فهرست مطالب

اقتصاد محاسباتی - سال دوم شماره 4 (پاییز 1402)

نشریه اقتصاد محاسباتی
سال دوم شماره 4 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/24
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محبوبه فرزاد، محسن زاینده رودی، سید عبدالمجید جلائی اسفند آبادی صفحات 1-16

  شاخص های سلامت به عنوان عاملی مهم در توسعه کشورها می تواند در بالا بردن سطح شاخص های توسعه ای موثر باشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر شاخص های سلامت بر شاخص های اقتصادی در بازه زمانی 1399-1395 برای 31 استان کشور انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و تحلیلی می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار Stata17 ، تخمین مدل از الگوی (Panel Data) و برای دستیابی به نتایج فرضیه ها از آزمون Xtpcse استفاده گردیده است.نتایج حاصل از تخمین مدل نشانگر تاثیر مثبت و معنادار شاخص های سلامت بر شاخص های اقتصادی نظیر نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 10 ساله و بیشتر، نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر، ضریب جینی مناطق شهری و روستایی، سرانه تولید ناخالص داخلی، محصول ناخالص داخلی، هزینه های بهداشت و درمان و آموزش را نشان می دهد. بنابرین شاخص های سلامت می تواند در توسعه اقتصادی تاثیر گذار باشد لذا با برطرف کردن موانع بهبود سلامت، می توان در راستای بهبود توسعه پایدار استان ها در حوزه اقتصادی و سایر حوزه های آموزشی و انسانی و دیگر حوزه ها تلاش نمود.

  کلیدواژگان: شاخص های سلامت، نرخ مشارکت اقتصادی، جمعیت 10 ساله و بیشتر، هزینه های بهداشت و درمان، مدل پانل دیتا
 • یعقوب اندایش*، زیبا سعیدی ناشلیل صفحات 17-46

  در این مقاله سعی شده با استفاده از الگوی داده_ ستانده بنگاهی، ارتباط بین تولیدات شرکت فولاد خوزستان با بخش های داخلی این شرکت و نیز با اقتصاد ملی در دو سمت تقاضا و عرضه و در قالب پیوندهای پسین و پیشین، برای سال 1400 بررسی و تحلیل شود. لذا با تدوین جدول داده ستانده بنگاهی شرکت فولاد خوزستان، ضرایب فزاینده تولید و پیوند پسین و پیشین چهار محصول اسلب، بیلت و بلوم، گندله و آهن اسفنجی در داخل شرکت و اقتصاد ملی محاسبه شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که پیوند پسین و پیشین شرکت فولاد خوزستان با اقتصاد ملی به ترتیب 21/3 و 41/1 واحد است. در بین فعالیت های تولیدی شرکت، بیشترین پیوند پسین برای محصول گندله با 0/1 واحد و کمترین پیوند پسین برای محصول اسلب با 55/0 واحد است. گندله و آهن اسفنجی به ترتیب بیشترین و کمترین پیوند پیشین (78/0و02/0 واحد) با اقتصاد ملی را دارا می باشند. در سطح ملی، میلگرد سهم بالایی از تقاضایش از تولیدات شرکت فولاد خوزستان است و سنگ آهن مهمترین ماده مصرفی این 4 محصول شرکت قلمداد می شود.

  کلیدواژگان: شرکت فولاد خوزستان، جدول داده، ستانده بنگاهی، پیوند پسین، پیوند پیشین
 • عباس معمارزاده صفحات 47-67

  پاندمی کووید-19 اقتصاد جهان به ویژه صنعت نفت خام را به واسطه کاهش تقاضای نفت خام، قرنطینه، نااطمینانی در ارتباط با چشم انداز اقتصاد جهانی و نیز جنگ قیمتی میان کشورهای روسیه و عربستان تحت تاثیر منفی قرار داد. در این مطالعه با استفاده از داده های هفتگی مارس 2020 تا سپتامبر 2021 مصادف با وقوع بیماری کووید 19، به بررسی اثرات نامتقارن تغییرات قیمت نفت خام بر بازار سرمایه ایران پرداخته خواهد شد. برای بررسی فرضیات این پژوهش و احراز روابط غیرخطی بلندمدت از رویکرد آزمون کرانه ای استفاده و با مدل NARDL_ECM ضرایب بلندمدت و کوتاه مدت نامتقارن به طور هم زمان تخمین زده می شود. هم چنین از متغیرهای نرخ اوراق اخزا، تعداد مبتلایان به بیماری کرونا و ارزش معاملات خرد به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد که تغییرات مثبت بازار جهانی نفت خام نسبت به تغییرات منفی همبستگی مثبت قوی تر و معنادارتر با بازار سرمایه ایران دارد. این نکته نشان می دهد که در هنگام افزایش قیمت نفت خام، خرید و سرمایه گذاری در بازار سهام می تواند برای فعالان بازار سودآور باشد. هم چنین با توجه به همبستگی ضعیف و غیرمعنادار بازار سرمایه با تغییرات منفی نفت خام، در مواقع سقوط شدید قیمت نفت به سبب وقایع پیش بینی نشده مثل اپیدمی کووید 19، فعالان بازار می بایست از هیجان و احساسات منفی در فروش سهام اجتناب کنند.

  کلیدواژگان: بازار سرمایه، NARDL، کووید-19، قیمت نفت خام
 • جواد قنبری نژاد، مهدی صالحی *، احمد پیفه صفحات 69-95
  هدف

  پژوهش حاضر بدنبال بررسی عوامل فرار مالیاتی درمناطق آزاد تجاری کشور ایران می باشد. به عبارتی این پژوهش بدنبال یافتن پاسخ به این سوال است که عوامل فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، تمکین مالیاتی، فرار مالیاتی و نرخ مالیاتی (انصاف مالیاتی) می تواند موجبات فرار مالیاتی را در مناطق آزاد تجاری کشور ایران فراهم کند یا خیر؟

  روش شناسی: 

  بدین منظور روش پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس روش، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارمندان و متخصصان اداره گمرک و اداره امور مالیاتی مناطق آزاد تجاری می باشد که 480 نفر کارمندان اداره مالیاتی مناطق آزاد تجاری و 400 نفر هم کارمندان اداره گمرک به روش نمونه گیری کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شدهاند. در این پژوهش از آزمون های PLS برای بررسی تاثیر متغیرهای مستقل برمتغیر وابسته استفاده شده است.

  نتیجه تحقیق: 

  نتایج تحقیق نشان داد که عوامل فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، تمکین مالیاتی، فرار مالیاتی و نرخ مالیاتی (انصاف مالیاتی) بر فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی در مناطق آزاد تجاری ایران تاثیر مثبت و معناداری داشته است.

  نوآوری: 

  از انجا که تاکنون تحقیقی به بررسی راه های مختلف فرار مالیاتی در مناطق آزاد تجاری کشور ایران نپرداخته لذا نتایج تحقیق حاضر می تواند اطلاعات مفیدی را در اختیار همگان قرار داده و به توسعه علم و دانش کمک نماید. از آنجا که این تحقیق در کشور ایران شرایط اقتصادی - سیاسی خاص به دلایل تحریم های شدید اقتصادی توام با تورم بسیار شدید صورت گرفته می تواند نتایج بسیار مفیدی را به ارمغان آورد

  کلیدواژگان: عوامل فرهنگی، عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی، فرار مالیاتی، تمکین مالیاتی
 • حمید هوشمندی صفحات 97-124

  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثرات متقابل بورس اوراق بهادار و دو بازار طلا و ارز با استفاده از داده های سری زمانی (8) 1401- (1) 1388 بود. با توجه به هدف پژوهش دو مدل ارایه شد. مدل اول، رابطه متقابل شاخص قیمت سهام و قیمت طلا و در مدل دوم، رابطه متقابل این شاخص با نرخ ارز مورد بررسی قرار گرفته است.اجرای آزمون ریشه واحد لی -استرازیچ حاکی از وقوع دو شکست ساختاری در بورس اوراق بهادار و بازارهای طلا و ارز در دهه ی 1390 می باشد. مدل بهینه، MSIAH-VAR(2) انتخاب شد. یافته های پژوهش نشان داد که رفتار شاخص کل قیمت سهام در بورس تهران در دو رژیم(پر نوسان و کم نوسان) قابل ارزیابی است. یافته های مدل اول نشان داد که طی دوره مورد بررسی انتقال شوک یک سویه از بازار طلا به بورس اوراق بهادار تهران وجود داشته است. بر اساس نتایج مدل دوم، انتقال شوک یک سویه از بورس اوراق بهادار به بازار ارز وجود داشته است. می توان نتیجه گرفت که در اقتصاد ایران، طلا در پرتفوی سرمایه گذاران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. علاوه براین، سهام همچون ارز به عنوان یک فرصت سرمایه گذاری در سبد پرتفوی سرمایه گذاران ایرانی مطرح است.

  کلیدواژگان: سهام، قیمت طلا، نرخ ارز، مارکوف- سوئچینگ
 • صادق حجتی، آرش نادریان *، مجید اشرفی، جمادوردی گرگانلی دوجی صفحات 125-152

  هدف این پژوهش ارایه مدل تکاملی فروش استقراضی به کمک هوش جمعی و الگوریتم های فرا ابتکاری (الگوریتم کلونی مورچگان) می باشد. این پژوهش از نظر روش، در زمره پژوهش کمی و از نظر هدف پژوهش، کاربردی است. جامعه آماری شامل کلیه شرکت های فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش در فاصله زمانی بین سال های 1390 تا 1398 برای شرکت های فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. شیوه جمع آوری داده ها از نوع کتابخانه ای و استفاده از مقاله های خارجی، داخلی و داده های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس می باشد که با مراجعه به صورت های مالی ویاداشت های توضیحی با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین گردآوری شده است. در ادامه با استفاده از نرم افزار ایویوز 9 و متلب اقدام به ارایه مدل فروش استقراضی نموده و سپس با استفاده از نرم افزار متلب و الگوریتم کلونی مورچگان اقدام به ارایه مدل تکاملی فروش استقراضی نموده ایم. در پایان، با مقایسه مدل رگرسیون گام به گام و مدل فروش استقراضی (الگوریتم کلونی مورچگان) اقدام به ارایه مدلی نموده که نسبت به مدل های دیگر از کارآیی بالاتری برخودار است. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که مدل فروش استقراضی به کمک الگوریتم کلونی مورچگان از کارایی بالاتری نسبت برخوردار است.

  کلیدواژگان: الگوریتم های فرا ابتکاری، الگوریتم کلونی مورچگان، فروش استقراضی، مدل تکاملی فروش استقراضی، هوش جمعی
 • فریبا رشنو، غلامعلی حاجی * صفحات 153-178

  از مهمترین اهداف دولت ها در هر اقتصادی کنترل وضعیت نابرابری درآمد می باشد، به طوری که در هر کشور دولت ها با توجه به عواملی که در اختیار دارند در صدد بهبود شرایط توزیع درآمد می باشند. یکی از عوامل بسیار مهمی که بر توزیع درآمد تاثیر دارد اقتصاد سایه می باشد اقتصاد سایه به عنوان عاملی که متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد بر توزیع درآمد نیز تاثیر دارد، بنابراین در این مقاله به بررسی تاثیر اندازه اقتصاد سایه بر نابرابری درآمد در دوره های کوتاه مدت و بلند مدت با استفاده از روش اقتصاد سنجی پانل دیتا و در دوره 1366 تا 1400 در ایران پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که اقتصاد سایه در کوتاه مدت تاثیر مثبتی(بهبود وضعیت توزیع درآمد) بر توزیع درآمد دارد ولی در بلندمدت این تاثیر منفی می باشد، به عبارت دیگر اقتصاد سایه در بلندمدت تاثیر منفی بر توزیع درآمد دارد.

  کلیدواژگان: اقتصاد سایه، روش ARDL، نابرابری درآمد، ضریب جینی، دوره های بلندمدت وکوتاه مدت
|
 • Mahboobeh Farzad, Mohsen Zayandeh Roodi *, Seyed AbdolMajid Jalaei Esfandabadi Pages 1-16

  Health indicators, as a significant factor, can play a crucial role in enhancing the levels of developmental indicators in countries. The present study aims to examine the impact of health indicators on economic indicators during the period 1395-1399 for 31 provinces of the country. This research is of an applied and analytical nature. Data analysis is conducted using Stata 17 software, and model estimation is based on the Panel Data pattern. To test the hypotheses, Xtpcse test has been utilized to achieve the results.The results obtained from estimating the model indicate a positive and significant impact of health indicators on economic indicators such as the participation rate of the population aged 10 and older, the unemployment rate of the population aged 10 and older, the Gini coefficient of urban and rural areas, per capita gross domestic product, gross domestic product, health and treatment costs, and education. Therefore, health indicators can have a significant impact on economic development. Thus, by addressing barriers to improving health, efforts can be made towards enhancing the sustainable development of provinces in economic and other educational, human, and various other domains.

  Keywords: Money Demand, Stability, ARDL, IRAN
 • Yaghoub Andayesh *, Ziba Saeidi Nashlil Pages 17-46

  In this article, it has been tried to investigate and analyze enterprise input_output model, the relationship between the main products of Khuzestan Steel Company with the internal departments of this company and also with the national economy on both the supply and demand sides and in the form of Backward and Forward linkage for the year 1400 by using the enterprise data model. Therefore, by compiling the enterprise input_output table of Khuzestan Steel Company, the production multiplier and the backward and forward linkages of the four products of slabs, billets and blooms, Pelletizing and sponge iron were calculated in the company and the national economy.The results of this research show that backward and forward linkage of Khuzestan Steel Company with the national economy is 3.21 and 1.41 units, respectively. Among the company's production activities, the highest link was related to the pelletizing product with 1.0 units and , the lowest link was related to the slab product with 0.55 units. pelletizing and sponge iron have the highest and lowest previous linkages (0.02 and 0.78 units) with the national economy, respectively. At the national level, rebar receives a large share of its demand from the products of the Khuzestan Steel Company, and ironstone is considered the most important consumable of these 4 products of the company.

  Keywords: Enterprise Input-Output, Khuzestan Steel Company, Backward Linkage, Forward Linkage
 • Abbas Memarzadeh * Pages 47-67

  The Covid-19 pandemic has negatively affected the world economy, especially the crude oil industry, due to the decrease in crude oil demand, quarantine, and uncertainty related to the global economic recession, and at the same time, the price war between Saudi Arabia and Russian. In this study, using weekly data from March 2020 to September 2021, which coincides with the outbreak of the Covid-19 disease in the world, the asymmetric effects of crude oil price changes on Iran's capital market will be investigated. To check the assumptions of this research and verify the long-term nonlinear relationships, the boundary test approach is used and the long-term and short-term asymmetric coefficients are estimated simultaneously with the NARDL_ECM model. Also, the rate of government treasury bonds, the number of confirmed cases and the value of retail transactions have been used as control variables. The results show that the positive oil price changes have a stronger significant positive effect on the Iranian capital market than the negative changes. This point shows that when the global crude oil is increasing, buying shares can be profitable for market participants. In addition, due to the weak and insignificant correlation of the capital market with the negative oil price changes, when the price is falling due to unforeseen events such as the epidemic of Covid-19, market participants should avoid excitement and negative emotions in selling shares.

  Keywords: Oil price, Covid-19, NARDL, Stock market ank
 • Javad Ghanbari nejad, Mehdi Salehi *, Ahmad Pifeh Pages 69-95
  Purpose

  This paper aims to assess different tax evasion methods in the free-trade zones of Iran. In other words, this paper seeks to answer the question of “whether the cultural, economic, and political factors, tax compliance, tax evasion, and tax rates (tax fairness) can cause tax evasion in free trade zones of Iran or not”.

  Design/methodology/approach: 

  The study method is practical in terms of the objective and descriptive survey based on the method. The study's statistical population comprises all employees and experts of the customs office and Tax Affairs Administration of the free-trade zones, including 480 employees of the tax administration and 400 employees of the customs office using the Cochran Sampling method as the sample of the study. This paper uses the PLS tests to assess the effect of independent variables on the dependent ones.

  Findings

  The study results show that the cultural, economic, and political factors, tax compliance, tax evasion, and tax rates (tax fairness) have a positive and significant effect on tax evasion and tax avoidance in the free-trade zones of Iran.

  Originality/value:

  Since no study has been carried out so far on different tax evasion methods in the free-trade zones of Iran, results can provide users with helpful information and contribute to the development of science and knowledge. Practitioners can give beneficial information since this paper was carried out in Iran with peculiar political-economic conditions (severe economic sanctions, highly intensive inflation, and eight years of imposed war).

  Keywords: Tax evasion, Tax rates, Ecconomic factors, Tax compliance
 • Hamid Hooshmandi * Pages 97-124

  The main goal of the current research was to investigate the mutual effects of the stock exchange and two gold and foreign exchange markets using time series 2009(4) - 2022(11). The implementation of Lee-Strazicich unit root test indicates the occurrence of two structural failures in the stock exchange and gold and foreign exchange markets in the decade of 2010. The optimal model, MSIAH-VAR(2), was selected. The findings of the research showed that the behavior of the total stock price index in Tehran Stock Exchange can be evaluated in two regimes (high volatility and low volatility). The results of the regime transition probability matrix indicated the stability and permanence of the low volatility regime and the weak possibility of transition between regimes. Therefore, when explanatory discussions enter the Tehran stock market, there is a possibility that these fluctuations or turbulences (in the form of a regime) will last a long time.The findings of the first model showed that there was a one-way shock transfer from the gold market to the Tehran Stock Exchange during the investigated period. According to the results of the second model, there is a one-way shock transfer from the stock exchange to the currency market. It can be concluded that in the Iranian economy, gold is of special importance in the portfolio of investors. In addition, shares, like currency, are an investment opportunity in the portfolio of Iranian investors.

  Keywords: exchange rate, Stock, Markov-Switching, Gold prices
 • Sadegh hojati, Arash Naderian*, Majid Ashrafi, Jamadverdi Gorganli Doji Pages 125-152

  The purpose of this research is to present the evolutionary model of short selling using collective intelligence and an ant colony algorithm. In terms of method, this research is in the category of quantitative research, and the purpose of the study is practical. The statistical population includes all active companies admitted to the Tehran Stock Exchange. This research has been investigated between 2011 and 2019 for active companies admitted to the Tehran Stock Exchange. The method of data collection is library-type and uses foreign and domestic articles and financial data of companies admitted to the stock exchange, which has been compiled by referring to financial statements and explanatory notes using the new Rahvard Novin software. In the following, we have presented the short-selling model by using EViews 9 software and MATLAB, and then using MATLAB software and the ant colony algorithm, we have presented the evolutionary model of short selling. In the end, by comparing the step-by-step regression model and the borrowed sales model (ant colony algorithm), he presented a model that is more efficient than other models. The result of the research indicates that the short-selling model with the help of the ant colony algorithm has a higher efficiency.

  Keywords: Meta-heuristic algorithms, Ant colony algorithm, Evolutionary model, Collective intelligence
 • Ghulam Ali Haji *, Fariba Rashnoo Pages 153-178

  One of the most important goals of governments in any economy is to control the income inequality situation, so that in every country, governments are trying to improve the conditions of income distribution according to the factors they have. One of the very important factors that affect income distribution is the shadow economy. As a factor that affects macroeconomic variables, the shadow economy also affects income distribution.Therefore, in this article, the impact of the size of the shadow economy on income inequality in the short and long term periods has been investigated using the panel data econometric method and in the period from 1366 to 1400 in Iran. The results show that the shadow economy has a positive effect (improvement of income distribution) on income distribution in the short term, but this effect is negative in the long term, in other words, the shadow economy has a negative effect on income distribution in the long term.

  Keywords: Shadow Economy, income inequality, Gini coefficient, long-term, short-term periods, ARDL method