان داده های آموزش و 40 % داده ها که 887 داده است به عنوان تست در نظر گرفته شد. نتایج تحقیق نشان از پیش بینی با دقت بالا با استفاده از روش پیشنهادی را دارد. به طوریکه در دو معیار خطای در نظر گرفته شده مقدار ناچیزی برای خطای روش محاسبه گردید.

  کلیدواژگان: پیش بینی، قیمت بیت کوین، شبکه عصبی فازی
|
 • Yazdan Gudarzi Farahani *, Morvarid Khajeh, Albert Boghozian, Mojtaba Mirlohi, Nasser Asgari Pages 1-24
  The purpose of this study is to experience the stock prices crash and the factors affecting it in companies registered in the Tehran Stock Exchange in the period of 2008-2019. For this purpose, the generalized method of movements (GMM) was used. The presence of incorrect pricing in assets usually causes a sudden drop in prices and the fall of the stock market. Therefore, identifying the factors affecting incorrect pricing can make prediction possible and help market players to more accurately predict the future return of stocks and timely detect the formation of a price bubble in the composition of the stock portfolio. Keep less risk and thus reduce the risk of falling prices. The data used in this research have been reviewed monthly. The findings of the research show that there is a positive and significant relationship between stock price volatility and the risk of falling prices and future stock returns. Also, there is a positive and significant relationship between the number and volume of transactions and the risk of stock prices crash. The data used in this research have been reviewed monthly. The findings of the research show that there is a positive and significant relationship between stock price volatility and the risk of falling prices and future stock returns. Also, there is a positive and significant relationship between the number and volume of transactions and the risk of stock prices crash.
  Keywords: financial risk, stock price crash, price volatility, trading volume, generalized method of movements (GMM)
 • Hamed Poorhosseini, Hossein Sharifi Renani *, Saeed Daie-Karimzadeh Pages 25-46
  Liquidity is an important indicator for the development of the capital market because it shows that a capital market with high liquidity and improved capital allocation leads to an increase in the long-term prospects of economic growth. The present research examines the relationship between financial market illiquidity impulses and economic growth dynamics in the period of 2008:4-2021:4. Amihud index (2002) has been used to extract the illiquidity index of the stock market. Using generalized Dickey-Fuller unit root (ADF) and Heggie tests, the normality of the time series has been confirmed. The results of threshold vector autoregression (TVAR) estimation show that the effect of illiquidity on inflation in high and low regimes is positive and significant, and also the effect of illiquidity on inflation is greater at lower levels of illiquidity. The effect of illiquidity on economic growth is negative. On the other hand, lack of liquidity at higher levels can cause more fluctuations in economic growth. Therefore, in the field of economic growth management, it is necessary for policymakers to pay special attention to the liquidity situation in the financial markets. In severe recession situations, reducing illiquidity in financial markets by using market stabilization funds can prevent recession and improve economic growth.
 • Zahra Pour Mohsen Yekta Abatari *, Maryam Khoshnevis Pages 47-74

  There is a lot of evidence today that informal economic activities are growing in the world, and therefore Study of shadow economy, as one of the main components in orienting and defining economic policies, has always been a concern for economists, but in this field, the impact of development of financial markets and internal credits on the volume of the shadow economy has been dealt in less.Development of financial markets play a considerable role in providing required credit to entrepreneurs and business corporations so they impress shaping economic activities and continual of economic transactions. This research aims in investigating the effects of shocks in financial development and domestic credit on the shadow economy, conducted using the VAR auto-regression model for country (Iran) from 1372 to 1395 (1993 to 2016). Instantaneous response functions and variance analysis shows the effect of bank credit shocks on the shadow economy. The analysis of the results suggests that financial development, the ratio of private sector domestic credit to GDP and the ratio of financial sector domestic credit to GDP in studied years, impose a long time negative and significant effect on the country shadow economy.

  Keywords: Shadow Economy, creditprivate, Financial Development, Panel vector autoregression
 • Zohre Rahimi *, Gholamreza Zomorodian, Azita Jahanshad, Mehdi Madanchizaj Pages 75-94
  The purpose of this paper is to analyze and measure the systemic risk between the cryptocurrency and real currencies using the conditional risk exposure value approach and the expected marginal loss. In this study, statistical data of real and virtual currencies during the years 2015-2021 have been used. For this purpose, systemic risk indices have been calculated using CoVaR and MES indices and then the correlation between systemic risk of currencies has been evaluated. In this study, the statistical data of the currencies of the exchange rate of the pound to the dollar, the exchange rate of the yuan to the dollar, the exchange rate of the lira to the dollar, the exchange rate of the euro to the dollar, bitcoin, atrium, ripple, litcoin and atrium based on daily price returns Currencies and real currencies were used. The results showed that there was a correlation between systemic risk indicators for the studied currencies and virtual currencies had a lower systemic risk index than real currencies. The purpose of this paper is to analyze and measure the systemic risk between the cryptocurrency and real currencies using the conditional risk exposure value approach and the expected marginal loss. In this study, statistical data of real and virtual currencies during the years 2015-2021 have been used. For this purpose, systemic risk indices have been calculated using CoVaR and MES indices and then the correlation between systemic risk of currencies has been evaluated.
 • Arash Jalebi *, Mahmood Khodam, Hossein Mohammadnezhad Pages 95-116
  The purpose of this article was to predict the price of electricity in the cash and cash markets and to design the optimal model of electricity sales in the aforementioned markets with the Copula function approach. For this purpose, daily information was used in the period of 1396-1401. In order to forecast, time series models and OLS, GARCH and Copula approaches were used. The results showed that trigonometric functions can well explain the behavior of electricity prices, which is caused by the seasonal behavior of electricity prices during one-year periods. In the random part, the estimated values show that the random component has an average of almost zero and the speed of returning to the average in prices is high. The average of the shocks, their negativity and variance are very small. The small average values of the shocks actually show that the shocks that occurred in the price of the electricity market in Iran are very insignificant and more importantly, these shocks were more of the negative type. Regarding the optimal strategy when entering into futures transactions, our advice to players is to use the Copula-Garch method to calculate the optimal ratios for risk hedging, for two reasons. The need for risk hedging is less and as a result the transaction cost is lower, secondly, due to the existing restrictions and especially the low liquidity in energy exchange transactions, it is practically possible to cover more risk than the cash position
 • Fatemeh Sehbaradaran *, Reza Rahimi, Hadi Mohamadi Mohamadi Pages 117-134
  Some market participants believe that with the increase in market volatility and the decrease in the number of small shareholders, a type of stability will be created in the decision-making process of bank management that only considers the interests of majority shareholders. This disrupts market activities and reduces the cash asset reserves of banks based on optimal risk incentives. The aim of this study is to investigate the effect of risk incentives on the market value of banks. This research is a library-based analytical study based on panel data analysis. Financial information from 10 accepted banks in Tehran Stock Exchange during the period from 2016 to 2021 was examined. The results showed that liquidity fluctuations as one of the risk incentives had a positive and significant effect on the market value of banks during the studied period. Financial performance fluctuations also had a positive and significant effect on the market value of banks.
  Keywords: Risk Incentives, Market Value, Accepted Banks, Panel Data, Tehran Stock Exchange
 • Mohammad Hasan Darvish Motevali, Shirin Amini * Pages 135-157

  In this research, using the method of fuzzy neural networks, the price of Bitcoin is predicted. In order to identify the appropriate criteria in this research in order to predict the price of Bitcoin, we have used previous studies and researches in this field in the first stage. In the following, using interviews with experts and experts in this field, the available information about Bitcoin became the final factors. Research information was collected using related sites and identified criteria. In this way, we first normalized the collected data. In the next step, by entering the normalized information into the MATLAB software and using the designed toolbox and using the fuzzy neural network method, Bitcoin price was predicted. In this way, 60% of the input data, which includes 1330 data, was considered as training data and 40% of the data, which is 887 data, was considered as testing. The research results show high accuracy prediction using the proposed method. As the error was considered in two cases, a small value was calculated for the error of the method.

  Keywords: prediction, bitcoin price, fuzzy neural network